Goudsche Courant, woensdag 8 april 1942

NIEUWSBLAD OOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSGHE Woensdag 8 April 1942 Mr Jaargang No 20903 COIBANT muOia HAKKT O TEUF n4S rMirckMliit MM Chefradaeteur T TnETER Qduda De Arbeidsdienstplicht WENKEN VOOB AANSTAAND F 80NEEL IN OTENBABEN DIENST KM BU Hgl BÖZONDEE O WUS BENEVENS VOOB STAANOn 81VOENTEN In aansluiting op het Arbeid pJichtbesluit van 1 April 1942 n4 ter medegedeeld dat Zü die na I Janttari 1943 in m merking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs hun att eidsdienstplicht moeten hebben velvuld Bovenstaande geldt voor alle mannelijke personen die den leeftijd van 18 jaar bereikt hebbïn Deze bepaling isniet van toepassing op hen geborenvóór 1 Januari 1920 Zij die als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen wenschen af te leggen bij een universiteit of hoogesdiool hierbij tevens het t €wijs van vervulling hunner arbeidsdienstplicht hebben over te leggen Dit geldt voor alle mannelijke personen die vóór 1 Juni 1942 18 jaar zijn geworden Niet van toepassing is deze bepalinig op J Personen die geboren zijn vóór 1 Januari 1920 2 Personen die zich als student lieten inschrijven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden bij een universiteit öf hoogeschool vóór Januari 942 Vrijstelling of uitstel an in zéér bijzondere gevallen borden verleend en nïoet zoo spoedig mogelijk schriftelijk worden aangevraagd aan den secretarisgeneraal van het departement van Algcmepne Zeiken Laao Copes van Cattenbuich 28 s Gravenhage Indiening van dusdanig verzoek ontheft niet van plicht tot aanmelding en keuring Voor vrijwilligers van 17 23 jaal mits ongehuwd blijft tot nadere kennisgevinr de gelegenheid tot aanmelding open Aanmelding voor inschrijving keuring enz voor de llchtmg van 1 Junia s moet zoo spoedig mogelijk geschieden in elk geval vóór 25 April a s Voor Zuid BoUand bij het ünmel4ing ureau s Oravenbage Prinsegracht 75 Aanmeldingen schriftelijk onder opgave van volledig adres enz t t in persoon tusschen 9 12 en 1 17 uur Degenen die vóór of op 1 April 1942 zijn aangesteld in opentraren dienst of bij het bijzonder onderwijs die ongehuwd zun ên dea lestijd van 18 jaai doch niet den leeftijd van 22 jaar hebben bereikt moeten zich vóór 25 April 1942 ter inschrijving melden uitsluitend bij den burgemeester van hun woonplaats Degenen die in aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of by het bijzonder onderwijs degenen die als student i enschen te worden ingeschreven of eraiig examen wenschen af te leggen bij een universiteit of hoogeschool de vóór of op 1 April 1942 aangestelden in openbaren dienst of bij het büzon fcr onderwijs ongehuwd zijnde en den leeftijd van 18 jaar doch niet van 22 jaar bereikt hebbende en die meenen dat het Arbeidsdienstpüchtbesluit op hen niet van toepassing is omdat zij tenminste vier maanden tijd met verlof doorgebracht medegerekend werkelijken dienst als militair hebben vervuld of lid van den Nederlandschen Opbouwdienst zijn geweest of als vrijwilliger bij de Duitsché weermacht de Waffen S S of het Vrijwilligerslegioen Nederland hebben gediend kunnen hun aanspraken doen gelden door zich schriftelijk te melden tot den secretaris generaal van Algemeoie Zaken Laan Copes van Cattenburch 28 sGravenhage osider vermelding van een der redenen hierboven graioemd De ateowe rediUngboot voor de Noord en Zuld Holhwdsche Reddingniaat ehappQ welke gebouwd is door de werf Nicolaas Witsen to Vis teAlkmaar nadert haar voltooiing Na bij Kromhout te Amsterdam vanmotoren te zijn voorzien wordr ij op de waf te Alkmaar verder afgebouwd om daama naar haar stati m te Harlingen te vertr k i Tijdens het ijepiroeven der motoren Polv0oon v Bilsen aard zal dan zooveel doenlijk onmid dellijk wprdt beslist Met werkgevers die voor het verrichten van losse werkzaamheden steeds weer dezelfde arbeiders in dienst nemen kan een regeling worden gertoffen waarbij een lijst Vonlt aangelegd van de personen op wieMe tewerkstelling de werkgever prijPp stelt De werkgever kan dan telkens deze personen door bemiddeling van het gewestelijk arbeidsbureau of het betrokken bijkantoor voor het te verrichten werk in dienst nemen Ten aanzien van het havenbedrijfi de spoorwegen enz zijn wat dit betreft nog regelingen van dezen acd in voorbereiding Strenge straffen voor gewelddadig optreden tegen Dmtachert Gemeld wordt ia de a Ioopen wefei hebljen in het generaal gouvernement enkele processen plaats gevoaden tegen burgers van den vroegere Poolschen staat die vóór tijdens en ook nog na den Poolsphen veldtocht in 1939 Volksduitschers mishandeld en tevens verschillende gedood hadden In d ze processen werden strenge straffen opgelegd Verschillende aan geklaagden werden ter dood veroordeeld anderen hoorden langjarige gevangenisstraffen tegen zich eiscfaem Uit deze processen blijkt tet men van Duitsché zijde streng en onverbiddelijk optreedt tegen alle euyeldaden waar ook tegeni HijksduiCschers en Volksduitschers bedreven De tijd is voorbij dat men op het Europeesche vasteland rechteloos en willekeurig met het leven en goed van Duitschers omspringen kan De nationaal socialistische rev dutie heeft den Duitschers nieuwe macht verleend een macht zooals Europa die nog niet gekend heeft De nieuwe Duitsché staat heeft alle Duitschers om het even waar ze zich t evmden onder zijm beschermmig genomen Een misdaad tegen eeh lid v de groot Duit sche g neensohap is een misdaad ook tegen deze gemeenschap zelf Aan deze stelregfei wordt sedert Hitlers machtsovername streng en onverbiddelijk de hand gehouden Deze opvatting brengt ook voor de bezette gebieden consequenties mee waar de bevoUting dezer gebieden emstig rekening mee moet houden Verschillende personen in de be ette gebieden Noren Belgen Franschen en ook Nederlanders hebben moeten ondervinden dat gewelddadig optreden tegen Duitschers om het even of het nu leden van de weermadit of burgera zijn zwaar moeten uitgeboet worden Men beschikt van Duitsché z44e over een machtig apparaat ea alle mU delen om deze misdadige elementen ap te sporen en te straffen Eidcele recente gevallen in het bezette Fransche gebied hebben bewezen dat men voor dk ergste straffen niet tougschrikt Deze voorbeelden en de jonigste pr cessen in het generaal gouvemement mogen een ernstige waarschuwkig lün DR r BI KBIBinXBN OVEBLEOEN Op tweeden Paaschdsg is te Hotterdam in den leeftijd van 55 jaar overleden dr F H Meihuizen oud leider van de Nederlandsphe ambuhncenaacJ Finland De verassching is vasteesteld op Vrijdag a na aankomst van den trein van 12 46 uur te Drie iui Westerveld Dnitsche zuiveringspatronlUes bi aettot Bij den aanval op St Nbzaire gevangen genomen Engelschen worden weggebracht fHo nMinn P K Koch BET AANSTELLEN VAN WERKNEMERS Bij hemiddeling der arbeidshmeaax geen vergvaining noodxg itvoeriag van bet AansteUkigsbcriatt Kjchtlijiica tf zuUen gewoonlijk wel arbeiden In dienet kunnen wonlen genomen door tusschenkomst van het gewciteiyk arbeidsbureau of één zijner bökantoren Het is duidelijk dat doo geen vergunning noodig is Evenwd kan het voorkomen dat geen overleg met deze organen der openbare arbeidsbemiddeling mogelijk is In dit geval kunnen de werkgevers volstaan met bet indienen van een aanvrage binnen een etmaal nadat de werkzaamheden fa uitvoering van bet beahiit betfpnide de aanstdUBg en tewerkg g t van werkneme bet zooHPtamde Aanatellinggbesluit Ueft de directeur generaal van het MkMrbeidslHireau een aantal richt BOi vastgestekl Voorop gesteld n X dat werkgevers die personeel jB dienst nemen door bemiddeling van it organen jer openbare arbeidsbeBJiJdeting liinüneir een vergunnmg lirtoeven aan te vragen Oveiigena Sen de directeuren van de geweste flten aanvaflg hebben genomen Uiter Ske arbeidsbuieaux in het algemeen zooveel doenliik onnud iMUtig ijesliaaen op verzoeken om reriunning tot aanstelling of tewerk iWlling van werknemers zulks met inachtnemmg van bepaalde door het Rijksarbcidsbureau verstrekte voor jckriften De beslissmg zal doorgaans gunstig kunnen uitvallen als de betrokken wtflcneroer niet voor plaatsing in hetj tenland in aanmerking komt Indien plattsing in het buitenland zonder benrur kan plaats vinden terwijl hier ttjKide personen beschikbaar ziJn ter ttrvuUing van d aangeboden betrekUng dan zal vanwege het gewestelijk srbsidibureau allereerst worden nage asa of er dringende redenen zijn om tan dengene dien de werkgever wenscht t benoemen bepaaldelijk foorrang te verteenen Zijn dergelijke ndenen niet aanwezig dan kan de nnunning geweigerd worden I treft de aanvrage van den werklevo iemand dia arbeid in het buiterUind heeft geweigerd of die een eoa ctbreker ia dan zal worden napgsan of er bepaalde gronden zijn die tot het verleenen der vergunning dwingen Zijn die niet aanwezig dan al in den regel de vergunning worden fcweigerd Van de beslissingen van de ditec eiren der gewestelijke arbeidsbureaux itMt geen beroep open Een werk prer die bezwaar heeft tegen een genomen beslissing a nieuwe gezichtspunten in het gjdiog meent te kunnen brengen kan titraMKt te allen tijde zijq aanvrage hemienwen en zich daar door nadere overweging van zijn vsrzoeic verackeran Intusscheo moet hierbij wel in het oog worden gebcmden dat het de bedoeling is dat de directeuren van de gewestelijke arteidsbureaux hun beslissing niet dan SI rijp beratMj nemen en met vermijding van iedAren schijn van willekeur Wil een hernieuwd verzoek kans op welslagen hebben dan zal dit mitsdien op deugdelijk gronden moeten ittunen Het Aanstellingsbesluit heeft uitsluitSDd betrekking op werknemers die ia dienst worden genomen Het geldt dus niet voor werknemers die op 25 M rt 1942 in dienst waren Voor deze erknemers behoeft geen aanstellings ergunning te worden gevraagd Even la geWt het besluit voor werkne wm die in vasten of tjjd ken dienst worten aangesteld bU het rijk de pro vinden de gemeenten of de waterKhappen Voor personeel dat door fcze lichamen op arbeidscontract woMt aangenomen dient echter onIMbt de te verrichten werkzaamheden eds een vergunning te worden aanHwaagd Degenen die op het gebied ds geiondheidszorg worden aangesteld val n niet onde tiet bc xuit Older ge ondlieidszorg woidt in dit voband re n verplegingsarbeid in sleken üzei sanatoria rusthuizen e d sronder begrepen zHn Je artsen het plegend persone alsook het jarige personeel dat la deze iioidt len werkzaam is Ludboaw De uitzondering die het bMluit voor ► rteid in den landbouw BM kt dient w n l re toelichting Cultuurtech iBsche werken zooals ontwaterings J ken ontginningsarbeid enz wor w ten deze niet als landjSirbeid be J uwd Evenmin bet veenderü Mrijf Bij het aanstellen van perso wl voor het verrichten van dezen roeid is dus wel degelijk vergunning oooig Indien evenwel het verrichten O werken voor ontwatering enz ge jwend moet worden té behooren tot op de boerdwij geregeld voorko oide onderhoudswerken van grep Pei slooteh waterkeenngen e d dan fden deze werkzaamheden geacht t het landbouwbedrijf te behooren Bosch en tuinbouw wonU niet be uwd als lan ouwarbeid in den der verordening Bij gemengde b irüven moet worI en nagegam welk bedrijfsdeel over gend worttt uitgeoefend h het be m hoofdzaak akkerbouw of idebedri f dan is de verordening t van toepasang Is evenwel tuin of boschbouw het hoofdbedrijf moet vergunning tot indienst y van personeel worden geIn gevallen waarin zeer ptotseling 1 Bommen op Lnbeek s kaltnnrsehirttea foeidslcrachten noodig lijo ter ver De prachtige oude Mariënkerk die chting van werkzaamheden die geen door de bommen van de Britsch In i Itunnen lijden als brand bom brandstichters in de asch werd g leg g hoog water stormschade e a Orbis HoIteiKO DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EVROPA AANtALSOPÈRATIES LE VÉREN SUCCESSEN OP Malta zwaar gebombardeerd Het oppeibevel van de Duitsché werémacht maakt d d 7 dezer bekend Aan het Oostelijk front leveren eigi 9 aanvalsopenties nienwe socces en op In verscheidene seetrarea Tan bet front werden pbwtsel aanvallen van den Tijand afgeslagen Het besteken van voor den oorlog betangrtike iastaUaties 1 Leningrad door de iware artillerie van het leger wer4 voOftgeset Qisteren werden aan het Oostelijke front 29 Vijandelijke pantserwagens vernietigd en 60 bolsjewistische vlieg twgen neergeschoten of op éen grond vernield In Noord Afrika levendige wederzijdsche verkenningsactivitéit Formaties gevechts en jachtvliegtuigen hebben Britsche vliegvelden m de Marmnrica alsmede in het Egyptische ku gebied aangevallen en concentfaties van auto s ten Zuidoosten van Mechili uiteengedreven In luchtgevechten schoten Duitsché jagers zes Britsche vliegtuigen neer Sterke formaties Duitsché gevechtsen jachtvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben de aanvallen op de militaire instalalties op het eiland Malta verdag en s nachts voortgezet Een m het dok liggende Britsche tordepojager werd m brand geworpen Aan de Zuidkust van Engeland plaatsten Duitsché gevechtsvliegtuigen bomtreffers op een radiostation Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht stormgsaanvaljen ondernomen op het West Duitsche gebied De burgerbevolking leed geringe verliezen Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten drie der aanval lende bommenwerpers neer Het jachteskader Moelders heeft gisteren zijn 3000ste overwinning in de lucht behaald Nieuwe hevige aanval op La Valetta DOOB DE DUITSCHÉ LVCHTniACHT Naar het q perbevd van de Duitsché weermacht meedeelt he Maandagavond opnieuw een groote aanval van Dtiitsche gevechtsvliegtuig i en Stuka s np la Valetta plaats gevonden Ben uur lang viel een zware bonunenhagel op de do s en ravitaiUeeringsinrichüngea Vopral de aan de Grand Harbour gelegen fabieken en arsenalen werden zwaar getroffen NIEUWE STRATEGIE EN TACTIEK VAN HET DUIKBOOT WAPEN Operatie worden van een centraal punt u it geleid HOOFDKWABTIEB AAN DE ATLANnSCHB KUST De correspondent te Berlijn van de N R C r t tetefoneert In tegenstelling tot den vorigen we Idoorlog toen de Duitsché duikbootem slechts een algemeene opdracht kregen maar voor het overige geheel zelfstandig opereerden wordt in den huldigen oorlog de methode gevolgd de bewegingen van de Duitsché dulkbooten ook die m de meest afgelegen gebieden y ai het centrale steunpunt aan de Europeesche kust van den Atlantischen Oceaan uit te leiden Van zijn kwartier uit b aalt de bevelhebber der duikbooten admiraal Dönitz met de hulp van alle moderne middelen der techni de operaties van de onderscheiden duikl ooten In militaire kringen wordt met betrek cing hiertoe verklaard dat de mogelijkheid zuUcs te kunnen doen en het feit dat men dus in het hoofdkwartier niet alleen de juiste positie der eigen duikbooten kent maar ook door geregelde binnra komende mdicaties zich een beeld kan vormen van die positie waar de vijand zich bevindt een volkomen wijziging in de strategie oa tactiek tengevolge heeft gehad en de voorwaarde is geweest voor de behaalde successen Hierdoor verklaart men het dat het de ieidinig van het Duitsdie duikbootwapen mogelijk is geweest de positie van vijandelijke konvooien met groote juistheid vast te stellen en deze daar door met de bekende doeltreffendheid aan te vallen Teneinde in het licht te stellen hoever deze mogelijkheden rei ken noemt anen t volgende voorbeeld Een Duitsché duikboot had als gevolg van bijzonder omvangrijke successen voor de Amerikaansche kust vroeger dan werd aangenomen haar torpedo s verbruikt Door deze korte jsatieperiode was de duikboot echter nog van een voorraad olie voortien xxiter dan voor den terugto 5it wel noodig was Een tweede duikboot had echter een konvooi nagejaagd en moest tengevolge van gebrek aan brandstpffen de jacht opgeven Den commandanten van deze bei e duikbooten werd ntt van het centrale steunpunt uit bevolen elkaar met hum sdiepen op een bepaald pimt hl den Atbmtischen Oceaan te ontmoeten waar de commandant met het sun us aan olie het overbodige afgaf De Duitsché bevelhebber der duik lïooten heeft zijm kwartier in een van de nieuwe 4Öer de organisatie Todt gebouwde bunkers aan de kust van den Atlantischen Oceaan Dit onderkomen is absoluut bomvrij Het heeft zelfs geen vensters en de staf en de leiding werken daar met kunstlicht en onder toevoer van frissche lucht Een blik op de zee is van hieruit dus niet mogelijk Deze bunker behoort tot het complex v i nieuwe bouwwerken welke te voreni ten behoeve van de bescherming van de Duitsché duikbooten is aange legd In groote hallen zijn hier onderaat dsche werven entstaan waar elk gevs ar voor vliegeraanvallen biJ voorbaat is uitgeschakeld em de noodzakelijke reparaties aan de duikbooten ongestoord en dus zoo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd Zon op 6 59 onder 20 27 Maan op 4 13 onder 13 33 Men Is verplich t te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertni en moeten een bali nar na sonso p f nö ontstoken weden 3 Mm a K annn W Mti aMgnnnS BUS INDJSCHE CONGRES BLIJFT AFWIJZEND Gandhi heeft geen hoop meer op overeenkomst CBIPPS STELT ZUN VEBKLAIUNO OTT In een extmbericht meldt Reuter dat de werkcommbsite van het Coogtcf heeft besloten bij haar besluit te bUIven en het land te advlseeren de voorstellen der Britsebe regeertaig niet aan te nemoi De correspondöit van de DailyExpress in New Delhi maakt melding van een onderhoud met Gandhi waarin deze oa heeft verklaard dathij er niet aan denkt om Indië aan de Engelschen uit te leveren In den loop van het gesprek gaf Gandhl den correspondent te verstaan dat hij zichniet kon uit laten o er de oplossing van het Indische vraagstuk Overigens net Gandhi den Bstand aU troosteloos Hij eeft geen hoop meer op een overeenkdmst Naar 8eut r meldt heeft Crlpps de conferentie waarop bij een vei aring zou ïfleggen nogmaals uitgesteld en wel tot Donderdagmiddag De leider van de Mohammedaansdie Liga Jinna heeft volgens den Brit sehen berichtendienst meegedeeld dat het Britsche antwoind zich accoord heeft verklaard met de benoeming van een BritschIndiër tot minister van Landsverdediging IMtsdi oordeel over Cripp s besprekIngeB De A N P correspondent te BerJUn meldt De onderhandelingen schijnen in en critiek stadium te zijn gekomen rai te New Delhi verwacht men een spoedige beslissing Cripps schijnt weinig tSd meer te hebben zoodat gehandeld moet wordenHet Britsche oorlogskabinet is op Paaschmaandag bijeen gekomen en heeft tot diep in den nacht vergaderdHierna heeft Cripps nieuwe aanwijzingen gekregen die voorlooplg nog geheim worden gehouden In politieke kringen te liOnden gelooft men dat deze nieuwe richtlijnen niets minder zün dan aanneming van de Indische voorstellen Naar gelang de beslissing der Indische partyen nadert stügt in Berlünsche politieke kringen de belangstelling voor den uitslag n L of Sir Stafford Cripps wel of niet zal slagen Van het begin der onderhandelingen af heeft men in officieele Duitsché regeeringskringen steeds uitdrukkelijker herhaald Cripps missie zal mislukken en ook heden blijft men in de Wilhelmstrasse bij deze verklaring Doer dsgon is men begonnen tnet de restauratie van een van Amersfoort s mooiste bc wwerken uit vroe ger tijden De Gekroonde Bye Korf Het fraaie oude pand dat op den voorgevel zijn naam en het jaartal 1687 draagt zal in ouden luister herrijzen PoIj yoonSoeers De afloop van den strijd op Sumatra HET BELANG VAN KOTA KADJA Het4 N B meldt uit Tokio Omtrent de capitulatie vaia de overgetjieven vijandelijke strijdkrachten op Sumatra wordt nog bekend dat de gevechten welke aan de capitulatie zun voorafgegaan zich vooral hebben afgespeeld in de Noordwestelijkste punt van het eiland en wel in het gebied van de al iaar gelegen havenstad KotaRadjar In militaire kringen hecht men aan de inmiddels geschiede inneming van deze tad groote betéekcnis dsar KotaRadja tezamen met Singapore en de nieuwe Japansche steunpun ten op de eilanden der Andamanen een rol van beteekenis zou kunnen spe cn bij de verdere Japansche operaties op den Indischen Oceaan