Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1942

DINSDAG 7 APRIL Nedérlandsche Voetbal Bond Twe derde van ffrond wo r ¥ olkttiuiien verkregen AFDEBLING GOUDA SECRETARIAAT Kantemelksloot 209 Gojnda Telefoon 2764 ncEHiarao bebtt Hoooia Dé eliti K fabHekuluinyitrtenïging r ouda 1 ren onRekeni aiircM R ord n fi ct tMMtuur heeft een anvrsaK ingediwwl om beschik bfinrateiling van groA en voor ruim ja volkdtumen die Ik een opporvlakla Hebben van iZ mZ Hiermede Ui een oppervlakte rrond itevnoeid van tirca ZS Heetar Het i bejrriJpeHJk int den niet in da onmidilellilke nabilheid van Oouda ia te viAden D jtronrten die voor volkstuinen In aan merkinR kwamen werden grootendeeld reed voor dit do l uilKeseven ronlart werd irezorht met vonwhillenrie lanrtbomfem In de omirevin m t het rroultaat dat ongeveer twee derrie vnn de hennodiprde oppervlakte kon worden verkreijen In aanm rkinf dient te worrten renomen dat de br drilven der landbouwer niet mogen worden aansetaat modat zl de be arhikklng moeten honden Ojver vo üondm irrond f voor de volkutuinen he rhikbare gronden rijn gelesen in Voor en Arh terwillena flranf Ploptsweg Jaagpari bil de Jnllona van RfnlhergMnls en r 8t lwtlkentlHlfl Voor de nog ontbrekende gronden lal de kring omOoudn grootpr moeten wirdrn gemankt zoortat men er rekc nin mede dient te hoirflen dat v r lIrhiDenHe tninen wat vgrder van hnlf znllen komen te liggen Ongetwijfeld weecrt dit bezwaar ruimsrhooti or te en het bezit van een vnlk tiiin er v izPlfimrekend z I er rooveel moee li k rekening mede worden gcbotiden dat Ie af te iecren afstanden zoo klein mngelilk zijn Echter zal het niet te vermijden zlln dat deze wpI eens ee ii e kilometern zullen bedraden ril werkzaamheden vorderen flivk en het ben iiur hoont spoedig mede drel ng te kunnen doen wie een tuin krii gt toegewezen Dit kan eer rt g4i srh pflen wanneer de tninen door d Ned Helde MIJ die de gronden teelt kla r maakt zijn nilg zet Aan een en ander wordt met d n grnnlat moi eliiken spoed gewerkt fewili de volle medewerking van alle hl dit plan betrokken inslan tiea won ondervonden DE HICEB 1 SOIin Vi JAAR BT T 0E FIRMA J A T VAN VÏ TET Zaterdag heeft de heer J Sorg liéti feit herdacht dat hy 25 jaar werk r zaam was bij de fa J A P van Vli t niederU en han lel in yzerwaren e n landbouwwerktuigen In een gezellige intieme bijeenk nnst bij de firma van de familielcdeti en personeel is de jubilaris die in gezelschap was van ziin echtgnoote en dochter op hartelijke wijze gehuldigd De patroon de heer J A P van Vliet heeft de loopbaan van d n heer Sorê die als smid aan de zaak vrbonden is geschetst en daaraan gelukwensAen woorden van dank en waardeering vopr ijver en plichtsbetrachting verenden Aan de erkenfeüjkhfi wenj mede uitdruk ing gegeven met d aanbieding van een geschenk onder eouvert De collega s hadden voor mooie bloemen gezorgd en ook van de zijde van vrienden en belangstellenden ontving de beer Sorg bloemstukken en geschenken waarmede luister aan zun feestdag wend bügezet Hond voor de consumptie geslacht BBENDnfVKT ALS GO VET VSRKOCHT De politie heeft en veehouder uit ReeuwUk aangehouden wegens het frauduleus slachten van een kalf Drie personen uit Gouda die als tuaschenpersoon by den doorverkoop van het vleest fungeerden zyn mede bekeurd en ook tegen de afnemers wordt pro cesverbaal opgemaakt Het een bracht het andw mede want bi haar onderzoek ontdekte de politie dat een slager te dezer stede vet uit beenderen smolt en dit voor goed vet verkocht Ook een elandestienen botervi koop uitgaande van een landbouw uit B euwük kwam aan het licht De fraaiste ontdekking wds we at een loawerkman te Waddinxveen hond op de markt te Gouda geko it en het dier geslacht had Het vet v kocht hü voor een gulden per pond het vleesch had hij aan zijn vrj gegeven zeggende dat het schapen vleesch was Vet en vleesch wureo in Tniddeli verorberd w AT AAR ANNEER ïbaUa nmtrt Immer Biir du met Jtriiannei Heeater Dora Komar Fita Benkhoff en Paul Kemp Aanvang 8 15 uur RCnnie Bioaeoop Piraten met Fosco Oianchetti en Primo Camera Aanvang 8 1Ö uur 8 boiiirbarg lUoaetM Drie maal bruiloft tmet Willy Prilsch Marte Harell Theo langen Hedwig Bleibtreu en TheOdoor 1Danegger Op het tooneel De drie Adlers mondUarmomca virtuoz i Aanvang 8 15 uur Apitl IM a Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen t April t aur Daniël Cursus E H B O April t l5 por Kleine Kerk Spreekbeurt ds ac Vermaas te Huizenovw Het werk van den Her Bondvqn inwendige zending c Cïeref grondslag April 7J anr Benaie MuziekavondVolksuniversiteit pianorecital JanOdé April 7 3p nar VrDe KvaageüaoheGfa i e en tel BUbelIeziag en bidstond 9 April 1 39 nar Leger dee Heil Heiligingsdienst leidster J v d Veen II A ril 2 30 nar Kimslmin Kindervoorstelling nuizieken krontjong club Aer Laoet 11 en 13 April 7 anr Knnstmin Opvoering revue Hoe kan het bestaan door muzieken revueclub Aer Laoet ter gelegenheid van 5 jarig bestaan k 15 April 3 aarmotiMr H v Umi en TuinbOBWbank BuiUpeewone vergadering van aandeemouders l7 en 20 Aprii t en 6 4 nnr Nieowehaven 312 Aanmelding en keuring voor vrijwilliger Nederlandsche Arbeidsdienst April 7 30 unr Kunstmin Uitvoering Goudsch Tooneelgézelschap TotOns Genoegen opvoering van Hunkind April 10 30 uur kantoor N V Goodaebe Waterleiding Maatschappij Jaarlijksche algemeene vergaderingvan aandeelhouders 29 April 7 aur Gebouw Gemeentelijke Gewtndheldsdienst SpieringMraat 113 Medische sportkeuring 21 en 22 April 9 4 aar Nienwshaven 312 Aanmelding en keuring voir vrijwilliger Ned Arbeidsdienst 23 April 9 Bur Kleine Kerk Wijkavond wijk I Ned Hervormde Gemeente onder leiding van ds H S J Kalf 29 April 8 15 uolr Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf AFHALEN AANVRAAGFORMULIEREN SCHOENENBONNEN 9 30 12 en 1 30 3 30 nnr Disiribatie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam iKgint met een 4er letters Woensdag M N O P Donderdag Q R T U W ATOTHEKERSDIENST Steeds geopoid de nachts alleen voof Tecq ten Apotheek P Weijer Gouw IJl r Het kalfsvleesch deed in dezen zwarten handel ƒ 1 k ƒ 1 75 het beendervet f 6 i ƒ 9 en de boter ƒ 4 i ƒ 6 per pond De dne Cïouwenaars waren bü al deze zaakjes al3 tussrhenperkonen betrokken Vijf pond boter zes pond vleesch en vier pond vet zijn in beslag genomen Burgeriyke Stand Geboraa 1 April Maria Anna d van B A Baanstra en U E Vroom Kmmakade ö5 Kllen Marijke d van C J Loewenthal en F Lewek J Luijkenstraat 7 Adrianus Cornelis Maria z van t l afeber n G M Balvert v d Paimslraat l i f8ï nl m df van C BontenbAi n G7 a n ii uden Parkstraat 35 April Ronny Cornelia Jan z van C 1 de Gruil en A G van den Box Gr Bealrixstraat 23 Maria d van i van Zunderen en C A Brem F WReitzstraat 33 April Geertruida Theregia Mari ivan W Wolswijk en G Winterho ven LemdulHtceg 3lA Codertronwd April A A de Frankrijker en i I van tllof G G Vermaas en O U Zorgj T C de Bruijn en O M Kriege W J Picters en G M van den Ch U nog niet gedekt tegen EQM BïEEl 7 Doe hel voer dal htf ie laat is en verzeker U op pradisch voorwaar IUÊNOVATUM ScKade kunt U niet ontloopen maar de 9ekm rtadeelen er Mn kunnen UH 100 worden vergoed waoneer U een molest verzdierfng slupt ge l seerd op de vervangingswaarde 900 MILLIOEN GULDEN h thans da venxarboigdc waard en he enekenl bezH ao A2000 d aa l iia wrt Vooncholptefnie vanal ƒ 0 40 voor Inboedels ƒ A StA Gebouwen en 9 Koopmansgoederen per l ll a par ƒ lOOO Maximum oimlag 5 maal de hsll laariijksche voorschotpremie Vlotte schaderegeliftg Airekening van Schade per halfjaar Algamaan Onderling Waarborg cnooltcbap L RE NOVATU M Amstardam Singal 20i 6 Taleloon 35626 32219 Borg A de Hoog en J M Verbeek W roeneveld en G van Meijeren l P Donkers en A IHiuw K van Bergeük en H P van der Shila Overledem April Carolina Barendina Tugncnberg 76 jr geh met G Sloof April Adolf Lachmano 78 jr wed an M Daniel Hendrika Elizabeth erbeij 75 jr ongehuwd April Johannes Tuijnenburg 65 jrgehuwd met A Plomp EXAMENS MODEVAK Aan de Haagsche Modevakschool zyn geslaagd voor het diploma leerares mantelvak roej A fk d Pavoordt voor het diploma coujwuse Ungericvak mej A Slot en voor het diploma coupeuse mantelvak e dames G Lafêber en R Dessing allen alhier Ufit vroeger tqden DB 43O0DSCHB COURANr MELDDE IS JAAR IKLRDEN Uit den gemeenteraad Op voordragt van B en W worden orvergepjaatst van de annen en meisjesschool naar de burgerschool voor jongens de hulponderwijzETs Weiland en Hensy en benoemd tot hulponderwuzeres aan de meisjesschool mejufvrouw A W de Gidts en aan de armenschool tot hulponderwijzer de heer Heinrichs SO Jaar geleden Op voorstel van turatoren van het Gymnasium heeft de gem ntö ad besloten het regiemént voor die inrichting zoodanig te wjjzigen dat voortaan zesmalen in het ar een rapport aan de ouders voogden of verzorgere der leerlingen zal wonden gezonden aangaande hun vlijt gedrag e vorderingen JAAR OmtMDSS Het Comil tot steun alhier heeft op verzoek van het Nationaal Steuncomité te Cktivenhage in overweging genotnm om ook te Gouda proeven met een centrale keuken te nemen De plannen hiervoor zxjn reeds m onderzoek Onder voorzitterschap van den heer W Gol i een commissie van voorbereiding gevormd Het bestuur der Ambachtsschool alhier heeft besloten tot reglementswijziging waarbij het leerplan wordt uitgelHeid er het inrichten van een ctirsus voor schippers en dekkpechts wordt mogclyk gemaakt Uit Reeuwuk Aan H F Bulaëus Brack burgemeester der g neaite Reeuwijk is op fijn verzoek met ingang van 1 deze eervol ontelag verleend als secretaris dezer gemeente Hoofdredacteur J G Westers Rotterdanb Chefredacte r voor Qotidéini Omstreken F Tleter Gouda OFFICIEELE MEDEpEELINGEN mnrsLAGEN van zondag mS PAASCHDAG Ie klasse Groeneweg J Bergambacht I Bergamb n opg G V Wijngaarden OJJ A IV Nieuwerkerk 1 1 2 T Lensen Overgahgsklasse Olympic HI Groot Anuners I 2 1 C W Noorlander 2e klasse A Ovenehotje I K BO I 3 7 J Baas 2e klasse B Stolwijk II Amment S V tl3 H V d Koolwijk Lekkericerk IV CSV IV 6 1 C van Wijnen 3e klasse A Waddinzveen II Groeneweg Hl 6 0 J G Kramp KJ O tt Bodegrav en I 0 12 G Lakervekl 3e klasse B Groot Anuners II Amment a V III fr 7 W Baas Gouda Vn Groeneweg II 1 2 C Compeer Schoonhoven Hl Stolwijk lU 12 1 J W van Zoaat Bergambacht II Zwervers III 11 1 D A de Koster 3e klasse C DJl D ni O N A VI 2 2 p A VU Haastrecht III Olympia V J 5 J de Groot Sdioonhoven IV Bodegraven Hl 2 O J Groeneweg inrSLAGEN VAN MAANDAfi 2EN PAASCHOAG Ie Jclasse rD O IÏ K U LeklJerkerk H 0 4 KF L rolte 2e klasse A U N I O I V E P I l O J MuurlW 3e kl e A V E P n Moercapelle Hl 5 1 J fiaas R V C n OwTSChotje II 2 3 G V Wijngaarden 3e klasse C Oadewater H N N I O II 4 0 J Groeneweg PROGRAMMA VOOR ZONDAG f2 APRIL 1942 Ie klasse Omcneweg I Lekkerkerk H K F L Nolte Nieuweikeif I Gouda IV L van Wyneii Bengambadrt I ONA IV G v Wungaard n G S V m Moercapelle t H uur J Baas Overgangsklasse Groot mmen I Gouderak II II van Schaik Lekkeriierk Hl Zwervers U D A de Koster Mooidre At in klympia III D de Knègt2e klasse A Moercapelle II K B O l F Lensen UJJ I O I E S T O I A Hofstede WINTERHULP IN NEDEKLANID a DIT WORDT BESLIST PE 41 ECHTE BA Np Gouda V R V C I J de Groot Overschotje I O N A V J Groeneweg 2e klasse B Olympia IV Nieuwerkerk 2 11 uur D A Vis D R D I Lekkerkerk 4 J de Knegt Ammerst S V II Stolwijk 2 11 30 u H V d Koolwijk 3e klasse A Moercapelle III Moordrecht UI 11 30 C Compeer V B P n K3 0 II J Hilgers R V C II Groeneweg III J G Kramp D O N K IV Bodegraven II 12 uur G Lakerveld E S T O II Overschotje II J G Smke 3e klasse B Gouderak Hl Schoonhoven III A d i Edel K B O III Groot Ammers II B Cammeraatïwerven Hl Gouda VII 11 30 uur C van WijnenStolwijk ni Groeneweg II J W van Zoest Bergambacht II Ammerst SV Hl 11 30 uur Joh Tak 3e klasse C Bodegraven Hl UJ I O II 12 ujir j J G Sinke ONA VT Overschotje Hl JU uur A C Cattel OJympia V V E P IH 12 uur DR D II Haastrecht III 11 uur Oudewater II Schoonhoven IV Alle weïiBtrijden voor zooyer niet anders vermeld en beholidens nadere wijziging vangen te twee uur aan SCHEIDSRECHTERS DEBITEERINGEN I ART 1042 Ammerstdiache S V f 2 07 DCN K 0 5 D R D rfiZV £ ouda 1 7 B O 1 50 Moercapelle 2 17 Olympia 1 70 Overschotje 8 95 R V C 0 75 V Bovenstaande cüciteeringen zijn in de saldilijst per 31 Maart verwerkt SALDILIJST VEKEENIdNGKN PER 31 MAART 1JM2 Debet Credit Ammerst SV ƒ 12 37 Bergambacht ƒ lOM Bodorraven f 7 fci Dilettant ƒ 47 82 DONK ƒ 3 44 D R D E STO t 019 ƒ 005 Gouda ƒ 114 38 ƒ Jo s i Groenevfeg ƒ 13 40 1 Groot AmmersG S V V ƒ 5 01 ƒ 85 21 ƒ 7 40 s ƒ 21 64 ƒ 18 73 ƒ 11 01 ƒ 1276 ƒ 106 42 ƒ 91 98 ƒ 18 33 ƒ 7 37 ƒ 106 1 ƒ 18 53 ƒ 4 30 ƒ 10 03 ƒ 64 25 ƒ 2192 KB 0 Lekkerkerk Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk Olympia ƒ 1 49 ON A Oudewater Overschotje R V C ƒ 005 Stolwiik UNIO VEP ƒ 2 31 Waddinxveen Zwervers nOWTKS Opgelegd No 93 Groeneweg wegens niet opkomen in den wedsUÉad K B O U Groeneweg UI 22 Ma t ƒ 5 No 94 D R D wegens niet opkomen in den wedstrijd Bodegraven III DR D 29 Maart ƒ 5 No 95 Gouda wegens niet opkomen m den wedstrijd Moercapelle I Gouda IV 29 Maart ƒ 5 Noa 96 Bergambacht wegens niet opkomen in den wedstr d Groeneweg I Bergambacht I 5 April f 5 No 97 Gouda wegens niet tijdig inzenden formulieren Gouda I en II 22 Maart ƒ 1 No 98 G S V geen uitslag ingevuld form wedstryd Transvalia G S V 22 Maart ƒ 1 No 99 Stolwijk geen uitslag en scheidsrechter ingevuld wedstrijd Gouderak I Stolwijk I 22 Maart ƒ 1 No 100 R V C geen uitslag op wedstrijdformulier we trijd R V C II Waddinxveen II 29 Maart ƒ 1 No 101 D R D wegens niet inzenden bericht van met opkomen wedstr Bodegraven III D RD Il 29 Maart iBfctrekken No 72 K B O ƒ 1 No 82 n K f 1 No 87 Overschotje ƒ i Deie bedregen zBn niet in i lijat per 31 Maart erkt DEBIÉEISRINGEN Oooda contributie te e ftai Onderstaande vereenigmgcn o gedebiteerd voor drukwerif for ren in het tijdvak 17 Augustus lïïj A uill 42 Ammerst S V Bergambacht Bodegraven Düettant H DON K j if DR D Gouderak l Groeneweg Groot Ammers G S V E S T O 1 Haastre i KBoi p t Lekkerkerk Moercapelle Olympia ON A fij Oversdiotje ƒ Schoonhoven f Stolwijk ƒ UN I O Waddinxveen j Zwervers j j Deze debiteeringen zijn niet a Z saMilijst per 31 Maairt 194Z v w REGISTRATiraniMMER Alle vereenigingen moeten eert rt tratienummer hebben hetwelk bijm respondenttie met den Procuri Generaal fungeerend Directeur n Politie of n et het Commissariaat n niet commercieele v ereeniguigen stichtingen moet wortien vermeJ nummer moet worden aange raagd y het Comnyss 8riaat voornoemd WaiI dorpfeweg 72 s Gravenhage SnEUWE VEREENIGINGEN Slechts die nieuwe vereenigmm kunneh tot den N V B worden tM i laten die in het bezit zijn van een vs klaring van den bevpegden Procuwj Generaal dat tegen de oprichting pn bezwsH en bestaan KEVIHNG VAN TERREINEN Wanneer de consul h terrein htdl goedgekeurd moet de scheidsrwhl den wedstrijd lal i doorgaan Hftlf art 31 sub 7 van het Reglement tw de Afdeelingen bepaalde wordt dujiï nader bericht buiten werking gesteli ONTBINDING VAN VEREENIGINGEN Vereenigingen die tot ijtbindinil sluiten behoeven voor die ontbmita en voor de liquidatie de toestemmai van het Commissariaat voor met do mercieele Vereenigingen en Stidtif gen Waalsdorperweg 72 s Gravoi hage Zu moeten daarto een eiMli veerd verzoek doen ondCT over egri van een staat van baten en sctiull ADRRSLU8T Vcftenigingen SeHoonkoven secr wordt J Osk Vecrstraat 5 Schoonhoven te ef 9 Zondag 353 MEDISCHE SPORTKEimiNa Alle nieuwe juniores en nieuwe fcden uitgezondejd oUd spelers diel den N V B of aan de Af deeling a isjp Ier worden opgegeven moeten medui gekeurd zijn Keuring kan plaats vmden op len en 3en Maandag van de ntaaoi in het gebouw Spiermgstraat U3 H Gouda De kosten bedragen ƒ 1 wW volwassenen junioren ƒ 0 50 werklooze leden ƒ 0 50 Deze tarieven den alleen voor die vereenigmgen o zun aangesloten hu h t Bureau Medisehte Sportkeuring en daann contributie betalen JITNIORENCOIMPETITIE Het Ugt in de bedoeluig dit jaar w een juniorencompetitie te houden A omstreeks 1 Mei zal aanvangen li i schreven kan worden in 3 afdeelmies Aid A 15 tot en n et 17 jaar Afd B 13 tot en met 17 jaar Afd C 11 tot en mèP 13 jaar Ingeschreven kan worden vanal be den tot en met 23 April 1942 poor het vormen van kleine afil lingen zal het reizen zooveel mogelll worden b erkt De opzet ia om vo 15 Juni een halve competitie af werken eh nè 15 Augustus de twM helft van de wedstrijden Inschrijvmgen moeten schrifttW geschieden aan het secretariaat ono opgave m welks afdeeling o wmscht deel te nemen In iedere afdeeling kan slecht I tal van dez lfde vereen igin deelw men tenru de betreffende afdeeling meerdere groepen bestaat en de re niet te bezwaaYlijk worden geacht Namens het Besttt G VAN TILBURG secr coail m FEUILLETON Nadruk verboden CIRCUS HOLK VEBBODEN lUËGANG ROMAN VAM HDWBRT RTEmMANN De hertstwiad laagt de zware regenwolken ever Jutland zooala eeq waakzame herdershond de weerspannige schapen Bijzander scherp zweept hij den watervlued door het kleine Deensche stadje ergens bij de Dultsche grenzen Het IS zeven uur In den avond Tal van bewoners die besloten hadden de a acheidtvoorstening van het circus Holk te bezoeken drukken zuchtend hun neu en tegoi de ramen en kuken naar de wolkbreuk en denken Als het maar op wilde houden Noch de regen noch de wind doet hun dat genoegen Buiten op bet groote plein van het stadje waar de rcuaachtlge tent met de stralende letters Chcus Holk ahcheldsvoorst luig all een reu tusi hen d tnllooie kleiner tenten wagena en schuren ataat giert de wuid en de regen wordt met minder hevig Kletterend slaat de regen tegen het linnen de wind rukt als een razende aan de touwen en masten welke zuchtend en krakend weerstand bieden Ixisgerukte stukken linnen fladderen Uit de kooien klinkt het brullen van onrustig geworden roofdieren Olifanten trekken onder luid getrompetter aaif hun zWare kettingen Opgewonden krabben de paarden in de schuren over den grond O het plein waden de artiesten en be ruders door de modder en vloeken ui afie talen fai de hoofdtent midden m den rooden ring van de manége staat directeur Georg Holk Hjg neemt de Idatste maatregelen voor de avondvoorstelling de laatste in deze plaats Morgei gaat hij terug naar Duitschland naar Berlijn waar het groote gebouw der onderneming staat De oogen van Holk dwalen langt de rtjen banken scherp iciinkt de stem van den directeur Kaleike Tusschen de bankenrQen duikt een kleme dikke figuur in een monteurs E ak op Een rond gezicht met een nopneusje keert zich naar de piste Hier directeur KiIeiJie aarnin brandt het noodlicht m blok vier op dien rang oietT Ik ben ct al mee bezig directeur I roept de overal tegenwoordige electricien Kaleike Ik heb nog met kunnenvinden waar bet aan ligt Een zenuwachtige trek gi dt over hetgezicht van den directeur De mondmet de griize ruiterssnor wordt stytgesloten Vooruit maak dat e het vindt schiet oi l Ja a mompelt de stem van Kaleike ergens tusschen de r ien Spreek niet tegen zegt dë scherpestem van den directeur Dan bedenkt hij zich strijkt met de hand over het peper en zoutkleurige haar Ach men wordt ook oud z0n hand glijdt naar de zak waarin zijn kostbare zilverai sigarettenkoker met de vele inscripties geborgen is Een vlammetje onmrandt Eoi zucht uit een vreemden mond bluscht bet uil Rookea verboden directeur zegteen donkere mannenstem Over de met zaagsel bestrooide piste Is Paul ruhmann vertegenwoordiger van de directie opperstalmeester en bureauchef onhoorbaar genaderd De breedi eschouderde groote man kijkt zijn chef bezorgd aan Neemt u mil niet kwalDk directeur Holk maar dat Is tnoh onmogelijk n n a van Holk verdwijnt Hoe vovallen en oud ziet hü er opeens uit U hebt g k Fuhmann ik magmiJn eigen vert od met overtreden Ikwordt uoi g en slap iumr toch eenswat een wteer Dat wordt eoi slechte recette vanavond bromt Fuhmann ZU luisteren naar het kletteren en naar den wind welke steeds sterker wordt dan een lo aken en versplmteren vlakbij en bet wilde ontstellende huilen van roottieren woedend eo opgewonden De tUgerkoOll Holk en Fuhmann zi n al uit de manége zij rennen over de zadelplaata vai alle kanten strootqen temmers bewakers balletmeisjes artiesten enknechts toe Ergens vandaan gilt eenmannenstem De tijgerkooi Is ingestort Robert Is verongelukt Door den ktroomenden regen welke tot op zijn huid doordringt ziet Holk de catasbxife Als een reusachtige lijkwade ligt het enorme zeil over de kooi waarin zes prachtige konlngstij ers brullend aan de tralies hangen Gebroken steekt de stomp van den grooten mast omhoog naar den grauwen Itemel Aanpakken waar Is Robert schreeuwt Holk De kooi eruit halen waar is de re iervemai t Hy Is de eerote die begint op te ni men en bet stille lichaam van den be 1 waker vindt Dozijnen handen grgpen nu en trekke jet zen weg en ujden de kooi waarin de woedende dieren door de tralies slaan weg Holk legt het oor tegen de borst van den beweKenloozen man Gelukkig het hart klopt nog Kaleike Hier direcetflr klinkt de kalmestem van den electriclen met bet bondengezicht Alles is er at Kaleike die als bUbaantje verpleger Is heeft zijn medicijnkast al meegebracht En daar komt Fuhmann ook aangestaptï H heeft zander hulp de draagbaar uit den ziekenwagen gebaald Nu onderr kt hi vakkundig de kwcts uren van dei waker Alleen bewusteloos geen levensgevaar directeur Geen der menschen die hier voc hetreddingswerk bijeengekomen zijn heeftnog een drogen draad aan bet lijf maar zij letten er niet op Kaleike zal wel voor hém zorgen mijnheer Holk u moet ook aan uw gezondheid denken Fuhmann trekt der weernarstigen directeur mee naar den directiewagen welke tevens als woning dient Uitgeput zinkt Holk In een draaistoelde ruimte in den v a een is reer beperkt Fuhm inn hnnlt u t een o hr ftafelLidc ieen groote vierkante fleacn I Deenscb spul zooieta helpt m aO omstandigheden Maar Holk blyft ernstig Met een gewone baast welke vreemd past W zijn zwaarlijvigheid giet bu den dranS in een glas en drinkt soeL Als tiet nog jnaar bU dezen sctinsbleet het u te Veel geweest m d laatsten t jd Onzeker kijkt de ander zUn meest aan U bedoelt Ik houd het hiet meer uit Fubmanu Er zit systeem in deze voo vallen U ziet speken directeur net de storm welke het tentzeil vernieldfenkel de storm De trouwe stem Umkt biinai zwerend Opgewonden trommelt Holk met a glas op de Ufet De storm de storm Fuhman hoont zijn stem Was het ook v storm welke tijdens deze reis na nieme brieven aan de autoriteit schreef De storm welke nei on i di rdoor ioo 5 eili k maakte De toriftwelke in KojwihaRen ons beste nummOliet uitfluiteSlWas da ook dr torm fWordl eruols lr