Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1942

EERSTE BLAD ZATERDAG 4 APRIL RoMnrvk wnaRUDn door auto mmm mta MalMrlngaa vaa 3 AprH i A dam IMS p IMa la vmVJi ii AM eii d Köa UAMuueu nsMKcanuar Noff gaai afgclaatM D S jarice edioudcr P SWAMidam wooaooe aan d a Laixduk die per rljwid uit de riditing van de Reeuwukacfaebrug kwam stak voor het geme itebuis den straatweg over zonder bierbq voldoende op het verbMr M tattaib Ué mn attném oor een uit de riditing Bodegraven kooMadea peraanaiiautADiditer Du Pon constateerde cea lldXe hersensf budding terwijl d wwlrijder voorts verwawang B bad oii rioo icn aan gezicht armen en t eenen Ma bebandeld te zün is hij aar iqo wosiing vervoerd Van den auto was de ruit van het portier stuk tefwUl de caroaserie opzu ernstig was ingedeukt Gezien de kracht waarmede da man lagen den auto is gekomen mag het een woo der beeten dat da ffavelgea vet vedl ernstiger waren unimUUD AMBWV Ab iMstnotfid vaa de Ncd Herv Jongelbigtvereot SataueT te Reenwgk Dorp ia gekozen de heer V W Kwafcemaak Gio PRHHKBleDBTEH VOOR ASC W TZ m Er aaeaaaaaaaaaea S Vi Oar S Mn 4 m Hat varhMrt A ▼ G te Alpha 4 aiti Ml Iwt H aa g i e fca Hafkad fedaan werd door AÉi advoeaatftonaiaai onwaanehttiu Mvaodeu VolgaM fat verhaal eo1 melsf üfDlawaar en gfmim bansartje inbaar batrAkiw kêbtma wt tg taamen maar m wa bet op atraat verlorenTwee dagen later vond ze iet teru en torn durfde ze het ntot meer lerui te Reven v e adv generaal gtHooti dat verdni hte het hanirertfe zonder meer ha wct RPnomen De poHti rerhJcr had ereen maand RrvanganlMtraf voor or f Irpd doch in boofter keroep wilde i adv K eTaal die atraf vprminderentot U dagen liet Hot npeft arreat Rewezen en M dagaa gevang iiiaatrj4oppelegd I BcrkenwoiKie vacKBeuHo aoonaitcsMLASO KBmnVIfaCWAAKD Wt de Waynad c geheudea atemming voar boafdrngetand van de Krhn penerwaard weHie atcnimis voor het district Berkenwoude Gouderak en Stolwyk plaat £ had in café I de Bruin alhier werden totaal uitgebracht 416 geldige atenunen waarvan o a 1S4 op den beer V Boer te Berkenwoude en 174 op den heer PI Schieveen te Oouderak Binnenkort moet een her temming worden géhrnxitn Eerde Paaaehdajg Ned Herv Keik Reeuwqk v Bi M uur ds U Vroegmdewey van Wadduxveen njn 3 uur da H S J Kalf vaa Gouda Ned Herv KeTk Sluip Pt vjn 10 uur ds E S de L nt Doopsbediening njn 3 uur de heer L J Matse godsdienstonderwijzer te Hazerswoude Geref Kerk vjn 10 en n m 3 uurds PWarmenhoven Twaada raaaehdag Ned Herv Kerk Reeuwi v m 10 uur de beer Kruitbof gDdadieiiftKwder w4 zer te Waardor AAMJ NIBDWB BBCnAAjrPLAATS M Petroleum 07 K P Branait Ot K F Brandst ♦ ff lBK Bmndst 2 c VBr idM Ie tia Ie Per Brandat 171 Algemeen I Zeep I Tolletaacp L Textiel Mannen TE WATER GEWAAID Toen eea zoon van den heer den Br met zün vadrr op den Kerkwcg fict tp geraakte bij tengevolge vaa eenwimfvlaag met zün rüwiel te water Nadat zün vader hem op hei drogehad geholpen kon b4i zich naar huisbegaven BDBGEBLUKE STANS Ondertrouwd GÜKËertui Gvs van Krimpen 25 jr te Bergambacht en Anna ComeUa Both 21 ir woncade te Berkenwoude Geboren Aafie dr van I C Benschop en van J J de Pater PBBDIKBEntT TOOR ZONDAG Nad Herv Kerk v m 10 30 uur Ds M J W Ze venboom bij dezen dienat zullen door de Zangv reen Vilendichap eenige gezangen tea gebcor worden gebracht KINDLES LANDBOVWCmSD yiiftien gealaagden In de penlaare lagere aeböel heeft de heer K Kievit de emdlea gegeven van jden landbauw wintercuFsui Hier bU waren o a aanwezig burgemeester Gautier de wetbouders bet beRtuur van den Bond van Kaasproduceriten de secretaris van de Jongerengrjoep van den Bond van Kaasproducan ten de secretaris van de Jonger igroep van den Bond vaa Kaasprodii centen en de docent de heer A A Oskam AehtereepvolgeM werd het woord gevoerd door den bnrflemeester d n voonilter van den B K den heer Oskam eo de heer Kievit Aan de volgende leeriingen werd het diploma uitgnvikt J Nomen H Oudenet C van Dam en J de Groot allea at zeer veel Vmcht M Verka ik W Scheer A Kok P Boer en A vaa den Broek allen met veel vrucht Joh van der Bax Jan Speksnudcr W de Jong L van der Vlist H van den Broek en W Suókei Teoslette werd door éte der Icerltogen aan de hcercB Kievit em Olkam een hermnering aan dezen cunua aangebodaa 1 Ekidegraven BVROEftLUKE aiANA Overleden C M Kluya 77 iaai LOOP DER BETOLKDia Gevestigd B van Bandwijk en gezm V Jaarsvcid Schouten v ii nietveld W 0 tliiamp van Stofwijk A de Kampar eefctf van D v d Bosci van Reeuwffb W van KatwQk van Katwtjk aa Z vMnmTTBR cm sosouw In vcrbnnil met de verplichte afin ding van dtn bear J ir Pttelh la sw voorzitter der Cbr Srh lveremiigini gekozen de baer T VÜk Beaste pened aaobeatoed De bursctnecsler heeft ten gemeent uize aaorbesteed het aanleggen van het eerste perceel van een nieuwe algenieene begraafplaats in den Tempdpolder Sr kcm bweeledig ingeschreven worde en wel a ophooging vaa bet terein met tó eM grond waarop een halve meter zand en b ophooging met 1 meter grond Ivaarop een halve meter zand Br waren 3ö inschrijvingen Hoogsje insIHirüfater was de N V Aann Mü 3ouwmiJ te Voorburg voor a ƒ 38 500 en 31 800 Jaagste inschrijver de heer D Gouwens te Krimpen a d Uasel voor a ƒ 19 992 en b ƒ 18 400 De begrooting Wasv a ƒ 000 b ƒ 20 500 De guniün is aangehouden SchoonhoTttii PREOKBECBTEN rOOR PASCfeDEN Ned Herv kerk Zondag 10 nur ds D J v d Graaf 6 i da H EwoMt van Bercanibacht Maandag 10 uur ds D J v d Gwtof MinderheidaDoep Zondag 3 45 n m ds G A den Hertog van Amsterdam Geref kerk Zondag M vjb en 3 u n m da J Hodurtra Ram Geref Gen Zondag 10 30 uur ébt M C Lnyt Collecte kerk in lar R K kerk Zondag 9 eq 11 nor Hoogmis 5 uur Lof Leger des Heils Zaterdag 7 uur Bidstond Zondag T uur Jubddiensi Zondag 10 uur Hèiliguigadienat Zondag 3 uur Jeugdaaaienkomai Zondag 7 ttin Verlossinffnainenkomst Maandag nju 6 mir Siuitingsdienst Waarder BCOBOMISCBE RBCBTEB TC BOTtERDAIL Hogcnekt si H M de Wt Beb ria Phi lippiiTia d van J Moble en M van der I Uff MatUiyB z van P Vmk en A Aeseheman Ondertrouwd A Beth n 8 Ooateratn P C Loctiderslool en J W Kastelun CJelMiwd IV AHrias en N E van der Wal OverledcB A AipJienaar 1 msid C Verrüp weduwe van P van der l iad n as iaar M Znidaaa 13 aar nnHKBEUB fBM Ned Herv Ki vjb 10 hot de Eerw Beer G de Pater Haastrecht n m 6JO uur ds L Vroegindeweij Do qpfbedicning Geref Kerk vja 10 en b bl 6 uur ds W X Smidt Chr Afgesdi Ge m ee n te dorp vm 10 en n m 5 uur ds N v d Kraats Rem Kerk v m 10 uur ds W F Zuurdeeg Wet en Evangelie Hem Kerk n m 3 4S uur ds J H T Enget Rotterdam Ned Herv Kerk v m 10 uur ds L Vroegtaideirey Geref Kerk v m 10 uur ds A G V d Stoel Boskoop Cbr Afgesch Gemeente dorp v m 10 uur ds N v d Kraals Wet en Evangelie Rem Kertt vjn 10 uur ds C 1K Krijger Rotterdam Vreewp Chr Afgeseb Gemeente n m 2 SO ea 30 nur ds A W de Rover Vlaardingen Jm vrWkald flaaleU Verdacht op bet eiruln van Mei iOtl en begin van dit jaar een groot aantal kazen ta hebben vervaardigd zonder daarop een rljksmerk aan te brengen fn vervolgens dezs kazen te hebben verkocht zonder bon werd onlangs dj 3 jariga landbouwer A W vaa S wonende te Waarder geverbaliseai d en opgesloten in bet Iluia van Bewaring te Rotterdam Zijn zaak diende voor iea raebtcr waarbü bain levens wat ten laste e iGgd dat bü boter rundvlesacb aa varkensvleascb had verkocht zonder bon Vbrd wenscbta bijstand van sen verdediger waarop da rechter hem uitde preventieve hechtenia heeft enttlaKCn Zi n zaak zal thaba opnisdw beban Jckl worden op ü April aa Waddmxveen GEVONDEN VOOBWBBPEN Gevonden zwarte Unennosfleach tili C Booij Wr heIminakade3S roodétuitje net vlupen merk Swan en vulpoUeod by A J van Pelt Dorpstraat 18 Boskoop portegnonsaie met inbond b O Verboom Akkeroord Moordr roce kinderwani bU J v d Kaan Zuidkade 196 portainoaiiaie Vnet inboud by W v d Spek Noordelndc C4 KoBMB aanloapaai bruine kaaahosMl Te bevragaa tan poMtiab a rat la ti fcindcrwan 3 slMitA aan mg waarbV Up ca B ICS Icatri beige kinderportcmosuMie pop titvercB potlood VEBGOMMDW tor omcanNo Het drama bq het transport van diuz id gremtemeerden BE DODO VAN VIEB OBINTRR NEEBDEN W BKN ÏBEIN VAN nUiSVAD NAAB AMSTERDAM EEK GEVOLG VAN ONB UEERSCHT OPTRSDEN VAN EBN RUNNER nUGISCBE SAMBNLOOP VAN OUTSTANDIGBEDEN GEEN SCHOLD VAN DBN KAPITBIN VAN GBLUCDH Bosk OOP COOP VBREBNIdKO DB BOiCOOFSCBB TEBUN 3 pïU Divcrsca iter boa August Noack ƒ 3 40 3 60 Primuatriloba takken Ie soort ƒ 2 70 31 0 idei 2c soort ƒ I fO Forsythiatakken ƒ 2 5 3 30 Balrozen ƒ 1 00 1 50 Ceraau Hisakura Sierkers Ie soort 6 3 7 00 idem 2e soort 3 0 ƒ 4 7t Rhododcndronbloemen ƒ 1 70 ƒ 2 4 Clementis Nelly Aloser 70 90 et Hem gemengd 86 et Pitk Peerl ƒ l aS 2 K cL A Iea bloemen Ie soort 3 8S 4 50 Idem 2e soort ƒ 1 90 2 50 Iden gemengd ƒ 2 8 S TO Andromeda 40 et Mahoniablad g 15 et Ciemetis in pH lelly MoscT per stuk 0 110 et BNOEMING ONDERWIJZER To ondcTwUzer aan de openbare lagen school alhier ia benoemd de heer M Rottier onderwüzer aan eer oeutnlc school te Uithuizemieden OVEBPLAATSkNO BU DE BaaABflNOEN Met ingang van 1 Mei c k wordt de assistent der D recle belastingen de heer N V Bats te Rotlerr am overgeplaatst naar het kantoor Boekoop BDROERLUKB STAND Geboren rrtociaa d van J 4e Blauw en A P Kwinkelenberg Ondartrauwd J MoAdrnkelk ea I M Jankers Overleden Adr ana Maria van Klaveren M j Vrttavraak aa ▼ aardlgheM In den avond v i 13 Mai IMO werd een duizendtal geïnterneerde natio naalsociaUatan van rumstad bU Den Haag per trria naAr Amsterdam gabracht Onderweg even voorbij Haarlem speelde sicn een drama m een traincedaeHe al dat aan vier gelnter naerota act laven koettc Ean gelattrneerda had aaa den bewaker gevraagd zieli aaar den andaren oupé te mogen befawB waag itht vrouw tm ktaderea zid bavodan Da bewaka hield ziel aan da atrenga aden dat niemand medH epttatfi tnt waardoor de geintemeei e tcnuaraelftig ward en naar den bcwdter teelicp met wien hif hi de duisteniM te eaa handgemeen raak te De bewaker bedt daarop eenige schoteni oit ztfn karabijn gelost Een collega deed taagelilkt en bet resultaat was dat vier menaebcn bat leven Ueten De tbaat 47 tarige faispaeteur van poliUe AM vaa GelUeom indertijd dienstdoende als reserve kapitein had tieh deswMe onlangs voor het Vredesgerechtshoi te verantwoorden omdat hU te stringente orden voor het transport zou hebben uitgevaardigd Overoenkolnstlg de conclusie van den fung nroc generaal mr P R Blok heeft het Vredesgerechtshof den kapi Aaa 4an bear A Hagaifke ateubrif abrUuHit tc Gooda it vergauitoc verleend tot bet opridMcB vaa atn aieubelfabrick fadrevas door tien eketrometoren met eeo getamenlüke kracht van IS pk oprftet pareeal Htnegouwerweg 17 nmcMtunoi sTAim Geboren Johanna Maria d van Tb W Vemooü en J M Hou d k FYsnciscus Martinus Petrus z van F M P Jacob en K l oenderiloof Mensje Maria Ida d van J W Rilgeman en H A Kerkhof Anna Maria d van J A Gaodoralc raEDnoBUBmi YooR wAwtmat Nad Herr Kerfc lanta FaaaAdag Tjn 10 ur e kak A JMèlitklMM godsdienatonderwljzer te Ouderkerk a d Ilaael n m 2J0 uur da l van Vliet Tweed Paaach lag vji 10 au ba TJO uur da J van Vliet Moercap lle tOOB PASCHEIT aaaaMM Ned Herv Kerk vjn l dÓ as b ib 9 90 da ▼ rkerk Geref Gemeente vjn WM en n m 3M uur da Bafmuk Twaada PaaaaMafl Ked Herv Kerk vm 10 30 uur d Verkai Iwmsttginc vaa ntemr lid laten Geref Gemeanta tjb IÊM uur ds Hofman AnmrAAB SECRETARIE Tot ambtanaar ter gameantaaaere taria ia ala oiniolKer van mej Koene jioop benoemd de haar L W Stidlter te wakoop Moordrecht PREDDUBmnEN TOOR WBAtt Ned Herv Kirk v m 10 M uur pnrf dr M C van Mourik Broekman Geref KerK vm 10 en n na 6 uurd D P Kalkman V Herv Geref Evangelisatie v m MO en n m uur de heer H Okkerse RUKSPOSTSPAARBAMI Op de Rifkflpastsiiaarbank werd lu Maart ingelegd f2861 M en terugbetaald 6061 19 BILJARTVEREEmGING Voo de competitie van de biljart vernenRÜng Moordrecht werden dé vol gend wedstrijden gespeeld M de Bniyn T de Pater 4ri 35 S C i d Kny m l Bo 00 IQO H Verafeejr A5 L Tuin nhur flO B t3 H Verstaag 4 M de Bruyn 4 34 32C W Kay Sfi L Tuinen burg 00 Sfr A Arreman ÖS T Trouwborst 73 2R A ArremiiTi 5 M V d Kaft U S ifr 31 A BIo l f70 I V d Kan 45 1 4 A Multum 7 5 T de Pater 5 IV 3 B s 60 J Ünrbean 90 00 m J van Jeveren 10f Multura 75 100 41 C Corbeau 170 B v d Kaa 85 171 75 BUBaBRLUKB STAND Gieren Cornelia Anna d van S I ely en M van Wolfswinkel Overleden SfïiHinus C van Velzen TK jnitr ecbtg an M C Latipelann DB BEER T BOGERSIJK BEDANKT ALS OUDERLING WeeeiM ziekte heeft de heer M Ho errlijlc als oudorl n der Ned Horvormde Gemeenie bedankt Vele jarenheeft bij dsse fuiR ie met liefde vervuld VÏ4 u erllerfc a d IJmcI PREBIK URTEK TOOR EONDAG Ned Hervormde Kerk vm 19 en n m 2 uur da A H C Vollenweider Gerif Kerk v m 1 en n m 3 uur üf G U Rijkaen Geraf Gemeente v m 10 en n m uur leesdienst ECONOHISCBE RECBTEa Goadarea gahamatard De recbter beeft veroordeeld tot weken gevangisatraf den 48 jarige i wegwerker S van der Plaats te Mieuwerkerk a d IJasel die goedere i had gehamsterd u daarmede in eon fliet was gekomefi met het Vleeschd t tributiebesluit 1S40 II bet Kaasdistr baliebearuit IMO r en de Prijsopdrlj yiamtn Hamsterwet llS Ken boete van 30 dbbsidiair lagen beehtenM krege de W jarl tTwidbakVer G Vfantcbot te Nleuwerkerk a d IJaaeL wegene het knopen va motorbamine zonder loewijzm en de SA jarige landbouwer A rte Groot uit Nieuwesfcerk a d lissel d wilgenboomen zonder verguiioiii had gar oid in Februari il OHdewater ODDERATONB OPBMMRR SOIOOL eerBngcnla gaat ataa4s aotatt i bet Kymnaatiefchiksat der openbare Cbeol is de jaarlljksehe ouderavond gehouden welke drbk baaocbt was De voorzitter de beer J Skis wees er flf dtrt het onderwijs In het aftjeloonen jaar zeer vlot ko verloo pan De commissie viert haar vierde lustrum Met vertrouwen wordt de toekomrt tegemoet gciien daar het aantal leerlingen steeds vooruit piat Het hoofd voegrie er aao toe at voor een vierde leerkracht wordt geijverd Hierna werden door de kfnderen vac eenige Vlassen onder leM n van den oiKferwijiwr den heer de Piipsr eenii Hedfr n geaoineen wat door de ouden zee oD priis werd gesteld De Iw lngwi drr bioiïytp Vlassen v n M k zoowri fi de aaTdritkskwi 4 de als in de s +i t enia oed thula te z n Het hoofd der ehool ar een alteenretHnr van o terwiüs en wat dit e w ilHk inbocdt Hierna we r den de oudieiv In de ije ee n M iti M wn in i loViIen bel vrerk der kbidcrc ie o ogeuee h o a w te nemen Ouderkerk a d lJss sL DBBRATOin e R seBOin n In de rhr School II aan den f age weg werd Woensdag aen geslaagje ouderavond gehouden De voorzitter van de Schnolvereenl 7lRg de beer C J tiaogeodijk spral en opcninfrswoord Vervolgens b lden de oofterwljieri M de Kool en K Ooms en het hoofd fier rrhrml de hrer J W de Veer In lelrtln en welke werden afgewisael 1 door zang GELDIGE BONNEN per persaan T ty 4t as l4t ml i l 1 jaar ImaarjlO jaar ÏL LJI l a t Wlboopaavaa Ia Hdvafc vast B w k tUm n Apr f laA Brood SaB Brood UA Vlcesch yieesch Aftrnpp ItB Aardn P 4 rants 1 rants 1 ranta k k g rants rants l 1 U H 1 I Brood of H 1 H Vlsaaah of vl waren AardqipstM Aardappelen jBjMwk aa vlar wdm t nk Apni IM 1 1 1 1 n M ut 500 MO Ht Itl MO 4 4 4 4 g e m 250 MO 210 150 Ito Mt Mt Mi 100 100 100 UO too o 100 too It 14 T MOaAlgeB 01of4U lRes tea Algem m Algem UT Ml aas MS kg gram 90 giam ito gram 500 gram 1 rants MO gram 250 gram 250 gram IM Cacao Koftlenirrogaat Jam BloSBi br of gebak rants gram R st Algem Algem JC7 AlgWB MI IN TO 174 Algem MA t ai ISA UéBt UB t a UB PaulvnWhten gram Ooi4 Vanida ot auds cam 100 gram H liut IbHltfvak vaii 17 da gen I I I I H lltet it Maart tja tt kpr wa Ig Boter of Vet I rants MargarlnC IT Beter of Vft f rants V Boter Karg V Maart tai J AyiH liM m Algcm I 350 gram Paolvrmiiten 44M Reserve I 400 gram SinaatappeleB MO 250 no gram SS ILOIBE MNMIN VOOR DIVMMS ABnKILtN Kft dar volgende bonnen M aa awt Oactt reebt op het koopen 1 liter Petrolaum 1 cenb l Brandstoffen 1 eenh geen anthi cjet 1 acidi Brandstoffen f op bon Ot H K nltshittml turf I 1 rants Z p 1 rants Zeep 15 gran Toiletze 10 50 gram Scbcerzecp 1 Juni IMl SO April I 43 14 ApsU 1943 I April 1942 Dtverse data DIveras data 1 AprU IMa 30 April lt41 AprU 1942 M Aj U 1542 April 1IM2 30 AprQ 1942 1 Jan 1143 30 AprQ 1942 OPMtllKINaEN Ds De vslaemls bannan it n blnnankart nht Hféf gsidigt Na Zaterdag 4 April 11 Broa4 Vlecseh Aerdappelen at eigenas kan wn ts seelsn g a t t m Donderdag N April 211 Algemeen Zeep Ut Alge meen Zeep O Zeep ToUetiecp H Zeep Toileizeep De taaneii ter verkrijging van lovcntmiddden waarvan le geldlibaidsduur as Zondag begint mogen op den daaraan voorafgaanden Zaterdag orden gebruikt met uitzon dering van den bon voor vlccseb ot vitcscbvaren tein Van GeUicum vrijgesproken Het hof heeft daarbtl d volgende overwtgtnsen laten gelden Verdachte die op den lln Met ie4 door zUb mUjtair meerderen Bbelaat la gewecet met de overbrenging van een groot aantah getiilemeerden van rilnutad gemeente t tirarenhag naar Ametcrdam Ie als aoamandant van bet bewaktngsdotaahemeiit det de geïnterneerden In den trein van Wasae aai naar nsterdam heeft b eleld verantwoordelijk getOk door verdachte wordt erkend voor de aan het bewaking personeel uitgegeven order welker strekking waa dat het den getntQrneerden was verboden gedurende het trelrwerroer te spreken en van hun sitplaata op te ataaa btf overtredlog van welk verbod door de bewaklnga manschappen zou moeten worden gcsotioten Verdachte heeft verhtaard dat htl op rond van Ktfn befcefliAwld met tijn onderhebbende t wakingsmanacluppen de overtuiging liad dat rf deze oVder aldus souden opvatten dat ztf eerst dan van hun vuurwapenen gebruik zouden maken toidlea d overtreding van het vorenbedoelde verbod het karakter van verzet van de sUde der gelntemeerden droeg welke opvatting ook in da bedoeling van vordachta lag Al is aan het hof niet gebleken dat verdachte als verantwoordelijk comtnasidant in alle opzichten de veretaohte zorgvuldigheid beeft betracht waar het levoo vaa m ada VQlksgenooten op het spel stond t sen wie nleta anders Icon worden aangevoerd dan dat ztl een andere politieke overtulgtng hadden dan aaii de toenmalige maonthebbers arelgevallig wae naar het oordeel van het hof kan de dood van de vier gelatcraeardn dii de betreurde slachtoffers zQn geworden van oa oastQaa mar la lande hoanel UH d poütlrin verdwaalBs aaa dan wdaebta aial vordan aangaroaand vooraoovee Is kowsa vast te staan dat da omstandlghadca waar ander de bewaklngsmensehappni d doodeWha acholaa bobban goloat onsIhanfeelUk aten van da door verdaetita ventrokto rder als vorenbedoeld IM Is het nameHtk gebleken dat do bewaklngsmansehappen Inxonderheld a dio de aeodomke aaiMttn taebbse g elaa t e weten de getuigen Bikema an tchakd ktt te oftvoertng van de meergenoemde order van verdacbls indasaaat do toeamootkomend ala hebben balisaht welko verdaiSUe verendeTatekle en tai sg aarst tot het gtbnik van hun voorw a nenen flm ovargogaan toen et eadfag van aaii der gannerfieeniBn daar DO bepuldettik aarisMlag gat mt het voor hol hot oor vwMUDsade getnlgen af ga l tgtfa verklarmatn a vaat te alaais dat aan dar ga a its iii a ai kkurMttkoUlfc aM haafl kanen feoi ata M de weigering van stin M daa bowakar fattnige FIkema gsdaan veraoak om bn de alek mede In taa rein tavl w d s iida leden van aan gaaM t awgeai gaan sMtan bV hsrballng niet alteen vaa tttn pkHSs la oMoataan maar daartoe zelfs eenigv analen het eeweer van genoemden bewaker boell ma legiepen ondanks de herhaalde waarschuwingen van dea aabewakar en da daar hasa aaavanksWfe aaeeM te matrerean van trweW T Het hof acht het dan ook onder do gageven omstandtghoden weatat la awn merklns moet worden ganoman aal do duister nis was Ingevallen en de tealB mot het nog op luchtgavaar Jitet moebt worden veracht ntst Bonder rddeWko aanloMfng dat de meertanoemde bowahar gatvlaa aikema die verklaard heatt aleh door de badocMe gedragtaigan van den geTntemeerde bedreigd te hebben gevoed teneotte van stIn miurwanenen beeft geb ruik gemaak t Oaa het aaar aaa aNdasaa aaaswasr t tulge Schakel gelatte aehol toen hU In bet duater aaaat aaliaga Mtwiia iMda gasohetan had tamsad e aMi oo aac hsman vindt naar bet oordael vaa hal bof aodar deralMe omatandtghadan at ii nabtvaardlgttg pen laaWk alt aadara ovarweglMwi sfla jtelect danMMÜdaWh er votdoaidng a t de iMseigaiiusaata oidar vsa oidaeMa namaWfe on s a W va i tad ma g Qsl IMt Hl BV flIPVHM WftlMVW ÖOOr 4V MMWIIHIV MWMWfVa ant hoadendo aaai bet t drag vaa da dar gelntaraostdaa ni de at dan dead van drlo andatsn 4la riali k t a aaniddriiqko aaM held bsvoadaiaiMaM gaMd a betr aalsndl tdw nat bof stalt dsiaalv vast dat do doodo lUka telwtaii dser te bawaMoga w a n s ai as e aa t weg l asnn O stanAtfwdaa Is titaa waatbia aia ts laatala alaais da la daa nia b siit riaw dulstanSTiahaasI ut lar vaa womokt Rat hot baan aag i gevoWa vsa 4a msa rt a n ver daetita wans awttaa veraalnid la aast de gat hulp ta Wdan vraaraaor bsai lavon wra had kmnanwseaaa Ook daas vraat baaM het hot aaMar aaütannand b o aa aw id WH dat goitlk BMde doar dea gatutea sskuadlas Mansthat sa aaar gstulga Bats arts 4e WaasatUHW k varMaard tai dar do aanvaa omilaatlafiif aa btl da aamaeafikMtd van saniaa vasMiUng halpvarlsanMit aan ds verlcaaa raads toada lW i ga Uoma a i i S elk geval ultgettoten noest worden geacht Hol hol Ji SP grond van veranataanda overwagingan vaa oonleal dat da dood der vier BlaohtoatocB wtUte het b uahta gointèmeerdentSnsport van fUmstad naar Anaterdam op den liden Mei ISto In aan da schuld vu vardaohto herinnering van velen doet voortleven alat ta Utan na Bath s B iiaa a4 XL 0 t lUM UvMS Steil Mt 001 Mb afAMoaausM Ata Baak m 6a Baak tne m derl BaBk A e a Bsa Ma a MottBank Vot sand m Twaaas e B A Alg Nortt few A m K K Hougov aüadl irnir KoB N Zout tA las HA lUb Mbf dito j o M V A fWttaaiFa Past A m wm WrrW Oeidae he waifcspooi A aann WUtoa r ew A 3ggi Baaa tri veiaa a s aai gea Ban a it A 1 LCk V B A mabaai aaiMaiidsaB 8 L Ma ie nib A ara us Nlav OMidf A Mg Ooetaae Ay l aiwoi Ml rraawegsa O apaes A ai ProtoBfatlo 24 ACTlEVt FONDSEN KaatüeaaiaiMi Naderlaai laiDii ie rHM s 1 1 la 1000 4 MU ISH f Mt S lts al WH Als Konataoae uaa IM MIM ff Calv Ottal C saw Its IM raafcar ass vtr Broa aa IJaia 1 its mat 17IH M ad rord Aot SM ut Philips O B A at Mm Olto Prat A a 1 Oaat Baraeo sta a iTsssiasMiagai Oova Pstr u d tl O Aand 3ai m tt Kaa Petr UÜ idaa vmH Ssaisavasiaiiasaaaa p sOi m mt IH ISUI a m rib aott Aai 4Jia Aaad miaiiava CIUna JasaB t4a lUit Ntd teboopv Ub ld I6 Ite ttaadaiav Aaatt A iN tM Nad IBO a Ua M lamVar Vstst L H rMs gat a tt fesaaatqadaraaaaSBfi ooii Bauv HA iaiK i o uo iB OOU MII a rioot C f lövé nt ia in m taaeaiaaa ta taant Ut IW NI u i4 iva Ots IK Amaierdam in m B uut Aaaa Daltaat R Wn ld tiZ M EM SCHOOL Oerat Kerken Aangenomen als huMw dikar te Kae Zaaaat b eaad W M vn ai paran ta AmatardBsn Mad Rorv Kaak BetooRtai aaar Wyaden Leur caad P K rabor huipprtdllni tEoenabroA Aan g ai Mj iiion naar VtriMme sand Wendte hulpprcdiker te Eindhoven Sattaidam Chariolk ala hulapradlker cat J Bwoldt hulpprediker t leerden 1 WlJk aan Zoc en IMn ala mdparodlltpr e W A V e rsl as Ita ptadUMr Bcbot Oaret Kerhca sageaawaa naar Ktf C ala hulpprodlkar eaad P at Brultaa daar ChV Oerct Kerk Bedankt voor AnSa Oeref Ceraoenta Aangaaoman Bs A Verhagen IBddenmrg DVITSCHLMiD STKUlt tO M EUROPA m StERKE GEVECHTS ACTIE IN NOORDBUIKEN SECTOR De bolêjeuristifcha V0lUamn mm 1 Jcamcai tot 1 Aprü Het opp eit t e v a l vaa k Duita weermécht maakt bektnd In het Danet2 abiad ea k den tralen sector van bet Oostelijke 6 deden de bolsjewlstea hier 91 r aanvallen Zy werden met zware lieten voor den v and atgcshQ Eigen aanvalsoperaties hadtten svf Bi den NoonWiJken sector vaii JfroBt VT J sterke feveditsactivi Alteen In den sector van een 1 corps werden 15 vijandelijke ponllr ragens vemietlfd Piormaffrsvedfitten jachtvlïegtuifpn vlumiHtairt instaHsUea in Morrm met goede uitwerking aan In de WJwerd een kooprvaaitlKfseliip door BKmen betchadigd De 197ste afdstormgeschut heeft sedert hetvan den veldtocht In het Oostenvijandelijke pantserwa tens kario Psrboten g b de eeiate Me aaanden ta Jaar habbea 4e b e ls jawisten b JJ vetgaeTselie pagingea am het I i WJ OastsHJka fraat aaa be waitkrl breagen altaMde daar IMtaehe i valaoparatias tear ware verllerMi J meaaehaa aa aiaterieel geleden halva it MtiaMer aware varllotf daa ea verteer e vMaad ia i J5 vaa I Manart tat n Maart mt f sevaagaaaa I0 paatsetwagji n stalikaB g sst bat Da bahIJ isahe laeWttrtlttfaebta verlof deaalfda perto a 1 T6S v a talg ï laehtgeveahtaa XM vMegtalgen lie indrtdaalartUlarte MS vHaeMP fle ea dea graad varaleld werd 1 vliegtuigen die door formaties het leger werden neergeaebofen