Goudsche Courant, maandag 13 april 1942

MAANDAG 13 APRIL OmCIEELE HEDEDEEUNGEN MOMf OgLOICNnSBSPOVB our 9 la O si w i n ai van h t Depart BHat n HaMlal M wwkaM co BctMcpmrt maakt iiAcad bt de itkUsheuteduur d t toe wB In e en ear leap nlie eaa vamlMHBtAkai l lM ia Sé hat tUdvak van U Maart tot en mtta U en met 18 Mei aji Mat a a la cHaBM tot AMUAMA OtatNIMKMUf ia leven Hoofd der Ie OpeolMie BewaaradMol In den leeftijd van 57 Jssr int aller naam D HOOENDOORN Sr Gouda 12 AprU 1842 Wijdstraat 6 CSecn bezoek Geen bloemen O teraardebestelltng zal plaat hebben Donderdag a a 2 uur vanaf de Wijkverpleging 2J0 uur Algcm Begraa4 laat M HaVEKSUM I ui M tM Gramolaaninuz MO Ocbtendsynmastlek 700 Gramofoonmuz iM Oetatendsyranastiek 7SS onunotooamiulek a 00 HNO NlauwsbeTlehtei O tS FttUtlek ednraatle opa UO Giamofoonmiiildc I U voor da htasvrouw ISO Oikaat Malawln en aoUal om lOSO ptanovoonlraciit en Sramofoomumatek lOJO toamoftiaamasMc ItSOVear de nnnr IISO Baamble Jadk der Klndoen en aoHat 1300 AmabltaSextet 13 40 AVnanak I3 BDO Bauwsen eeoribmiaclia berichten I3S0 W de rDpere JeuSd van bet datteland 13 11 Saloooikast 1 00 Kamenrkat An Muma at Aatiqaa oHsIsB Sn snmotooar jaatlA IMS Oramofootiinail MSO Zlettentniaal IIJO aramofooarausiA U 4S apoB en DM oor da Jeugd ITÜO Oramolaonmui IllB BNO Nieuws eoonnmlaclwen beunbertdilen IIM lAisatle orkast en aaHst iÈM Voor de vrouw ISJI Ormolpaannaiak UJ Naerlaads stem van has Ooat Aoot tt BNO meinnberleMen IM B 0 Gesproken bhmenlandaeb xe nJUiUt MJA Cranviftimimiiflalf ISJI Onuov Bar MET VACANTIE AANDACHT BEerr jB et vtoQiUe vTiiigituk U weer aan 4e orde en het uet er naar lut dat er tenit overief aan te pa zal moeten komen vooraleer men eta besluit neemt Zoonaar er op lit trekken zou hat tefendeel kiui veroorzaken van wal tech de qnnlfe bedoeling van vacantie nemen la buiten nut te vindan en zich aan alleriel beslommeringen te onttrekken pen onberaden va antictocht zou dus wel eens een vraagteekanreia vol onaangename ervaringen kunnen rden Het komt er daarcHn op aan dat men goed overweegt wat men doet Maar er ia in vMantie neman toch ook iets sportiefi iets dat aanspoort om uist van allerlei ongemakken een deugd te mgken IC mpeeren b v is in de oogen fjm sommigen wiei idpkal het tegindeel ia n I ich in een prima hotel te laten vertroetelen zooiet als plezier in gebrek li ben zelft ai lieven wij in een nonnalen tjjd De ventekte kampeerders weten w tiawaar beter maar ze zuUen moeten toegeven dat het sportieve een l elengrijke fa r Van hun plezier is en die portieve factor zal zich ook nu in den komenden vacantietud laten gelden vooral na zoo n moorddedigen Winter Wel hebben ervaringen van verleden jaar er een beetje den ae it ik ingebracht toen zwermen vacantiegangeTS op de Vèluwe neetslrekcn en talloozc kampeerders meesten afdruipen omdat er niet genoeg aardappelen te krügen waren Maar zoodra het zonnetje weer warm schijnt Vliegt liet geheugen met de narigheden van d n zwaren winter de dpur uit en dan twgint de massa vlucht naar de natuur opnieuw Het buitenland is voor den Nederlandschen toerist afgesloten dus men is aangewezen op de mogelijkheden welke het eigen land biedt Dit op Bkïhzelf is geen t ezwaar Ons land is irol kostelijk natuurschoon en moet in menig opzkdit opnieuw ontdekt worden Wie gewoon was naar het buitenland te trdiken zal kunnen ervaren boa mooi en goed het dicht bU huis kan zQn Als lüj maar rdcening houdt met de bijzondere omstandigbedan Kil geve zich degelijk rekenachap na de moMlUkheden die hem de irreugde kunnen vergallen Voor beide S artijen vaeantieganger en hotelier is at wel het baste Men kieze een centraal punt waar vandaar men zijn uitstapjes maakt want trekken zal allerlei ongerief met consumptiebonnen en het inslaan van levensmldd en kunnen veroorcaken vooral daar waar en cpeenbooping van menseben oniktaat Verleden jaar zijn met name op de Veluwe zulke opeenhoopingen ontetaan Men doet er goed aan een te overwegen rf er niet andere mooie Itlefcjea in Nederland zijn even gezond en gactvrQ Niet alleen b retika n opeenhooptnmoeilijkheden bij de bevoorra gm ding ling van de vinkeliera met zich mee oift ontstaan er vervoerproblemen en men dient te bedenken dat de 0orwegen die In nonfnale tijden al voor heel wat vraag itukken komen te staan als op wisseldagen groote stroomen vacantiegangers komen opzetten réktr in oorlogstijd met aUorlei ongerief te kampen zullen hébben Daarom zullen de reizigers in de treinen in menig geval zich met een ktaanplaatsje tevreden moeten stellen Maar och zulke ongemakken tellen niet Vacantiegenot laat zich niet 1 derven door een kleinigheidi V cantles eiding dus in den komenden zomer het parool zün om h t transporten logieevraagstuk baas te bUlven Een interdepartementale ommissie xal zkh hierover beraden en TichtlViMD geven De NederlaiMsche Reiavereeniglngr vertelde ds directeur de iieer Panman dezndagen in een interview heeft reada In die richting gewerkt ZiJ heeft da door haar nitgeaclureven reizen verdeed over een groot tijdvak Al Biet Paschen is een aantal reizen uitgevoerd Een goed middel cna dese vacantiespreiding te bevorderen Mende de heer Panman het IqvocMa van voor en naaeizoeiMprilcen door hotel en pensions De penaiom zijn hierin reeds vrij ver gogaao doch de hotels zouden zich op dit gebied aog beter kunnen mi msS4B Voorts heeft de N R V er voor geaMngd dat de reizen zich niet voornamelijk t speeiale tocristencentra bepalen Zij heeft ook bepaalde plaatsen welke tot nu toe weinig door vaeantiegangcrs werden bezocht in haar programma opgenomaa Zoo zijn er reizen uitgeaclireveh met Snecjc Denekamp Groningen Gouda en de Wieringermaer als standplaats Hiermee z n niet alleen ecoiKHnische belangen gediend aar het draagt ook bij tot de kennis van het eigen land n et ziJn tradities tdWlare typische gebruiken enz Om reis en voedingsmoeUijkheden ooveel mogelijk te voorkomen zijn bijna geen trektochten uitgeschreven Reizen per autobus zjjn zooveel mogelijk vermeden Door deze voorzorgen worden de op ibare middelen van vervoer zoo min mogelijk belast Zoo heeft de N R V zich door de tijdsomstandigheden genoopt in enkele jaren geheel ingesteld op een intensief beleven van t eigen Isnd Gingwi er in 19 39 maar twee der door haar uitgeschreven reizen in het binnenland door in 1941 was dit aantal gestegen tot 158 en voor dit seizoen heeft zij ruim 200 reizen c haar programnu staan Dal zij een druk seiroen verwacht bewijst wel het feit dat buna alle door haar uitgeadtteven Paaschreizen wuren volgel oekt OiA zijn er sportreizen uitgeschreven voor hen die heel sober uit willen gaan Hiervoor zijn een drietal huizen op de V Iuwe gehuurd waar de gastenyzich zooveel mogeiyk zelf bedruipen zullen terwijl weer anderen voor een werkelijk minimaal l edrBg pczucscwnw Mtrnmrtmammicm oam N SD AP Pe Saeretarii c a raal van het Departement van LamnwHW en Visiehart maab bekend dat het ArtMiUIxntch der NJUÜILP in den NlederUoden Amt fOr VolkalMlllfahrt thans ook 3 iaiGhejju voor voedianmlddelen uitreikt jlete 3etu achelne vermelden den naam van den betrokken leverancier en den naam van dcnsaae aan wien moet worden geleveid alamede de hoevecMwId rn de Boort der t M leveren voedinsamidiielen z J worden ondiltednnd door den leUer van het Wirtachattaamt en voorelen van e i rond smnptl met hat inschrift Arbcitsbcreich dei N 8 D A P In den Niederlanden Ami fUr Volkawohlfahrt Op de aciiterztide wordt vttmeld welke hoeveelhedah alfeleverd ztln en wahneer zulki zeichied ts tJltatiiltend de op de 3ezugschelne vermelde voedlnssmlddelen mogen tegen Inlevering en InontvanfatncrtMng daarvan worden gcvorderdyof afgeleverd Leveranciers kunnen de door hen ontvangen Becugscheine van het Arbeitabereldi d r N SJlJLf op deteUde wUze ali ten aanzien van Wehimaphtbezugacheine la betaald btl de desbetreflende Jtegecrmgicentrale Inleveren die voor her voorradlng zal zorg dragen UMCNSMITTELKARTE VOOR BET DtllTSCirE LEGE De 3ecretariB Generaal van het Departement vfcn Landbouw en VisacherU maalct bekend dat naast de Wehrmachimarken en Wehrmaciittwzugschelne thana ook Leb iamlttalkartefl der Dtutache Wehhnacht in den Niederlanden m omloop zyn gebracht welke aan eldlgheldaduur hebben van 1 3 of S dagen De kleur dezer kaarten ia groen met zwarten opdruk 4Ueen personen die gebruik mogen maken van Wehrmachimarken mogen tegen afgifte van bonnen dezer Lebensmittelkarten de daarop vermelde arUkelen koopen Losie bonnen zUie alleen geldig wanneer tevens de belretfanoé Lel enamltt war e wordt overgelegd voorzien van een atempel der bevoegde Oultsche Instantie Het weigeren om deze bonnen aan te nemen wanneer ze In onbei chadigden of aledita licht beschadigden toestand worden aangeboden Is striAiaar evenala dit het geval ia tan aanzien vaa Wehrmachtmarkan indien dit weigeren althans zonder gegronde en dringende reden geachiedt Oetalulaten kunnen da bonnen der jMdoelde kaarten geplakt op opplakvellen MD M op dezelfde wUze ala met betrekking tot Wehrraachtmarken Is bepaald bit da plaataeIQke diatributiediensten inleveren OrriCIBIl B PDBMCATW VAN UKt OBPARTEMINT VAN VOLKSVOOKUCH tma BN KUNSTEN kheelta aaa orkestaiulcL Lavanaaestaaa In nieawe erkeetea aaatafeadaa Het Departement van VolkavoorUditlnf an Kunateo maakt bakand Door oprichUn van nieuwe en uitbreiding van bestaande orkasten In Nadarland lal ar over enkela maandm plaataing zijn voor ISO tot IM gasehoolda orkaatmuaici aan wie hierdoor een goed bestaan venakard la Rct Departement van VolkavoorUehtUW a Kunsten wenacht een oventcfat ta brtrtwn van degenen die hiervoor In aanmarklnc ouden wlfien komen Uttgeakitm ztjn xtl Ue reeds In geaubaldleerde of aeml overlwidsorkeaten wertxaam lijn In aanmerklnf komen a i4 dia IcoiBlach an muiikaa voUIbman iMkwaam stjn en orkeatroutina bezitten b zQ die tedmiach en muzikaal volkomm bekwaam SUn itoch oen orkestrautine bezitten e il dia weliswaar een zekara t echn la di a hoogte bereikt hebban doch eent door een intensieve atudla in de zomermaanden geschikt moetai worden gemaakt om in een orkest te worden opgenomen hiervoor kifnncn indien de candidaat financieel niet dtaagicraehtli la zekere fadlitelten worden verleend Al dezen zullen na oproep een proe iel moeten alleggen ZIJ die reeda hebiMn proafgeapeetd voor da keurlngacommlaaie van de StedelUke Opera te Amsterdam behoevenzich met meer opnieuw M melden Candldaten geheven hun naam en adrea aan bet 0 artement van Volksvoorllchttng en Kunsten atdeeUnK nmsiiek Prlnaeaaegracht tl t a Gravanhagc op te geven met vermelding of U tot de categorie a b of e behooren waarna zij een formulier ter InvuDÏng zuUen ontvangen In den linkerbovenhoek van den brief te vermelden afdeeUng orkest ISM een week lang op de Reeu ijSsche plaasrai onder deskundige leiding de zeilqmrt zullen kunnen leeren Vacantiespreiding is dus het parool voor den komenden zomer Want het komt er op aan zooveel mogelijk vacantiegangers te doen genieten van de mst die voor hen in ons vaderland te vinden is als maar met overleg tewerk wordt gegaan Is de toevloed van vancatiegangen gespreid dan kan alles meevallHi Het gaat tenslotte toch dm het vinden van rusti BINNENLAND Vo Mrzorguiuuiitreg len in geval van bonnulagen DE NEO VOLKSDIENST VEBSCHAFT BU EEN BAMf KAARTEN Luditgpvaar komt meestal bij verrassing en deze kan zeer onaangename gevolgen bel ben Het is daarom goed op alles tooveel mogelijk voorbereid te Ün en ook hier heeft de Nederlandsche Volksdienst zijn taak begrepen door in overleg met den algemeen gemachtigde voor de oorlogs en defensieschade te zorgen voor hen die onverhoopt het slachtoffer van zulk een verrassing worden Ingevoöd is n I een schadekaart die door de buurtschapshoofden in geval van een ramp zal worden uitgereikt aan elk der te helpen personen en waarpp 20 bonnMi voorkomt n I 13 voor brood en 7 voor warme maaltijden in een of ander restaurant te verkrijgen Verder zal op de achterzijde advies worden uitgebracht omtrent kleeding e d voor de betreffende personen noodig terwijl de distributiedienst machtigingen zal verstrekken vtior aankoop van schoenen textiel en evraitueel brandstoffen Met deze machtigingen zullen de slachtoffers de noodige goederen kimnen koopen hetgeen later indien noodig met den N V D wordt verrekend i In geval directe financieele hulp moet worden verleend zorgt de N V D hiervoor rechtstreeks terwijl hU zich tevens belast met de ovebrugging van een zekere periode van gebrek aan contanten ten behoeve van slachtofle die later eventueel naar het de pwtèmest van Sociale Zaken zullen worden oerwezen SPORT N v a O I t rle i t Ie klaaaa Xersea Stormvogela S l Bda AJax t t DWB VUC 1 e DfC DOS T ADO FetJenoord ï O i i ü x CH Alkm Boya 4 t ZIC HBC 1 Keoi mara HBC 11 Weat Frlala Jcre l O t I 1 I e t n Ie klaaae DHC t Gooi 0 onder drotatt t GooiL BFC Sparta O I Hermes Baarlem S f VSV Blauw Wlt 0 t ie kt A bareolaa Laakkwartier 4 1 inrv Vioa 3 1 BMT tJVS o Velox l Gouda l t HW vm 1 Res Ie kl A Gouda II ADO TT I tJV s n HW n ï 3 DHC in HBS ni i Ona II Schevaningen It 1 a O I t r I e t m la hias Cnaehede Wagenlngen 1 3 Ren eto Jul AOOW HW 3 0 NEC Tubantia I S Heradea Bnach Boya 3 3 D I t r I c t rv Ie klaa Spekholzerhelde PIcua S I BW Roermond 4 1 Noad Helmond 1 I MW P8V 4 0 Hndhoven NAC 9 D I s t r I e t V Ie klas Heerenv n A hillea s Veloclta Veendam 4 0 Be Ouick Sneek l 1 GVAV LSC 1 3 Lceswarden HSC I I gr w vL Pt V t gcm ADO II 11 3 M 4 13 FeUenoord 1 IS 3 33 3 34 133 DWS 1 31 3S Jl 110 DTC I 3 31 4Ï 37 118 Xirxes l S 30 41 33 1 11 AJ 1 7 IS 37 1 08 V ÜC 1 4 II 4S 13 1 Stormvogels li 3 IS 34 43 0 13 BDO IS S 14 33 38 117 DOS it 3 34 7 0 33 w 1 vL Pt V t gam Blauw Wit n Ü 1 31 S 30 1 47 HBS 11 t 4 33 83 41 133 RFC 17 1 3 1 4S 37 1 11 DHC 17 3 1 37 41 1 II Vmma IS 7 4 II 37 M 1 HDVS 17 7 3 17 43 48 1 Snarta ts S S ts 45 54 on Haarlem 11 7 1 ie 11 37 30 0 13 VSV 17 S 3 13 0 7 t Goot n 3 4 10 10 33 3 03 f w O pt V t tm AOOW I tl l M 31 13 14 Quk 1 11 1 33 37 11 143 wageninffen IS 3 30 33 33 1 5 Cnacheda M 3 3 13 37 31 Heraclaa IS 7 3 18 30 31 1 NK M 3 4 14 17 osf PK MW t 3 13 ïtS om Snaeh Bon W 4 4 13 S3 Hengelo M 3 1 IS II TubantI M 4 1 IS 10 35 a w Cl vL pt v t en Bindhovan m MT 31 47 13 1 30 WiUemt II 31 41 44 1 40 NAC SI u S 31 1 31 MW M II 4 IS 4 t 1 Spek heMa 1 33 40 3 1 BW 1 3 30 4 1 Longa U 7 30 33 30 tm F6V tl 7 11 38 43 OJI Pleus at 11 II 15 01 OJ M 1 10 10 31 4 oji Helmond M S 3 13 II OM Noad m i 4 13 10 3S M OJ f rw d vl pt V t i HecranvMB VI 13 3 31 7S 1 1 OVAV 17 4 13 4 3 IJl BSC M 4 30 IJ Ba Qukdc 17 4 I 43 40 OJi Leeuwarden 1 1 M 41 47 OM AdüUea IS 1 13 33 43 J Valoeitaf 19 4 II 3 3 03 Veendam M 3 13 33 00 0 73 LSC U 3 11 3f37 073 Sneek M 4 10 18lj4 OJ DE ZUIDELMKS EERSTE KLASIB Naar tl VB bevoegde ztjda vamenuo kan ala vaatataande wotdeo aangcnonven das de voorgenomen n Utsing m het Zuiden faea dowgang zal mden Het Ugt In de bedo Ung binnen horten ttjd nadere medadaeUtt gen omtrent deze vooi het Zuiden zoo balansrUke aangelegenheid te verstrekken Naar w J van andere zijde vernemen Hst het in de bedoeling vaa het College van gavolmachtlcden voor de aport te bevorderao dat reeds in het volgende seizoen ea IwoSIklasae wordt Ingeateki Btl den N V3 Is vaa deze plaaaen ediur bekend DOmCHLAND PAN4S 1 1 Voor a n totaal ultvci kodit hub w rd gl tCTen ia bet OUnqiiacfa stadion te BerttIn ét decde landen wvdalrtld teapaeM tuasehen da nationals ploegen van Dultachland en Spanje en groap Nedaiiandsebe apörtJoumalinen ia op uUnowlicing van den Jttfkaoommlaaaik naar BarlUn feralad Ztt hebben daar kuikn n oooatateeren dat het Mlpell op Intcrnattonaal gebied niat soo hnof la ab man geneigd ia aan te itemen De m ee uto g na desa ontmoeting hildde dat het apelpall van het Nederkmdache voettwl in vergeltJWnc hlamac lang geen slecht figuur miaacfalaD wai een uttatekMid figuur Blaat De wadsIrVd van daxen middag la o r iMt algemeen tcfenfavallen Balda ploegen habben niet viridaan aan da groota verwaAttl Unsen walke men knaaterda De Spaanache pkiag ontirlkkaMa aeo vlo pea apcL doch dit leverde mtelnWiJk niet de gewsnachte reaultrtan oo ondat geen der aanvtf ars ower behoo ik aehol b ea ehikt a Oa Outtaoka ploas verviel In eesi ta var doorgevoerd kort dat lot gavolg had dat In da sar aok aan daaa mlm sultaat werd wkragen nu toen man la d twe l l n van tscMek varaadarda jilaasde men erin een dodpunt te scorea SpanJahaui daaraa tast rtak dat kat m t aan AnAcbiv dan talltkmaker varkraeg aantit raeds voldoenda blOkt boa on roductia aan baide Vden werd sawarkt KCHK EN SCHOOL Rad Herv Kark Benoemd tot hul 4 dlker ta Hilversum cand O van Moorsel aldaar Beroepen naar Kamperland da P Six Dijkstra te Baambrugge Oeref Kei ken Beroepen naar NUmefan da D Veenhuizen te Aalten Aangenomen tiaar Waasenaar Zuid da B Thnmer te Wagenborgen Chr Oeref Kerk Tweetal te sOravea hage Ooat da D Btesma Drogaham an da N Brandama ta Harderwtjk Afscheid en imrede Ds Sklk la voornemens Zondag 34 Mal a a afscheid te nemen van de Ned Gem Van WQk by Heusdcn om Zondag 31 llei do ztJn Intrede te doen te Dordrecht na tevoren te zIJn beveat ifaior O Alen aldaar Ned Herv Kerk Benoemd tot hulpprediker te Dluen de heer S Julius godsdlenstleeraar ta DoattniAiem Oeref Kerken Drietal ta Voont cand I Baerends te Zutfen cand J Blokland te Oegstgeeat en cand J Roekatra te BultanPoet 1 DS N H KCIPSRI Da N H Kulpari Ned Rem predikant te Acquoy viert Maandag zijn 40 jBrl8 ambt Jubileum De Jubilaris werd In 1379 geboren en aanvaardde op 13 April 1303 het predikambt In ztJn eerste geemente Klaaawaal wair hU door n vader wMlen da C H Ku rt uit ScheUulnan werd beveattgd m attctitia er ttldens xUn U JarlgveAUIf eaa ZMtdaga Chool en een Baar Diaconiaaoiiaid In IM werd hQ teweeteur der vweanlcliuf Klnderzorg te Dordreohl la 1333 verbond da KalB rl ilcb aan de gemeente van Oudenboscb en ia 1 30 vertrok htl naar Acquor Dezer dagen aam JilJ bet baioep naar Ovardinkal IM ooa aUer droafliatd w d hadaa Hit mm aiid Ünig geliefde Doditer Zuster Behuwdzsater en De l zcf ting van iMlMoiteiyii overschot vaa vQlea M jUtfeOBW 1 HooauiMieii gewoowl hebbead te Apeldoorn zal plaats vindeo in het iamillegnt op de Algemeen Begraaf plaat Ie Oouda op Vredig 7 April i s des aiiddags on i aur Namens N veo es McMcR I V SMALEN H v aELDraEN Execatesntest Apridoorn 13 Apsfl tfM2 Te Ikh gevraagd Zeilboot Qr ol ld B M of iels Argelljks Brieven Mo Q 1961 twr van dit blad It aal je ièéicB vaa aVi fco Ondsnks eaorme asijn Voorraden is BOOC Asija niet steeds verkrijgbaar Dit is niet onze sehnMI Wy kunnen l aooveel fle sdiea BOOC Azijn levesea ab U self weascbt j ni oekjes ie snoepen F Zoo a de 17de eeuw toe Di KlU b baie lioningkoeicjes zijo er laM nig bat 1 de heer jyi Kriclc Kracki van Peiinedaug Vraag er Uw gniikelier sltijd etiai Vrijwillige toetreding tot lM Hederlanjdsclien Arbeidsdienst U MtMfl tktUê ét tuM flutk Voor ongehtAA de mann li ke N J rlanders voÉi 17 ot 23 joor bestaat gttl genheid tot vrijwillige dienst neming gedurende 5 t maand in den Nederiandsclien Arbeidsdienst De keuring voor de lichting von 1 Juni 0 zal plaals h ben te WiltU vooreen extra rantsoen in aanmerking komen OllOA Niauwa Hovmi 312 op Vrjfdag 17 April vaa 9 16 sn 8 2t op Maandag 20 April van 9 16 sn 18 21 op l lnsdog 21 April van 9 16 uur op Woanidag 22 A v 9 16 u Dasr knat V adt s r sorgea Poot daa Al Jaar la Ow taia aohter l w hnla aardappeiea of saai er brataa baaaea De gwalddehte opbsaagst vaa asa sfhige groad aa 100 vleiw kaate aMter kv Us Buts gaed varserg Isn iv S and aargaiipslaa af kg brabaa M ka k at vaar D s stra raatsaea bsvea Dw dMrtbatl 4aa Ooa kat saU vraag aeas iaUcktliWaa Dw taiaaaaa at kovaalerr dia O aOia MELDT U AANI Vrl Bdelt k vragen staat vrij éo op het distribntie kaiitoorl WIE ZAAIT a ZAL Diatribatie ambtensreB sijn ook gsvoetig voer vries delQkbeid si wcmien sij dssnnee san Mt feket ni l vtiiweiid Mssr ü kunt aiei verlsngsii dst Jw vrimdeiykbeid of onvriendei cbeid eenig venchÜ mss t ia lie belisiideUn v Xhm iilMdbiitie takei f Ptabeer dsarom niet iet sa itfu les te kri De distribntie east wU imnet U Eiadedsndeit Boeveel mogelqk helpsn sfgeaidB vsn bnn hnmaM t aktlMl STSmbSSmVmm lOi u i n iil m iwi U fl vp uTfj ftWMCAW T s v MCTasr ASni wg Da9bladr ol iBi is Voor de Badl aBlt laB OnmaMan VtbÉt 30 11 aUaao eor da BaSia Sg die over een UlangMndini mat de toflMr RADIOHIEUWS moDle Orkcat RSt kMaa Oamep Vtoinnnkoar met ptaoobasaleldias Vanaf SO al o de Radio Cantialaa die over een iiwl ila iliiilln biawUtllaii 101 1 ensamlile SliM nevnuw vaa Sttelw i naadte van de keus welas SIJS C J ÜSralen en sttn orfeaal en solute g BNOT Kleuw borh ten VtM Onroo 33 10 31 19 Avondwljdtns sidbt SljOt Ifadiotoaned 31J0 BoaaiiacnaA oil Onnt Ser n 31 49 BNO Nlemnberlckten nJM B Mlttali overzicht 33 10 Boemeenaeh Ork Ot or Serbaa ttJf MM Giamotoonmauek OLVaBSIW D 3 U M VaitHeiiitlitH ca migdbwai Zgs swf M ékv I n S rrsrAf mei dser MkÊrgfMdHtditt Vm ichMk fcMtea te ipaws KOBFBAL GEEN WKDmmUBKN OM BSl KAMHOINSOBAP VAN NmniAND se£ nTSi £fc tL ril l dJtmaal de edsk J o m WTkaï ioetisciiap geen doongsng 0 43 a U Zie mwoaintt L 143 Oeartlde mu dek r pL 4f G ranwftwnm uslek ISSO MWsenwtldlns 10 13 OnaofcaSmuzlA 10 40 Vroeier en aite UM CSUe iilwo en snmofoonmuztefc TIJO GramotooaUuzlek UM Klaaa van Beack en sitn ettost 13 4 BNO Ivleuwaen eoonomlsdte hmbMoL XtM fk ot an plano UM GranoSooamiixlak lUO De UcbtaVMis USO Vim de ildten Uxn jaet tlailitaial van de Dnivenllelt te Keulen eisen opnaeian van enkela Bad warkanjmet biMdlas WJ Orm a iiemiiBl fc USA V ol an gl WJ MM O Wauw aeeaomlacke an bemsbericMaa ItJI Otta andrika an xltn arkart ISJI Boekbeai klag ttJO Reportate 3 leS strUkorkast IIJO BNO tfleqmlMrtetaten U 40 Splefel van den da lS tO BND F ktM In Zasinndt dialeet SOJ BNO Bassbehe oltsendias Bolland and tbs econeml wonanlsatlnn