Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1942

ZATERDAG 11 APRÏL 1942 ammnsaniwtnNnwnnniasmwi OTflGOSEEE BfEDEDBELINGEN DISTRIBUTIE VAN VESS NAP KRINGEN De Secretaria Generaal van het Departement van L andbouw en Viss erij maakt bekend dat detaillisten He in chocolade oi suiker erk handelen de van hun afnemers ontvangen bonnen P van de textielkaarten DA DB DC of DD en de bonnen AA of HH van de textielkaarten DE of DF dienen te plakken op opplAkvellen MD 18 Op ieder opplak vel moeten honderd bonnen worden geplakt terwijl een eventueel restant op ten afzonderlijk opplaJcvel moet worden geplakt De detaillisten dienen de oppUk ellen tezamen met een onlvangslbew s MD 201 op Maandag 2X Dinsdag 21 of Woensdag 22 April 1942 bl den plaatselijken distributiedienst in te leveren Voor de ingeleverde bonna van de texttelkaart zullen zlj per bon voorschottoewi zingen ontvangen voor vijf rantsoenen chocolade of suikerwerfc waarvan ten hoogste voor twee rantsoenen chocolade zulks naar keuze van den winkelier Een rantsoen suikerwerk af chocolade bedraagt 100 gram De detaillisten dienen de ontvangen toewijzingen aan hun fabrikant of grossier op te zenden en kunnen op deze wijze de hoeveelheid suikerwerk of chocolade ontvangen die vokioende Is om aan de vraag van hun afnemers te voldoen ZiJ logen den hun als voorsc iot verstr ten voorraad na 17 Mei a s uitsluitend tegen geldige bonnen van de versnaperlngenkaart afleveren Voorts Is het hun vert oden de bonnen P AA of HH aan hun leverancier door te zenden De detaillisten moeten alle door hen ontvangen bormen bO den distributtedienst inleveren Grossiers kunnen de van hun afnemers ontvangzen toewQzingen vanaf 30 April 1943 bU de distributiedienstcn tegen verzameltoewïjzmgen inwisselen met en ontvangstbewijs MD 281 Voor iedere ingeleverde 100 rantsoenen chocolade of suikerwerk zullen aan de grossiers verzameltoe wij zingen voor 1S9 rantsoenen worden uitgereikt Deze overslag wordt gegeven ten einde hen In staat te stellen orn gedurende de distributie over een voorraad te beschikken om aan de vraag van de detaillisten te kunnen voldoen De grossiers dienen de ontvangen vetzameltoewljzingen aan hun leveranciers op tetenden 6325 DISTOIBUTIB VAN TABABBPR4M UCTEN De Secretaris Generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat tabakshandelaren de van hun afnemers ontvangen bonnen T van de textielkaarten Da of DB dienen te plakken op opplakvellen MD 18 De bonnen T van de kaart DB moeten op afzonderlijke opplakvellen MD 18 worden ingeleverd Op ieder opplakvel moeten honderd bonnen worden geplakt Ben eventueel restant moet op een afzonderlijk opplakvel worden Ingeleverd Het minimum aanUl m te leveren bonnen T van de texttelkaart DA voor i iannen en Jongens bedraagt 20 stuks Voor het aantal m te leveren bonnen T van de teSttielkaart DB voor vrouwen en meisje is geen minimum gesteld Bij de inlevering moet teven een ontvangstbewijs MD 201 worden ingediend terwijl de tabaksvergunnmg moet worden overgelegd Opplakvellen en ontvangstbewijzen ziin bij de plaatselijke distributiediens en verkrijgbaar De tabakshandelaren zulUn tevens bij het Centraal Distributiekantoor als detaillist worden ingeschreven Zij die het mitvmum van twintig bonnen T van de textielkaart DA niet kunnen inleveren zullen ook niet als handelaar worden ingeschreven De detaillisten ziülen voor elke tien mgeleverde boonoi T Wan de textielkaart DA voor mannen vöorschottoewijzingen voor 100 rantsoenen tabak ontvangen Voor elke 10 Ingeleverde bon nen T van de textielkaart DB voor vrouwen zuilen ij voorschottoewijzingen vior 20 rantsoenen sigaretten ontvangen V tn rantsoen tabak is 20 sigaretten of t sigaren of 10 ciganllos of 25 gram tabak Een rantsoen sigaretten is 20 sigaretten Met ingang van 17 Mei 1942 zullen wekelijks twee boruien v n de tabakskaart worden V = Vtetons a Duttschland inM voor Europa op alle fnmten OPNIEUW 94 000 brt TOT ZINKEN GEBRACHT Bet opperlievel der weermachi maakt d d 11 Aprii bekend Nadat nog pas den 8en April was meegedeeld dat 18 vijandelijke koopvaardijseliepen met een gesamenüjken inlu nd van 104 000 brt tot linken waren gebracht heblien onze dnikiHMten intnssehen nieuwe groote successen gemeld Zij bnuditcn vlak voor de Oostkust van Ameiiiu 12 koopvaardljseiieiien te samen 94 000 brt waaronder 4 groote tankschepen tot zinken B nn3 nnniv wn nMnni i mw M9 BINNENLAND JDE N S Jt ANTWOOEDT hl het kwartiertje De N S B antwoordt te houden op Zaterdag 11 Apdl van 18 30 tot 18 45 via den zender Hilversum II zal Enast Voorh eve propagandaleider de NSB de vraag van een luisteraar Waarom rekenen julhe er toch zoo vast op dat Duitschlafid den oorlog wint beantwoorden In het vervolg zal de proi agandaleider der N S B wekelijks op ditzelfde uur vragen van luisteraars beantwoorden Dez vragen kunnen worden ingezonden a tn den propagandaleider der NS B Maliebaan 31 Utrecht Op het couvert dient aan de voorzude in den iinkerbovenhoek vermeld te worden radiovra en DtSTRnUTIE SCHILDERSLINNVN Het tot dusver uitgegeven rondschrijven van de t ed van beeldende kunstenaars vereen van Pulchn en Arti inzake de distributie van sehllderslinnen heeft tot onjuiste gevolgtrekkingen geleid Naar aanleiding daarvan doet het dept van Volksvoorlichting en Kunsten in overleg met het Rljk ureau voor de distributie van textielproducten voor den handel belanghebbenden weteh dat schilders die lid zijn van de Federatie vatt beeldende kunslenaarsvereeni ingen np vertoon van hun lidmaat5chap kaart 1942 bi de plaatselijke distributiediensten ledere twee maanden een levenngsvergunnini kunnen verkrijgen tot een hoeveelheid van S strekkenden meter d w z 4 vierk M Jjeprepareerd schildere linnen Zij die geen lid znn van bovengenoemde federatie dienen zich te wenden tot de Nederlandsche Kultuurkamer welke toestemming kan verleenen voor het betrekken van eenzelfde hoeveelheid gedurende dezelfde periode Schilders die in het bezit zijn van een leveringsvergunning kunnen het hun toekomende linnen betrekken bij de detalIUsten hij wie zij ook voorheen hun tahoeften dekten VERZEKERM6S lllJ vraagt INSPECTEUR f tr ZUIO HOUND AM Zltktnhuiikottmvtr rt k rla Brieven met goedgelqkende foto nauwKcunge leil ensbeschrijving laatst genoten en verlang salaris wanneer l eschikbaar eni onder No 1927 Bureau v d blad Vw uurwerk defect BOKSEN en JIU JitSU Uitsiikuii zil Teriliili in Inschrijving voor deze cvirsusvindi plaats op DonderdagIS AprH mA m de zaal van ONS HUIS Tnrtmarkt 55 Zaterdagniiddag 18 Aprila s inscliryving van H B S Gymnasium ent G 1938 Het Bestuur en t loüpt spoedig weer perleel Rl ks ftyt Horit r Bay M Gevraagd Uw adres voor Cartonplaten in verschillende dikten Jan Postmus Raam 142 Telefoon 3720 DE KLEINTJES üOBiilEK v m Kwait srubh k wonM opcenamen Dinsdags Donderdags en Zaterdags Ilarief Betrekkmg advertwities 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 mM meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 m M f 0 27 elke 3 m M meer ƒ 0 11 alles b vootuittoetaling Advertenties onder nummer aan het ureau 10 cent verhooging Bewösnumraer 5 cent extra InzeJxJifig den voorafgaanden dag lieven kannen alleen worden afgehaald eiken iae v n 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur Postxegclverzamelingen te l oop gevraagd Postzegelh nde A Slegt Lange Tiendeweg 7 VERKOOPHUIS Dpelestraat 29 Tel 3308 IiJen verkoop van Antiek eif Moderne Meubilaire Goedden Verrekukers Micros ecjpen eijz HUWELIJK Succesvolle bemiddeling voor alle rangen standen en leeftijden Ui i et r tWatfes door geheel Nederland Inlicht sotilrift en mondeling Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W RAplOTOESTEL te koop gevlr Liefst fabrieksmerk Tevens eJ tr Ciramotoon met PickUp Klem defect geen bezwaar Brieven CrabethBtraat 57 ben Gouda SPORT Wit flanellen tennisbroek Badmantel Bokshandschoenen Oost Haven no 14 Zaai nu uw BLOEMENZAAO Fa G NETTE JONGELUI vragen gemeubileerd of ongemeubileerd Ziten Slaaphafiü met gebruik van Keuken ftieven no i 648 ibureau van dit blad Gevraagd NET MEISJE voor d en n Br van Lugteniburgstraat 40 Voorturg dicht by electr trem GEVRAAGD EEN WERKSTER vooii de Vrijdagen Knoops Welh Venteweg 79 H H SCHOENMAKERS Te koop 1 Frotiana Li rnp rs zonder leesj en nieuwe constructie 18 p Ijzeren pfaten TE KOOP 1 paar lederen Dameslaarzcn maat 37 38 Lage Gouwe 118 Prijs d W verschillende maten ƒ 145 Br no 668 bur v SPAANSCH liessen K onv en opl examens E Aziria Oost Haven no lÖ GevTaa d NET MEISJE voor l alve dagen niet beden 18 jaar Vrijdag den ge heeien dag Adres Mevr de Vries Gr Êlonsweg We hoek Hertegouwe nstraait Te koop 1 CACTUSKAST Dirk Gouwe 8 Pame b b h h zoekt gi stoffeerde of gemeutoileerdi JtltSlaapkamer met of zond gebruik van keuken iBrieven no 650 bur v d Ibled LA NGUE FRANcAISE H Vonau R v Catsweg 45 Teléph 2792 WIE RUILT Koffergr amö oon voor Bagagekoffer Br no 651 bur v d blad Laat aw hond o kat vakk castreeren of knippen N J van Dam en Zonen Verloskundigen en castreurs Reeuwijk E 128 Telef 364 Net meisje PG btOekt VRIENDIN 18 k 20 jaar Br no 632 bur v d blad TE KOOP compl Wieg met groote Babypop Oo6t Haven 23 Biedt zich aan Net Meisje R K Middenstahds v4n buiten voor hulp in dehu shoudinc Op joede Img vordt gelet Br no bureau van dit blad TE KOOP 2 Philips Radio s goed spelend Wilhclmina traat 24 TE KOOP een paar bruine D mcsischoeneh Adr Koe mendaal 1 Gevraagd Accordeon ir t pianok jlvier Br m pnisopta ab g5 4 bur v i ol TE KOOP Tafzijden rk bkuw itJ t t 44 Wachtelstraa t 43 TE KOOP Bnvmers Vitrageen OvergoTttijnen Schilderijen Krugerlaan 52 f Envmers goTttijnen HEEFT U OOK AL WESTMINSTER LICHT Koop geen goedkoope lampen doch zumige betrouwbare Westmmster lampenm Westmmster garantic G de Raadt Wüdstr Ï2 Gooda el 2556 bij geen geh 3113 Boekbinderi D v Leeuwen TurfMngel 23 Het betere adres voor inbmden van alle soorten bo Ven jaar Naaimachnie gevraagd voor uitbreiding atelier Hanlof trapbewegiijg Br no 675 bur van dat blad Moderne kinderwagen en kaard gevra i d Bi ieven no 676 bgr v d blad TE HUUR per 1 Mei 2 kamers m t keuken Ie verdieping vm tpaar zonder kmdcspen Bur vlietkade No 79 gangen en oHmek pfaWf Baar let kopejoof Bita AKKXRrnS ia kuil I e AKKEKTJKS sa 1MB i mat da oonaak Baar wd dia verrdeode agnei vcrraaaeBd mal eg I AKKKKTJCB lUUoi diiact O l iw an makaa dat XS ridt pnttiK gaat toüm ijixKEBiaie rfaid arazoen dat toi het laatst smteUlkbeden ia U e 6 1 IS 30 18 IJ 6 7 1 17 31 23 jg k ien H 4 6 2 14 33 24 GJI V aadert de beaUarfnc n t ree and te deier stede y ootiDoetincen zyn van geJiBJj DONK Stolwyk geldt dit Tje bezoekers die zich in het 5rJa in 1 N V B zoo kxaaU 5 dat zy van het begin af op de Si plaats staan De leidende Stol Sg ullen er voor werken moeten jrD OJtK mag dan geen groote Jj jelen tiet kan het zijn gasten MIK feooeg maken QSS D J S kunnen de boven hIibmI G5 V rs dicht het kam lUlrtinr naderen een zege levert Mm de dne nog noodige punten röi Ifs kan G S V nu reeds kamLn B denk als Heraiaodad zou Jnieleii maar de kans hierop lukt Mt poot In elk geval mag verwacht Mjoi dat de oen witten bet UM wXlen doen temeer daar zü laf en appeltje te schillen hebben Q DJ S dat hun destijds de eenige Mg in bezorgde ne ie eerste elftallen speelt alléén joiidt uit en dit elftal wacht mede moeiluke opgave bij het leidende y dok dit derde Utrechtsche liiii i den Gouwenaars el geen gcM veren IPnude kans voor Oon 2 Bil de Tcaerves eveneens een paar klaigrtjke partijtjes en wel bu die luna de Goudsche pretendenten in Ktie kiomen Gouda 2 dat er nu zoo péxl voorstaat kan op eigen veld legm A D O 4 de fraaie kans versterta O N A 2 dat wel achterop genikt maar nog niet geheel uitgeschakeld heeft thuis tegen Schevenin n 2 de gelegenhdd tot herstel t Is luk op het O NJV terrem o het Ikdt speelt er tegen Schoonhoven 2 l rt 1 in dezen wedstrijd in staatM in de topgroep te handhaven omta ki de resteerende ontmoeting hierk n het leidende H O V 2 de kans t wgen In de overige partijtjesikai geen belangen op het spelGwd 3 kan het by Neptunus 3 gelijkkoud ai n Olympia 2 en G S V 2 dieBHwens naar Rottefdanr gaan hebtai bü D H Z 2 en Bloemhof 2 goedeprapectieven IKteTstcn tegen elkaar in Onderafdeeling b lie Onderafdeeling Gouda komen k t ee laagst geplaatste elftaHen flwnewej en G S V 3 op eigen veld lipB de twee hoc geplaatste LekWkeik 2 en Moercapelle waartiij de l l niscandidaten hun positie Vel t verstericen Nieuwerkerk heeft Wnpelend een kans tegen Gouda 4 Iiiabacht O N A 4 is uitgesteld fc d O ergangefciasse komt Zweri i i ij een nederlaag in Lekkerkeilc fiBltie onderaan De vier staartibe n m 2 A spelen alle tegen leden ia bovenst heKt en liet aal voor M lUel medevallen de zoo b eèrde J Mo WBneerdeTing te vericrijgènj De s ki de B roep t R D en OlymW 4 kunnen ioh thuis tegen Lek tek 4 en HJeawericeik 2 nandha n h d deide klasse zyn nieuwe wi voor de pretendenten BodeWwn ï tr KP 1 Schoonhoven 3 Wrafcacht 2 oi Oudewater 2 die Ift IMS an aUe c moeilyk heht en waiiiten ÓttDI Weer kampioenslournooi van Schaakkring B omna sTRu Ei rj wÉT6iszET 1 fci a s ztilf i dé fc ist gd i om JtPWoonlnk tmpidSIsPliap van den ken Schaakkritïg weer begin Br wordt aook ditmaal in drie gespeeld wjraama de winnaars eerste klaise met de hoofd t Te lers van verleden jam om het go iischap 1942 van GoÖ zuWen Sr De deelneming staat Spir voor akeis in Gouda en omstreken Meaacaaaker f de huishoodellike wintercom52 n Messemaker werden de JJ party enfespeeld £ iong V de Jong l J Bt T Katwtik 1 0 A S C Genda i 1 ijk A Broekhuyzen gelen P Lafeber 1 lLi i en K de Jong i S ÜenUl a 5 w J Gertuordi l iV W n Jr A V meer Sr 1 0 Bey J de Jong afgel 0 1 1 0 0 pl IgeM i C Gouda we den de volgendöa KPspeeM voor d huishou wintercompetitie DO X BS D OX vien de volgende resuL taten bertikttis bAer coopeOie J Verbey A t Jaarsveld 1 O J Vattey f t d Sajiden 0 1 ImMiwideHike wintercompetitie G SUaaenb o r g H Oostterbeek 1 0 H OMciBMTer A v Jaarsveld klg De stand an de huishoudelijke Wfai teicompetitie ii tiians als volgt V Oóstermeyer f 7 O O ï A T Jaarsvekl 8 8 0 3 5 P ▼ d Sandea 8 4 13 4 N Roest 8 4 O S 4 U Straver 0 3 18 8 G Sterenhori 5 3 0 2 3 U V Reeden 8 2 13 2 J Verber 8 2 0 4 2 A Scheffers 0 2 0 7 2 A ▼ Ruiten 5 2 0 3 2 A Mel 2 110 1 H OosterttMk 4 10 3 1 PLAATSaUK NIEUWS Bergambacht nmKBEÜRRN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerfc 10 uur v m ds Plomp v Nieuwpoort 2 30 uur njn da Kalff van Gouda Ger Kerk 10 uur v m en 6 uur njn ds Ter4iaak Uitgetredenan Ned Herv Kerk 10 uur v m ei 6 80 uur n m leesdienst Berkenwoude PKEDIKBEUKTEN VOOE ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur dsM J W Zevcnboom Bcxtegraven PBn IKB t iIBTEN VOOR ZONOAè Ned Herv Kerk v m 10 uur ds Klüsener n m 6 uur de heer Dekker Geref Kerk v m 10 en n m 6 imr ds Dam Ev Luth Kerit v m lO SO uur cand J G BahnrafiUer uit Rotterdam Evang kring Beusgebouw n ih 3 30 uur de heer Joh de Heer uit Driebergen Boskoop COÖP VKREENIGING DE BOSKOWSCHE VEILING 10 Aj ril Rosen per bos Butterfly J 20 4 20 August Noach 3 40 4 00 Gemengde rozen J 20 1 80 Drversen per bos Cerasus Hisakura kers Ie srt 4 li0 5 00 idem 2e srt 2 40 3 50 Fodsfltiia tak ken O 80 1 10 Sermgenibloeoien 140 1 90 Rhododend mibloemen O 5ft O 95 idem PinkPeM 1 1 40 2 S0 Balrozen 1 50 2 00 Priniustriloba ti ken 0 60 0 90 Clematis Nelly Moser O 65 Audromeda 035 0 40 Mah iaiblad 0 15 Freesias O IO 0 15 BURGEBUIKE STAND Geboren Leonardus Gerardus WiBiebnus z ven J M Stolwyk en J M C ÓveriMek Mathilda Mana Catharina d van G Nederhof en A W Verwey Ge trou wd P J Knoppert 25 j en Th DuUemeijer 25 j L Hutten j en W M Pannebaikker 24 j 1 W van Boheemen 28 j en G J Streng J Moordrecht BESLUITBN VAN ÜRGEMEESTEK Versekering en flnandecle controle Met he oog op de stijging der bouwkosten heeft de burgemeester gehoord het advies der wethouders besloten tot verl ooging van de bedragen der brand stormen rootestverzekermgen voor het gemeentehuisr de burgemeesterswomng de openbare lagere school en de mo oArandspuit Daarmede zal voor de gemeente een tneerdere uitgaaf van omstreeks f 100 gepaard gaan De regelen betreffende controle op het geldelijke beheer en de boekhouding van den ontvaftger en andere comptabele amtotenaren der gemeende ztjn gewijzigd vastgesteld De controle is opgedragen aan het Centraal Bureau voor verificatie en financieele advieaen van de Vereeniging van Nederlandache gemeenten te s Gravenhage Nieuwerkerk a d IJssel JPtffcDIKBEilKTEN VOOR ZONDAG Ned Hervormde Kerk vm 10 en njn 2 30 uur ds A H C Vollenwetder Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur ds G H Rijfcsen Gerei Gemeente van 10 en njn 3 uur leesdienst Reeuwiik PBEDIKBECBTEN VOOR ZONDAG ïïed Herv Kerk v m 10 uur ds F W G Verlieul van Jioudaï njn 3 uur de heer Kruithof godsdienstonderwijzer tt Waarder Ned Herv Kerk Shiipwijk vm 10 en njn 3 uur ds E S de Lint Geref Keik vm 10 nir ds W van Dyk van Oudewater njn 6 30 uur ds P Warmenhoven Schoonhoven DnVOEUNC 8CHOONHOVENSCH UNDEBKOOfc 1 Mooie avaad Woensdagavond gaf het Scbo ihovensch Kinderkoor onder leiding van den heer Gysb Nieuwland uit G4uda in een uitverkochte Nutszaat een zeer geklaagde uivoering Begonner werd m t het zingen vin bet club ied Vod brachten de kleintjes eenige tMunrne tjes en ook de giooteren MeJle wera opgetreden door debutantjes Voor de pj uze voerden de kleintjes een alleraardigst spclle e op getiteld Zomei waarbij keurige cosuamples werden e agen Na de paute tawchten o de groote Mnderen e n tweetal eer goed ge Recept tegen Hoest Verkoudheid en Influenza knt Int nlf klair aaktn Poer bèt opgelost Dit is een rccep edatsnel verlickting brengt Haal bij Uwabothekeroi drogist 30 gramVervus dabbel geconcentreerd en vermengliet met een kwartHter heet water en eeneetlepel suiker of stroopdoor tot het geheel Ishoestsiroop is heel gemakkelek te bereiden en zeervoordeelig Dosis volwassenen een eetlepel kinderen van 8 tot 12 jaar een dessertlepel 3 tot J8 iaari een tbcelepei Na de drievoornaamste maaltijden en l66r het naarbed gaan Verreet niet vaadaig nogeen 30 graivs lleschje Vervus dubbelgeconcentreerd bQ Uw potheker ofdrogist te balen O 1913 slaagde Spelletjes op nJ Kampvuur en Zoo mooi afai Zonneschijn Het programma werd afgewisseld door muziek van het Schoonhovensch Klem Orkest Het geheel was een mooie avond Na afloop werden aan de dames Vogel die de spelletjes hadden ingestudeerd em aan den dire teur geschenken aangeboden PBEDIKBEUBTKN VOOE ZONDAG Ned Herv Keft v m 10 en njp 6 uur ds D J van der Graal Minderheidsgroep geen dienst Geref Kerfc vm 10 uur openbare geloofsbeUjdems en voort widing H Avondmaal en n m 3 uur ds J Hoekstra Rem Gerei Gem vm 10 30 tiur df Ti BkxKkér van Utrecht RK Kerk vm 8 en vm 10 30 uur Hoog Mis n m 6 30 uur Isof L r des Heils vm 10 uur Heiligingsdienst 12 uur zondagsschool nm 3 uur kindersamenkomst n m 6 uur bidstond njm 6J0 uur verlossingssamenkomst Waddinxve èi SCHOORliVEENBRANDIE Gistermorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Zuidkade Door vluiè op treden van onawonenden was het gevaar spoedig beeworen De brandweer behoefde dan ook geen dienst meer te doen UITGIFTE VOLKSTUINEN Terretai van 7 H A beseUkhaar Ook in deze gemeente worden poRin een in het werk gesteld om volVs uintjes uit te eeven Reeds gaven zioh voor dit doel 350 personen op Van gemeentewege is uit e7i n naar gewrikt land dat inmidd tot een totaal oppervlakte van ruim 7 H wordt gescheurd Een voorkiopiBe commissie bes aanHp uiit de heeren A J van den Bere M Berftmia J Verheul C Rietveld en S Pille Heeft de verdere liitwerking van deze aan selegenhpid ter hand genomen zoodat binnenkort de tuinders aan den slag kunnen DOOB PAARD GETBAPT In het Noordeinde is een kind door pen paard getrapt toen het dier scfirok van en h w el die tegen z n pooter rolde Wonder boven wonder werd het kind slechts licht gewond PREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG Ne4 Herv Keric v m 10 en njiv 7 30 UI ds I Vroepndèweij Ger Ke k vm 10 en njn 6 uur ds W T Smidt tïhr Ate gemeente vm 10 en nm 5 iiur ds N V d Kraats Rem Kerk 10 uur ds Hoender4aal VS Amhe f Wet en Pv n elie 6 45 uur ds J Lan nan van De Lier DISTRIBUTIENIEUWS Distributie van boter en vet BAK EN BItAADVET MAG WORDEN UITVEIIKOCHT In aansluiting op hei bonaWiwijzingsbencht van IQ dezer waarin voor het tendvak van 12 t m 20 Apnl a s de met 19 genummerde bonnen zoowel van de boter als van de vetkaart zyn geldig verklaard voor het koopen van 125 gram boter of 125 gram margannea wordt bekend gemaakt dat voor zoover detaillisten nog Bak en braadvet voorradig hebben zy dit mogen uitverkoopen tegen m ontvang tneming van een bon per 100 gram BBANDSTOFFENBONNEN MOETEN V6AB U AnUL BU DEN LEVEBANCIER WOEDEN INGELEVEBD Het blijkt dat velen die nog beschikken over geldige brandstoffenbonnen deze niet hebben ingeleverd bij hun koledlèverancier Daarom vestigen wy er de aandacht op dat deze bonnen hun geldigheid per 15 April dus a s lj insdag verliezen indien zy vóór dren datum niet bij den leverancier zijn ingeleverd Op bonnen die vóór 15 Apnl bi den brandstoffenhand Baar worden ity leverd zal iij Tk geval ook na dien datum w rd igeleverd Het is dus raadzaam eenige bannen die men nog m zyn bezit heeft nog tydig af te leveren aan den handelaar bij wien men als verbruikpt is ingeschreven ook al zou die op bet oogenbhk r u over voldoende vooi aad beachilken Zooals reeds wera gepubliee r mag echter na 15 April op bon 08 HK geen turf meer woij en afgeleverd aangewezen elk voor eea rantsoen tabak n f er 4 weketr twee bonnen van de sigaretten aart elk voor een rantsoen tigaretten Tot het inleveren van de opplakvellen met de bonnen T zuUen de distributiediensten op Maandag 20 Dinsdag 31 en Woensdag 22 April 1 41 gelegenheid geven Door inzmdlng van hun toewijzingen aan de Importeurs fabrikanten of grossiers van wie zij gewoonlijk betrekke kuiken de deUill sten in het bezit komen van een beglnvoorraad weOce voldoende Is om aan de vraag van hun Cnetncrs sa 17 Mei mm te voldoen Vanzelfsprekend mogen de detai isten de hxai verstrekte voorschotten op bon Tsletdits na 17 Mei 1942 tegen inontvangstneming van de geldige bonnen van de tabaks of sigarettenkaart verkoopen en afleveren Voorts Is het den detaillisten verbodc n d boitnen T aan hun leverancier door te aenu den De detaillisten moeten alle door hen ontvangen bonnen T bU den plaatselijken distrlbutiedienst inleveren De grossiers dienen de van detaillisten ontvangen toewijzingen vanaf 20 Ap il 1943 biJ den plaatsetijken dlsitributiedienst tegen verza mei toewu zingen in te wisselen I e grossiers zullen hierbij als grossier bij het centraal distributiekantoor worden ingeschreven Op de aan hen verstrekte verzameltoew zlngen kunnen de grossiers biJ de fabrikanten de af te leveren hoeveelheid tabaksproducten betrekken Voor iedere ingeleverde honderd rantsomen tabak of sigaretten zullen aan de grossiers verzfmeltoewijzingen voor 120 rantsoenen tabak of sigaretten worden verstrekt Deze overslatf wordt gegeven ten einde de grossjers in staat te stellen ojn gedurende de dlstriWitle over een voorraad te beschikken die toereikend is om aan de vraag van de detaillisten te voldoen Indien de bij een fabrikant bestelde bo veelhekl hoogcr is dan de fabrikanten t t dusverre aan grossiers en detaillisten hebben afgeleverd kan gebruik worden gemaakt van de tusschenkomst van de vakgroepen De vakgroepen zullen er voor zorg dragen dat de bestellingen die bij een fabrikant zijn binnengekomen en die deze niet kan uitvoeren daar hij anders zijn quotum zou overschrijden bij een anderen fabrikant worden ondergebracht die minder bestellingen heeft ontvangen dan zijn quotum bedraagt Indien de detaillist zyn toewijzingoi reeds aan een fabrikant importeur of grossier heeft gezonden die deze niet of slechts ten deele kan uitvoeren zullen de fabrfkanten deze toewijzingen aan de vakgroep toezenden Het is dus niet uitgesloten dat hij zijn tabaksproducten van een anderen fabrikant ontvangt dan bïj wie hy ze oorspronkelijk heeft besteld Omtrent de voor hindelaren getroffen regeling ztjn nadere aanwtltingen vervat in een circulaire van het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten welke de distributiediensten aan de handelaren vmaf Maandag 20 Apnl 1942 zullen uitreiken op vertoon van de tabaksvergunnlng DISTRIBUTIE VAN BOTER EN VET De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherlj maakt bekend dat de plaatselijke distributiedtepsten gedurende het tydvak van 13 tot en met 17 Apnl a s aan deUiUlsien bij mlevermg van de met IG 17 of 19 genummerde bonnen der boter en vetkaart margarinetoewijzingen zullen uitreiken welke recht geven op het koopen van boter of margarine Genoemde bonnen van de boter en van de vetkaart kunnen tezamen met een ontvangstbewijs MD 201 worden ingeleverd terwijl daarbi op de met een rantaoen boter en een rantsoen margarine of vet gerrierttte bonnen kunnen worden gevoegd Grossiers zullen gedurendp bovengenoemd tijdvak onverschillig of zij toewyzingen voor boter margarine of vet ter mwissellng aanbieden ultsluiterid verzameltoewijzingen voor margarine ontvangen rechtgevende op het koopen van boter of margarme Zij kunnen dus allfe in hun bezit zijndetoewijzingen tn een zakje MD 258 met enontvangstbpu 11 MD 257 inleveren 547 oor spoedig i idienstireding gevraagd een FLINKE JONGEN Dan iu ir Hoekstra voor roagazijnwerlf Aanmelden Maandag voormiddag uitsl Boelekade 17 1839 levraagd Bediende aankom Brieven nu 1 42 bureau van dit blad Net meisje sr JnSc Prins Hendrikstraat 101 met beneden 17 jaar Mevrouw Vingerling loubert traat 156 PkUipa Radietoestel en damesfiets te keep IJssellaan Z27 Te koop aangeboden 1 paejbl danvessch maat 36 1 groot droogrek en 1 paar witte gymn schoenen maat 30 Adres Burg Martenssinfe 34 Te koop gevr m goeden staat zijnde compl Hawaiian Guitaar Burg Martenssingel 11 RADIO DEFECT Bel op 2556 Westminster Radio Wijdstcaat 22 Alle reparaties op het gebied yan 4 e Loodgieter Walestraat 12 Telef 2826 DE DAME die bu vergissing een paar vetkeerde opgerekte schoenen mcdenam woT4t verzocht die tegen haar eigen sriioenen m te wisselen Joh Muurlmg Doelestr 1 0 Tele t 3780 JRÏJWÏELBANDEN waarvan de draden zofl gesprongen het camvas stuk is het lóopvvlaik versleten IS waar zich gaten in bevinden enz enz kunnen vakkundig gerepareerd worden bij Radio en RijTjririhairdel eii Reparatiemrichting J C DEN RIET W Tomibei straat 39 Gouda Telef 3697 TE HUUR QEVKAAUI klem Pakhuis hefet omgeving Tiendewe C S Bonter Lange Tiendeweg 11 TE KOOP 7 gedekte konijnen en Ram Sohoondecvroerd Gouweg B 284 St V wijkershiiB TE KOOP AANGEB Talelbiljart compl en btumevosbont Goegenverw lledlj 21 VOOR BEI EGOING éen of meerdere Woningen te koop gevraagd Br No 715 bur van dit btad TE KOOP 4ton fcnhok met ren Bodegraar hestraatweg 86 tt Te koop oud model RadioVncjt spoelen en Philips LuidgprekerrlJssellaan 7 Ie koep gevraagd een 2 persoons kano alsmede een jol of B M Br no 698 bur van dit blad Juffrouw zoekt VRIENDIN PJG leeftijd ongev 30 jaarBr no J 99 bUT v d bl ad Gevr kleine Automotor fie f en belastingvrije motor Aantnedmgen met prijs merk jaartal enz onder no 7 00 bur V a blad Atelier vwnr DeooiraUeve Kunst HeMerie achter d Vtschmarkt la GouAa vraagt een JS I FLINKE HALFWAS l Jac Tictnessen Si TE KOOP twee hechscha ren een trap 9 treden eenklem ImneiJBltje Kamei i elksloot fit I Een paar lage lEISJESCHOKNEN gev ra4gd m at 30 of 37 Kattcniin ri 82 Tel 3357