Goudsche Courant, donderdag 2 april 1942

DONDERDAG 2 APRIL 19 Amateur strijk kwintet vraagt VIOLIST Aanmelden WInterdiJk ISb Te koop Wtt etnalUa tiad Pendule Mankiea 2 7S x l iW uMaiw vUegengaaa WeAv Venteweg H 6 aONOENSFIETS t koop gevraaied meft foade banden 4e Kade 77 OEVBAAGD ati eineuA 11eerd eedeeUa woning of etage m kook en stookgelegenheid door editp z kinderen Br C DuUaart Noordveot 59 B Schiedam Ir 1 1 IIKIIIIIZEII tfWEZia M ZATEROM t t DINSOMIIIDOM 1 mr THdiiblJUUlEI VrikUg April tot ca net teen spreekuur Or Me S KOSTER o 1747 OoKtrtl APWBZia nn 5 tot ea met 9 April 1 EMEENTEWERKENViUi aottOA MNlifllREnieniSSDIENST Met Paschen nn fNiteliJke sfeer by U thuis door loeinan laaiende planten waarin BLORIA MUNDi U zoo n ruime keuze biedt uit vlaia klas kwalHelt Zie de etalage HARKT 4 TKL S Oa bi verband met den Ooeden Vrfldag ea de beperkte brand tMroornad voor het materieel al het baitvnll dat anders op Vrfdaa wordt opcehaald eerst 0lMdag worden opgehaald 01789 De Directeur Dames Kouden Zoo jttlêt ontvangtn f 0 90 par paar Gevestigd te Qouda mOHnCHt INOASSOM INrORMATIUUHAU SUCCES iMfcla i aewleslraat 41 lAlm Uit mu Het burcaa staat onder leiding van Q A DE HAAN Kantooruren van 10 12 IJO 5 en 7 ft VRIJDAG 3 APRIL GESLOTEN D V YPEIEN MARKT 18 VILLA la kaap aavraaod roor xelfbewoning êoor particulier Brieven aan Dc Boekenbeurs Lange Tiendeweg 6 Tel 33Se O 1757 KOUSEN CORSEnEN TRICOTAGES Oevraagd door twee Heeren IIT EN SLAAPKAMER 8 of I pension Brieven no 1758 bureau v d biad Terstond gevraagd Brieven no Q 1759 bur van dit bUd Er Is goed nieuws in dè advMentie s vandaag i GOUDA DiRTJ vD TOOREN TEL 2027 JJjLJUiiJLjL4 Van Vri dag t m Woentdog een daverend Paaschprogramnto In eerste vertooning in Nederland De beroamda Haidenspéleri FOSGO BIANCHEni DID ATITM i PRIMO CARNERA In rin AI til Der Gruns Korsar Een buitengewone sensatie leeft 14 jaar Gratis Fietsenstalling Weekdagen 6 15 Zaterdag vanaf 6 uur Balde Paaschdagen vanaf 330 doorl 2de Paaschochtend 1030 Liane Hold Victor da Kowa Ini De Prhis liarsr Drsemen Isdaren leeftijd Zaterdag 2 uur Matinee meti BI PRINS HAMR ORO9MKN REUNiE Bioscoop en Foyer 100 uiti MMaB BB BIBBaiBai THALIA De bioscoop waar U zich toch het beste thuis voelt Vanaf Zaterdag 4 April te m Woanadag April De Schlager Operette film Van het seizoen n lllillERNUR DU REQIE KARL AHTON Johannes Heesters Dora Komar Fito Benkhtff Paul Kemp LEEFTIJD 14 JAAR 01755 Aanvang dagelijks 8 15 uur Beid Paaschdagen vanaf 3J0 543 8 IS uur SCHOUWBURG BIOSCOOP BOUOA Ta 7B0 Van Vrijdag 3 April t m Woensdag 8 April een met zorg samengesteld PAASCH PROQRAMMA WILLY FRITSCH en iMARTEHARELL n de WIEN TERRA Blm der UPA 3 X BRUILOFT Dreiraal Hochzeit met THEO LINOEN HEDWia BLEIBTREU THEOOOR OANEBBER EeB vroolijke boeiend en pittige film vol verrassingen OP HET TOONEEL De alombekende RADIO iVIONDH VIRTUOZEN DE DRIE ADLERS U zoekt met de Paaschdagen OEZELLIO amusement Iets met CHARME en QBEST7 iWet VROOLIJKHEID VARIATIE eit ltNcli ook spanning WQ Meden liet UI Aanvang der voorstelllngaa 8 15 uur Ie en 2e Paaschdag 3 30 5 45 8 15 uur Gewone prljzea Toegang voor eiken leeftijd PLAATSBESPREKEN DRINQBNO AANBEVOLEN Kassa geopend dagelijks van 11 1 uurl BMUERIl WEVER Prett e Paschen Ooed gevoed met Felsteujk geriemd oor Kliiweg56 lll8vweMarkt25 onze lekkernijen i lHBH Ahvezigl P Belgrcnrw I Eaai Nou en Oocoils vcm 2 April tot ea met 6 April Voor ipoedgevallen telefot 25X1 VERHOOGING DER LUISTERBIJDRAGE 1942 ÜAguling der betaling door middel van de giro Per kwartaal U kwartaal f 2 2 lyoal rwds voldaan 2 kwartaal f 2 75 t batokm vóór 15 April 1942 3a a 4 kwartaal f a ta batalMi vóór 15 Juli i 15 Octobar 1942 Par kaH Jaar V or hat wsla ha jaar mort rawis batadd iQn f 4jS0 uHaHlJk 15 April 1942 daarop b a baialan 50 cmIs Voor hrt twawla half jaar uttaHfjk 15 JiA 1942 16 00 te brtalM Per Jaar BalaaM rmmI reads zijn 9 00 attaHljk 15 AprH 1942 daafx p bg la balalon f Oa Automatische overschrijving D op drachtgavers krijgen rechtstreeks barloht van dan Postchoquean Girodianst zij bahoavan dus voorloopig niats te doan Staatse Girorekening t No 400200 van hrt badrl dar T T a s Gravanhage Op hel Girostrookje Duidelijk en voHedlg naam en adras n ean aanwijzing waarvoor da betaling goMt OniluldelUke betalingen vrordan eigatti De regeilHg veer hen die met radieaegeb belafoivveial eind April E B lurarigs collectie MODERNE FOTOSTANDAARDS In glas hout en metaal Sieraden op zichzeU Voorhanden bil FOTO DAEMS ZEUGESTRAAT 64 GOUDA Zie Etalage BEIDE PAASCHDAGEN GESLOTEN DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwartjasrubriek wordt opgenomen DtaMbgs Donderdags en Zaterdags TaiM Bctxél kingadveTtenties 1 9 mM ƒ 0 22 elke 3 mM meet f 0 09 Andere advertenties 1 9 m M ƒ 0 27 elke 3 mM meer ƒ 0 11 alle l y vooruiilbetaluig Adverienties oad r nummer aan l et bureau 10 cent veifcoogium Bewyantioiiner S oent extra Inzending den v ooTa igaanden dag Brieven knnBaii alleen worden afgeliaaUl eiken dag van 9 6 uur Eakrdacs van 9 1 nor HOOOTUD Lath rus te saaien Fa a L Te koop 2 p zw domesadioeDen m infeb steunaooi No 41 voor hreede vo t z 4ua HetzeliMe adrea VT ta koop etectr kockkeWtja nieuw of geibr Br Nd S96 bar v d blad Oevfèaed doo wericman ƒ ttHr wekel fcacii of nsaandniUkacite alkmsaie Br No B T bur v d bkkL G vr Boeken 4 ka oiuge 1 M hoog Br No S99 bUT V d blad TERSTOND OEVRAAQD GEVRAAGD NET MEISJE PG voor halve d en ca 15 jaar Zondags vrjj Brieven No 600 bur v d blad een HitirwaS of leerlj Rywielti ret lle L VINK RiiiwleUiandel Stolwtjk Telefoon 320 GELDERLAND aar de bloe emknoppen springen In den fruittuin GëldeiiBnd V7oont een volk dat alle dinsen Critisch keurt en met verstano Hier waar ook het kopje drinken Aan veel eischen moet voldoen Hoort men steeds den lof weerklinken Van die heerlijke KlAROEN I NMOHTON a CO VrtTIWC I la luusc a u ST Tttnno vjia roBisoaa i ROOOC I f no MW f IM KM 4TM iC 1000 IMM l M ITtai f MO 111 tm 114 iM Mil Mil ml umi iiaM imm i mi io m t ranotN van ss T M u i t iw n iM as iM aai M u aaa 471 74 7M IM 4 4t no lOM 1U7 t44a 1444 I4W 14U MM laoa 71 41 5M H MD Mi Mt M m fu n a tm 1078 UH UW UDI im 1141 IB4 llH im loa UM iTM 1T4I ina na laiM MU iiaa aiil saoi MU iga lau laia im mw wm aiu iiu aaoi nm nn me at nu an a wa7 iiM aar n 4 aa xm mm anc aaar Mu M ai4 aa ara am am na uai i n ini a4t ssn mm awo aa Mia MM Hia 4 M 4 7a M87 ao7a aaao MIO Ml 4l lais IMS aaM MM mm mm mm aaaa s 4i hm mm Mai aaao iaM au4 aai a7oi a7aa hu mi7 aau aÏH M 7011 70ae 70n 7074 7Mi TIM 71U 7aM 7141 7379 7a 4 Ta 741a 7414 7410 7aM 7610 7a4i 7aa3 77 77H TtM aaia 7TO 7aH 7M 7 18 7 aa 7 M mt OM aoao aiM aiB7 aiM Bil uu aaa aa47 aaa ia aaM mn aaa am a 4 a m iom aiao aa 4M MM MM H71 aui am aais hm aaa a7H tni sni a7U ana aMa ana aan aaa 404t 4M7 41M mh 4a41 4147 4S1I 4 7I 4aH 4404 44M 4ati 4UI 4711 47M 4ain 4 M 4aa 4n7 4aM mm wm aon taa 1114 u4i iaat aaei aiM Mi 5371 UI aaa mu aaw Hm tnt ar na uu no4 Mia ati7 wh Mon aou a aiM i7 137 7 ia 7870 041 B4W rsi aoa ana aoia aM oaw 88 au aaM wo 8748 MM 741 jjjj m j aaM aaa7 aan mm 8307 aaa aw aui aaa bo 4 aHi 88a aoM m87 338 83a aau as4 473 84M aaa ataa Ma aaaa aam 774 nn aaai aaa 8eH 8705 0711 8733 8737 8a7 B 41 842 otgs 8874 8M4 MOM loon lOlOt lOlM 10143 10148 10177 lOIH 10300 10111 lOa I03I4 IMM lOlM IMM lOeiO lOOM 10033 lOOM lOOM lOaa 107n laln 10833 10M4 loaU IMM 10 33 lOOao 10073 loa7a lOMt lOON non III44 111 8 1173 liall 11878 11400 11418 11431 11461 11484 1I4U lltM lltl4 1133 Ba48 iiaH iiaM iiHt iiua hom ii7m ii77a uaio imm iuh iius IlMl liaM 11830 11843 13017 I3MS 130n HOM 13111 IIUI MIM 13U8 ion 133M ma ia48i laaaa i3e 4 lassi iMU 1374a 1377B laaég w Una 18048 laoK laou laoM 131M 1317a laiM laaw laiM infi 13 aaaa lawi laaM laaa imm 13501 hom imm uut mui laMi i t taM laaM 1M14 18U4 laMl 13810 13843 IWU 1 IWM lltn 14014 I4Ü0 140a7 140M 140H 141U I41SS 141U 14348 14aM 14M7 l4Ma 14318 14114 141 14418 14440 14Mt 14417 44M 14478 144n 148M I4 aj 3 7 I41M I4aM 14M1 I4in 14000 14610 14618 14a4a 140M 140M l4nT I47 4 14734 14771 1477 14781 147M 14876 14H7 14878 18004 lOOM ia n 16114 18148 16181 iaa4 16313 76307 16337 6838 l aH 163 16488 U4M IOM IU18 leoM laau laoM i66m 11747 isna iian iwa laoM laaa iitti itooi laon 10078 laoM laiTs laisa leaa laaa laaM i ai lain iisoi fan iHit IMM 10440 184M 10636 106U laan iHia laoaa aajf in6o 18774 laua imm laow laaai t70M iTni 17073 i7im it l7i7 m i7iM 171M aao 17300 1741a 1744a 174 17470 n4ai iiaM i7M8 I7 8 178M ITIia J 7a7 177M 17807 17aU iTMa 1787 ITM ITM 171133 18078 18441 I7a6 17843 iTan mn i7eM ims7 laow uni i on laiM inw ia laaoT laaa lain laaM laaa inoi laaor una laaa laaao iMoi larilaaM laaM ia4n laow laaM iWM laoM laaM laaa laaOi ina irrailB74a 18778 M7N laiM ia7ï laeot imio mom laoaa laoa 1 laiM IM laiM 18181 MHl IMM lalM 18877 IMM I MOM 0301 U4aó iiaa iMU iaan iiaaa laaoa iMai imm inu in mm laaaiIMU latM laM i aM i a lawa aoöi sr aaioi Miu Miu aoiTO aiTa ain loaM a MM 840 MMO aOSM aMM SOaM 10440 iOMl 10470 MJU fiM SSi Sm aooM Mia ioim aoou aooTi anw tom mom müï SiB leaa ONOicoaaiome lo mat wla wetÜfc UMa i VafkaUtUSI t Klaait Bijverdienste aaiigebodefl aaa aet persoon boven de 40 jaar voor bet bezorgen ru kaarten bij Winkeliers en Bedtijfsliouders Behoorlijke ra dieasten Brieven met opgaaf van leeftijd en welks uro beschikbaar onder no Q 1760 bureau van dit blad dafé ÜMlaurant aC ntp i HEROPENING UUR 8BTI O 1759 ZATERDAG 4 APRIL n m MARKT as Aanbevelend L DE OROOT Voo lemaml die aaa j handen en voeten gWonden Is ziet g l da toestand voor uzalt ta rooddaurlg m Riefenberg verwijderde si4h en liep s co pa r aiiK u i lij den nacht langs den raiid van den en Riefenberg de groote vreugde Iw afgrond Daar stonden een jaar wach geronk van een vliegtuig te hoorai H ters Z J beweerden dat ze een vuur toestel scheerde over den vuurspuwe hadden gezien aan de zljdt van het den berg en vloog er enkele malen oni vermelde dorp Uren bleef hij by de heen Eindelijk ontdekte de pUoot FISUILLETON Maftnk v rbod k IET 6R0OTE AVOKIUIIR Alles w d doorinutfeld maar men ▼ ODd geen enkel document van bezwaMndm aard Tenslotte evenwel kwam 4a autotwrgplaata aan de beun Daar stond onder een root zeildoek de wagen waarmee Rlafanberg maanden galaden werd vervoerd terzelfdartUd ala da goudachat Dit vreemde voertuig wekte natuurlllk de belangateUIng van da heeren van het parket Het zeildoek werd verwijderd en men verzocht den aecreUrla de hoffelijkheid te hebben aan gewone personenauto welke in den weg itond naar bulten te rijden Gewillig tapte de man In den wagen lette den motor In gang en reed de Mto naar buiten Ben blank opzichter at id op de tieeplank von de auto maar kreeg plotseling een onUetlenden klap zoodat hU op denlbond viel Met een prong cfioot de Wagen vooruit raad hel tuinhek uit en snorde In razen n l Wahenla Oedurende enkele oogenbliliken Baerochta In da garage aea groota verwarring Dan iprong aan van da heeren naar een telefoontoestel en l elde tiat militair oetesveld op dat even bultao de agglomeratie was gelegen langa den weg naar de Avakoebi hoeve en het goudland HU vroeg ol men den weg zou afsluiten voor de auto van Reading s secretaris en wachtte op bet resultaat met deo hoorn in de hand Nog geen minuut later zei men hem dat de auto voorbU was gestormd op het oogenblik dat enkele soldaten naar den weg liepen Alvorens bet onderzoek voort ta zatten werden een paar mfiltaira auto s naar da Avakoebl boeve gestuurd om er al de blanken aan ta noudan want men veronderstelde dat Reading s secretaris daarheen was gevlucht Daarna doorsnuffelde men de zonderlinge auto en vond onder de kussens eeo doorgeaaagden ebbenhouten olifant en enkele goudschiUers BU d ankomst op de Avakoebihoeve waren al de blanken voortvluchtig Het inlandsch personeel werd bf elkaar getrommeld en opgesloten Naeen rangdurig verhoor verklaarde eenvan de bedienden eindelijk dat hij denweg kende nnar de geheime aanlegplaats van de ItoerI Uit Wahenia kwamvjersterking De radiografische boodschap van RIetenberg werd nogmaalsonderzocht en daarop werd besloten eenmilitaire expeditie Utt te zanden onder ileiding van een officier Talrijke Uchte liooten tiemand met een zestigtal soldaten zoudan dan tocht meemaken Groota auto s voerden s nachts nog de liooten tot op de Ava koebihoeve Van daaruit werden ze mat behulp van honderden inlanders naar den stroom b ieden den waterval gel racht De boot van den officier was vaa een kleinen motor voorzien Terwijl da kleine vloot zich op weg begaf kruisten e militaire vliegtuigen boven den stroom Naar Lebon s naderzaiting hoefde de expeditie niet te zoeken Ook Leboo bad Rlefenberg s uitzending opgevangen en had na een paar dagen aarzeling de nederzetting in brand gestoken precies omstreeks het eogenblOg dat de kleine krljgsvloot naderde Da ottlcler nam bezit van de verwoasta nederzetting en ontdekte het kleine vUegvald Enkele uren later was een militair vliegtuig daar neergestreken on maatregelen werden besproken om zoo vlug en veilig mogelijk den tocht voort ta zetten DB BBDOntO Na de afgebrolcen draadiooze uit ending begaven Ada Iljen RIetenberg en hun gevolg met Reeding zich dadclUk naar de schuilplaats op de rotavlakta bH de ItoerI l3e booten van den Amerikaan lagen In de lu eek en de InhouJl werd naar boven gebracht Resiling i bleef geboeid onder een strooien afdak Wat Is u gul mr Reading ik hebuw hulp niet noodig om de AVakoebihoeve op eigen Icraut te gaan opzoeken Zooals ga bkiest maar nooit zultgij onopgemnkt bet kamp van Lebonkunnen voorbijkomen Ut biad u aankana aan GQ kimt er nog over nadenken maar dat zag ik u bet Is deaeniga j elaMolieid aaa uw MjliebS teveroveren Als gli op een alidere wijzein raljn macht valt zal ik u hlat aparm Ik bab geen plannan gUmlacntaRiefenberg ik wacht op hulp en zalu dan dadelijk uiUeveren aan het gereeM Dwaas snauwde Reading donlctgb dan werkaUjk dat men u Uer zalkomen soekenT Wees gerust mtln radlobericbtjezal lUo uitwerking niet missen Men zal het bericht beschouwen ala afkomstig van een gek Of meent achter onder bewaking van Fwaloe a Avonds was het feest voor Ada en Rlefenberg In Reading s voorraad vonden ze blikjes met ingelegde eetwaren en nog een paar flesschen wUn Toen A la njen zich te rusten had gelegd begaf Riefenberg zich naar het afdak van Reading Evenmin als s morgens was er een woord uit den gevangene te kragen Eerst het oogenblik dat da journalist Uch wilde verwUdertaT Snauwde de andere bon toe waike zfjn uw plannenT mannen zitten maar niets verried op de vlakte de aanwezigheid van menschen Toch waa li niet gerust en den volgenden dag licsprak hl den toestand all aoms dat iemand het ooit in zUh met Ada Iljen ZU beschikten over geen hoofd zal halen Rcadbig te verdenk l enkel bewija of hun radloboodachau in goede handen was terechtgekomen en of zU een gunstig gevolg zou hebban Zij zouden kunnen trachten hun monrtrn over te hnlen mee den grooten tocht met de prauwco te ondernemen Tanslotte besloten ze den volgenden morgen stroomopwaarts te trekken en hun kamp ergens buiten het bereik van de Inland che stammen cqi te slaan langs dm Dat zullm we dan maar afwachten besloot Riefenberg en pndertusachen goeden nacht De Amerikaan aerrelde een nogenblilT Wacht even riep hi dan ikheb u een voorstel te doen Als gg erhitoestemt mU bU Lebon af te zetten IcuiuMta w samen dso tarugtoebt aanvangen oever van den stroom Daar aooden M dan enkele weken wachten op oiogelUla redding Den Volgendon morgen staldaa aa in ontzetting vast dat al da jpraowaS spoorloos verdwenen waren Dat lu niet anders dan het werk vaa de vef jaagde inlanders z Jn Hierdoor war ze nu wel verplicht de gebeurtcoisaen l plaatse af ta wachten De omlrd wtis afgezocht maar men vond geen sporas van negers s Nachts werden da wachM verdubbeld en boog laaiden op de rW en de vuren welke het omllggcnal land in een rossen gloed zettan Een paar dagen later beleefden Adi kleine menachenfcdaonten De mact ii voerde een gevaBrlljke glijvlucht InnJJ de bergranden uit en de bestuurder H een zwnrcn aleen naar beneden vollf waaraan een brief was gehouden middellllk daarop verdween het toP t in de richting waaruit het was geko men Zenuwachtig scheurde Klefenb r4 het omilag open en las Ern milltni rending ia op komst om u ta redd Tracht nog enkele dagen stand te hoii den Hel briefje was onderteeaend Kapitein RUigris rwordl ereolo