Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1942

DINSDAG 21 APRIL H Bal f htfUU Ucraedc éÊt MdMdcMi OMT het iur tM b vastgeMeid op U Ie f laa pm aodt bdiaibaar wdt mondcr aftrek tu t9ft dltridendlMlaMng ad f If op divldeadbewfa na 98 dat MatfMi worden betaald oMl 102 ten kantore van d Pa Wad Knox Oortland ia Oouda met iacang van 31 April I94Z Teven zün uitgeloot van d 5 ieening 1926 de Nos l 31 59 66 en 141 tietaalbaar per 1 Juni 1942 ten kantof van de Fa Wed Knox t Dortland Ie Gouda Metwaik WA on OBte afnt AagMta m m weibiia oemdia oidaelina OOKLOGSSCHADE bod taotoBd awt viot vetkiop D v lakard som dat ovw kat gahaaU g j ynofmtd oblectea bwliom Jn Augusttu 1941 L 400 miUloaa In November 1941 00 millloeQ la Jcmuan 1942 700 milllo n ta Maait 1942 80 f mlllioen begin April 1942 900 millioen en thqnst M TE KOOP GEVRAAGD sier hoege prlfa Brieven nO O 2110 bureau v d blad l OOO OOO OOO 1 MILLIARD GULDEN Duizend maal 1 millioen gtilden Da tnslla itijglng be t st i eizl di het iteadi meer ontwakende varontwoordel hfildsbesef om Inboedels Kocpmansgoadnraii Gebouwen anx tegen oorlogsichad ta v zakaren andetzl dihet gioaiwida vaitioinna In Renovatum Dit vertrouwen werd o i gaKibonken door nUm 70X100 deebemoi tg itaunt op aen schs eregallDa wellca Is dt reeds afgesloten perloden zoncjer omslaghai fing vlot kon plaatsvinden n Uw beztttingen nog niet ttgan molait venekeni Wacht dan nlat langer doch wend U tot oma oonraspondenten en atsuiantla bezorgen Al meea OadeKlIng Waarborg Genoofscliap RENOVATUM Smgsl a02 ft T L SSéa AmMwdaa 1 IM I 111 REUNIE THEATQ brengt Woaudog 22 Afil 8 uur op het toontd een Cabaret Voon Nu zul je t hebbeo MEDEWERKENDEN JAN tBMAm de bekende radio voordnchtkunlw ANNU HOLST In de klucht LODn HOUT De NiMwe HlmrtMrNa AN VOOXL de populaire radio accordeon virliKW LOUB HOUT met een Hedje en een pnuitj BOKKNINI Telephaat Artistieke leiding JAN UMuAu Entreeprijzen 35 SQ 75 en 100 cfg Plaatsbespreken op den dag der voortteHlii van II tot 12 en van 2 tot 4 uur THALIA Vanaf Dirwdag t m Donderdag i slechts 3 dagw DE KLEIVTJËS KUBRIEK v m Kwartietrubriakl worat opgenomen Dinsdags Donderdags en ZaterdftnJ Tarief Betrelclcmgadverte ities 1 9 mM ƒ O 22 elieT mM meer a 09 Andere advertentie 1 9 m M ƒ 0 26 elke 8 nj M meer f 6 10 alle by voormlbetaling Ariver tenties onder nummer aan liet bureau 10 cent vcrhoogmg BewMsnummcr 5 cent extra Inzlenduig den vóoralgaanden dag Brieven kunnen alleen worden afgehaald föcen da van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur SCHOON EN CROOTSCHER DAN HET MIN KHHIK 006 OOIf HÏEfI AANSCHOUWD S DIT DRAMA M MARMER UITGEHOUWB MEI NEOEfilANDSCH CESPROItEN TOEUCHTINO EEN TOeiS OEGEIO fllM OER PANDORA FILM MAATSCHAPP l ZURICH HNJCHIPPINC VAN CU T OERTEI Te koop gevraagd 1 paar meisjesschoenen maat 33 Br aan adv bUT J de Brum Bergambacht fe k oip 2 PERS gAtiO 5 m Telbevtagen Rmgenlaan 108 flAK Te huur eciMiè Bovenhüi op goeden tM 34 kamen Pappe RuMischeiir M Rotterdam NU IS naahwachine te koof Snut sdiip 43e Hoop N Gouwe WZ Na tm VIM S repareenn Uw Cooda raatten Aan Iwjg te ontbieden T B Kiaman Hout maaplantaoen 11 OVERAL Electr Halxh Koelkast van part tegen behoort prya gezocht Br no 811 bur van dit blad Paling uüiei 100 Noord Holl en Ijwj model I en 2 wieken WW en zijde Tevens aan een parlij tonkin stott koop gevraagd 160 ii 1 9 lang 20 25 mm dik l U Zn Springweg 34 l N00DI6 Part aoekt egen betftiorL prys 1 groot Tapijt ca 3 z 4 ery 2 kleine ca 3 z 3 hefst Penz CSim o modem éen ieirrij Uitv br met pir 9 onde no 813 bur V d biiad Ta koop mooie Zeilboov d Aaanienelaan E 133 Reeu te KOOP Heerenrywiel roet banden Joubertstraat 152 ♦ EFFECTENBEURS AAAkTERDAM Noieeringen var i Wipl 1 V K K H Ned G 4 Hl A awj MU Ned KaSblfabr 567 557 Rott D MgktfvA 97 Stork A nSf M X 344X Twijnstra pr A 161K Ver BHkfabr A 196X l 5 Ver Pap v Geld 14 H 1 1 Werkcpoor A 321 8M Wilton F gew A i U i HamMnrantiilgliimi Bom Sum HMy 128 ii9 I Cr n Kr R m y ti MiJiMuKofldwYMinlngen BIS Mij Ie rubr iii T H Aantondigiiitwi van aVERUJtBI in de Boadadit b geplaatst bereitan elangslellea GOUDA en w omqeving P laotst hier Uw I adve fentie Dlvenan Oost Borneo Mij iis Patr Ondamamfngan XANOEtLEN BISMij lerubr i i WlJen InSP rtSiP aW Wa W Wa iKa iVt9WV KliW lgl X iw ned Scheepv U 174 ixo uik r nde n nilngcn Handeisy A dam im jxb NedIn r S Un 164 164 Ver Vorst CJt S TUiakawdwnenilngwi Deli Bite Mij 147 m DeUM IQW cvA UH 179 § enemb hM cvA la i i j IndW a H rnMning n l 40 1 looa4 loiH A ubb A I77H l tf 1H 1 1 M6 lOBi 1 D B t Hubl 144K 144 Niev Ooudr A dUO ms Mij Oostzee A leo OivtlMn Bijenkorf A m 167 fS Tramifagan DeU Spoor A 68H 63i Pnlongatte H m ACTIEVE FONDSEN aar Zevenhulzan tffton ds A VeUema te BMtiterzwaag Ds d B llehamukers t Te BHswuk la 77 laar oud overleden ds C B ScAoetnakera enierltiift predikant derGer Kjyi van Rotterdam Zuid Ds Schosoiiakers toaJ te Landsmeer Voorburg Groningen Alpben a d Rtia en Sotterdam ZuM VKCHABKT BOTTEROAM Ter vccoiailEt werdm op 21 AprH aange voerd 37g dieren waaronder 1 paard 3 veulens tf schapen en 49 lammeren 13S0 rumderen S3 nuctatye kaMrerera 104 graakalve ren en 254 tMkken en gelten jt Prijzen per stuk melkkoeien 40 t rB kallkoeten 6a 5 420 varekoeien JJJ 300 vaarzen 400 303 20 pinken 185 graskalveren 19S ISS SS m De aanvoer van graskalveren JSJi ner met matigen handel en oov r prOzen De aanvoer van melk en kalfto als vorige mek nwt kafenea handel atflver In prlj j Varekoeien met gewane aanvoer r ken handel en prUshoudend i 0 Eaarzan en pinken aanvoer AleU r Khmdel en da prtjTen bleiAn o RECHTSZAKEM VBXDJCOUUCCHTSHOr Overste Müsberg Teroor deeld tot 12 jaar gevanffeniMtraf r AIXIKN ZUN LBEFTUD DOKT HIM Dl HOOOSn STRAF ONTGAAN lm ét itnikaak togen dca laitenut MlMtftoi er AroedM Vu D k mefB MUrtcct lieeft bet Vrede eeliMMil Diiq nwk gediuui en den Teniaeii tet U jüeo evucenifstraf venwrdeeU met aftMc van den tyd In vearfcw l heehtenU doorfebl icht Wat de aaa den verdacjite op te leggen straff betreft overweegt het hof het volgen Verdaoh è heeft zonder zich op femgerlei wijze van de schuld der van Pyks te hebben vergewist en derhalve Boöder redeUikerwjj 4e overtuiging van hun schuld te kumieii hebbon ge ad bevel gegeven hen neer te schieten Baarby kunnen de oonog oitistandigheden nauwduks als verz tende omstandigheid in aanmerkmj weiden genomen vermits verdachte naar hu zeU verklaard heeft zonder eenige opwinding of overhaasting doch ir Kaliii overteg heeft gehan eld DaVverdachte bovendien zich niel ontzien heeft ter zitting van het hof te trach ejj ae ragedaclitenis van zjn slachroffers te bezoedelen door hoewel zulks voor d aanleidin tot jzijn bevel de gebroe ders vah Dyk neer te schieten met de nupste rol heeft gespeeld daar verdachte dfeze overwegin toenmaals niet kende den mdruk te willen wekken dat de van Dijks lichtkogels ui hun beait zouden hebben gehad en hun on chuld zejff tydens de behandehng voor hef not geenszins zou zijn geble ken acht h t hof in bijzondere mate ten nadeele van verdach e pleiten De eenige omstandigheid welke het hof dan ook m aanmerlyng kan nemen on op deh verdachte riet de hoogs e straf to te passen is zyn 58 jarige leeftijd BINNÊNUND Verbod voor wandelmarsche ti en tochten BKKENDMAKING VANEDEN H HE REN SS UND POUZEIFOHRER EN COMMISSARIS GENERAAL VOOR HET VEIUGHEIDSWEZEN Op grpnd van par 48 van de verordenmg nr 138 1941 van Jen Rykscom mixsaris voor het bezette Nederland che gebied betreffende de bescherming van de orde wordt bepaald Par 1 Wandelmarsehen en wandeltochten ta gesloten groepen of nnlfonne kleeding zijn verboden Van dit verbod zijn tochten van scholen en toeliten waartoe door den com missarisgeneraal voor bet veiligficidswezen speciale vergnnning is verleend uitgezonderd Par 2 Handelingtii in atryd rnet deze regeling zijn overtredingen en worden gestraft met hechten s tot zes maanden en boptp tot 1000 gulden of met een van deze b d ftraffen voor zoover niet volgens andere bepalingen e n zwaardere straf opRalegd wordt Par ï De regeüng wordt mét de pubhcatle van kracht De publicatie geschiedt door bt endmaking in de pers Nadat het tot talr ke incidenten anti Duifsche betoogingen en andere onbehouwenheden van den kant van piepen trekkers van allerlpi aard was gekomen werd m Juli 1941 door een beschikking van den Höheren SS und Pohzeifuhrer eerf verbod uitgevaardigd Voor tochten va d en aard m gesloten groepen of unaorme kleedmg Het verbod krofg eejÊtelmun tot 1 September 1941 Herhaalde na afloop van dezen termen gedane waarnemingen hebben aangetoond dat het verbod geen opvoedend effect heeft gehad en dat o k na dezen termijn een ordelijk en gedis eipUoeeid trekken niet was gewaari or B beschückme van den Höheren SS und Polizeif ivr wordt derhalve het houden van wandelmarsehen en tochten wederom en ditmaal zonder termyn verboden OPNIEDW VERLEMCmG EXTRA WINTERUITKEERING AAN ONDERSTEUNDE WERKLOOZEN VK KH Pre M Omi laanliwM A dam t ii A dwn Ie ff 94 H Or v 1 Ï7 ll i ij Rdam len 37 SJ 9 ft B V Onr Z 7 4 MK MM Aamulllngkn Hyp tMnkan ttOt Hyp B 1 11 KHVeend sK 3t iot j iii MMkntr ondwiMmin Mi yoBerg Jurg 34 loi liiuji A dMn Bank A 167 1 7 eyy W A X IM ljfd i BAak A 164 164W Twent Bk BAA I66H IM t N it SnS T Wwnaf AaM IM 1 N Hoocne A fM N Z n I A 3 aw Va ISOcpA UtH IHH De secretans gtneraal van Sociale Zaken heeft de extra wuitefuitkeenng aan oivlersteunde werkloozeh ophieuw verlengd ditmaa met twee weken aoodflt zg lot en iritt de werft welke op 8 Met 91 indigt kan rorden doorverstrekt Generaal veldmaar ehalk vob Rtmdctedt kiNederlamL Oeseraal veldfflaandialk von J imd t dt beeft m het begin van deze weekeen b ek f eiincht aan den weermachtdKvelhebber in Nederland generaal dar vliegen Fr Cbrutianaen Naaraadleidiiv van aim bezoek m Den Haafheeft de generaal veldmaarsehalk o £een bezqek gebracht aan den Riikscommusaris voor de bezette NederUmdache gebieden Ruksminister SeyiInquart Ttjdena zijn verbluf in Ned land Jteeft generaalveMmaarschalkvon Rmidstedt een aantal moderne inrstallaties der kuatvra edigmg bezichtigd Distributie van tabak en versnkperingren IIAARTBNJAN MM M J y SPBK ea A A a SPEK BROBR Holnn b LMmnu t ADfil IBtt Roofoverval te Odcel MN OCUnN COSTOUN Vtacêtat van OogiMtnttt ML nCUIDMAKIN S DE VRIES chareasldper maakt xtta cUtatAe bekmd dat h leifitandtt weer z b werk hoeft hervat en weer dagelltlek langt d dear nat ikdraei KulparMnat li toacU voor di land Jyil GEMEUB WONING omgeving Reeuwljksche plataen oi in Boskoop eventueel gemeubiieeni appartement m peaaion of met gebr v keukan Brieven lett A K D aan NSgh A van DltMar den Haag de knoeiers zgllen niet bevoordeeldIworoen Van alle kanten vepeemt men op het oogenblik klachten van bona fide detaillisten over de tiraktyken van minder fatsocnfuke collega s waarvan zy vreezen de dupe te worden Ook het publiek is verontwaardigd over het feif dat winkeliers die steeds beweerd h§dden niets voorr dig te hebben plotseling kwistig dver sigaren en sigaretten of lekkernijen konden beschikken die zy als lokpremie voor of T bonnen gebruikten Aan critiek op het voorspel van de distributie van rookartikelen en versnaperingen ontbreekt het evenmin Daarom wordt er vah officieele zijde op gewezen dat het allerminst in de bedpeling ligt de knoeiers te bevoordeelen en d it de orltiek die thans wordt venuonen ook indien zij afkomstig is van menschen die zich desKundjgen noemen op z n zachtst gezegd vm bang is en noodeloos ongerustheid wekt pit zal t z t bbjken De noodige MMrieeties zullen met aetaterwege bUjven Met nadruk wordt het publiek er op gewezen dat men volmaakt vnj is zyn tabaksproducten of vejsnapermgén te koopen by wien men wenscht Men if dus volstrekt met gebondpn aan den detalUist by wien men zyn T of F bon heeft ingeleverd De brochure de Geer Zondacavoad oen ongeveer jiatf df ia een roofoverval gepleegd ia de buurtschap Oekel bd Zundert Dne mannen dioncem de boer nwoung bin nm die bewoond wordt Mbr cÜnlandbouwer E Peemen Alleen diens vrouw en dne meiajee waitn op dat oogoir Uik in de boerderij aanwezig Eea der mannen dwong de vrouw het geld te gevoi dat z4 in hui had Z weigesdr en llep naar de deur cm hulp te roe en Zy kreeg neg de kan de bmtendeur te openen Op dit oogetiibUk evenwel versperde een der mannen haar den weg term een ander haar een evigan klap opjiet gesicbt gaf waeidoor zg op den grond viel Een der mannen nam toen van den schoorsteoitnantel achter de platte buds een Ijaeren schuif weg waarachter een leege twerejongena flesch stond waarm zich een bedrag van 5200 gulden beivond Met deze fle ch met inhoiKl gmgen da drie mannen daarop aan den haal door de achterdeur Kort daarop kon de marechaussee worden gfwaarschuvvd efl wer4 het parket van den roofoverval in kennis gesteld In verband met de duisternis was het echter met meer mogelyk een voUedjg onderzoek ia te stellen By het gistermorgen voortgezette onderzoek bleek dat het spöpr leidde naar België Utl K Ik i 1 1 l LStiliN HAX UM onoSSIER EN DETAILLISTEN PRIJZEN VOOR GROENTEN Betcndmaklns No 10 1942 Deze pryslUst geldt van 22 t m April De eerste prijs is de grosslersciUl d tweede de detaiUistenprljs WIMIKouotNrtN REKENING OPMAKEN OF NIET Zooals bekend is de brodhure d ï Geer voor nation aal sociahstische kringen aanleidmg geweest erop te wijzen dat de tyd gekomen is den vroegeren mi nisterpresident i ekenschap te vragen voor zyn vroegere beleid en is er zelfs sprakp van hem voor en gerecht te dagen Blijkens èen passage m een hoofdai tikel dat de NJt C aan de brochure wyjdt is de Deutsche Wochenzeitung für die Niederlande van oordeel dat het oogenblik nog met gekomen is om een stand der rekeninigen op te nemen laait staan ze te verefenen Ook de hier en daar opgeworpen vra ig of de heer De Geer vanwege zyn antecedenten wel de aangewezen man was om deze broohure te laten verschynen acht dit blad orverbodig J ie Hauptsache 1st p 100 kg ie DC p Kg Witlof I ten hoogste 15 st per kg Ï6 1633 II meer dan tü st per kg aOM O 27 Wortelen roode peen z lot £ Ün gewasschen 13 30 ƒ 0 17 z lo £ midd grof ongewassphen 8 70 0 11 z lof grof ongewsssahen 7 80 0 10 z lof extra grol ongeuasschen 8 80 O 09 gele peen 2 lof ie 30 O 09 Roode kool 1260 0 16 Savoye koil geel 11 90 O 18 Savoye kool groen Il 90 0 18 Savoye kool schelk 19S0 O 25 Witte kool 9S0 0 13 Boerenkool 12 80 ƒ 016 Spruitkool geschoond ƒ 38 80 IB4B Spruitkool tot 4 cm dlam ongeachoond 27 20 ƒ O 36 Koolrapen 6 80 ƒ O 09 Herfst en Meirapen 8 70 O 09 Roode uien U40 ƒ O 15 Witte uien 9 90 0 13 Sjalotten 14 30 O 19 Prei I boven 10 mm diam ƒ 12 80 O 17 U beneden 10 nuA diam 9 S0 ƒ 013 Bleten I tot V kg o ituk 8S0 on n van V tot 1 kg p at ft ƒ 0 10 m van 1 tot IV2 kg p st l tl W G ookte bieten 3 stuks of meer dan t ituks per kg je 10 0 21 minder dan 3 at p lm 13 7D iill7 KnolseidertJ zander lof I boven lirtm dlam 17 JO ƒ O 22 n van 8 10 cm diam ƒ 16 20 ƒ Oill ni van 8 8 otn dlam ƒ 14 ƒ 0 18 Schorseneeren I tot 10 st per kg 23 Deo H tot 45 st per k 1510 0 20 Ramenas I 1 S0 ƒ 019 NIEIWE CBOENTEN Ie pr p IDO st 2e pr p M Kropsla I minstens 13 kg per 100 $ tuki ƒ 12 60 0 16 n van 11 13 kg per 100 at ƒ 10 90 014 tn van 11 kg per 100 st 710 ƒ 0 19 Ie pr p HIO Kg ie pr p Kg SnijsU dunsel 40 50 0 90 Vel £ ƒ 40190 so Andijvie glas 31 ƒ 0 40 Postkktn 49 50 O 81 lejir p 100 bos 2e pr p bos Peterselie 13 ƒ 017 BosseldertJ ll ao 0J9 Ie pr p 100 kg Be or p Kg Spinazie glas 32 O 41 Spinazie na tuur 25 40 O 32 Raapstelen 3216 0 42 Ie pr p 100 st ze pr p KooB abl gla I boven 7 cm diam 13S0 IS de inhoud v an het geschrift LEIDER ZEEVAARTFRONT PLOTSELING OVERLEDEN Naar de persdienst van de NSB meldt IS Zaterdagmiddag de heer A S Seepers leider van het Zeevaart front oudgezagvoerder KPM comcissari van de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam op weg van zijn bureau naar het station aan de Rijnstaat te s Gavenhage Op 5J jarigen Iceftyd plotseling overleden PAKKETTEN VOOR BFT LEGDEN De f feelmg propaganda en verzorging van het hoofdk artter van het Vrtjwilllger tlegioen Nederland deelt mede dat de mogelijkheid geoaend Is om pakketten te verzeijden aan deleden van het VrijwlllierslegioenNaderland De WVen mogen hoogstens een kilogram Sl een groo ere afmetin hebbeivdan 10 20Jircentimcter De inhoud mag niet aan t ederf onderhevig zijn De pakketten dienen volledig geadresseerd met persoonsnaam en et veldpostnummer gezonden te worden aan het hoofdkwartier van hel Vrljwilllgerslegioen Nederland Koninginfiecrscht 21 te s Gravenhage VaM hieruit worden i j in kisten naar hun iKStemmlng gebracht Op 1 Mei a s moeten de jukketten in het twcit van het hoofdkwartier ittn De nadruk wordt er pOp gevestigd dat deze zending alleen geldt voor leden Taa het VrlJwiUlgerslegloen Nederland Voor andere Nederlandadi nDwilligere btj de weermacht ztjn l er M oaAvhandellngen unda der Inhalt d r sclmf 7S hi 5toaMi jJÏ Ie pr p 100 hos 2e or p bos Jonge bospeen glas 0 4 kg peen i per bos 27 40 O 35 Ie pr p 100 st 2e pr p st Ital b oemkool I 18 cm omtrek 37 O 48 IT Cl 41 cm omtr k 55 O 67 III meer dan 41 cm omtrek ƒ 69 50 O Bl Kas l opikommers I vanaf 46 kg p 100 st 41 20 O 52 II van 38 46 kg p 100 st 3160 O 40 III van 30 38 kg p 100 A ƒ 2160 028 Ie pr p 100 ke 2e pr o K Kaskomkommers stek 32 50 O 41 Ratoar ber 3IJ 50 O 39 Ie or p 100 bos 2e pr p oot Radijs g 90 O 09 Ie pr D 100 st 2e pr p st Holl bloemkool I bo en 20 cm over den kop gemeten 37 50 ƒ O 47 n 18 20 cm over den kop gemeten ƒ 28 50 O 36 III 10 16 cm Gem Zit SIaapkamer str waiter bad toet pension t huüT B r no J74 lureau van dit blad o er den kop gemeten y 19 20 0 25 Ie pr p OO kg 2e pr p kp Vroege aardappelen ƒ J9 O 46 Voor nel bniiden van koo mag 3 et pei Kg berekend worden niet dien verstande dat de kool na net snijdeh gewogen wordt SPREEKLESSEN GEVRAAGD mr 798 Ijur v d Voor hei schrappen van wortelen mag 1 etoer l g of per l s berekend worden mat dienverstande dat tfe wort J n vóór hat Kchrap en bewogen worden Br blad Gewaagd goede Sparsoons Kamer Br no Voor speciale bezorfnnr van besteiae groen ten mag door detaillieten 1 et Mr kg In rekening gebracht wordt n boven dae werke ijken verkoopprijs af winkel Dame fcjbJiiv zoekt goed CeauvbOeMde Zit SIaapkamer Bit Oj f BOOttir V d bl Voor de prtlzen voor fruit wordt verwezen naar de a cieele publicatie van den Oe machtigde voor de Prüïen In de Avond bladen van moi gen 31 April 1941 la pr p lOe kg Il ir p kg l iia u wi i stookdruiven ƒ 43T IJO Kas 70 MD PrtiMtpgave gevraagd va goed ooderir autoped Br no 801 b ur V é Uad NaaimaeUne moderne kte derwagen en haard gevraagd Br no 002 btr v d Iklad afwijkend kwaUtait Dovenproduc en moeten pftlia kareknio welk in een radcltjl mouiUni M de hierbuven gapublleaMW nBxlmaaattlien welke gelden voar d tmtr MnaW i l t BU inkoup teilen laa du tgaiMiMeaerde nlaxImumprUien awten deverkoocprijzen illenovereenkomaUi wordenverlaagd VaieHmdititfit en ti wmto ei Zijn mei met ékaar tt fMii Tnehl lael oor Idkariti ttUMm thi fhMit fcBcfeii Vneii Prima fototoestel te koop gevraagd niet groötcr dan 6 z 11 cm Aanbiedmgen A Vüngerljag Stationawegt ra KOOP Pbiljps RadX en eea 1 pen ledikant j Kuq erstraat 16 Goed KleuibeêldtoestéïT Ue st Contax of Leioa tegen ze r behoori pru van part gezocht Uitv br met firus onder no 813 bur v d bl Het vragen van aogere prijzen Is Mraflwar Bewaar deie ovTave en gebrólk naar Nieuwe opgavei Kunnen aé vjoegere ongeil lig roaken VEBBOD VEEVOEB VAN ONGBSCHIU KIKENHOVT V It KM 1940 Pif 1941 4 l 0X lOoi 1938 1000 JJ 3 fiB T ImhMtrIatn CaTvé Ollef C mfi m Fokker na m Le Br en ün 168 171 Ned Ford Aut 3 3M Philip G BvA 306 304 Philips Pref wA 176 DIreaeuren van het Rtjlubureau voor put en van het Rtjkabureau voor hulden en der maken bejcend d t de diqilnsiUe van Bt verbod van vervoeren van ongeschtld eikenhout van Inftndachen oorsprong met Ingang van 15 April 195 is ngetrokken Met ingang van dezen datum is het derhalve tot nsder aanMondigmg verboden ongeachlld eikenhout met eeft dikte van 2e cm en min der van inlandsohen oorsprong te vervoeren Bedoelo eikenhout dat hier te lande wordt aekapt moet dientengevolge ter plaatse van dén kap van de schors worden ontdaan Last voji O concurrentie e Oe elke iMhors wordt beschouwd als looistof in der zia van de laol tpttenbeschikking IMOvo 1 en dient te wcTüiSh a geleverd aan d hieronder genoemd vMj het Rljkslnireau voor hulden en leder mgeschreveo loolatofhandelaner Op grond van de regeling voor looistoffen mogen slechts deze handelaren de schors op een vervoerbewijs van laatstgenoeifid Rijksbureau vervoeren KEHK Indien om twpaalde technische redenen het schillen van het gevelde eikenhout ondoenUtk zou zijn dient men zirïi te wenden tot de directie o de houtveAers van het Staa lboschbeheer 4oor het verkrijgen van het vervoerbewijs voor on aeschild eikenhout Ned Herv Xark Banoafnd tot J dlker te Lemmer caod Hadden te Amsterdam A an gw i o men naar Nflddalatnan da G Wlntera te Kantens Naar Wycben Leiar cand P F FalierUrh hulppredikcr te HoembroA Ceref KerkM Tweetal te Zwolle oa O Koenekoop te s Gravenaaoer en da D VreugdenHil te Hardenberg Beroepen naar Nes WJ cand A Brott De looistofhandelaren aan wie de elkenseboM kan worden afgeleverd sljn de vol iw B van Aaldcren en Zn Schutatraat 1 9 Hoogeveen J Boumana Stattonntraat B 374 mten A Brplni Slot Julianaatraat i Hoogffnen Adr van Dongen Verheijden Kericaftaat B 131 Rtlen A a A Drieaan Ooateind Ooaterhout NV Schtiijrman n Kllnkert Brouwenatraat 33 Mappel J Sfiahr en van den Koek Oosteinae 3 1 Drachten NV LoolatarTenmtl Tanlll Wtl helmlnaatraat 93 Dongan WM wdt Iiulppredlker te KttwUk aan Zee 8 vsa