Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1942

TWEEDIË BLAD SSBB ZATERDAG 4 APP et Sff Uit het Gemeeateblad KOOPSOM VAN DE LOOTHA1J B HELCGD De burccmeeater hteft vaxtgesteld het besluit ot w ziging der gemeen4ebegrootjng 1941 weUt besluit betreft de belegging van de kodtstan voor het gebouw De Looyhalle ten behoeve vaft de irTichltng van het voormalig Sint Cathariaa Gasthuis tot stedeUJk museum van oudheden Bouw vu ea bod De buiigemecater he aka gebr l uxen met duipen atre vMJ het betaf icnd rtjkel der bouw en woningverordening m voor den tijd van terf hoogste vij J ren vergunning verleend tot het bouwen en hebben van een 4iii bieenen loods op een terrein achter de WalviMtraat Plaatsen vaa stoepieoi De burgemeestei heelt aan Tb L Daancn alhier tot wederppïeggmg voor hej tijdvak 1 April tot 1 October 194 vergunning verleend tot hetplaatlen van een srtoeptent voor het perceel Markf 45 Inbraak bU Goudsche Melkinrichting MO AAN CONTANTEN EN 250 BOTEBBONNEN ON TVraSEMD Vannacht i ingebroken in het bedTljf van de N V de Goudsche Melk inrichting aan den Turlsin el De daden zun ii de Singelitraat op het afdek en ver volgens op het dak geklommen waarsa iii door verbreking van eenW C nampje op de eerste verdieping het Cebouw binnenkwamen Allereerst werd de directiekamer doorsnulleld AUet ia hier overhoop Cehaald Katten en laden zljn doorzocht en de papieren lagen door het sebeele vertrek verspreid Uit een der toden werden 250 boterbor oen ontvreemd D brandkast liet men ooaan geroerd Ook in een benedenlokaal hebben ee doden gezodit Hie weH een ka t opengebroken wearm zakjes met dt looncn ter wHbeüiling gereed lagen Dit geld tot een bedrag v n ƒ 300 is medegenomen Ieder d r daders heeft nog een fleschjc karnemelk gedeellelük leeggedronkem Door een zijdeur aan den kant van de Singelsiraat h bben zJü het gebouw verlaten HEKEIIT UBDOrBERD Door vcrbreklOK vnn het hangfrtot Ih iiiRobVokon in een pakhuis aan den fJrneneweK van eon fruitwinkelier Ontvrpemd lijn anderhalve kist goui reinetten die bestemd w ireh voor het dhiconpsscnhuls De Wijk KLANT LOOPKNECHT NAM BU ƒ 43 WEO Vaor het grid borloge g uieht en de rest pgesneept De politie heeft een 17 jarigen loopknecht aangehouden als de dader van den diefstal van een bedrflg van drie en veertig gulden uit een portcmonnaei op de kamer van een 77 jarigen Bewoner van het Sint Jozefpaviljoe n De jongen kwam geregeld in de kamer om de wasch te halen en te brengen Van het geld had hij een horloge gekocht en de rest versnoept in eethuizen hy had geen cent meer Over Het horloge is in beslag genomen OP STRAAT GESTRUmELD Op den Kleiw ia gisterochtend de heer 1 Snel uit den Ridder van Catsweg gestruikeld waardoor hij hevi bloeilend aan de lippen gewond werd Nadat een lid van den luchtbéscber mtnggdienat de eerste hulp had verleend heeft dokter Van Elk den gewonde verder behandeld waarna deze huiswaarts kon keeren Uit tproeger t den DE GOIIDSCHE COCBANT MELDDE 15 JAAB OBLSDBN Onlangs is aioifaesteed het leggen van het duM elspoor Ven hier op Oudewater dat aangenomen fis door deh beer L Oftlis van Sliedrecht Tevens is aan de noordzijde van het station aUiier een aanzieniyke ruimte afgezet hetgene naar men vemeenvt zal moeten dienen voor uttibreiding ten behoeve van de l jn Goucte s Gravenhage Sciieyeningen die men verwacht dat weldra zal tot stand komen daar de l tünspoorwegmaat st appü eene sbhUdting met het gouvernement zou getroffen hetiben ten aanzieri van de aansluiting te Rotterdam 5a JAAR GELEDEN In de vergaderktg van den gemeenteraad was ingekomen een rapport van B en W op het adres der heeren Kibbink van Bork en Co om concessie vo r den aml en èxj oitatie van telefonisch verbindingen in deze gemeente B en W stellen voor in overeenstravning met een advies der Kamer van Koophandel om de concessie niet te verleenen doch adressanten mede te deelen dat het gemeentebestuur bereid is tot nadere mderhandelingen mitsdoor adressanten eene teletiboniscbe verbinding tusschen Gouda en Rotterdam en Amsterdam gewaarborgd altbans niet onmiogelufe gema t wordt en dat zü afzien ven de voorwaarde dt de gemeente een geboaw moet verstrekken voor cen traal bureau Ter visie 25 JAAR GELEDEN Uit Haastrecht D heer Jae Teene herdacht den dag dat hy vóAr veertig jaar als machinist aan het stoomgemaal van het watendip De Hooge Boezem achter Haastrecht velbanden werd Het bestuur bood een stoffriUk blljk van belangstelling m ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM tEL 384 2 O t N HAAG EL SiSJ ja ONZE BIOSCOPEN Schouwburg Bioscoop DRIEMAAL BinLOfT De Hollandsche zegsw ze Driemaal is scheepsrecht is van toeiMSsing op de film Driemaal bruüoft die deze week in de Sdiouwburg Biosooop meevoéki naar het Tsaristisdie Rusland en naar de na oorlogscfae R ssisch emigrantenkrin gen Tijdens manoeuvres wordt Vorst Woronm Willy Fritech verliefd op de bekoorlfike iraar arme eigenares van een eenzaam IsBidgbed De bruiloft gaat ecMer op het laStste oogenblik mét door daar Vera Marte Harell inziet dat zü niet past in de kringen waaruit haar Sascha voortkomt In htm hart blijven zü elkaar echter trouw Jaren later ontnujelen zü elkaar to Berlijn Vera is ee beroemde zangeres geworden maar de geëmigreerde vorst Woronin moet als cha tfe r den kobt verdieneïi Voor den tweeden keer wordt de bruiloft op het laatste oogen blik Sfgi iegd maar nu komen de bezwaren 11 den kant v n den bniidè Weer f aan de jaren voorbij De derde im moclmg is aan booid van een oceaanstoomer waar zij mannequin en hlj hofmeester is Nu zij er geen beletselen voor een huwelijk meer In deze alleraardigste film waarin ook enkele mooie liederen worden gezongen zorgt Theo Lingen bovendien voor de komiechemoot Op het tooneel het optreden van de mondJiarmdtoicavirtuozai De drie Adlers Reunie Bioscoop PIRATEN Fosco Glachetti speelt in de film Piraten een heldenrol die hem uit stekend llgL Het verhaal speelt zich af in een milieu van onverval ichte pira ten mannen met complete wapen verzamelingen in den gordel metfuige baariten en in de meest zonderlinge klecdij die voor niets staan en hun aanvoerder Z ampa op do meest ge vaarvolle tochten zonder aarzelen vol gen Met alle zceroovera hebben de in leze film ten tooneele gevoerde liefc lijke hcerschapnen gemeen dat zü niet alleen uit ziin op bult in den vorm van goud en juweelcn maar daf tA er ook niet afkeerig van zijn onschui dige meisjes onder hun veilige hoert te nemen als dat zoo uitkomt Onder hen Is er één die slechts in schijn bij hen boort doch In werkelijkheid tracht den hoofdman Zampa ten val fe brengen en de zeeschuimers aan de politie over te leveren Dat hierdoor verwikkelingen ontstaan waarbij het bloed rijkelijk vlocil is Iets dat dhald van het verhaaiop den koop toe wemt en hij slaat er zich met mannenmoed en m het xwaard in de hand doorlieen Bonta tafereelen biedt deze film h schildefaehtige leven In bet zeerooversnest de gevechten met tot goeden prijs verklaarde schepen heftige due s van nian tegan man en alles wat zooin een zeeroovennrerhaal kan to pa komen Thalia Theater nmERNWDo Een aantrekkelijk allerhande biedt Thalia s filno nlmmer nur du In een kunstige mengeling laat ze genieten van kostelijke operettescènes val pracht en praal fraaie baletten uitstekende muziek leuke liedjes inslaande wijsje en daartusschcn door van een kluchtige geschiedenis van liefde jalouzle en naijver met telkens weer nieuwe onverwachte wendingen en verwikkelingen waaraan geen eind schijnt te kamen Dit alles wordT n g doorkruist door Intriges en reclametrucs van elkaar heftig beconcurreerende Impressario s Ren en andai heeft tot gevolg dat de première van eon operette tot wanhoop van den directeur eenige malen moet worden uitgesteld filmopnai n mislukken eik ook zóó bijzonder goed lukken dat het roode krul8 er aan te pas moet komen de laaLste kans vlin een andere theaterdirecteur om aan aen bankroet te ontkomen verloren dreigt te gaan een beroemd filmster zan q er ten onrechte In de gevangenis gestopt wordt enz Al met al een volslagen amusementsfllm waarin Johan Heesters en Dora Komar als de twee ver ADOLPHUS liefde jaloérsclie en op roem naUverige filmsterren voortreffelijk spelen eu zingen l aul Kemp en l ita llenlcboll met sen bijzoDdfer lair als impressarlo eoncurrenten voor de komuisne verwarriOB zorgen Paul HenckeU op d e hem eigen grappige manier de gedupeerde theaterdirecteur uitbeeldt en nog vele anderen knap werk leveren S V d Kraosts Rechtbank te Rotterdam DITSPRAKEN IN RUWIELDIEFSTAL Pe rechtbank te Rotterdam heeft veroordeeld de 2 jarige Tanneke de K uit Reeuwyk te Rotterdam gedetineerd wegens diefstal van een fiets tot drie maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis overepiïkoinstig den elsch 1 den lO jarigen los wcrkman P v O uit Gouda te Rotterdam gedetineerd wegens heling van bet gestolen rijwiel tof vijf maanden gevangenisstraf met aftr elsch tien maanden met aftrek dlR 27 jarigen broodbakker C S uit Gouda die de gestolen fiets had dekocht wegens heling tot ƒ 25 boete subs 5 dagen hechtenis bisch één maand gevangenisstraf Diefstal van margarine ea van bonnen Het O M eischte legenden 32jan gen joudschen loswerkman J A v B te Rotterdam gedetineerd terzake van diefstal van een aantal dqozeh met pakjes margarine a van eenige vet en boterbonnen gepleegd te Gouda op 10 Februari j l 7 maanden gevangenl straf met aftrek van het voorarrest De verdediger mr H R Lammen drong aan op de uiterste clementie in verband met verd s huiselijk om tandigheden Uitspraak 16 deew Diefstal in T nenlgiiig herdacht van bet plegen van diefsUl in vereeniging hegft hiét O M 1 jaar en 3 maanden rgevangwisetraf gevorderd roet aftrek der preventieve hechtenis tegen den 2 jarigen vstoker A S en 5 maaliden gevangenisstraf met aftarek van voorarrest tegen den 21Uarigen A H G hulitteasmaka beioen woonacfaUg te Gouda en thans gedetineerd SfüUdertJeD opÜehting Onder verdenlring dat h j oplichting van schilderüen ten nadieele van een Goudschen kunsthandelaar zou hebben gepleed eischte het CM 1 jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis tegen den gedetineerden 33 jaTigen kunstschikier JrF woonachtig te Montloort Mr S de Waard was verdediger Uitspraken 14 April a s Uitspraken van den kantonrechter In de zitting van het kantongerecht van deze week werden veroordeeld wegens op het trottoir rijden met een rywiel P B te Reeuwijk ƒ 2 90 1 w t geen persoonsbewijs bij zich hebb vr J R te Oudewater ƒ 2 50 1 d h R L te Zegveld ƒ 2 50 1 d h C V te ZegveW ƒ 2 50 1 d h overtrejiing LeerpUchtwel C A v T te Gouda f 1 1 d h reizen zonder geldig plaatsbewijs L H te NIjverttel f 5 2 d h fiets zonder toezicht Jaten staan C S woonplaats onbelTend ƒ 1 50 1 d K D D woonplatas onbekend ƒ 1 50 1 d h rijden met een onafgeschermde koplamp rijwiel B S te Joiiderak ƒ 6 2d h ryden met een rijwiel ander voor en ichterlieht J v W te Gouda 2 maal ƒ 3 2 maal 1 d h met een rüwiel Unksbouden R L teZegvd 2 50 ld h rijden met een 4 wlelig motorrijtuig zonder spiegel C V te Zegveld ƒ 2 1 d K na 12 uurkqi straat loopen L J ▼ d S te GoudaN 3 2 d h J C R te louda ƒ 3 3 l h r den met een motorr fttiig zander nuftimerbewIjS N B v d K te Woerden ƒ 3 2 d h XOEPmiNENTDfO EN HEHunBiimro Op den eersten Vrijdag van elke maand des voormiddags te 9 uur zal in het gebouw van den géraeentelijktn creneeskundigeiten gezondheidsdienst Spjeringstraat 113 voor ieder die zico daarvoor aanmeldt gele innheid be staan om zich geheel kosteloos te doen inenten of herinenten f9 is oorzaak van piepen op de luchtpgp hoestbuien ea benauwdheid op de borst Neem dan direct d zoo buitengewoon siymoplossende AbdDsiroop Ve eii s bepttcM H boeit griep braiiehttti sttkaM AKKER S ABDEJSIROOP ï V hoesfj ftoop Groente gezaaid Predikbeurten EERSTE rAASGBDAG RemonstraBtseiie K rk T m 10 30 uur ds J ménhuis Kleine Kwk Ver van Vrijx Hervormden V m 10 30 uur da F H G Van Iterson Nqmegen medewwking zangkoor Lntheraelra Kark V m 10 uur ds M J PunSelie Leiden Ond Kaflrolieke rk V m 10 en n m 6 ujir pastoor G P Giskes Oerel Kerk V m 10 30 uur cand A de 3roet njn S uur ds J P C ten Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A de Blois Chr Gerei Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A Dubois Ned Geraf Goiuenie V m 10 en n m 5 uur ds 1 A van Welzen t Woensdag 7 90 uur s Joii van Welzen VrQ EvsngeUMbe Goaeaate V m 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep n m apwekkingsdienst DcHiderdag 7 30 uur BybeUezing en bidstond ter talvQn V m 10 uur ds A Meüers van Rot terdam Nedeifsndwfce 4ielaofit ine ns h p JÊet Leger des Hells Vjn 10 uur Paaschklanken njn 7 Uur Paaschjubel Donderdag 7 30 uur HeUlgingsdienst Leidster J v d Veen TWEEDE PAASCHDA0 Geret Gemeente V m MKuur ds A de Blols I Ghr Geraf OMeuiitoL Vjn 10 uur ds A Dubois Ned Geref Gem eote Vju 10 en n nt 5 uur ds Joh van Welzen a Vr ETangelttebe Gemeantai V m 10 uur ds H C Leep Nederlandsche Geloofsgemeenseiuv Het Leger des Heils V m 10 uur Heiligingsdienst njn 7 uur Verloesingadienst BÜZIE TVSSCBEN JONGENS Ken Iwnner met stvdfc liont in rag gestokeiv Btf een jongensruzie in d Graaf van Bloisstraat is gistermiddag de 13jari ge déar wonende J yan Setten met een scherp stuk hout in den rug even onder den rechterschouder gestoken De Nyst heeft den splmter uit de Tïjnd verwijderd Na verlxuiden te z jn koh de jongen naar huis gaan De X litie heeft den splinter in beslag genomen FOBTEHONNAIE eEL OIGD p In het kleedlokaal van de gemeenlciittitfabrieken is een bedrag van f 10 35 ontvreemd uit een portemonnale die in de daar hangende broek zat van een arbeider iBurs Elf PAASCHMANDJE lUET VEIUa Een monteur had voor z n kind een Paaschmandje met een ons fondantjes gekocht en dit zoo lang in een kantoortje op het Lombok terrein neergezet met de bedoeling bet savdnds mede naar huis ta nemen Ook van een geschenk al dit ter waarde vai slechts 4 5 cents kotiden de dieven niet afblijven Toen de vader het kwam balen was het verdwenen INBRAAK VOOR PBTSBANDKN Door verbreking van een glasruit is gisternacht ingebroken in een schuur le aan de Pepersrtaat vari de N V P Kndenburg s zeilmakery Van een carrier werden de twee binnen en de twee buitenbanden die zoo goed als nieuw waren ontvreemd FIETS STOND KLAAR Ten nadeele van een timmerman is een fiets ontvreemd die hy onbeheerd had neergezet in de gang tan het gebouw van het voormalig Weeshuis SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond ntOGRAMMA f OOB mJLANDAG District L Ie klasse Ajax erxes V U C E D 0 D O S D W S Feüenoord 0 F C Zondag Stormvogels A D O District IL Ie klasse Emma D H C Zondag Sparta H B S Zondag Haarlem R F C Blauw Wit Hermes D V S Zondag 2e klasse A U V S U V V Gouda B M T Quick Velox H V V Her cules V I O S Laakkwartier 3e klasse B Q D A O N A Terlaak Olympia Scheveningen CromvUet 4e klasse E Oudewater Bodegraven M S V Gouderak Stolw jk Haastrecht 4e klasse G S M y G S V Zondag S F C Hermandad Transvalis Schoonhoven D J S Waddinxveen 4e klasse J Lekkerkerk Zwervers CJCC Dilettant Bolne Sstumss Bloemhof P S V Pretoria Reserve 2e klasse A H V V l Gouda 2 Zondsg O N A 2 D H C 3 A D 0 4 Scheveningen 2 Reserve 2e klasse B Fortuna 2 RF C 3 Sparta 2 V O L 8 H B S 2 INGEZONDEN OVERWINNING DER POLITIE Gouda s stadhuis op koeienhuiden gebouwd Vow de ctHnpelltie van den Nederlandschen Politie Sportbond ipe lia de Goudsche PdU Sportverednigmg Donderdagmiddag op het Olympial terrein tegen U P S uit Utrecht bï Oouwenaars wonnen met 3 I ATBLETIEK OGEUJKHBIO 8EBN8UHS UITOESLOnSM In Uw blad van Woensdag j l komt een verslag voor van de jaarvergadering van den Oudheidkundigen Kring Die Goude Naar aanleiding van hetgeen volgens dit verslag op de vergadering ezegd zou tifn dat bet praatje dat h t Goudsche stadhuis op koeienhuiden gebouwd Is niet waar U zou Ik gaarne het volgende wilnn opmerken Uit het feit dat men over een praatje spreekt meen ik ta mogen concludeeren dat men geen begrip heeft van de raclhode fundeercn o koeienhuiden Deze mothode van fundeeren wordt tengevolge van de voortschrijdende techniek van materialen hulpmiddelen berekeningen ent reeds langfin tijd niet meer toegepast doch heelt evenmin iets te maken met de huid van een koe als een fundeering op staal met ijzer of staal welke laatste methode alsemeen bekend is hoewel deze wfLop zand en vasten kleigronj doch In t algemeen niet op veengrond zooals In Gouda en omgeving aanwezig is toegepast kan worden De fundeering op koeienhuiden was echter juist een methode die voor minder draagkrachtige grondsoorten tocRepasf werd al of niet In combinatie met een houten roosterwerk Hierbij werden tusschen de draagmuren op zoodanige wijze gewelven gemetseld dat hierdoor de grond onder het gebouv meer gelQkmatlff werd belast Deze gewelven nu werden koeienhuiden genoemd De mogelijkheid dat ons stadhuis op koeienhuiden gefundeerd f acht ih dus geenszins een praatje doch wel degelijk mogelijk Archieftaekeninpen of deskundige onderzoekingen zullen hieromtrent zekerheid kunnen verschaffen Gaarne ben ik bereid een scheti je van deze methode te geven Chr G F de Jong S Joubertetraat 178 VIRES EN ACHILLES NAAR DEL De vereeniging Achillea neemt met vijf leden deel aan de aj Maandag te houden Paaschveldloopen van D H C te Delft Ook Vires ét Cclerltas komt met een ploeg uit lEILBN De zeiibqpten weer buiten SEIZOEN MET JOLLEN EN PUNTBRSWEDSTRIJD GEOPEND De roei en zeflvereeniging Gouda beeft gisteren met twee zeilwedstrijden voor haar adq ir Bt ledeD het seizoen geopend Met waar entttous asme werden de jc en txk Glethoomache ptmters startklaar gemaakt en toen eindelijk het startsein klonk dreef de g ieele vloot af en toa begunstigd door een vleugje win over de vaag uitgezette baan De uitslag voor de j dlen kudde 1 Fred van der Want 2 Annie Both 3 p Hamakers BiJ de Qiethoomsche punters wist het trio Frits Gautier Jan Hulleman en Wim Zuijdwn door sterke onderlingen samenwerking beslag op da eerste drie prijzen te leggen terwijl Jan Klaarenbeek met minimaal verschil als vierde binnenliep De voorzitter de heer F H Sixma heeft na afloop der wedstrijden de prijzen uit aardige kunstvoorwerpen bestaande uitgedeeld Tevens hebben gisteren zeer actieve leden de ovemaadsehe vier en scift ge s t wpt gezien het daarvoor ideale y lf en mede do den goeden staat wkarin het roeimsteriecl thans weer verkeert uitstekend bevallen is SCHAKEN Voor huishoudeliikMÉntarcompetitie van Messemaker veiden de volgende partijen gespeeld Groep I H Meyer PRoggeveen 1 0 B A de Jt ig W E de Jong afgebr Groep H T Rook J H v d Harst li 14 Groep ni W H M v Qeelen M Novak 1 0 N J F Hoogendoom A Vente afgebroken Groep rV P Boer J de Jong 0 1 AJS C Gouds Bij AS C Gouda werden de volgende resultaten behaald in de huiidioudelyke wmtercompetitie Eerste tiental H v Leeuwen J van Bngelen O t M Flux A P M Lateber 1 0 J Tom A V Eyk afgebr Tweede tiental J de Jong A ran Maaren 0 1 M Benninga W Hoppenbrouwer 1 0 J Gerhards M Lugtenbürg O I V A V d Berg A Terbouw O I Op Eersten Paascfadag zal de heer J Donk uit Amsterdam by A S C Gouda een simultaanseance geven DAMMEN COMPETITIE ONDERUNG DAMDISTRICT Voor de competitie van het OnderImg Darodistrict Gouda werd te Stolwijkerriuis gespeeld de wedstrijd Schoonhoven Ëcceblor Waddinxveen 1 15 en twee afgebroken partijen TAN DE SCHAAKCLUBS S V 3 Gouda 3 A D O 3 HermesD V S 3 Neptunus 3 Reserve 3e klasse E N H S 2 H O V 2 Schoonhoven 2 Alphen 2 uur Olympia 2 O N A 3 Zondag uur G S V 2 D H Z 2 i Etelangrüke wedstrijden waarin het er op aan komt O N A EN OLTMPIA ZULLEN VOOR BAAR KANS MOETEN AANPAKKEN Prctendentea Uj reserves tegen elkaar Gouda is het eenige eerste elftal dat thuis speelt tegen B M T dat als in het gedrang opgenomen het grootste belang by den uitslag heeft De rang lijst doet zien dat Gouda de beste troeven bezit De aan de spits gaande derde klassers zijn aan hun voorlaatsten wedstrijd toe Beide komen btiitensbuis in actie O NA bij het tot voor kort leidende G D A en Olympia bij het in de knel zittende Terlaak Dat wordt voor de Gouwenasra geen gemakkelijk werk maar het geldt nu of nooit want de kans is te mooi om er niet van te profiteeren PLAATSELIJK NIEUWS De ontmoetmg die uit legen S M V is vastgesteld kan G S V twee der vijf punten opleveren die voor het behalen van het kampioensdiap nog noodig zijn Berjjambacht SBCRETABJn TOLKSOMDBRWUS Als secretaris van de afdeeling Bergambacht v n de Vereeniging voor Volksonderwijs isi In de plaats va i mr A van der Straaten die naar elders vertrokken Is gekozen de heer D A Deelen Azn WECBELASTDia BRENGT f HM OP De burgemeester heeft vastgesteld het kohier van de straat en verllchlinRshelnstinii voor 1942 lot bedragen van reap f5 ia 28 en fri66 80 Het aantal aangeslagenen bedraagt 229 RUKSroSTSPAABBAHK In Maart Is on de rijkspostspaarbank infrelegd f 1827 58 en terugbetaald f2524 81 OUDERAVOND OPENBARE LAOERE CBOOU Ineen der lokalen van de openbare laeere ffrhool is een reer druk bezochte ouderavond gehouden waarUj de orders zich van de vorderingen hunner kinderen op de hoogte konden stellen Het bestuurslid mevr W 1 den Haan van der Ree moest aftreden aangezien jreen kinderen vnn haar de school meer bezoeken In haar plaats werd frekozen mevr G Trcure vnn der Graaf PREDIKBEnRTEN TOOR PA80HBN Ook bij de reserves is hej programma belangrijk wint in de wedstrijden H V V 2 Gouda 2 en O N A 2 DJI C 3 spelen de vier elftsHen tegen elkaar die in verliespunten gelijk staan zoodat een overwinning een goeden sisg beteekent Gouda 3 heeft thuis tegen A D O 3 wel een kans op een gelijk spel Van de pretendeerende reserve derde klassers is GS V 2 bü machte op eigen veld D H Z 2 Oe ba s te blijven en wacht 0 N A 3 b j Olympia 2 een lastige opgave Olympia 3 kan klmpioen ia Onderafdecling worden De wedstrijden in de Onderafdeeling Gouda kunnen twee beslissingen opleveren aan den kop en d staart van de Overgangsklasse Olympia 3 wordt kampioen als het thuis van de concurrent GrootAmmers wint en Zwervers 2 komt definitief onderaan by een nederlaag In Moordrecht In de eerste klasse moet het leidende Lekkerkerk 2 bij DON K 2 op zijn hoede zijn Belangryk zyn de ontmoetingen in de achterhoede De hekkensluiter G V 3 heeft een kansje tégen Gouda 4 maar dat geldt ook voor de buren Groenewe tegen Berg ambacht beide thuisspelend De winnaar van O NA 4 Nieuwerkerk stWt zich In veiligheid In 2 A is alleen van belang Overschotje K B O voor het bedreigde K B O dat overigens hi dit partijtje met al te sterk staat In de B groep kan Olympia 4 met een succes bij het onderaan staande Nieuwerkerk 2 ha ar kans handhaven Eerata Paaaebdag Ned Herv Kerk v m 10 uur Rwnldt n m 2 30 uur cand J Kwoldt Geref Kerk v m 10 en n m t uur da Terhnak Uitgetredenen Ned Herv Kerk v m 10 en n m 6 30 uur ds GriWilgt van Gouda Twaede Paasehdag Nert Herv Kerk 10 uur v m Aa RwoldL Uitgetredenen Ned Herv Kwk 10 uur v m ds Grianigt van Gouda ds De gegadigden In 3 A Bodegraven 2 bU K B O 2 en V E P 2 thuis tegen Moercapelle 3 kunnen het wel plooien In B heeft het leidende Schoonhoven 3 op eigen grond tegen Stolwlik 3 gunstige vooruitzichten Bij Bergambacht 2 Zwervers 8 gaat het tusschen de concurrenten OlWewatér 2 kan thuis In de derby tegen U N I 0 2 de eerste positie opnieuw versterken WEDSTRIJDEN OP ZONITAO VASTGESTELD Nader lün vastgesteld op Zondag de wedstrijden SM V O SV HV V 2 Gouda 2 en Olympia 2 O N A 3 11 uur