Goudsche Courant, zaterdag 4 april 1942

STE BLAD ZATERDAG 4 APRIL l SehoeDreparadea Êfl 65 d 01828 38 MEER DAN 100 JAAR BETERE WAAR f vruchtenjam van versch fruit £ GRurrbER en suiker du $ U gezond en voedzaam dch jki tevreden et he X Zoo niet probeer d i eens ons brood dat heerlijk li en zeer voordeellg ull8nt dt Neem dan an OaI s tarwtbrMd lang madai W Ca van 0 1 Jr Ê m i n mi $ 94 TaMami na aBa4 wordan op trjuoniNiHOzwuxE bahondaldr Willmn Schuld W datraatZa Gouda VERKERK LEDERWAREN bis N Spirtirtjkiliii Val kundig reparatie inrichting voor alle lederwaren koffers edz zadelmaker Kleiwegstraat 6 8 QOUDA Tal tl66 r Medinos tanderoam dbat Riear dan gewone tandpaita oor haar capillairactlvitali dringt de sterk schuimende Medinos mat haar boKangawoon desMet eerend en tandsteenwerand varmogen tol diep In zelfi microscopisch kleine spleetjes van hettandopparvlak waarinde borstel niet kan komen en waar tandbaderfjuist taerst optreedt Oe ideale verzorging van Uw tanden en kiezen Is tweemaal per MEDINOS 4 eapllUlfeOÊim tamtoaan 7v£9s UK liiltai l Hir kMr H J l M ri A J NB LAN0SCH FABRIKAAT BSWAiia UDWg TUami Ve r aan H e m tefce e t Iwm m li ii DINOS UBOR Café Restaufant De Krooni Telefoon 3730 Goudo KLEIWEÖ 97 99 9 brengt HENK ZWET s AMUSEMENTSEN ONTSPANNINGS QUARTET Er wordt aandacht op gevestigd dot vanaf Donderdag 9 AprH ike Denderdogovontt deze trand zal musiceeren HEEFT U REED BIJ 0N $ GEGETEN Prijs van Warme Liiach of Diner zijn vanol ff 1 20 Vergaderzaal tot 35 personen disfionibel Zorg zelf voor den komenden winteri Bièt V achter Uw huis een lapje grond Wa het steeds eeo bloenwutain Wees wijs en poot ar dit jaar eens aardanpden of aaait er bruine iMoaen en craentoii De gemiddelde opbrengst van een stukje grond van 100 vierkante meter bv 10 z 1 mits seed veraorgd is 210 kg 3 mud aardappeioi of 25 kg traine boonen b uw tuin grooter dea te beter Het betedcent dus voor U ca de Uwen een Cxtn rantsoen boven Uw distri fadetoewQiing Ooe het self of vraag eens in Uebtingai aan Uw tuinman of hovenier die V alk pootRoed en oMd leveren kan eki evenals vroeger Uw siertnin Uw moestuin omspit en i esKierhoadt Doe het dfaneet waati I Te koop gevfgi m Liefst omtrek Korte Akkeren Brieven nc O 180S bnr van dit blad i Luister niét naar bakerpraat lut CVD K geeft goeden tuad dM t cWWIIWIl rfW ll VOQ tt K iii iw I i ii m KjMr 24 ngl fralii da br dMf SMriMfW W Ml Mn Bmuwwoaw tagt dit da ante van en tmbi aaon maUfmam with gokngro of een ezm retkutn tmdtÊn O m uwiwi w b ml met raadgafiaseik U OMMI flOj iitjfg doen at tunkvpqwlenl Dan ge D mV out wel wi ntoBr r mk H adoar mm wat kan an wat niet kan i ha V let moet aaoTiBgeo veitroow dan op bet Acfeek üatribiitie üeaws PnstlnriciiitJi M Wf kasaen Bit vóorroad lavaraa UMOHM TAnCHIN voor dt ana toortaD oamaro o a voor A a bos ZilM IkenboK Kadok bo ana eiiillaoda modallaa fmtttm t wa a rt i Toor Afga Kcraot Kodc tatuoo taUaicord e o FotoDaems Ma aaae M i e artoiaa J Als U hem laat STOOMEN bij IMUL KORTE TIENOEWEa 4 Tal 3257 Na avonds 9 uur lal lijf f nog prachtig doen 3294 Alaar pas nu opll De motton heéniQun uw lioitbw AAeubalen Kiwding en Tapi ten Bescherm deze vooral than zoo koitbar zaken door een HOTEX KUUR Moten maakt ze blijvend motvri door middel van l angdurlaa tchrlfleltjle garantie Bel direct op vAOrdat kei ver ntetiglngtwerk door de motten aangericht onherttelbaar i Voorkomt die schade Tevens apecieie Inrichting T voor CHEMISCH REINIGEN an HOUTWORMVRU MAKEN A OTCX TAIIDPilSTil SOUDOX MED N08 PROOENT PENTa SOLVOUTH ODOL PAÈTOL NIVA PENTO FLUX Oaa am Uw latMfle HUWBLMK Voor succesvolle betrouwbare bemiddsting SchrQf aan waaa UOOBS Pr V Mierisstr 6 A dam Z TeltfooB 97293 Inlichtingen kosteloos Relaties in geheel Nederland Da baala arganlaatta van ana lantf Kiain Aahnamarabaaritf vraagt Ie koop voor diverse werken om zijn personeel zooveel nogelijk aan het werk te houden verschllr len e bouwmaterialen houtwaren balken timmeiliout ook gebruikt bouwplaten isolatieplaten vloeren wandtegels ijzerwaren enz Brieven no V 3606 Adv Bur ALTA Utrecht O 1883 Taralond te huur gevraagd flinke Woning Adres Q Zuidam Spiecingstraal X O 1836 OIRK kaapt fietsen m of z banden defect een bezwaar Tevens hebben wij een partU gaas 25 et de Meter en gazen bekken 100 M Olrk Opuwe afwaschbakjes PRIMA AFGEWERKTHOUTEN KUIPWeRK fUnke maten vanaf f 2 25 Gak la ha balora ganra raiai gaaer aard t Deze week bieden wH U een aparte colieftle Bjjouterieén Lad0rwaren Ha ndgvsohllderde tagels ziet ome spetiale étalage KLiiwce Te eouoa rcLirooH 84ia Voor ekk wat wili i q isoi I ISU Sa lassawu aaMunon oo wcmoa i e luasK Sa tqST Tisaiaw van i iSSrJff v r ss M rnt b Jam UN isii na jiss ilii ivr IMI iw w luv iia i i v iib v mi i v i at a u 11 iiau itm laasT ia4aa iMat laau inss uaaa itias i4 ia i47 s ttm Ekd ra H gfafw ErHHHHHHHHII u f IJuTwaten m aanotrwante artttetfen KENT ONZE ZAAK Ooeda Tel e t een 23W Ie Klas Reparatie inrichting Ie Klas Moffelwerk Habi U bq on at aaas lotan ra aaraat De het neg batfaa hol mA meel Oroola sorlaering m N VnUtlUQMAt MUI lOOBTIN MTnaUIN 7 1 WIE ZAAITTZiL AIS tav HET Oe AltTEMBff VAN LAhffiBOUW 84 VlSSCmai paasch 1 aanbieding f i ftx ft s SW 3 Wenidtt U een ibooie Toorjaarsfioed P ® nieuwste modellen Zoo een dte U oiet f elzier en voldoening droogt Raden wl U in eigen belang niet te wachten door m To mad zeer beperkt is CS 1 4 alï éf p mm t V MAEKT 70 GOUDA voorhaan Heogfnat U lailsidiaa IWM iis TE iiiii mm Huurpfijt ± f 60 eventueel te ruilen tegen kleiner huis huurprijs 46 p mO op zeer goeden stand Brieven No G 1603 Bureau van dit blad ilte th het Aast 1