Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1942

DINSDAG 7 APRIL l i2 OELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Elk der volgende bonnen Gteft rscht op het koepen van van tot 1 mot 18 Petroleum 07 K P Bnndst 08 K r Brandst UK Brand JllmJSI CV Brandt Ie t m t Per Brandst 1 litar Pefarc m 1 cnb BrandstoHCB 2 eenh geen antliratlet 1 1 enh Branditotten op bon HK V f uitsluitend turO 1 AprU 1 42 DHcra Ma Dtverie data 13 Juni IMl 30 AprU IMl 14 AprU IMl 272 Algemeen I Z p I ToileUeep L Teiüel IMannen 1 ranta Zeep I rants Zmp 79 gram ToiMxe f tt 80 gram SelMCi uc p 1 Aprü M2 as April IM2 1 April iMlsO ApriMHl 1 Aprn 1842 3D April 1 1 1 in 1841 30 April IMS GELDK BONNEN $ POIT 18A 18B 18A IBB 18A 18B Brood Brood Vleeich Aardapp Aardapp 4 rsnta è naU f ranti nnti 1 k i I Aardappelen k k Atnfappelca M Maait tjm tl i m IMI aaOaAIcm 1 01 of iJ l Res UB AlfMB 263 Algem 97 jm 2 5 26 Ali Bi 402 4 03 R Ik f 60 gram MO gram 500 gram I rants 190 gram SMgrsm 190 gram M gram 100 gram Utw II liter 11 April 1M1 Suik Cacao XofflenirregMt Jam Bto B br o fabakl Rljit PBfiivfucbten 2M Algem MT Algem 138 282 384 II7D 174 Algem l A tJ 1 A Melk 1 B Lai m Hdk M Maart tm Oert Vcnnie of Kaai MA Boter of Vet Boter Cf Vet rants rants Margarine Boter Marg tm It AprH IMt 171 4 04 Algm l lU gram Reserve I 400 ir m Paulvmchtea Sinaasapfielen 4ll lt 34 18 46 27 8 18 13 21 17 30 13 41 6S 2f 45 29 52 37 55 42 32 29 36 4 33 58 23 6H 23 41 OPMERKINeEN De laMiglMMsduur Mn dt al g iiidi bannan la verluwli tjn Donderdag M AprU 211 Algemeen Zeep 1 228 Algameen Zeep G Zeep Tntletzeep H Zeep Tóiletzeep D bonnen ter vcrkrqimc van leveniniiddelen waarvan de galdl iekisdiiur op Zondagbegint mogen op den daaraan voerafgaanden Zaterdag worden gebruikt met uitzondering van den bon voor vleesch of vleo rhwaren f kMnpróen is vöJrde tweede maal aan H uur YOEnULBOND DMrictn fc klatae A U V 8 U V Vs 0 1 JZit M T 1 3 Quick Vetoi O ThlVV Hewulet 4 1 V I OA Hassé B G DA O N A 0 2 auj Olympia 1 3 SciicvenBigea Jioinvliet 4 4 klasse E Ouderwater Bodefra J J M S V Gouderak 2 0 Stol ókHaastre t 2 ï ïe klasse G S M V G S V 0 3 gj C HeimaiuJad 1 2 DJ Wadjjfliveen 5 1 u klassf J Lekkerkerk Zwerven f lC K C DiletUnt 4 1 Bolnes 1 3 Bloenhol FAV Pre wrve 2c kla se A H VV II flS n 0 t5 O N A II O H C III Xa ad IV Sdi veningen 2 9 1 Tjjerve 2e klasse B Fortuna II rC III 1 3 SparU II VJJ L II fLlHaS U S V V 111 1 3 Goud mJADÉfcJn 25 Hermes D V S III Jfepiuni III 3 0 Reéerve 3e klasse E N H S II HOV n 1 5 Schoonlioven II AlBhen n Oi l Olympi II ON A III M GS Y n DJiz n i a Ó N A haiidkaaft zicK aan de pit OOK OLWnA BLUFT AAN BOt De spanning in de zoo emotioneel verloc cil 3e kl B heeft met de fmale in licht haèr hoogtepunt bereikt Be Goudsche elftallen die lanvankeliik too liardnekkig gelijke spelen maak Int hebben na i e blijkbaar van weldadigen invloed g nest iijnde winterpauze den weg naar de overwinnm en ontdekt en dien oók ditmaal bc wandeW O ÏTA kwam kmrrig door den mdeil ijken oitwdstrit d to en CDA en bo hield zóoSti le de ei fnde positie en wat nuzlfcr kostbaar is het eene punt votet rong hetgeen ibeteekent dat bij een orerwiniJiiR in den resteprenden wedstrijd op ei rn terrein het k8mpiotn hap behasld wordt Die slotontmootmg f3it iesfïi Scheveningen die ditmaal m Itp ic liet vallen doch toch nndldast blUa zoodat het een pakkend Muit wordt Olmpia behield haar kbns door een regelmatig succes bij Ttrlaak en van Olympia hangt het er nu v n Bf wat hetyelf in dfn nog te ipflpi IhiiLswedst iid teeen G D A en wjt ON A doet De spannende situatie la vol rtiogpliikheden de supportnrs bfbbefi eel w t uit te knabbelen Ook de derde kampioensgf adigde In onif stad G S V boekte de beide punten uitspelend teeen S M V eti bennt dnamiede het begeerde doe dicht te naderen Gouda wTis het e ife eeistt elftal dat verloor thuis l ren h t bedreigde B M T een resul ta t dai in dit soort ontmoptinoer V vetra sine is maar van Gouda nirttnnip tepenvsK T iarp iteF n had het tweede van GwJa en bp fen dag Zelf bedwong Iwt de blolfeling sis ef T e rrenten oNDken H V V pp eTvps glansrijk en daartói J rlo w O N A II dat de ainvsnkeliiie hoo te nirt Tneer bere ken kan V n H C III Wel slast Gowda nu in v rliesounten met D C gelijk waf de Delftena ren komen niet voor Pnimot 4 in aanmerking zoodat de iwdwitten een fraaie k ns m ken Gou m Vrèeg van AD O UI resuhwt klflp Tn de reserve derde kls se arttt G S V n een slippertje tegen B H Z J wat de Gïouwenaars de kans M ON A m won knap hii Olymnia Wijft zoodoende In de running fc tuiden lün VelOT Ö V V Cwda kwartier B V V B T Hwcuha 27 45 20 2550 20 H 40 35 n 40 32 15 45 40 14 3 4 13 31 33 13 41 4 12 46 52 12 37 51 4 31 71 2e klasM A IC 13 1 2 16 11 14 8 M 1 1 15 15 15 15 15 S 3 4 5 a O 13 3e kUuae B OjA 13 1 18 30 18 wpia 13 5 7 1 n 31 23 Jfheveningen 12 4 6 2 14 33 24 S £ 13 5 9 5 13 2 26 13 3 7 3 13 13 15 iS Bet 14 3 e 5 12 2 37 fk 13 2 5 1 35 C13 3 2 35 40 20 3 37 35 29 32 31 22 17 31 34 28 23 4e klasM E G ak £ Wweht 14 51 1 10 4e klasse G 84 13 50 18 41 13 56 19 27 24 23 40 17 51 2 48 14 95 13 12 ïjwvalia hoven 11 Mmx e 13 O 11 Reserve Se klasse A 55 24 35 32 34 28 4244 24 2 38 33 27 28 27 28 25 52 14 12 13 14 12 15 11 14 13 II 1 10 RcKTve 2e klasse B Sparta U U 14 1 28 ei 12 R F C ra U 11 24 57 22 S V V m M 11 1 4 23 41 35 AjïX ra 15 9 1 4 Hn v s m J6 7 0 14 16 37 ftortana II 15 0 11 11 3B Gouda III 14 B 0 1 10 n 44 nna ii 15 4 1 1 3 47 16 S 4 9 1 at 40 ▼ J X U 1 M S e fve 3é Uaaw K H O V n 14 10 2 fr 22 5 31 Alphen n 15 M 2 3 22 48 27 ojï A ra 14 10 0 4 20 43 28 Q S V n 11 7 1 4 15 38 2B Mympia U 14 8 1 50 38 D H Z n 15 5 3 7 13 43 41 Schoonh II 12 3 1 a 7 16 30 Bloemhof Bt 11 1 1 9 3 16 38 N H S II 13 1 0 12 2 14 63 Gonda B M T 1 a mCE TAS WE WINHEN TOCH WEL UEP rAUKAirt nor GoBda ataitor maar ntat bil aaahto kal Mt la vlMn De in het begin van den edrtrlid vertoonde spetlwij e deed al direct vooir Gouda het erfinte vreezen Terwijl de gasten met veel élan zwoegden lieden de rood wilten het vooral in de verdediging kampjes aan met af en toe meest niet grslaapde pogingen om het mooi te doen helpeen den indruk wekte dat bU de thuisclub de geest heerschle van we winnen toch wel Daar B M I in i weerwil van het aan den dag gehgdj cnthnusiflsine weinig goed voetbal l 7 ion was er weinir aan den inleen traag tempo vrijwel gelijk opgaaiden strijd Toeri achuicn minuten delzuirlit om het makkelijk en mooi te aatn de Oouil srhe vci dedigers weer iiarlen speeAle en Signer hovendien oDooriioelkundig vitliep kon K pijbolder den Hagenaars de leiding geven 0 11 Hierna werd hel spel i s beter het combirteeren bij de gastel lukte nu vrij goed en Gouda JiniTTurh wat meer inspannen waarbij hotf imliatief voornamelijk van de hajTlini uitging Na zeven minuten was de sinnd weer gelijk doordat Mn tem hij een ho k hnp een caatje za en zniver inschoot fl 1 Drie minuten later hergaf v d Meer uit een voorzet van links den g nslen di leiding 1 2i Hierna kwam Gouda neer in het offi aief vooraf Boel en de beide vlpiigetepelers werklin hard en gaven het binncntrio met keurige centers herhaalde malen goede kan i n tiiaar du wist er geen gehruili van te maken Hoe meer tb mst naderde hoe jnioUi het Gnuili me overairhl en boe e lvolrtiger de kan tcn dii ealiter steeds onbenut werden pel ih n In de tweede lii lft takte G ni Lt wat vinniger aan Il M T werd gehee op eigen helft teMigj lrongen S dadelijk demonstreprde Ottevanger d il niet te missen kansen niet bestaan want hij kreeg op eenicre passon voor het doel uit een doo Hmkoop gopl genomen vrijen ihop zTo n kans en miste toch De gaster trikken hinneiiapelers en halfs In de verdediging terug waardoor de uoiidsche harks zich lieten verleiden tot Ie ver i Irin cen Na een kwarMi r wi nl dat noodlottig een snel i ui al van de drie overgebleven Ila iKsrhe laiiv l Ier leidde tot een doelpunt van v rt Meer 1 31 Gouda hleef aanvallen nFlef Walthie en Miiltem hrachfen den bal herhaaldelijk k urig voor het doel doch zonder re siiltaat Ook de goed gerichte verre srholen van Hoef 4pi van knrteren afstand door Multem gelost eigenlijk de eenige waarin do Ikana zat hadden peen surre das ze meest tegen het houtwerk belanllen l it een van de lat terugsUiitend schot kreeg Ottevan rer bijna op d doellijn staande den hal op I hoofd maar hij slaagde er niet in te doel punten Dat Stoppeletihurg als zesde manvin de voorhoede ging opereeren hielpWik I niet wel kreeg ook hij h een hbeksrhop vlak voor doe tnand het llder voor het intrappen ni iar ir plasfl van dat te dnen dreef mar llnfcV en srhoot in t zijnet Zoo bleef fheMot he einde Gouda steeds in den aanval ntaar onmachtig te doelpunten G D A O N A 0 2 POELPOWTFN m PE T AATSTB TIEN MINIITEN Het heeft in deren wedstrijd e lucht Fpspannen TIen minufen voohet eimie was de i f nd nog 0 0 en alles was nog mnirelijk OW ppelr i in de eerste helft tegen den wind In en nam toen een verdedigende hou line a in De hffltfllni speelde in te uppefrokken positie de liinnenspelers namen haar laak over zoodal de voor iwiede met drie y nn opereerde Med hierdoor was GD in de eerste hejfi blina voortdurend in het offensief r ok door haar letf hnoger empo en Toofer snelheid van handelen wa de Ihuiscliih de Gouwenaflrs de baas Het ontbrak haar ehfer aan de noo dige doortastendheid en schotvaar digheid Na de rust toen zij den wind i den nip kreeg liet 0 de verde tigerde tar tiek v Tcen D voorhoedspeelde toen op volle atcrUle en aliewerd op den aanval gezet De GD defensie weerde rich echter geducht en het leek erop dat het een puntloor spel zou btliven Toen slaa de Bies heuvel erin de GD v rdedieing oVcrrompelen en het was ann zijn uit stekend spel te danken dat de Goud Urhe dnelmmten tot stand kwamen In de Goudache achterhoede was Ker hergen de beste speler Steeds wds h daar te vinden waar het gevaar Ireifde en hij greep steeds resoluut in G D A is direct in hel offensief We lawn de Gouwenaars er in het spel wat te vernlaatsen maar de sasthee ren behouden hel beste van hel spel De Goiulsche vleueelspelers Bie h uvel en De Koifel hezorpen den doelm vr met eenige lie achttien moeilit werk Tot de rust ia GDX terkp near zij slaapt er niet in haar vel neerrterheid in een doelpunt nil te Iri kken Na de hervatting oefent ON eer hevigen druk op de Looa uinscb vesto uit De aanvallen vaa GD hoewel niet van gevaar ontbloot lijn nu spo radisch Dit een vooraet van Biesheuvel kopt De Kogel uitstekend in maar de keeper slompt den bal bet veld lu Het leder kpint hierbij voor de voete i van spil Spruit die met eet hoog schof den doelman geen kans geeft 0 1 Kven later krijgt Biesheuvel hel leder toegespeeld en schiet keibard tegen den paaL Nogmaals trapt dezelfdi speler in maar nu retourneert de doelmati den baL Ten derde male schie Biesheuvel in en than met Buetea 02 Terlaak OIympia 1 3 STRAFSCHOP GAF DEN DOORBLAG Het heeft er om gespannen of Olympia de overwinning xou behalen Echter niet zoozeer wegena de groote speltechnische kwaliteiten van de tegenstanders dan wel als gevolg van de ruwe speelwijze die Terlaak vooral na de rust demonstreerde litoof de mst was hiervan nog niet jjoo veel te bemdien De ploegen wogen toen vrijwel tegen elkaar op met de Gouwenaars een tikje in de meerdarhekl Was van den aftrap Terlaak eerst aterk aanval lend toei Olympia zich op het harde en effectvolle veïd wat had ingespeeld was van eenig overwicht der Hagenaars geen sprake meer Eenige grede kansen voor Ölympia gingen verioreo maar ruim een kwartier na den aanvang kon toch Mallon ui ee voorzefvan Krom z jn club de leiding geven O 1 Terlaüdc viel daarna zeer fel aan maar de Goudsche verdediging deed uitstejiend werk Toch kon niet worden voorkomen dat de gastheeren tien miputen voor de rust geiyk maakten toen de doelman niet op tijd uitliep en kansloos gepasseerd werd 1 1 Vlak voor de rust nam Olympia opnieuw de lei ding Schooheim de nieuwe links buiten miste eerst een goede kans herstelde zich echter en zette goed voor waarna Hooimeycr vow de rest zorgde l2 Na de hervatting was het spelbeeld geheel anders Olympia viel toen re lmatig aan doch moest reeds sjpoedig aan den lijve ondervinden dat Terlaak d aditerstand met een onaangename spelwijze trachtte ia te halen H t spel verkreeg een vr j eenzijdig karakter met de Gouwenaars overwegend in den aanval Schoonhiam miste de kans var den dag door alleen voor open doel staand hard naast te schieten Ook Hooimeyer probetrde het eens doch vond den keeper op zijn plaats Een strafschop bezorgde Olympia kort voor het einde bet d rde doelpunt 1 3 en daarmede was dezt wedstrijd beslist S M V G S V 0 3 VOOR ROST BEKLONKEN Voor het eerst na geruimen tü had G S V weer den tem van rechtrluite Staereveld doch miste doeiman Brem voor wicrt Broekhuizen inviel Aanvankeluk golfde het spel op en neer de thuisclub har erkend doch zionder eenig systeem de groen witten wat rustiger maar tecimisch beter spelend Geleideluk kreeg G S V eer overwicht en na een kwartier had zij het spel vrywel in handen Al spotdig werd de Ckiudsche meerdetheid in een doelpunt uitgedrukt door C Brem dic een van links voorgezetten bal irccti opvmg en onhoudbaar inscfioot 0 1 De gasten gingen hierna wal ef thou iaster speleri SMV kwam ondanks al haar gezv oeg er practi ch met meer aan te pos Na korten tyd vtrgroottt P Nure stein den CJouoschen voorsprong 0 2 Onafgebroken h cven de Ciouwenaars aanvallen DaMiorded girs boden heftig tegenstand doch tviaaif minuten voor de rust bemachtigdt P Nurelstem een door den doeiman onvoldoende weggewerktcn bal efl brac+it den stand op 0 3 Na de pauze deden de groer witten vrijwel geen moeite meer om hun voorsprong te vergroeien doch iepaaid n zich er toe dien te behoudtai S M V wam daardoor het meest in den aan val Haar spel was echter lo pruniti f van opzet dat de G S V ferdcdiffh zonder weel inapaaning meeseer jih het terrein konden bUiven HalvervveW de tweede helft moest bii G S V H Ukerveld vervangen worden door van Djjk ONDBRAfDBEUlïG Olympia III kampioen in overgangsklasse DE LEIDENDE PLOEGEN BOEKEN ROTALB SUt ESSEN Nuttige ponten voor sUariclftallen In de Onderafdeeling Gouda de uitslagen vmdt m en in lc officieele medcdeelingen in dit niunmer is een tweede kamp oensbeslissmg gevallen Het kampipensclftal is Olympia 3 in de Overgangsklasse dat met een kleine zegf op de concurrent Groot Ammers twee wedstrijden voor het competitieslot definitief van de eerste plaats die het geheelc jaar ingenomen is bezit nam Het succes beteekent promotie naar de eerste klasse Over de geheele linie maakten de leidende elftallen een goede beurt Lekkerkerk 2 in de eerste klasse handhaafde zich bij D CN K 2 secuur en kwam nu bjj een gelijk aantal wedstrijden definitief twee punten op Moercapelle voor Nog drie onlmoetin gen zijn hier Ie spelen Ondei aan werd men niet veel wijzer daar de wedstrijden die het meest van belang waren niet doorgingen Alleen O N A 4 Nieuwerkerk werd gespeeld en me het daarin verkregen gelijk spel waren beide gebaat het bracht deze elftallen nog meer uit het gedrang Bergambarhl kwam niet op een euvel dat ïichlHt seizoen ongewoon veel voordoet maar heeft Juist voldoende punten over om buiten schot te blij ven In Se 2e kla tljd ongenaak A was V E P langenf aar hu het eenmaal de verliezende hand Nu stak U N I O yen Woerdenaren den loef af Als eerste elftal in de Onderafdeeling heeft VJ P de competitie beëindigd Voor eert verrassing zor e het bedreigde K B O noet een fiksche zege bü Overschptje waarmede de Gondsche positie aanmerkelijk verbeterde De vijftiende achtereenvolgende overwinning boekte het m 3A bovenaan gaande Bodegraven 2 en daar het met 12 O geschiedde passeerde het tevens de honderti gemaakte docïpimten Het op drie punten volgende V E P 2 won eveneen Ook nununer één van de B groep Schoonho vén 3 doelpuntte er lustig op los en handhaafde zich aldus gedecideerd Bjj Bergambacht 2 Zwervers 3 werd beslist dat Bergambacht de concurrent ia Zwervers werd uitgeschakeld Met een degelijke 4 0 zege op de plaatsgenoot UNI O 2 kwam in 3C Oudewater 2 opnieuw een stapje nader tot bet kampioenschap Waarop het onbedreigè afgaat De standen zijn thans Ie klasse 22 34 1 20 55 23 14 35 25 10 26 43 9 49 33 9 26 48 9 24 45 7 15 29 4 27 39 Lekkerkerk 2 13 10 2 1 Moerjcapelle 1 13 9 2 2 Gouda 4 12 O 4 Nieuwerkerk 112 4 2 6 Bergamb 1 12 5 1 6 ON A 4 133 3 7 D O N K2 13 4 1 S Groeneweg 1 11 3 1 7 G V 3 11 3 T 8 Overgangsklasse Olympia 3 Gr Ammers 1 Gouderak 2 Moordrecht 2 lekkerkerk 3 Haastrecht 2 Zwervers 2 2e klasse A V BJ 1 R V C 1 Moer eIle2 Overschotjel U N 10 l KBO 1 O N A 5 Gouda 5 E S T 0 1 16 13 13 DRD 1 CWympia 4 Lekkerkerk 4 Anunerstol 2 Stolwijk 2 DONK 3 G S V 4 Cïouda 6 13 11 12 4 14 70 15 45 32 30 22 43 62 27 M 29 48 22 66 9 41 Ie klasse B 12 Niejjwerkfrk 2 9 3e fclasse A 15 15 14 12 30 103 16 25 109 23 56 28 31 18 27 52 30 44 37 36 32 80 30 64 19 56 10 67 Bod f graven 2 V E P 2 Ovtrïchotje 2 13 Moordrecht 3 8 H VC 2 KBT 2 E S TO 2 Waddltxv 2 Moercapelle 3 D ONK 4 Groenoweg 3 3e k asse B 47 11 85 23 2 l 16 57 26 11 13 2 1 37 40 33 31 59 15 49 9103 78 12 6 V 46 3 V 30 32 R 33 29 26 41 37 17 35 30 45 23 82 26 60 Srtiocnh 3 Bergamb 2 Zvwrvers 3 Groeneweg 2 Gouda 7 Gouderak 3 Ammrrirtol 3 Stolwijk 3 Gr Ammers 2 K B O 3 Se kla e C 1 1 11 12 12 14 14 10 14 12 15 Oudewater 2 Olympia 5 Overrcbotje 3 GSV 5 ÜNIO 2 Haaftrrcht 3 V E P 3 ONA 6 Bodegraven 3 Srboobovcn4 DRD 2 I twee win tpun en in mindermg I vier winstpunten in mindering JOOAK BOTS D O T O 7 taiiaaUi altfelaapaK Met den in l in den reef trnnnen itr BovK f Vinnig worilt er gestredT waarbij de Royi lcl in de meerder hjf l rijn f hr Bntvt besluit een Jween doelr iint l 01 l mnkr Jk hilt tegen de h Tf wnnrnp Kepp len Vnie irriP enrten hal in het nt t d pnrv ert i ft C Verrtonw verra rt den n O T O keeper met een form dabei whot van verren afstaml 1 O Na de pauze pelrn de Bo mr teriigeetrnkkcn binnonsnelers en dr man in de voorhoede De Te Overscbie werd gespeeld Gra phikera II Joilan Boys H 0 5 Het proEramni T voor as Zaterdna is al volgt S D Z I Jodan Boy I tRotlerdam Judan Boy ll Pro Palm III 3 30 uur HANDBAL GODDSCRE HANDBALCOIHPETITIE Virïa wint van Exeelstor Voor de Goudsche handbalcompetitie werden gespeeld de wedstrijden Velocilas Vires et Celeritas II 3 1 Virfois et Oleritas I Excelsior I 1 O Het programma luidt Donderdag Vires et Celeritas I Jreas et Celeritas 111 7 15 uur ExoelTVior I Vires et Cettritcas II 7 15 ur Zaierdag Vires et Celeritas I Velo citeas I 4 uur Vires et Celeritas 11 Vir s ét Cc ritas III 5 30 uur Znn ag Krachtsport I Excelsior I SCHAKEN SIMULTAAN VAN J DONK UU A 8 C GOUDA Eea gdijk spd Bersten Paaschdag heeft voor de schaakclub A S C Gouda de heer J G F Donk uit Amstendain een swnultaar eance gegeven De heer Donk die hnofdkla ssospeler van den Nederlandschen Schaakbond is speelde tegen 19 borden en behaalde een gelyk pel Gezien de sterke bezetting van de borden en de sterkte ven den heer Donk mogen beid partijen tevreden zijn De heer Donk verloor van de heeren A v Maaren Jr A van Maaiben Sr J Vos A Brctkhuyzen J Tom M Luglenburg J v Engelen en P Lafeber Remise speelden de heeren A P M Laftber A v Eyk en H Meyer Dt acht winstpunten van den heer Donk kwamen uit de partijen tegen de heeren G de Jonr M Ben irga J de Jong J Gerhards W v d H y M Flux H v Leeuwen D t d Ree en K de Jong PLAATSELI IK NIEUWS Alphen a d Rün Bandenhaadel Hoewel J B te Alphen a d Ryn zou hcbbcïi geweten dat het met ie rijwielba Tden niet in orde was zou h j niettemin een Ilmk aantal hebben verkocht Het waren er telkens een aantal maar het liep aardig op zoodal tenslotte twintig bmtien en bujtenbandep waren vertiandeld die van diefstal afkomstig wairen Voor dat feil stond hy nu bij dej Haagscbe rechtbank terecht De Officier wees erop dat in deren lijd eer dergelijke handel al heel gevaarlijk is en vorderde vier maanden gevangenidstraf terzake van heling Aaderbalt jaar wegens rijwieldicfatel geëiseht C van D uit Alf hen aan den Rijn was op rijwieldiefstal uit geweest Op 17 October nam bij een fiets weg d onbcheerd voorycen boekwinkel stond in Alphen daw a volgde op 3 November een fiets 3 ie voor een café stond en tenslotte op 18 November haalde hjj een fiets uit een schuur achter een woning waarbij hjj eerst het slot vernielde RQwieldiefstalW in dezen tijd ii fiair moeilijk een andere fiets te krijgen is vond de officier buitengewoon ernstig waarom een zware straf noodzakelijk is Hij vorderde een jaar en zes i maanden gevangenisstraf Bergambacht AANKOOP BOUWTERREIN Reeds lang voelt de gemeente het als een gemis dat zjj geen bouwletrein in eigendom bezit Daarom besloot dg tmrgemeesler van den ticer A Kenes een perceel üwgrond gelegen aan de Kadgksche JaaQ aan te koopen Dit terrein heeft een i ypervlakte van 38 X 68 m De koopsom bedraagt voor de eerste 40 m van den weg af ƒ 2 50 per m voor de overige 28 m ƒ 1 per m dat is in Totaal 4fi64 Voorloopig zal deze grond gebruikt worden voor de uitgifte van volkstuintjes VaittUnidieldt tn bongtkntti Xijii nkl mtt elktar I ri mtn Ttaekl nitl daor Mha Hs itUMrtf Vie cAnMig geicelen Ie ümen M I ram gram gram Ittar toU k T vter wekea 1 1 1 1 g § 8 ia MS W ISO sa MO SM soa 4 4 4 900 1190 290k t 190 K 198 TM ISO NO IW leo IM SM 50 u 14 b T ilT4ateB Vet ranti Utüdvaki 180 ISO 150 400 CUKSUSSEN N VJ Het ligt in de bedoeling in deze gemeente binnenkort vanwege den Hederlandsche Volksdienet moeder kook en naaicursussen te organiseeren CAND J EWOLOT NAAK ROTTERDAM CHAKLOIS Onze oud plaatsgenoot cand J SwoWt hulpprediker bij de Ned Hervoijnde Gemeente te Wierden heeft de be noeming tot hulpprediker te Hotterdam Charkiis aangenomen MUkNDVERZEKBRING GEMEENTE EIGENDOMMEN Ecnigen Lgd geleden werd het bedrag waarvoor de geroeentelökeeigendommen tegen brand verzekerdwaren aanaienlijk verhoogd Aangezien het nieuwe verzekerde bedrag denburgemeester nog te laag voorkwam besloot hij het alsnog met ƒ 12 70O teverhoogen VBBSIBZING BOOFDINGELAND KRIMPENERWAARD Tot hpofdingeland van de Kripapenerwaard is in de plaats van den heer D Blanken Jz alhier die op 1 Juni a s wegens het bereiken van de gestelde leeflüdsgrens aftredend is gekoeen de heer J Hakkesteegt alhier SAMENVOEGING POSTKANTOOR ENT TKLETOONKANTOOR Met ingang van een nog nader ie bepalen datimi zal het telefoon en telegraafkantoor in deze gemeente geve tigd in de woning van mej de wed J de Jong Dzn aan de Raadhuisstraat worden ondergebracht in het hulppostkantoor in de Burg em ee s ter Uükcatstraat VEBCUNNING DRANKWEW De heer D van der Vlist heeft den Burgemeester een vergimnin verxo t tot aankoop van sterken drank ingevolge de Drankwei voor het café aan den Opweg Boskoop DAMCOMTETITiE Voor de competitie van het Onderling Damdistrict Gouda werd gespeeld de wedstrijd Boskoop Excelsior II Waddinxrveeti De uitslag was Boskoop Waddinxveen C J Hooiérbnig H Scohcmaker 1 1 i C Hoogerbrug T Baan Z 0 P Hoo erbrug T Rietveld 0 2 A V Eeuwen W v d Heiden 2 0 A van Wük L Lagrand 1 1 J Schoemaker J Verzijden 1 1 D J van Wük J de Beer 0 2 A Geers F Hofwegen C B Hoogerdük W van Ringelestein t O 3 Va Tol C Verheul 2 0 Totaal 13 7 COÖP VEREENIGINO JDE BOSKOOFSCHE VF ILING e April Diverser per bos Azaleabloemen Ie srt 4 30 6 80 idem 2e irt 2 70 3 60 Prunus trilobatakken 1 art 1 90 2 80 idem 2e srt 0 80 1 30 Forsythiatakken 1 75 3 70 Rhododendronb oemen 1 35 2 75 Andrionyida 3a 5 et Pink Pearl 1 85 2 40 Cerasus Misakura Ie srt 5 50 6 S0 Idem 2e srt 3 85 4 25 Mahonkaljjad I v I8 cl