Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1942

Waterdag II April 1942 te Jaargang No 20906 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Boreta MASKT 31 TELEF 2745 Piwtiekeiiliig 4S4M Chefredacteur ï TIETER Gouda Il 1 4 4 jfilieuwe moeilijkheden in Britsch Jndië j Werkcommissie van het Congres Verwerpt de voorstellen I Xtipp Maandag terug naar Engeland De nieuwste Engelsche kuHuor schanddaad Engelsche vliegers vernielden onvervangbare wereldberoemde Duitsehe kultuurgoederen in de oude Hanzestad Lübeck Men ziet op onze foto het Museum en de Dom Hofjmann P K Wundshammer Teng van een toch naar den vijand De teruggekeerde Duitsehe U tuot legt aan in het steunpunt de bemanning is voor de begroetingf p het deK aangetreden Aan de pt iscoop wsa en de ovei winningswimpels waar De Britscbe llefMitendienst meldt g NewDelhi dat ie werkcommissie 10 bet Indische nationale Congres met gieene stemmen eep motie heelt enomea waarbij de voorstellen m Cripps worden verworpen Bet besifiit xai aan Cripps worden IMegedeCld Volgens een extrabericht van den grittchen nic üwsdienst zal ais gevolg gg het afwijzende besluit van het tjangres dp volgende phase der missie fl0 Cnpps waarschijnlijk gewijd zijn UB een poging om den steun van anw Indische partijen voor zijn voorJQIcn te Winnen Naar verluidt wortoirtappeif in die richting ondemo yigrts meldt de Britsche nieuws jinit dat Cripps Vrijdagavond een taoek heeft gebracht aan den voorzitlir van de Moslera liga Jinnah om de nieuwe Engelsche voorstellen verder Bet hem te bespr en Naar verluidt M Jnnah het resultaat van dit onderkoud met Cripps Zaterdagochtend om U UUT plaatsel e ttjd voorleggen aan bettuur van de Moslem liga en Sip het definitieve antwoord der nog voor den middag meedeelen De Britsche berichtendienst meldt uit Hew Delhi d t men meent te weM dat nieliw verschillen van meeiita zk h heUb voorgedaan in de Inreitie van de verdedigixig en van Hldere voorstellen waaromtrent men Ittdi meende een overeenstemming te Mben bereikt De leden van de werkcommissie van het Congres zouden door de nieuwe Mriedigingsformule en de volmadit B n functies die de Indiërs zouden Mtaen niet bevredigd zijn volgens dezelfde brqn zou Cripps i ZaterdacDuddaC een peraconfenstie hebben uitgéschrerven waarin ttbet resultaat van jwt zeiSding denkt atde t £ deelen Londen geeft verlies van de Hermea toe BT IS NOG MAAK EEN BEGIN ALDUS BIBAIDE Vu officleeie Britsche zijde wordt iNltfeven zoo meldt de Londensche Aiwadienst dat het Britsche vliegW aM edersehip Hermes tot zinken iWqteht is 9rt Britsche vliegkampschip van Hennes klasse dat volgens een ededeeUng van het Japansche iMoMltwartier tot zinken is gebracht ia een waterverplaatsing van 10 850 tea De snelheid bedroeg 2S knoopen ntt was o a tiewapend met 6 stukken JW H cm Het vliegkampschip was Jpricht voor h t meenemen van M vliegtuigen De bemanning bestond H M4 koppen Se kruisers van de Birmingham hlie hebben een waterverplaatsing WI9100 ton eij een snelheid van 32 5 wpén De tjKBwapening bestaat uit nen van 1S 2 cm lumrt Ixt lichte geschut ZQ kunneif watervliegtuigen meenemen een catapultinrichtiDg aan is De bemanning telt 700 kop I kruisen van ds EmeraldUasse n 11 waterverplaatiing van 7550 u snelteid 18 33 knoopen Tot de ng b hooren 7 stukken ge van 16 2 cm Aan boord bevindt en wat rvliegtuil en en cata airichting De bemanning is 574 Wen sterk jUein Hiraide dief der marineling vtut het Japansche hoofdheeft een radiorede gehou aann hU zeide dat Engeland Indië zeker zal verliezen doordat Panners den Indischen Oceaan l a gaan beheerschen t verlies van Indië aldus zeide hij IJ t vrijwel gelijk met de ineenstorff nn het Britsche rijk De Japanj lnarine opereert thans over een igfynd groot gebied van de Westk5 Vertjenigde Staten tot aan den jj öién Oceaan en van de Aleoeten Australië De Japansche positie S n muur van taal tengei 43 W de volkomen heerschappij en in de lucht en van df ineenff w l der vyandeiyke steunpunten j nyalien op Ceylon en de verniej2 2 operaties bewijzen de groote j an gevechtskracht welke Ja tegenwoordige vloot P d i Indischen Oceaan zijn 5 hts len begin f M l der hiarine die thans L en ondemoïnen op een gebied tus erikaansche kust Australië en niet gestaakt worj Vf de kracht van den vijand is j de Golf van Bengalen door de ItiiA k heerscht wordt kan nie fet Jï j dat ook geheel Indië kSLÏTn Japansche controle zal ir Daar de Britsdje vloot die bg Colombo moest liggen zich tijden de Japansche operaties daar niet vertoonde lean men slfsihts aannemen dat zij gevlucht is voor den Japanschen aanval De Times over Biinna De Engelsche pers schrijft over de moeilijkheden die overwonnen moe ten wordenr alvorens de geallieerden kunnen hopen met succes tegenstand te bieden in Burma In een hoofdartikel geeft de T i m e s te verstaan dat het niet zeker is of het plan voor een verbinding te land tusscheh China en Voor Indië wel uitvoerbaar is Het blad acht de verbindingslijnen der geallieerden zoo slecht dat te betwijfelen valt of zij zelfs door ongehoorde krachtsinspanning gereed voor het gebruik kunnen worden gemaakt om aanzienlijke strijdkrachten van moderne wapens en andere onderdeelen der uitrusting te voorzien Evaenatie van Calentta Exchange Telegraph meldt uit Calcutta Terwijl nog steeds tal van Indiërs uit Burma in Calcutta aankomen is men overeenkomstig de plannen der regeering begonnen met de evacuatie van eetf deel der burgerbevolking Naar raming hebben reeds 600 000 personen de stad verlaten JOCRNAXISTENCONGBES TE VENETIË Te Venetië is t internationale journaliïtencongres geopend door dei president i er unie S A Obergruppenführer Wilhelm Weiss die het politieke karakter van dit congres in het licht stelde De totale oorlog waarira wij staan zoo zeide hij wordt o dt uitgevochtJeri op de slagvelden van den geest en de ideeën Wat het congres in Venetië bijeengebracht heeft is hel protest tegen de demoralisatie der volken door een onverantwoordelijke journalistiek het protest tegen de slavernij der perS in dienst van internationale kapitaalmachten Gugliel Motti gaf vervolgens een overzicht van de eongreswerkzaamheden die een aanklacht llen vormen tegen de pers van den vijand die onder ee i bedriegelyke schijnvryheid in e handen van haar geldschieters wordt tot een werktuig der provocatie pn oorlogsopruiïng In de vandlyag gepubliceerde hoofdrasolutie van den uitvoerenden taad n het nationaal Indische congres wordt verklaard zoo meldt de Britsche berichtendienst uit New Delhi dat de raad niet i n staat is de voorstellen van het Britsche oorlogakabinet m te nemen Naar de Engelsche berichtendienst verder meldt heeft Cripps verklaard dat hij New Delhi Maandag lal verlaten oin de temgreis te aanvaarden Een l e van Litwinof DE VIJAND IS IN HET VOOKDEHL Naar United Press fieldt heeft Litwinof een rede gehoude in de Amerikaansche academie voor politieke en sociale wetenschappen te Philadelfia waarin hij o a verklaarde dat Duitsch land zijn tegenstander thans ertoe dwingt te raden waar de volgende slag Kil vallen Litwinof verklaarde letterlek Het feit alleen dat wij een zoo groote speelruimte voor onze vermoe dens hebben toont aan hoe vooj deelig dé positie van den vijand is die ons dwingt onze krachten te versnipperen Litwmof eiscbte gemeenschappelijke inspanningen die echter geen absJfacte of toekomstplannen mochten zijn De overwinning zoo zeide hij kan ons niet ten deel vallen wanneer een sffcat genoodzaakt wordt ziJn voornaamste kracht bij de militaire ondernemingen uit te putten terwijl een ander zyn krachten voor mogelijke operaties in een onbepaalde toekomst opspaart Tot dusver hebben wü den juisten weg nog niet gevonden Wü moeten snel handelen anders zou de weg wel eens versperd kunnen zijn voordat wü hem bereikt hebben Vervolgens eischte Litwinof een offensief der Ver Staten tegen Duitschland en vereende inspanningen De asmogendheden zo o meende hü kunnen niet uitsluitend door een blokkade van Duitschland of door bomaanvallen op Duitsehe steden doch alleen door een veldslag vernietigd worden Het voornaamste slag vel lipt op het oogenfalik op het gebied van de SoViel Unie waar een overweldigende ov ermacht aan divisies uit Duitschland en r it de met Quitschlaiiu verbonden staten wordt geconcentreerd I HET KOMENDE DUITSCHE OFFENSIEF Overeenkomstig vqn vorm als het vorige jaar NIEUWE BESUSSINGEN IN NOOBDAFBIKA OP TIL De PerUjnsche oorresp van de N P C r t telefoneert dat de Duitsehe these dat de operaties in de Sovjetunie niet óp het bezetten van zooveel mogelük gebied gericht zün maar hoofdzakelijk de vernieling van het vyandelyk leger ten doel hebben in den laatstan tüd in militaire kringen opnieuw zeer vaak wordt geaccentueerd Uit de gemaakte aitlaüngen Iaat zich concludeerén dat het offensief niet alleen aanstaande is m ar oc dat de komende stryd vormen zal aannemen die geheel overeenkomstig zyn met de gevechten die op 22 Juni van het vorig jaar begonnen Ook toen was de bedoeling van de Duitsehe strategie de vernieling van de SovjetRussische weermacht en in zoo groot mogelijken omvang van de weerlcracht hetgeep vooral de industrie en wapencentra en jn het büzonder dart in Oekraïne betrof Het moge bekend zyn in hoeverre dit aUes is gelukt Met betrekking tot het komende of ensief moet men naar de te Berlyn h erschende meening in het oog houden dat verreweg het grootste deel van het dichtbevolkte West Russische territorium en daarmee van de SovjetRussiEche industriegebieden zich reeds in Duitsehe handen bevindt De Duitsehe operaties zullen wanneer ze zich verder naar het Oosten uitstrekken na verloop van zekeren tyd gebieden naderen die politiek niet dezelfde betekenis hebben als de industriecentra van Oekrajina en hel erts en kolengebied van het Danetzbekken Gezien dtbedoeling van de Duitsehe militaire leiding worden de voorspellingen dat het offensief zal gaan tot de Wolga of zelfs tot de Oeral naar de meening in militaire kringeiï niet alleen voorbarig maar ook dilletantistisch genoemd Het wordt dan ook denkbaar geacht ofschoon men er daarbij op wi dat bet gevaarlijk is xieh met strategisehc specolaties in te J aien daar die mees t a l door de ontwI keliBg ad absordma worden geveerd dat het komende off easief ich met slo ai en ea stannasMig tempo zal ontwikkelen waardoor militaire successen londen kunnen worden bereil t die een besetting van het geweldige gebied van de Sovjet Dnie onnoodig maken Voorts wordt er den nadruk op gelegd dat het nieuwe offensief tegen de SovjetUnie geen verzwakking van de Duitsehe strategische posities op de an dere fronten tot govolg zal hebben en dat de gevechten in Sovjet Rusland of schoon zy van Ijeslissende beteekenis zyn voor den afloop van den oorlog in geep geval de vorm van een tweede fforit waar dan ook met zich zullen brengen In dit verband wordt gewezen zoowel op de situatie op den Atlantischen Oceaan als op die m Noord Afrika waar als niet alle teekenen bedriegen nieuwe beslissingen op til zyn Deze officieele uitlatingen schynen ook betrekking te Jiebbcn op zekere propagandistisch riehten van Engel sche en vooral ook van Amerikaansche zyd Tydens zyn bezoek aan Engelaind heeft de Ameriliaansche generaal Marshall n l in verklaringen tegenover de pers tot uitdrukking gel racht dat Amerika iedere maand 4 nieuwe divisies opleidt en dat het zich wapent op besli ende slagen tegen de tegenstanders Deze uitlating wordt hier als bluf beschouwd Men acht te Berlün Am rika niet in staat iedere maand 4 divisies op oorlogssterkte op te leiden eh evenmin neemt men aan dat Amerika in de komende maafiden op het Europeesche oorlogsterrein kan interveniëeren Alléén op zeer langen termün acht m Amerika in staat zyn gewicht in de schaal te werpen De commissie tot verdelging van ratten in West Friesland onder voorzitterschap van den burgemeester van Midwoud den heer J H Avis is in samenwerking met den Plantenziektekundigen Diertsf begormen met werkzaamheden Het uitleggen vangif onder de iiannen van één derschuurtjes t Polygoon Kuiper De val van Bataan ABIERIKANEN VERNIELEN SCHEPEN Volgens berichten uit Washington heeft het departement van Marine bekend gemaakt dat generaal Wainwright voor den val van Bataan PhiUppynen de vernietiging gelast heeft van het Amerikaasche duikt oot escorteschip Canopus van den mgnenveger Bittern van de sleepboot Napa en van een droogdok Deze schepen en het droogdok zyn door strüdkrachten vanleger en marine in de nabüheid van Coregidor en van het schiereiland Bataan gebruikt Onder getTferaal MacArthur en later onder luitenant generaal Wainwright hebben zy deelgenomen aan de verdediging van deze vitale stellingen aan den ingang van de Baai van Manilla Terwyl de Amerikaansehe radio den dag van gisteren een grooten rouwdag noemt wegens de nederlaag der Amerikaansehe troepen op Bataan en mee deelt dat de Amerikaansehe dagbladen met een zwarten rafld uitkomen schrijft de Daily Sketch Bataan ia jarenlang door de Amerikanen als w laatste steunpunt beschouwd voor het geval dat men zich genoodzaakt zou zien de rest der Phihppünen als gevolg van een Japanschen aanval te ontruimen Thans echter is ook Bataan in handen van den vyand geraakt MacArthur was diep geschokt toen zün chef van den generalen staf hem het bericht van den val van Bataan overbracht Verordeni ig van den Führer inzake de bewapenini sindustrie ABS iNG VOORBAN Een in het rykswettenblad van 9 April gepubliceerde verordening van den Führer ter beschermmig van de bewapening industrie behelst de bepaling dat de behoefte van de bewapeningsindustrie absolulen voorrang heeft Het7e fdc geldt voor de verdeeling van de voor de bewapeningsindustrie belangrijke grondstoffen materialen en producten De Filihrer bepaalt derhalve groote getallen pp staan Art 1 Wie opzettelyk onjuiste opgaven verstrekt over de behoefte of de personeelssterkte over de behoefte of de vooTTaden van voor de bewapeOinigsinduStTie belangrijke grondstof fen materialen producten machinerieën of gereedschappen en daardoor het voorzien in d bie£oefte der bewa peningsindustrie in gevaar brengt wordt met tuchthuis in bijzonder ernstige gevallen waardoor de bewapeningsindustrie groot nadeel is berokt kend met den dood bestraft Daaren bcvcn kan ook een geldboete tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd In minder ernstige gevallen kan het vonnis bestaan in gevangenisstraf en geldboete tot een onbeperkt beSrag of in een van deze straffen Art 2 Wie zich wegens het verstreksen van onjuiste opgaven in den geest van art 1 voor de afkondiging vao ocze verordening volgene andcrt strafbepalingen schuldig gemaakt heeft saat vrü uit wanneer de onjuiste opgaven binnen érie maanden na afkondiging van deze verordening verbeterd worden Dit geldt niet waiv neer tegen de dader een aanklacht is ingediend of een onderzoek is ingesteld Volgens art 3 wordt alleen op verzoek van den Rüksminister voor bC wapening en munitie die gelyktijdig handelt als algemeen gevolmachtigde voor bewapeningsopgaven in het vi jarenplan tot een stoafvervolging ov gegaan Volgens ar t treedt deze verordeninig drie weken na de afkondiging in werk rig Zü geldt voor het geheele rijksgebied en voor het gouvernementgeneraal Arbeidsdienstplicht voor aanstaande studenten Zooals reeds bekend is moeten mannelyke personen die in eenig studiejaar als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen by een Hoogeschool of Universiteit wraischen af te leggen hun arbeids dienstplicht hetobeo vervuld indien zy den leettyd van 18 jaar hebben bereikt vóór 1 uni voorafgaande aan dat studiejaar Bovenstaande is niet van toepassing op hen geboren vóór 1 Januari 1920 en op hen die reeds vóór 1 Januari 1942 als student waren ingeschreven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden bij een Universiteit of Hoogeschool Aanmelding moet geschieden vóór 25 April a s bü de aanmeldingsbureaux ook vui l en die nog niet bekend zyn met den uitslag van hun eindexamen Blükt naderhand dat een zich reeds aangemeld hebbende ge zakt is voor zijn eindexamen en dus feen student wordt dan vervalt zyn Wanmelding op verzoek GEEN BURGERS IN MILITAIRE SPOORWEGCOüFE S Tr itsatlantic Recla P K Prokop Van officieele zijde wordt er op gewezen dat spoorwegcpupé s met het op schrift Nur für deutsche Wehnnacht niet gebruikt mogen worden dóór Nederlandsehe burgers Onrechtmatig gebruik van deze coupe s zal bestraft worden DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA KRACHTIGE AANVAL BIJ KERTSJ HET SUCCES AFGESLAGEN fiavenwerken op Malta vernield Het opperbevel der Duitsehe weermacht maakt bekend Op het schiereiland Kertsj werd tegenover krachtige door pantserwagens en de luchtmacht gesteunde aanvallen een volledig afweersucces behaald Naast hooge bloedige verliezem van den tegenstander zyn volgens tot dusver binnengekomen berichten 56 vyandelyke pantserwagens vernietigd en nog 26 door bejschietmg onklaar gemaakt In verscheidene andere sectoren van het Oostelyke front hadden eigen aanvalsacües succes Aan de Wolchof werd een formatie der bolsje wisten ingesloten en veiiiietigd In Noprd Afrika werden by gevechten tusschen verkenpingsafdeelingeu verscheidene Britsche ntserverkenningswagens en kanonnoi vernietigd of buitgemaakt De aanvallen op het eiland Maltï werden oyerdag rai des nacht door Duitsehe gevechtsvliegtuigen duikbomqieiyirerpen em jagers voortgezet Aan de staatswerven en de haven en dokinstallaties alsmede aan de vlieg veldmstallaties werden door bomvoltreffers opnieuw zware beschadigingen toegebradit Aa de Engelsche Zuidkust plaatsten licht gevechtsvliegtuigen voltreffers op een gasfabriek Door de ontploffing van een gashouder ontstonden zware beschapdigingen in de omliggende fabiieksinstallaties Boven de Duitsdie bocht schoot m meartillerie 3 Britsche bommenwer pers neer De Obergefreite Teld van een afdeelin pantserjagers heeft by de gevechten op het schiereiland Kertsj op 9 April ondanks een verwonding 7 vyandelüke pantserwagens stukgescho ten De gedachte Van een permanenten grensoorlog OPVATTINGEN TE BERLUN In verba nd met het interessante bericht van den Berlynschen coiTespondent van N R C Het V a d over de verwachtingen inzake de militai 3 actie in de eerst komende maancen oj weken herinnert Het Vad den lezers aan een in t begin van den afgeloopcn winlcr dikwyls verdedigde opvattir van Duitsehe gezaghebbende leidersder openbare meening volgens welke er beelemaal geen vrede komt Oorlogen worden niet meer formeel ver klaard en eindigen ook niet meer meteen formeel vredesverdrag Men 5telit zich de zaak dan zoo voor na nog eenife geweldige slagen aan het Sowjetleger te hebben toegebracht gaatmen ergens een gunstige defensielya bezetten mien vormt een soort limes zooals de Romeinen destijds tusschende Donau en den Byn gebouwd hadden om hun rijk tegen de Germanen te verdedigen ofwel een bneed grensgebied dat geheel als een gunstig terrein voor afweer gedacht is en in ieder geval aan den vüand geen faciliteiten kan geven voor een opmar ch zooal de B gelsohen in het Noorden van BritsohIndië gemaakt hebben ter afweer van mogelijke Rusgjsche invallen Het temein in Rusland is weliswaar niet zeef gunstig voor zuUt e ngrenspolitjek Daarbü komt nog dat de Sowjelujiie in Azië nog over vry belangryke industrieele mogelykheden bli ft beschikken die dan wellicht in samenwerking met Amerika zullen ontgonneik worden De zaak zou er natuurlyk anders uitzien als Japanheel Azië onder zün controle krügt Een factor ten gunste van het plan il echter dat het Duitsohe voDc een echt soldatenvolk is en © r geen bezwaar zal tegen h bpn met een leger van eenige honderdduizend man een permanente grensoorlog te voeren disoverigens slechts nu en dan in een accuut stadium zal treden Natuurlijk kost dat veel kapitaal en arbeid maar daartegenover staat dan de winst van een rustige exploitatie van de Oekrajina en van de rykdommier van den Kaukasuis die men nng denkt te veroveren ♦ I 2 ZoÜ op 6 51 onder 20 32 e Maan op 5 IS2 onder 17 06 Mefl ia verplicht te ver§iisieren vao zonsondertfatot xoBiopkomst M Lantaarns van voertaiiirr moeteo een ball mir na zons ondertfaiit ontstoUe w i n tu saiHW