Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1942

ZfTEÜDAG 11 APP IL 1542 i 7ij het zien is v lalbleek diepe acliadu Jichtcnut Zyn hand zoeliV stcuA n i D wen liegen om de ooc en zijn schoe Jkogen kyken Lore verward aan nen zyn beslijkt Nu beft hü het lioofd iVat wat ia er getjeurd Mi CTADSNIEUWS Uitkeerinc Gemeentefonds ovEB iH iMi ftmjm De uitkeermf uit het Gemeentefonds ingevolge de wet op de financieele verhouding tuaechen njk en gemeenten over het uitkeeringstijdvak 1M0 1MI a yooT te gemeente Gouda vastfcateld op ƒ 340 M4 20 Geraamd was ƒ 83821287 Ke 19S9 IMO bedroeg de uitkeenng f 334 TOl 48 Uit het GemeenteblacL VEBNIEmnifG VAN TWEE OASOTXNS De burgemeester heeft besloten tot gedeeltelyke vernieuwing van twee oude 4kaiiiercveiu der gepieenteLijke gasfabriek tot opdracht voor de uitvoering der vernieuwing aan de Dr OttoOvenbouw Maatschappij te Gratenhage voor ƒ 26 900 en tot beschikbaarstelling van een bedrag van ƒ 28 500 of zooveel meer of minder Is t blijken noodig te zijn ten laste van dea kapitaaMienst der begrooting voor de afdeeling gat van de gemeen te ichtfaJwTeken Toor het dienstjaar 1942 Comité B stean In verband met de nieuwe nchtlUnen van het departement van So ciale Zaken voor de extrastennver leening aan werklomten zg B steun heeft burgemeester het in deze gemeente bestaande B Comité definitief vastgesteld als volgt C H Koemaps wethouder voor edfiale aangelegenheden voorzitter J J Stalenberg hoofd van den gemppnt lljken dienst der steonverleeningen secretaris an de gem dienst oor maatschappelijk hulpbetoon en entraal orgaan voor den NVD en voor WHN secretanspenningmees er J C Kool vertegenwoordiger werklevers lid M W G M van Loon vertegenwoordiger Mlddenstatidscentrale lid C I V d Weele vertegenwoordiger NVV lid A de Groot vertegen oordigCT NVV lid dr C C Koet vertegenn oordiger NVD lid H J Revet vertegenwoordiger NVD lid 3 S van Soe t mnbtenaer bij het GeWestelnk Arbcitlsjjureau lid tAgpUMta woanseliip De burfemeoüter heeft aan mr E Haubrich te Rotterdam vergunning vrlppnd tot het inncme i van een ligplaats met een woonschip m de Katteniiin elgracht onder bepaalde voorwaarden PIANOVOORDRACHT JAN ODÉ Tn de cntipk in om blad van gu teren van de piano voordracht van Jan Odé voor d Volksuniversiteit werd de a n jlag in Schumann s weA met te frisoh zooals er door een zet Dut ston J maar te forsch ge noemd DEDR or SLOT HOUDEN Uit de gang van een woninu aan de Wfsthaven is een plateelen bloennbak ontveerad RUKSPOSTSrAARBANK In Maart werd op het postkantoor In Maart werd op het postkantoor o spoarbankboekieii mgelagd f54 18741 en lerugbetaakl f41053 44 Het aantal nieftw uitgegeven boekjes bedroeg 5P KNEUZINGEN T geD kneuiiugen Is Klooaterbalnem t middel by ultnemendbetd want deze heeft geltjktydlg een dubbele werking alshuldherstelleod middel dal degewonde tiuld geneest ed lag Qjk diep tn de beschadigde weefsels dringt en daar z Jd weef elheratettende werking verrichtKJoosterbalaem la ees ideaal wrvfiDlddel tegen styvesp ren ikeumatiaclu ptJoen apit In dab rug aplerptin atraailteld KLOD SIERBAISEM thUll l EIUN Wwlnik fartMMtan CIHCUS HOIK VbKBIIUkJS uit v t W Lydla Tartwvan is aan mooie vrouw moeke zUbeefI ook talent an dert znu zy nu iMuiiet lo net voneté S lverkluk optredBErn ik gun hem haar ja zeker tlr n haafi JuniorI De taouldzaak is Immer dat hit getaldng wordt nietwaar Ja ta knikt da oude vdvuw dat la d luxitdzaak alleen iK geloof het aiet I met deze woorden Kaat hevrouw Hahn weer aan haar werk l r WMI ia bly da sij weilr allem la Tevergeefs probeert rij zieh la de rwpttP fliKavea te erdirpen Sleed WMT dwalMt haar fMarhten at mar hel aondlol van de Holloa Hat gcxiirak iii mrvmuw Hahn neeft haar alle betaalvt geluUneerd Er tun gcdaetu ottcetprokaa welke rij tot nu toe angstvalllf vnborcen had Plot Hn drln e n bekend galui l door bet h ir geop nd raam GInda ar poort do straat v b het par w AT AAR ANN EER Bennie Mmeeiap Ju ju met Charlotte Snza en Albrecht Sdboenhala Aajivang 815 uur Zaterdag van af 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Dat komt er van met Paul Sorbiger en Theo langen Sckanwborg Bioscoop Snugger en Co met Umberto Melnati Aanvang 8 V6 uur Zondag vaaaf 3 30 uqr XluiVa Ikeatcr De man op deri adite grond met Theodoor Loos Km Martell Rudolf PUtte en Hilde HiU debrand Aanvang 8 IS uur Za 0ag vanaf 3J0 our 11 a U April T rar Kaaltetai Opvoermg revue Hoe kan het bestaan door muzieken revueclub Aer Laoet ter gelegenheid van S Jarig bestaan April 8 Br Knutmin Openbarevei adenng NSB spreker de heerVan Geelkerken April 3 nr KsnUer N V Lurf caTuinbaawbaak Buitengewone vergadering van aandeelhouders 15 April 1M aar Reoaie Vergadermg Ned CMBten Vrouwenbond lezing ds J Mortier uit Kruiningen ovo De Icerk en de Zondag U April 7 Jt a Ned Geref eaeeate Spreeklieurt ds Joh van WelzeiL IS Apnl 8 nar Daniel Cursus EHBO IC April S en 7 Jt nur I egcr des Beils HeiUgingsdienst leiders de heer en mevr Schram van Rotterdam M April 7 38 nur Vriie Evangelisehe CeaMeate Bubellezuig en bidstaod 18 April 2 30 nur K htoor N V Honthaadcl ea stoomboatzagerij J e Baap Algemeene vergadering van aandeelhouders U April 7 38 nur Kunstmin Uitvoering Goudsch T ioneelgezelschap Tot Ons Genoegen opvoering van Hun kmd 28 April 10J8 aar kantoor N V G adaebe Waterleiding IVlaatschappi JaarlijkEtlie algemeene vergadering van aandeelhoi ers 28 April 7 aar Gcboaw Gemeentelijke Gciondlicidsdienst Spiering traat 113 Medische sportkeunng 23 April 8 nur Kleine Kerk Wijk avond wijk I Ned Hervormde Ge mecnte onder leiding van ds H S J Kalf 29 Apnl 8 1S aar Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf AFHALEN AANVBAAOrOBilULIEKFN SCHOENENBONNEN 9 30 12 en I 30 3 30 nor Di ribatle kaataar Afhalen lanvraS fonnuher ter verkrijging varl een schoen nbon voor hen wier geslaqhtsnaam begint met een der lettersWoensdag S Baaderdag V X Y Z ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van d fi huisarts z jn an Zaterdagmiddag 3 tot Zondag avond 12 uur te consulteeren de dok toren H Reedijk Crabelhstraat 45 t Iefoon 3132 en J H F Rrmme Fluweeleneingel 59 telefoon 3003 APOTTHKERSDIENST Steeds geopend dés aachts alleen voor recepten Apotheek Oee Westhaven 14 Pnüsopdrgving TE DURE COGNAC EN TE WEINIG BIER De politie heeft tegien een cafétiou der alhier procesverbaal wegens prys opdnjvin van cognac en imitatiebiei opi emaakt De cognac werd verkocht voor prij zen van 085 105enfl2Sal naar de grootte van het glas Tot de e pHj opdryvir was de betrokkene overf aan omdat hij zelf de cognac te duur had mffckocht Degenen die hem der drank voor te hTogen nnis haSden ge leverd zim tw e iirhandelaren te dezer stpde en te Waddinxveen woon achli die eveneens verbalism rd ziin Van het imitatipbier was de pri niet veranderd maar hier so itJoI de prusot d uvmB m bet feit dat kleinere gl pn viprHpn Begeven Daar hii d co n t uit znr rni l i had geschrapt omdat hij het te duurverkocht h d cofr iinpHer hovondien fen bek iuring weifens overtreding van het prusaaaduiding M sli gehad Een fl fieh co c en twee glazen 7ijn in b a gi notV e ticulier terrem alsiuit is een deur hardtn het slot gegooid Hoe vaak heeft züin deze dagen met kloppend ba naardit geluid gaMisterd Altgd was iMtiemand ande s nu eama de brieventie atelier dan n akker iA e i of and ronveracliiUig bezitter die kwam vragen wanneer het cVcua Hotk euidelykterugkwam Vir toch taat UM Witt waar voor het raam en kijkt tngespannen naar den weg Haar nart klopt luid want au wordt een mannengestalte zichtbaar Nog kan zij net ezirht niet herkennen Maar dal is Hans Hotk s grijze jas zijn canR ijr man eren Is hij ziek Hoe sleepend loopt hijl Het gezicht nu kan op en klikt na lr het itaam Lore Witt vlucht achter in de kamer alaot het ren mirdaad is naar iemand uit Ie kijken die drie dacffl lanc vermist Is geweest Zou het in dere situatie niet heel rewnon zijn om het raaen open te schuiven en te roepen Lieve he p mijnhee Holk lient udaar eindel lk Neen da doetrt ore Witt niet Hu wr rdt de ïleutel ui nel slot jeMoken een wanVrlende MÜp esat over den lonper ea iw houdt zit bet nIH meer uit Fen r ht dvmet nanr naar de d ♦ 1 n en d e Ie r en nheer Hnlk het il goed dat uer bent 1 Uit vroeger tyden N IM OOODBOn CODRANTIBBJIDR IS JAABGELBOEM Naar men verneemt ia bij burgemeeoter en weihouders ingediend een adrea voorzien van ruim honderd handteekenongen iaezwaren inbrengende tegen het verbod om binnen de g a neente vazkoia te iumden en de trekkmg daarvan verzoekende MAMM OMuaont In de voonnddaggodsdienstoefe ning h de GitMte of St Janskerk viel gisteren een der popen van het o geI met donderend geraas naar beneden Dit bractM uit den aaid der zaak hee wat onlsteltieiMa teweeg De predikant iftelde echter de gemeente spoedig gerust dioor mede te deelen wat er geschied was waarofi hq zijne 4eeq de kon vervol0En SS JAAB OBUDIN De secretaris dezer gemeent njf J van Heusde is door B en W van Amsterdam benoemd tot hoofdcom mies der afdeehng opentiare gezond heid aan de jwmeente secfetane aldaar De heer Van Heusde werd me ingang van 1 Juh 1812 tot aecretans dezer Nmeenle benoemd Uit HaaMrecht Hede n iiiorg e r werd ten overstaan van notaris J Koeman vlocht het bondshotel ff koffiehuis Het Huis Den Hoek Eigenaar wrd de heer P Blanken al hier voor f7300 ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater DE MAN OP OEN ACHTEBGROND Thalia brengt met De man op den achtergrond een detective film Van het fijnere genre waarin de nadruk met gelegd wordt op sensationeele achtervolgingen en kloppartijen hoewel die er niet in ontbreken maal voorna melijk op het speurderswerk Er wordt goed de spanning in gehouden en rntoi bluft tot het laatst toe in de onzekerheid wie de dader is van de geheimzinnige misdaad Meerderde personen komen in aanmerking voor dat dadpr schap en de ontknooping is bijzonder verrader d Dnc woij oo het b i M door onverstaanbaar venuftige combinaties en dctucties maa h el lo doordat by het volgen van een aanwyzing de pleger van het misdryf zich moql verraden wiil de misdaad waarom het gaat een gevolg was van een andere waann door bedoelde aanwij zing de noodige klaarheid werd gebracht ten opzichte van den hoofd schuldige Fr zitten een prettige vairt en afwisseling ai de film ïVilz Rasp als de hoofdverdachte Theodoor Ixk als de sch unbare geraoedelgk en ongevaarlijke oude pensionbewoner Karl Martell als de scherpzinnige en door tastende commissaris Rudolf Platte als de sluwe hebzuchtige inbreker en Ma na van TSsnady als het verliefde meisje dat uit angst voor den man dien zu bcmmt het onderzoek bemoeilijkt treden het meest op den voorgrond Reunie Bioscoop jü Jü Het verhaal van de film Ju Ju be gmt in New York en eindigt ui Berljua tusschen deze beide puten ligt een me nigle van gebeurteni sen die tot een zeer aanvaardbaar gtheel zun aaneen gerud Twee personen zijn het voor wier béide leven deze gebeurtenissen van grooten uivkied zyn zoodanig zejfs dat hun wegen telkens samenko men en ten slotte de held en de heldin van het verhaal elkaar voorgoed vinden De toevallige kenmsmaking tusschen den sir cesvoUen ingenieur Geldem en het krantenmeisje Ju Ju vuidt m New York plaats Niet het ytOEsr rerooisaaJct loor n kou gebrulke men AbdQalroop die de vastslttaiidi4 lt ia caf doen toskoiiien 9 Uw b pr fd bg kocal riap brauklUa alliBU AKKER S ABDUaKOOP siVe reid5 Ofifv licestiitA Hans Holk staat daar en kijkt tiaar aan Ui beeft dexeUde slanke gestalte ais zyn vader dezelfde blauwe oogen diens boog voorhootd en de smalle maar Icrachtige benden Maar hij is mioder wilskractatig minder zej er Jongensachtig teeder het gezicht n UI d l lauwc oageo i een onzdiare uitdrukking Waarom klikt u mij aoo aan juffrouw Witt net is alsof ik wondar wat heb uitgehaald Uw vader ia verdwoppi mljidMerHolk stiet het meisje uit ar ja inbet cirrus uigefaroken 1 Wy weten xeUniet prenea wat r gebeurd w Onwillekeurig doel Hana c B stap vader een oogelukT Maar dat is toch nietvnogelijk dat kan niet waar zyn IpCSeen ongeluk mijnheer lIoUc hU is verdwenen miUMn in de voorstelling De jnn ep an kijkt voor tidi uit njn Upper triHen Hoe kan hy verdwen yn temidden van honderden mensclien Wttleven toch tn Rurapa Ea dan c itselng Wordt hij evermanddoor verdriet O mijn vader i ik j De iralle mond lifkr een streep Inhet leeke ezicht De slanke vmMers pryn n n in d r r fr van d n hoed zg h 1 nn Ik Uyn hemd an Ik had nog ruaM toeval maar het groote doorzettuigsven Veo van het meisje te oorzaak dat 4 aOcaar ook m Europa weer ontnioetca JuJu vmdt daar haar werk m een jevnetheater slaat zidi er goed doorhem en is degene die 3eldem een grooten dienst bewast als deze buiten zvn schuld m een moordzaak betrokken raakt Maria Andergast ipeelt de ral van Ju Ju op aantrekkelijke wyze Albrecht Schoenhals is hierbij haar tegenspeler Charlotte Susa vertolkt de rol van n mooie maar hartelooze vrouw m de e rolprent die een aangename afwisseling van spanning en humor en fraaie revue scènes biedt d Schouwburg Etioscoop CO SNUGGER De Itahaan Umfaerto Ifelnati ont popt zich m de film Snugger en Ca die deae eic in de S hoiiwtKirg Bioscoop vertioond wordt al een komisc leler van formaat Hu en Paolc Stoppa zijm gezworen vnenden die echter doorloopend geldgebrek hebben jrelukkig voor hen u er echter een rylce oom en ais gevolg v an de dwaze vernilLkelingen waarin deze oom door toedoen van he illustere tweetal verzeild raakt weten zij m hun geldtekort op mgeni uze en beestige wyze te voorzien E z t een flinke vaan in deze film en de verma keluke situaties volgen elkaa snel op De oom wordt eerst ra7end jaloe sch omdat hg denkt dat zijn vrouw hem bedriegt maar als Snugge en Co dat m het reine willen bfengon giia dat maar met zoo gauw en stapelen de verwikkelingen zich steeds meer op Npast Unrtyrto MelnaU valt vooral op Gughebno Sireaz ak de ryke kaas fahnkant Het spel van dezen rav eohten acteur do t zeer weldadig aan door zijn ruslig en sympathiek op treden Er I een uitgebreid voorprogramma waarin o a een documentaire De beiaarden en een interes ante 9il houettenfilm vertoond worden S V d Kraats Economische rechter te Rotterdam DIVERSE VEROORDEELINGEN De economische rechter te Rotter dam heeft ƒ 50 boete subsid au 10 dagen hechtenis oipgelegd aan den 64 jarigen slager J W Haak te Nietiv erkerk a d U se die op 17 en 18 NoTMnbcT j4 bad geslacht zonder vergunning Een boete van ƒ 25 subs diair 8 dagen hechtenis krecig de 32 jarige P junveehandeaar F Haoenbrock te Nieuwertvcrk a d IJssel die op 18 No V ember j L een geit had doen skich ten EenzeMde boete kreeg de 27 jarige tuinder C Vei oora uit deze fde gemeen Ie voor het Siachten van een tiok op 17 Woven i cr j 1 De 43 jarige schilder Gvd Velde ie Bergambacht had m October en November j L zonder vergunning verf giiiruikt en is daarvoor confomj den eisoh vtroordeeld tot ƒ H boete of 10 dagen hechtenis Een boete van ƒ 100 of 50 dagen hechtenis Wipd opgekgd aan dsn 29jarigen veehouder W Hoogendoom te Hekendorp wegens het vervaardigen vrn ka 8 zonder merk Het OM had ƒ 200 of 50 dagen gevorderd Een txiete van 20 of 10 da en hech tcnis kreeg de 199 jarige melkrijder J M Urtteniboogaart te Vlist die in Fcbruan j I iiaas zonder bon had ver tocht S Politierechter te Rotterdam SPEELHARTSTOCBT ten jeugdig Amsterdamsch kleermaker had zich onlangs in de buurt van Gouda gevestigd om zich daar een beslaan te scheppen Dat zou hem best geluftt zyn zoo hu geen hartstocht had gehad voor dunken n Cafe s en kaart spel Zoo kwam hy spoedig op zwart zaad c zitten doch hu meende er toen een probaat middel op gevonden te hebbtn aan dit geldgebrek het hoofd te bied Hij ging zija klanten die hy reeds l ad gemaakt bedriegen By den ten nam hy lappen stof i ontvangst waai voor hy costuums had moeten ma kion en vei ocht het gOLd By een an der treek hy maakloon op zonder dat hy er let vopr deed By een derde stal hy een stuk stof zoodat zyil tot dusver onbesmet strafregister plotseling verrykt werd met oplichting ver dt istering en diefstal Hy werd gepakt en naar het Huis van Bewaring te Rotterdam overgebrachL Voor zyn misdryven stond hy voor den rechter Alles bekende hy omdat hy er toch niet onderuit koh Rekening wilde de officier houden m t het blanco strafregister van dezen met hem voordat liU naar Denemarinn ifing En nu is hU verdwenen misschieii auod Kyk my toch niet zoo aan jufirouw Witt Ik kan er immers niets aan doenl Ik voel me als een misdadi ger Ik kan bet ailemaal nog niet begrypen Lore staart hem steeds aan Dat kunnea wi geen van allen mnnheer Holk Hans Holk is letterlijk uitgeput Zijn vorm eide liersens waarover de druk v Tn slapelooze nachten ligt zieken een uitweg tusschen schuldbewustzijn ea niUsteltenis Zyn gezicht vertrekt tdl een primas Ach wie weet boe het is Juffrouw orr misschien maken wij ons oonoo dig 7 rgen Mijn vader he ft wei voor moeilijlier dingen gestaan waar het gold rec ame maken Met van wordr fjnicelende ooaen gaat hét meisje voor hem staan Dal is gemeen mdnbeer Holk vreeseldk geneen Begrijpt a dan oiet Kaariim het hier gaat Het ga omzun levenswerk om uw vader jmalles wat ook u lief en dierbaa moetzyn Daarom gaat het en nierrindweet of u niet tn deze onaalige geaehle nls verwikkeld zult worden mijWi eTItolk Ik vrang w waar was u toenöw vader aan zijn eirni en ain allesontrukt werd j De rr c nn Ine Ach 100 ia bet de Juftroi w dankt I kleermaker ca daanan ondanks den ernst der gmkfjyt feiten slechts S maanden met aftrek der preventieve hechtenis De rechter heeft den Jongeman een ernstige waarschuwing gegeven en hem aangraden het by dit debuut te laten Hy beeft hem veroordeeld tot 3 maanden met aftrek van de preventieve heditenix Pal werd een wiel Er stond een Roiterdamsch meubelmaker voor het hekje die te Zevenhuizen een rywielachterwiel met torpedonaaf had ontvreemd ten nadeele van den fabri sarbeider P ClasuK aldaar Verd beweerde dat de vrouw van Clasing hem permissie gegeven htfl van het oude rijwielframe van haar man dat op het erf van haar schoonouders stond het achterwiel te nemen Zy zoü hem zelfs eep nyptang en een schroevendraaier daarvoor geleend hebben Dat w s echter niet waar Er zou slechts prake geweest zyn een kleine pa vani het frame af te halen doch verdachte had het geheele wiel maar me enomen Het O M vraag omdat verdachte bleef liegen twee weken gevangenisstraf Hoe vmdt ge anden het feit vroeg de rechter Gemeen zei verdachte Zeker gemeen beaamde de rechter Zie je het nu zelf in Verdachte schudde ontkennend hethoofd Hii bedoelde het anders De getuigen zouden hem valsch hebben beschuldigd Je doet als de vermoorde onschuld taxeerde de rechter s manshouding Ik vind den eiscfc van denofficier piet te laag Je krygt 14 dagen Mebjesmzie Tegöi een niet verschenen 19 jarig meisje wonende te Gouda die op 17 Juni j I op den Fluweelensingel aldaar een 17 jarige stadgenoote by een twist een paar stompen had gegeven onder de tutnoodiging nu heb je de eerste klap kom nou maar op vorderde de officier ƒ 25 boete of 15 dagen hechtenis Het vonnis luidde vnf gulden minder dan de gevraagde boete PORTBMONNAIE WEGGENOMEN Uit een woning aan de Jan Kotten teog 18 een portamonnaie met vyf Ruiden en dne en dprtig teitielpuntenontvreemd By het onderzoek van de politie IS gebl en dat twee elf jang meiejesi die wel eens m de wonine kwamen den diefstal hebben gepleeful Het gcM hadden zij gedeelteliik ver fnoeot en gedeelteliik uiteegeven aii het koooen van snuisJsrlltjes als rn oeties en 7 kjes po der M de spu Iptjes votkien zij zich bli baar toch net erg op hun pemak want een deel er van hadden zy in een noolput ge ooid De ledipe portehionnaie met de itt elnunten xvas in den Fluweelen singel g wo pen Predikbeurten ZONDAG 12 APRIL Remaqstnuitsehe Kerk Vm 1030 uur dr A H Haentjers Gi avcnhape Kldne Kerk Ver van Vryz Hervormden Vjii 10 30 uur ds C P i omsen I LnOiersehe Ketk Vm 10 uur ds J N B Ser Leiden Ond K thcHeke Kerk V m 10 en n m 6 uur p toor G PGiskes Geref K r Vm 10 en njn 5 uui da J P C ten Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A deBlois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A Dubois Ned Gera Geneenta V m 10 en njn S uur df Joh vanWel en Woensdag 7 30 uur ds Joh vanWcl7 n 4 Vrije Evangelische Geneente V m 10 en n m 5 JO uur ds H CI pp Donderdag 7 30 uur Bybellezinx mbidstSnd i Ver CalvUn Nm 5 uur ds Hooikaas vaif Ben acliop NederUndsche Geleatsgjcmeenaehap fix Leger des Reils Vm 10 uur Ifeiliging iensi n4i 7 uui verlossingsdiens Iftderi de heer en mevr Vecnstra uit Dordrcoh Dorderdag 3 en 7 30 uur Heiliging dienst leiders de heer eif mevr Schram van Rotterdam dat ik heb ingebroken en mijn vader ontvoerd miSvchicn wel vet moord heb Ja wjEUom nnt Hans Holk ia tot alles m slaat De buit geld veel geld iflet waar bat la de moeite waard om by het cjms Hotk in te breken Met belde banden grypt tui in de zakken van zijn s bankbiljetten Sad deren lilvergeld rolt over den vloer Ik kon met spoedig genoeg dtrecteur Tan dit apentheater worden hè Hans Holk heeft het gedaan De kleine handen van Lore Witt thn meren rriiddoi m zyn crijiuend gezicht Han H lk tuimelt achteruit met een kinderlijk getjaar wryft hij zijn wang wadrup het teeken van Lore s hand duidelijk te voorschijn komt Ver egen staat het meisje erh Het sptjt mij maar waarom deedu w k zoo Hans Holk ktjkt haar onzeker aan Hij ia opeens wakker geworden U had geiyk ik ben slecht heelerg slecht een mi dadiger Lore arukt hem haastig dea tioed la de band Ku kabn zijn ihijnlicpr Holk w Jwaren beiden onrechtvaardig H h 1 npen het geld op en loppei hel hl iijn zakken I Oi nu naar moeke Hahn mUnhe r iHolk eet let n b slapen hel zal we weer ocd iv u m niet tr f Het circus HoWt is bc ig m ta pakken i WAARMBKN gi ook verhuizen i doa bal staeoi aSt POLDiRVAAlT Lat voord ook op onze DIINSTVilElCHTlNO TaM 2534 TuHnoikt I lag Med G 193 aSNOSHING TOT TUDfUlg ONDERWUZERES Blej C M Perdyk alhier u u Mnd lot tudeltik on rwKizern de openbare lagere aeliool no Ju Krimpen a d Uasel KKRKEUJKE COLLECTE Een op de Paaschdagen m de Ned Hervormde kerken op verzoek van Synodale Commissie gehouden collect voor byzondere nood i die i n ont staan door de bijzondere tydsomstjn digheden heeft ƒ 1485 3014 gebracht Da O Elzenga ontving vooi desa collecte een gift van ƒ 100 Burgerlijke Stand Gaberan April Jeaime Haiïa dr van D j Valkhoff en M C Ribbens KIq weg 18a April Wilhelimna Maria dr vanH C Merbis eii J Hoithnysen Mos straat ï EveUna Catharlns dr vjnJ W Geerling en C M Lugthart Sloof steeg 21 April Johannes Herman u Fran ciscus Casper zn van G i F Wan link en J M Groothuizen Sophiastr 9 Ondertrouwd 10 Apnl L de Vnes en J P F vu Oudshoorn NA Jansen en H H Hetlkoop J P Bertels en A C Scheffers H J Dekker en J C le Korte B Stolwqk en IC Nederlwff G van Veen en C van der H Overleden Apnl Pieter de Bruin 86 j Willempje Prms 44 j 9 April Adnanua Franciscus Nuvd styn SS j SPORT V TIIAL O N A kan morgen kampioen worden BIG MATCH lïGEN SCHIVLNIN GEN GEEFT SPANNING IN DRIE KAMPEN Over gehede Uaie belaagryke dag Br staat veel belangryka op het programma voor morgen maar rit groote dag IS het speciaal voor OJN A dat den thuiswedstrijd tegen ScIk m ei gen waarmede het de competitie liesluit het kampioenschap lean behalen Gezien den goeden vorm waann O N A na de lange rust spee n alil het elftal stellig een degelijke kan met voordeel van eigen terr T de van aooveel beteekenia zynde zege te lie reiken en daarmede het volle viordeel uu den kostbaren voorsprong var een punt te trekken Overigens hpcrsdit er mat alleen spanning in de U Agelederen ook l y de oude cana ajlen Olympia met een en ScJievenmgi n met twee punten achterstand wordi het nesiHlaat met begrypelyke belaiigolellirj afgewactjt Niettemin is de kam van de concurrenten toch eer f sziM problematisch want Olympia mott het hebtien var een falen van O N A en Schevejungen met alleen van een eigen zege maar daarop weer vtm eea slippertje van Olympia in de lesteerende ontmoeting tegen CDA zOodtt vooral de papieren van Scheveningeo toch met zoo heel sterk taati Uit dets situaüe blykt dus wel dat ON A de trjeven in handpn heeft Het anders wel een pakkend slot van een ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEl 3 8 4 77 QEN hAAG TEL 3332t nerd teder tnxte plants op de cht nlemar dt gekl pt geh Jgevlockl 1 it ruwe grappen 1 J nu eenmifll n r fjke T i i fWordt roolB a iHet IS den margen oa den vrwiseiu nacht waarin directeur Uolli nuUden in de voorstelling verdwenen is l nudden vanê den regen wel ie n steeds uil den grauwen hemel vjlt biedt het plein van het kleine Deefi I stadje een aanblik van scbijnture r delousbeid bet lykt m niets meer de vroolyke romantische werad glans n klatergoud De groote tent reeds opgeladen Slechts een groite ronde plek toont de plaats aan i gisteren mg arUeaten hun iKinst toonden Hoog opgesUpeld slaan stoelen en banken op een wagen I aarden sleepen de zware wagens met n opschrift Circiia Holk naar liet s tion Ook olifanten werken mede u gedreven dóór zeer f nromant sch iitriaide stilknechta 7 sleepen morhi f en wagenii de zware olifantenpi t laU diepe indrukken na In den week bodem Op nndve plaatsen I men nn bezig met het TbreKen van chiirei tallen Or nks het slechte weer ga het werk go d en viug ledere b lt iedere lat is nrr rd t dcr vn rwerp heeft zij gen iii u ici d aan stilte merd ge cl jid t i8 rh n loor maakt tih 7onder het toe Vaa OlymP jbev f Ook er kUKj kmiMt ttgen k9k kampK ntlen vwsïl dttkiU hetl te atn Vo Mtitj 8lg i H