Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1942

Zaterdag 4 April 1943 J Wrgang No 20901 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN eurcan HABKl U TOMÉ VU rmtnkaitng 484M Chefredacteur P TIKTER Gouda Wat is het doei van den llederlandscüen Vollcsdienst dienstbetoon tegenover het Voil sg Keei Generaal Veldmaarschalk Kesselring bracht een l ezoe4c aan een vliegveld van het Duitsche Luchtwapen in Afrika Orbif HoIlond P K Krempl f3 laH liti llM 4547 471 int 5ft09 mm 30 i n4a 7wn Itws 147 H7 ma M4 len keo yai UUR X67a lO 1750 den z met ite senidienrt van den NederUind t SVnlliktientt schrQft I in tpralien loatft met een welwU t man bü wien men vroeger voor iSetco e d O tevergeefs aan rSé T en wü echter zvn ateun voor rrWj erlandadM Volksdienst vioe i S twoord le hij maar waarvoor E Me Volksdienst eigeodyk nog noodig f w d n wordt op charitatief ge Md si zooveel gedaan ttl iptwoord was niet als k oddoe iKiSeli Het was rUjk gemeend I SfWWi hebben w i ntet wat in an M levallen veelal het wüste is 15 Ksprek hier afgebroken De fobdténtt wertit n t charitatief aW zuiver sociaal antwo xrdd i ri Bi als u wonscht te weten wat diiienst eigenlijk wil kom dan eens een vrij uur met on mee naar de buurten Njuir de arbeidenwUken 2oo kwam een afspraak tot stand eg Nolge dogen later bevond wy gil kt de arbeiderswijken van een der intte steden Het was een grauwe lUat waar w j doorliepen Op de hÉH i B atempel van armoede R belden bij een ons bekend adres j De deur werd opengetrokken Een mile kale habVersleten trap waarUtit een vettig touw bungelde werd nchtbaar Zoo zouden u en ik niet iug wonen hè zeid n wU terloops ggder het aar boven gaan J en als ik zoo moest wonen iraihet half uitgesproken antwoord W groetten moeder de vrouw die nrt een zettail kinderen tusschen de HO en twaalf jaar im een wel heel Uela vertrek voor den hoofdzakelijk nt lexiappelen bestaanden maaltijd bijemzat De man is badckersicnecht en m evenals die oudste zoon nog otiderwtg Alles zag er proper maar weinig Mawt uit W j vroegen V prlof eena verder rond te aogeo kijkeit en zageni eenlge verMijêi volgepropt met bedden waar f elk s nachts tw e k drie kinderen bevUten moest Het beddegoed was wd ea nauweliHbs voldoende alMt u wel eens hulp vroegen w taJupraao de moeder van dit groote letii Maar meneéi itwoordde de iMiw dat Icomt bij ons aoort menrIko toch met voor Wti hebben er later ons excuus om imaagd maar wü moesten terwille onïe metgezel van dezen middags U een paar vragen stellen Je oudste jongen is nu wel van iiool af hè moeder waar leert hij nu OT Leeren meneer hij is boodschaplojoiigen bij een krukienier De Mt iel dat Jan een goed hoofd Wl en dot we hem moesten latentan Maar w hebben de inkomstenISModig En wat doet je met d kinderen dl Uet straks zomervacantie is Hbu meneer dat jreefct toch van Wat lipopen kan dat gaat de Nst op Hier binnen is het Teel te aw ïoen wy weer buiten aren was welwillende burgotnan met de wat verlegen En dat vraren nog Weena werkloozen zei hij O neen ii het nog veel erger j Nee zei jMtienhartig 4at wil it u eerlijk iwuMn als ik met mijn ecin zoo rt leven als mijn kinderen aulke iiiMtiiAten hMUen sou Ik dat emJJWfl vetsdffikkeiiJk vinden De ta MMat da vael ta kleine wooing itcwoegde vrouw Maar dat kan Tolksdienst toch niet ineens alle WnnwfcranT utt konden toen Nederland nog Mt al die Uetdadighaidwanani 1 tezamen niet veranderen d t gaat mi zoo wag ons ontJ 4 In een arm geworden Ned V de Volkadienat wèl veranderen r tesds brengen wij de kinderen naar yw evenai da afoetobde moeders z het er nog veel ta weinig aair reads gaan gezinaverzorgsters ia JjLjW Bien waar dit noodig is hulp ï En nü rebds lielpt onze S veraorgin de gezondheid W e arbeiders en boerenjeugd J Jrtks als er weer gebouwd kan staan betare woningen voor g göMTsbevolking van onze groote g r P lsnummer éen op het program j M Volksdienat doet daarom een iJ J lie tandgenooten aJ lid toe w f nde een reeks van crisisjaren 1 honderdduizenden NedwZ vaak hun krachtigste levens in lediggang moeten doort J t J Hun arbeidskracht het meest jJ oUe goed dat de mensch bezit JJ rtoren En in diezelfde jaren kj BMin het in Nederland te spret ïif y en van een welvarend en werd afgemeten aan het lich in de kelders van de ie Bank opstapelde Te vroeger l ewind moeten aanvafuden en wij allen tezamen zullen de handen ineen moeten slaan niet alleen om deze schuld in te losten maar wü raUen ons aller arbeid zoo moeten organigeer i dat er van werkelijke welvaart gesproken kan worden Dit lijkt schoonklinkende taal yoor een schoone toekomst En in de moeilijke dagen welke wil thans beleven heeft die taal voor velen een onwezenlijken inhoud Wij zullen die taak moeten vervullen i dit zal alleen dan kunnen indien wö ons hiertoe reeds thans inzetten Oude methoden en organisatievormen hebben gefaald en wel op schromelijke wijze Nieuwe dienen zich aan Ee hiervan is beUchaamd in den Kederl ndschen Volksdienst De Nederlandsche Volksdienst wil het volk dienen op Nederlandsche wijze Dat wil zeggen dat hij allen die zicji met trots Nederlander noemen tot deze taakvervulling oproept niet uit de somwijlen opkomende behoefte oT i eens iets goeds te doen maar als een pUchtsvervulling tegenover de volksgemeenschap De Nederlandsche Volksdienst wil het instituut rijn waarin al die krachten van socialen opbouw tezamen komen Itrachten die voortkomen uit het volk zelve Geen dwang of last van bovenaf opgelegd maar een waarlyk dienstbetoon tegenover het volksgeheel Het is de hoogste tijd dat het Neder landsche volk zich op dit probleem bezint en de oplossing ter harNl neemt Br heerscht nood in vele gezinnen Het proces van aftakeliüg van onze irolksItracht moet in de eerste plaats worden gestuit Eerst wanneer de neergang is opgevangen kan vorden gewerkt aan heft ombuigen van de liJn naar boren Men kan opmerken en men kan die opmerking veel beluisteren dat is een taak van den staat Laat de taak de i elastingpenningen gebruiken om dit doel te bereiken In de eerste plaats is het hier geen zaak van penningen f zullen deze voor de bereiking van het gesteld doel onmislwar ziJn Volkskracht meet men niet in geld Het woord belasting duidt op zichoeU reeds aan dat deze niethode hier moet worden afgewezen Dit sociale werk mag geen last zijn en ook niet als zoodanig worden gevoeld Het dient de phcht van het volksgebeel te zijn in te grijpen waar het gezin de familie de nood niet aan kan Dit dienstbetoon kan zich in groote maar vooral in kleine dingen openbaren verder incidenteel in bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld bij een bominslag en in normale tijden welke na deren oorlog zullen terugkeeren Bij een bominslag treedt de Nederlandsche Volksdienst op Daar valt onmiddiellijk in een nood te voorzien Er wordt gezorgd voor behuizing voor voed wl en kleeding De Nederlandsche Volksdienst vraagt dan niet van welke confessie of politieke overtuiging zijt gij Et is onmiddellijk hulp noodig en de Nederlandsche Volkadifenst verleen bijstand De Nederlandsche VoIks Kenst bevindt zich nog in stadium van opbouw Er is reeds een kern van werker gevormd Bn deze kern breidt zich gestadig uit De organisatie woixlt gebouwd rond de reeds bestaande Wimterhulp Winlerhulp Nederland wil helpen h vrinterfljd De Nederlandsche Volkadlens wil altijd helpen waar dit noodig til Bn er valt nog eer veel te doen Nederland zal herrezen an d Nederlandsche volkskracht aal herleven mede dank zij den NedarUnd schen Volksdienst die ook nw htdp daartoe inroept ▼ ERLAGING VAN UZEBPSUUN De officier waarnemer begeeft zitn met bt iulp van een ladder naar zi m post WeldbildPoivaOon iPJC Wulj De secretaris generaal van Hindelt Nijveriieid en Schaepvaart dertt made dat op vxxnstel van den Rijkseommissaris voor het bezette Nedertoidache gebied met ingangVan 1 Juh 1941 een verdere verlaging der prijzen van ijeer tn walsproducten van ataal zal riaata vinden ZIJ DACHTEN DAT HET LIMONADE WAS Drama te Laren TWEE MEISJES DRINKEN NICOTINE en ZUN OP SLAG DOOD Vrijdagmorgai heeft zich in een villa onder Laren N H eoi ontzettend drama afgespeeld waarby twee Jeugdige dochtertjes van mevr S de 6jarige Mariska en de 2jarige Christa het slachtoffer zijn geworden Mevr S die sinds twee dagen de genoemde villa voor een gedeelte gehuurd had van de familie dr M was Vrijdagmorgen met haar drie dochtertjes jlleen thuis toen een kennis van haarop bezoek kwam Zy liet toen haar kinderen alleen in de serre spelen do h kwam na een half uurtje hen een koekje brengen Tot haar groote ont zetting lagen toen de 6 jarige Mariska en de 2 jarigB Christa levenloos op den vloer De 4 jarIge Gretel zat nogrustig te spelen Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen en spoedig waren drie doktoren aanwezig Deze konden alleen constateeren dat de kinderen aan zware vergiftiging waren overleden doch den aard van liet vergif kon nog niet vastgesteld worden De politie vond evenwel bij haar onderzoek een fleschje met nicotine alsnlede een limonaderietje waarin ook nicotinewerd aangetroffen Vermoedelijk heb ben de beide kleinen gedacht dat de nicotine limonade was en dit met een rietje opgezogen Zoo men weet heeft het innehien van eenige hoeveelheid nicotine een direct overlijden tot gevolg De vroegere bewoner van het huls de th4ns overleden dr M wa een bekend natuurkundige en heeft vermoedelijk het fleschje met vergif in de serre laten staan In de kassen n men nu bezig met den pluk van de eerste aardbeien De plukster laat zich één der heerlijke vruchten goed smaJten Stapj van Mounk Door locomotief gegrepen TWEE SFOORWEGARBEIDERS GEDOOD Donderdagmiddag heeft op het stationsemplaceraent te Aineisfoort een ongeval plaats gehad dat aan twee spoorwegarbeiders het leven heeft ge kost De 54 jarige G Vastenburg en de 44 jarige A van Mourik waren nabij de locomotievenloods aan Tiet werk Ter plaatse maakt de spoorlijn een bocht wiardoor zij de seinpaA welke voor den binnenkotnenden trein uit Amsterdani op veilig stond niet konden waamenten Toen de trein om aRwcht kwam gaf tte machinist een fluitsignaal dat zij vermoedelijk door den sterken wind niet hebben gehoord De trein bevond zich op pl m honderd meter afstaad van de l eide wegwerken en op dezen geringen afstand kon de machinist den trein niet meer tot stllatand brengen Van Mourik werd op slag gedood Vastenburg overleed kort na aankomst in het ziekenhuis STRUOT OVITSCHLAND VOOR EUROPA VERMINDERING DER SOVJET AANVALS AC TIVITE IT Bommen oP Dover en Portland ft Het oppcrbeVel van de Duitsche weermadtt maakt d d 3 April bekend Ondanka nevige plaatselijke aanvallen T den viiand valt er over het algemeen aen veimindering in de vijandelüke aanvalsactiviteit in het Oosten te constateeren Bij eigen aanvalsonderneminten werd een vrij groot aanW dorpen ingenomen Aan de kust van den Kaukssiu wierpen gevechtsvliegtuigen een groote Sovjet tankboot in brand In de wateren van Kertsj werd een vrij groot koopvaa dijsehlp door bommen beschadigd in Noord Afrika plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen bomtreffers op twee Viiandel5ke koopvaarders bij Tobroek In tuchtgevechten werden zes Britschè vliegtuigen neergeschoten De luchtaanvallen op militaire inrichtingen te la Valletta en op vliegvelden vftn het eiland Malta werden overdag en des nachts voortgezet In luchtgevechten schoten Duitsche jagers vier Britsche machines neer In den nacht van 2 en 3 April vielen Quitsche gevechtavliegtuigen belangrijke mlitaire do en en de havenwerken van Dover en Portland aan Zware branden en ontploffingen werden waarfenomen In de maanden Februari en Maartheeft de Duitsche marine naast haarstrijd tegen de Engelsche ravitallleerlngascheepvaart ook snccesvolle ondernemingen verricht tegen de zeestrfldkrachten van Groot Brittannië ende Ver Staten In deze belde maandenbracht de Duits he marine tot zinken een kmiser van de Leander klasse acht torpedojagiirs drie corvetten viertorpedobootcn 12 motortorpedo enmotorkai onneerbootaa vijf patrouillevaartuigen en drie dntkboot gers Bovendien bracht de Dnltsche lachtmkchtcii tODi twee notfirkanonneerboo drie pMroiOUevaartaigen Voortswerden door gevechtshandelingen vanDnitsche zeestrijdkrachten en doorluchtaanvallen 37 ▼ ttaadelijke oorlosssehepen beschadigd waaronder tienlonLsers elf torpcdojagers en v jfdnikbaotan Een artikel van Hendrik de Man Van de hand van Hendrik de Man verscheen indf Kölnische Zeit u n g e n artütel getiteld Belgien vor neuen Tatsachen België voor nieuwe feiten Van de democratie zegt hy dat zy tenslotte nog slechts een masker was waarachter de heerschappy der machten van het geld schuil ging Herinnerend aan zyn eigen regecringspcriode toen hij tot de overtuiging kwam dat de weg naar het socialisme leidt over den autoritairen staat en de vraag stellend naar de economische levensmogelijkheden van België in de toekomst vestigt hij de aandacht op het feit dat België economisch niet meer levensvatbaar is indien niet in plaats van de vroegere en thans verdwenen voorwaarde van zyn welstand hl den vrijhandel de inschakeling tot stand komt in een nieuwe minstens Europa omvattende economische ruimte Ook de binnenland politieke voorwaarden die sedert 1830 het bestaan van Belgic als eenheidsstaat mogelijk maakten bestaan niet meer De historische ervaring heeft bewezen dat het onmogelijk was den Belgischen staat te grondvesten op de heerschappij van een Pranschsprekende minderheid over de Vlaamsche meerderheid evenmin als op de verdringing van het Vlaamsche eventueel ook het Waalsche nationale bewustzijn door een Belgisch nationaal bewustzijn De Belgische staat was een schepping van de Europeesche politiek en zijn functie inoest zich sindsdien ten opzichte van ISiropa Veten te rechtvaardigen Deze functie echter die aanvankelijk die was van een bufferstaat te midden van het zoogenaamde Europeesche evenwicht ONVOLDOENDE ALDUS HET INDISCHE CONGRES De besprdcingen worden voortgezet VEBiOABDfOBN VAN NBBROE De Indische Congrescommissie heeft gistermorgen kort veigi derd Heden omt zy weer by fen De voorzitter van het Cangri neeft aan jouma 3 eri lerklaard dat het aan Cripps overhandigde antiwoori vooiloopig met gepublicMrd zaï worden De vuirzitt r z u samen met Nehro een bezoek aan Cripps brengen om ti zonderhedep te vemenien over dt rea tie vas het Britsche oorlu££kabinel op de afwyzitg der voorjte lai o ci r het Ct nKres De voorzitter er Ntjiroe zullen waar chijnii k in te ai cGiaigheid van Cripps ook generaal Wavell spreteii Deze Iieeft eea langdung ond rhou l met Cripps gehaa De Daily H e r a 1 1 ve neemt van zyn correspondent t Ni w Delhi dat het oordeel de Ind sch CongrespaitiJ over Engelanis plan tot regelin van de Indische kwesrioi luidt i ivoldoende Nehroe heeft als zijn meening te kennen gegeven dat de gehedle manier waaroo Engela iJ thans op aet laatste ongenb k ae Indische Kwestie tv ooiossing tracht to brengen ur toerei tnd is Nebroe is vcoral van mienng dat de Bri ftie voorstellen S cn voUedigen afstand van de lkverheersching van Indië door Engeland inhouden De status van dominion is naar de meer ing van de Congrespartij voor Indië niet voldoende want Engeland IS niet het moederland van InSië zooals bijv het geval is bij Australië en C ada in hun betrekkingen met Gr Brittannië Indië moet dus een onafhankelijke staat worden Nehroe maakt er voorts bezwaar tegen dat het Engelsche plan In de voorgenomen con titutioneele vergaderingen by de opstelling van de toekomstige Indische grondwet te voel medezeggenschap verstrekt aan de Indische vorsten Dit standpunt van Nehroe werd ook door andere polilieke leiders van Indië gedeeld Naar de Bntsche nieuwsdienst meldt heeft de voorzitter van de MoslemLiga Jiimah verklaard dat hy na zyn terugke fai Delhi nog een bespreking zal hebben met Cripps Naar de Britsche nieuwsdienst meldt is een boodschap van Tsjang Kaï Sjek door een b zonderen afgezant overhandigd aan Nehroe De berichtendienst meldt nader dat naar verluidt niet Tsjang Kai Sjek doch diens vrouw een boodschap heeft gezonden aan Nehroe Deze boodschap zou van particulieren aard zyn en mets te maken hebben met de onderhandelingen welke thans gevoerd worden over de Indische grondwetskwestie De liesprekingen van Laval met Pétain GEEN CONCREET RESCLTAATT Laval heeft Donderdag een laatsteonderhoud gehad met Pétain te Vichy Naar het schynt hebben de besprekingen niet tot een concreet resultaat geleid Dezen indruk krijgt men ook uitalle gesprekken in politieke kringente Vichy Men acht het echter niet uitgesloten dat binnenkort nieuwe aanknoopingspunten zullen ontstaan tervoortseiting van de poging van Laval om de regeering te overttugen van denoodzakelijkheid van verandering dertot dusver gevoerde politiek aldus hetD N B Laval heeft voor de pers de volgende verklaring afgelegd Als aanstichter van de politiek van Hontoire ea in de meening verkeerend dat de Imitenlandsche toestand van Frankrijk eiken dag verergert dacht ik dat het miJn plicht wa3 er met maarschalk Pétain over te spreken Er zijn besprekingen tusschen het staatshoofd cM mij gevoerd Zij zijn heden besloten met een laatste ondeiHoud in het paviljoen Sevigne De ttrüd in Burma PROME DTlAPANSOHE HANDEN Radio Londen heeft toegegeven dat de belangrijke stad Prome in Birma m Japansche handen is gevallen Slag ap de Phlllppijnen verloren Dte Amerikaansche pers geeft thans naar uit Washington wordt gemeld toe dat de slag op de Philippiinen als verloren moet worden beschouwd De Japanners zün door de linies van generaal Wainwright heengebroken DE MILITAIRR TOESTAND IN AUSTRALIË Admiraal Ttiomas Hart voormaligbevelvoerder der geallieerde zeestrijdkrachten in den Stillen Ociaan heefteen weinig bemoedigend verslag uitgebracht in den Amerikaanschen Senaat over den militairen toestand vanAustralië De admiraal verklaarde o m dat de Japanners ontegenzeggelijk de meesters in de lucht vriatfn in dit gebied en dat de Ver Stateli al het mogelykc moesten doen om hieraan te verhelpen STADSNIEUWS De plantengroei der Alpen DR IR B K BOOM VERTELT BR INTERESSANTE BIJZONDERHEDEN OVER Aan de hand van een uitgebreide serie lichtbeelden met het altijd mooie Alpenlandschap als decoratieven achtergrond sprak Donderdagavond dt ir B K Boom uit Nijmegen over De plantengroei der Alpen voor een goad bezochte vergadering in Het Bl uwe Kruis belegd door het Natuurkundig Genootschap voor Gouda en omstre ken en de afdeelmg Gouda van de Ned Maatschappf voor Tuinbouwjen Plant kunde De Alpen hebben een groote aan trekkingskracht voor vele Nederlan ders en volgens spr komt dit hoofd zakelijk doordat de natuur er nog in hooge mate ongerept is In ws land heeft de mensch veel meer kunnen ingrijpen in het tlantenleven In het eerste gedeelte van zyn inleiding besprak dr ir Boom voornamelijk den boomgroei De boom grens is de lijn waarbven geen boo men meer groeien Het hooger men komt hoe moeilijker de boomen het krijgen daar de zomers er korter zijn de sneeuw zwaar op de takken gaat drukken en omdat het er hard waait ein vee regent De ixiomgrens is voor dis verschil lende soorten boomen niet dezelfde Van boven naar beneden gaande krijgt men de lariks en de arve pinus cem bra 2200 m de spar 1800 m de den 1400 m en ten slotte het loofhout 1100 m De lariks komt het hoogste daar hij met zijn korte takken en door het feit dat s winters zijn naalden afvallen den minsten hinder V1 n de sneeuw ondervindt De arve is bijna overal weggehakt Ondèf de booniiên komt een echte hejde op d l een vlakte begroeid met lage struiken Alpenroosje jeneverbes Uitvoerig besprak spreker de ver schillende boomsoorten en de eigenaardige vormen die zij ten gevolge van de omstandigheden kunnen aannemen Ook over den ixiomengroei op Corsica werden interessante bijzonderheden medegedeeld Na de pauze behandelde de Heer Boom de verdere flora in de eerste plaats de Alpenweide Op de weide groeien zeer veel bloemen zoodat deze er voor den hooitijd zeer bont uitziet Boven de boomgïena wordt het landschap eentoniger In de steenvallcn groeien nog tal van kleine plantjes zooals de crocusseji de gele anemonen de gentianen en vele andere Mooie opnamen werden vertoond van het wilgenroosje de edelweiss primula en anjersoorten en meerdere andere bloemen Typisch is dat de bloemen in verhouding tot de plant grooter worden naarmate men stijgt In de hoogere luchtlagen bevat het licht eer ultraviolette stralen en deze werken remmend op den groei van de plantendeelen maar bevorderen den groei der bloem Geleidelijk aan liet dr ir Boom zün toehoorders in verbeelding hpoger klimmen tot op den gletscher ein tot den top en toen was deze interessante inleiding ten einde BAKFIETS OPENOEBROKEN Vaafllg halve pondaa botar wagganonien Terwijl de eigenaar een kruidenier alhier even weg waa ia gisteravond zijn bakfiets die hij onbeheerd in da laan tuaschen Bleekerssingel en BosIa kade had neergezet opengebroken Er zijn veertig half panda pakjes raam Jjoter ontvreemd RAAS vn BEURTSCaiP OESTOLEK Uit en in den l ttensingel liggend beurtacbip zijn een Goudsche en een Cdammer kaas ontvreemd BENOEMING ONDERWUZER èóH en HlaoH Tot onderwijzer aan de R K Jon gensschool St Aloysius aan de ia ringstraat is benoemd de heer B J A Bakker alhier 5 AprU Zon op 7 08 onder 20 19 Maan op 0 14 onc r 9 40 Aprfli Zon op 7 06 onder 20 21 Maan op 1 27 oilder 10 28r April Zon op 7 03 onder 20 23 Maan op 2 31 onder 11 23 Men is verplicht te verdoUteren van zonaonderjanf tot zonsopkomsL Lantaarns van voertuitfer moeten een hali onr na tonsonder0anï onl t H 1U J OlO