Goudsche Courant, dinsdag 7 april 1942

DINSDAG 7 APRIL 1942 FUATSEIUK ttiEUWS Stolwijic STOLWUK flAASTBECHT 2 2 Een cBoUoneel t Onder zeer oote belangstellinc is deM wedstrijd gespeeld De thuiscwb miate haar midvoor v d Hettrel fa tgeea een groote verrwaklcing was Het verraswnde element ontbrak thans in bet aanvaJq el bi de laatste gitnuten toen d thuisclub met 2 O achter tODd kwam rechtsbuit v d Berg ntar vflren hetgeen plota een geheel ander 9t iwljk liet zien Rechtsbuiten Stekeleoburg kwmn toen op kreet en binaen één minuat was de stand gciluk De tlid was te kort om te probeeren de gewaande nederlaag nog m een over Winning em Ie zetten Het veldspel der aaten was stellig veel beter dan dat van de thuisclub Na den altrsp vefkeoneoi beide ploegen het terrein Bü een prachtluma Voor Stolwijk schiet de invaller midvoor van StolwUk hoog over Stolwük werd sterker de Haastrecht verdedig moet alfe zeilen bijzetten hetgeea i prompt doef In de 32ste minuut nemen de gasten na een fout in de Stolwijk verdediging de leiding 01 Na de rust komt de thuisclub opzetten De doelman der bezoekers moet ziJn talenteo tooneii bü een paar harde vleugelschoten Stolwyk valt met man en macht aan hetgeeh haar 7 minute voor het einde nootlottig wordt van het verre opdringem maakt de Haa treditmidvoOT gebruik 0 2 Thans verandert de fliuisclub haar opstelling n met succes Bij een vleugelschot ontstaat er een doelworsteling v d Berg werkt den bal over de lyn 2 1 Tfi dezelfde minuut volgt dam het mooiste doelpunt van den wedstrijd Link buiten Verdoold slipt door de verdediging Afgemeten komt zyn voorzet leder denkt dat de bal uit zal gaan doch rechtsbuiten Stekelenburg il naar binnen gerend vangt het teder ineen op en hard vliegt de bal onder poot gejuich van dem Stolwükaian bang In het net ï 2 Geheel StoV vwü k valt aan maar de H astrechtverdedigitig met Steine aan het hoofd hoidt stand zoodat deze portiek wedttrijd in een geltjik spel einddgt Zevenhuizeo BECHTBANK TE ROTTERDAM Ificrmede vervullen wQ den droeven pUcbt U ken is 1 geven van bet over IfldcB in het Rusthuis Huize lullana van Stolberg itoninglii Wllhelarioaweg te Gonda van on ie lieve Zuster Behawdinstcr ea Tante MejuSrouw HINOIimA SPIIUMT In dea ouderdom van 54 jaar UH aller naam M SPRUIJT Oottda 9 April 1942 PamlUcadrei Ktizerstraat 81 Qeea bezoek De cieaiatle zal plaats hebben te Velsen op Donderdag 9 April 1942 na aankomst van trein 11 46 uur halte Drlehuis Weslerv d O 1854 13irOO Toor de v 3è blijde zonnige voorjaaitco zomerdagen die koaiea AMSTIIDAM DEN HAAO lOTTEIOAM HttmmM i 9 J3 hit mu mmtim nlhak t amaumlmdm Fijn werki zelf hovenieren I OasMd ea gezelUg werkl Ea bovciidlaa voerdMl4rI Waot wie ca lt tal oogitaau Brt C acMar Ow hola eea lapje groadt Waa het ateeda eea Uoeneatnlnr Weaa Q a paet er dit Jpar ecoa awdappeUa tlt aal er tMae boeaaa De cnladeMe epbnécat tukje creod vaa 100 mt mlta co d venotft la no kg mod aardappetaa of 15 fcctnlM beoaea Hét beteekeat vaot V ea da Omm eea eztnraetieea boven PW dlitribatti tm wQiiac Doe het leU of vraaf eea liilkhtta gea aaa Uw tutamaa of hevaaler dia O alle peotgoed ea caad kan levwea ea areaal vroeger Uw aMrtain tliana Dw looeetata at pit ea eaderhoadt Doe het direct waali WIE ZAAIT ZAL FIER bevoer fa al e ceeëo Uit de Ooilice landea haalde hij het naan en uit Cuba de boning En daarmede bakte Oud Holland de BBurige honingk oek ea die wij ou ilrick KcKU aoemea PeijneaburE maalii ie nu nig Vnw Uw rinkdier altijd even i Kric Kracka Inbraken fai ksmpeeriiiiisjes Voor de Rotterdamadie rechtbank hebben terecht gestaan wegens dief tal in veceeniging de 23 jarige loswerkman W F K de 37 jarige kok A D E B en de 34 j rige ko H man A K allen t Rotterdam en gedetineerd Hun was een drietal diefstallen ten laste gelegd op 9 en 13 Februari i gepleegd te Zevenhuizen waarbij de daders hadden ontvreemd ten nadeele v i Ö Oostbaan een aantal kleeding tukken en luiffle en thee ten nadeele van Joh Groenewegen lijfgoederen en textielwaren thee cacao kazen een flesch cognac stukken zeep en ten nadeele van H Kalle hoeveelheden thee en koffie De verdachten bekenden de inbraken te hebben gepleegd uit huisjes taande op het kampeerterrein te Zevenhuizen Ue officier eischte tegen ieder 1 iaar igwvangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis De 35 jarigo koffiehuishouder M v d B te Rotterdam kocht een partH textielwaren ondergoederen koffie en ÜU e afkomstig van de inbraak op 9 Februari voor ƒ 120 Hij heeft terecht gestaan wegens heling De officier eischte 3 maanden gevangenisstraf Eveneens wegens het koopen vangoederen van den diefstal afkomstig eischte de officier tegen den 41 jarigen havenarbeider F K en den 26 arigen acfaippersknecht H B balden te Rot terdam ƒ 30 boete of 30 dagen heclitants SPORT PIANO te koop gevraagd Brieven met opgave vtn merk en prijs onder no O 1844 bur van dit blad rtiMiCATiE 7 a v HrroErM7a B r VAN LANDBOUW CN VBSCHBill 1 ORGEL e koop gevraagd Brieven met opgave van merk en prijs onder no O 1843 bur yan dit blad Neti jong Vrouw vraagt HUISWERK Lleht tchrijfwerk Adres Weateinde H 20 Moordrecht lICCHUiOHK INCAMOea mrORMATIKSUIIEAU Sl CCES te aOUOA f 4 SMriMtawt 41 Hebt U moeilllkiieden md de Incasso Wenscbt U een iafprmalief Wilt U een ondenoek lattt instellen 7 Wendt U tot oo burtu en w zorgen voor lid overige T L nn mn 4n i Kantooruren van 10 11 IJO5 en 7 8 Het bureau staat onder leidloi van a A DB HAAN Repareer niet zelf Laat Uw Huithoudof Induitriamachin vakkundig nazien door TH RICKEN NAAIIIACHINEHANDEL Zoutmanitraat 4 Gouda OsUténl NnMtR SAIOMMEKIIEMENT te koop aangeboden Zich te vervoegen Bleekerssingel 73 s avonds na 8 uur DAMI acvRAAao die over eenige vrQe t jd beschikt Hoog loon pnttig werk Brieven onder no O 1M9 bur van dit blad ZIT SLAAPKAMER m itr water met pension gevr doorHceralleea Eüulof doucliecel aanbevolen By voorkeur Oosten Br no 1855 bur V d M RADIONIEUWS ADVERTEERT IN DIT BLAD WMIU M 1 April ULVHMUM I UU M TJS atWB o ianius 1 48 Oefclgodsy W sfc 7J6 OrMnfoonmut 8 M OdktaulgjmiBMtMc ajB QwmWoowpiisli 8J8 OramotooonHU S0 BHO NleiTMlMrlclitaa 8 48 OranolooBimulak S U Voor do buinrauw JU Grainote onnalfik 11 00 Voor d kleuters UJO HWniÉile A4 4e Heer MM Qr iio oaBminMLllJO Orfelooacart 11 40 Almenek 1S4B BMD NIeuwi n eoonomteoh berldttan Vtm BH den Umburccr boer 13 19 Zmt met plaiiobefeleldinK en ramofoo nuctek U 48 Onmotooamuilek M Ken Muzlekcofpe Tan de Duitache Weermaoht en grem vnuuiek 15 00 Veer de vrouw 19 20 Viool plano en fframofoonmuzlek 18 00 Bijbellezing 1810 Voor de jeiftd 17 00 Oramofoonmuziek 17 15 BNO Nieuws economische en beuraberictiten 17 30 Nationale Jeugdstormkwar tiec 17 48 Zang met pttnobegeleiding 18 OO De veldtocht van Generaal Aardappel 1815 Kwartetconcert 18 90 BNO Nteuwaberlchten 18 00 BNO Economisch praatje over den landbouw 19 10 Gramofooiunuzlek 19 30 JVitoatbum muzikaal progranuna Vanaf Xt lS alleen voor de Radio Centrales die over en UJBverbinding met de Studio t eschikken aO lS Omroeporkest 21 00 Gramofoonmuzielt 3113 Orkest Enurt van t Hoft en soliste opn 2146 BNOt Nieuwsberichten 32M BMC Politiek praatje 32 10 Cramofoonmuzlek 22 SO Musette orkest opn en l mofoonmuz 23 30 24 00 Gramofoonmuz niI VBRgUM U ISM M 7 18 4 48 Zl Hilversum l 8 49 Gramotoonmqzlek 10 00 MorgenwUding 10 18 Vierbandige planovoordracht10 40 Voordracht 11 80 Zang met pianobegeleiding en gram muziek 1135 Gramofoonrjtuziek 12 00 De Melodisten 12 43 BNO Nieuws en economtache berichten 13 OO Roemeensch orkest Gtegor Serban 13 30 Otto Hendriks en ztln orkest 14 15 Uit Weerlands Gouwen 14 30 FragmentarMche uitzending van de opera JH n Pasquale opn Ca IS 45 Amhemsche Orkestvereeniging en orgel opn 16 05 Trioconcert Ca 16 35 CJramofoonmuziek 16 40 Trioconcert 17 00 Voor de leugd 17 15 BNO Nieuws economLseheen beursberichten 17 30 Amu iementa orkcrt solist en dameskoor Aethercharme en pianospel 13 30 Van huis tot huis 18 45 Gramofooiimu7iek 1S 0O Zang en piano I9J0 BNO Nieuwsberichten 19 40 Spiegel van den dag 19 50 BNOBrebaretach praatje WOO Residentie Orkest on aoliite Vanfa 15 alleen voor de RadioCentrales die over een lijnverbinding met de Studio beschikken Ca 20 52 Gramofoonmifrlek 21 00 Als Ie verre reozen doet dan kan Je veel verhalen M 15 Residentie Orkest 2148 BNO Nleuw berichttn 22 00 Gramoioon muziek 12 10 10 J9 AvwdwlldinS De nieuwe economie W Ooedhuya achrtift in De Waag UU iDe revolutie die wij Aan docrmar keo iM economisch bealea in den diepsten grond een vonet van het leven tegen een med niatiadie eoonomie wellce hraer watten aaa den menedi oplegde inplaats van te dienen Een verzet tegen de machine niet in dien zin dat wij terug zoudep moeten naar een midideleeuwecbe Inodwerireoaoonüe maar wèl in dden zin dat de cnt zaglijke kziacbten welike de meerdere keaünis van de natuurwetenschappen en de ontwikkeling der techniek in de ISe eeuw hebben ontketaid niet meer het vrije spel wordt gelater m opnieuw HiderKeschikt won gemaiJet aan den menschelUken wil opnieuw moet worden beheeivcbt door een menach die uit geestelijke en niet uit stoffelijke lieginselen leeft Wil men het wetenschappdyk uitdrukken dan kan men bet zóó zeggen dat het er thans niet meer om gaat te speuren naar economische wetten of trachten het doel en wezen der economie te definieeren miaar dat wQ integendeel j zoeken naar de wetten de levensbeginselen die aan de economèe de wet moeten voorschrijven Bn daarmede is dan een stap gedaan welke der liberale economie nooit gelulrt is vaii een beschxyveJlSie tot een waarlijk nOTmatieve leer te geraken Ons leven óók ons economisch leven zal voortaan Biet meer beheerscht worden door mechanische maar door zedelijke wetten Wij weten allen dat de liberaal kapitalistische economie doel in zich zclf geworden was en dat de geheele economie en tenslotte ook de sociale politiek geen ander doel meer had dan de gevolgen van deze economie zoo dragelijk mogelijk te maken Het wars socialisme mi en dit was in bet Mcbt van den tyd bezien ook het socialiame der 18 en 17e eeii Ja immer voortgekiaaMn uit liet v rzet van bet leven van bat volkdev zrif te en dm doodeiMkn fraep d materiuistlsdi levenaopvatUufen Os WTUUiieer ge daar den t toeliebt nog maarr een de toerstwinge Utopisten der ander oetaliaten al S Simon en Fourrler en ge zuK over cBt merkwaardige kenmerk vinden ds moreele wetten den vorm van liet ef nomisch leven voorsduijven en oi t omgekeerd Wanneer wi nationaal aocialislA onszelf willen zien als de voorvechM voor een nieuwen tijd die d oci revolutie tot haar volkoming ruil dragen dan lamoren wij ons ruatig ds voorbouwers weien aan het wei v geslachten van idealistische sodalistA die voor den nood en de ellende vS den werkenden mensch in l m tijd ni de oplossing zochten in een stryd vo hooger loon en zekerder pensioen m in een ander en iMOger levenabegins Waaruit de noodzaak voor een bete sociale toestand vanzelf en togi voortvloeit OOMPRITIHTANDEN KERK EN SCHOOL Ned Herv It rk Beroepen nier Wyrt en Leur eind P E Fiber hulppre Hk r if oensbroek Aangenomen n r Terhonie cand M Wendt hulpprediker te Eindboven N r BolWdam CIiarlois aU hulppr dlker can J Bwoldt Iiulpprediker te Wierden Naar WUk aan Zee en Duin ala hulpprediker te Sciioten Geref Kerken Aangenomen naar Bfl dann C als Milppredlker cand P de BniU aldaar Chr Geret Kerk Bedankt voor Amha da M Baan e Naarden Buuum TJerfef Gemeenten Aangenomen naar Li da A Verhalen te Middelburs Geref Oem Bedankt voor BodKiop dl Verhagen te MtddeBMlrf Bapt Gem Bedankt voor DeUUl d Renins te Hengeto 0 ALLE NEDERLAN DERS OP SUMATRA NAAR CONCEN TRATIEKAMPEN 48ee STAATSLOTERIJ TWEEOK KLiasa tinmt Luar Trekktqn van 7 April Ook de vrouwen Het A NJ meldt uit Tokio Naai aaaMdiag tui de yoortdnreiide ophitsende redevoeringen van de leden van de nitgeweken Nederlandse regeering ia liet b zonder van den gevfaicliten laitenaiit goaver neorgeneraal van Mook heeft de Japansche regeering besloten om alle op Sumatra wonende Nederlanders als vijandelijke buitenlanders te behandelen en naar coacentqitiekampen over te brengen Mannen en vroowen zulka in alzonderlijke kampen wtMrden ondergebracht Naar verder vernomen wordt ui Sumatra onder het militaire bestuur van Sjonanko Malakka worden geplaatst tt NS No XZU aM No 17002 t m No 13158 ƒ No 8 i92 13812 UHC t Ê No S3S7 12034 ƒ IM No 1083 7032 l iS7 $ ftt No 4070 4M 74171 Sl n lOSM IISSS 17880 nUJZEN TAN ƒ 3 1040 4217 8S82 9920 13091 198S1 18878 1042 42M 957 9970 13095 13875 18939 1077 4313 8887 10000 13121 19888 18938 1088 4319 7013 10041 13182 19901 18948 1221 4367 7016 10045 13176 15931 18983 1243 4426 7028 10062 131 19970 18997 1262 4432 7038 10071 13197 18014 19015 1326 4484 7215 10079 13199 16058 18057 1380 4503 7235 10086 13215 1608 19083 1403 4518 7287 10094 13249 18116 19070 1488 4521 7288 10134 13258 18181 18080 1522 4525 7315 10158 U279 18113 19098 1584 4528 7321 10187 13299 18238 19130 1587 4538 7327 10189 18 t03 16307 19161 1862 4568 7338 10197 13342 18352 19203 1678 4627 7343 10218 13383 16424 192 4 1899 4646 7374 10224 13388 16439 19276 1752 4854 7394 10242 13421 16474 19355 1768 4687 7409 10280 13445 18518 19392 1807 4719 7412 10323 13489 16833 1 S1 1828 4798 7423 10364 13608 18538 19438 DISTRIBUTIE VAN TABAK SIGAREN ENZ Nog geen bon van de textielkaart inleveren Na r aanJeidinj van de geruchten welke da ronde doen inzake de distributieregeling voor tabak sigaren enz deelt het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart mede dat de bijzonderheden iKitreffende dez distributie binnenkort bdcend gemaakt zullen worden Het departement wijst er echter op dat geruditen als zou reeds thans eoi bon van de textielIcaart bij den sigarenwinkelier nqoetea worden ingeleverd volkomen ongegrond zijn Van offlcieele zijde is nog geen oikele bon aangewezen Hieruit moge men opnieuw de ooodusie treldoen dat liet in alle omstandigheden noodzakelijk is l ij distributiezaiken de officieele berichten af te wachten en niet te handeloi op geruchten N V B UITSIAGEN O 1 tr 1 e t L Ie klas AJax Xerxei 3 2 VUC Xdo 1 5 DOS DWS 1 3 FeiJenoorSt DFC 4 2 Stormvogela ADO 2 1 ae kL A HBC WFC 2 0 HRC antpoort 1 4 Alkm Boys Keimemers 2 KFC BCH 2 1 West Frisla Alcmarla 0 0 2e kl B Spartaan HVC 1 1 Hllvefeum AFC 3 0 DWV Volendam 4 1 OSV WatergraVsmeer 3 ï Zeeburgta Volew 0 2 D 1 t r 1 e t n Ie klas Emma DHC 3 5 Sparta HBS 28 Haarlem RFC 1 0 BUuw Wit Hermes 3 1 t Gooi VSV ultgest t 2e kl A UVS UW 0 1 Gouda MTi 1 3 CJuJck Velox 1 1 HW Herci 4 4 Vios Laakkwartier 3 4 2e kl B SUedrecht Pluk 1 1 SVV CW 2 3 Unltaa Martlnlt 2 4 ODS VW 0 1 Excelsior Naptunua 1 0 O 1 1 1 r 1 e t m li klu aached Hengelo 9 1 Quick AOOW 1 1 PEC NEC 1 2 Tubantla Heraclea 1 8 Wacenlngen Smich Boys I 1 D 1 a t r t o t tv Ie klaa PIcua Loa a 1 1 Spekholzarheld Eindhoven 8 1 Roermond Babnond B NAC MW I Noad PSV 4 1 WUm U BW 1 8 District ▼ Ie klaa avAV B Quick 1 4 HSC I euwarden 8 1 Snaak AcMUes 1 8 I c VekHdtaa 0 1 Veendwn f 4763 7489 10410 ISCIS 18614 10464 1855 4801 7906 10413 13 Ï47 166 13 19475 1984 4827 7529 10469 13708 16831 195021940 4863 7338 10494 13 23 18834 195091984 4875 7S48 10524 13729 18704 19545 1007 4891 7560 10371 13 37 16707 193501009 4894 7573 10821 13738 167U 195522034 4947 7590 10649 13791 Wli 19571 2047 4955 7897 10711 l 22 16787 19608 1070 4989 7746 10747 13840 16790 196142181 4977 7748 10780 13M6 16822 19626 1329 4979 7732 1079S ISfOO 16843 19634 1245 9030 7754 10799 13871 16844 198392267 5044 7792 10845 13876 18845 196751297 5047 7817 10832 13912 16918 196341806 3034 7831 10873 13922 16934 198911373 5172 7855 10881 13933 18987 198972375 3177 7873 10891 13985 17049 19759 2394 5194 7 8 10926 14024 17056 19763 2402 5210 7996 10951 14039 17082 19B2 1443 5282 8021 10976 14033 17084 U9861 2494 5263 8067 11016 14061 17102 198632507 5381 8137 11060 14064 17169 199482920 5410 8130 11094 14092 17213 19962 2339 5422 8170 11107 14104 17238 199632562 3424 8l31 M123 14188 17261 19987 2587 5438 8148 11140 14210 17J71 20O37 2589 3439 8288 11147 14228 1732 200812813 5473 l l72 11171 14231 17373 20063 282 5518 8296 11270 14233 17391 20128 5519 8308 112BI 14239 17437 20131 2847 5535 8339 11289 14283 17448 201341678 5344 8363 11382 14313 17453 201382688 5395 8368 11398 14318 17540 201521719 5814 8436 11455 14407 17541 201602734 5817 8496 11484 14426 17347 20179 27 S 5624 8808 11908 14441 17370 20198 1799 5636 8536 11540 14443 lltm 20241 isot 3727 8638 11364 14448 17613 20261 UlO 5733 8618 11392 14495 17642 20262 1881 5788 8820 11652 14554 17665 20288 1894 5779 8629 11669 14558 17876 20313 1824 5793 8647 11670 14379 17680 203681988 5810 8691 11681 14619 17711 203981883 3815 8708 11683 14880 17711 2P428 1909 5839 8783 11740 14684 17785 204641021 3865 8858 11783 14761 17779 205221047 5871 8889 11784 14808 17824 205411089 5887 8938 11799 14848 17870 20578 1108 5927 8971 11861 14908 17883 20610 1142 3829 9038 11871 14937 17915 30624 1173 9978 9073 11923 14 42 17933 20658 HOS 3988 9081 11939 14971 17981 20709 SJOl 8021 9125 11937 19082 17970 107311304 6071 9119 11979 15 53 17973 20800 1107 8080 9151 11999 16160 18013 20848 1318 8109 9155 12000 15184 18026 30839 IXM 8146 180 12111 15210 18044 20868 74 6150 9185 12172 13227 18073 20931 3413 6184 8191 12182 15237 18078 20977 JJI5 8187 9191 12311 lb24 18104 21021 8202 9203 12360 13283 18111 21082 34 39 6269 9262 12371 13304 18150 21063 3926 6280 9307 12422 1 1847 18160 21143 1609 6296 9315 12498 15368 18180 21181 8838 6320 9389 12483 15368 18360 21171 3872 6326 9892 12542 13378 18263 21181 8748 6329 9443 12565 15 S2 18318 11217 1863 6388 9458 12371 15400 18396 21233 3868 8408 9514 12625 15402 18418 21298 3888 6442 9524 13682 15483 18494 21355 3S0S 6522 9348 12713 15482 SHi 21369 3 U9 6370 9348 11743 15500 18530 21434 3814 6589 9538 12763 16516 18598 21483 3917 6390 9585 12916 13C38 1865 21497 3984 6614 9800 12 0 19661 18683 21309 3947 6716 9699 12972 15710 18694 21583 3974 6727 9740 12980 15754 18757 21680 4007 6762 9782 13988 15773 18767 21693 4081 6768 9793 13012 15791 18783 2171 4096 6847 9813 13017 1 8U3 18800 21778 4128 6878 9822 18019 16831 18839 21938 4190 6883 9881 13041 13838 1888 J 31970 4107 8898 9918 13043 Inscblevea 1 priJMi VIB IIOO Mt Wil 1000 UIT DE PERS Het eerste kievitsei De Haagach Courant ohrUtt mand zou w4Uen prij ceven eo voor het behoud waarvan wQ alle eenae zlnd op de bre zouden staan Uaar r zijn traditie en tradities Ook op dtt punt moeten we de dlngan grooter leeren aien de gaachiedeois van het kievitsei toont aan dat er nog velut zijn die uit de groote geibeurteniseen van den tjjd niets heM en geleerd die nog altijd binoen den ouden engen zéOT eoflen horiaon leven en die nog altijd veel van de politieke bijziendheid li iben behouden die torai de politiek alood in het teeken der versplintering een algemeene kwaal was Zij vloden voor bet oogenfbUk de Icweetie van het eerste kievitsei belangrijker dan welke aangelegenheid ook Dit is een ymptoom dat te denken geeft Dit een afspiegeliog van den natkmalen geest die denken doét aan den tijd toen de binneniajidsche politiek geen eidnl perspectief meer liet toen de terreur vaii het détail heeischts toen men in de Kamers uren long spnrik en in de bladen kolonunen vol schreef over het pe4n leumkach lwetje en ove het feit dat iemand het had bestaan Zondag een geldstuk te laten glyden in de gleuf van een automaat De nationale geest van het icnuBse HoHandsche bfrinenhuisje bezat deugden die zóó sterk zUn uitgegroeid dat tot fouten zijn gewcwden Laten we toch trachten deee fouten cmder het oog te zien laten we tradKies loriaten die geen tradities meer ijn die bet eigenlijk nooit geweest zun maar die we als zoodanig gnigen beschouwen orodal we zoo knus en genoegelijk zoo streng beveiligd voor de buitenwereld zoo voorzicbtig afgedoten leefden binnen de heggetjee van den Hollandschen hof De terreur van het détail heeft afgedaan Dit we wa t het eerste kievit ei ooB heden had tet ze en ADO 17 18 11 4i 17 1 28 FaUenoord 17 1 M sa it IJl AJax 17 8 18 31 14 l U Dwa 17 7 U 17 81 1 11 DFC 17 8 18 40 18 111 Xerxea 17 8 18 38 81 1 0 VUC 17 7 18 48 81 lOi Stormvogala 17 8 19 13 39 OJH EDO 17 3 11 28 38 0 71 DOS 17 1 6 33 84 0 39 Blauw Wtt 16 11 23 4 30 1 43 HBS 17 8 21 81 40 iia DHC 18 8 18 37 41 1 13 RFC 18 7 17 37 35 106 Emma 17 7 17 36 33 1 O0 Sparta 17 9 18 4 4 OM HDVS 18 8 19 42 46 093 Haarlem 17 7 19 t om VSV 18 9 13 0 81 t Gooi U 3 8 32 42 OM AOOW 15 10 n 36 18 140 Quick 16 10 n 34 19 140 Wagt lngen 15 8 11 30 21 1 20 Enscheoe 19 8 18 36 28 1 20 Heraclea 19 7 19 27 18 1 00 NEC 19 8 14 16 22 0 93 PEC 18 8 18 28 36 ono Hengelo 19 8 II 28 41 0 73 Ensch Boy 19 4 11 12 38 0 73 Tubantla 19 3 18 8 18 38 0 93 Eindhoven 18 12 20 48 13 152 JJAC T ill m n t 20 U 28 87 38 1 4 11 28 41 42 1 40 MW 10 10 14 45 29 IJO Spekh haida 18 8 21 44 27 1 16 BW 10 13 41 27 1 15 LONGA 19 7 10 33 30 1 06 PSV 20 7 18 3 38 0 95 Plcus 19 3 11 11 14 9 0 97 Roermond 18 1 10 20 45 098 Helmond 10 3 13 10 18 81 0 50 NOAO n 3 13 9 29 51 0 47 Heerenveen 18 12 27 70 31 1 88 GVAV 18 8 11 48 29 1 17 HSC 19 8 19 45 39 1 36 Be Quick 18 6 18 41 44 8 93 Leeuwarden 19 7 14 40 18 008 Achilles 14 8 13 38 40 093 Veendam 19 9 U 33 91 0 80 Veiodtaa 14 3 18 28 33 0 71 LSC 14 3 9 34 38 OM Snoek 19 3 9 18 33 0 80 Het vinden van liet eetste Icievitaei is een li westie van eenige dagen zoo lazen we in een provinciaal blad Wie iKt oor goed te luisteren iteeft gelegd weet reedt dat er over t eerste lüevitSei ook ditmaal weer Jieel wat te doen is geweeat De boer in Frienloid weet u te vertejiUn dat volgens den aknanak liet eerste Icievitsei op 17 Maart gelegd moet zUn De kievit wa8 dus in vertraging iietjgeen niemand iexen buitelaar liwaliijk zal nemen want er zijn mger dingen in vertraging vanwege bepaalde omstandigheden welke in de ludit zitten Men fluisterde dat voor iiet eeratekievrttèd dat dit jaar gevonden zou worden een t edTag van iderd gulden was geboden Dat is veel geld ook al l eihoeft voor een kievitsei geen boo to orden uigeleverd Men Wil het f erate kievitsei veilig steton fluisterdemen u toe en men zag u daarbij veelbeteekenend aan En voor wien de zaak dan nog niet klaar was voegde men er ruiterlijk ter venduidelij king aan toe men wil voorkomen dat het eerstekievitsei aan Mussert wordt aangeixiden linderdead zou dit ii reuk maken op een traditie welke vele jaren achtereen heeft bestaan Wij weten niet öl ir Mussert van kievitseieren houdt maar dit doet er ook weinig toe Het gaat om de traditie en niet om het ei ïfet Nederlandsdie vofk zit vastgeroest in vele traditie en zelfs een oorlog blijkt niet in staat te zijn geweest het soepeler van beweging te maken Dit dieigt voor óns volk een ware handicap te worden Wanneer het weritelijk geen begrip zou kunnen toonen voor de bcteekenis der revoItJtionnaire veranderingen welke zich voltrekken d ji loopt het gevaar hope loo achter te raken en zün beste Icmisen te ver wlen in d nietiwe orde der dingen die groeiende is Zeker er zijo tradities heUige tradities die nie