Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1942

Vïj hxi ar geledai Wonderdokter Sequah te Gouda Rheumatr kpatiönten werdttfi in enkele minuten beter en dansten doarna lustig over het tooneel stcaat Na een tiental minuten cMer een eordijn behjodeld te i jn kwam hü genezen te voorsdiikt eo maakte op uitnoodi ing vto Se bah onder de vtoolvke tonen der muziek een daneje kndat hy de eerste in Gouda b wideMe patiëirt was overhandigde quak aan Hoogendoom onder luide toejuichtingen van het publiek een bankbiljet van ƒ 25 Voordat Kok bet tooneel verliet gaf hg ook dezen met zekere edele nonchalance fi Ten shitte deed hij de muziek het Wien mecbnds bloed pelen na bit liU all mwezigen versoeht had het hoofd te ontblooten Sequah wreef uiteraard zelf de meeste kaaren Den v enden dag was te leseo BU de tweede séance van S uah die gisterenavond in Ons Genoegen plaats had was de o ricoihst nog aan merkelijk grooter dan Donderdag Ditmaal werden een maj en een vrouw briiandeld en blijkbaar met veel succes Het gewone dansje bleef o tbana niét aditerwege en onder het spelen der muziek en Ivet gejuich van het publiek sprorigen zij lustig over het tooneel Tot slot werd wed r het Nederlandscbe volkslied gespeeld Herhaaldelijk verschenen irt de volgende dagen berrchten over de wOn derlijke geneTir gen dan wel over de maaltijdeni of over de aanbieding van gesphenken aan Sequah Zoo weid gemeld TrMtattd op bier Gisteravond werden twee patiënten behandeld een 70jarige opperman uit Bodegraven Sequah door den burgemeester dier gemeente aanbevolen en een vrouw uit Gouda Eentgenoemde werd den rug vao Sequnh s manager het tooneel opgedragen en maakte na afloop der befaandeUng met de andere pati ite en hare zuster het gewone dansje Er wareA tal van behoeftige rbeumetiel iyders aanwezig ihet briefjes van predikant of geesWlijke en deze kregen kosteloos flesdijes met Sequsholie Met en woord vaa waardeerinc maakte Sequah gewag van een cadeau van twee mgezetenen die voor den maaltijd der behoeftigan ieder twee vaatjes bier hadden gezonden Een ander bericht maakte melding wen het in den handel brengen van een Goudsche pijp met Sequah s portret Vojrts werd verhaald vani een Sequahséance zonder aanwezigheid vut S ush ma r ook toen gingen de genezingen naar wensch Op een avood ging het blijkbaar niet gefhakkelijk want JOe wrijfkuur duurde ditmaal ruim een half uur waarna Sequah zóó vemoeki was dat hü het bü deze ééne patiënte liet en geen tweiie behandelde De behandelde een vrouw uit Venraay die sedert vier jaar liidende was aani rheumatiek vond blijkbaar veel baat bij de behandeling Seqnah slgaren Sequah drong ook kt de advertsn tiekoiomnteo door Daar kon men van een igarwiiwinkelieT leten de aankondiging S 4uah 3 centr sigaar Maar ook J a ondergeteekende t etuigt w SPITurMNRuo Laat dodslük een grooU pot Kloaaterbalsem halen en laat V dria maai per day flink doof mods wtüven Kloosterbalsam keeft da elgnisobap diep in ds n nls door U dringen an l w spitte de ootaaak aan ts tastso VerdiQtt vsrrasssodsnel de pün en maakt Uw spieren weer gezond sy rheumatiek stramheid pVolÜke spieren is t be proef wrttflnlddell AKKBR s KLOOSIOBAISEM 8TAD$IIEUWS Weer 300 Winterliulpuitkeermcen BANK VAN BUBGEMEMTRB AAM COtLKCtANTEN EN OEVEKS De burgemeester plaatseUJk dlrecj ur der Winterhulp Nederland meldt ons Met de coUect voor de KbooUdn iervoediftg U de laatM W H N col fëtt voor dit elïoen weer achter den mg Velen van U hebben dezen winter ondanks koude i aneeuw trouw mc ollecteerd Het ir niet in de laatste plaats aan Uw tjver en doorzettin psvermogen te daaken geweest d t Wuiterhulp zooveel behoeftige stadgenoo en de behulpzame hand kon bieden Namens alle ondersteunden zeg ik de coUeotanten en ndere W H H medewerken bngi dezen weg liartelök dank voor dit moeizame doch mooie werk in het vertrouwen den volgenitn winter wederom op htm gewaar4eerxie medewerUng te mpg i reke Aan de milde geven breng ik Kierbij dank voor un offervaardigheid Z j toch gaven door hun offer blijk ten volle hun burgeiplicht ten opzichte van de minderbedeelden te beseffen Ondanks dat de collecten thans achter den rug lUn ga n de uitkeerin en nog even door In de week van 22 tot 28 Uaart 1942 werd Mn 300 gezinnen aan waardebonnen uitgekeerd in buurtschap Centrum ƒ 1200 West ƒ 988 Oost 817 S0 Totaai ƒ 3038 60 Central gere t ureercl aSIIAAXTOI IMTSmEOR iiet hotel café restauraht Central It i eVoeKd bij de zaken op dit Kebied die de laatste jaren haar accomodatie botiben verbeterd Behalve ali vooruitgang op zich zelf is dit oomb zian als en vorhooginff van de representatie van de stad jejrens degpncn dia haar uit handels dan wel uit toeria tinche overwegingen bezoeken t Ia toch zoo dat het cafébezoek hier ter stede een verschuiving te zien geeft raiir hét vreemdelingenverkeer en tis daarom eon belanf voo de stad dat ZIJ gelegenheden bezit om haar gasten waardig te ontvangen Daartoe heeft thans ook de beer L de Groot het zijne bijgedragen door een restauratie van Jiet interieur waaruit zijn bedrijf in het zes en twintigste bestaansjsar verfriscbt en ver fraaid is te voorschijn gekomen Df aanwinst schuilt vooral m een prettig aandoende warmte die is verkrege n door een gelukkigen samengang van een vernieuwing van lamhrizeering en van verlichting en door l t aaijbreti gen van een mooi modeVn buffel waarin een nieuwe koelinstallatie zorgt dat niet alleen hst oog maar ook de maag het hare krijgt Tot hetgeen het oog in de keurige zaak te bewonrteretV heeft behooren ook litho s van de vroegere stadspoorten t Bloemstukken zetten aan de her Opening fleur en kleur bij en daarmede hebbon vrienden en belangstellenden h un medeleven en hun hulrir voor den ondernemingsgeest van den eigenaar getoond De afdeeling Gouda van den Ned Bond van hotel café res tauranthouders en slijters waarvan do heer Do Groot de voorzitter Is dend met een bloemstuk vao de sympathie uit vaklcriijgen blijken 8TADS8PAAIIBANX In Maart is op de Stadsspaarhant en stortingsdlenst in 7988 po iten Ingelegd 17 719 41 en In 8680 posten terugbetaald fl66 B02 meer Inge legd f 10 216 97 Het saldo per ultimo Maart bedroeg f 94 1 982 48 Het aantal spaarboekjes in omloop Steeg met K tot ¥ m en het MYital rMcentnghoiiders met 5 tot 20il JCUANA VAN STOLBGRGSLinS In Maart zijn I Or de lul ana van BtolbergslHi geschut 1110 vaartulgsn met een Inhoud van 128 442 M 3 en 1 houtvlot met een oppervlak van SO M 2 oiKaBnaaEBaBaBBSBBa Niet alleen hier Moor overal wm ii€Htth€H Vraagt pt sopnove CQUISPE HEEKOL SINCa 104 TEL 381S $ E DAM ThsBa IksaUr Imroer nur du met Jobanites Heesters Dora Ko mar Fits Benkhoff en Paul Kemp Aanvang 8 15 uur paaschdagen vanaf 330 uur eaaie Mescssv Piraten met Foscö Oianchetti en l rimo Camera Aanvang 8 1S uur Zaterdag vanaf 6 uur Paascbdagen vanaf 3 30 uur Maandag 10 30 uur De prins harer droomen met Liane Haid en Victor de Kowa Scbonwbnrg Biaeeooy Drie maal brui loft Imet Willy Fritsch Marte Hjrell Theo Lingen Hedwig Bleibtreu en Theodoor Danegger Op het tooneel De drie Adlers mondhar monicavirtuozen Aanvang 8 15 uur Paaschdagen vana 3 30 uur 5 April 1 15 nar vju Siat Janskerk Paaschwüdingsure ondo leidiqg van ds G Elzenga meditaties ds J P C ten Brink en ds H C Leep zang gemengd en jeugdkoor 1 April 2 30 iror Veoaaikt Provincifle stierenkeuring 8 April 7 38 n Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 8 April 8 nur Daniël Cursus E H B 8 A l 8 U nnr Kleine Kerk Spreekbeurt ds Jac Vermaas te Huizen over Het werk van den Herv Bond van inwendige zending op Geref grondalag ft April 1 30 jiur Rennie Muziekavond Volksuniversiteit pianorecital Jatt Odé 9 A ril 1 38 nnr Vr e EvuwsUsdhe Gcineeate Btjbelleeing en bidstond 9 April 1 30 uat Leger des HMIs HeiUglngsdienst leidater J v d Veen 15 April 3 nnr Kantoor N V Land en Tainbouwbank Buitengewone vergadering van aandieelhouders en M April 9 4 m ur Niemrahaven 312 Aanmelding en keuring voor vrijwlUiger Nederlandsche Arbeidsdienst April 1 30 uur Kunstmin Uitvoering joudsch Tooneelgezelschap TotOns Genoegen opvoering van Hun kind 28 April 7 uur Ckbomw OemeentelUfce Gezondheidsdienst Spieringstraat 113 Medische sportkAulng 21 én 22 April 9 t vaa Nienwebaven 312 Aanmelding en keuring Voor vrijwilliger Ned Arbeidsdienst I April 8 nnr Kleine Kerkt Wykavond w k I Ned Hervormde Gemeente ondier leiding van ds H S J KaU 29 April 8JS nur KMne Kerkt Sirceekbeurt ds H S J Kalf AFHALEN AANVRAAGFORMULIEKEN SCHOENENBONNEN 9 38 12 en 1 J8 3 38 nnr Distributiekantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen win geelachtsnaam begint met een der letters Woensdag M N O P Donderds Q R T tl W ZONDAGSDIENST DOK fHtEN By afwezigheid yan den huisarts zün te consulteeren de doktoren Eerste Paasehdag C van Elk Kat tensingel 79 telefoon 2561 an R A M Eljkman Westhaven 63 telefoon 2502 Tweede Paasehdag J W R HeUeman Lange Tiendeveg 54 telefoon 3181 en A J Kettler Ooiiwe 166 telefoon 3358 ATOTHEKEftSDIENffK Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P WeiJer OowM 131 rSJtk hésant w twbbdbn WAASCBDAe Op den tvt eden Paaschdaff tal de P T T dienst gelissl worden uitgevoerd als op Zondag OESnUEH riETS TERO M 4éB 4Mtm m bl Uit de gtuïg van een bankgeboui te dezer stede is Donderdag een fiets ontvreei d die een bode uit Moordrecht daar onbeheerd bad neergezet De on vooscichtige bode heeft overigens geluk gebad want ds politie heeft nog ea zelfden dag den dader een 2e jArige koopman uit Den Haag geknipt en het rijwiel in b M lag enomea De dader is ingesloten J et4d van kwaaltjes van Puntjes bier en puntjes daar Is Voortitl daar doen w e niet meer aan sedert AKKERT JKS al die kwaaltjes op da gémakkaiykste manier uit den weg ruimen Kiespün tandplJD boofdpQn P4n in den rug en in de Icmdóien en die periodieke kwaaltjes waar wy vroeger onder saten te zuchten beteekenen in dezen tyd niets meer want AKKBRTJOB niUen die ptjnett gauw genoeg wegnemoi Ne n AKKEltlJE Qt tMm hndadf Pijnstlllw Klaas van Beek efl zqn dansorkest HET AJLEX de HAAS IN DEN SCttOüWBOBG Alex de Haas stamelde vele verontschuldigingen alvorens zijn liedje De wereld ten beste te geven dat een klein fieetje ernstig was terecht het is op z n zachtst gesproken niet hart Jk inspanning te vergen van wie slechts ontspanning of was het spanningloosheid zoekt En het getuigt dan ook vaii een groote in deze omgeving seifs ongewoon groote mate van zelfkennis dat De Haas zich na de mstpoos bleek te hebben aangepast aan het algemeene peil van den avond hetwelk dichter WJ den begaren grond gelegen was Af en toe wat i te dicht daarby maar dat lag minder aan hem dan aan de overige medewerkenden Hij was de cenige die den steun van de microfoon geheel ontberen kon Klaas van Beek bespeelt handig zün houtvlot als hoedanig hij de xylofoon betitelde en den vleugel voorts beschikt hU over een soort grappigheid die aan het potsierjijke grenst en als zoodanig genietbaar is mit niét te scheutig toegsdiend Helaas weet hij niet steeds maat te houden evenmin als enkele leden van zijn dansorkest Wèl in muzUtalen zin na tujirlijk zijn mannen z jn stuk voor stuk uititekende instrumentalisten die niet gemakkeiyk ontsporen tüt derails der rhythmiek Maar oen boeiend gelieel en een gezond vroolüke stemming ber kt ien pas als men voldoende aandacht schaakt aan de wijze waarop de divetse nummers over het voetUeht komen Lammy van den Hout doet ziJn naam eer aan Niet in dien zin dat zijn stemban ten lam of zijh gebaffen houterig zouden zijn want dat was allerminst het gevai lifoar hij zingt liefelijk als een lam n is uit hetzeUde hout eeneden m Tkio ttÓÉsi al evenaart hU dezen niet Iets dergelijks kan ntan van Ina Verwoerd ntet zeggen zi J zal vermoedelijk in de studio beter tot haar récht koenen dan op het tooneel Oe goochelaar Kui en kondigde zk hzelf bescheiden aan als iemand die weinig spreekt en weinig goochelt Jammer dat hg de waarheid eenigsztes gewdd aandeed b sprak meer n Doohelde min r De zaal weriDofMe evenals da gebeele vooMlelltng Mfal wat If e plekkett Mter de bU m was groot en na afloop ven het eerste gedeelte werdenveUm met eennandteekentaig gelukkig gemaakt W H Sprenger 7i DISTRIBUTIE VAN RIJyiELBAWDEN De Leider van dsn DIstrIbutiMileast bericht hl de maand April 19tt zullen gsen aanna orniulleren voor bonnen voor rQwielbanden worden ultgeteikt Ds in ds maand Maart 1942 ingediende sanTraagformulleren zullen in den Iqop van deze maand in beliandeiing wotdto gaaomsii H b je tol gelezen In de Goudsene Krant Dot Sequah is pekomen Al it hef vaderland Heb je zeere beenen Jicht of rheumatiehi Ga naar Seijuah henen Hij geneett je met mtiziefc D IT liedje dat zelfs io d ze dagen nog bekend is herinnert aan de komst omstreeks 1890 naar ons land vJÈ den Engelschen wóndeirdokter Ch A Dav enport Sequah genaamd welke naam in die dagen op aller li en was Zijn optreden was een sensatie van de bovenste plank want deze man bestond het mensdien die vnn de jicht of de rtieumatiek niet meer loopen ko4 uien in luttele njHiuten weer over het get iiik vara hun ledematen te doen beschikken niet alleen maar zelfs over het tooneel te laten springen Dat middel heette d beroemde Seqush olie te z jn maar de geneeskracht hiervan bleek slechts beoekkeUjk te zyn het geheim wn Sequah was de masaa die hü op z n patiënten uitoefende en de gMiezing eindigde derhalve zoodra de massage baar uitw rking verloren had Stad na stad bezocht Seqtiah en avond na avond trad hij op en dat geschiedde met zooveel tam tam dat ieder sr vain onder deq inditik kwam Het publiek was m twee uiterste groepen verdeeld de kleinste de mensdien van de wetenschap zagen het met de grootste achterdocht aan en hiertegenover jtond ds andere d breede massa die de warmste vereering voor Sequah koesterde Sequah heeft ook Gouda bezocht juist in deze dagem vijftig Jasa geleden en ook Gouda de nuchtere Grouwenaars zooals men pleegt te zeggen geraakten in vervoering De bijzonder heden van zijm verblgf hier staan opgeteekend in de Ooudsche Courant en het is uit de verslagen precies te volgen De ee wt s séancc bp DoiMierdas 7 Ai U 1892 trad Sequah voor het eerst op liv bet nummer ven den dag daarop kon men daarover o a het volgende lezen Gisterenavond ten 8 ure Sequato zijn eerste séance in Ons Genoegen Een zeer talrij k publiek waarorader ook versch dene dasnes was opgekomen Er werd ƒ 0 10 entree geheven Sequalt begon roet te zeggen dat hU zeer goed begreep dat velen waren gekomeo om den JcwajntalvCT te zien waarvam de couranten zooveel gesproken hadden maat hü verzocht reder niet af te gaui op de woowtei van anderen maar uH eigen oogen te zien en zelf te ootdeelen Zendt mU Theumatieklijders toe ook doe welke door de doktoren zlJn opgegeven Zijn z j onvermogend een bewijs van geestelijke of prediacant is voldoende kunnen zij daarentegen betalen de genezmg te het waard Ook bier ter stede aoodi t lüi iedac die iets op hem o zijn geneeswijzB heeft aan t merken uü tot bem t komen Verder deelde luj nog mads dat hl genoodaaakt was entree te heffen daar de ondervinding had geleerd dat bij kostelooze toegwig zoovele menscheo en kinderen opkwamen dat het te vol werd Hü stu die dubbeltjes echter niet In eigen zak maar gaf daarvoor maaltUdnn aan behoeftigSi Ook hier t r stade zou hij dat doen te beginnen van Maandag nM dagelvjks a n vettig personen den eenen dag mannen den andeten vrouwen terwijl Wj des Zateidagl honderd arme kinderen een maal zou doen bereiden H j ïride nu lederen avond in Goud te zullen optreden twee irWddng séances oer week te geven en dacht hier een ie wdcen te bleven De behwMiiic Al dadelijk werd een patiënt behandeld nX een penoon die hiw algemeen bdcend is nl Jan Hooomdoom wonende In het OudMnannenJiuis oud 74 Jaar die veifctaarde ruim vier jaar aan pijn in de lendenen en beenen e lijden Sequah veizocht esn werkmS uit het pdsliek feooemdeoi persoon te wiUan wrijveni waarvoor zid aan mekide Kok wonende op da Zeuge tev deien weg üj k epmlHtMn dadW asn den weledele heer Davenport Sequafa die sóo vreuw jx Z t Tdi avond IC April na een aantal jmn aan rheumatiek f hebben geleden t tevergeefs alle middelen aanfawwrf om daarvan bevryd te warden na eene behandeling van hoogstens tien minnten volkomen vwi dié pünlhke kwad herstelde Sequah iMverteerde zelf ook m l rn nsam in koeienletters gedrukt en noemde daarin zijn séance flim dat hü gedurende zijn verblijf alhisr eiken avond 8 uur uitlegging zal geven van de krachtdadige werk zflner geneesmiddelen Na zyn vertrek kon men advertenties lezen van drogisten waariw de een met vermelding van een schrüven va Sequah mededeelde dat Sequah s neesmiddelen uitsluit bü hem verkrijgbaar waren en de ander berichtte dat bij hem de echte SequMh middelen waren te krügen Be4lriomft ehL De populariteit van Sequah is tüdoM zün verblijf te Gouda snel ge n ck hetgeen blükt uit een verellig ov M April dat na de venn ldioc van da aanbieding van geschenken en de b handeling met gniot sooces van eea tweetal patiënten vervolgde s JpMusschen had zich in de Boelekad een groote menigte voesnigd terwi zich öok op den Singel Kleiweg Hoogstraat en Markt vele wandelawa heen en weei bewogen daar heda avond aan het voonvemen zou wotde gevolg gegeven om de paarden van Sequah s rütuig te spannen en hem door menschenhanden getrokkew n triumph naar het hotel de Zalm waar hü tUdens zün verblyf hier wodnde na den eersten tüd naar SCh venirgen te hebben heen en weer ge reisd te brengen Aldus geschiedde net Een aantal krachtige jongeliedan boom zich aan om de vurige rossen te vervangen en opgeluisterd door eenige vlaggen en omstuwd door honderden prasonen ging het in optocht van K ns Genoegen naarde Markt Er heerschte een drukte en beweging in de stad als zelden te voren werd opgemerkt en overal moest de heer Davenport de toejuichingen in ontvangst nemen van zijne vereerders Hu werd de matkt rond voerd en toen ÉjE F stadhuis nasT de Zalm geredlHBpt publiek vereen Igde zich toen voHM hAlel en nog nooit zagen wij hierJWrzoo groote menigte büeen Het wyite marktvefcl van het stadhuis tot de Zalm wa stajnpvol man aan man stond nMb daar geschaard vaa alleïlei stand n raiig alle leeftyden waren vert enwoOTdigd en wü gelooven zonder overdrijving te kunnen beweren dat er minstens SOOO menscKen bij elkaar waren Seqtiah hield daarop van uit int hotel een toespraak waaibü hü z hartelQken dank betuigde voor da hem gebrachte ovatie Ve vol ens aoodigde hij de aanwezigen uit tot he zingen vam Piet Hein en t Nederlandische volkslied waaraan met geestMfl gevolg werd gegeven en daarop nertelde hü eén paar anecdotes om ten slotte vriendelük te verzodcen de volgende vonden niet meer zUne pf f den uit te spann Bet vertrek Sequah is te Gouda gebleven tot en met 2 Mei Over zün laatste optredao hier werd het volgende berk t Gisteravond Sequak züo lastste séance in deze gemeente Na attoofi werd hem opnieuw een ovatie gebrs£bt Aan het voornemen om züne paavden van het rütuig te span nen kon geen gevolg worden gegeven daar hi te paüd van Ons Genoegen naar het hotel J e Zalm reed Op de Marict was iiet nog véél voller dan bü de vorige ovatie Vele bewoners vati den omtrek war ren herwaarts gekomen Sequah héeM ook ttians een toespraak tot de verzamelde menigte De wijze waarop hü in Gouda ontvangen was zou hü nfct licht vergeten en hy zou steeds een aangenaam aandenken bewaren aan deie gemeente en hare bewoners Na Gouda trok de 36 jarige Chai es Davenportin zijn met vier paardan bsapsnnen praalwagen naar andere plasMan om in cün co oy co tuum onder de muziek van zün MexicaneBi in het bed achter het gordijn de rheumatiddüders te nezen en om er zün piairieflower voor inwendig en Sequah lie voor uitwendig gebruik te veikoopen Sequak die agent wa van dr ondememkig die de geneeSmiddelan fabriceerde verdiende eve aU zü maatschappü schatten H vierde triomfen eo was oen gevieril uvan Processen die men vwi de zyde der wetenschap hem aandeed konden zQn populariteit niet schaden werd hü al eens verooarieeld omdat fie In zjjn gezelschap reizende srta een oo nuft van het tooneel was verdwenen dns befealde het publiek grif de boete In 1893 n aakte een zedenschandsnl aan Sequah s gtorie plotseling een einde FEUIULSTON Oladtgfe ecbodsn ie GROOÏÏ AVONfUUR 70 Bietanbarg staiurda enkels maimea er W uit om sfKens prauwoi te vinden maar zQ keerden onvarrioMarzake terug Hst bat oog op ds watervatteo achtte hü het gavaariyk ds zending van schuUplaats ts laten varandereo HQ besloot dan ook Fwslof met asn nssr slaven ta latm vertrekken langs den oever de redders tegemoet Ongeduldig wachtten slj nu Op een avond sagen aj met eenlge verbaziag dat tatóljke viuren warsn aangoaitokai hst vemielae dorp en ganscb den nacht weerklonk UmtamgerottsL Bi het aanbreken van den volgenden dag bie dat aan sterke macht negers In a vlakte was vergaderd Riefenberg was ondertusschen koortsscbUg aan het k s aan Ha fotd den rsAd van den grond laten baeggen met rotsblo ksn Dis zouden dienen als verschansing sn fondM tevens worden gebruikt als proJsctielen Tegm dsn middsg varzsmSt de een b id gars zloh aan dan voet an dan bsr Riafsnberg bad zich met gn gewser gssteld Ei het smaUe o dat naar zün schuUplaats leidde Ds rotsidékta v sndars puntsa ts bastUgen lesk hem uitgesloten Dt wanden warm zeer stall en Bsakt n hü was overtuigd dat zijn vUanden het niet zoudoi aanduivan zich zoo bloot ta stellen Ondertussehsn maakten ds belegeraars geen aanstalten om tot den aanval over te gaan ook niet toen de nacht was ingetreden Hun aantal groeide alleen op ontstsüanda wUzs aan en steeds kwamen nieuws benden zlsh bü het legsr voegen Oroote vwteh verlichtten de vlakte en de bevolking scheen la zeer opgewonden tosstand ta verkssrsn Tegen den morgen emdeUJk terwUl Riefenberg even de oogsn had f esloten kwam een wachter hem weken en iluisterde dat er beweging was op het bargpad HU liep naar dan rand van den afgrond en bemerkte indardaad donkers gedaantrai die omhoog KriAen In plaats van te scU ten lletRIefviBerg zwars rotsblokkw naar beneden vallen Een gegil üresrklonk Doch dan steeg Idotsellng een muibtig gehuil op Dat was vermoedeUlk bet teeken voor den grooten aanval In de vage morgenschemering zag Rleftnberg nu hoe zün vüanden zich In dichte drommtn op talrüke pimten naar boven werkten Hü en Ada schoten hadden ds handen vol om hst klAis pad met geweerkogels schoon ts vagen Hun krügers liepen langs den rand van den afgrond schoten met pülea en duwden rotsblokken naar de diepte Met honderden tuimelden da belegeraars naar beneden maar zü wa isn zoo bOrilk dat Blsfsnbsrg m tos op verscbsldaM punlsn hulp moest blsdoi Het wsrd hem tenslotte duMelük dat Iemand mat esn modern wapen zi InlapdSchs krügers moest büstaao Bü liep naar Readfaig en lagds m een paar woorden hst gsval uit Een paar oogenblikken later waren de koorden waarmede ds Amerikaan was gabondsn los sn wierp deze zich meds in den strüd Na enkele uren zagsn da belegeraars In dat zü onmogeUlk op deze wUzs hun doel zouden bereiken Op het oogenbllk dat ze zich terugtrokken ontstond een paniek in ds richting Van het dorp Daar weerldoDken gewaerschoten En op de rotsvlakte zag msn hoe de strüaen zloh naar het dorp keerden en na enkele minutsn op de vlucht sloegen voor de militaire zending van Wahenia die juist haar doel had bereikt Het bevrüdend peleton had spoedig da vUkts schoongeveegd Nu was de redding nabU Ada Uien Riefenberg en Reading stonden bü net smalle bergpad en zagen hoe de blanke ofUcier zich over de U kai van ds gssneuvslden naar bov werkte Het was Riefenberg vreemd te moede Hü zou Ada in zünsrmsn willen nemen maar Reading stond enkele meters van hen verwüderd en verloor ben geen oogenblik uit bet oog Mr Reaimig was er bet ergste aan toe Nadat de vreugdevolle begroeting tuaEcheo de overige personen liad plaats gdtad kaarde het grospjs loh nsar hem toe En voor u mr Reading gUmlachta ds officier heb ik tot nujn spüt zeer slecht nieuws Komaan Reading zsl Riatnbsrg ik dank U voor de hulp welke gU ons daareven hebt gooden maar aanvaard na uw nadsrlaag Daarop gebetards sr iets vrseselüks Reading s arm ging de boogta in en da revolver waarvan hü enkele mmuten geleden gebriük liiaakts om da negers neer te schieten werd op het nart van den journalist gericht Ik zal nooit een nederlaag beleven riep de Amerikaan Eon schot ging af Rtefenbere wan kside en startte voorovel Ada njen slaakte een kreet De Amerikaan ging op ds vlucht achtervolgd door den officier en een paal soldaten Reading tra chtts blükbaar niet te ontsnappen Gekomen aan den rand van den atgrond langs dé züde van de Itoerl sprong hü in de dcmderende watervaUen 4da had niel ens gezien hoe haar echtgenoot zelfmoord pleegde Haar hoofd l9g op de borst van Riefenberg en sü schreide De officier verwUderde haar en scheurde het hemd van dm gstroffene open De kogel was in het schoudnblad gedrongen Vsss gerust fiulsterda hü tot Ad dat komt wu in orde Hü waschta ds wondssn legds san vsrlumd Daarna ward ds gewonde naar da vlakte gebracht Dat ging eer moellUk maar elndelük lag hü dan toch op een zacht be van bladeren omringd door de teeders zorgen van Ada Ondertusschm bad de officier al zijn manschappen sn de volgelingen van Rüsfcnberg aan den arbeid gezet Den ganschen nacht werd hst werk voortgezet Boomstronken sn struiken werden ovsr een groots oppervlakte verwüderd Oneffenheden van het tsrrein werden geUjkgemaakt Kmx dag ging voorbü en toen kwam elndelük het vliegtuig van kapitein RingalS boven ds lakte kruisen De piloot onderzocht het terrein eo kwam t nfslotte sierlük neerstrüken bü de hut waarin Riefenberg was ondergebracht Aldus was de afspraak mst de militairs zending Daaraan had Riefenberg zün leven te danken want nauwelUks een uur later zat kapitein Ringels opnieuw achter het stuur van zün vliegtuig Achter hem lag Riefenberg in Ada Iljsn s arm Hü kreunde vreeselük toen het vliegtuig ovsr de vlakte reed maar nadat l et los was van den grond sliep hü in DanzeUden avond nog lag hü op de operaUstafal van bet hospitaal ta Wahenia en werd ds kogel uit hei schouderblsd verwüderd Sn dan dan komt er een morgan dat hü zün levenskrachten voelt terug kamen in da blanks hospitaalkamsr Hü ligt In esn zacht bed Hü ts geschoren en gswasschen RU voolt geso koorMneer aUatn maar eet lichte Ults in hst hoofd Het hells zanllebt wordt tegengehouden door de brssde barza In de kamer ia hst ko Riefenberg Jiijkt om zich been Hü geniet van aUss Hü voelt zich gelukkig U leven Daar gaat ds deur opan en verscbünt Ada Ujen mst in haar armen een grooten ruiker oroode rozen Zü sluit ds deur leunt er een oogenblik tegen en staart hem aan Wat Is se heerUlK Ada lUen Zii draagt een licht sisrlük morgentoUei en is nu iKger de bedwelmend mooie vrouw geworden zooal WJ haar heeft gezien in het kleine huisje van Lebon s nederzetting Alleen Is er Iets veranderd zU I van hem en uit haar oogsn straalt thans een beerlük vol geluk De bloemen geuren op het voetenain de van het ziekbed Lang en imilg omhelzen deze twee menschen slkasr Ada vraagt Riefenberg stil tMa Je nu nog bang voor dit geluk Zü schudt met het hoofd m fluistert Nee ik ben er nooit bang voor geweest ik heb steeds gavoald dat hst voor ons was waggslsgd maar St wilds het gelouterd zien door hst lev i Wat ik nooit hl de beschsafds wereld hsb gekend heb ik ginder in ds wSdemis geleerd B IM O B