Goudsche Courant, woensdag 1 april 1942

I v WOENSDAG 1 APRIL 1942 Cenecator anthraciet n turf d e aaeretaris geiienal van Handel XijvMiiald en Schee vaart mackt bckëiMi dat gedurende het tijdvak van Wo adag 1 April 1942 t m Donderdag 30 April 1942 de met de woorden geoerato anthraciet 4e perkide aemeikte bonnen aft recht ggven op bet koopen vui 1 bj max 75 lig anthraciet nootjes 4 of 5 of 50 kg turfcokes Gedurende genoemd tudvak geeft elk der met generator turf 4e periode genwrkte twnnen recht op het koopen van 80 tuks baggerturt REUN1H JMcóJtu OOSTHAVEN17 T l 2027 HEDEN AVOND op het toonacl laatste optracTan van I PRITS SCHAKEIS I Schlager Operette Na Regen Zonneschijn Oar kömische Operatte aan bnilleir liliBi I van hat bagih tot hat ainda oifi da HollancIschjB JOf BROWN ffT Kapaifltaastar GANTER Önharroapalijk hadanavQnd laatste Voorstalling Aanvang 8 uur Dporloopand plaatsbasprakan Rondom de schouw In oen semakkeUJke etoel geieteii toUelende van de bebaaeUtk warmte dl de haard ver ireidt houden velen van oni Iw chouwlnsvn over de kansen van decen oorlos Dat kunnen wU doen omdat wtl one ff zeten rondorfi do aciiouw veillf boadiennd weten tecen de veraohriMclnaen van het IwlalewtaaM door de dappere leaen aan liat Ooettront WO gaaa er prat op dat daar ook dulaanden Nederlandiche TrQwiUlaera itaan roaar bewUzen wtj ook onse dankbaarheid jeffena hea atortle ftl Mtvoorbeeld reed én bfldrape of de girorekendnff van t veraorginaafonds dat de pakketMn samenatelt en verzemlt aan onze dai ere itrydera ht het Ooe ten Landgenoot onie mannen doqi hun plicht doet gU de uwe schrijft een flink tiedrag over op girorekening 43kieo ten fume verurglngifmdii Vr1j4MlU8 rs1efloen Nederland te s Gravenhage Zóó doet U lón§ir met Erdol n dut EFFECTEMEMSIMSTEIDUI NotaariBgan van 31 Maart met Uw schoenenl Vluchtige ollèn houden de edele waaaoMfie la Bfdal aciioencréme acht n ameui ZouOt V de dooa na hét jKietaeo niet goed alultaa daA verdampen die onün de wa wordt dlbi dtODg a brokkelig en daardoor on voordeellg in hetnbrulk Wee nO vooral aulnig met Bidal die Uw UMBea geoveel langer doet iaeeg aa lBltdedaoa4B f dl Adam isas s i m oito I int t H lOD e Granobue I ISM i RottMTdam 1 D s IS si Wji B V Oor Z U37 4 Wit aavaUlagea jrpatheekkaaaaa rr Ocaa ara Baak N f Hyp b Veend asrle K i IMiji lOSH aorfbl B inrf UT aj oG ava Ml m Ceven Soep In OM Wt iAMDcaum aak B CnAeUutolimgaa A daat Baak aaaa itf UtH tocjaak tflte iS IwMMn BUUk A aaa 8 aaaaa N H MV rm a Hott Juk Var aaad JM MM Twentacfae 8 A A adai AlC Noctt t W A Oeeoug aaaa 1 1 IC N Booaov aand Kon N Kout LA Lot ar O C Ma a pr a N O B a r a m Ned EalMIlato Ha WK Rott D Mtt C r A W MI Werk and M au rwifiiaiia Prat A S r BL fb aaad UtH 3H yvft V CMM m Werkspoor A aand u 3ÏB WtltoB r gew A 7 m aadini amalglagia Bom A m tttH LOr anl v B A iS Ml makoa BO HU U t A iiih ssai Nl r Ooodr A m HO Mt Ooitae A ai v a w sa Bttenkocf A MU IM IpaaiN aa Iraawegaa IMl Bpoor A M M Prolongatie H in ACTIEVE FONDSEN Btaataleenlngen Nederlaiid Indli M la f ÜM idoil uut M bit Stl 4 lOOÜ lOOH lOOZ use fNN 1 ll tt ÜIIH MII 9 8 9ea iBdoalrietaC Alg KuBStdJO UOU UBH UIN IMM UT ahé atM C caw IM lllM lllH Ut rokker W Uvar aro au OM M MT urM Ww Ned fma Aat puiMM O B A m m vt m Mie Prat w A I7M VS Schoenen gaan langer mee door ERDAL Omi Borneo Mit r cr Oadi Oord FMr ma W O AaaA m Km PMr Mtt IdMB ISK IM M h RaU Am Caa Aaad t 13n aTi Clüaa Jap a Ufa Maw MIN Ml Ned BalMapv Oa M I4t I4l4 MI IWh liiniiialiiaMMiia ft m mt a M i atMlBMa MB IM 14S 1M otu itn 1 Tom e V Maat nu iMH tW lanambah HV Idem IM HW W Baa aare a H m aai Mi aa Amacataaia a 08K Aaad m MlH IWh IM DanBrt B MB ld UI WS IMK W Ver VaaRCrH Onza magaz nan aJün vm liodan af gaopand van 9 tol 13 uwr an van 14 30 tot 18 uur Owa lunchroom blijft ook tusschan 13 an 14 30 uur gaopand EIBN VAN WAKINBVIZRN HOMBAMEN EN KAMEN Btot Bljkaburcau voor d Voadaalvoonl nlng In Oorlogstijd maakt bekend dat aanvragen voor motorbrandstof voor het sproeten van waranhulzan broelramen en kaaaan g durand d maanden AprU t m SaptwnMr kunnen worden ingediend op de daarvoor bestemde formulieren weUce btJ d plaata Ujk burcauhouders van de provinciale voedaaloomnilBaariasen verkrijgbaar zijn Voor de maand AprU Is een kleine hoeveelheid benzine hiervoor beschikbaar Voor d andere maanden zal maand voor maand in verband met de motorbrandstof positie moeten bekeken worden of en hoeveel motorbranratof er gegeven kan worden De aanvraagformulieren moeten uiterlijk 10 AprU aji bU den plaatseHJken bureauhouder z jn ingediend 3307 Ic nijdik i IS V Cie TOT EEN JUI3TT I v£f2cceu 4o eNOOEdtoRpej ROTTiRbAM RADIONIEUWS aUal tekat mm Uaagaeh Sancv rMRlflii ARelalor RMMentto Oik an natal opn 1140 BNP mauwilwilaMan na BNO a 10 Het woodermke el p h l hw 1 d rdrultl roonlok llJl MM dramg i J muziek I AfiA ILVBBIIlll L lU M T Ifl Grainofoonmux 7 41 Oditendgymnaetlak inn Oramotoonnvuztek LU OtMendsymua IMi IM OnmotoonnHat BNO Nieuws berlchtan 1 41 araniotoaiumnlek Ill Voor d hutovrouw IJO On o l jo n mmUk MJI Voordracht I4Jden en oaKaiMlac In d nMb zl k en d l Ulnid kiaiiten Voordracht aat nntaani n araniodiMniflaten MJO Qra motooiumulek HOI Voor de kUulen 11 Jl Oallo plano aa vamotoaomuilek II n Roe meenech orked Or or Sorban en iramofoonmui 1140 Almanak U BNO Nieuws en econondach bertohten 1100 Met rmpp handen a n den alas laUAmuaementaorkeit en somt 14 00 nanovoomracM 14 J6 Gramo Coonimn IS 00 Zana met pkuuitieKrleldlnt WJO Voor de deken ISia Cyelus Zondax O van den IMdellMriaehan Calechitmua MM Oamofoonmuzlek M4I Theo Uden Maaman eil ctjn danaorMeM lt ll BNO Nteuwv eco nomlaoh en beuralMtWhten ITJO Omrnrparkeit vm OnmofoonnuilA II W BNO NieuwibeclahKn 1100 BNO De wereidmeenlnf uil vreemd k i an k w IDIO Omroep SymphonleOrlMMt en Omroep Vrouwwikoor W M D nt ParsUal laalni Wapuca Par OBNEBSBEBR VER01iaEI 0KT Gistermiddag is in Aerdonhout go meente BlfMjmandaal fon nundlottig ongeluk gebeurd dat aan dr W H Dippel lurts aldaar h t leven haeft gekORt m Dippel raad met liJn motorfiet op den Mr Knwbedeweg en wilde dnn ov twok in ilu trambaan Haarlem Zandvoort pa eeren Juifit op hot oogenblik dat fim Iriim nn derde De dokter deed n n een poging om snel voor de truia angs to rijden doch deze misliild Kr volgJe a n aanrijding waarbij dr Dippel vrijwel op slag gedood iv d HiLvnunni n mji u T lt I4l Zie HUvnMBn I M OramalDoii j muilek 10 00 MorienwDdlai 11 11 Plana 1 voordracht 1040 Voor d vvduw 11 01 Gra1 mofoonmuziek 1110 Bnaembl BentnvewtA a OO Melodisten en lollat lIjM BNO Nieuwe en eoonoinische berichten ISÜO Het groox j Omroep orltest en aoUete 1341 Voordrachl1 MÜO Het Sylveelr Trio m ptainoap 19 Voor de vrouw IIJD Zana mat planobe j teldlnff en orgel onn 14 00 Otto HondriW j en zUn orke IS 41 Voor de ieuf d H I f BNO Nieu s eoonomijtche en b iu l eric i ten n 30 Omroep Kamerkoor en Inatrumcn taal en n ble 18 OS Qramotoonmuxlek 18 1 OramoNnmmuïiek IS 43 Uedjes irtt Italli f amornonpUtcnproiramme 10 IB BrandrniW kwestie causerie 10 30 BNO Nlcuwfftwrtchten 19 40 Bpl irel van den dag 10 9 BNO Wet Nederland chrün 10 00 Cramo foonmuziek 20 IS Radlotoon M I X 40 GerBr van Krevelen en zijn orkcit en fframofw muziek Jl BNO NleuwHberli hten W Oranwfoonniuzlek II10 Avondwljdlng fS I oe zie HUvenum I DC MAN oic u oidTtueuTie 50NNCN TtifikCerr TB vetv oDPCN oterirAANQtPouTie o rtts OVTCN WINTERBVLP In d w k van 10 t m 11 Maart la op da kantoren van Wlntarhulp Nederland U totaal MOIIJI ontvangen Patveoon Seym PISTRIBUTIENIEUWS UITREIKING BONKAARTEN Sde PERIOD AardappelkaiRrten apart Naar aaaleidii vui de uitreikBif van bonJcaarten voor voeömtaniddelen voor de v i l p rtod UM2 U A rli tot It Met weUM edurende het tqdvak vao tt UtMrt tot co mM 18 AprU IMl op n der or de pla tseU ke dMnbutwdiciKtCD t bepalen plMtsen I t ifttippeD pkati heeft wcnxit van bevoegde ztide de aandacht gevestigd op het volgeode De nieuwe kMrten zUo uiterUtJc Itfk aan die welke uitgegeven zgn voor de 4e periode met mt vencfail dat aardi pelkMrten ntot meer op de alenwe kaarten voorkooieii Br wovden booderitike aardappelkwuieii ui reikt beaterod om gedurende een tvd ak van 10 w an gemikt te worden De diatnbutiadienaten luUen eefatar peen aardappeUcaarteo verstrekken aan hta dw daarvoor om dawUde raden ak vor kaar ni t m aanmerking komen nwt dian verstande dat zü die thana wel m aanmerking wenachen te komep voor een aardappeUcaart een verklaring moeten onderteekenen dat z j ten tude van de uitieiking der kaarlea per gezinaUd over mmder dan 50 kilo rani aardetq elen beschikken zuHÜ bi verband met de periode van 10 weken gedurende welke deze kaarten gebruikt zullen wordcfi In den loop van bovengenoemd tijdvak wolden derhalve uitgeredit aan Kraonen van 21 jaar en ouder die in t bezit z it van een k 1 inIiegvel een bonkaart k 102 en € én aardappelkaart eb bevattende bonnen genummerd 21a tot en met 24 28a tot cn met 20a 31a en t 32 a van elk Btmuner twee boniven Hduders van aen inlegvel k 2 dus penonen vatt 14 tot en met 20 jtaar ontvangen een bonkaart k 2 en een aardappelkaart ec Ue dezelfde nummen bevat ala de kaart eb doch van ieder nummer drie bonnen Zy die in het bez t zijn van aen inlegvel k3 du kmderoi vatii 4 tot an met IJ jaar zuUen een bonkaart fc 302 ontvangen benevens een aardappelkaart eb dus e izelfde aardappel kaart ala aan volwassenen wordt uitgereikt Aan 1 uideren van O tot em met S jaar die in het be it zUn van een inlegvel k 4 al een bonkürt k 402 worden verstrekt en een aardappelkaart d waarop eveneena de mumnerf van de kaart eb voorkomen doch van ieder nummer één bon Hit boventtaande is eveneens vantoepaMing op houden van Linlegvel len met dien verstande dat deze ondeiwiheidenUjk een bonkaart L102 1 102 L 302 of L 402 ontvangen met de daarbij behoorende aardappelkaart Bovendien ontvangen houden van Linlegvellen nog een aardappellcaart EE bevattende da nimunen 21b tot enntet 34b 36b tot i met 2 b ullb en 32b Van alk nummer éénbon Ten slotte wordt de aandacht er op fleveatigd dat z j die geboren zijn in de maand Mei van het jaar 1B21 1928 of 1838 hun inlegvel moeten ruilen alvorens ziJ hun bonkaarten in ontvangst nnn n Zelf verzorgers voor aardappelen zullen geen aardappelkaarL ontvangen lerw l van zelfverzorgen voor brood n vleetich oè brood of vleeschkaart tal worden ingehouden Van kindaren van melkveehbuden al de distributiedienst de ittelkkaartcn inhouden Petroleum voor kookdoeleinden Oe secretaris generaal van Handel Nttverheld an SÜieepraart maakt b kmid dat gedurende het tijdvak van 1 Apnl t m U Jtml tM dft net 16 gemanmende be mgn van da bonkaart nO voor kooM teleinden elk rechte favan op het koopen vap 2 liter petroiMn JHonden en kattenbrood Het Rijksbureau voor de voedsel voorzianinf in oorkigMUd maakt bekati dat voor de parioda van 1 tot B met 30 Afirll 1843 op bon no 16 van d Blauwe voederkaart voor Bonden bcachikbaar wordt gealekl voor boadan van Groep 110 kg boMtanbrood groap X H fc trev S 8 kg groep 4 5 kg Cra p S 4 kg cco 6 3 kg Op bon no 16 van da voadarkawt hoDdenbrood groep J wordt voor dacalfde periode IH kg kattenbrood beachikbaar gaatatd Ma 30 AprU 1842 zijn da bonnen ao 16 van vorenbadoalde kaartan ngeklig ZU mogen dan niet meer aangenomei worden Nieuwe zeepbonnen aangewezen De secretsB generaal van Handel Nijvertieid en Scheepvaart maidct b kend dat gedurende het tijdvak van 1 April tot en met 30 April a s de volg ide bonnen recht zuUien geven op het koopea van de daarbij vermelde boeveeBieden seep Op het ko q en van betziü 150 graiQ loilatïeep samenstelUDg van n a 1 Septranber 1840 hetzij 80 gram hulikoudzeep hetzij 180 gram zachte zeep aamenttellhig van na 1 Jan 1941 hetzij 100 gram zachte zeep semen telling van na 31 Aug 1941 hetzvj 260 p am zeeppoeder hetzij 450 gram wasehppeder geven recht de met 272 algemeen tt de met 1 zeep gemericte bonnen waarvan de laattte z jn uitg ftikt aan klndwren tot den leeft dvan acht jaar tukken buishoudzeep van 120 Wam die nog in omloop zijn mogen tegen in ontvanggtnemmg van één bon worden uitverkocht Verder geeft dp met 1 toUetzeep gemerltte bon uitgereikt aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar racht op t koopen van 75 gram toiletzeep van oude samenateUkif Voor Uw dedacBiag onIvM gen bij hatovertVdcavanmliB lieven Man oazeo Heven zorgHoien Vader Behuwd en Oraoivader HERMANNUS JOHANNES IN T VELD betuigea w9 U oaiea hartalljken dank Uit allir WMM C H H ffJTVELDVeripoM OOUDA 2 April Bodekade 71 OmCIEELE MEOEO££LINC£N aaossiEKa ut betailustenpmuwn Tomt raun MBaiiulilni Mo i w D hjeroiufer volgwid iruitprijxan aUn m sMUlil auMauima UwB D writ ii d hoont prtia urtaaaa de gnaHen dö PMducten aan en dettBftaodel mona af veren terwQI de tweede de hoofiite prUi la die den consument In rekenmg mag worden gebracht Boven deaa Dru n 1 1 in t uj Ivak m feen geval iruii aan den det lUtst r m con sument mogen wofdan verkocht ook niet waanaar dit van d beat kwautelt la Deze pr mtt geldt van I AprU t m 14 April IMZ fBCrr Ie pr p ISO kg Se pr n ka Tandartf Bleknsse Qoode Vr ilag ên Zatenfav AFWEZIG Hal fimstilH IfWitbiriii Twf markt 144 aal aM Inaang vaa 7 ApfU XVa eveaeens dia VIIMOA AVONDS vaa 19ao aar gespaad zg Da aideeliag VratMran des MAANOAas an VIIMDAa AVONIM vaa lO aO uur Op ea 4 pril aal het OeweitdUk Arbddibureau CSLOTEN zila Voor ipoedgevalleo telcfoaiich bereikbaar onder no 3009 Oruije Ptppin enz ex a kwaUteh tUM 1 1 15 Ie kwaliteit w ƒ a o Se kWalttelt 42 to 0J9 Goudremetten enz extra kwaliteit M OJO Ie ijwauWtt SS 4 0 1 lAvaUtelt 3a i 0141 Brabanl aaa Bell il ur nz extra kvfalltalt M f LIS Ie kwaliteit t7 O ito Ie kwaUtelt a 0 41 Jacq Lebel enz Ie kwaliteit MJO ta Se kwaUteft 0 41 Overju soorten Ie kwaUtelt W 0 Mf Se icmUtelt 3S M 0 31 Val van Ooud en Bterrelnetten II 0J3 Val van overige appelen II s ll stek en wormateHge appelen zuur lUO 0 1 Stek en wormstekige appelen zSet lï 0 0 17 Peren Beurré dAnJou enz extra kwailtatt 7U0 e M 1 kwaliteit o n Ie kwalHMt 31 0 41 Beurré Hardv ent extn kwaliteU M OM Ie kwaliteit S2 o M I kwaUtelt JS SO 0 33 Beurré de Mérode enz Ie kwaUtelt 47 0 M Ie kwaliteit 11 10 0 33 Overige soorten Ie kwaUtett 31 0 41 Ie kwaliteit 39JS0 0 31 Stüien wormstekige peren 12 W 0 17 Voor spaclab bezorging van besteld fruit mag door detaillisten 1 et pef hg In rekening gebracht wordt boven den werkelUken verkoopprijs af whikel Voor de afwijkende qualitett van bovangenoemde producten moeten prijzen berekend worden welke In een redelUke verhouding staan tot de hierboven geiiubllceerde maxlmumpritzen Hvt vragen van hoogere prUzen Is strafbaar Bewaar deae opgave en gebmtk aaar NleiAre opgaven kunnen de vroivere ongeldig maken SIERT uw WONINa IIET ASCHEN Wg biema vele aparte dinger Sl Morteaila 22a iWiH kS Zie Etalagn Fa O L HBBL IN BLOEMPRIJZEN Onder verwijzing naar de dd 30 Maart ii de Nederlandache Staaispourant nr 01 verschenen meelen bloeiAprijzenbeschlkking 1943 wordt den bakkers bekend gemaakt dat met Ingang van dien datum de mbel bloemprijzen zbn gewijzigd als A B C en ZeeuWaeh lileem tt M tm 100 kg OngebuiM taiWemeal 7 1S4S per lOlf kg Hoggebloem 11 IS per 100 kg De prgzen van roggemeel welke golden veer 30 Maart 1942 mogen dienovereenkomstig met Ingang van denzelfden datum maximaal met I S3 per 100 kg wordm verhoogd 33 Ta kiHir gavraagd daor jong imMcaaar EwifM lga Wming of fédealtcy llelit ongeneub Blieven no O 1730 bur 4ran dit blad DI8PENSAXIE VAN BET VEBBOB TOT ET KOOPEN EN VEBWERKEN VAN NONFEBBO METALEN V0 B KLEINS OEVEELRKDEN Volgens een bekendqiaking in de Nederlandache Staatacourant van 31 Maart 1941 la wijziging gebracht in de regelmg voor het koopen en verwerken zonder vergunnfng van kleine hoeveelheden nonferro metalenu anoniT i u 1727 Voorjaarskermis H SIOLWUK aa a Anm Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar genoemde staatacourant alsmedenaar de uiteenzetting In de twtreffende vakbUden 13M opiCao tan vobdinoimiodelbn Ocveallgd Ie Oouda RieNflleNB IHOASSO m IMPOailATiniUIIEAU SUCCES TilfTM Mn 41741 Het bureau ataat oader leiding van Q A DE HAAN Kaatoorurea yaa 10 12 lJO9 ea 7 lp verband met enkele aanbiedingen van opalagrulmte welke het Rlikabureau voor de Voedselvoorziening in OortogstDd ontving dealt dit bureau mede dat ondernemingen dl opalagrulmt bes ikbaar hebben weDce z4 voor dJin opalag van voedingsmiddelen la aanmerking wenschen te zien komen deze nRahütend kunnen opgeven aan de afdeeling Mliondere aangel f nh d o van het Rljkiburean Vo daelvoprxl ning m OortogstUd Badhiasweg 73 Schevcniaïtaa De opgave van opslagnumte voor welkeaan wrulk zoekt dient tt geschieden onderidtvnrlgt£Vermeldlng van Dgglng bv pnipoonMCr vaarwater of verkeersweg bouwconstructie beton ijzer hout aantal verdiepingen enz capaciteit Inrichting verwarmlngsmogelljkheid aanwezige Installaties enz vroeger gebruik e d 3347 Direct gevraagd HANDia MEISJE 15 17 U voor opMdlag voor eente kUi auchinale kouienreparah tegea belioorl k aalarit Da Kouaanraddar Da Tattalraal 7 INWnSEUNG VAN BONNEN VAN VRLAVBIKAKTEN TBOEN TOEWUZINOBN De Secretarls Qeneraal van het Departement van Landbouw en VlsacherlJ maakt trtkend dat met ingang van heden de lichtblauwe met IT gemerkt bonnen met een adelaar in rooden opdruk van de in Dults land uitgereikte Relchskarte für Urlauher hier te lande recht geven op het koopen van d daarop aarmelde arUkalen en hoeveelheden Woningruil Wla ruilt ai n rniai benedenhuil met gr tuin te Rotterdam Noorden voor woning In Qoada Brieven no 1310 boekh Engelmaa Zwaanshals 301 Rottardaai Deze bonnert die zoowei in cafe s reatauranta jd Mlg zijn kunnen op deaaUdewD ala voor de Dultaehe Wphrmachtmarken la bepaald bij de plaataelijke distrlbuttedlensten worden Ingewlswid tegen toewQzlngen 334S OVERNAME OOCDGEKEURD POOTOOEO IN DB MAAT 35 49 mm Oevraagd zoo spoedig mogetyk IN fbb Kmtliili vbor dag ea lacht zellit k wirkea kaloea ea twart dralend v c g T AtfiCK Mevr Readtk Qabaikiiiaat 4 Er is goed nieuws iniittilvertentis s 1 vüidaagi In een pubUcatie van O Augustus 1941 Is medegedeeld dat de vastgestelde minimumprijzen voor goedgekeurtfe pootaardappelen In de sorteering 38 49 an onderstaande rassen konden worden beschouwd als garantieprijzen In verband hiermede maakt de Provinciale Inkoopcentrale vnn Akkerbouwproducten voor ZiUd HoUand te s Oravenhage bekend dat te veldegoedgekeurde pootaardappelen In de maat 30 4S mm van de rassen Alpha Bonte Star Purore Gloria Industrie Matador Noordeling Robitn Record Roode Star Triumf Ultimus en Voran welke door de telers niet tegen of boven de vastgesteld minimumprijzen kunnen worden afgexet ter overname aan de Provincial Inkooöcentzale van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland t sGravenhage kunnen worden aangeboden Overname kan slechts plaata vinden indien 1 en opgav van de hoeveelheid ra n klaas vóór II April ajk In het beslt van de P I C Av te 1 vaststaat dat normal vorkoop t g D d D minimum t l r rlt n t mo Ujk la I d b tr ltsnd partK voldoet aan de i ch wWk da kmnngadlMiBt v ar goedgekeurd poolgo d h eft vaatgeeteld Ipboe D Ktoimii DakWnaodvgrtantlM in dav m Kwortjatrubriafc kunnen vdortaon drl ma p r waak MH Mi gaplaatit DiMdags Ooniisrdags m Zaterdags in da sahMia oplaag in Gouda an alla amllgganda gema nt n Aanbieding daagi ta voran aan jtat Buraou Markt 31 Gouda an bij onza agairtan in da omiigganda gamaantan BINNENLAND AJrW a BKnCOKFT SCBKOOAATfnCTtniANDIN Oa AJf WA b thani in Minenwerking met liet Centraal initituut voor industrlaliaetie C I V I begonnen met een practlache beproeving van aurrogaatitHvialbanden Nadat raat deze banden onder controle een bepaald aantal Ulometeri over allerlei loorten van gen en wegdekken zal zu gereden xal de AJI W B ter zake een taohniach rapport samenstellen In verband mat atceda grooter wordende moeiUJkheden bU hat verkrijgen van de benoodigde materialen mag echter geeoszim worden verwacht dat tëedi binnenkort vervangingibaiiden van fid rikaten die aan de prUsvraag van het C I T I hebben deelgenooien en thana beproefd worden biechikbaar zullen komen Hiermee zal zclfii in het gunstigste geval nog geruimen tUd gemoeid zijn Daarom biyft het parool luiden Weeit zuinig op uw banden m I Ssïi D 1 Irn