Goudsche Courant, dinsdag 14 april 1942

Dinsdag 14 April 1942 iltbargaag No 2000B NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MARKT n TDÜnr ntf roMiekeiilBi 484M Oiefredaeteur r ITER Cksud S u de LMuteBsche niawndteiut eldt heeft Churchill in het Lager bdi eenige Tarfclariiigen afgelegd over lea dürlec ia Ooet Aiie H4 xelde ojt Aat Brilaclie fermatlea Tllegtnlgen herhaaUeiyk hebben getradit weerstand te Meden aan aanvallen der Japan cn op Cejltm vooral bU Colombo en Trbieeniali De meeste Britsche maéUat wnden eVenwel neergeschoten f balten jgeVedit gesteld Churchill heeft ook kort de Indische kwestie besproken H zeide dat het beter zou zyïi den terugkeer van Cripps af te wachten die dan in staat zou z n bet Huis penoonlük rapjSort uit te brengert Chiiichill was van meening dat Cripps zidi zeker buitengewoon teleurgesteld zou voelen omdat ge n luoces bereikt had kunnen worden Dit vemindert echter op geen enkele wtjxe het feit zoo zeide de Britsche premier dat wl zlJn missie en de leiung van deze onderhandelingen volkomen goedkeuren y rvolgen kwam Churchill te spreken ever het jongste verlies Van twee Britsdie kniiaets en een vUegtuigmoederschip bü Cejrlon voor welk feit hij als reden opgaf dat het volkomen onmagtlljk il allen Britichen scheen die zich op zee bevinden voortdurend bescherming door luchtstrUdkraditen te geven Zeer veel oorlogsschepen bevinden zich dag aan dag op zee zonder detgelllke bestmermlng en indien men dit risico niet op zich wM nemen dan Is het niet mogeliilk de narme taak ten uitvoer te brèrtgen die voor de marine vooTtvlo ttitjooBvooibescherming en feUde mee in een geI hep lAterhuis rapport uit te zullaiTl ngén over he t huidige verloop van jMn oorlog Ttldena het verder verioop der debatten kwafl tannehlll neg eens te ifteken art de Jongste militaire gebeutenlaiMi m Ceylaa HU ga een beve gend aatwowd op de vraag van coi afgevaardigde of practisch alle Britsehe vUwtnigen die aan en teletaanval der Britscbe strijdkrachten tsgen de J paoneis hadden deelgenohcn nee r ge s c h oten of zwaar besehadlgd et onbruikbaar gemaakt De Labour afgevaaidigde Ammon wees erop dat de verklaring van de Britsche regeering over het verlies van de Dorset ire en de Cornwall zich slechts weinig onderscheidde van andere verkUurmgen o Ver andere ongelukken en dat zij daarom er niet toe zou bijdragen het vertrouwen te verPQoten Jiter veeleer een bewijs vormde dat men uit het voorgevallene nog niet had geleerd Er schijnt tooals de afgevaardigde zeide in het geheel geen dekking de lucht te zijn geweesr Churchill antwoordde op deze opmerkmg lechts dat hlj aan zijn verklaring niets had toe te voegen Malakka en Singapore TIjdwiK het verdere verloop der debütten werd Chucchi £ uitgenoodigd liob accoord te verklaren met de opening der debatten over de omstao digliedeo die voora egaan zijn aan i Ko vel v D Ualakk B en Singapwe De premier ntwooiade editer diet tiit ds H enbaarmi uig van de nópar ea over mtittalre ep aodew oon reoties dte opMalatrha n Stagapore voor de ooriogsvetfclaring ven Jépan gehoud i zijn gloote nadeeien zouden f ontstaan JEêa enorm aantal studiea en tebatten zoo afjAe Churchill is tn deze betreurenawaerdige gebeurisDixsen voorafgegaanKBcbtör zijn atu Ues eo debatten aUeen niét voldoende on zidi voor te b aeiden op den aait m van stvetieuie atrtidkrachten van den vijand ea de moMl kbeden aarniede wy ty kampen hadden b e e te s w t e p a he t eoeken naar den noodzakdUjke Mvkte dw troepen om aan de nieuwe aavall i het hoofd te bieden waaram U waren blootgesteld Churchill zeide niet accoord te kunden gaan met de inetelling vasi een oonanissie v m onde czoek naar de ooraken die tot de iièderlagen op Sinnwre en MUakka hebben gsleid Hy veAlaarde djeogangaande Naar mijn t oüng souden al diegenen die voor doe Éimtsaki gedaagd zouden wor n er teiatig door belast worden Na meeet mtgmüdigt ov vregmg ben et womemens et voorstel tot het eUen van een commissie van ondw i ook maar in het geringste aan te moedigen AfAaraortiMS onthol UNCmN Met beteddcbig tot de door dwir m afgelegde verklaring over de 2 ea aa de Britsi£e vloot op J di eo Oceaan sdufflft het Long he blad Star dat de onthul en van den Brüachen minister JWdent pver de sterkte van de Jar e aaekui en hiditmacht i over Bntsche weentandsvermogen op Mchen Oceaan eenvoudig cata ropnaal aijn Afgezien vatf de zware EEN SOOST AMEBIKAANSCBB 4N8PECTIB De besprekingen vas den ohef van den Amerikaanschen generalen Maf Marshall oi van den Amoikaanscben specialist voor miUtalr economische problemen Hopkins worden in politieke kringoi te Beriyn beschouwd als een soort inspectie van de militaire en militsir econoniische taoge kheden van Engeland Roosevelt laat door zyn vertrouwenslieden vaatatdlen zoo verklaart men of EngeUmd eigeniyk wel bertid is eindeiyk ieia te doen voor de oprichting Van het tweede front dat door de Sovjet Unie jdiingend wonb geëiscbt Qe aankoi ging van minister Bevin over een aanstaand geallieerd offensief wordt in politieke kringen te Londen gezien als eoi eerste openbaarmaking van de geheime besprekingen die plaats hebben gehad tusschm Chin chiH eenerzyis en generaal Marshall en Hopkins anderzijds Men knoopt hieraan vast dat de definitieve beslis sing over den eisch van de Sovjetunie over de vorming van een tweedb front is gevallen Twee Jaar geleden 9 April begon de NooTsche veldtocht Ter nagedachteids aan den kruiser Blücher welke in den heldhaftigcn strüd van de Duitsche zcestrydkrachten tegen de Noorsche kusverdediging by Oslo zonk WHd op den Ekkeberg een gedaiktedcen opgericht fHoffnu nn S S P K Möbitiï Ongewaea maar practis In den sll t ien de btdi ewisUièhe doorbraakpogingen Het trac rt van luchtpfv rf f nhut per slede Atfant c HolIand S S P K Btischet Verklaringen van Churchill in het Lagerhuis Zeer zware Brifsche vliegtuigverliezen op Ceyloh Cripps xal zich wel 4 uitengewooii teleurgesteld voelen Britsche verliezen is het uitermate verooitrustend dat de Britsene luchtmacht met in staat is geweest den Japanners van haar kant zware verhezen toe te iïrengen Wat nu zoo vraagt het blad De i vami Singapoi ié van Ned Indië heeft den Japanners den Indlschen Oceaan in zijm geheele uitgestrektheid geopend Dit is de onverbloemde waarheid die uit de verklarmgei van Churchill voortspruit De Japanners kunnen iedere door hen gewenschte operatie uitvoeren en n t succes beëindigen Churchills verklarii van zev n minuten wordt ook door de Bèrlijnsche bladen van commentaar voorzien Geconstateerd wordt dat Churchill zware Britsehe nederlagen moest toegeven f NA CRIPF8 MISLDiUaifG Vit I onden wordt gemeidt dat Churchill na kenms genomen te hebben van het door Cripps uit te brengen verslag verklaringen zal afleggen in het Lagerhuis Politieke kringen te Londen verwachten zeer stormachtige debatten In Mn door den Britaohen beriditendiensf verspreide vericlaring heeft Crime gelegd dat de Indiërs alles hebben verlangd J aar men hun dat niet geven kon kregen zy n ets Op de vraag of le Britech lndièrs eventueel met de binnendringende Japanners vrede zouden sluiten antwoordde Cripps dat deze gedachte nog niet bij hem was opgekoün n Volgens den Britfchen nieuwsdienst heeft Ntrtiroe Zondag nog eS onderhoud gehad met kolonel Johnson Deze verklaarde volgens Netooe dat liy het op prijs isou stellen wanneer Nehroe een bezoëk zou wiUen brengen aan Ameriksf Nehroè antwoordde hierop dat hiJ had besloterf in een tijd van nationaal gevaar zooals de tegenwoordige niet naar Amerika te reizen Oe woordvoerder yan de Indian National Conneil te Bangkok heeft aldaar In een voor Indië bestemde radio uitzending over de rede van Cripps van Zaterdag j l yeifclaard 4at Nehroe op een persconferentie te Delhi heeft bekend jfemaakt dat het Coogres na zijn eigt defensie lal organiaeeren op den grondslag van een vrj anafhankelijk Indië De defensie van het Conges lal geheel gescheiden idin vau de Biitsche oorlogveering Naar Reuter uit Wa ington meldt heeft men den plaatsve1 vangenden minister van Buitenlandsche Zaken Sumner Welles op de persoo ifereutie gevraagd commentaar te leveren op Cnpps vertrek uit Bntsch Indië Sumner Welles zeide toen Het mislukken der onderhandelingen is voor de Vereenigde Staten reden am telewgesteld te zijn Dé New Ycrk Ti in es verwijtden Bngelsohen di t xij de urgentievan het Indische probleem niet bijtijds hebben ingezien De Engelsehen zoo schrüft het blad hebben de noodlottige vergissing begaan te wachtentot de vyand voor de poorten van Indië stond De eenige vraag die thans ovp iyft is Hoe kan Indië geredwordent Oe Baltimore STun geeft uitiag aan de ontevredenheid over Ée wijze waarop Roosevelt zich gemengd heeft in de ondeihandeüngen De berichten uit DeUU lieten duidelijk Uyten dat de manier van RooweK in Indië kwaad bloed heeft gezet Uit het optreden vaa den speciaïen afgezant van Booeevelt in New Delhi zoo siohrijft hetzeJfde blad moet deze les getndtken worden Eir bestaat geen twijfel aan dat de V S na het vöéirij nej van Groot Brittannië uit het idwes elijke detl van den Stillen eaaa directe belangen i $ deze gebieden verkregen hebfeen lielangen welke vroeger exclusieve Britsche belangen zijn geweest Japansché maatregelen op Java OV FINANGIEEI EN BCONiMISOtt omsD 1 Uit Bata ia wordt de inhoud 1 m bekendmaking der Japansché militaire autoriteiten over de voorlortpigé regeling van het economische leven op Java gemeld Deze bekraidmaking behelst de volgende maatregelen A IBdustrta 1 VemeUns van wstetbeiUMen gatlawerkaq ndjohoaw ea lndunrl 4aattflatles pakliuizen fabrieken ea x odil wInstallatias is verboden blvrop staan pém jstralten j lm I Alia ainbtecBren en borgen imet nterugkecren naar hvn wark en hun aakffi irt TK Perwneel vacf expoi port flrmii i falirieken waaronaaAook rtjstpellertjen plantages expeditie on entrenOtondemranlngen moetoi bU de legMwutoritMten opgave doen van hun voorraden vaa oe volgende goederen en verguuüng vragen m daarover te beactalkken lextielatottan aalgaren wee garens Qierwaren cement tudfers fosfor foaforlioudeDdakunstinestatofCen rtjst mals Iciaabast lünlne ricinus wrfttoffen hulden copra en palmolie B Flnanel Verbergen vemlettfen en nletaanmal den van deviezen oagemunt goud en xltvtr waardepaplemt zakelttke boekhouding endergelttka Baadellngen die de geldmarkt ongunstig l elnvk eden on verboden Het bankbedritf staat voorloopic itU vertegenwooiidlgers van aUe banken moeten zich penoonUJk b de militaire autorttaten aanmelden om üütructles In ontvaafji jp nemen 3 1 Over terretnen waardepapieren baaklaldl enz kan voorlooplg slechts met toestemming van de mUltalie autoriteiten worden tieaohtkt C Mtmtwezen Als munten lUa in da boette gebieden toegelaten de militaire guMen en de Ned Ittdlsche gulden Alle andere munten ztjn vertMMlen met uitzondering van da Japansclie munten van 10 5 en 1 en die deselfde waarde bebtien als de overeenkomstige munten In Ned Indische centen 3 Verboden itJn alle daden die de circu latte van mUitaira guldant of gewone guldens belemmeren Iwt ontvangen en verrichten van twtalingen In andere munteenheid verVaSRtilng wijziging af vernietiging van geldige iMnkbtlletten hamsteren fd wrtwrgen van Ned Indlache liankblllalten af mmten lieiievena van Irilletten tn niUtaiT guldens voor zoover net voortzetten De W A te Den Haag heeft Vrijdagavond een groot aantal eieren verkocht aan de armen Pne eieren warenln beslag genomen vóór zij den zwarrap handel bereikteh De eieren waren zonder bon REDE VAN DEN kUKSCOMMISSARlS Byeenkomtt van functionarissen der N S D A P WU MOGEN GEEN DDTTSCHE IMPERIALISTEN ZUN EN DE NBDEBLANDERS MOGEN GEEN SEPAItAnSTEN ZUN voor zoover hA gaat om bedragen t ven de 160 guldett D Prijzen en loonen Prijzen lootten buren en paehten me gen Itet peil van 1 Jawiart I niet vwschrQden Het achterhouden van goederen met het doel de prijzen op te drijven Is den E Buitenlandache handel en devlezea 1 Uitvoer en Hnroer van goederen tlla voorkwplg verlMiden Uitvoer en Invoer van guldens deviezen ongemi t goud en zilver en waardepapieren ztJn veorlfioirilg verboden VUrwervtng v B ol beschikklni over deviezen en transactiea met ia het itoiland woonachtige personen zijn voorlooplg vertioden F ItansfiortweEen en andere openbare tiedrijven 1 Vernieling of beschadiging van schepen spoorwegen electrische locomotieven spoor wagens autowegen bruggen havens elee trische centrales waterleidingen gasfabsieken telefoon en Uchtioatallatles en andera Installaties die het verlyerh te land te water en in de lui t t enevens het iNsrichteirverkeer dienen is verboden Alle penoneel werkzaam bij verkeer enberichtgeving moet den arbeid terstond hervatten Vertegenwoordlgm van maatschappDai op het gebied van verkeer en berichtgeving moeten zich persoonlijk bit de militaire instanties aanmelden en rapport indienen over hun onderneming De besprekingen van Marshiill en Hopldnt in Londen In een büeenkomst vui het korps functionarissen van bet Arbeitsbereich der N S D A P in Nederland heeft behalve de leider van h t Arl eilsb reich Haut enatidter Schmidt de RqksOommissaris het woord gevoerd Deze wees op de groote moeiiykhe ien welke het Arbeit bereich m Ne derland bedt op te lossen Niet alleen moet de achterstand worden ingeha welke ia ontstaan door de moöhilthedon welke de vroegere Nederlandsche aag ieting aan de tMutenlandsche orisanisatJe der Dtutscbbrs ui Nederland ir den weg heeft gel d doch ook ntoet het tempo van het steeds krachtiger leven der Duitsdie gatie worden bugehoudan In groote trekken schetste spr de poltticke 9tro ningen welke thans door de wereld gaan teneinde het jpoUtieke leiderskorps de richtlUnen te loonen volgens wjelke het moet handeloi Begunend met liet geestelijke ievoi der Ned ianden toonde hu de krachten Welke vroeger ii dit land de ontwikkeling tiebben geleid en die ook tliËans nog aan het werk zun Deze krachten hebben één ding gemeen en wel dat zy ée bioedsgebondenheid van het volk loochenen Voor een deel varen deze krachten van intematiohaten aard 2 oals libera lisme Jodendom vqjmetselar en Marxisme Het ia het noodlot geweest van bet Duitsdie vo dat het in den wereldoorfog het werken vaa deze machten niet hjeeft gezien De Führer heeft osis toond waarom het ging en het Duitsehe volk w et tiiang dat het Mn zyn bestaan strydt tegen deze intematlonale krachten Nu door bet uitbreken van éen strijd in het Oosten de vraag om het bestaan van Europa is gerezen moet ook het Nederlandsche volk een starydvaarddge houding aannemen wanneer bet tenminste niet wil dat zün rol iiitgei beld u Daartoe moeten de voUmdie krachten in den Nederland sclien mensch tot rieuw levenfebracht woideD omdat j anders niet m staat is de taak te veivuUen waarvoor hü is geateU Nader ingaande op de taak vtwr welke de N S B nadat zij verklaard is tot de eemge party waarin de poUtieke Wilsvorming tot uiting kan komen is gesteU wees de Rijlcsóommissaris op de gemeenschappeiyke idee welke verplicht samengaan De weg in de Germ aansche g neenschappeiyke le venratiiffite weUce door den FiUirer ten doel is gesteld maakt bet noodzakelijk dat de Germeansche volken en dus ook het Ntederlandsche vtdk zich hun gemeenschappelijk lotJ ewu5t worden Dit Is niet te bereikett door eommandeeren doch alleen door overtuigen Spr hecht leer veel waarde aan de opvoedende taak van den NJS B en hU waarschuwde ervoor alles van staatsstandpont te bezien Zooals de Nederlander zijn Nederlai selie belangen aditer moet stellen soo noM e Dirite scher leeren in de Gerraaanscliftievensndmte te schrijden Wij mogen geen Duitsche impeiialisten Qn en de Nederlanders mogen geen Nederlandsehe separatisten zijn aldus zride de Rijkseommissaris Spt besloot zijn rede met een overzicht van den militairen toestand waar by hy hulde bracht aan de tnihtaire prestaties m de wioterveldtooht welke ee schitterende gttui nis vormen voor het militaire genie vW den Führer en de dapperheid van den Duitschen soldaai Doodstraf voor saboteWs Het RyksCommlssariaat maiikt bekend Een Santal NederUaiders heeft zich verstout am een in den zomer van 1940 verboden politieke party van Amsterdam uit weer in het leven te roepen en een uitgebreide antiDuitsche vlugSdiriftenpropaganda te voeren In een m Amsterdam voor het Deutsche Obergericht gevoerd proces hebben zich de oprichter en voorzitter dezer illegale party HMidrlcus Sneevliet en zeven leidende functionarissen en medewerkers de Jood Abraham Menist Wilhelm Dolleman Jan Schrieter Jan Koeslag Come lius Hermanus Gerritsen Jan Edel en Rein Witteveen moeten verantwoorden Sngeacht alle waarschuwingen hadden zij hun anti0uitseh gewroet tot Fcbr 1942 voortgezet Zy w den wegens overtreding van par 1 van de sabotageveröföening als saboteurs ter dood veroordeeld Het vonnis is met den hogel voltrokken VERANDERINGEN BIJ DE W A Onderhoud met opper heerbanleider wm tHoff DE W A WIL TOONEN DAT DE N 8JB QET EEBLUK MEENT De afgeloqpen wintermaanden heeft de W A zich van een andere zjde doen kennen dan in 1940 en de eerste helft van 1B41 W A corpsen boden hulp aan by voedseL en kolentransportaïi de vinger werd gelegd op sociale misstanden tentoonstellingen over doel en streven concerten en zanguitvoeririen werden gehoudeil Kortom het Nederlandsche volk heeft gelegenheid gekregen op andere w ze kennis te maken met deze organisatie der NJS B zoo o a patrouiUediensten mgeateld welke het gedrag bunnen de eigen gelederen controleeren Op dit oogenblik is de inneriyke kracht dan ook danig opgevoerd Iedere man heeft begrip vooor et uitgangspunt vsh onzen stryd De W A kan haar beginselen uitdragen Thans is het st H 2ium aangebroken waarin het meest aan de propaganda naar buiten aandacht kan wor ien besteed Het w du niet zoo dat w een andere werkwyze volgen het Nederlandaóhe volh nu met handschoenen zouden aanpakken om het te winnen neen de sbtiat IS veiroverd de erkenning is afgedwongen En daarom kan de W A nu ook het volk er van gaan overttii gen dat de N S B het eeriyk meent Nu zyn wy in staat te toonen waarvoor wy willen stryden dct wy willen helpen Onze houding tiuins m dus een voortzetting vam een strijd voor het begr sel en een logische consequentie Van de versterking der umeriyke kradit Want wy willen ons volk dienen er voor op de bres stam en zyn plaata en zijn rechten in het worderda nieuwe Europa verdedigen Tegelijk daarmee moeten wy het echter tevv i de voorwaarden bewust doen worden waaraan het zal mo en voldoen wtt het die plaats kunnen innemen By de vervulling van deze taak nam de WA herhaaldeiyk de minder draagkrachtigen m bescherming Dit komf doordat in haar gelederen da sociale gedachte sterk leeft Bo ndien zyn wy er ons volkomen vmi b wust dat deze tyd zeer zware laïien meebrengt vooral voor hen en mea een volk thans niet met plakkaten en vlugsehrifter alleen tot andere gedachten brengt Daarom to Hien wy aan dat deze laatsten niet het gevolg zyn van de zoogena nde nieuwe orde maar van oorzaken die dieper liggefll in onze jongste historie oi een onjuiat gevoerd beleid Wanneer wy dan thans vooral da minst draagkraehtigen in bescherming nemen tegen de gevqjgen daarvan ook van die van den zwarten hahdel dan wil ik er op wyzen tó de W A zich in dienst wil stellen Wl het ge heeie volk op de wüze alsï denkt dat dat juist is En dat zy socialiS tisch en vooral revolti ionair is en biyft tegenover een ledar en ledera instantie Wy zyn bereid daarvan het Óp den oppervlakkigpu toeschouwer kan dit den indruk hebben gemaakt dat er iets veranderd is in den geest van het corps en men thant met andere middelen het doel tracht te bereiken het Nederlandsche volk te winnen voor de nat soc beginselen Naar Aanleiding hiervan heeft een redacteur van het A N P een onderfioud gehad met den wnd commandant der W A oi perheerbanleider H C van t Hoff Ter inlridin sel tste deze nog eens in het kort de motieven die in Juni 1940 hebben geleid tot oprichting van deze W A De oude W A had nameiyk in verband met de omstandigheden waaronder zy moest werken een eenigszins ander karakter AÜ beschermmg orgaan reeg de W A o a tot taak de straat t $ veroveren Wel nimiiMir is een term zoo misverstaan Het is nooit onze bedoeling geweest de straat te overheerschen en het volk van de straat te drukken Slechts werd daarmee beoo d een respecteeren van onze symbolen en tnriform af te dwingen en de openbare straat open te maken voor de prmiaganda voor onze beginselen In h verleden waren wg belaagd gehinderd en beïpot De vervulling van deze teak heeft de W A vfer bloedoffers gekost Vanzelftprekend heeft de W A in het vw leden fouten gemaakt Daar de W A alle geledingen vah ons volk omvat waren velen o k behept met de BtS breken die ons als volk aankleven De foiiten die gemaakt zijn en ijie wij volmondig erkennen staan echter in geen verhouding tot het vele dat den N S B ers is aangedaan Dezen stryd op de openbare straat heeft de WA gewonnen en zö mag daar trotsch op zün De W A heeft verder tot taak de weerbaartieidsgedachte uit te dragen te verstaan in dezen zin dat wü Nederlanders weer moeten leeren offers te brengen voor de gemeenschap hard te zyn voor onszelf en ook vaak tegenover anderen Ons volk teerde op het verteden In dit op ht is weelde een symptoom dat op naderenden ondergang duidt Knnen dit kader huldigt de W A volkomen in strüd met de ganglMire opvatting het standpunt dat een soldateske houding niet in strijd is met den aard van liet Nederlandsche volk Ons is gefclelftn dat het wel degeiyk belangstelling heeft voor tucht en orde Het moet er alleen toe worden opgevoed want generaties lang la dit gevoel ondermund ianeslijke kradit opgevoerO Neemt het vrywilKg aanvaarden van tucht en orde in onje gelederen dus een belawgrijke plaats in de afge loopep acht maanden is er naar ge streefd otA dit gevoel met eigen middelen acholaig eif vorming onder meer op de kadenohool te Leusden te verstefken In elke plaats werden volle ristco te dragen Dit moge een waarschuwing inhouden o a voor hen die in moeilijkheden met de leven middelenvoorzlMHng een middel zien tot tegenactie wy streven naar diaclpline maar l iyven levoIutionali D en zullen zoo noodig ook in het b lang van on volk ingrypen op revolationaire wyze daar waar van ambtelijke zyde geen medewerking wordt verieendi De lieer van t Hoff gaf tenslott nog een kort toelichting op de verschillende formaties en hare onderscheidkigsteekenen NEDEBLANDSCBK AMBULANCE VBAAGI VBIJWILLIGEBS By de Nederlandsche ambulance die bereids is vetrokken kunnen ter aanvulling nog een dertigtal medewerkem geplaatst wordep Candidaten die niet ouder mogen zyn dan veertig jaar moeten zich ten spoedigste schrifteluk melden by de Nederlandsche Ambulance Koninginnegracht 22 Den Haag Zon op 6 44 onder 20 37 Maan pp 7 04 onder 20 29 Men b vek piicbt te ver S duisteren van rnnsondertjanf 8 tot Eor sopiiomst g Lantaarn van voettniAe S moeten een bal avr aa cons I nnN vimi igtte nMKv n nfV iKa