Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1942

Si ndag 13 AprU 1942 jjargang No wm DSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bnreap HARKT 31 TELEP 8749 Pastrekeniiif 84M Chefredscteur F TIETER Goud orkest begeleid was n L door den afgezant van EOosevelt Johnson een afgezant van het aan Engeland en Amerjka onderdanige Tsjoengking China ëh niet in de laatste plaats door ejn fzant van Moskou De Diplo s rijft Engeland en de Vereenigde n hebben voor het eeret in huh gefchiedenis moeten beleven dat hun oorstellen door alle Indische partijem botweg zijn afgewezen dat aan hua bezweri igen geen getoof meer wordt geschonken en dat van een deelneming aaft hun oorlogsfront werd aïgezien Indië heeft den zin van de Eoigelsche politiek in het verleden en voor de toekomst doorzien Een politiek welkt erop gericht is om goed en bloed van het land te exploiteeren en door verdeelheM te zaaien onder de geweldige volksmassa s te kunnen heerschen Opnieuw zal de Britsche onderkoning geweld gebruiken om de Indiërs met slandrecht afjsersing en corruptie ftooals in het verleden tot aan de definitieve bevrijding zyn wil op te leggen Indié IS niet bereid deel te nemen aan den aanvalsoorlog dien ChurohiU en Rooseivelt tegen de landen van het pact van dne heibben ontketend Het wenscnt intfegendeel voor zich zelf bevrijding van de Anglo Amerikaansche heerschappij De dag van Amritsar die morgen gevierd wordt herinnert meif bloedige letters aan de waarde von Britsche beloften aan het Indische volk Indié weigert zich een tweede maal te laten bedriegen ippsop weg naar huis Hef Congres komt 29 en 30 April bijeen Werkelijke vrijheid zou illusoir v orden Groots kans voor de verdediging van hidië gemist aldus Cripps De stoere kop van één der jongens die zich als vrijwilliger voor den Land dietist in het Oosten opgaven FelUnga Schepen schepen en steeds meer slepen DE BRITSCHE VERLIEZEN TER ZE £ Onder het opschrift Schepen schepen en s ieeia meer soJiepen schrijft de Ne ws Chronicle o a Het is uiterjt moeilijik zich een voorstelling te vormen van de grootte van de taak waarvoor de Britsche koopvaardijvloot zich in dezen oorlog geplaatst ziet Engelands transportschepen moeten de arsenalen van GrootBrittannië de Ver Staten Ru nd en de Doftilnions voorzien van grondstoffen die hun ontbreken Zij moeten tarka s ukken geschut en een ontzaglijkhe hoeveelheid oorlogsmaterieel van allerlei aard alsmede vliegtuigen met alle onderdeelen van Qroot Brittannii en Amenka near de ver van elkaar verwijderd Kggende eigeniyke oorlogsfronten Rniïland het Midden Oöslen Indië Ohina en Australië vervo iren Ook heeft men Engelands tonnage noodle voor het verroer van de soldaten Z6 Op het oogèflfclik beschikken de geallieerden echter noch over voldoen de koapvaardijsclhepen waannede deze taak volbracht zou kunnen worden noch orwer een voMoend aantal oorlogsschepen die de transportschepen op hun verre mzen over de gevaarlijke oceanen een veilige beschenming zou den kunnen geven In dit verband kan men niet voldoende wijzen op hot gestegen aantal verloren schepen sedert Japan aan den oorlog deelneemt Drastische maatregelen zijn noodzakelijk om voWoende vrachtschepen voor het vervoer van grondstoffen munitievoorraden en soldaten v rij te maken Het is misBchien zelfs ndodig om ten minste tijdelijk de levensmiddelen aanvoeren naar Groot Brittannië stop te zetten bi soortgelijken zin schrijft de vlootcorrespondent van de Daily Mail met betrekking tot de positie der Bnt 9oKe marine Steeds meer en steeds sterker wordt de Britsche heerschappij ter zee door deze verliezen verzwakt zoo schrijft hij Een ontoereikende Britïsche vloot die voortdurend nog nieuwe vwriiaien lijdt probeert aan alle oortogsfronten iets te doen in plaats van zich te concentreeren op oen paar opgaven Alteen de hoogste instantioa in Elageland weten hoe het in werkelijkheid gesteld is met de Britsche heerschappij ter zee Een ding ia echter duideiijk Engeland is met zijn vloot op een jpimt aangritonven waaroip strategische vergissingen at fouten in niet al te verre toekomst c t strophale evol0en zullen hebben NIEUWE BULG AARSCHE KEGEERING De Bulgaarsche mituster pnesident Filoff heeft den koning het ontslag der regeering aangeboden De koninig aanvaardde dit en belastte Filoff met de vorming van een nieuwe regeering waarin Filoff is geslaagd Hii heeft Zondagavond het program van zijn regeering ontvouwd In ieder opra it zoo zeide hij zal de meuwfe rageerinig dén totriusvcr gevolgden koers voortzetten De buitenlandsche politiek van Bulgarije komt overeen met die der spilmogendheden Bulgarije zal de verplichtingen voortspruitende uit het driemogendhedenpact vervullen Bulgarije wenscht de bestaarpde vriendschappelijke betrekkingen met Turkije te handhaven en te verdiepen Japansche b stuurs maatregeleii in Ned Indië IEDERE BUrrEffLANDER MOET ZICH LATEN INSCHRIJVEN TEGEN BETALING Het Japansdie miUtaire bestuur in Ned Indië heeft bekend granaat dat alle buitenlanders Iwven de zeventien jaar met uitaondering van personen van Japansche nationaliteit him verblijfplaata zuUen moeten laten inschrijven en tevens onder eede moeten verklaren dat zij z Jlen gehooiaanien aan de bepalingen uitgevaaidigd door de Japansdhe autoriteiten volgens het stelsel tot Registratie van de verblijfplaatsen dat in geheel Ned Indië zal worden lp gevoerd Buitenlanders die zich niet laten inschrijven of bovertbedoelde eed niet afleiggen zullen als vijandelijk worden besAouwd en niet die Japansche beioherminig genieten De inschrijivingsreohlien bedragen voor ICuropeanen en Amerikanen 150 guMen voor mannen en 80 gulden voor vrouwen en vopr Chineezen on andere Aziaten met inbegnp van Arabieren en BritschIndiërs 100 gulden vcor mannen en 50 gulden voor vrouwen Het hoofd van het militaire bestuur in ieder district zal bij zonderhed n bekend maken omtrent plaats en tijd van inschrijving Volgens de letter van bovenstaand beriaht vallen de Nederlanders niet onder de l edoelde bepalingen doch aangenomen mag worden dat dit volgens de bedoeling der Jiips rors wel het geval is Redactie A N P De strüd op de Philippynen JAFANSCHE TROEPEN LANDEN OP CEBU Japansche marinetroepen zijn naar officieus verluidt op een strategisch belangrijke plaats op het eiland Cebu PhillippijnenJ geland en rukken thans landwaarts opT Landingstroepen van de Japansche marine die op het eiland Cebu opereeren hebben naar de Tokio As aht Sjimboen meldt op 10 April Argao aan de Oostelijke kust van het eiland en Bariü een belangrijke slefltelpositie aan de Westelijke kust bezet Op denzelfden dag rukten de Japansche stormtroepen de haven van Cebu bmnen In de straten der hoofdstad wordt op het oognblik gestreden De wegtrekkende vijand heeft schepen olietanks en andert installaties in brand gestoken I èoH CH l Haan 4 Zon op M onder 20 35 Maan op 41 onder 19 23 SMen ts verplicht te verduisteren van zonsondergang S tot zon opkomst p Lantaarns van voertuigen A moeten een jhall nar oa zonsS oi i e iJantf ontstoken worden i a 7U F fethe vrijwilligen gaan naar hei Oo ittront Van leden van het sische Legioen werd op de oude markt te Bru el voor hun vertrek het Oostfront itarteUjk afscheid genomen Ho monn P K ifentz De ocgst der boerentuinen is dank zij de goede verzorging groot FeUtnga MMr de BrltMhe berichtendienst r zljn Sir Stalford Cripps en medewerkers op de terugreis anr Londen ta Karatsji aangeko Naar de zender Colombia in New rk meldt bHjft generaal IVavell llUiit met het oppei bevel over de iritsche troepen in Britsch Indië lg de Engelsche voorstellen door tt Indische partijen verworpen Oi exeeatieve commissie van het hflleh Nationale Congres heeft bej lia het Congres tegen 29 en 30 April h IBlhabad bijeen t roepen Cróps heeft volgeas den Engelschen fcairtdieMrt verklaard dat een groote faM voor de verdeaiging van Indië is mbM Het Congres heeft wuzigmg de grondwet en zuiver nationale miering zonder eenlg toezicht van leD ondeikonme verlangd Onder de Iniiige omstandigheden is de inwil van dergelÖlte eiachen volgeoe üppj ondenkbaar ftn de mifJukkuig van de ondertnielmgen draagt Churchill noch Ihreil de adiuld Veeleer ben ik iSMh aan xrakeUjk zoo zeide Cripps ft kbester e ter geenerlei bitterheid taan de Indische leiders wier plicht M is t Kxrgen dat Indië na den oorl0 MO rol speelt bü den wederopbouw wade wereld De hoofdresoihitie van het Congres letoogt onder meer volgens den Enleltchen nieuwsdienst dat het zelfbel hlkklngsrecht van het Indische volk Is deze voorstellen beperkt en vertaiipt is en dat de voorstellen zekere bepalingen bevatten die de ontwikkeliï van een vrije eensgezinde natkmïle regeering ernstig in gevaar Irnngen Het volk van Indië aldus de resohtit heeft als geheel Bovendien zijn de voorstellen van bet Bntsche oorlogskabinet v ag en TObtrekt onvolledig en beoogen geen rtsle wijziging in de huidige structuur van Indiè Duidelyk wordt slechts in uitgedrukt dat de verdediging B Indié in aUe gevallen ondor Britach toezicht zal blijven De rescrtutie verklaart dat deze Bttrekkin van de verdediging aan i sfeer der verantwoordelijkheid te verantwoordeiykheid van Indië tol een faroe en nulliteit maakt en Jnidelijk uitdr kt dat Indië in het f Ml met vri zal zün en zijn rageeitag niet als vrqe Indische re eering m optreden D last der verdediging Van Indië slechts het Indische volk alleen rdlg op zich nemen en dit kan 1a gÓKhieden ab men bet vrijaeid en volle verantwoorariilkheid Wft Derhalve verklaart de oommisw dat zij met in staai is om het haar r bet Britsche oorlogskabinet voorlaegde voorstel aan t nemen ïa een brief aan Criops heeft de JJWzitter van hef Congres Azad ver wd dat het Coögres nog steeds beJM i om de volle verantwoordelijkMid op zk h te nemen offder voorwaar dat e n werkelijk nationale Indi sdie regeering met alle volmachten wordt gevormd Wu verklaarden ons accoord aldus Azad o a dat de hoogere oorlogsstrategie door het oorlogskabinet te Londen zou worden bestuurd waarin Indië een vertegenwoordiger zou hebben Van het hoogste belang leek ons Indies veiligheid en verdediging Zoo lang deze fundamenteele overweging beslaat zie ik geen reden waarom er eenigerlei moeilijkheid zou zün bü het vinden van een uitweg uit de thans vastgeloopen onderhandelingen Tot slot behandelt Azad den voorgestelden nieuwen regeeringsvorm Men kan aldus schrijver wel de onduidelijke uitdrukking nieuwe regeeringsvorm daarvoor gebruiken maar een dBMlijk lichaam kan onmogelijk fungeCTCn als nationale regeering Het zou steeds weer de onderkoning en zvjn uitvoerende raad zijn en de onderkoning behoudt al zijn vroegere volmachten Azad vervolgt dan Wy hadden er al op gerekend dat het ministerie van Indië weldra zou verd yijnen daar het op zichzelf reeds een anachronisme was Thans moeten wij evenwel vernemen dat zelfs dit pngewenschte overblijfsel van vroeger tijden zal wor den gehandhaafd Het beeld van een nieuwe regeering dat in hoofdtrekken zoo zeer op de oude gelijkt is van dien aaVd dat wij daarin voor ons geen plaats zien Het gevaar waartegenover Indië zich thans ziet rSsikt ons meer dan een of andere vreemdeling en wij zijn bereid onze uiterste best te doen om dit gevaar af te wenden Wij kunnen evenwel geen verantwoordelijkheid op ons nemen zoolaM wij niet de vrijheid en de macht hebBen om deze verantwoordelijkheid doeltreffend op onze schouders te laden Eindelyk verklaart Azad dat de meening der Britsche regeering gebaseerd is op een volkomen gebrek aan vertrouwen in de Indische bevolking en dat GrootBrittannië tracht Indië iedere werkelijke macht te onthouden Het schynt dat de houding der Britsche regeering tijdens de onderhandelingen steeds slechter geworden is TELEURSTELLING IN ENGELAND EN AMERIKA De afwijzing van het Engelsche plan door het Congres heeft bij het Engelsche volk algemeen teleurstelling verwekt aldus een artikel uit Londen in Aftonbladet In Amerika schijnt de teleurstelling zelfs nog grooter te zun De Londepsche correspondent van Goeteborgs Handels Och SjoefartsTidn ing meldt in verband met de mislukte onderhandelingen en de laatste tegenslagen in het Verre Oosten dat de Londensche bladein duidelij blijken van een toenemende geprikkeldheid geven 4 e onwerkelijkheid van het geheele Indische debat is door de acties van de Japansche zeestrijdkrachten in de golf van Bengalenmaar al te duidelijk g2worden zoo schrüft de NewYork Herald TriDune naar aanleidmg vanTiet afbreken der onderh delia eiri Het uit Delhi afkomstige bericht zoo sdirijft het l lad verder is verbluffend en ontgoochelend De New York Times verklaart dat het verstand wetgert te aanvaarden dat dit het eiode van alie pogingen beteekont om een eeriüke oi lossing van de geschilpunten te x iden De Amerikanen hebben een legitiem en noodzakelijk belang Mi de voorstellen van Cripps DE DIPLO OVER CRiprtS De D i p 1 o levert uitvoerig commentaar op den nederlaag van Cripps in Indië die hierbij door een belangryik DOTTSCHLANO STRIJDT VOOR EUROPA NIEUWE AANVALLEN OP KER TSJ MI SLUKT Convooi in Noordetgke IJszeje bestookt Het opperbevel van de Duitsche ytreermacht maakt d d IZ dezer bekend Op het schiereiland fcertsj stortten nieuwe door pantserwagens en de lis tmacht ondersteunde aanvallen van vru sierke vijandelijke strijdkrachten ineen Veertien pantserwagens werflen vernietigd Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben haveninstallaties aan de Kaukasus kust aangevallen en een grootTiolsjewistisch passagierschip door bomtreffers beschadigd In den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front herhaalde de vijand op enkele plaatsen zijn vergeefsche aanvallen In de Noordelijke IJszee hebben gevechtsvliegtuigen een beschermd convooi aangevallen en hiervan twee koopvaardijschepen in brand geWorpen Een ander schip werd ijoor bommen beschadigd Ia Noord Afrika levendige activiteit van artillerie en verkenningstroepen Zware en lichte gevechtsvliegtuigen hebben in de Marmai ische woestijn de achterwaartsche verbindingen van de Engelschen met succes aangevallen Vergezellende jachtvliegtuigen schoten in luchtgevechten zes vijandelijke vliegtuigen neer Bij luchtaanvallen op miljtaire in stallaties op het eiland Malta krgeg een in het dok liggende Britsche torpedojager verscheidene voltreffers van bommen Duitsche jagers schoten in luchtgevechten boven het eiland 13 Britsche vliegtuigen neer De SS Sturmmann Schulz van een formatie der Waffen SS heeft op 5 April alleen een door den vijand bezrtte kazemat veroverd en de beman ning vemietigd en ondanks het hevige vuur een vijandelijke pantserwagen van het nieuwste type opgeblazen Personen die gebruik wenschen ten aken van een ojjenbaar vervoe middeï dieren dit vervoermiddel opde voetpaden of een verkeersheuvel tevens halte zijnde of bij gebrekaan een voetp d en verkeersheuveltevens halte aan den uitersten randvan de rtllaan af te wachten lArtikel 31 1 Wegenverkeersregeling PoIV0oonClaudius Engeland spoedig in den aan vaK VERKLARING VAN MINISTER BEVIH De Engelsche minister va ii Arbeid Bevin heeft te Yorkshire verklaard dat de tijd op een keerpunt is gekomen Men kan niet zeggen wanoeer en waar doch Groot Brittannië zal zoo beweerde hij spoedig van de verdediging tot den aanval overgaan De eerstvolgende zes maanden zijn een uiterst belangrijke periode Wij zullen zoo zeide Bevm nog genoeg nederlagen moeten incasseer daarover maken wij ons geen illusies doch wij zullen OTiSen moed niet verliezen Te Washington zoo schrijft de N e w YorkTimes is steeds meer sprake van een Amerikaansch strategisch militair plah voor de oorlogvoering om onderscheid te makeni met het Britsche plan In kringen van t Congres wordt steeds meer de opvatting gehoord dat het initiatief aan den vijand wordt overgelaten en dat de vereenigde naties aan lederen nieuwen aanval het hoofd trachten te bieden door onvoldoende hoeveelheden oorlogsmaterieel en strijdkrachtennaar de plaats des onheus te zenden Het verluidt zoo besluit iiel bericht uit Washington dat de openbare meening meer en meer den eisch stelt dat de vereenigde naties moeten beslissen waar zij het beste kunnen Toeslaan zonder rekening te houden met de vraag vi al de vijand doet NIEUW ONDERHOUD LAVAL PÉTAIN Laval heeft naar van betrouwbare zijde bekend Wordt Zaterdag te Vichy een langdurig onderhoud gehad met den chef van den staat maarschalk Pétain en met den plaatsvcrvangenden ministerpresident Darlan DeN S V I Haar grondgedachte ZBER veel heeft ms reeds hooren spraken over de N S V de Natio nal Sozialistische Volkswohlfahrt de groote alles omvattende so siale mstelling in Duitschland doch weinig weet men van de gedachte welke aan deze ihstelling ten grondslag ligt Het best kan men d e karakteriseerèh met een Woord van den Rijksleider der N S V Oberbefehlsleiter Eribh Hil genfeldt Ons werk is niet passief doch wordt bezield door den heroischen geest van den strijder Wij zien lüen enkelmg niet als den zwakken ontvanger van aalmoezen doch aü een mensch in wien krachten usten welke gewekt en gesterkt moeten worden De N S V wil ook hera tot strijder maken omdat het leven een strijd is en omdat haar steeds bij haar arbeid het woord van den Führer voor oogen staat Wie wil leven die stryde Wie niet wil strij den in deze wgreld van eeuwige worsteling verdient het leven niet De N S V zooals zij thans bestaat is ontstaan uit een organisatie van de N S D A P voor de machtsovername Deze organisatie had ten doel de partijgenooten die in den strijd gewond waren of om hun lidmaatschap ver volgd werden daadwerkelijk te steunen Op 3 Mei 1933 bepaalde de Führer dat de N S V de eeriige partijorganisatie was welke zich bezig mocht houden me de problemen van volkswelvaart en sociale voorzorg De nieuwe organ U satie kreeg thans de zw4re taak op d schouders te bewijzen dat de natio naalsocialistische w erel dbeschouwiftg beter in staat was op sociaal polititk gebied iets tot stand te brengen dan wat men vroeger had weten te bereiken Thans zijn bijna negen jaar sindsdien verloopen en wat in dezen tijd tot stand werd gebracht verdient zeker aller bewondering Van de N S V gaat een groote opvoedende kracht uit voor het geheele Duitsche volk Zij heeft een gemeenschapszin geschapen waar door een wederkeerige achting is ont staan tusschen bezittende en bezitlooze Niet de individu staat in het middelpunt van de belangstelling zooals dit het geval was bij Marxisme en liberalisme do het welzijn van dp gemeenschap Bijzondere belangstelling wordt gewijd aan de kleinste gemeenschap m den slaat n l het gezin In 1933 kreeg de N S V tevens de opdracht het wmterhulpwerk te organiseeren Op dat oogenblik telde het Duitsche volk 17 milüoen hulpbehoevenden waarvan 6 millioen werk loozen Dit is wel het beste bewijs dat de sociaal economische politiek welke tot dan toe werd gevolgd niet juist was Alle pogingen hierin verbetering te nengen waren mislukt Nu nep de Tührer het Duitsche volle op zichzelf te helpen De groote nood waarin het volk was geraakt kon slechts uit dea weg geruimd worden wanneer allen medewerkten onder het motto Een voor allen allen voor één De Führer stalde de eisch dat niemand honger of koude zou mogen lijden Op 13 September begon de N S V met het voorbereidende werk en vier weken later stonden in het geheele rijk anderhalf millioen vrijwillige medewerkers aangetreden om te helpen en eind 0 tober werdtn de eerste gaven onder de behoeftigen verdeeld Meestal w aren dit gaven in natura kleedingstukken schoeisel levensmiddelen en brandstoffen Sedertdien is een einde gekomen aan den rooteh materieelen nood in Duitschland Door een betere economische politiek was een einde gemaakt aan de wö l loosheid Toch wordt het werk van de winterhulp voortgezet en de opbrengst negmt van jaar tot jaar toe Bracht in den winter 1933 34 het W H W 3 58 136 000 rijksmark op in den winter 1939 40 is dit gestegen tot 680 117 000 rijksmark en 984 065 858 rijksmark in den winter 19fB 41 Een groot deel vaa deze ii mstea wordt besteed aaS het hulpwerk Moeder en Kind en voor de volksgezondheid By zonderheden in verband met arbeids diénstplichtbesltdt Degenen die vóór of op 1 April 19 42 zijn aangesteld in openbaren dieist oi bij het bijzonder onderwijs die ongehuwd zijn en den leeftijd van 18 jaar doch niet den leeftijd van 22 jaar hebben bereikt moeten zich vóór 25 April 1942 ter inschrijving melden uitsluitend bij den Burgemeester van hun woonplaats Degenen die in aanmerking wen schen tê komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bij het bij zonder onderwijs ongehuwd zijpde en den leeftijd van 18 jaar doch niet van 22 jaar bereikt hebbend alsmede zU die meenen dat het Arbéidsdienstplichttiesluit op hen niet van toepassing IS omdat zij tenminste vier inaanden tyd met verlof doorgebracht medegerekend werkelijken dienst als militair hebljen vervuld of lid van den Nederlandschen Opbouwdienst ziin geweest of als vrijwilliger bü de Duitsctie W ermacht de Waffen SS of het Vnjwilligerslegioen Neif rland hebben gediend kunnen hun aanspraken doen Relden door zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk te wenden tot den Secretaris Generaal van Algemeene Zaken Laan Copes van Cattenburch 28 s Gravenhage onder vermelding van één der redenen hier boven genoemd t V