Goudsche Courant, maandag 13 april 1942

BAANDAG 13 APRIL 1942 A 3 a lm mil liiiznrii bti h ckt toopt betrouwbaar la ca 2e 17 17 li U W 1 16 n 16 16 16 eirouwoaar u iMlMli V de pArtiet van een oafé aan de het clubhuis De arekiet aan tleif natteweg te Beeuwijk Elke reis diiurt een veek van Zat idag tot Zaterdag mOSRIEIIVS Nieime ntkeeriagMi mn Winterhulp M GESNiaEM aoLnoN In 4ê Paaaetowaak h eh WinU hji Nederland wederom enkele hmgfftïen gezinnen kunnen helpen Aan 3 1 feunnen werti aan waawWwM olt ekeerd in buurtachap Cuitrun 7i Weet ƒ 111 Oo t ƒ UM Totaal ƒ ïeee Centrale Keuken vindt ftrdc IVnB vnWMMIliO VAN MAJamnnaEVRAAaii De Centrale KeukcD heeft thans deftntief het vertrouwen van de Goud che bevolking g pwwnen Het aantal aanvracén om alen ia thans M groot dat raad tweemaal verhoogiog van het toegaataoe maxiaum gevraafd moeat wonteo Op t oofmblik mogen IMO porUaa per dag wwden ultgereikL Een venoek mi opnieuw een verhooging van dit aanttl dagportiei toe te taan ia imiadeli venoDden Zoolang dett nieuwe vahooifiBt niet U goedgekeurd zullen nieuwe aanvragen niet aangenomen kunnen worden Hoe kan het bestaan MDZBE BN EtVOaCLOB jAI LAOR viwT nasTK hwnxiu Hel Goudache iziek tm nratgeaelachap Aer Uoet beatond dezer dagen vfl i T vierde dit eerste luatnan Waterdag fai Kunstmin met de opvoeHng van en revue Hoe kati het bMtaan Over geteek aan belanifBteUinc had de vereepiginc niet te kl en znoals bij aBe voorgaande uitVoeringtn was de zaal tot de laatste plaat bessel Ook voor de tweede opvoering op hedenavond herft men de zekerheid voor een volle zaal te zullen jpricn In een kort openingswoord deelSe de v X rïi er de heer A Brok mede dat v T ilJende srtirineHjke gelukwen +pn + waren ingekomen Van meerdere vpropoigingen kwainen afgevaardigder felicitaties aanbieden o a van het Goudarti ToaneelfKsebchap Tot Ons Genoe en van de aerordeonvereen ging Ars I ofl a VlU Brevis ep van dm Goudschen Bond van Dilettanten vereenigirvïen Hierna werd een aanvang gemaakt met de opvoeriii van de ïévué De auteur ia de heer J C van Vliet die tevens de regie voerde In de prolooï werd op aardi te en orieineele wüze enkele der voomassnate g iieurtei isBefl int de afgeloopen v f ngc van A r I anet s bestaan opgehHJMJ Oe revue ze bevatte meerdere sqtles die reeds bU voriiM uHvoeriniien ten tooneele waren i è ra l t waardoor min of meer een beeld gegeven werd van de werkzaamheid van de dub op muokaal en revK mMed D owvneritii had r t algemeen een vkit verloop en mo t vrii ffübM d heeten al waren er ook enkele intnder geslaafde gedeelten Zoo bijvoOTlwell stond het OfMrsden van het Hswaiiaii trio niet op h op peil Vooral de zaïwduetten hierhii waren zwak Een enannble onder leiding van den heer J VeriKer begeleidde tm uitstekende wUce de diverse numineti Zatcfidaffniddac wen met groot auoces een kindermatinée gegeven waarei niim zeshonderd kleinen zich uitwekend h ben vermaakt Te duur zinkwit wnfKn nat ut fttn bbboet De Goudsche wWelier J v d L verkocht lnd rtijd o m loodhoudend zinkwit te duur Hoewel niet is leken dat hy de prijsvoorschriften opr aetetelijk overtrad hleek toch dat iiij een ISoo groote onrechlmatice winst heeft genoen dat de inq eeteur voor de Prösbeheersching te s Giavenhagp hem een boete van IMO guUen opl e BNOEPLO nOB INBBKK tS Mmnpvsfelcn en koek oatvi eemd Door inkihnming is in den na t van Vrijdag op Zaterdag ingebroken in een banketen siroopwafelenfabriek kan de Bo ekade Vetmiit worden drie blikken siroopwafelen van elk tadiHg hika drie blikken botersprils van elk nderhali kilogram en tweehonderd koeken die overdag ebakken waren en nog in de baÜlikken lagen De totale waarde bedraagt f a0 8t Markt is ten nadeeie van den eigenaar een p aiot staande flets ontvreamd SLOT linR P OOK Mm B Ja met Ctmt fc U Syn m Albraeht Bcboeididt Aacvang t S uur SchMwkarg Btaaeoop Snugger en Ct met Umbaifc Melnati Aanvang Uttor IS uur Zondag vanaf 3 30 uur nam tt sit Mi De mao ep d a aeU r grasMI Thcodoor Looa Kart IfartdL BwlaU PUtte co Büdc HUdefaraiM AaDvaag M uur U i rt 1 HrK4 lM K OpvMriBg maidak reviMdiri Acr Laaer ter geiatHHiilil van f Jarig bcalMBi 14 April wm KoriirfK OncnbaN veDgaderiBg N S B icker de beer Van Gaeü fkeD U April S wm KaalMT Kf UmÊ m MbbMwkMk Bttitaaffvwone r gadariag van aaad e tHi oM d rs U ftpsil IJt aar Baaato Vergadciiac Nad Cliristai VnouwcnboodL lering ds J HprtMPuit Kniiiiingen De kerk ea de Zondsic U AptO 7 Jt a Nad OMKt Spraakbauft da Jota vaa Welaan U J ril aar Daaiil Cmtm EABX I April S ea TJ uur Leger des Heus HeiUsingsdienst leiders de heer en mevr sAram van Rotterdam 1 April IM aar Vrik BvaagcUaAe Oamaeatei Bubellezing en bidstond U April IM aar Kaaioor N V Hontkaadai ea riiiiakialiagiiiU Be Boop Algemeene vergadering van aandeelhoudan II April 7 3t lur Kaarimln Uitvoering Ooudseh T ionerigezelschap Tot Ons G noegea opvoering van JHun kind M April lOJt aor antMir N V GMidaohe WatarMdlag Maatehappü Jaarlüksche algemëeae vergadering van andieeliiouden M April 7 aar Oab a a a Oeaiaeata Wie Oeaaadke ld Bdle ari g pleri agaosat 111 Medische sportkeuring tt April 8 Bor Kleine l erk Wi kavond wijk I Ned Hervormde Gemeente onder leiding van ds H S J Kalf AFHALEN AANTRAAO PO MVLiBKFN SCHOENICNBONNEN SJt a IM ZJê aartpiat rikaUe kaatear Afhalen aanvraagformulier ter yeriaUging v i een scho ienlian voor lien wier geslachtsnsam begint met een der letters Waeaadag Dsadtrdar V X Y Z APOVnCKERSDVENST Steeds geopend des nachts alleen oor recepten Apotheek De v Westhaven 14 Haagache Reditbank OTLICflTINO BIET JBA AGSCHE LEBSPOR nSI EUILLE In Woerden in Gouda Bodegraven en tal van andere plaats in ons land hadden C $ F en A P uit D n Haag slaehtofftens gemaakt met hun oplicfatingen Ze eteUen vertegenwoordigers aan van hun Jlaagsohe Leesportefeuilte wsarhii de a nf n e wan viro n moesten storten In totaal v s op die manier pbn f70 000 biieen gebracht want ieder vertegenwoopdiger moest f 00 storten Dat peld zou bij uittreden worden terugbetaald doch daarvan is niets te reebt gekomen Er was voorgespieg een salaria dat met f ino begon en tot f SOO per maand kon oploopeiv doch alvoraw het zoover was bleek de zakk ondiNi deli k te zün hoewel verdachten verteUen dat zii in Den Haiw twee groote pandcp beaateo Er waren mim W personen gedupeerd door het tweetal doch slechts een tiental van hen weid ala getoige door de Has u ese ft e reolSliMnk gehoon I aanu vond de officier bewezen dat vendanite de verschiHende per onen bad misleid Het feit werd zeer ernstig geacht omdat vele peranen zijn gedjipeerd waarom spr drie iaar gevangenisstraf vorderde tegen F De verdedigster pieitte vrijspraak De strafzaak tegen de tweede verdaetite weed aangiéhoud N JL T RBIKBN NAAS DS SEEUWUK8CBE PLASSEN De Nederlndaeiie Reisvereeniging orcaniseert dezen zomer van 30 Mei tét 19 September zestien qiortreizen naar Uit vroetar tyden OOOKANT M Ti JAAB GELEDEN Ten gevoipe dat ds Ignnww kerkeraad der hervormde gemeente alhiM het door zeven en tachtig stembevoegde leden der gemeente gedane verzoek namelijk dat heeren predikaataB alet aaa da kiiliaa d ladan zoiiden rondgaan om da stemmen op te iiiiaiin van da Sand hacft gewezen zoo ia er thooa oen adres aa i de aynode opdpzondea dat door iMaiderd tachtig stMibevoefde Men is getaekend Ds a dra iSBBten asggen daarin dat hoe vendiIHend van richting in de nederlandsche protestantache kerk cü ook mogen ri n zij thans als met ééoe atem venoekeB dat de opneming der stemmen zooato die na te ouda door heeren predikanten en ouderlingen heeft plaats gehad zal verkléaid worden voor nietig en vaa onwaarde ptUtlMDI W JAAB Ia de procedure van het hoegheoBraadschap SchieUnd tegen de gemeeate Souda omtrent den ooderhoudairiieht der gemeente van een gedeelte dijk deed de Botterd8mseli rechtbank intsptaak De strijd liep in hoofdzaak Op al deze gronden besliste de rechtbank dat het bewQs der verplich ting voldoende grieveid was Tevens werd uitgemaakt dat onder onderhoud mede begrepen was het ophoogen van en dijk pö daartoe ras slzoo Gouda verplicht De eisch in conventie werd mitadieo toegewezen Evenzeer de reconventie waarbij Gouda vergoeding had ge vraagd Voor het afsteken van grond tot e bedrag vu lUA 8 $ JAAB GELEDEN Vamnorgen is bericht ootvangen dat de militaire antariteiten bealoten hebi en het wielrydersdepot liier in gar nizoen te laten Dit bericht is met groote voldoening vernomen qai SPORT VOETBAL Uitslagen yan Zondag MED VOCVBAIAOND DiatrUt II Se klasse A Hercules Laakkwartier 4 1 U V V V I O S 3 1 B M T U V S Velox Gouda 1 H V V 5V D L 1 2 3e klasse B O N A Seheveningen 1 3 De Postduiven V C 2 3 4a klaaae £ D OJr K Stolwijk 0 1 Bodegraven Moordrecht 6 0 Ammerstolsche S V Oudewater 4 1 Haastiedit M S V 2 1 4e klasse G Hermandad S M V 3 1 Schoonhoven S F C 4 0 Waddinxveen Steeds Hooger 2 4 G S V a3 S 2 0 4e kinase J Sükkerveer Bölnes 4 O S V Preioria C K C 1 2 nieunf IXON zeouw kalmeerende drappdb v w4 wMM Aattbnaloi atf WM n aiilk m ii at en opwU1 P m h a wm i MiMm OMpttoo hebt U als gt Uw oude karretje hebt ialee pkaappea Ib en nitwendig seboonaMkeo bertlriicn malfelca hy oawe IM Tel at 7 eiEL VAN WAAS if Satum s Lekkerkerk 4 1 Zwerven Sloemhot 4 1 Reserve 2e klasse A teuda II AA D O IV 2 1 U V S n H V V If 2 3 pac ra H B S I ni 1 2 aif A n Schcvenipgen II 1 0 Reserve 2e klasse B RJ C III HermesD VA UI 4 1 VJ L H Fortua n 2 5 S V V ffi Sparta II1 1 AJB O m H B n ft 2 Neptunus m Gouda Hl 1 3 R erve 3e klasse E Alpbei O N HA n 5 1 DJIZ n Olympia U 80 Bloemhof n G S V n Z 0 O N A FAALT Thanr heeft Olympia de kans GOimA KLOPT HET LETOENDE VELOX aor G B V en Gooda n hebbea aor tiu pont Boodig om kampioen te wordiüi Wat een emotie ia de derde klasse Dat gaf gisteren voetballeed en v etbaivreugde in de kringen van de Goudïche vereenigmge Teleuistelling bij O N A dat bü eeo zege op Scbevenin geq als kampioen gehuldigd zou gewonlen zijn doch de gTa te kans Set voorbygaan door te v0P zen Da s jammer voor O N A zö warra te zi n eo dan het doel met te oMdekken maar t ligt een beetje m de UjS van deze wonderlijke groep warit t zou op zichzelf al een verrassing geweest zy s als in deze ongewoon spannende afdeelin £ nu alles in eens van een leien itakje was gegaan De veiheugde gezichten vindt men bij Olympia dat met een verliespunt romder aan ókd kop is gekomen en thans de gelegenheid heeft kampioen te worden wat T i een zege itv den resteerenden thuiswedstrijd tegen CD A gebeurt De rollen zijn jiu precies omgedraaid thans is Olympia direct belaighebbende en O NA belangstellend toeschouwer want het als eerste der Goudeche elftallen uitspoelende O N A heeft wel erloren maar uitgeschakeld is het no niet en mede waicfat Schevenmgen af De mogelijkheden mogen dan wat anders liffien er bestaan er nog diverse Tot de laatste seconde van den la tsten wedstrijd bl jft bet spannen Voor een groote verrassing en e i zeer fraaie prestatie zorgde Gouda dat het kranige stukje uithaalde uitspeiend nog wel van hetJeidende Velox Ie wm en Goud speelt dan zelf in den kampioenstrijd geen rol het lieeft daarop terdege invloed uitgeoefend door Velox en Ü W V aan den kop op gelijken voet te brengen en Velox zelfs Ie oottroonen De uitslag geeft als prestatie Gouda veel voldoening ook al omdat met de nederlagen in Utrecht is getanoken De twee punten zijn zooverre van belang dat de roodwitten buiten het hevige gedrang rond de voorlaatste plaats bluven en rustig de oompetitie kunnen uitspelen G S V kwam door de regelmatige zege e v revanche op DJ S weer een stapje dichter bij hel kampioenschap dat nu buna bereikt is Nog één punt nit de t fee nog te spelen ontmoetingen is noodig Taai heeft D O NJC zich gehoudeinA têÉen de leidende Stotwijkers die een moeilijke maar belangr ke ov erwinning öckten en nu hun fel duel met degrav i voortzetten De papieren van Gouda II stegen aanmerkelijk Zelf zorgde het elftal tegen A D O IV vow e n zy het benauwde bverlvinning en daar de oncurmt D HC ni verloor gaan de Gouwefwars nu met twee verlieapunten minder dan htm concurrenten a i den kop Daar Gouda maar sledits één wedsti heeft tt spelen is de kans dus wel zeer gunstig Die ontmoeting gaat uit tegen A D O IV een gelijk spel is voldoende om het kampioensehap te behalen O N A II zal het dus waarNhynlii k niet meer helpen dat het met een kleine overwinning op Seheveningen U het goed pad teiugvdhd maar ki eik geyai is het prettig dat d roodzwarten zu h hersteld hebben Het derde vjui Gouda III hield zich goed met een sikkAs bg Neptunus III maar Olympia II en G S V Il bleven ordfr de maat door bij D H Z Il n Bloemhof n te verliezen De standen zijn thans 13 11 27 27 IB 17 17 14 14 14 13 13 4 U 18 9 6 7 6 7 B S 4 8 U T V VdBK 4 Good Qniefc 51 411 4843 3 UTA Hercules V DX Laakfcwart 32 35 41 54 8S 74 81 8 31 31 36 25 3 a 15 11 2ft37 3843 18 36 40 20 45 27 32 31 36 18 36 31 3043 32 35 2045 U K 66 13 53 18 59 21 41 15 33 27 83 50 23 44 1864 16 99 57 a 37 30 36 34 25 Ï6 42 44 4 36 28 30 27 41 27 69 62 13 61 23 4236 55 35 34 41 37 41 36 4S 40 53 2fr51 21 77 58 31 53 28 43 28 38 31 5040 45 41 16 3 18 1968 H V V B M T 14 VX0 8 3el lasseB 1 14 17 18 16 18 13 12 10 8 OIjBipiB O N A Schevenjoges 13 U M 14 14 13 GJIJL Postduivca Cromvliet RVC Terlaak 4e klasse E 14 14 Ifi U 13 12 14 14 U 32 21 17 13 14 11 11 10 t 1 36 18 33 20 10 11 8 8 4 StolwUk Bodegraven Gouderak Ammerstol M S V Hoastiecbt D O N K Moordrecht 1 11 4e klasse G Oademter 13 7 IJ 4 3 3 8 a M 12 16 15 GJS V Hermandad Transvaiia DJ S Schoaa bov n 13 St Iloc er 16 SJ C 14 S M V 14 o 12 Waddinxv 14 Reserve 3e klasse A Gouda II H Y V U D H C m O NA U VU C ni U V S uA D O IV Scheveninigen II 15 R B S ni 14 15 14 13 13 14 16 12 21 17 15 15 16 14 10 11 7 10 Reserve Se kissse B Sparta U R FC m S V V ni A D O ni Fortuna II H D V S m Gouda in H B S n Nepttmus V Di 11 14 13 O 10 O 9 2 10 4 10 IS liM 7 7 6 4 3 1 H 17 16 Reeerve 8e klasse £ 3 3 4 5 7 7 8 6 O 18 H ay II Alphen II O N A ni Gs vn Olympia II D H Z U Schoooh U Bloemhof □ N HJS n Velox Gouda 1 Z GOUDA 8LOEG Df EERSTE KWABTIEB HAAK SLAG Tardedigliw hMd4aai ataad Direct na de aftrap was het merkbaar dat Gouda wilde trachten zoo goed m0 gehjk partij te geven Zü is daarin niet alleen geslaafd maar zag kans de overwinning in de wacht te sleepen Dit succes is voomamelyk te danken aan het uitstekende spel der halflinie Wel was at spel tegai de sterke tegenpartij hoofdzakelijk op verdedigen ingesteld do dit werd zoo goed gedaan dat de Veloxaanval len biina voortdurend hieron strandden Ook de Goudsche achterhoede kan op een goeden wedstrijd terugzien Invaller Noorlander die J de Jon uitstekend verving vormde met z n buurman C de Jong een hechte Unie Hoewel de Gooda voorwaartsen door de verdedigoide tactiek der baUs weinig steun ondervoDdei hebben zij zich toch kranig geweerd De beide doelpunten waren staaltje van doorzettingsvennorgen Toch was Velox on getwijfeld de beste ploeg Het samenspel was eel beter verzorgd tnaar werd meestal te ver ftiorgevoerd waarvan de Gonwoiaars een dankbaar gebruik maakten om In te grijpen Gouda kreeg door dezen uitslag wel iets meer dan z 4 verdimde een gelijk spel had de verhouding lieter weei geigevesii Na een kort THrechtiyai overwicht krijgt Multem den bal goed toegespeeld en ge na tien minuten keeper Cabo met een hoog schot geen kans O B Benige minuten later verhoogt Gou den voorsprong Als een Velox verdediger het wat al te cemakkelijk wil doen ontneemt P Honkoop hén het Ieder en schiet hard In 0 2 Velox andvoprdt metseen hevif fewroffenirief Souda verdedigt echter stug en met succes De laatste minuten voor de rust homt Gouda e r in den aanval doch de v eloxwfensie J op haar post Na de henattint wjjzigt zich b t Afdeeling C Adrosi Groot HartogmiMloan I Dan HoSt rEnNIlUIEHKIUlfl NHMmiT lOok voor pocsonael van lucMbMcherming brandweer poHle enz In daze Aldaollng werd lot heden reedt verzekord aan bedrog van niiai f iSLIIMN HALFJAARLUXSCHE S6HA0E4NneERINa Vraagt Inlichtingen bi Uw AS UBANTIE aÉZOilGER 1 spdbedd Het Utrechtache overwicht is nu niet meer zoo gróót eè zijn Acgio den dot Gouda bet spel beheerscBIt Zes minuten na de rust krijgt Velox wegetM hands een penalty toegewezai weQie keiler Cabo in em doeiptmt omzet l Hierdoor aan moedigi komen de gastheeren weer in het offensief en oefenen nu een hevigen druk op de Goudsche veste uit De gasten slagen in zij het vaak met groote moeite doel nten te voorkomen Tegen het einde raakt bet spel weer meer vadeehL Bckfe doden verkec ren beurtelinss in gevaar k ch de verdedigen blijven de aanvallers de baai O N A Scheveiung n 13 SEZOEKEBS EBTTBN ACHTERflVAND IN VOtHtSPBONG OM Bot Geadsahe apd ie ondowdacht In het beigin van dezen onder zeer groote betangsteUing gespeefalen wedstnUd peeUe 0 NA vr zenuwachtig en werd door haar gasten die rustig en behceracht een wekiverleiïd con natieapel gaven geheel op ei en helft gevangen gohouden Editcr toonde Sehenrailngini bij haar aanvallen weinig doortaatendheid Na tien minuten ilaaqde de Goudache aanval er in los t kooien echter slechts voor eerag oogeniMikkm waarin evenwel getocnid wend dat de bij Scheveningn ontbrekende doortastenheid bij de tltuiaehd wèl aanwezig was Met moeite werd een Goudocb doehwnt voorkomen Nadat de beeoekers weer geruÉnen tjjd aan bod oraren geweest volzede toen er 27 minuten esoeeld was opniaow zoo n snelle Goudsdie uitivaL Biesheuvel die van Breideman den bal poed aatigegoven had ge rrenen pbatste schuin n ar vorenTVan Wilügeri snelde de wat opgedronken badh vooi en aohoot lann den uitlocfwoden doeknan I 0 Deze voor snpong bl ek een f ln iiIan voor de roodzBMirten om d defaioieve t eiiA ♦ laten vat en Eenigen jd hieM O N A het Initlalier In de laatste minuut van de eerste heWt ging 8ehé nlngien vsfer tot den aanval ov Watenburg werd gepasseerd en Kersbepgen voorkwam door ongeoorloofd ingrijpen een doeipant Uit dèij strafschop braeht da rcHiiAack de partlien oo geWkm voK 1 1 Baadt dr mfnoten na de fwuze daalden CVA s ktnsen Een aanval oraohtden bal ife aarl k voor het Gouds e doel Het leder gfn eenige malen van reohia nanr link totdat de midvoor het in vrUe posöe tneffespeeid kreee kakn richtte en j oei p wi W e 1 2 De wedotrif die tot nu toe gemsnm het kennerk van zfln belang droeg en tiiterst fair zelfs böeondff viporeichtif werd gesneeld kree hierna een wat v miger beeld OJf A wal verreweg heP meest In den aanval npar hMr vooAoedeapel wa te al mn a bet dedi lÉst daan N de lau het spe m de kBop Daar tukt laasapd aan sQn Ugtaadon dat ana voor de de Bla mil Msaoagl BH vhiettta gadrevoo door EwwbT tanretca Ik vglpto hem Mijn ti Een biljet wisselt vaa eigenaar sn de gelukkige Jongen snelt I iinnaoB opent da door IJieve BOp dbactair wat xlta wil bezorgd voor u gewoast u siet ruil alsot de dood u sp de Udan zat Oeoq Bolk ataat moalzaam op van de rooopinehan safa waoipp pij Bsett aaleged Zihi gttidii is BifevaUea en vaidbleek De E ad wolkaBl zite trouwen Fatamonn goott iS Qakoud êhi kleediag en liin seboensa sQn dzüfhat en yua also h J lang an ver hoeft goleooen Da nuin Uttkt lUimann Mag aan zQn MOc is vrocnid Het Is aiat zoo arg als wat beleefd bob iUa ik nlot bezorgd voorhet ciicia woo zoo k niet toruggdiomen z Ik begrito aiet dbroetcur dat coa inbraak a oo ontsteUsB khn Word a ontvoerd a wevallsa af noment Aangevallen ontvoerd gevangen Over Holks gezicht gMJdt een wao haige trek Neen nlot zooals u denkt Ik zag hoe iemand de safe opende probeerde te openen met de sleutels welke ik ODVfiorzichtig gepoeg in mijn schminktafel bewaard D man vlucbtte l FEUlLLim CIRCUS HOLK VSKBUUGA tWtiiMtU 6 FaiB PiBunana la overal tocBIBk UU hsipt vakkundig sakelffli n mS raadawoad aan da boBdo sD ms vodt zich ia zijB a awn wat Bem b u koD bet nog drukker zijn Biet nadanken Biet irieker B over hrt raadsel vaa do vcrigon avond Je zau er gek vaa woitei Hier is auar en ding te desa Xkken zün pUeht dosn n too i ï tevorgeats tlantaHaa lartt bet vertrouwen van süb i r ac t s m heeft genoten Tegaa het Balddaguar kan rvhmann tevredta vaststellon dit alias voernet vertrok gereed it H la hem nog oMH diJSSt ltoJ aomen zal BU zal het eireus iUfc m Dwenop houden loolaag hi kan P 1 Fuhmsnn lich doodeUik moe Ueve deugd bq heeft sedert gisieravood BWt maet gageUa Uat Mmtt tUd vo een hSA tig maai Ui neemt zan kleine Moto en rydt naar de stad Ais BH voor bM hotel De OeeoscBc Knon stopt staat er plotsHing oea üeoM jangea aaast bat portier a fctikt iiem onderzoekend aan Nu mijn jongen wat wil Jeï VrUkaartjes worden niet meer gegevan mi vertrekken vandaag Oe jongen blijft hem aaniiüken Ik gdool dat o ket beat zs t dasaap Wie ben ikT vraagt Fubmano var Oe overste van de circusmenscliaB de man die op den directaur volgt Ja bet lüopt B boBt gtoot ea sterft ea a BeM natuurlek een geweldige stem Dat zul je dademk merkeB mMn Idao au Je nU nog langer lastig valt Maidc dat we fronnt ik wl iBt Üaar de jongen uat zich niet overMullen Hit lacht slim Uaa weet a aataurUik oiok lMt sBotwoordr vraagt nü zadit Zou Puhmano bent n Hat shritwoord Een rilling gaat den arwen fi mma ver dea mg venioeden doet hem verbleeken de loMranr Ais u mijnheer fli zef Batavia 1920 murmelt Fuiynann m cba nisob en zUn hards haad grijpt naar T den frm van don ionpan JU waet waar de ebat i aeg Bol gauwl Slecbts liij B UolK kaoiisn Bot slait woord auvla UlO dat zij gebaseerd op een gemeensi jipeiiJJu ga vaartyke oDdarnnding als ciJterwnnd b taletaaiacBe telegrafische ondernandattnaen g a l a ul l M a om inmenging van aadereo e vaarfcomea Au u kMt aoe pIjB aiM dosa miinheerl woat aict wia da mynhesr ia die mi stuurt Ik moest naarn nbeer Fulunann vragen bem bet oord zeggen en liem btj hem brengea UU haea mjf ttea kranen gegwwa iongen je krügt vaa mS ook kranen als ja ai j dadaUjk hU broigt Ba eja dat is net genoeg voor raljn verjaardag aicht de Jongen Stap gauw hl kind Bet is een eenvoudige herberg op deif straatweg waa vocr d auto indelUk topt Niemand ontvangt boa De waard oom Andersm is eas beetje toot en oud zegt de Jongen sn tUI brengt FalamaaB do r en mat tegelt Belotde fcaaa tig ceBoaUbouwdc trap an witte fwl bevinden RQ amaUsk met an looper Bel Waar zich vier i euren a iet waarop cijfers staan wijst op nAmmer vier Daar binnen mijnheer Fubnf um heeft de band al aan da Bi r liet dr aate opaa Ik gmg bom aa moest Bom napaaa ifc verloor zIJd oor ttutOüt vodoor ik bat B dwaalden gobsalea laagea aacht md Fuhmaaa Fi Maar alazmbol Een da wenkbrauwen m oen inbrckarf pgaspoordl onmidddllik awt dsn Een Bitter lBCl4a mond Oat woat a lUanonn maar ia dit geval gtag het aiat waal da tateofcer waa miJB aaaa Banal Dat kaa Bi tetald VIki Holk vetUeot s0a ariabetwfrschlng Wsarora Waarom nfttf 131 btnt mijB gowocal a a hU weet waar ikda sIoiMcls bewaar Bij was niet te Bhrtün noals irij vaa Juffrouw WItt hootdwi Geld heA BH altijd noodig bflkoeA aaca acht voor m woriL JlW soa Bob dnsv hinderen bQ mij hl te brdcen Ik kan het aog alUJd niet gelooMB Bebt u hem herfcand hebt o ziln gezich gezlenf Bolk scbudt het hoofd Z oogen dwaleif door het vertrek Waarom moest ik zijn geziebt zient Ik herkende zün gcatalta flc kaa Ik Idst waai ik ovaral Mt Oilaaa dat Ik woat Ülsaa dat oOos voS I Is ik kan aiat maar voor of aehtoruit N a ruhmann Ik kan bM mear ft kan hst aiat maar dragent BBtlMifk zuat hebban aarda ai dood pi voor iedar I Mmbmb k l t vol BMdaiVdaB natf tntthat O BBBt golifk mynaaar Bolk fesMMi Maar beolaniaal zonmet n coat bet olet BoVs Baad over h t oaraaUg bet nhmaaa Niemand aug iols vaa dit gosptek watcn Weet deüaHile IM vaa d tebraakT Oc vaad bet miJB pUefat d Bibraak B BW voi dwUBln g aaa ta i van n woedt dpor d politie geiac ft wist Bolk wetdit vermoefcl met de hond Bot te 0D d Potanonn maar diila voor mQ aan reden temeer om e een ehld aan te maken Ik xal de politie aetuntUfk op da hoogte brengojndla wdmalag woOBe Ik v orflde aoodat d bat iaakon naar loii kan sbken Mea kan echter niet vvt mi verlangen dat Ik mUn eigen zoon aangeef Wordt Mftwlsd