Goudsche Courant, maandag 13 april 1942

V MAANDAG 13 APRIL 1M2 1 1 w MO IM MO MO 4 m MO MO MO IM 100 MO MO J T GELDIGE BONNEN X I M UO Cacao KofflaaomgMt Jam rurts Blaaai br ol gabak toe Vermis asa 110 M 51 fajtdvaki ilT i j L I 1 ö 40O 400 iLDISt ONNCN VOOR DIVINtl RTIKILIN Bk dar vrtgsada benaaa Oeelt rasbt sf bet koopoi vaaj tal an mal I AgsfllMtj taenmUmeMllDiveiM dat U iunl IM April 1 Utcr Pttrolaum l ih l Brandstaflni 1 eiih IM I raenh tamdstottra I op boa 00 H K uitsluitend turf I rants Zaap 1 rants Tmf 7l raBTDUetiacpM M cram Sdwernep pivcri dau 14 AprU IMl 1141 1041 INll 1 41KÖ li U 1 April 1 April 1 Jan IMl IMl 1N3I iia UO AprU MApril 30 April April OrMEiHCIMttEN Da ésWI wl M uMr van m vMasnas aam nsn IS rtongdi tm Donderdag N April Hl Algeractn jZctp 131 Alga j tl £ evp loimncp De bonnen ter v4 krilf hHI van levensmiddeleo waarvan d f tldlgheldtduur op Zondag bagint mogen den daaraan r wralgaandcB Zaterdag worden gebruikt met uitzon derinf van den bon voor vle eh of vIMsebwaren Copyright N V Rotterdanudi Ntbuwsbtad l 41 vt dadi ag mi otmb Mt itMMlertef vni fa WHH n Uui U Ui bMks de mUUen 100001 kite jff in de voortioede Het re net iDdcTaoin dan men be3a l dM bK on A dod meer bi S innnr daa dat dv asten Qy Mkerder de Ootidaehe neJ ZL chttnen drie minuten voor 0 de badiwhie bU een aanval S Men trooRaakte een der jMidedigera een vrtfen whap taHen iMt mfHttapoaUed i ojt mMvoor dM atand o 1 3 Sï Wel ala fde Bicibeavel er nog niia c lie wnln yahe net te treffen dat a MMe een ondHdecI Tan Meonde nadat het eindsignaal hm had 0 O N K StolwükOL l MANCDB Smu MET ZWAAS BEVOCHTKN nOE DK 0 N K op eicen veld een moeiM 1 kloppen tegeuparta is heeft Strifrijk ondervonden De bezo ers iMÜien een zeer Twaar bevochten jsege aald maar hadden ze niet zoo n geilt gehad dan isu de uiUlag iteliig iMgeweeatzUn Béide tlpccaiheb 0 lieii bu zonder goed geweetd Van Kt t gu tot bet ebde heeft de wed d op boot peil gestaan en vooral het laaUte kwartier bereikte de Miming haar hoogtepunt Zoowel bU iOXX als bii tolw k was de verdidiging hpt best op dreef OnniiddellUk na het begin ontwiktriden beide ploegen een aantrekkelyk gel DO N K dat zeer enthousiast van filitak kreeg al da4elijk enkele kanin doch de rood zwarte verdedigers fucn op hun hoede Daarop probeerde Üotwuk het eens Vooral de linkerileMel was er goed in doch vond m i Brouwer een onoverkomelijk struikilbloli De vooriioéde der thuisclub irolileerde niet van de kansen die dpor de middenlinie geboden werden If de talr ke schennutselingen voor hel doet toonden de rood zwarte verdedigers zich de meerderen Tot de itst toe bleef het spel op en neer Na de hervattug werd er in hetzelfde vlugge tempo gespeeld als In de trste helft Nu was de strud echter Minender Luide aangemoedigd door hui sut 1$ rfeis probeerden de Stolwuken door de geel w tte verdediging hMB te dringen doch deze gesteund door de middenlinie weerde zich uitrieVend OadertUsachen zat de thuisdub ook niet stiL Toen Sevenboven keurig doorbrak kogelde hü in doch hel leder werd weggetrerkt J de Boer kneg het weer te pakken doch schoot mer Daarop was Stolw jk weer aan bod Bij een d er aanvallen wer een ipelér ongeoorloofd aangevallen Ko4l mm den vrijen trap en keihard vloog de bal m de touwen O 1 Onder een oonrerdoovend gejuich kwam Stolwük DU opzetten doch D O N iC s achter hoede stond pal De geel witten ontwontelden zich geleideluk aan den druk en vielen op hun beurt verwoed un Het regende aehoten op de roodraarte veste maar op onbegrüpelüke wijze bleven doelpunten uit De strüd epd steeds spannender De bezoekers bepaalden zich tot enkele uitvallen waaruit Sttekelenburg m buitenspelpositie inschoot Terecht werd dit doelpunt niet toegekend Tegen bet einde wcni StolwUk geheel in de verdediging gedrongen fo de laatste minuut kreeg Strenhoven een pracht kans doch Kboot voor open doel over G S V D J S 2 0 n ELKE HELFT NA TWEE MINUraN KEN DOEUPUNT De Goudsche overwinning werd vrü nakkeluk behaald en had by wat riger spel der thuisclub steHig moter kunnen lijii G av vormde behooriyk sluitend geheel vras lerk aaovalienl doch voor doel niet JiWer fortuinlijk Daarenboven prak DJ S doelman een hartig woordje I t de gioénwittien de beste kanaen dden bleek al spoedig Twee minuw na den aftrap ontstond G S V s wte doelpunt van den voet van rrevsM de bal prong via den paal JJW de doellijn 1 0 Van dit oogen af ontwikkelde het spel zich sterk JJrtWlg G S V was voortdurend in j aMrderheid en voor de rust was S feitelijk geen enkele maal ge lijk Het zat de thuisclub niet me t l slaagde er niet in haarSjver J t in men dere jkielpunten uit dmkken Harde schoten van K Starreveld en Nuvelsteijnwer T wor den D J S doeljnan otwcha2F maakt of misten juiat hun y yl k voor de nut kopte P NerjyjMt scherp in K Brem veranjjwechter den bal ng van richting den ging toen rakelings naast de hervatting hetibKde spelletie T 2 het begin na twee minuten Jffc P Nuvelsteijn er in den bal 2 jtel vrij te krtigen hQ omspeelde P ï backs en plaatste over den SJW in het net i 0 Ook nu bleef mu aangeven OJ S meestal met slechts drie man rhoede Toch wrd dit sterke ADOLHUUS VdriBgao O V mna noodlattiK len Mr tirramiiiii uitval van OJTDKRAfDBKUNG G S V III steeds y ter ond aan IN OTnOANO ZWVKKg t DKIINII IEK LAATSTE Kenl nederlaag van D RJt I e uitslagen van de Zondag voor deOnderafdeling Gduda Uipcddè ad strijden luito J P e w i Ie klaate Groenew I Besgambacht 4 3 G aV in M iercapeUe 0 2 OvergangtUaaae Oroot Ammen I Gouderah n S 4 Leticerkeiic m ZwervM U £ Moordrecht IH Olympfa Hl 1 a Ie klasse A MoBTcapelle ü K B O I U t Ü NJ O 1 E5 T O a 2 j Gouda V R V C I ï 8 Se klasse B Otympia IV Nieuwerkerii II 7 1 D R D I Ldtkerkerk IV S 6 Ammerst S V H StolwUk n 1 4 3e klase A Hoercapelle Hl Moordrecht UI 1 2 Moercapelle m Moordrecht III 1 3 V EP n K B a n 7 1 D O N K rv Bodegraven H 3 3 K S T O n Overschotje U J 6 3e klasse B Zwenrtta ITI Gouda Vn 4 1 Stolwük III Groeneweg H 3 3 Bergambacht II Ammcret S V m 1 2 daarna heeft Ammeratol het veld verlaten 3 klasse C O W A VI Overschotle IH 3 3 Olvmpia V VJ P m 3 4 D S D II Haastrecht Hl 8 1 Oudewater II Schoonhoven IV 3 2 Bleef in de eerste klasse bovenaan de spanning er in doordat Moercapelle een regelmatige zege behaalde en daardoor de concurrentie met het leidende Lekkerkerk II voortzette In de staartgroep is G S V Hl door de ei n nederlaag en door de nuttige zege van Groeneweg dat tegen Bergambacht de kans waarnam geïsoleerd op de laatste plaats gekomen Het verschil met de andere elftallen bedraagt nu vijf punten en deze achterstand is fn vier wedstrijden niet gemakkelijk meer in te loopm In de overgan klasse vieU onderaan de beslissing Zwervers H werd definitief laatste en degradeert daardoor naar de tweede klasse Verrassingen waren er in de tweedektease In 2 A hebben de staartploegea zich kranig geweerd K B O trachtzich met een nieuwe groote zege nu ij Moercapelle II in veiligheid enGouda V hield zich met en 7 2 succes op R V C uitstekend Hoe verdienatelMk de hekkensluiter E S TO ook voor den dag kwam door bijU N I O een gelijk spel te bereiken ten gevolge van Gouda s zege is deachterstand toch een punt grooter geworden en op drie punten gekomen bil drie resteerende wedstrijden zoodathet voor E S TO een dubbeltje opz n kant wordt De grootste verrassingviel fai 2B waar Het leidende D B D op eigen veld door tiekkerk erk IVgekloot wierd en aldus de eerste neder laag leed De concurrent Olympia IV won royaal van het steeds vaster onderaan rakende Nieuwerkerk H enkwHD hierdoor met de D ll D ers Inveriieqnmten gelijk te staan Olympiala evenwel twee wedatrijden achter In SA nieuwe successen voor Bodegraven n en VE P Itl Deze zestiende achtereenvolgende zege van Bodegraven was echter een benauwde Hetelftal bef nt nu het kampioenschapdicht te naderen e dat geldt eveneensvowr Oudewater in 3 C dat ook al netmet de hakken over de loot kwam endoor nederlagen van de naaste buren een nog sterker positie kreeg In de9e kUese B werd men niet wijzer Schoonhoven Hl speelde niet en dewedstrijd van Bergambacht n werdgestaakt toodat hij overgespeeld moetworden SJJ Z M AN BOT5 1 Alle dodprten vaar de raat Al s joedig blijkt dat beide elftaBen goed te en elfcaar opwegen Bij een oed oqgeeetten aanval van de Boys eft Hooeendoom met een hard schot den dr lman het nakiiiken O 1 De wrei s echter van kort duur want de SDZ mid voor breekt ïoor en maakt na liandl spel gelijk fl J Verschillende malen moet de S D Z keener in het geweer komen Cfer Boo weet hem n t en wel erlcht srtwt te verrassen 1 2 Ha de naoze wordt het een vrü slappe wedstriM Aan weeTsriWcn beheersoht de achterhoede het spel Eenmaal Iwedrt Keppel no door do doordat bfl tawit te vallen gaat de löir verloren A s Zaterdar 3 30 uor komen dekampioenscandidaten tegen elkaar Inden wedstirüd Jodan Boyif Steeds Hooger 0 H 5S Bootdredaetrar J O Wenten Hottcrdam Chcf redactcis mor Oava m Omittefccn W Tiater ekwdk Stoelveeren besteld OANDBAL OODDSCm HAtaHMJb ooMmam UitdafleK Vina et Celeritaa I ekicttM I S Virea et Cdentaa n Vbaa at Celeritas Hl 3 3 IVopatnma Dnododag Virea et CeleritM ni KracbinwTt I 7 30 unr Zataidag Viraa at CMerit a m Vdodtat l 3JM uur HOCKRX OOODSCm HOCKKT CLDB TBUJEST IN 0 HU KRCIIT Zatardaaniddaf pcdda de Goudsche hockeyclub in Dordrecht een tweetnl vriendaehapp ke wedstrijden tefltn Goal Zoowel het dames al het heennelftal der Gouwanaars laed een O nederlaac 80CCB8SEN IN TOOKMÖOL Aan bat nationale damtoipnool dat op Tweeden Paatdidag te Den Haag door de damvereenlging D l O georganiseerd werd en waarin 224 spelen onder wie vooraanataande dammers medespeeiden Mbben ook deelgenomen in de Ie klaaae de heeren A v d Berg C Holenaar en W Verhoevan en in de 2de klasse de he en G J Bari ier P Tom en Oudenaarden allen van de damvereeniginc J amlusf te Stolwijkersluia De beeren A V A Berg en G J Barbier behaalden ieder den eersten prijs De heer E Oudenaarden won een tweeden prijs terwijl de heeren P Tom en C Molenaar een derden piija behaalden ONDERLING OAMDI8XBICT Da lBSt 4 zeeMar algebrofcen Voor de competitie van bet Onderling Damdistnct Gouda ia te Stolwijkersluis gespeeld de wedati Damlust Stolwijkerslui EacceUor Wad dimrveen De uitslag was Damhist Excelsior A V d Berg A Rin ele t Ur 2 0 C Molenaar A Monk 2 0 W Vethoeven A Blom 3 0 G J Barbier r JacoW 0 2 H V Eük Cortenoever afgebr M Verm jilen H IVoast 1 1 F Tom J Verzüdeo 0 2 P V Dam J Beer afgebr C de Pater H H Sdioenmaker afgebr J de Bode T Rietveld 1 1 Voorloopige uitslag 8 Vermoedelijke uiUlag 9 11 ll Mdnciii 8ehooBha eB 15 C Terlouw W v d Komt 1 1 H Atmiraal M Droog 1 1 G V Jeveren N Veer 2 fi B Boon A Bouter 0 2 C de Knegt N O G 2 0 G Twigt P de J mg 1 1 H Verzaal B Veer 2 0 P Twigt A de Jong 2 ff M Bocre N O G 2 0 J V d Panne N O G 2 0 Totaal IS 5 Veideic ttOagm 2e klasse boskoop Excelsior 2 13 7 T O O Boskoop 4 16 BILJARTTEN ANTI POEDEL PER ASPERA AD ASTKA De Goudsche biljartvereenigingen Anti Poedel n Per Aapera ad Astra spelen een vriendschappelljken wedstrijd De uitslag van het eerste deel luidt C de Groot 144 130 33 3 93 27 P A J V Oosten 126 126 33 3 81 26 A P W Rups 74 48 22 2 18 7 P A W V Oosten 88 88 22 4 00 16 A P G A deHaan 59 59 36 1 63 6 P A C V Loon 90 84 36 2 33 20 A P Anti Poedel behaalde 4 en Per Aspera ad Astra it matchpunten De wedstrijd woidt aA Woensdag in Central voortgezet PLAATSaUK NIEUWS Bergambacht DRAMKWRT VERGONNING GEWEIGERD De burgemeester heeft afwijzend beschikt op het verzoek vm den heer D van der Vlist om een vergunning tot het verkoopen van sterken drank in het klein aangezien het voor deze gemeente vastgestelde maximwn aantal vergunningen is bereikt P T T KANTOOR Met ingang van heden is het hulppostkantoor aÜiier een hulp post telefood en telegraafkantoor geworden De bestelkring Bprgambacht is uitgebreid met het westelyke gedeelte va den Scbooohovenschen Kerkweg Bodegraven BOBGERLUKX STAND Ge boren Elsje d van S y d Zaal en W Anker Corstinus Arie i van C Jongeneel en M P F Verburg Gerarda Maria d van W H V Kippersluis en C Burggraaf Hendrikus Marinus z van W A Kippersluis en M J Klein Getrouwd C Streefland 29 j en A Senten 28 J Overleden P v Aalat aclttgenoote van S Coupenis 60 j J v Duuren 70 h LOOr DER BEVOLKING Gevestigd J i Janaen van Waddinxveen J v d Vlist van Utrecbt J Deiks van Hebnond J H Dijs van Haarlem A Uittenbogaard van Zwammerdam C Bogaard en ge zin van Alphen a d Rijn Vertrokken A C J ungelmg naar Dan Haag N V Kminingen naar Zeist J Op t Landt naar Deventer G V Kippêrsluis naar Keekengen J Ooaterom naar Zoetermeer H Bloos en gezin naar Zwanunerdam BENOEMINO BOOFDINGELANO In de vtcature van hoofdingelandplaatsverranger van het geootwaterschap Woerden ontstaan door de benoeming van den heer J D den Hertog tot boofdingeland is gekozen de heer L P de Graaf alhln ORVONDBN TOORWKKTKN Gevonden kandennutstfe horloge koodaehappentasch polawarraer br muls kmderachoentje armband brandstoffiBkaartc huMskutel en bankbiljet M m mttat II Hm nn MtaAIawB Ut ut til Km t Alton Ml Alfsas T in iS MIAlfMi 446 4 01 Ras IM Algem m Algem SST Algvn m m iw no 174 Alfcoi 1 A tm UA Melk lO tm UB ¥ It April tel M Oprit l l lk f M tram 180 graa O Haastrecht HAA8TRKCIIT aLS V I S 1 GlMtesfuntav no gram ISO gram HO gram 100 i 100 ram 11 Ut tl mar Het ia een büzonder spannende kamp gewecsL Tot de laaitste mmuut u de overvrinning twijfelachtig daar M S V allea op den aanval lette n een geiyk spel te behalen Er werd naast fraai voetbal van beide kanten ook meermalen hard gespeeld maar beide ploegen bleven f air tot het einde olV I t taats lotar of ta II lk$m WO PaulvrwMsa Algam MOgtam gram Baasa w s l in II 07 H Utm 13 17 l c yBr It tm Is Par Braodst 1 AlKBeeal L Teaticl Mannenll PMiolsiim K r Bnndst Kr Brandst Het sag er vo Mr de rusi niet naar uit dat de thuisclub deaen wedstrijd zou winnen Immers vooral bat eerste kwar tier weiden de geelzwarten door f taai veldspel van M S V overdonderd Verachi lende gevaarlijke momenten speelden voor bet Haastrecht doel af De verdediging wist zich echter te handbaveiL Na twintig minuten wist de thuisclub het spel te verplaatsen en al spoedig had ze succes toen de Unksbui ten tegen den doelman aanschoot en te terugspringende bel door den midvoor in den bovenhoek werd gedeponeerd 1 0 Brandit Dt val nda bannsA lUn MmwMwrt Mal aar galdlgi Na ZÜterdac 11 Apctt 11 Brood VteMch Aardappelen il n 17 Bot 1 Vet Ha de rust zat M S V direct voor hg Haastredit doel maar weer sMider rewltaat Aan den anderen kant vkiWe bet beter uit een hoekschop door den rechfcbuilen fraai voor het doel 0eplsatat doelpuntte de midvoor onhoudbaar 2 0 Hierna nam de tfhuiaclub voor langen tijd het initiatief en in deze periode had de overwinning bezegéld i B en worden maar MS V wist vin een fout van de geel zwarte verd ging te profttewen en den ach r i te verkleinen 2 1 Het gedeelje van den wedstrijd dat alle energie van de spelers vergde is buitengewo Ri gezwoegd maar doelpunten bleven uit zoodat Haaatrecht langen tüd de voUe buit weer eens thuis hiekt Moordrecht BODBGRAVENt MOORDRECirr 6 6 VERGUNNINGSRECHT Drie dodpteiten In alke helft Voor de rusl w st Bodcgr en een goeden 3 0 voorspi ong te veroveren Na de mst speelde Moordrecht zeker aoo goed als Bodegravea Overeijnder schoot na een dooübraait tegi n d n paal en ook v d Kaa had niet veel geluk met zijn sdhoten Bodegraven daarentegen wist nog driemaal te doelpunten en ibehaalde daarmede een nuttige zij het eenigaains geflatteerde overwinnin ipeen yan beide zieden fOTtiel gespeeMen wedstrijd De Burgemeester heeft het vwgtmnn s en verlotsrecht voor hetltomende verfhnningsjear vastgeateld q totaal ƒ 106 Schoonhoven LOOP DER f EVOLKINa Nieuvri rk rk a d IJssel BUBeBRUJKE STAND Geboren Antonius Marinus z vnn I v d Spek n A M Oanabrugge Overteden H de Jong 48 Jr echlgvan J C Paul LOOP DER BEVOLKING Ingekomen G J Arendsen 2e Tochtweg 2 van F pe C A v d Ha tt s Gravenweg 10 van fapelle aan den IJssel A O Baa Parallelwpp 91 vnn Woubrugge C BaBas Parallelweg 91 van Woubrusge C W v d EiKt en gezin Gravenweg 64 van Rotter dam A Vla Bermweg 77 van Zevenhuizen W Vis Berm wee w van Zevenhuizen I P Sterk iéb Parallelweg 105 van Zuilen G H van Waeenlngen s ravenweg 252 van BleUwUk Vertrokken J Baan en gezin sGr venweg 46 minr Gouderak M Kers sebootn en gezin s ïeavenw S van Geuderak P de long Hoofdweg iW naan Lekkeiit rk miRGERLUKE STAND Geboren Gecritje d van G Harelis en M de Graaff Jetianna Jacoba d v O van Wijngaarden en N de Wi Wilfiebf ina d van H Terlouw en N A de Wit Ondertrouwd A J Lepping en H M M Hofsteiie H A t ed rend en A Koster Otrouwnd J Bakker en Joh van Vliel J de Kos er en P Edeling J J Bo iekees en E van Weekte LOOP DER BEVOLKINa Inigdtamren G vati Namen Ark Boceemraeer naast Kortenoord 11 van Kampen Y J Lubb rta idenc van id in A de Jong Groenendijk 43 van Berljenwoude G den Butter en gezin Groenendijk 27 van Goude rrfc A Il Steenlbereen s Gr ver weg 113 van Rotterdam A Koster Kortenoord 88 van Gouda Vertrokken N W Visser s ïraven weg 104 n Wassenaar W Vis Berm weg 77 naar Vtoardinger Ambacht A Hogendoom Parallelweg 55 naar Henkuin TVoMheae Reeuwitk BRANDWEEROBFBNINGw De vrijwillige brandweer van de Onderlinge Brandverzekering voor Berkenwoude en Omstreken hield een oefening met de motorspuit Speciaal werd beoefend het op een signaal van den commandant uitvoeren vaB verschillende werkzaamheden en handgrepen Na aflo 9 wAd het verloop vtn de oefening door d n commandant met het personeel bespqoken EGALISATIE VAN WEILA KN Aan de landbouwers M J van Dorp W Markus en J SlmgeHand Jr is door den Rijksdienst voor de wetkverruiming een subsidie toegezegd van 85 in de kosten van het egaliseeren ven eenige perceelen weiland in de gemeente Oerkenwoude Ingekomen J Buijs vali Haarlemmermeer Aalsmeerderdijk 461 rni Haevnstraat 31 D van Vliet van OuAl Alblas 277 m Kaestraat 34 H Gijsbertsen van Alkmaar Houtbavenstraat 1 m Wal 20 H Kroon van Wassenaar Keritbeastraat 40 m OUvier van Noortplein 30 A A Kuzee van Gouda St Josephstraat 9 iit Olivier vam Noortstraat 36 S Broertjes van Hoevelaken C S m Haven 42 A C van Engelen van s Gravenhage Temootstraat MBm Lange Weistxaat 71 J B A va n fSer Lmden van Gouda Burgvltetkade 51 in Haven 72 1 M v d Pauw van Rotterdam H Sorchstraat 43a in Haven 26 Th P Bondag van Rotterdam Tidemanstraat 53a m Meent 6 A Bakker wed P Koolmee van Uoor drecht EE 40 m Koestraat 109 A Stdiolten van Bergamiwcht B S6 in Koestraat 106 G H Kuijlenburg van Rhenen Spoorbaanweg 21 m Koestraat 90 H W Lettmk van Amsterdam SokMtraat Sll n Schapmstraat 14 A Bloemen van Rotterdam J v Geelstraat 15b in Lopik traat 23 C J Mukler van Avereest Bflkhrug 1 245 in Haven 7 T P Duhen van Botterdam Burg Memeszplein 8a k Albr Beijlinggracht 30 J Jansen va Jtotterdam Boschpolden em 7c in Haven 76 J Souverem van Rotterdam Boscbpolderplem 7c in Haven 76 H Hellendoom Geh na H M Gons van Maastricht M K lweg in Xide Singel 174 F Schoenmakers van Rotterdam Soudscheplein 2b in Appelstraat 16 M AanoUdse van Rotterdam Goudscheplein 2b in Appelstraat 16 M Schoenmakers van Rotterdam JoIsephlaan 17a m Appelstraat 16 BI v d Aa van Rotterdam Josepfalaan 17b in Appelstraat 16 Vertrokken J van oof van Stadhuisstraat S laar LoosduineHi Witlust 65 M Docter van Wal 20 naar Doomspijk W C Casteleijn van Havjen 17 naar Gouda Lange Tiendweg 96 A P V d Begb van Lopikerstraat 37 naas Naaldwijk Grootfe Achterweg 22 C Pieper vaw Nes 18 naaï Dordrecht 1 Dijkstniat 23 A H van Breukelen van Lange Weistraat 38 naar Roermond Veldstraat 29 L defl Butter van Koestraat 134a naar Zaltbommel Kerkstraat 3 A J Pleiter van Appelstraat 1 naar Rotterdam Beatrüsstraat 55 H xan Meljeren van Scheepmakearshaven 4 naar StolwiJV A 39 A R Baaten van Provenierstraat 4 naar Winterswijk Hooge Bazel 32 BDROaUJJKE STAN Overledeifï T van HouweUngen 77 j echtgenoote van T de Groot Geboren Harm z van J Hartman en W H Smit Goverdina Adriana J aniia d ven J de Gruljter en H M Renes ans Hendrik z van A Schriek ii H Daane Gerda Maria Cornelia d van J de Ridder en U J Zabel Gehuwd D Sirre 25 j en N C vasv der Kaar 22 j GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden vomrwerpen zijn inlid tJngen te wkrijgen aan het bureau van politie sigarenaansteker motoihandsclioan bruine want speelgoedhondje boodschan entasch portönonnkie met ritasluiting gnjze portemonnaie met inh gehaakt kleedje idmes kindobandBchoentje zakmesje gete wanten tfOL tielpunten rieuteltje TUDELUK ONIMBRWUZER Wegens ziekte van den heer H UoH is tot tijdelijk onderw zer aan de Willem de Zwijgerschool voor openhaas onderwijs benoemd de heer P da Bruin te Haidinxveld SERVIEZEN OP FABRIEK 1 WEGGENOMEN Het wés de getneente polttie ter ooi gekome dat er hier ter stede plate len voorwerpen werden verhandeMk Bij nasrtortng bleek dit juist te djo Er werden verschillende voorwerpen io beslag genomen waaronder v theeserviezen Twee hiervan werden in s ravenbage achterhaald Een arbeiddF alhier die op de platealf briek werkzaam is bleek daar de voorwerpeij te hebben gestolen en door middel van een tusschenpenoon aan den dan te toengen Tegen beiden la proces verbaal ot gemaakt Schoonhoven SCJHOONHOVEN 8 P C 4 1 Tweeaaal twaa In leen van de zijde van Schoonhoveb goed gespeelden wedstrijd heeftde thuisclub een verdiende overwin nina Ixbaald Voor de nist was S F C gesteund door den win t het meectin iden aanvaL De aanvallen vamSdipOnhoven warein zeer gevaarlijk Nadat ewst De Boer een voorzet venrecftts had in eschot i maakte v d Hoist er met een magnifieken kopbal mO van hervatting was Schoonhoven sterker Door slecht scbie het bij twee goals wdk dan v van de Boer kw I Zevenhuizen 1 LOOP DER BEVOLKBW I Ingekomen D Stortenbefcer toaitroleur C C C D en gezin van Gouda naar Noordemde n4 39 G den Toom dienaibodc van Rotterdam naar Bermweg 12 J S Boedt dienstboO van BleiswQk naar Knibtwlwcg no 11 W M Voorwinden dlenstboae van Baam naar Rottekadd 3 J O Beer zonder beroep en gezm van Bottofdam nav woonschip W F C AdalM i Zonder beroep van Rotterdam dwr Noord Dwarsweg 96 C M Bazen IssM artieider en gezm van at Maartenadilk naar Zuideinde 7 J van AsdaniMSii schipper vm Rotterdam naar VUe kade 13 C Knoop machine buikw r ker van Zaltboounelvaar DoipMni 174 Vertrokken J Cbr F Brimtott ambtenaar bur stat van DorpsMraai 96 naw Den Haag A Heemabergea bcatelier P TJT van Noordemde S pme Holterdana W Brandfaorst dienstbod v n Noord Owaraweg 2 naar D a Hmc S Ruis landarbeider van Rottekade 4 haw Hazerswpude G den Besten lao arbeider en gezin v i Zuideinde 7 i De Werken ca J D H Sehlmeüér chauffeur en gezki van ksmpcertetMül Clarmg naar Rottwdam W Vis land arbeider van WoUeloppenweg 91 mm Nieuwerkerk a d Uael A Vis land artieider van WoltefoiHpenweg 91 naat Nieuweriterk a d Usel A Verwe zosidcr beroep van Onderweg 10 naat Vorakapelle W M Voorwinden dienü bode van Boltekade 3 naar Rotteniami P Knoop grondwerker van NoorA Dwarsweg 39 naar Moordrecht M H irm dw Boeven landarbeider vui Breedeweg 18 na r Waddinxveen U Verhoef zonder beroep van DönÏMir 156 naar Rotterdam MOND EN KLAOWCEI In deie goaeente la wcdarom MB va V rnoDd en Usumear f a o o n an J