Goudsche Courant, woensdag 8 april 1942

V 0 WOENSDAG 8 APRIL m Afleverlng stlkstofmeststottea Rat il au een Ittndelaar of e ufti et a Ueve Vareenigtatg aUdiis loegeateaa B aan aOnige atnamerverbroiker atlkslateeatateaea verkocht op bon S te levoen nadat ane stlkstofmestatoffen verkocht op de stlkatea onnen 1 3 3 en 4 door hem aan al zlja afnemers zIJn afgeleverd S t i k stofboonen met omlmk B T vallen bulten deze regeling zoodat hierop direct kan warden afgeleverd IV Frljsverfaooglag stlkstofaleststeffen Een prUsverhooglng van f 030 per 100 kg kalkammansalpeter foafaatammonsalpeter kalksatteter eo iwlvelzure ammoniak is goedgakeurd welke aan afnemers slechts mtt worden doorberekend bit des verkoop 1 uvartag van genoemde aakatofhatucnde op stikstofbonnen He S en JB T de tegm deze vethoogde ütjzen door psaducenten ta werkoapeB en te laveren boeveelbeden overtankoraen mtt en dus moeten dienen voor het hotioretfen van de uitgereikte of nog uit te reiken stikstofbonnen No 8 en 3T zal slechts b l afleve g vaa kaUammonsalpeter fosfaatanunonaalpatar kauuakiater en zwavelzure ammoniak op bon No O at B T de Juogert prtja aan verMUkers mogen worden aarakand Op da slnst fbana i HOS 3 3 en i asogea de sllkstetmestslatteB sleckts rwdan verkoekt ea geleverd lagen prUzea gebaseerd op de lagere VKkoapsprUzea van praduoentea seaais deae tat 1 April JJ hebben gegalden V Verzending van Kpnitmestatalteii Poor de bijzonder lange en strenge vorstperioda w het vervoer van kunstmestatoffen ernstig gsltresnd geweest waardoor npodgedwongen een aanmerkelijke achterstand In de afiavnlng tt ontatean Thai mag jnan verwachtkn aiavaalana omstandigheden vooAehoudra dat da meatstolfen zo het ook laat nog tijdig In de verbrulkaeentre zullen zUn aangevperd De ekpedttle wordt daartoe zoo hoog mogelUk opgevoerd Het is ovvbodig en nuttalpoa over dezen door de weerson tandigheden en vervoersmoeilijkhedea optstanen achterstand te reclameeren VI N B Met aadrak wordt de aandacht van verbruikers er op gevestigd dat alle aanvragenen reclames betreffende een toewttzlagkanatmeststoffen voer bet bemasttngsjaar1M1 I uiterlijk op Zaterdag April tenkaatare van de Fravlnelale VoedielCaaonls sarlssen moeten zUn ingediend Na dien datum kannen geen aanvragen of reclames meerin behandehng worden genomen 3390 Bericht no M MAXIMUM KLEINOANOELSPBUZBN VOOR PROT EN ZECBUBK Veracbe SfmX par kg 0 9 Gezoutensprot verp J t per kg 0410 Gefileerde gezouten sprot verpakt per 100 gr tOM i Gerookte sprot verpakt per 100 gr 0 17 i Gefileerde gerookte sprot in cellophaanverpakt r MO gr 0 38 Versche ZeebUekper kg 0 40 Gezouten ztebliek verpakt per kg tOJSi Gerookte zeebliek verpakt per lOO gr 0 13 33M Bericht ae 1 1 MAXmCM KLBINHANDELSPRUZEN VOOR glNAASAPPELS EN BLOEMKOOl gpaansefae sinaasappels blond per 100 gram 0 0 Half bloed half blond per 100 gram 0 0 Bk ed per 100 gram ƒ 0 09 Itsllasntrhe blaemkool 1 cm over den kop gemeten per stuk 0 4B 41 cm over den kop gemeten per stuk 1 0 07 meer dan 1 cm over den kop genwten per tuk 0 gl 3400 VERVOER OVDC RUBBER In verband met hal fait dat aog herhaaldelUk vervoerders weigeren partU oudenmar bflvoorltaald oude rijwiel of autobanden eJ ten vervon aan ta namen omdat daarbtl geen geleidebiljet kan wordenovergelegd vestigt da directeur van hetrUkabureau voor oude materialen en afvalstoffen er nogmaals da aandacht van belanghebbenden op dat voor het vervoer vanoude rubber geen geleidebiljet meer noodigis sedert het In wer üng treden der oudematerialenen afvalstofienbesehlkklng r M Luister niet naar bakerpraat ket CLOeK geeft goeden raadt BaarTManr aagt dat de tante van een akitt fwtie l p MMi bM fefcxegen of eea eaba vetkaa omdat wiUTiouw ia nl met rasdgeviagen Ju moet ea aielte doen of ffink opspeloit Dan ge a ae U 4Nilc wat neer Wilt U wAet weten wat kan en wat niet kan hoe U ie moet aanvragen t e r truu w daa op het officieele distribntie iieaws HET FÜSILLEEREN VAN DE GEBROEDERS VAN DIJK Dramatische zitting van het Vredegerechtshof EEN DEB GETUIGEN VEBDAO VAN MEINEED GEVANKELUK WEGCffiLEID Onder z er groots belao itelling van balie pa publiek heeft Dinadagmorgen vodr iiet VredegerecbUbof de 58jarige luitenant kolcmel der tofanterie H Mijsberg t echt gegtaan tiMen o a ten taste is gelegd dat hü opzettelijk den 12en Hei 1940 de gebrtedei van Dijk te Doidreofat an he leven heeft doen berooven door twee hem cadergeechikte militairen te bevelen Schiet ze neer De Ujken der beid alat totferg zjjn later uit de Uerwed q gevi cbt In een cittiiiig die meer daa vijf uur duurde ia onder leiding van tien pre kleat van het VredegerêcMshof mr dr Caip Ut tdeate aebéuren uit de oorlofadagen aMt groote nauwkeurigheid oiidenröcht voor welk doel niet nuóder daj 18 getuigen waren gedagvaard Aan het slot van deze dramatische zittioK waann een der getuigen onder enutige verdenking van meineed gevankeUik uit de zaal moest wróden weggeleid eiscKte de procureur generaal prof mr dr van Genechten tegen den veRla te een gevangeniaatraf van twi tig jaren Getnigenveihoor Alg eerste getuige werd de pianostonmer Vugts géhoord die als soldaat het drama van be n tot einde heeft meegemaakt Wie intusschen het bevel beeft gegeven de gehr van D k b j den overste te brengen weet hij niet evenmin of den slachtoffers bev was gegeven zich niet te bewegen nodi te si mcen Daarentegen wist hij zich wel te herinneren dat aan de gebr van Dgk geen enkele vraag was gesteld omtrent het vermeende gebeuren in hun huis Wel deed het gerucht de ronde dat uit him huis op Nederlandsche soldaten zou zyn geschoten maaf persoonlijk heeft hü daarvan niets bemerkt Alvorens het bevel tot fusilleeren werd gegeven zoo deelde hy mede waren de slachtoffers m hun gezicht naar den muur geplaatst Getuige Büter die eveneens tot de patrouillt behoorde welke de beide broers naar verdachte heeft gebracht bevestigde dat de ovarste geen enkele vraag aan de slachtoffers heeft gesteld Na door den president te zün herir nerd aan zijn verklaringen tijdens het voor onderzoek verklaarde Wj wel te hebben hooren zeggen dat het N S B en zouden laja geweest die uit Brandstoffen Distributie 2toals indertjd in de couranten is vermeld moeten de tiians geldige kolen bonnen alle voor 14 Apiïl by den handeüar worden ingeleverd na die datum mogen wy geen bonnen meer aannemen Iff hun gen bel ng raden wij onze geachte afne mers aan de i Mlae brandstofbonnen zo spoedig mogelijk dodi in ieder geval voor 14 Aprlf au aaa ons kantoor Ooslhaven 24 in te leveren ANTOON DESSINQ Brandatoffénhandet Tel 2404 KBNOMAKINO Vanaf 13 April zijn onze zaken van 1 M 2 na 6 uw ESLOTIfl OP ZON EN PEISTDAQEN OISLOTKN SCHARLEMAN S VISHAI4DEL N Lmta Tlaaaawa ï W datraal 14 Verse vis steeds vers voorradig bestellingen s v p 1 2 uur vooruit opgeven BNO Nleowfberlchten nm BNO De wereldmeenlng uit vreemde kranten 1810 Inleiding volgende ultaendlng IS IS XJmioepaynwhonla orkest Vanaf aUS alleen voor de IladloOntralea die arer en lUnveiMndlng met da Studio haaeWkktan £ 48 lUmpraaUe 8140 GramotooamiBiak 8148 BMO NIeuvnberldtten doo BNO Wlltair overzicht 8110 Gramotoonmualek 81 19 Plano 08 gr pL 13SO a4 0S Dmo Uden Itaaman en zUa danaorkest opn HiLvnuiDM O nu m 7 IS 8 45 zie RUvemim I 8 45 Chr Oem Zangver enlglng 3armoiitc opn 800 GranK foon cuxlek 1040 MorgenwUdlng 10 15 Gramofoonmuziek 10 40 Voor de vrouw 11 00 Gramofoonmualkk llJt Waai nible rranda Keth 1140 bsemble oan Lucé 11 48 BNO Nieuwi en eoonomiaeba barlditen 1840 Otto Hendrika en zQn orkeat 18 48 Vootdraeht 1440 Omnx wrkat en Orazloaokwartet 19 00 Voor da vrouw 1540 Cello en pUno 18 00 Amuaementaoikeat opn 18 45 Voor de leugd 17 15 BNO Nleuwi eeonomlaehe en beinraberlctaten 1740 Zang met pianobegeleiding en planoaolo 18 0S GramoCooamtatlek MJO Da NederUndsche tceloildi In t nieuwe Europa 18 49 Orkeat Bnrt vas t Hott en aoHste 1919 randende kwaaeaC eatiaarie MJO BNO Nleuwzberlehten 18 40 Spiegel van den dag 1 40 mO Wat Nederland acfartttt 1840 Da KakMUatao m aoUata Vanaf OWKUWL K BICDEDEEUNGEN AMDR W ONOBKCtnU POOTOOBD 1 B MtmMgOM OOVINn D Vrovtialtl InIrcKgwintaJ van Akkerbpinn idact n voor Zuid BoUaad mukt uo 4 ilMH nlilniiil n iMt TotfRUI bekend O ekeunl JMótfMd van de nnen Record onmir en Ksmeet kan t iaiu wonlen verbandakl m aifclewd O vaate telerarttxen voor bet ongekeurde pootfoed maal Ww mm oftuaachen liwemle aorteerixiff voor deaa raaaw z n Gateed ep kMgreBd Souvenir en Komeet ƒ per WO k Baeord JS per Ut k eataaU ep zaad ea veesirttU loBvanlr J per Uk k mnml 9 M pw IW kf Van het raa Komeet raag geen quekeur paotgoed woidai afgeleverd en veinandeld Udlei bet la getaekl op land en vaengrood Overigen geklcn ook ten aanzien van het maakeurda poolgoad van deze raaacn dezelfde btffeBngen welke zQn genoemd In do betiuWMina vroegere publieatlea en InaftusUea voor ket reeda vrOgagcven ongekeurd p etCeed van andere raaaen OacdMurd poolgoed van de raaaen Record en amivKiir getaeld In een van wratziefcte vardacfat verklaard geUed mac alleen van t ar naar teler worden verhandrid Bet ongekeurde pootgoed moet op normale wVae ten laeta van het aankoop en eventoM verzendQuotum van de handelaren wa rden gebracht bovendien dienen doorhandelaren dezelfde voorschriften en bepallawi i In acht tanomen te warden bQ hetvegsajadelen en a dmtn i a treeren als deze voor foadgakaurd pootgoed zUn vastgeatekl 207 VIRBOUW VAN MAANZAAO at Rtlkaburea vtwr de Vbedselvoerzleningla OorkwMtld mukt bekend dat een regaUngwardt gatrotten waardoor de voorziening vanfaalwail aan de verbouwera van maanzaad Is vantfierd AUen boeren die het plan heb ban voor oogat IMI maanzaad te telen wordt verzocht voor Zaterdag 11 April a s aan de P I Cj i a waarbt ttf georganiseerd atta opgave te daan van bet aantal H A datxQ mei maanzaad wenaeben te betelen alarnade van de hoeveelheid zaaizaad die zt noadig hebben Kil ontvangen daarna spoedig berldit op welke w4ze zaaizaad te htmnerbeadilkking zal worden gesteld 136 POTA8CH X irectetir van het Rijksbureau vo aohe PrWucten maakt bekend dat I voor In de ataatacourant van 31 Maart 1M3 een beaehtkktng la verschenen waarbU potaach Is toegevoegd aan de tabel a behoorende by de cbemlache productenbeschlkktng IMl no 1 Deze uitbreiding van da tabel a brengt da hieronder vermelde gevolgen mede 1 AaaaeeldiagspUclit Bke onderneming die haar normaal bedrUf maakt van het fabrlceeren bewerken ver arkn d i vaor industrieel gebruik aa4wanden importearen van potaach of van den baadal daarin hieronder niet begrepen daftitniandelarai verpUdii etch bU hal MlkAureau voor Chemische Producten te latsB InsehrQven Daartoe moet voor 10 April aj een aanvrage om toezending van een aanmeldingafomiiiliar worden Ingediend bl het RQEaburaan voor Cbemlache Producten Koningskade U te Den Maag VatkadakapaUagea en dispensatie ontkefflng daarvan Hal la aan de onder 1 genoemde onderIngavDlga art O aub 1 van da pnduMenbeeemkklng IMI ao t vei fc e de n zonder een daartoe van den dlreetaur van het RQkabtireau voor Chemlaclie Producten verkiagen schriftelijke verguitnlaf pataadi ta koopan te verkoopen ot te lavaren In voorraad ot voorhanden te houden la bawarkea a te varwarken mcavolga art aub 1 van genoamde baaeblKklng worden van deze varbodabepaltagan da navoiganda diapenaatles varlaand a van het verbod tot Mt varkoopea en aflavaran tot wa d er op iegtfng toe met dien vantande echter dat In totaal par maand üiat Bwer wordt varkoebt en afgeleverd dan taAamide het tweede halfjaar van 1 1 gemiddeld in totaal en per maand werd afgeleverd tot een maximum van aoO kg per maaad c het veriipd tat het bewerken en varwarken tot Al met 31 Mei met dien ver tude echter dat deze dispensatie niet geldt voor het vermengen van potaach met nadrinaiaHlfaat ter vervaardiging van aoda vervanglngsmiddelan A De hiertoe door da aaetta zeep van mfln bureau afgegeven vernet ingang van heden inge zijn DB TEELT VAN KtAVBBZADEN BM RUkalniraau voor da Voedsetvoorzienlng In OoElogstQd maakt bekend dat de teen van kfinetzaden van 7 Aprtt 1943 af aledita zal zijn toegaataan wanneer deze teelt wordt gestald onder controle ven den Nederlandaotaen Algemeonen Keuringsdienst Al bet Inlandaehe klaverzaad sal dua door den N AJK gekeurd en geplombeerd moeten vrorden Dit wil editor niet zeggen dat al het geplombeerde saad ook als volledig ll AJf aaad zal worden beachouwd Zaad niet afktHnaUg van door den NAJfCfoedgekeurde partljan zal ia ee lagere prijswlasaa vallen dan het saad waarvan de herkomst wel bekend Is Daar thana de tijd van uitzaai voor klaver welke in 1043 zaad zal geven nadert Runnen de telers die in 1043 klaverzaad willen ooggten reeds Oiaos hiermede rekening houden door voor den uitzaai van volledig tloar dan N AJC goedgekeurd van een oerttfloaat voorzien klaverzaad gebruik te maken Het hiervan gewonnen zaad kan dan als volledig N AJK zaad worden gekeurd en valt dan in oen hoogere prljsklesae Aanbeveling verdient btJ den uitzaai gebrutt ta maken van klavenaad voorzien van bat Blauwe landrasenrUficaat van den NAX VBBBOD yOOB TELER OM VIT VOORRAAD TE VERKOOPEN OP AT TB LEVEREN Het Rijksbureau voor de Voedaelvoorzie Int in Oorlogattjd maakt bekend dat bat Aan telera van hennep met ingaiig van T r il 1043 verboden la den kennep waDnn In vaorraad babben te verkoopen en of ta lavatan Ben ultaondarlng wordt gaBlaakt voor den verkoop en of de aflevering aan andemamlngan welke in bat beilt z aan een door den directeur van het TUUcêtaotlMbaraaii attagavan vaKunalu ala badoakl ta artlliel O van de plaataanuga vazalbaaiMkking 1940 no 1 I desa aataganhald tot vrtJwIBIgaB I bedoMte ondernemingen niet ol niet la voldoende aaate gebruik worden gemaakt dan ia de PJ CA bevoegd Oalasa da vatitllcbliac ep te leagen dan nennip tfcan alt in voorraad baUieB bu haarot da door haar in ovarlag nat het Rttks iB te wilzen ondernemingen AANWmiNOBN RVNETIgESTDUTRIBDTIB Bet V o uastmest Dialrlbutia Buraan léaakt bekend L CddlgheHsdaas i aastaBestkoaaeB Met Ingang van T April 1 43 zuUen de lllkatofbonnen met mdrukken O en B T gelalgztjn De stikstoÉiannen No S fen BT uSnleldlg bltJvealot allerUlk U Mei 1 43 Tevens wordt de geldlgheldiMuur van de Pestanaarboaaea met opdruk 4 en I en van da RaHboBnen met opdruk B T weUie 19 April BOU etadiaan na dien datum veAengd en wel eveneens tot nllerUlk IS Mei 1 43 Al de hier genoemde bonnen n 1 Stikstof met opdruk S en B T Fosforzuur met opdruk 4 en ft Kali met opdruk BT moeten dus IterUJk 10 Mei a s door verbruikers aan handelaren of vereenigingen worden ingeleverd zoodat deze bannen viór 15 Mei aan het K VO Kunstmest Distributie Bureau kunnen worden ingezonden en aldaar aitermk U Mei 1 43 ontvangen ztjn Na dien da Bza aatvaagen kouen kannen daar het V O a a i t iaasl DistrlbMIe Baresn onder geea vaorwaarde meer warden zeaccepteerd Den Ingeschrevenen wordt toegestaan de door hen van verbruikers ingenomen bonnen voor bat verkrijgen van een machtiging tot aankoop der meatatoffen btJ het Kunstmest Distributie Bureau in te zenden 1 x vóór 1 April IX v6 r 30 April en 1 X v66r 19 Mei ajl Het meerdere keeren Inzenden van bonnen vertraagt de afgifte van machtigingen U laaenden van Machtlzingea Ret la gebleken dat er ingeschrevenen ztJn die de daar hen van het Kunstmest Distrlbutte Bureau ontvangen Jtacfatlcliigen vastbouden Dit I zeer ongewenscht en vertraagt en bcmoeiUJkt de bevoorrading van den nandel in Jiooge mate Met den meesten nadruk ringen wt er op aan de Machtigingen soodrs macelijk aan den leverancier te enden opdjt de groothandel dere op zijn Beurt wedig aan het Kunstmest Distrlbulie Bureau kan fnr nden De iagnchrrvenan aaUen er rekeatag mede moetrn ho 1en dat de MachUgtaigeu ep een aag Bader vast te steOea datas baar gaidigbeid sullen vFrllesen RECHTSZAKEN VnSDEGERECHTSHOF de buizen zouden hebben geEchoten Pegaoonluke varingen heeft hitj cbter niet Ook bü bad de gebr van D k geen voord hooren leggen Zij maakten op bmn een indruk van Er is toch nieto BMer aan te doen wij zetten er in President Moe kunt u dat zoo v ieqiands gericht lezen Wa lWt leidde u die schuldige houding nu eigenlijk att BINNENLAND PENSIOENWET 1922 VEB BPm mO VAN DE MOGEUJK HEIO VAN INKOOP VOOB PK1 BI0EN VAN VEBSCBnULENDE gOOBTEN VAN DIEN8rrW Vaa belang vaw in dienst sQnde woi el alg VDOr ontslagen ook I fcpensiiHmeerde ambteBaren De Pensioenraad vestigt de aandacht op het ve 9ide Bil beschikking van den secre tarisgeneraad van Binnenlandsche Zakeiv van 31 Januari 2 Februari 1942 Nederlandscbe Staatscourant van 3 Februari 1942 no 23 is met ingang van 1 Maart 1942 de Pensioenwet 1922 o a op het punt van den inkoop belangrijk gewuzigd Deze inkoop is in den vervolge op ruimer schaal mogelijk 1 Voor hen die met ingang van I Maart 1942 ambtenaar werden en voor hen die deze hoedanigheid na dien datum verkrygen of verkregen is onder bepaalde voorwaarden thans inkot baar tijdelijke en vaste dlensttyd zoowel in rechtstreekseh als in zijdelings dienstverband onafhankelijk van bezoldiging of van het bedrag der bezoldiging en onafhankelijk ook van teRaiTd der dienstbetrdtking publiek rechtriyk of contraetueelf Voor wat betreft den diensttijd op arbeidscontract wordt met name gewe zen op de mogelijkheid v n inkoop van zulken tijd ia dienst van andere openbare lichamen van het rijk Voor eiken Inkoop eldt een termijn van drie maand i te rekenen van den dag waarop meii op of na 1 Maart 1942 als ambtenaar in den lin der Pensioen wet werd op wozdt 2 Zij Ue reeds vóór 1 Maart 1943 ambtenaar in den zin der Pensioenwet werden Kunnen ook nog tot inkoop van diensttijd worden toegelaten Edhter op meer bepericten voet Voor hen isonder bepaalde voorwaarden inkoopbaar geworden tijdelijke diensttijd roeteene wedde van meer dan fiOO en contracttijd met een bezoldiging vanmeer dan 400 in beide gevallen voorzoover die tijd niet reeds oor 1 Haart 1942 inkoopbaar was Dei gelegenheid om in te koop en bestaat voor deze categorie tot 1 S itember 1942 Tot de tweede groep van belangheb bende behooren ook zjj die voor 1 Maart 1942 ontslagen zün zelfs al zijn zü gepensioneerd Van dezeif inkoopzijo echter uitgezonderd zij die voor 1 Maart 1942 zün ontslagen ingevolge da beachi mg van den Rijkacommisssris vbor het bezette Nederlandscfae gebied van 2rTebruari 1941 ambtenaren van Joodscben bloede Met nadruk wordt er verder op gewezen dat 1 Elke inkoop schriftelijk op ongezegeld papier moet worden gevraagd aan den Penslcwnraad te s Gravöihat e onder overlegging van de btjbehoorelKle bewHastukken akten vsn aanstelling e d Verzoeken weika niet binnen de gestelde termVnen bU den raad zfjn ontvangen moeten onherroep e I U k warden afgewezen I Geen Inkoop kan plaats hebben wanaaer de diensttijd reedde voor 1 Maart IMl Inkoopbaar was doch toen om de een o andere reden niet werd Ingekocht S De Inkoop verruiming niet geldt voor diensttijd voor 1 Juli 1922 Inkoop van diensttijd door voor 1 Blaart 1942 ontslagenen kan In bepaalde gevallen alsnog een uitzicht openen op uitgesteld pensioen dan wel alsnog recht op pensioen doen ontstaan Het indienen van een verzoek om Inkoop Is daartoe voldoende wanneer reeds voor 1 Maart 1 4S ean penaloaiMaBvraga liy den Penaloanraad ward Ingediend Dece behoeft daa niet ta worden herhaald Is zulk een aanvrage nog nimmer ingediend dan moet tegelijk met het verzoek om Inkoop eene longezegclde panaloanaaaa vrage worden Ingezonden VoOT gepensioneerden kan de alsnog mogelijk geworden mkoop verhooging van pensioen tot gevolg hebben Deza verbooging bdioelt niet uitdrukkelijk ta worden gevraagd Zij geschtadt dtior den pecaioenraad op grond van hot varzoek om inkoop ia het b tt s oBdet vaar hea die vo r 1 Mast tM MlllacgiB atK ia hal M lui aag op da apaadige regeliag et variioaglng van kaa peqdoao vaal htbokg dat i4 haar vos iafcav soo voed aiog U k aan d wigie ar id nmórnk Br M i a aas is apoedlg handalaa vaa belaag voor hen die op of na 1 Maart 1M2 ambtenaar n iea en voor wie de iakoopteraatlB van 3 maanden reeds gedeeltelUk ia vatstreken Ckpensfoneerda weduwen ea weesea knniien aan de nieawe regeltbg geen raAten oatleanea ZDB FIANO ATOint HBNE VAI CKINIKB Wagens bet groote succes dat Henk Valckenler p ziln laatate piano avond oogste geeft hl Zaterdag 30 Mri nog e i 2da piaao avond eveneens in de Bechatslnzaal te Den Haag Het programma vermeld o a eomposltlea van Mbzart Sonate In A gr t Thema met varlatlea Beethoven Mondschein Sonate Pr Chopin Ballade op 47 Polonaise Walsen Het concert vangt om S uur aan Engehch vliegtuig afgeschoten Een Engelsch vliegtuig is tytdens ztJn vlucht boven het KatuMl afgeschoten en de inzittenden hebben zldi voorloopig tn veiligheid weten te stellen met oehulp vsn eeft rubberbootje Lang zal dit echter niet kunnen duren want na eenigen tijd zullen ze uitgeput raken en niet meer in staat zijn zich aan het wankele vaartuigje vast te klemmen Dooh reeds cirkelt een Duitsch roode kmls vliegtuig boven hen en na eenlgen ttJd strijkt het toestel op de golven neer Het duurt niet lang ot de zoo goed als pltgeputte bemanning is in veiligheid gebracht Zoo werkt het Roede Krui £ In oorlogstijd Het ziet niet naar vriend of vijand doch het ziet slechts naar den merwch in doodanood Zoo zal ook straks de Nederlandscbe Ambulance aan het Oostfront haar taak opvatten Wat kan u dan nog weerhouden deze hutpexpedltie te steunent NIeta zal u daartoe in den weg staan Hier is t gironummer Nederlandscbe amtHilanca Koninginnegracht n aOnvenhaga nManüB 9mnnn i i w awa V a Victoria Dtuttcli land wint jmw Jhiropa op alla fnmtan OPNIEUW 1 YUANDE UJKE KOOPVAAUNJ SCHEPEN TOT ZINKEN GEKRACIfr Het DUtscha oppetfccvel wakt in MB xtra bericht bdundi h vomigeiette aaaralkn op da AmcriluuuHclM ca Brit dw raTHafflceiimwckcep▼aart ▼ hebben Doits daikbooten irf nre grootaomcces ea behaald 2 brachten 16 yiHtmi m ko vaard Khepen mei een gewnnenljfren iDfcoad aa 104 806 brt tot sinkm traarraa 13 tow de AaHriluHHiicheea 4c over e voor de Afrikaaaache iont 489e STAATSLOTERIJ waaoB Kr ASSB tweede lur Trekking van 8 April mm No Ziasi titt No 5S 7 13573 ƒ 88 No 17233 21201 18t No 9888 11 10 13486 18611 17797 PBUZEN VAN ƒ 38 1046 4540 7359 10417 13389 16208 18052 1078 4543 11 4S72 1179 49 3 ina 4S18 1231 4 1 U58 4M1 IMl 402 1274 4 53 13J4 46 7725 10671 ISSI 4709 7798 1U70S 7875 10723 7881 10795 7924 10831 7961 10885 V993 10915 8007 7365 10422 13420 16211 19074 7530 10428 13425 16281 19104 7563 W443 13432 16290 19129 7587 1C462 13471 16302 19187 7600 10468 13480 16332 19217 7606 1U520 13503 16373 19252 7629 10535 13521 16408 192S6 7721 10639 13602 16430 19267 13666 16431 19278 136B6 16483 1928 1372 4723 1383 4734 14 4818 147 4850 1475 48 6 1591 4908 19 3 72 16 9000 1644 5010 1697 5015 1751 5077 1810 90 7 18 9120 18 4 91 18 0 9154 19U 91 19 9834 1966 9309 IMl S3 1987 san 18 411 2127 441 na 9448 11 9483 21 96 941 963 au 9 41 22 7 smn 22 9871 2321 5707 2837 9740 2 1 9797 1M3 9767 2490 9860 2474 9676 2483 877 2904 8ttl 29 5882 2548 86 29 MIO 2809 M15 2618 6 56 27 9 97 27 5M1 2821 60 2892 6066 2869 6163 3M1 6308 2922 6310 2939 6223 2997 6239 29 62 29 0 62 3009 6290 066 6292 8076 6284 30 8369 3110 6313 3123 6401 3137 6434 Sin 6468 3218 6516 3300 6981 3300 8630 Ul 67 7 6731 6739 36 776 Un 779 0 6 77 U 6879 mt 6 01 mm 8M9 3678 89 MU 6 77 36 6678 3787 1 M 3 03 TOOI 3 1 7002 M TOM 3962 70 3 M 7001 4013 79 0 I372S 16487 19364 13743 16558 WIT 13756 16572 l 4tB 13758 16577 194 13785 16591 19438 10958 13815 16601 19488 8031 8041 8069 SCÏS 8086 8168 8203 8238 16983 138S1 18609 19499 10985 13928 16849 19601 11021 14014 I87S6 19610 11087 14045 16791 19739 11065 14047 18795 19382 11114 14108 16801 19778 11131 14126 16815 19800 11166 14129 16830 19806 11192 14184 16860 19827 11254 14177 18 15 1 828 8338 11294 14180 16 36 IMSS 8332 11312 14183 18 61 IMU 11331 14201 17000 1 W1 11332 lttl4 17051 1 9 3 403 11337 14244 17075 200 1 8411 11848 l a 170 3 20014 843 11377 143 17218 20095 8446 11419 14836 17264 20042 8465 114 143 2 17266 20065 8499 11477 14171 17272 200 0 8520 11904 144 17305 123 85 11SS6 14490 17jJo 0203 8556 11S6S 14535 17311 30249 8561 11607 14606 17314 202548655 11610 14621 17364 202578658 11619 14641 17411 202 2 8720 116 14652 17483 202 K 8725 116 14 64 17492 20419 11640 14675 17531 20533 11718 I46K7 17617 205 8752 11744 14708 17628 205S4 8798 I17S6 14768 17634 2056D 8805 11769 148 17667 20568 8841 11806 14853 17719 30585 8803 11808 14924 17728 20591 8916 11834 14931 17760 20 95 8982 11837 149S7 17837 20601 9018 11845 15006 17938 20608 9038 11931 19040 17944 20653 9033 11958 15045 17948 20761 9050 11950 19084 17995 20 09 9054 12004 15127 17984 20835 9118 12082 19139 17990 20870 91 12104 15154 17 92 tOlfl 9143 12145 19164 18061 20889 9156 12196 19214 18076 20924 9176 12161 15246 18116 30926 12184 192 1 119 tOS 121M 19318 16187 20956 272 1 21 19354 18101 20 75 9275 122M 193SS 18199 21007 9281 12320 15362 18226 21043 9288 12349 IS371 18239 31065 9341 IM 1S2M 18248 21088 9344 12S0S 19422 18251 21126 9346 12S23 I94S2 18257 21216 8349 12943 15496 18277 21227 0380 12999 19497 18312 21230 9385 12631 15550 18346 21307 9387 1202 1SS76 18868 213M 9611 126 6 1SS99 18391 21234 9J36 IM 19600 IM 11342 9547 12701 19611 1809 21402 tan 12706 19679 184 21439 613 12740 19709 U444 21456 906 12791 19708 18499 21481 96 1 18 1 709 U46 214 96M 136a4 157 1 479 21900 V7V7 12914 19740 1 936 1U 1 ns IKM 19BIH 1IH4 Itt TM 12MS 1M18 18M9 11943 746 IMOS IMM Ma87 11546 MM 13013 1S892 18 06 11 379 24 1 1 19914 18833 21667 Wn 130 19 18664 21 79 9946 130 19996 1869T 21895 0993 1 1068 15 61 18702 21726 9 7 1309 15 67 1 140 21735 40 7063 10036 13100 ISO 18759 21748 4103 7095 100 13110 16004 18783 21774 4144 7101 10097 I31I4 16010 16833 21791 41 7140 10148 13192 160 18834 21805 4111 7146 10183 13204 1 34 18845 21863 42M 7326 10228 13214 16042 18874 21891 4401 7233 10248 13218 16058 18875 21894 4423 7257 10271 13262 16062 18892 21898 4450 7280 10354 13319 16143 18960 21924 4520 7307 10389 13338 18146 10026 31 37 49M 7338 10387 13341 16149 logablevan ean prijs van 18M RADIONIEUWS Doaderdat t AptlL HU V ISUM L SJ M 7 GraiBofoomsttz 7 48 Ocntenlfjnniiaettek 7 GranMfooomiu SJS OcbtendsjmuiaaUek 8J8 Gramofoonmuziek 8 Ornnofoonmux 8 je BNOr Meuwsbertchten S 4B OramofooamuzIdK S l Voor de hulavrouw 9J0 Gramotoomnuzlak M Zani met ptanobefeleldliic en sramofoonmiialA 1I M Voor de kleutcta 11J8 Orgelconeat 12 00 Klaaa van Beeck en zDn orkeat opB U 40 Almanak 11 46 BNO iMieum en eeonomlache Beilditen 1841 WlntarMJeeakomat dei maataebappy voot tuinbouw en plantkunde 13 18 Oerard vaa Krevtfen en tijn orkeat en aotlat UM Planovoordracht l e Zang met planobe leldlscÏSM C amoCoonmuzlek 15 JO Voor de xlfAen ttJ Zosdaf vn van den Heidelberldeben Catedilamua MJO Gramofoonmuziek 18J8 Orselconcert en zang 17 00 aramafooninui 17 1S BNO Nieuw eeonointadie en beiniberlakten 17JS Boemeenacb orkest Cregor Scrban 1800 Sport en llchaincl ka opvoedloc 18 18 Otto Hendrika en iltB olccat 18M Voor de vele bewQxea vali deelaeariai oatvangen IK liet orarlQdea taa oazen lieven Vader Bdiawd en Grootvader den Heer JOHAHMU VAM OAUtN betaiiea w oazta hartelijken daak Benaekoai B VAN GALEN A VAN OALEN Kettler Mr L VAN GALEN J Vim OALEN de Vries en KldakiBderen April 1942 N V HevHiandel en StoomlMutiagM OE HOOP v li H I Naderliorst SolwDkeraiais b9 Ooada ni zal gehoodea worden op lataMlafl IS April a a te 2J0 uar nam tea kantore der veniiootseliap De agenda ligt vanaf heden ter inzage Aaadcelen aan toender noctca iasteas 4 ö$t n voordt vergadering op genoemd kaaioor gedeponeerd worden DE DIRECTIE Gevraagd UikiiNil iiilkintill8f A P Stolk Dorpsstraat 45 Nkuwerkerk aM IJsel SUPERRADIO wegensverhuizing aangeboden Na 19 uur vóór 13 April StevenMtraat EE 16 Moordreckt Te huur flink ween en HnkeHiuis met ruime werkplaats waaria aren een schoeaBakersbedrQf gevestigd is Brieven aaa Wed A Oskam Kadijksclielaan E 17 Bergaaibaclit WONINOIIUIL Rlttfl moderne bovenw mooi nitz Amsterdam Zuid hoor f42 p mnd met woning la Gouda of ReenwUk Br bar V dit biad onder ar G 1807 Advertentiën in ander bladen worden soodcr eeniga prysverhooeiag door onze ADVanrENTIEAFDEELmG geplaatst B9 opgavca voor meerdere bladen is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU AURKT 31 GOUDA 1819 Meen voor de IUdlo Cen over een ItjnverliladtBg met de Stnaa schikken 10 40 SadlotooneeL HM van Krevelen en sUn orkest 11J9 foonmuzlek 11 48 BNO 1100 Craiyofoonmtiilak a t8 aiU wijding KERK EN SCHOOL Ned Herv Xatk Aangent Ram Gron caod R Altene hulpi te Noordijk Oroo Naar ToHieri da A Bongenaar te Termunter Wapenveld ds P v d Borg te Hsge Geref Kerken Tweetal te NtjmejlG F Hajer te Bde ds D VeenhuisAalten Aangenomen naar Wlrdum eand T bulpprediker te rranAer Bedankt voor Groningen da W i Brink te s Gravenzande Or Jeref Kerk Beroepen M da J O van Minnen te Hutaasi N P Bedankt voor Anaterdam O da w te Zeist Voor WUdervank da PMamim te Nieuw Aniaterdaak