Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1942

TE KOOPICT KAAGD Potlooden nr K Adv lUaaa Boums A Col Amiterdtm C U kyil nog langer piikier hebbca vaa Q fcU Uw tide iHitiJc kMielfs weerlii awi Wltkiad an fctra y ifcaa Mal Worden omgeioöverd door het te latea meltelMi i sn uHwMidli aolMMMmlien plnieeeeiv repareerMi bq Jt A Jong V Conda = Ji Ma Va LdHIWOII laai UssaDaaa Èéi f tSOk Ut sake be ABL KNüFMAN as j Hotel Dé Zakn yraagit voor direct cea fbnke HULP voor de achooamaalc TeL 3 283 w n ZaL Biet Te ko pfiiaatd iPliriiin ie taande aan ds Elfbocveoplks ereahieel awt tot b e b o or eii tcgea hooge trijs Br ao O IT bur M dit Mad Mevr V Heyningen Nanataga vraagt tegen I Mei wetens T koop of te kuur vr gd V Iïtr f KI FUMI taOSJK voer d d ea leltat k weiken AaiUa tussdieii 7 9 uur s avonds Vaa Bevernlaghlaan 24 O tVS arand aan da EMQescMW on luiide op tczettea Tcfcs hoonen pr a Brieven ond n Q 1779 bar van t btad Ideat HimVmt Ooaita cn40 naagt wcgcna tanrelijk der tegenwoordige een ECNVouoia lacisjK voor btett dagea Q M23 Te hMp 300 400 kSa gi te rond erf Bcht en donker grijs QezeeUc restanten ett Br na O 18M bnr van dit btad I UUMT OIUTSCH 2 p w Sekt L d kcnOTiMl correctie in 3 lAd Vr proap en proefles Germania Omesweg 41 Biiaani O IM Uw adres voor Cartonpiaten m verschillende dikten Jan Postmus Raam 142 TdefOOB 3720 DE RLEINTJES SUBEaEK Vijm KworljasnibiMt wordt ofcenomen Qtmdags Baaindats en aatedactL Tarief Betrekkm advertenties l i 9 m li ƒ 641 rike 1 a M meer t 0 6 Andeie advertenties 1 9 m M 6 27 e e 3 m M meer ƒ 0 11 aliea bu vooruilibetaling Advertenties midec nuouner aan hei bureau 10 cent vertioogmg B wijsnninmer S cent extra Inzandiog d n voorbaanden dag Brieven kunnen a lie on waadea afcekanld eiken dag aa 8 6 uur Zaerda van 9 1 Mur Turfsingel 23 Het betere aidrefi voor nhwyton yjux alle soorten boeken jaargangen en muziek Weggeloopen een zW Ort bandje yTegen belooning terug te beoofgen Kcimemelkstooit 18 Jktttnmw iMt eieen i cd soekt een Kamertje ooe ƒ 1 50 per wee Liefst t g Duitschgezinde Br i fi SM MHT d ad l Juffrouw met eiAeo bfli zoekt een SlaapkJunertJe On ev er 1 25 a ƒ 1 SO per w Br no 607 bur v d bL Sopblt r 4 Het bureau KjataornKS 1 GEVRAAGD NET MEISU J otx de morgenuren vnn 8 30 tot 12 uur Adres Van Baerlestraat 22 BEEFT U OOK AL WESTMINSTEK LICHT T Koop geen goed oope lampen doch zuinige betrouw ba Westminster lampen m WestjBuister caraDtie G de Raadt W dMr Xt Gouda Tel SC fcu aean geil 3113 TE KOOP bad met geyaer en gasradiatOT Te bevT GoejanverweUedu 26 2 z brilëp Sa kMV HiaikMil laadél Canplex 1 etet raenpanen Te bevr Ftwia Karekietsti l 21 Wé repareeren uw COCOSKAnBN Aan huis te ontbinden Hotttmansplantsoeu 11 Adriv Maareo Gevraagd aan kaokpiaatje Eicetnacn Adi a VaEawsstraat no 4 ortfteed tot onx laclit t kin t Mderdoa van 69 ï TUIJNENBURO PIOIBf B TUIINEliSSb lltCTUIINSSuRO fc C TUIINENBURQ tV H TUIJNENBURO A O VM vianai TalBcdburg V VAit BOrn en KlelnklaÉoM ngad 3 April 1942 viWilnntrM 41 n tenMMkMMHof ill Mtebbw UL Wom le ZI9 mr fmaf yKMlBfttrut 41 Mdf betiiffea wQ onzen dank Toar de velc J Tin M l a a g gi ilB iig mh Sotiden bf Ret orcrl den 0 on gelield zoontje en COHMII JAMtSIN Uit aller naam Ph JANSSEH OoeianvtrwdhMk 47 Dankbetui Oiitfgctcekende betsigllang Ml weg zl n Mialjken j tan den Zeemiacrden Ma Dr I P At taft t r Xflknoevcr en DK A J ettler MP de hulp a ktai IMrt tevens aai tfa Zaattsa m Afd Ï Mailt qaake a Mb vcrdcf mm aOa ZastaK fltkem HeMHiÉ iHMe Mt ni mdïnt iaMrtNirfB UDiaconessehuTf JDcW k T ANDERS KuiperstlHl aa Ttidarts to IS Aprit ll Inifsni wrtR HiniiMiatsiiliappl ntfli iic i ImHffipif lliiiiiiAiidin 9 Maandag 20 April 1942 te iX nur v m ten kantore der utichappit Turfmarkt 36 te Ooada landeelhouders hebben toeiAw op vertoon hunner aan elen Q IBOO fmisB van bakaiidalinfl lilaM winst en verlies tening jaarverslag 1941 elke vanaf 3 April aan getotnKl adres ter Inzage liggen OE DIRECTIE H FUNK PAKHUIS Ê uur Te bevragen W van I MakaUaf Woaiaftbuccaa I Centrum IC Tiendeweg tO ld 3S OIM2 iKti ingi lirhtir iHrugd voor den Maandagingcn en Uondeldagmiddag Mni ongehuwd Adres Markt 42 O 1840 t FLINK MEISJE imsagd Imip wsriMler SLornim msTmnmEKiuiTooR Ih vettend met da aloitmc vaa bet diaMmtiekantiMr f Ttaeeden I Mehdai kont ar ta V de iolev mic vtn opplakveUen met conaumentenboonen door wmkehers en direne dictnbutiM eaci eiden door eross e eeo wuzigng Er zal all volirt op Diaadac 7 Avrll 1 42 moeten wordn kieelevefd en wel aan Mwt t jé UJ 0 de ilatrrf IIM IZOO detaiffirtm n et een eeden ww mer van 1000 1020 1 Jtt X30 aUa ovcufe detaillmten wier cod iw iar aaBvan t met bet cufer 1 aanMnl ua 3ja dMaUtiaiB mat mi Tan 2000 1060 Ua veaigt dc iiliatcn vier co leiMMnPiw aaBvasgt ntat bet V eir S en eventaeel bakken Grocaien voor tudwr e bak en zuivel yroducten leveraa hiin boobeidan is aft UaadafiMigen 7 April 1942 tua aikea U6 aa ti mar Be OTrerig grossten op Dbudac Middac 1 A ril Utt krncbtn Ut en 3 30 uia en wel aw faket a Da aaniganeamto utag o rie giioaaiers kunnen bun v zameltoew zmgefi aflialen op Wo BsdaKiiiorcen t ApM 1M2 t i i aa rhwi 9J0 aa 12 uur de tMtcede atAgioEia p WmuiMg mMÊtg t AgaH 1948 tuasc en 1 30 en 3 30 oaf Alwvkincen van bovenvermeld schetna kiuAeit a v rtwDdaiaiet tcvBwacMndndcte aiet wacdéttoagaataan J f Up i lMtW O OTFLAKTELLEN Tegelukotyd wordt er no met nadndL op geweaen At aSc t éé aatw plbew bdrancnda npMcveBcn iHÊuem vaamem ta z an ce daortaovand vaisBunuatr aaodat t ar s t a nd ia sm te saB fca encai apftekwUen ku Mn ant iin i tt s ia oaden ai ekverd iiff§ 0êdt§ m UM bi atn d Faa rchwi dtBfli Mre da Graal of St Jamkark op PAASCHIMG S AprU 1912 da arism tt ftwt nwr zwan Deae dicMI ia te flJ beeintigd Sprekers Ds I tm Bitak D O Eltenipi en Ds Ff C Leep 1 idiiiMlw1ia HUri C J de Abn Orgel en groot Oevan 300 kittdocn olledig pio rataima in de Kerk VIUII InoasaoG iPe$tigii £ e Ckodal IntMmntto burMu SUCCES ii 43 M Snt Blro4e7 l8 Mmg van A D € HAAN M12 M r m 7 BVBGn Oe KnriifeiiïersTa kvervBn iiig E M M bericht Ten geiftve van het publirkWsfauf wij aidaMnda oph dat enze taken van 1 2 30 uur gesloten zqn Het piiWiek woedt derhalve dringend verzacht z Intoa a k tftta dea w a nt a a taasehen 9 1 uur des ailUdags tmscbcn 2 31 9 ntHv G 17S Een en ander zooals reeds officieel is bekend gemaakt Cursus Stichting voorVakopleidiifg en ExcHKeas in het Bokkersbedritf Vo r da cursuuan door boveitgenoam commistia ta Gouda gaorganiseerd it nog galaganhaid zich aan te maldan lot uitarl k Dondardag 9 April as bij da Commissiavocr GOWM m MSTRiKEN J A GOa EWrAGm Gouw 5ö Tal 20tf M MIMPEN Watihovan 57 G UUEE Gr v Bloisttraat 25 Adverteottën e nd e r e bladen worden zonder eenige onze ADVERTENTIE AFÜEELING geplaatst Bli opcavcn voor atterdefc Madenls ién tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU t MARKT 31 GOUDA Net RK MeLSje aoekt in Gouda of omstr 23 24 Br no 613 bur v d lad Te ktHHi 2 Jonge konl en N van Vliet Gouw g D 114 Stolw jkerslno VeOTJaarstyd Schoonmaaktijd i W bieden oas aan voor alle reparaties oak malCen wij van Hid meuw B aadwv A Scliouten Voisiusstr 4 Zeer mooie oude kwaliteit K kidei w a gen aaet haiiiin Alles no nieow Prys f 80 Heerenstraat 20 Te koop 2 neke taopers eVt en 3H m Isng en 50 cmbr Nicuwdorpcrvag K 141 Beeuwqk Gevraagd tegen 1 Mei een ruBfK DAcaoosn voot dag en Da t Aanineiden a avonds na t nu Oost Haven 52 in PuUen Vanen Boekea steunen eac De Kleine Wkiat Nieuwe Hnven V Wat m logischer dan band sa ruwiel bd dcaeUde rqiara tieuir te brengen Wu doen het beide J C DBN MlÊBt W TomtoCTgstr 38 Tel 3ta7 Een KlndaledikaiiUa tekoop Te bcviagoK H vanHoon JerunaM tcnat t Goud t ZATERDAG 4 APRK 1942 ffffttlfMff t MTW MIaar ItnÉift hmiiH lEMweg 61 Wolviich 12 Een vertrouwd voor In en itwMidIg schoonmakan i wt l a l a w anz caf Uvi riiwial is Rijwiel en Motoiinis JBmm L VM Oa tMNPe tl Ttl 9830 A I W Bonds RiHal an Molorharttellar Fa W IDENBURG ZONEN KLEI WE UKTRAAX 22 24 TEL 9383 Bavaall lak aan vanr na SrUCADOOR ENWITWCRKEN Mevrouw KLAABENBEEK Kzugerkan 30 vraagt eex net Dagneii PG ongeveer 18 Jaa r Te koep anngnhoden ACCORDEON met pianoklavier Joubertstraat 202 2 x bellen Wie hript net U gezm aan doreel e aoo spoedig mogeiQk Br No 634 iMir V d bi PostzegelveeKaaMifaigen te koop gewaagd P sa tug elhandel A Slegt I oge Tliadeweg 7 vKwocwmns te kn af gevraagd met bandea cb ceif inshond Br met jpeqaappaf ao 635 faoicnu vasi di bind Doeleshna Tel 3308 Inen vokoop vKi Antieke en ModeiBe IteiditiaiTe Goederen VerrekQkers Micraa copen e Zakenman bovee de 40 mei veel vrqcn tyd nekt bQvenUaasie Br no 6 6 taiewi v dit fated Oaiiiigd gaas Kamer en S SInapkaaMrtJm rliet gefbr y Keuken voor e tp8ar met gr dochter Gouda of omstr Br net pma Hissdentbeig Bod Straatw 48 Reeuwut Te koop gemegd ALLE MERKEN RADIO S Wilkrinnimaatfaat at HIIWCUJK Sueeesvoile bemiddeljng voor alle ranges ttanden ta leeft den tntgcfer retetMB dbor geheel Ncderiand büidit schnft en meadelkig Bnr Holland Admiiialengr 219 Amsterdam W RAMOTOESTElT tr köap gevr Liefst fabrieksmerk Teveia ekctr Gcaraofoea met PickUp IQem defect geen toezwaar Brieven Crabefeatr 57 ben G ria Tft koa 2 nieawe MUniJe dinircn gnoi teaaaamt iMOg a 9a BI farced X m H ws Gkwcu JpwnnletBatrant t Gouda SFAANSCH Lessen eanv en opl exnmens E Aetna Oost Haven no 10 I ¥ koop een vuurpot met loodaneltpet en 1 nieuwe ladders met halve boomen lang 5 m H van Hoorn Jcruzalematraat 6 Gouda Gevraagd aHe diverse verzamelingen nataegeis Nederland en Buitenland HüUer Gncnendaai iL MEISJE GEVRAAG met beneden 16 aar vnn 8 30 5 wlr Punt Turfmaikt 140 Alle reparaties op hat gebied vasi JDe Loodgiele Waleetraat 12 TMef 28 Tb kow laagirfceilfn Serre kozDSi 2 5 X 3J0 m geheel Qoaplc teet deur en raoien ea aeer loooi glas m lood bovenlichten Te berr btl Stuuxaaan b Zn Waddmxveen tmt nv bond af kat vakk cae lwaecn of kiufipen n K J 1 VaMnaadig cdseka Gvaai H J vn BIH lUdLlH Gramotoonmuz 4149 BNO Nieowsberichen paaMle ItlO U raadt 23 00 VraolUk aean 33 45 atoa Gramefcen MHB aa Mur ipan anl ViMk anaaten ar zalMf niat maar g ra a e t w in de wat wij draaien programma opn SM GvmWt mudek op k J 5 hJ er voor net meftvee meer ma stjn zaï en er meer hooi zal komen voor den winter Op de veehaudc £ rust tbanz nu de Ned Lraidatand zictx ved meer in dunst stelt van gemeennchav vmaai aen groate eraat nu d t WkïieJ Ab deel vm fie gemeensdfwp 18 aan tien de scboone taak mede m hun eigen belang hun volle medewerhktg te geven opdat de zorgen en nioeilukheden die deze wmter heeft gebaard zooveel mogelqk wordöi weggenomen of voorkomen De vetvoorzieniBg is van het grootste belang voor ons volk De jeugd in de allereerste plaats SMet voldoende melk bebbem MclK is een buna volledig voedsel dat het jonge geslacht vnoi do oDlwilAcInig van het lichaam noodtg hoeft en ook voor dem geesteUlken HkOi M z nan aiel geringe waaide Oe Jeugd van thans m et wasaen tot aea fterk geslacht De beperUng van kei kalveraotal is geen verpbditmg tBe den veehouder van overhödsvpn e wordt opgelegd Maar dé overheid acht het zreh wel ten plicht hem te wvfaen z n verantwoord elqkheid tégenover de volksgemeenschap waartoe hu belwort Hij bedenke dit taMltavMl na geen meflt Goede raad aan de veehouders VtN KALTTl Vm ACRT KINDBREN GEEN MEp K Aoit MM kacncUSioar bedt de houders UI den afgeloopen wmter e wat moeiUjkbeden bezorgd Hln de r tgen daarvan njn niet uitgebleven vctvoorziening heeft door het iHis van aanvoeren van buitenaf etate zorgen gebaard laieinde te trachten daann zooceel a lk te voorzien moeten ook de lam den door de oos gsomstandigont tanen huldigen toestand onder het oog zien ea hun volle flamwwfcwg TeriBeiten om iw vom eiaB l iid in i ta voadw lUUUOKOWS è ecn liJwHnknin a set d e ttm do beer J vmr den Berg voft de Ung voorUchtmgen van den Ned lM t md dezer dagoi te Gouda er op WJöwi dat het van zeer groote beJtienis IS dat de veehouders met Jap kalveren aanhouden dan noodig Jtdig en jiuttig is Die kalveren kavan met met grond kan wotöfa 2 acht dat zu voor da titekonHK fMe resultatea zullen geven moeten 2 ter iiaiim opgaraliad Ont Is kei ahn g van den veehouder maar het is Jjiïeer en in klemmende mate een T iielane Dezen zomei z al er my i t i aa Tgn dit ar rvfadg loaalauat Mhikbaar is ia ieder bekend en dat in den heilat oma kndslcear t PXV zal zUn aak dit ttaat vaat Het d a zaak dat Set aantal kalveren U laai aa MS BNO J bepe Het aanbanden aSee 2 L e beste kaivciwn heeft deae bo 1 Ow ilwiiim i £ ÏJ3J Wis dat er mind t melkdnnkers l Z X r STSL SÜ i SZ nüS Qmnofoonmuzt 1 IS ronitsgmorgCT niB er sorgea 11 D tem der 8 8 1146 n dat er meer meDtvet voer Mie k gekraft kcacMkbanr is 1 item van het 0 tlrant II M BNO 5n Het VLSi riilllinitl platen 1240 UU Beril ffldRscoDcert 14 00 Salonorkest 14 45 15 45 viool en clavecimbel 16 00 Vooraradit ie CtesinnSaaamm IS 30 SUf mui lianutj s vaa d Raacaehe politie 7 00 Traasaylvwil een imiails 17 49 BKD Sportuitllag al n a 00 Gtsraafoonmuziek HJ a tag Iii4B Gramofoonnmtlafe lliiiiaaaiiiilllllli II 1910 H t Groote Omroep rkeit sDlbten ea gnartHMmdah tl 4 BNOWfiMlilirrirritni 2300 BND Militair iilnnai iMil 2310 3400 Gramofoonmuziek LVEBSDM ft IIU M 800 enaM oonmuzlek tja BNO NleuwsbericMan llJ Voor de Jeua 9 45 De zin van liet lia z 10 00 Kerkdioatt 11 30 Gewijde muzWk ana 12 00 BNO Nieuwsberichte en iinaalA actucele praatte 1219 OrgeV concarl t gramotoonmuz fSOO Gramofoonmuzitk 1SJH9 NcderlandMte V aaa voar Slbbsbaada Wie en wat waren onae vooroud nr lUO De Melodiiten sollit en pianospel MJa InJeidlns volgetlde uitaendins 14 19 nasaaenten uit PaisitaT vaa nniii t Wagaar lm de pauie De vlai PariHallafft Wasau s Mralfaltckat ITOO DdtMhe Ram innsanr ntrc rTn 17J0 Muscttc orkest oliat B lang mH planobegeleiditig IS 19 Ambfita cslet aoltste het stlUe ZuldzeekwarWt piaposoli 10 30 BNO NieuwberlcMsn IS 40 Spiegel van dtn dag 19 90 BNO watiir lakimulrai laaa mm Eng HlH altzenamg Dutch Rewi BeeT Voor a kadio entrales Gramofoonmuziek 2019 Ovnrieerd programma 3100 Otto Henilrtta R ziln orkest aa aoUrti BNOMaawaberlehten 2a M OnuasÉMOmuizSk iajS MJ 0 Zie HUversum I Hsaaaag A rU 3e PaaKhSag aa vERsinii i Mk ia oMei lUO SM Onnialoonmuz BN Nteuweberichten 019 Voor Oe jeugd 9 49 Gramofoonniuzlek 1016 GvaiO van Krevelen ea xSa arkMt ea ollat IIJI Rakkn Is wakaar tl 30 Orgelconcart IkOO BNO meuwsiMrichten en popuMr actueel praatje 13 U Baa aWtkiliiMl uai Gramofoonmuziek 13 19 Robert CMw en zQn orkeat 14 00 Diaaa varMM M S Van Paaaohel en Paasohhaas IS 00 k Jtondtai den toren cabaretprogramma Oraaaofoonmuziek ISJ De Heer ts waarUlk oagestaan Paascbklanken In poCzIe Viool en piana ITM iiiiaia i ifiM 1 1749 BSUt SportulUtagcn en berichten 1800 Spor a Oan Oac MM Grwmteoattuziek 1150 BNO Nieuwsberichten nJO Mtderland viert Paschen 30 16 De lente la ler mvarlecrd programma 31 00 raaaiakii rit p BILTERStne II lU x anuiek 9 BVO NleumStudlodiensL 1015 Orgel10 40 Aan da liiaii 10 90 Gramotaomnualrii IIJO Zang begeleidiag HM BMO Ni populair actueel praatje 12 45 Cyclus Vier levensiragen gr pl OO Het groote Omroeportesl B aalMa 00 Paaschcedlchten 14 30 CoauMlaakMiaorkest en soli lopn ISJB Gramofoonmu 19 49 Jlet adele paard een hippiaah leattiBin wd rd en muziek 17 OO Duitacha taalcursus 17 39 Omroepaarmoola flikaat aceordaonvereenlging Aahmeer OttoHmerika tn zijn orkest sollll en het WA Koor uit Amsterdam 19 IS Politiek waak aalje 19 30 BNO Nieuvaketichten 10 40 Spiegel van den dag 19 90 BNO Frlesellpraatje 30 00 De KamermuHekspelers 30 4 Vooidaacht 3 00 Composittaa vaa AlpltaeaIMcpeabrock opn 3149 BNO Kieuvr arieilten 33 00 Gewijde haerzang Jat ft 33 10 Avondwtjding aum l 3219 aam zii mi DIaidas 7 Apak VBnSWM I W l M t If CrsataSaananK 7 49 OcMnXHyiaawtlak T9S Granwtoonmuzlek OO PottUak weekpraatje opn 19 OchlenJgy i i u i a a Wek SB Cramofoananz S3a BNO iSeaa at irithtaB GMaMAanomnek 91S ear 4e tanli a i l aj OnoMfoonmuilak 11 00 Voer de vrouv 1130 Ensemble Bmt meeat ar 13 n Klaas van Beeck en zi rkaat 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en eaaoiBlach baildüka 13 SS Baarenland hi baak ea kraat 1315 Omroeporkest 14 OO Arafcemaeha Orkastvereenlglng en soliste Als inSarmago NederlaadacOe pianomuziek opn in Ziekentroost 10 20 OramofoonmuTiall IS 45 Voor de jeugd 17 00 Sylvestre Tria 1715 BNO Nieuws economiacheen beursberichten ITja Sylvestre Trio 18 30 lata over weven 1119 Gramofoonmuziek IS 3t Mee ll iaS s Slan van ket Oostfront OmCIEELE MEDEMDUNOEN BELt BLAUWMAAkZAAO In aanshilting aan het beOaffnade da te tvan blauwmaanzaad reeds eerder gepODHceerde deelt de Provincial VoedaaltasaMiHaan Ixianawkba dr mede Oat aanvrasaa asaa M üUawaiaaBtaad aSór Vrijdag 10 April aa laamamn lasedltail i iiilia w nn a M kat Bareaa aha Sea Vocdseicoaunisaarla voor ZaldHoUaad Aaaa Paujownaatraat 33 ta VGravaaliaaa Medegedeeld kan nog worden dat elke Mw pa 100 kg iage everd zaad een extra toewUxlag vaa 1 kg spijsvet zal ontvangen met een laaaanum van 50 kg per bedrUf tiat naOiak awrdt sog eens herhaald dat de aanvnnan vaar da hier bedoelde teelt tijdig d wj véOr ilWag 10 April a bd het s Gravenhag moeten zijn Ingediend en dui iriat kg a F knt nU lke Bu m aaiai in S2n CONTnACTTEai T VDBBBIimnTSIf Ba Pi avk ialale Voedselconuniaaaria aw Batd noaand maakt bekend dat voor da taak vaa voadarblaten geen contracten mo gan women afgestoten tegen priRcn welke hoogar zijn dan dia welke door daa Gemachtmde aai de Prezen hiervvs zUa vaM B9 prtiaapdrWvtng zullen tegen de betrokkaa partijen maatregelen worden genomen 253 HinmBOia nieuwb veeboekjbb De Pi a v l B lala Voeijwk naaidasar a Zuld HoUand maakt belanghebbendea Inzake bovenvermeld ondarwerp het vaüande be BU de Invoering der nieuwe veeboekjes in Decankv MSI ia aan alle daarvoor in aanmerking komenda iecrgani fU aB aiaUa a dcrgeWl boekja verstrekt OtatU vaas t aa kkl iig zal thana echtnr nogaUaen alrrl üKlan Indien een In alia andere gevallen bijvoorbeeld wannaar het veaboekje ht het uiigiieade al aoakgeaaakt la Is de betrokken veehouder een bsdrac van 0 1 per uit te reiken axeaiplaat verschuldicd a att bedrag door hem tar tond bti da nnrelking moet worden valdaaa De gaorganlseerSen worden ar on gewasea dat Ó zalf verplicht zön een nieuw vee lioekje aan te vragen wanneer het aan hen altgereiku aaampiaar varloraa BvisnAcavnw vAkaaws bi aaaeluttlag aan het reedi eerdCT Inzake bovenvetmdd anderwen noor da J wusaorgjmisaUa voot Vee i Weesch gepubliceerde deelt de Landboaw CrUia Organisatia voor Tuld nalknd belanghebbenden In haar werkgebMd thana awda dat zU die nu raada een varkan willan mesten om dit voor de hulsAichthigsperlode 19431943 ts kastemmen hlsrtaa hi da slegenheld kunnen worden Balrnkkanaa dfcaiian aeiUw nsafft kaS bonden van een huisatachtingsvsrken zich coo varkens aan de BedTfifsorganisatic voos Vee SB Vleesck te leveren ivraagiucmull xn vaar ean maatcontract s ad dins riHdatfa aunauhauder I aé r IS AniS adwom Inge diend te worden S393 US vBW ikAAi n a nnnw van GllAI ZADEN EN PEULVRUCHTEV Het Rljk ureau voor de Voedselvoarriaamg ia tïnrkwittjtt tasengt onder de aandacht vju aUa landboutaars dat het in het voor Igt maakanaien te treffen volgens welke bet verboden la om na 1 Juni a a nog granen aadca en peulvruchten hetzij gedocs hetlll nanilktrscht op de bedrgven of elders In voorraad te hebben Dit val kad fsidl voor alle granen ook voor res anten aaalgranen met inbegrip van boekwett wikken en lupinen voor peulvna taa voor kaalzaad blauwmaanaaafi karwQzaad kanariezaad mosterdzaad en Ujnaaad mt vaar aka producten waarvan een of meer der tKivengenoemde een bestanddeel uitmaken met uitaondcring van mengvoedet dat op regelmatige wijze door den landbouwer is betrokken Het in a voor de hoeveelheid tarwe en of wott welke de teler voor eigen gebruik v de tot zijn gezin of inwonend personeel biBJO rende personen legen mievering vsn aroodkaarten en btoodbonnen volgens de bepaungen vaa bri reglement hmemlng akkeikouwproducten 1940 mag behouden b voor de hoevaelheid tarwa taa a haver boekweit en of aeulvrud wake i telers voor zich an de tatjrtia geiln of Inwonend peraaneal bal m ateti de parsonea volgens da bepallaasn vaa kovenganoemd reglemfut mag bekanden c voor ten hoogate l Sai Ma van haver welke van oogst IMIid t slaan laett voor da paarden la toa v a B Van da hoaveattiadea andsr a en b bedoe i mag be algeanaen Biet OMar aanwallg Öjn dan balgeeri voor da aac tarnen de taaand t t m Octeber voor caunniptle van dea teler zlia gaiia en iawanend parsaneel 09 grond van da xeUvanorgingsrageling no buUaa door een dir FXCJ s aan de ftn bouwaia een vroegere dataai daa boyeng noeoMte voor de inlevarlBg vaa aw o der genoemde producten ia gealald zijn da densctraffgnda landbouwers te diea aanzien