Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1942

GOUDSCHE m gj sdag 7 April 1942 J gffg No 20902 NIEUWSBLAD VOOk GOUDA EN OMSTREKEN K Mb Boreao HABKT SI nXfeT niS rwtrtkeaiBi 8 N Chefredaoteur F TIETXB Goud EERSTE JAPANSCHE LUCHTAANVAL OP CEYLON DiaiUchïand strijdt voor Emepa yiNTERSLAG jm het Oostelijk front geëindigd Bolsfewisten uü 69 plaatsen in centralen sector üerdreoen HHain doflloi nn Moskou en R binsk bestookt Colombo gebombardeei HEBSTBL VAM OLIBI HDINISBK IA VA f Naar de Britsche nieuwsdienst Colombo meldt ia van officieele Bdtsche zijde bekend gemaakt dat ongeveer 75 Jagansche vliegtuigen hebben deelgenomen aan den eeijten luchtaanval ap de hoofdstad van C loa Vaa Britsche zijde meent men dat deze vlieigtuigen afkomstig waren van een vliegtuigmoederschip Naar de Britsche nieuwsdienst meldt heeft de opp érbevelhebber van Ceylon Sir Geoffrey Layton in een radiomededeeling bekend gemaakt dat de ftipatische vliegtuigen het vliegveld de haven en de spoorlijnen van Ratwalana gebombardeerd hebben Hpt keizerlijka Japansche hoofdkwattier heeft in een communiqué bevestigd dat luchtstrijdkrachten van de Japansche marine sinds den 5en April sterke aanvallen hebben ondernomen op Colombo de hoofdstad van Ceylon wawbij zware schade is aangericht Pe aanvallen waren gericht op oorlofen koopvaardijschepen inrichtingen van de luchtmacht alsmede op de voornaamste militaire iarichtingen in het gebied van Colombo Volgens berichten van de Tokio Nitsji Nitsji uit Java he bben Japansche genietroepen de olieleidingen naar Tjepoe weer hersteld Ook zijn zij erin geslaagd de brand die tijdens de vijandelijkheden op de petroleumvelden aldaar is ontstaan definitief te blusschen De olieraffina derijen van Canes konden inmiddels het bedrijf hervatten Men verwacht dat de petroleuminstallaties te Soerabaja in Juli weer in bedrijf kunnen gesteld worden Ba Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche i ebieden Bijksminls ter dr Seyss Inqnart heeft dezer dagen in tegenwoordigheid van denboerenleider van den Lamdstand E S Roskam en van den i Oberregietttngsrat von der Wensé Hauptabteilung EmShrimg ur d Landwirtschaft baim Reichskommissar den voorzitter van de Commissie ter ondersteuning van de maatregelen getroffen voor de regeling van de landbouwproductie oud minister dr Posthuma ontvangen om hem te bedanken voorzijn in het kader van den productieslag geleverde prestaties Van rechtsivaar Imks Rykscooanissaris dr Seyss Inquart dr PoaÉhuma en Boerenleider E J Roskam 5tapf Mot Mevrouw Seyss Inquart en GeneraaJ Schumann bezichtigen de werkstukken van de Duitsche poliliemanren Pol BOon Me er iu opperbevel van de Dultsche ulht maakt 8d 5 dezpr bekend h 4en Zuidelüken en den centralen JL van het OostelUk front werden lelf staande aanvallen van den qS tigalagen BJ de zuivering Jtit achterwaartsche gebied in den Tatei aector van het front werd poep van 3O J0 franctJreurs vcr iSSie formatiai Stuka a gevechtsm Jachtvliegtuigen ondersteunden md Kces de gevechten van het leger ita Noordelyken sector De bolsjeleden gevoelige verliezen aaM chni en materieel Tijdens lucl n ten en oor luchtafweergeschjit MliB 47 vUandeJüke vliegttjigen S mehoten en ging een eigen toeSïWtoren Formaties van dezelfde Mttt ot vielen de overblijfselen Él Sovjet Russiache Oostzeevloot Il it havena van Leningrad en llMBitad aan Twee lagschepen en tffM iware krulaer kregen bomtrefIB vu zwaar en zwaarate kaliber Wwiehijniyk la ook een mijnkruiser Mudlgd Oaiwaarsta artUlefle van het leger iHKiltunde da aanvallen van de liAtaacht door vHandelijke batterüen tnhtdweergeschut te beschieten In MfeUed van h t liacher ichiereiland im de IiIoeinanakuBt brachten imdrtsvliegtui en door het werpen na bonmqii en koopvaardljschip Ml IMO brt ügrt zinken en bescha t n vtjf andere sdiepen zwaar NDMdAfrika werd een opmarsch n tache verkenidngastrijdkrachto iffetUgen Vliegvelden en auto HmnH in Marmarica weidpn met Mit uitwerking gebombardeerd B aanvallan op militaire doelen JuvHünstallaties in La Valetta en Britsche vlie eldan op het eiland lUti werden overdag en s iachts met htïige uitwerking voortgezet Een In iet dok Uggsnde Britwhe kruiser red door bcmünen getroffen Aan de Engelsché Zuidwestkust hinbudeetden gevechtsvliegtuigen m fJbriek van de Brltsche vliegtuigMutrle en formatie Britsche bomMverpers die glatermiddag onder iWp bescherming van j achtvliegt i ni de bezette gebieden in l et Wen trachtte binnen te vliegen wrien door Duitsche jagers en luchtAmqeschut veertien vliegtuigen yneichoten zonder dat eigen verhn Toorkwamoi In Jaehtaakader onder aanvoering J5 rfln commod re majoor TrautJftbevocht gisteren zijn ZOOOste nnnoinc in de ludit 8 t opperbevel deelt d d 6 April Mt n ket Oostelllka front nrislnkten k Mene iriaataeltpce aaiiTidlai WMilewlekett BQ ém tHgm awTal MM eotnlai fronUeetor werd da ki geveeliten Tan vetadieMeae n iM ta ptauitseB mtirtirta BH lw McrIHi behahra iMmderdeB niiti i ieu aaa ge ao iiea mi doo fl kaBoiiBea ff graiiaatwarpen MkiiiiimwM en tabtP iuutd t M warden aan Bn vwM £ vyand ke TUegtuiten fWliuditen neergeadiotcn of o beganen grond vernield Tw 3 v Uegtuigen j gg ingen verlorei oUa naoiteltike aanvallen v JtadUmicht waren gericht op i gjB van da Sovjet rUegjIüig ÏJjWa te Rybinsk alsmede o U oelMi van Moskoa J id Afrika wgden hemeuwde SJ van BterkenBritgdiCP verken P ellngen op MeSSll afgeslaPD spoorlijn Alexandrië Mersa werd op verscheidene plaatsen IfTOitreffers gestagneerd J iebtDken aanvallen van Dult5 evechtsvllegtuigen en jagers jericht op militaire inichtingen w eiland Malta In de staatsj In havens en docks kazernes jïïgWaatsen van benzine en in l ileeringsbedrljven werden vol wSL ontploffingen gn branden yWiOBien Door bommen werden JJ att Britsche kruiser in het dok Wk P ardijschlp en een haven Aaïï beschadigd urdff Zuidkust van Engeland bomn i Duitsche gevechtsvliegtuu tt Ti J verzorging belang t bommenwerpers vielen van Wtoj onwijken in verschillende oiw West Duitschland aan r n burger J d verliezen aan dooden wÏÏ Ye eeen scliade i 5 aan militaire of voor de r ÖmÏb S belangrijke inrichtingen RfconwS aantal openbare NeiS J n ten deele hooge cultu tdiv i bommen beschadigd artuierie en nachtJagCTj schoten vüf der aanvallende bemmeO werpers omlaag Tusschenttadium aan het Oostelijke front De winterslag aan het Oostelijke front kan thans als geëmdigd be schouwd worden aldus het D N B Naar t oordeel van Duitsche militaire experts IS de stryd tusschen Witte en Zwarte Zee m een z g tusschenstadium gekomen dat in de eerste plaats wordt gekenmerkt door het feit dat groote troepenbewegingen worden verhinderd door de onbegaanbaarheid der wegen een gevolg vani den dooi die thans algemeen mgevailen is Dit tusschenstadium staat in het tee ken van hergrocpeering en ooocentratie der strijdkrachten voor het oogei blik waarop de droogteperiode begint Aan Duitsche zoowel als aan vyande Ijjke zyde teekenen zich nu reêda de maatrej elen voor nieuwe offensieve resp defensieve operaties af Aan Sovjetzüde valt duidelijk de uitputting te t emerken die is ingetreden na het vergeefsche krachtverbniik gedurende den winterslag Nati urlyk z jn ook de Duitsche afdeelingen die vao haar steunpunten Ut in sneeuw en vjs optraden tegen de voortdurende atomloo Pfn der bolsjewisten niet te vergelijken met het legerdeel dat frisch en uitgerust voor d aanval klaar staat Maar op geen enkel oogenblik en op geen enkel punt van het reusachtige Oostelijke front is het moreel der Duitsche troepen ook JM3I t jdeHik geschokt In steeds sterkere mate gaan de Duitsche troepen en hun bondgenooten tot tegenaanvallen aver Deze aanvallen hebben klaarblijkelyk het verwerv i van gunstige aanvalsposities ten doel op de plaatsen waar de vroegere linie slechts om redenen van defensieven aard gekozen was Die tegenaanvallen worden in Berlijnsche militaire krimgen beschouwd als voorboden van den naderenden storm By den groot Duitsohen generalen staf maakte men de r ening van den winterslag op met de opmerking dat volgens alle teekenen en berichten de groote stootkracht der Sovjetlegers letterlyk doodigcloopen is Men komt tot die slotsom niet alleen op grond van de vermindering der groote as nvallen maat ook op grond van talich tingen waarvan om militasre redenen verder niets gezegd kan worden Niettemin berusten de Duitsche plannen op het traditioneele aannemen van ongunstige omstandigheden GRAAF CnOTE OE8NECVEUD Naar de Deutsche Zeitung in den Niederlanden uit Den Haag vraneemt is In den strijd voor grootDuitschland s vrijheid en voor de toekomst van Europa de LandesbauemfUhrer en leider van de GeschSftsgnippe EmShrung und ï andwirtschaft SU ket Rüksoemmissariaat te Den Haa Friedrieh Franz Oraf Grate in bet Oosten gesneuveld DB AHERIKAANSCBB OOBiXKiS PBODCcrns Naar Reuter uit Stookhokn metdt zullen de wet i aatsen van de Amerikaanache gcvangeniSlen in het oorlogsfiroductwprocea worden ingecolia LAAQ GRBOOBTECUFBB IN ENGEIAND In Bkigeland zgn in het afgeloopen Jaar 586 778 kinderen £ eb n a Dit geboortecijfer is het laagste sinds IHS 1 m j Ö7 l PPi h lM 1 11 i H W 1 iiir = M tt Dat mag Je nu eiken morgen t en hoor want t spaart ons heel wat 1 o i nl Pott lroon eemfcer Oe stitjd op Siinuitni geëindlid Het Japansche hoofdkwartier deelt mede dat Dinsdag de nog overgebleven vijandelijke strijdkrachten op Sumatra hebbien gecapiluleead Zoodoende staat het getale gebied van Sumatra thans onder de controle van het Japansche leger In Noord en MiddenSumatra werden in totaal 3100 soldaten gevangen genomen onder wie 900 Engelschen en 1000 Ne derlandschttdische soldaten Onder de Engelschen bevinden zich talfijke soldaten uit Smgapore die destijds meteen koopvaardljschip zijn gevlucht Dit schip werd echter door Japansche vliegtuigen gebombardeerd De Engelschen konden ternauwernood Sumatra bereiken EEN NTTCHTERE AMERIKAANSCHE FERSSTEM In verband met sensationeele berichten in bepaalde Amerikaansche bladen met betrekking tot de oorlogsgebeurtenissen levert de New York Times critiek op de m een deel der Ameriksfansche peis tot uiting komende propaganda waardoor het Amerikaansche volk geestdriftig voor den oorlog moet worden gemaakt Het blad vestigt de aandacht van het Amerikaansche volk op het feit dat de oorlog met zoo gemakkelijk gewonnen kan worden en dat de spilmogendheden alle voordeelen in handen hebben Verder levert het blad critiek op het idealiseeren van MacArthur tot superheld Deze soort propaganda is onproductief Zii heeft het Amerikaansche volk op onverantwoat delijke wuze bet geloof gesuggereerd dat met den aankomst van MacArthur in Australië de oorlog in den Stillen Oceaan reeds gewonnen en alleen nog maar een kwestie van tijd a MacArthur kan er echter in het gahael niet an denken eén tegenaanval te ondernemen Bovendien maakt de Amerikaansche propaganda een groote fout door al te veel met reusaditige cQfers te goochelen Wanneer men volgens deze cijfers te werk gaat dan mgeaten de V S reeds schitterende successen hebben behaald Het geeft echter niets wanneer b v bij de fabricage van vliegtuigen bepaalde deelen in reusachtige hoeveelheden w den vervaardigd terwijl andere noodzfkelijke onderdeelen ont breken AMERIKAANSCHE BEMIDDELING I N BRTTSC H INDIL Nehroe ontmoet vertegenwoordiger van R oosevel t ONDERHOUD VAN 2H UUR Maar de Britsche nieuwsdienst meldt b GandU van Delhi naar Wardha terafgekeerd Pandtt Nehroe heeft Zondafavond een bespreking gehad met den persoonlijken afgennt van president Booscvelt kolonel Johnson welke m nor dnnrde Dit was de eerste der dom Jdinson voorgenomen besprekingen met politieke leiders van Indtë die hU wil voeren om de bestaande moeiUtslieden uit den weg te kunnen rulmm Jobnson is in tut bciit van een brief van Roosevelt aan een der Indiaeba leiden wiens naam nog qiet liekend Isgeniaakt De werkcommissie van het Congres beeft Zondag een bijeenkomst gehouden die twee uur duurde De voorzitter van het Congres Azad verklaarde dat hiJ waarschijnlylc Dms dag het besluit van de werkcommissie bekend zou maken Op dat tijdstip hoopte hy het standpunt van het Britsche kabinet ten aanzien van het besluit van de werkcommissie aangaande de voorstellen van Cripps ontvangen te hebben f Verklaring van Nehroe V jlgens een bericht van den Britschen berichtendienst heeft Nehroe m eeA rede met nadruk verklaard dat de lieteekenis van de Indische eenheid niet afleen Brltsch Indië omvat doch ook de Indische staten Wy zullen zoo zeide Nehroe voor deze eenheid stryden en wij zullen geen versnippering van Indië toelaten Indië zal een aaneengesloten vrij Indië zijn De afahammcdancn en de Britsche voorstellen Naar de Engelsohe nieuwsdienst uit Allahabad meldt heeft de commissie van de Moslemliga die verantwoordeluk IS voor het opstellen van resoluties na diepgaande beraadslagingen over de Britsche voorstell i besloten geen formeele resolutie over deze aangelegenheid te aanvaarden zoolang Jmnah met Cripps onderhandelt Men neemt aan dat deze commissie een resolutie ontworpen heeft waardoor Jinnah gemachtigd wordt alle stappen te ondernemen of onderhandelingen te voeren die hij noodig acht t bevordomg van het do l der Moslemliga Meuwe Engelaehe voorstellen De sender van Boston maakt in een berioht melding van nieuwe vootstellea der Engelsehe regoering Volgens dit beëelii son generaal Wavell onderkoning van Indië en Nehroe minister van Defensie worden STADSHJEUWS PaaschJMrödingsirar de Sint Jan m ZEER VELEN WOONDEN DEN LITURGISCHEN DIENST BU Meditatfas en cang vaa gemengd en Idnderkoor De Sint Janskerk kon de talloozen welke m den vroegen ochtend van den Eersten Paasciidag toegestroomd waren om den hturgiachen dienst voor de eerste maal hier ter stede belegd bü te wonen nauwdijks lievatten Indien wij dan met Christus gestorven zijn gelooven wij dat wij ook met Hem zuUen leyen daar wij weten dat Christus nu Hij uit de dooden is opgewekt niet meer sterft de dood heerscht over Hem niet meer Met deze Paulinische schriftwoorden leidde ds G Eizenga Ned Herv predikant als voorganger den dienst ia waarop alle aanwezigen antwoordden met het lied k Heb geloofd en daarom zing ik Een gemengd koor onder leiding van den heer Isarin dirigent van het Ned Herv Jeoigdkerkkoor zong enkele liederen o a van Guido Gezelle r J P C ten Brink Gereformeerd predikant hield vervolgens een meditatie over De overste der wereld tegenover Christus machteloos Heel het leven van Jezus door aldus spieker heeft de vorst der duisternis tegenover Hem gestaan Nu gaat Jezus hem tegemoet en stadhouder Pilatus heeft Hem overgeleverd om gekruisigd te worden Heeft de overste der wereld gewonnen Een schaterlach gaat op in de hel nu de vorst des Lichts de nederlaag heeft geleden en in het graf is neergedaald Maar na drie dagen spreekt God utt tden hemel en Hij verrijst Jezus is opgestaan opdat de duivel bns niet in zijn macht kan houden Laat dit onze Paaschzang zijn Ijesloot spreker Ik ben een Icind vaa God De Paaachzang Daar juicht ea toon gezongen door een groot kinderkoor onder leiding vmi den heer A Herstel haafd der Joh Calvijnschool maakte diepen indruk m § de aanwezigen Christus de verste Leidsman en Voleinder des geloofs almachtig was de titel van de meditatie welke ds H C Leep prediinnt der Vrije Evan geliadie Gemeente uitsprak Bij een f raf aldus spreker gevoelen wij onze onmacht tegenover den dood Jezus editer heeft den dood teniet gedaan zoodat Hij kon uitroepen Dood waar is uw prikkel hel waar i uW overwinning De eeuwen door heeft de mensch gepoogd om het in zijn leVen zonder God en zonder Zijn genade te stellen Dit is echter onmogelijk Ons leven is in Gods hand en daarom ipoeten wij alleen het oog naar boven richten en zien op Jezus Christus en besloot spreker de vraag Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus Ijeantwoorden met een krachtig Niets kan mij daarvan schiedenl Schriftlezing kooTFsng en gemeenteTang wisselden elkaar af waarna ds Eizenga deze plechtige wijdingsstonde met gebed sloot lSKt E m em9a w tstewiaKwi I ioHUtHiaoH i Zon op 7 01 onder 20 25 Maan op 3 27 onder 12 26 Men b verplicht te verduisteren van zon80oder an tot zonsopkomsL Lantaarns van voertuigen moeten een half nnr na tontopdertfani ontstoken worden wwtKniwaiw Ned Bond ran Jonge lingsvereenigingen op Geref grondslag PBOVmCIAUS JAARVEROADERINO IN DE GEREF KEBK Ds Foenstra ovar Jg d riMidbrs Ood De i9ste jaarvergadering van do afdeeling Zuid Hqlfand van den No m derlandschen Bond van Jongelinüsver eenigingen op Gereformeerden Grondslag werd op Tweedan Paaachdag in de Gereformeerde kerk hier ter plaatse gehouden De morgenvergadering onder presidium van den heer H de Ruig uit Rotterdam was gewijd aan de behandeling van huishoudelijke zaken In de middagvergadering welke zeer druk bezocht was trad als referent op ds J G Feenstra Gereformeerd predikant te Scheveningen die prak over Medearbeidèrs Gods Naar aanleiding van 1 Corinthe 3 behandelde spreker het ambt der geloovigen en onderscheidde daarin achtereenvolgens den werkgever deii arbeid en de medearbeiders Werkgever aldus spreker Is de Drieeenige God in Christus die Da ambtsdrager is Hij roept Hij bewerkt den wil en maakt ons bekwaam tot de door Hem opgedragen taak Alzoo maakt Hij ons mede arbeiders waarbij Hij ons met heel on leven en al onze kracht volkomen opvordert tot Zijn dienst Wat den arbeid betreft legde spreker in het bijzonder voor de jongeren den nadruk op het leeren kennen van den Werkgever Daartoe is noodig ie bestudeering van de Heilige Schrift van de geschiedenis der Kerk en van de belijdenisgeschriften Dan zullen we worden aldus besloot spreker mede arbeiders in God konmkrljk waarbij steeds hard gewerkt en veel gebeden moet worden Nadat ds Feenstra verschillende vragen beantwoord had sprak ds F den Hoeft Gereformeerd jiredikant te Kralingen een opwekkende dotrede getiteld De weg door de wildernis De tallooze vragen welke de jeug J van heden doen wankelen aldus begon spreker kunnen slechts vanuit het geloof beantwoord wórden Gelooven is zeggen Ik weet dat mijn verlosser leeft Wij moeten ons niet onttrekken aan de kracht van Gnds Woord Wie beeft in het geloof h onzeker in de bekeering De weg eindigde ds denBoéft i te vinden het opstanding ilicht heeft de duisternis weggcnoiWnen den weg door de wildernis wor ons gebaand Na gemeenschappelijk gezang sloot ds de Boeft de bijeenkotnst met gebel Tot de aanwezigen behoorden o a da J P C ten Brink Geref predikant alhier rand A de Groot hulpprcrtik r te dezer stede da J Lafeber van Puttetshoek de ouderlingen D Klein en J W van Kogelenberg al afgevaardigden van den Goudschen kerkeraad en de beer A v d Berge als oud voortrekker Inbraken en diefstallen ALLERLEI BOIT In de afgeloopen dagen zijn vcrsdiB lende inbraken en dietrtallen gepleegd waarbij de dieven van aUes kxHidea gebruiken Uit een schuur aao de Veesstal wep den door veibrekm van het ab t twee oude damesfietsen ontvreemd Bil een inbraak io ean sigarenm kery Achter de Visdimarkt werden 260 sigaren van 6 cent ontvreemd Oedadeis bleken te zijn de twee jongens die laatst zoo n avontuurlijke reis heb bon gemaakt en van wie e i hunner smdsdien nog eens had mgebroken De sigaren waren verkocht aan een keUner die er een kwartje per stuk voor maakte Twe onderd sigaren zijn ia beslag genomen Uit de consumpliètent op het terrein van de voctbalvereeniging D OJJ K zyn dertig fleschjes limonade ontvreemd Ten nadeele van een jonden uit SuAWijk is op het veenulrktterrein een fiets weggenomen Uit de gang van een bioscoop zgn twaalf filmfoto s en een cocosmat ontvreemd Als de dader van d n fietsendiefstal heeft de politie een 9 jarigen jongen aangehouden die op het karretje had rondgetoerd en het toen op den Kleiweg had neergezet waar de politie het vond De knaap had ook de diefstallen m de bi kiop geple gd Uit e Hakhuis aan de Geuzenstraat zijn ten Hjloele van een melkhandelaar negSPflesscheci melk en ten nadeele van Ten wmkelicr twaalf pakjes zeeppoeder twee koppen met schotel en een vergiet gestolen VERSTOPTE SCHOORSTEEN Op Eersten Paaschdag is des avonds ten gevolge van roctaanslag een schoor steenbrandje ontstaan ten huize van de famihe Pruissen op de Kamemelksloot De met een motorspuit uitgerukte brandweer heeft met de ramoneur den schoorsteen schooft gemaft