Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1942

ZATERDAG 11 APRIL i fc fc iiiai aailiMamaMai i m i W i e Dei Modorao podtenro nriirh lm Klehseg Nleuvra Markl EB Wie hef beste bnfodf hvét heet de Uanten DIRK koopt nog steeds veeren flesschen geheele of gedeelten vao lnboedels Het juiste adres OIRK aeuwe Voor de soiioonmaaki Fa W IDENBURG ZONEN KLEI WEaSTRAAT 22 24 TEL 3863 aevjtell sleh aan veer alle STUCADOOR ïfi WITWERKENj DANKBETUIGING aan H H Doktoren Directnce en Verpleegsters ia het by oadèr Zaïter Nel van het daconessenhuis De Wijk altoiede aan omen huisatfs Dr H RtfMi k voor de llefctevolle eo medische behandelinf tüdens de langdurige ziekte en bi htt overlijden van onze innig geliefde Dochter Zuster Behuwdzuster en Tante Mej WILLEMPJE PRINS Namens alten T PRINS Weaterkade 68 G 1926 Kennisgeving £ e Buigefflccster der ge meenteZevenhuizen brengt ter openbare kennis dat bij zijn besliut van 7 April 1942 krachtens artikel 36 lid i der Woningwet is bepaald dat de vaststel ling van een plan van uitbreiding voor het gebied dezer gemeente wordt voorbereid Zevenhuizen 9 April 42 De Burgem voornoemd BRANDT WeetU dat de Alg Coop Begrafenis Vcreeniging U A te Gouda hat aanig adras Is voor een aarata klla uitvaart of crematie tegen kaatprija dus zonder winatbajag Bel bi een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan F C A LAUOEMAN Zoutmanstraat 60 Onfoungcn Broches en Hangers Turquoispitiia Exclutiavs modallan e llNMibrKlm Tegelsche Keramiek Handwerk In dlvdria klauran n uftvoarhigan e Handbaschlldarda IntiDbfochii Waest zuinig vf Uw voeten mat modern en B astiga motievan LtuaUt dig ptdieurm b Willem Schuld V ktlUllTHETÜLf mW TOlMil UL KORTE TIENOEWES 4 Tel 3257 Na 9 uur t avonds 3294 n KOOP AANGEBODEN baataii kantoargabauw qit stekend geschikt voor plashuis benevens een ni t meer in gebruik zijnde ijskelder waaraan veel bout dat nutfig kan worden gebriykt K I van Iriet Slagtr Réeuwijk tel 210 Qtdipl Pedicare sinds 1929 W 4ttrtit tt OPROEP OPBOCP K en K TUMMSBS BAITOES ANBBINK JANHINU kortom het g h el politnk cabani van Paului de Ruiter Zij a fen verwachten U op Donderdag ló AprtI at t avonds ha f m den Nieuwen SchOutvbuy te Gouda Zij brengen U iiedjes en scfiahen o a 0 femelilaB eeolraU de A B C D ioBgen hel eddaouli voor rr KooMveU Heeroa a boovmi enz enz Nog slechts een beperkt aantal plaatten it beschikbaar te Gouda Ridder van Catsweg 43 telef 2794 Priizen der plaatten fl 5 T f 1 25 ff en t0 5 OPBOEP OPBOIP DISTmiOTIE VtN VISTE BillliDSTOFrEN Bij dezen maken wij onze geachte chintèle er op attent dat de thans geldige kolenbonnen VOOR 14 APRIL op ons kantoor moeten worden ingeleverd Na dien datum mogéh wij geen bonnen meer aannemen I Brandstoffenhandel N V A JONKER ZONEN Kantoor Jaagpad 25 Tel 2734 TIJDIG ZORGEN Elk voeflijden begint met een nog wel te dragen p n Maar het wordt steeds erger Ga daarom als Uw voeten pijn doen als U likdoorns hebt of ecltvorjning direct naar de pedicure Dan kan de oorzaak worden weggenomen FaB VANTONGERLOO WUDSTKAAT 39 TILEFOON 212S GOUDA Orwel lenenamlddeianbodrill vraagt voor haat filiaal te Gouda prima verlcoopster met eenige kennis voor eenvoudtge administratie en geschikt om leiding te geven I eeitQd pion 24 Jaar Schriftelijke sollicitaties en referentiesi met opgaaf van leeftijd en verlangd salaris worden verwacht onder no 1940 bureau van dit blad VERHOOGING DER LUISTERBIJDRAGE 1942 Regeling der betaling door middel van êe giro Par kwartaal I 1 kwartaal I 225 moet re if voldaan ziln 2e kwartaal 175 ie balaloii vóór 15 April 1942 3e en 4e kwartaal f 3 eoMaien vMr 15 Juli en 15 October 194Z Par Indf Jaar Voor h t aersie hali Jaar mo nads beUald alln f 4 50 uHariljit 15 Aprf 1943 daarop bq te betaten 50 cents Voor hat tweede haH Jaar uttarl9k 15 M 19 16 00 te betalen Par Jaar Betaald nwat raMis 4n 9 00 HaftVk 15 April 1942 daarop bil e b lal i tlM A n lomaM s cha ovértdiriiylng i Da op drac h lge ais M è i raeMstroe h barkM vaa dan Postchequoan Cl r ad l anst i bahoMoti das voorloopig nlols te doan drerakaHlngi No 400200 va hot Staatsbwlrqf der P T T te s Gravanhago Op hat Girostrookje l Duidelijk en volledig naam ea adres en een aanvrijzlng waarvoor l de beteling geldt OadMléaiVka batalingait worden geweigerd Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHAHDEL P ROND Pz 60U0A Gevraagd te Wassenaar n bij station Viaduct MEISJEALLEEN in klein gezin Voor ervaren zelfst meisje hoog loon Br met afschr van getuigschr aan Bottema Bloemcamplaan 53 Wassenaar PIASHUISJE ta koop gevraagd Br met prus en omschr ving aan W van Eek Egelantier straat 1 V den Haag Flinke ffulp in de huishouding gevraagd hulp van werkster aanwezig Nieuwe Markt 23 O 1946 6 1 D raaklino voor hén di hmI radlos g ls batahn volgt lnd ApriL En tóch feuko fflodsnie VILTHOED l ah ge Uw oude hoed bij ons foot vsrvormen Wist U dat een oude heerenhoed zoo b tonder geschikt is om er een ech t aardig vlotte itamethpeil van te maken Datak lij onze speciale behandeling wordt dan bovendien t vll prettig soepel en licht Mr Air lif l Moison Johtmna Markt 70 Gouda j 1 voorheen Hoogstraat 169 Rotterdam t M m H il w im w wwi afc wa i m la anskiHIng 0 het baduK van dea SeerelarlsGanaraal aif het Oeparleoient van Al g aw aa na Z ken batraflende den ArbeidsdienstplicM wrdt er nadruUa op gewezan dat oer da proviado ZUItMK UAND gabgaaiield bes t aat tot aanmelding h het aaameMingiMiroeu nGravanliafl Priwsag r ael it 75 W 1 l n NItti lussehen 9 12 uur an 14 17 uur VoorbatarbrdiM RECHERCHE INCASSC en INFORMATIEBUREAU SUCCES Ie aOUDA SepMt v t a Wtos tt 41 Hebt U moeifijkheden met de Incasso Wenscht U een informatie Wilt U een onderzoek laten instellen Wendt U tot ons t ureau en w xorgen voor het overigiii TtL IT re WW Kantooruren van 10 IZ Het bureau staat onder leiding van a DE HAAN dc pBOO li Medinos tandcream doet neer dan gewone tandpasta Poor haar capiliair activiteit dringt de sterk schuimende Mecjinos met haar buitengewoon desinlecteerend en tandsteenwe rend veronogen tot diep in zelb microscopisch kleine spleetjes vanhet landoppervlak waarinde borstel met kan komen en waar tandbederi juist t eerst optreedt De ideale verzorging van Uw tanden en kiezen is tweemaal per laar controle door Uw tandarts en tweemaal per dag poetsen met Medinos MEDINOS 35 ct 65 cl UiUhiHand arkrllgbaar bl apottiakarB ér9tMs rfa ipeclaalbranciha ï NQ ERLAN05CH J ABIllKAAT MWAM UDIGI TUBEN I V r tMl b M Immmr t mmm l 4 Ml 4 0 w r d tm mimtmrd MBOINOS LABORATORIA AMERSFOORT M UBi Eiectra R witkn Uttneaxen en oanverwante artikekn f KENT ONZE ZAAK u Ooalhavea 19 GoBdo Talalooa 2392 Ie KIGS ReparaUe inrichtmg Ie Klas Moffelvrerk Helden verkrijgbaar alle soorten Batterifeii Rijwielstalling 5 cent Luister niet naar bal erpraat fcef C D K geeft goeden raad Duurviunw aegt dat de tante van en nictit exf testieipanlen hpeft gekregen of een extn retkasA omd t Banrvronw u gul met raadgerfogen n jnoet en sielig doen of flink opepelenl Dan gevet U ook wel wat meer Wflt U seker weten wat kan en wat niet kao ioe y iets moet aanvragen vettronw dan op hA ofiMeele distnbatieoieuws w l MM ko S w wvwiiloond covpon d Ec io d tOnm ómai tr ongl go b J t rtnbi lnb