Goudsche Courant, donderdag 16 april 1942

DONDERQAG 16 APRIL IS42 STMailEflWS velMblUlieifl voor den werkenden mensch AT O AAR f OMMEER De a deeling adtoooheid van den riieki van Vreugde en Arbei r beoogt een Tcrbetering en verfnaiïng van de werkplaats door te zorgeq voor een prettige omgeving met voldoende Héht en lucht met goede sanitaire voorzieningen en door allerlei kleine dingen een sfeer te sdieppen waarin de arbeiders gaarne zullen vertoeven De fabriek van de firma Koole en Via voldeed al aan dez eischen w Uit vroeffer tödem Dl OODDBCHB CODBAWr HKLODEi n JAAB GCUEDEN UH den gemeenteraad Is kigekomen een adres pm begunstigd te worden m t de betrekking van directeur van de zwemschool of anders met een pensioen omdat adressant 29 jaren als tunmerman bij de atad heeft gewerkt en in 1866 is ontslagen M JAAR GELEDEN Aan da Wildcboer tfe Oudewatcr die Zondag j l bekend maakte dat hij voor het beroep naar Ellecom had bedankt werd den volgenden dag dooi eene comnjissie uit de gemeente eene tractementsverhooging van ƒ 200 aangeboden welk aanbod evenwel van de hand werd gewezen Het Ud Betay PenjQk hield een inleiding over Johannes 21 Op duidelijke wüce behandelde Mi de vetachuning vaa den opgeatuien Heiland van z diaeipeJen iMtig aan de vischvangat op de Zee van Tib ias en de woildêrvolle vangst welke hierna volgde Nadat bet koortje Achter Hem aan ha Stobbe Op grond hiervan kawn de tot een veroordeelend vonnis de atraf overeenkomstig den werd bepaald op ƒ 20 aubs lo j In de overweging werd aangoj dat zooala de verdediger hinj schetst de bereiding op divers r lijkheden stuik n ar daarte I AptU 7JI nr Leger dea Heiligingsdienst leiders de heer en mevr Schram van Rotterdam 16 April 7 3t mr Vrije Evangelische Oe a tee ale Bübelleung en bidstond U AviU 1 wur Nieuwe Scluiuwbnrg Vooiatellin door poliUdc cabaret van P ilua de Buiter 17 I M April en e anr Nienwefcavea 312 Aanmelding en keuring voor vrqwilliger bij den Ned Ar beidsdienst M A rtt 2J mar Kantoor N V Boat l buidel en stooiahoatngarll De Boop Algemeene yer denng van aandeelhoadén had geiaègenrrecitiérden Marie wert g jTdaiTt i bbe en Alie Getikes eenige gedich Zl d lHi Vto2 mtMA KOOLE EK VIS HWNGT DB DOia ngLUMGEN van VKEUGDE EN ABBEtD IN TOEPASSING Sport bi bedrU sverlNuid Tenslotte de bedrijfssport ieta waar mede bij de firma kort geledai is begonnen Ja Oen arbeidstijd wordt het personeel in de gelegenheid gesteld een half OW per week in een nabijliggend choolrymnastieklokaal aan liohte sport beoefeming te dooi Het peesoneel neemt er gaarne aan deel zeventig pivcent der arb ders kan men elke week in drie groepen in sportieve kleedij van shirt korte broek en gymnastiekschoenen door de directie tegen een derde van den prijs beschikbaar gesteld onder deskundige leiding enthousiast bezig zien om de spieren te ont annen en te atalen en om den geest te Verfrisschen Vooral de ouderen zijn er fel op een 57 jarige geeft de jeugd een lesje en ook de directie doet braaf mede De bedrijfssport is niet ingesteld op prestaties maar hoofdzakelijk op spel omdat het ontspanning moet zijn De jon er n die het t hardst noodig hebben blijven dit is een algemeen versdiijnsel at achter en daarom streeft Vreugde en Arbeid er naar dat bedrijfssport vpor I arbeiders van 14 tot en met 18 jaar verplicht gestel f wordt en wel in arbeidstijd In den winter gymnastiek in den lomer buiten athletiek en daarnaast zwemmen is hetgeen Vreugde eh Arbeid zich ten aanzien van de bedrijfssportbcoefening ten doel stelt Op het gebied van het zwemmen heeft het hier in het Spaardersbad de gelegenheid voor goedkoope baden opengesteld hetgeen zeer gewaardeerd wordt Br zu n avonden met meer dan honderd deelnemers Binnenkort ia er een feestelijk diplomazweipmen Aldus het uitgebreid programma om de werkers in de Nederlands hé bedrij ven het levensgeluk en de verheffing geestelijke en lichamelijke verkwikking vreugde van den arbeid te geven waarpo zü recht hebben By de firma Koole en Vis wordt er krachtig aan medegewerkt en als resultaat hééft men krnmeo constateeren dat de benden nauwer zijn aangehaald en dat een goede geest is ontstaan Als de tijden anders waren zpu de directie nog meer willen dpen door den bouw bij het bedrijf van een zaal voor gymnastiek en bijeenkomsten Een eigen ontspanningslokaal is in de stad echter reeds verkregen uiibiediiic VtmmMsl rm ketttffMikModicek ArbeMnreugd en leyenablüheid dat ia bdfeea At werkgemeenschap VmMde en Arbeid van het Nederlaoda Verbood van VakvereeniginMtt um de werken in de Nederland t e bedcijven wil verachaflen Zy beeft zich deM U en veekmvatt hd ptogramma gesteU aan de verwezenIHking waarvan druk gewerkt wordt Hier in Gouda ia een bedrijf de m ubeUabriek van de firma Ko le en Vis dat in nauwe aamenwa king met Vraufde en Arbeid in de aangegeven riebtif werkzaam is en waar men tn belanirüke mate n praMische toepaasing van het doel kan ervaren Culturede ontspanning te geven iseen der eerste doelstellingen van Vaeugde en Arbeid Overal worden V M lëUingen en amiisementsavonden van uitstekend gehalte georgan seerd Men kent ze ook in Gouda en hetgeen de bedrijven hierbij kupnen doen is hun perebneel in de gelegenlieid te stell n deze avonden bij te wonen om den geeat t verreken en te verfrisschen met de geboden uitingen van kunst en amusement Daarnaast zijn er in eigen kring de kameraadsaohapsavMiden en bijpassende gelegenheden georganiseerde feestelijke bijeenkomaten die in prettig samenzijn den onderlingen band versterken De firma Koole en V is wasin deze richtingen reeds actief Voorts laten de onderlinge avonden ruimte voor eigen prestaties door het optreden van peraoneelclube zooala er bij de firma een muzikaal en een hawaiïan ensemble en een tooneelclub reeds zijngevwmd VoiksoAwikkeUng Op het gebied der volksontyfikkeHng I Vreugde en Arbeid werkzaam met de avondscholen voor volwassenen twf jarige scholen met lessen in Nederlandsche taal en kennis van land en volk en naar wensch in rekenen en handschriftverbetering Op deze cursussen kan men de keimis van delagere school ophalen Ook in Gouda bestaat een school De taak det ondernemingen is het bezoeken der vond ool in bedrijfsverband te bevordereti De fa Koole en Vis heeft ditplan in overweging en zy heeft eveneens in voorbereiding het organiseerén van excursies én lezingen twee andere onderdeelen op het gebied der volksontwikkeling Een volgend doel het samenstellen van een bedrijfsbittHotheek met goede lectuur staat op het punt te wordei verwezenlijkt De directie is voornemens op den dag van den arb het personeel een bibliotheek met honderd banden aan te Weden waaruit kosteloos gelezen kan worden Ook bet beschikljaar stellen van volkstuinties behoort tot het programma als een goede besteding van den vrijen tijd De firma heeft er een vijftigtal aan den Broekweg laten aanleggen waarop gehuwden en kostwinners het nuttige mefhet aangename kunnen vereenigen Een volgend doel is samengevat in reizen en vacantie fa de huidige tijdsomstandigheden zijn er op dit gebied uiteraard moeilijkheden maar toch hoopt de firma Koole en Vis iets te doen door reisjes in beSrijfsverband te organiseerén al ten niet gecomtoieerd met excursies ding van ds J van leekenapel Statoren Interkerkelijke samenweiking PLAATSEIXTKE rOMMIJSIE GEVORMD Als ean uitvloeisel van de op Eersten Paaschdag in de Sint Janskerk gehouden Paaschwijdingsure is hier ter stede opgericht een plaatselijke commissie voor interkerkelijke samenwerking In deze commissie hebben zitting genomen de leeren P Rozendal Geref kerk voorzitter H C Run ge Evang Luthefsche Gemeente secretaris J Kaptein Ned Hervormde Gemeente penningmeester en A Lafeber Vrije Evangelische 3enieente algemeen adjunct BENOEAONG TIJDELIJK ONDERMflJZER Tot tijdelijk onderwijzer aan de Groen Tjan Prinstererschool is benoemd de heer P Fredrikze alhier Overicden 13 April Gcrrit Loeve 77 j 12 April Lainberta Adiiana Hogendoom i sa ienu erfctn0 m t Vfeugd en Arbeid is bij de firma Koolé en Via de bedrüjssport t gevoerd ï drie pbtegen wordt wekelijks een half jjur met aatmo aoa de lesten dceiyenamen Foto Polygoon Sageri Bhl FKUILLEIÜN den van vriendschap en zaKen met den ou Hotk erbondeD Hans Kolk Uopt aan een der vele deuren met de zwarte Bununera In de gang Kom maar binnea Hansl eeo donkere vrouwenstem Hans gaat binnen Ik dacht bL dat Ie heelemaal niet meor kwam i nu Haar donkereJioOgen verwijtend op klatergoud en ehreua haat Ik weet hel ham gericht MHnt LydMi Terhoven Hans en ik weet ook dat het mij nat baar verlocfdc tegemoet Oe witte zoo gaat Ik kük alt naar het pruik en bet costuum van een rococo blik dat ik dit alles aebtar n dame waario sü optreedt heeft zij al laten uitgeu okktai Haar kaïtanjebruin haar Haoa Bolk trekt baai teeder tegen valt golvend op den kraag tfan haar zich tan bUuwzljden garderobejas De bartvor Ot probeer altQd opnieuw achter V jj t j l j raadsel te kornet dat oot tczamsB heeft gebracht Wü tevea beidoi bi deie wijis 100 aardig iQn dat mco omnogelijk boo op Je kaa bigveo Nadruk verboden CIRCUS HOLK VKHBOUl ruEUANU t OeArgerd gaat Rans de paar treden op Nu zal Lydla weer boos zijn ZO vindt het vervelend als bij haar oummer veraitmt vporal als bij oeioofd heeft te zullen komen Deze eUoidige commissaris Pas op mijabcer Botk ISnkele tooneelknechts die Juist met de requlstetea Van het acrobatennum mer voorbükomtn kiopen bem bipia omver De iongcman wijkt uit en mompelt e u paar varontachuldlgende oorden Ifianoedtg kijkt bU naar de rozen ki xyn hand W£lke bij opg juist voor et luiten van de zapk heeft kunnen Hans Holk is verliebt Ik dank ja I rdia M bent eemga die mil begriftrt eödanka Eeo triomfeeraad fllkkarcp komt de oogen van de vrouw Ondanks dat ik bü het variété ba i dat M deze wereU roept mlg geschminkte sloten Men zou moelaa deeken dat w4 anders leveoskamnadoi aoodea hebfaee gezocht dan juist in deze wereld Haar smalle rechterhand waaraan een groote gele steen fkmkert stree lt zacht zÜB hoofd Tob niet Jij Ianta b Bel is nu Ifc eenmaal zoo ik ben de danseres LjtUa dat ie op reis moet hooro en dan moet raer goed zijn fiblk kust baar band welke zij hem o n danks haar verwijten geeft Vergeef mij Lydis maar tr is veel gebeurd In deze drie dagen ujv ben blij dat ik weer bü je ben Ik Teriioven ai jü bent de erfgebaam van hoop dat deze rozen mijn voorspraak het circus Kalk bü je kunnen zjjn Neen Lydia alsjebllffl niet dit woord ik aan iiet niet booroi Ik had kunt dik al bijna deze erfenis moeten aanyaar laat niets van je Ut maar dadelijk nm MSm allen anders aou Ml ook bexwaarlitk doOr den tooneeUngang kunneo fcomoi Maar taiJ is van hat vak Oe oude Beek de eigenaar vao bat variété ia door vale ban Lydia s oogea stralen Mooi zl ie Hans publiek vraagt dat het een go2fJ duet krygt dat aan de eisc h g VI88CHSR8O0RAD0 vischhrfhebbers een Lu lekke geweest De visch die door de S Öslaag met voldoende ruurjtof kwam op open gedeelten bij drom aan de oppervlakte en de hengS eenige gedich ten waarna een aardig stuk proza volgde vooTgedragMi door Jopie Nieuwveld Uit de uitget chte Jaarvo Iagtn bleek duidelijk hoezeer de vereeniging bloeit en in ledental toeneemt hadden verschenen met schepnS doen Dat was Hiu r u rvc De afgevaardigden van verschillende bevriende vereenigkicen kwamen aan het woord en aaast alle hartelijke gelukwenschen kwam steeds deze w iaeh tot uiting God zegene Ml werk der vereeniging N het zinden van het Bondslied Jtrad dé pauz€ m vc y c wv e een goede vangst L 25 JAAR GELEDEN Uit Waddinxvcen Zaterdagmiddag onutreeks 1 uur is bran ontstaan in de stoelenfabrjek van gebr Notenboom te Oud Waddinxveen De fabriek brandde daar de vlammen snel om zich heen grepen uit terjvül eeit aangrenzende met riet gedekte boerenwoning niet gespaard kon Worden Als eerste hierna hield Hilly Geukes doen Dat was dus en visscherslaMheeiï historisch inleiding over Maria in Werkelijkheid van Reigersbergen de vrouw aan wie Maar al die visschgrsVreiigde 18 April 1M mr KoMtiiria Uitvoering Goudsch Tnoneelgezelschap Tot On Gtenoegen opvoering van jllun maar betrekkelijk zogals gisteren taii Gouwenaars onflervondé n Het SI schen met een Scheiwet is nu eenaS niet taegestaan en in de onderluMb gevallen kwam daarbij dat de vim was geschied zonder vergunnir 3 den rechthebbende van het water Een hunner bleef in stijl Ik i M f en vischje te verschalken zeide Ut maar ik was net voor de haaien Het kostte hem twee riiksdaaHfli en zijn collega wa nog duui er q want deze had ook nog ondermaatiS visch bij zich waardoor het geval h i op negen gulden kwam te staan Wj l eschouwd was men dus goedkoma uit geweest door naar een vi sohwinjid te gaan Om in de vischteijninologie te bl ven er was in deze zitting ook no iemand die door de mazen van H net kroop Hij had over het trottoir gefietst gaf het volmondig toe en dèiondanks werd het vrijspraak wail hel verfiaal vermeldde een andm straat dan waarin de fietsen wa geschied Zoo zat de een in het net n de ander sprong er uit Men moet feens boffen ook Avontuur in het water geëindigd t4 JARIGE JONGEN BESTAL DE POLITIE Eeit bewogen dag heeft een 14 jailfi jongen uit Rotterdam gisteren gehai die IMnsdag van huis wegliep en ia Zwijndrecht aanlandde waar de poljue h n p nachts vasthield om hem na r huis terug te brengen Des orhtenA Z£g de knaap in een onbewaakt oogst blik echter kans er vandoor te toi m lx vendien nam hij van een poEtiiagent een portemonnaie met t M mede Hij reisde per treui naar Ckiudi en hier doolde hü rond tot zijn avontuur op vreemde wüze eindigde 0 het Jaagpad wilde hiJ een busje uit M water halen en hierbij is hij in It grachj geschoten Een larfdbouwer haalde hem er uit gaf hem dt ge klefc ren maar belde tevens de politie op die den jongen overnam De knaap H naar Rotterdam teruBgebraeht Vaa het geld i ad hij nog 45 cent over Hugo de Gfoot zijn ontvluchüng va u = het Slot Loeyen tj in in een oekenIrist te danken had Fietje v de £ nde en Coi a Broer zegden enk Ie gedichten IS April 7M marktterrein Wijdingsavond Vrijz maar eveneens afbrandde Twee hoöYChr Jeugdgemeenschap onder lei schelven gingeni mede verloren Het mr Restaurant Vee I vee wei d gered Uit Bergambacht Tot predikant bö de Ned Herv Gemeente aHiieis is beroepen ds J H Kostef te s Gtevel duinKapelle Nienhuis opveering De kiMpvrouw van Hierna vplgde een nufnmer waarvoor slechts vniagteekens in het programma Stdhden t Was een groote verrassing en zoowel publiek ls me ie werkers tiadden uitlMnidige piret Heel aardig was het prozastuk dat Bep Hoogerwoard voordroeg 20 April 10 30 nar kantoor N V Gondsche Waterldding Maatschajupil Jaariyksche algemeene vergadering van aandeelhouders 29 April 7 nar Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spieringstraat 113 Medische qiortkeuring 21 en 22 April 9 i mr Nieuwehaven 312 AanmeMing en keuring voor vrijwilliger bij den Ned Arbeidsdienst Ds Kaft besloot deze geslaagde jaar vergadering met gebed Economische rechter te Rotterdam UIT GOUDA EN OMSTREKEN De ecommiische rechter te Rotter dam heeft de volgende personen veroordeeld tot ƒ 25 boeie of 15 dagen hechtenis de 24jarige winlcelbediende T J M v Ardenne te Gouda wegens poging tot aflevering evan 45 potten chocoladepoeder in Augustus j l tot ƒ 7 50 of 3 dagen hechtenis de 48jarige Goudsche kruidenier A de Jong wegens iet ongedekt vervoerMi van 300 turven in Augustus j l tot ƒ 30 boete of 15 dagen hechtenis de 48jarige veehouder fi Sogers uit Nieuwerkerk a d IJssel die een aantal kazem niet voorzien had van het voorgeschreven merk tot ƒ 7 50 of 3 dagen hechtenis de 57jarige slager L Kleyn uit Schoonhoven die in Sept hd I eenige rundernieren zonde Wf ad verkocht tot ƒ 25 boete ol 15 dagen hechtenis de 39jarige handelaar C L van denj Dool te Zevenhuizen die in Augustus j l 50 k g aardappelen zonder bon had gekocht tot ƒ 6 boete of 6 dagen hechtenis de 39jarige landbouwer A C Heyboer te Zevenhuizen die in September j l 15 k g aardappelen zonder bon had afgeleverd tot ƒ 150 boete of 1 maand hechtenis de 31 jarige landbouwer A W Schieveen t Waarder die een aantal door hem vervaardigde kazen niet van het vereischte merk had voorzien en deze kazen voorts had verkocht en afgeleverd zonder bon Het O M had ƒ 200 boete of 1 maand hechtenis met verbeurdverklaring gevorderd Bij zi n vonnis gelastte de rechter ook de verbeurdverklaring der in beslag gen4 nen kazen zoranede van 7 k g i oter eveneens door verdachte zonder bon verkocht TV Tr t 1 1 erk en Zondag INLEIDING DS J HOR HER VOOR NED CHR VROUWENBOND 22 April 7 30 n Ned Gercf Gemeente Spreekbeurt ds Jtfh van Welzen April 8 uur Daaiëi Cursus E H£ 0 April 8 anr Kleine Kerk Wijkavond wijk I Ned Hervormde Gemeente onder leiding van ds H S J Kalf 29 April 1 30 nor Terrehi Openbair Slaehthois Jaarlijlcsche algemeene keuring vtn trekpaarden en hondekarren 29 Apil 8 15 nor Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J KaU De afdeeling Gouda van den Ned Chr Vrouwenbond hield gisteravond in De Reunie onder leiding van haar presidente mevrouw L Pitlo van de Endt een bijeenkomst A s preker trad op ds J Mortier Ned Hervormd predikant te Kruiningen Mevrouw Pitio opende de Vergadering met gebed sprak eenige ernstigewoorden naar aanleiding van het door haar voorgelezen Schriftgedeelte Johanes 24 vers 1 19 en heette den spreker en de éanwezigen hartelijk welkom AFHALEN AANVRAAGFORMUUERFN SCHOENENBONNEN 9 3 12 en L30 3 30 oor Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E P G Donderdag B AFOmEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten i Apotheek Dee Westhaven Ï4 Ds Mortier die als onderwerp voor ziJn lezing Kerk en Zohdag had genomen zeide dat een van de brandende vragen van deaen tijd was Hoe vieren wij onzen Zoncfeg De verleiding bestaat aldus spreker dat wij met de kerk den Zondag willen goedmaken en er dus een wettische dag van maken Hierdoor gaat daeigenlijke waarde van dien rustdag verloren n l de schriftuurlijke eenheid De Zondag immers is de dag der verheerlijking van de vervulde beloften Gods Wij moeten dezen dag des Heeren als een weldaad beschouwen en Hem slechts vieren en jiiet ons zelf Men vraag waarom d e Zondag gevierd dient te worden Ezecheël 20 vers 12 geeft duidelijk aan dat er een verbond is tusschen God en zijn volk opdat het volk een dag had ter heiliging en het op dien dag zich moest bepalen bij de groote daden Gotis Verhuizingen binnen de gemeente F Steenwinkel van Nieuwehaven 120 haar Bildeidijkstraat 6 S den Haag geb Zorg van Snoystraat 22 naar Walvisstraat 4 J J Heppener van L Tiendeweg 20 naar Spieringstraat 2 M van Wichcn geb Verdujpi van Gou4ve 66 naar Nieuwehaven 256 G J Hoebeek van Nieuwehaven 7320 naar L Tierideweg 76 P G Kooijman van Nieuwehaven 49 naar 157a B J Herssenberg wan Turfsingel 65 naar Pr Hendrikstraat 21 Th M Streng van Nieuwehaven 23 naar Graaf Flonsweg 77 J W Id a van C Huygcrsstraat 60 naar Wielewaalstraat 28 C van d i Heuvel geb van der Graaaf van B Martenssingel 68bov naar KonWilh weg 261 B P van Jeverrai van Erasmu raat 11 naar Wielewaalstraat 20 Burgerlyke Stand Gebaren ApriU Teunis Johannes Comelis zn van W Dorst en G A van Loon Kleiwegstraat 34a April Robert zn van L Hobtede en G Th Schouten Scheltemastr 20 Ortrenwd April W J Pieters en G M van den Berg T C de Bruijn en CÏ M Kriege H P van Bergeijk en H P van der Sluis J P Donkere aa A Pouw J A Seele en A ÏI van denArend April tl A van den Heuvel ai J Koerts m EXAMENCOMMISSIES BENOEMD Tot lid van de commissie aan wdke dit jaar is opgedragen het afnemel van het staatsexamen gymnasium il befioemd onze oud stsdgenoot dr D E Bomelaar rector van het stedelijk gymnasium te Utrecht vroeger tor aan het stedelijk gymnasium tl Gouda De heer J H Pruyt van Hertog Vr serve generaal majoor buiten diaat wonende te Santpoort station die fijdena de mobilisatie en oorlogsdag compiandant van de hier gevestigde legergroep en bU het afkondigen vu den staat Van feleg de hoogste bu gerlijke en militaire autoriteit t dezer stede was is benoemd tot dukundige bü de eindexamens aan r k hoogere burgoraehoien te Oom Vlissingen Oostburg Middelburg Zierikzee i Schiedam Onze oud stadgenoot mr t A Kesper te Rijswijk is benoemd tot deskirodige bü de eindexamens het Wageniiigsch Lyceum te WagenJngen de 3hr Lycea te Zeiil Zutphen en ZwoHe en aan het lyceum te Bussum INMIAAK MET MUZIEK Uit een opslagplaats ian den Kat tensmgel van een ijzerhandel zijn drie doozen zwarte en gekleurde teekenpotlooden en twaalf gramofoonplate gestolen Voor de Christengemeente moet elke Zondagsviering een herhaling van het Paaschfeest zijn een samenkomen in de volle verzekering dat God Zijn beloften aan ons heeft vervuld De kerk moet de bepalende factor zijn met de prediking van het Evangelie staat of valt de Zondag KANTONGEKECar Smeerkaas of gesmolten kaas De rust die wy di n eenen dag per week zoeken heeft pas waarde als wij rusten om God te heiligen é De ntiod der kerk is dat zij niet met alle kracht getuigt van Gods grootmaking want juist dat getuigen in den vorm van Evangelie verkondiging bepslalt de rust onzer ziel SMEERKAAS DIE NIET AAN DE EISCHEN VOLDOET BLIJFT SMEERKAAS Was de smeerkaas die een te hoog vochtgehalte had gesmolten kaas of smeerkaas aldus de voornaamste vraag waarom het ging in de zaak teg n den directeur van een Woerden schen kaashandel die veertien dagen geleden was gedagvaard wegens overschrijding van den vochtigheidsgraad van het product De gemachtigde mr C Jonjcer had betoogd dat nu de smeerkaas niet aan de gestelde eischen voldeed ook niet kon worden gezegd dat het verhandelde product smeerkaas was Hij jioemde het gesmolten kaas Met deze opvatting was de kantonrechter mr A J M Oonincx het in het schriftelijk vonnis dat hiJ gisteren wees niet eens De rechter overwoog dat smeerkaas die niet voldoet aan de gestelde eischen niet ophoudt smeerkaas te zijn voorts dat blijkens het kaasbesluit smeerkaas een uit kaac bereid product is waaraan bepaalde stoffen zijn toegevoegd zoodat niet het vochtgehalte bepaalt of van smeerkaas sprake ia en ten slotte dat de Een ware rustdag wordt het als we alle banden die ons binden aan de wereld losmaken God geve bfêloot ds Mortier dat wij het gezag van het kruis als het hoogste goed leeren belijden dan s zullen wij leeren zien de groote troost der Zondagsviering en hoe het werk der verlossing ons leven ten goede zal komen Gevarieerd jaarfeest meisjésvereeniging TOENEMEND LEDENTAL In Daniël hield gisterenavond de Ned Hervormde jonge m isjes vereeniging op Gereformeerdew Srondslag Martha haar vijlde jaarvergadering welke zee Jruk bezocht was Na het Gemeenschappelijk zingen van psalm i vers 1 opende ds H S J Kalf Ned Hervormd predikant de bijeenkomst met gebed en las hierna uit den Bijtiel Opecharingen 3 In een kort openingswoord legde ds Kalf den nadruk op het voorrecht dat deze jeugd ïnet het woord Gods als KAAS ONTVREEMD Uit een carrier van een boter kaashandel te dezer stede welke fieti eonigen tijd onbeheerd op de Markt stond is een Edammer kaas outI vreemd Martha den ach hHea wa toeh over ders praten Lydia Terhoyen is aan stap aehtouir gegaan Mei spanning kijkt ST ï aUn gezieht iuSTlSSnJ t TLC Dua ia bet toeh wa r watmm m de kleedbuner verteS lTjS J vader a fKotiJ hfl toSt h5 J ÜLJI 0 hirtTHan Bolk schuifi haar iRistoel toa 17 Ï2S Jï wat la er met JeJ lijt todi kahn neen ar la nlcls met Jf S hü Is niet dood y J T secondealang de jqpgen het sterke Ucht van de lam n welke boven baar schmlnktafel r M drooir loTon pr eSr M hri S i3i was een bhetie te veel opeens ÈS ems wat is r wnfeeliJk gebeurd De Jongeman trekt onrusUg de schouders op 1 precies bij Ijs verdwenen oaar het buitenland gaan er is in bet Mrais tagebrokeB dn laatsten dag vaa de gastvoorstS Ung iTaar gelukkig hij lerft Ik iSt dit van de politie Lyd Terhavei Mikt pehizend vamzich uit Zii durft hSn Sa T oogen te iets an uT Ac niga met net woord Gods als verkochte waar kenn li k als smeei Gids Jezus als Leidsman wil volgen kaas wai aangeduid onpgaat HW ÏSSSi darhrt ni kiT ÜMi prachtige armband el dood van Holk Zwijgen haagt te da Uehie rahnte wdka gêvidd ia naat geur van sdmihik parfum en oMel bare andere cosmetiea Met verachting dwalen Bans over de costuums over de tocneeiporhretten aan de muren de fleselijesi poederdoozen sehmlnkstaven en stiften Hoe genoeg heeft aUesl Hoe lang wU L dla gehate beroep nttoefeneaT Een laehie doet ArjeiS SiS M nJ to2r j dat en Een seconde laag vliegt er een s U duw over sün gaziefat ftijf Nataurlijk waarom aletT Vader ri Mt Goedgeluimd gaett lü berh sa Maak dat Je eruit komt w blaten Ik kleed mQ loo snel mogeHfk T f Hans dlchtrsll staat Lardia Terhoven nog een mmw petozeo midden ia het vertrek Ook Is Biet soo vro k als het in M oogenblik IQkt A gaan Ui wens aa en veilangau lader een saderen weg tjrdia hou op haar mf n er van deun knappen Jongen J HJkt op een Jonge leeuw wiens kraeW nog niei beproefd Is En ai Is H o Holk s weg nog doelloos Lydia kent haar doel maar al te goed Wordl vtrvetgdt UJk niet zoo dookar n van elkaarT O houden ba Bet ldlnkt zoo warm dat Bans voor bet oogenblik alles vergeet wat hem kwelt Ja als I dia ar biet ecTt U zi a tl S ÏÏl Tl iHM n rf di lwenschao en l i i aai neeren en daarna Oaama zien wi verder ZU uau hem toe En morgen morgen Rans Zij durft hem nu niet Jn de Zü kükt hem nieuwsgierig aan fcüken het schünt haA toe Moreen m toe I Morgen mag Je iets i agén Mt fcS DeneBMttkm eeo fo