Goudsche Courant, woensdag 22 april 1942

jyoensdag 22 April 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JTSiSf af zifn de plannen der Geolli erden offensief amphibie aanvallen of hulp ggn de Sovjef Unie mgdurig bezoek ven Lttwinof aan Roosevelt mi ut WaaUnfton fcmeld wordt f Utwinot een lancdnris bcioek gi BooseveM g racht Later raf bij 10 urnaltateB te verstaan dat het Intiottd bettekking had gehad op de IgfUnkkta die op het oogenbllk op f0 Toorgrond staan Be bevoorraiM van de Sovjet ünle Oe Amerikaaneche generaal Breit £ m een interview met het Engelblad New Chronicle verl dat men zich ten umzicn van jjlauieve operaties voorloopig niet 1gg t overgeven aan te groote verirtdvtiJigen aaagezien de voorwaardon KKir dergelijke opeiatiej toiet aanwem zijn en nog gemaaict moeten wor Vwnomen wordt dat op het oogenyi te Waafin toi liet overnemen m de Iwopvaard door de rcgeenng iHt de Amerikaonaohe reeders belowken wordt Volgens eon V P B t eriohi uit Berijd hebben generaal Marshall en Hmy HopWns vóór hun Jerujkeer lUw New York noc een bezoek gebncbt aan Noord Ierland waar zq ua een parade der aldaar gestatlouwde Amerikaanadie troepen bij wnden Oeneraal Maniuül verUawde tegen tr de pen dat de Ver Staten dch h tm komenden zomer tn de e rste lMii inllen todeggen op een zoo omvufriPc mogeiyke hulpverleening aan ie Sovjet Unie Pegenen die een tfHUt BritMh Amerikaanaeh oltefM ep het Enrofieesehe vasteland verflAten stelde hlj teleur met de verUiiiag 4 e Amerikaansche troepen niku deelnemen aan amphibteaan nlles Er Is reeds een Amerikaansch lU weo qw voor een dergelijke amphlUceorlog opgeleid Het Hgt voor de hand aldus V P B dit hiermede op zijn hoogst een iIUBilla van gecomibineerde land en uatrijdkracditen en geen grootscheepIdie landing met een daaropvolgend iffBisief kan worden bed Kld HET GEVAAR VOOB DE SOVJET UNIE Sog vóór het emhe der t esprekingen ttt Marshall en Hc kins te Londen Hdikie de Lissaboilsche correspondent na de Berl Börsen Ztg dat d lm eluiigen bUjlobaar het gevolg waaa van een ultimatum van Moskou Wttöende oen tweede front De ooi twmdent noemt m dit verband eer litpüng in het niunmer van U Aipril a het Londensche tijdschrift Spjure waarin o a werd gezegd B So j Unie kan zeer wel het onItroit delven wanneer Engelai d en J M in dit tieslissende uur niet den It van den oorlog met haar deelen wel zoo dat za een versplintering a Hitlers strijdkrachten veroorzak Dat Is de opvatting van Stalin en m 200 duidel4jk als deze gedrukte jMWen Tegelijkertijd is dit ook Sta waarschuwing Ock wij moeten W 1M2 ate het beslissende jaar wohoBwen Kan iemSmd noa twijfe Mn de duidel klieid en den ernst toStalins ulümatimi Sphere schrijft volgeiM d n cor pondent Vfirder dat de Soyjet ünle S dat zü spoedig in een doodeJW tang zal worden genomer Zy niet het hoofd bieden aan den vol druk der Duitsche legers Twee JJttvalsfronten zijn daarom ijoodig zou nog beter zijn In één wc rd ou verwaöh van Enigeland en de dat beide landen in den voor ®6top ® breeden grondslag en tot het t we offensieven ondernemen en S lleen slediU tijdelijke tf gsmanoeuvrer door luohtaanval mtvoeren srij elsche politieke leiders zouden 3 eisch hoogstwa arschijnlijk in f hebben aangenojnen De r e gevaren die met zulk een mili jciie zyn vert onden zouden moe orden aanvaaid j oorrespondent der B B Z schrijdt IhL 08 hienq dat de door all en H H kii s als volgt is en Hc kins bespoken situa r fil t ha r kl J J J door doi winteren voelt dch niet fei vuigi is Jg 8 vjetleger s J2 t verzwakt e 7 zterlr 2 terk genoeg om het hoofd te CTj een Dnitschen aanval Het jJiL V S is nog niet klaar om k Hpf te nemen en het kan alleen C eii verrichten Het Engetsche 55 IVMoskon en Washington als iM reserve der GealUeer t beschouwd kan daarentegen l ljk in den str worden ge H hington uit men tal van gisiT den van de Londensche De Observer aldus int4 h ewraqtondeBt vwder meldt daarover dat men in de V S thans algemeen de komend tuaaden en niet het komende jaar als van beslissende beteekenis beschouwt De V S kunnen daarbü echter lleebts hulpdiensten verrichten en deSovjetUnie zooveel mogelyk materieelzenden Daar het Amenkaansche legernog niet gereed is zou het voorloopig alleen aan z g commando acties kunnen deetaemfrn JJe New York Herald Tribune schrijft volgens S P T in een cominentaar op de reis vai generaal Marehall In Washington is men vap meening dat hierdoor de plannen van een geallieerde invasie op het Europeeschevasteland vaster vorm hebben aangenomen Deze invasie heeft ten doel aldus het t lad den druk op de SovjetUnie te vermmderen Men is er hier van overtuigd aldus eindigt deze commentaar dat dezen zomer in de SovjetUnie de beslissing van lezenoorlog zal vallen Xfe AmpMkaansche gen majXFuUer schrijft m de Sunday PictOtrial dat de Engelschen 2 jaar lang weliswaar hard geloopen maar nog nergens eeh doel bweikt hebben Hö acht het thans tijd voor de Britten om eindeliük de gedachte op te geven dat de Russen de Duitschers laten doodbloeden de Amerikanen de Jai anners zullen vermorzelen en Europa zich verheft in een opstand om de Duitsche bezetti ig om te brengen Hü betoogt dat de Britsche landstom te omvattend en te onbeweeglijk is Hy stelt voor slechts goed gewapende afdeelinMn van den landstorm te handhaven JSwijl Engeland zich voor jjereidt op a invasie in Frankrijk en zijn vetojicnüngen elders beperkt door and fronten te laten schieten In het nieuwe Engelsche tljiachrift Victory doet lord Marchflfpod wederom een beroep op bet Engelsobe pu bli ek tot steunverleenirg aan de koopvaardij In tegenstelling tot den vongen wereldoorlog aldus Marchwood is de Britsche vloot er niet in geslaagd de Duitsche vlootstrijdkrachten in haar havens vast te houden De Duitschers beheerschen de havens en steunpunten tussrhen het hoo e Noo den ten Kaap Finisterre in ZuidFrankrijk De Britsche vloot heeft de Duitsche ook niet beslissend kunnen verslaan Daardoor zijn de problemen die door de koopvaardij opgelost moeten worden veel en veel grooter en gevaarlijker geworden Teyens hebben de Duitschers hun wapens sedert den vorigen oorlog verbeterd De blokkadeis een der belanmjkste wapens waarmede Engeland zijn tegen standers tracht te overwinnen Maar Duitschland heeft het klaargespeeld een tegenblokkade in te 7 etten die tenslotte zeer succesvol is gewoirden en den toevoer van oorlogsmaterieel en kostbare levensmiddelen van overzee verhindert De Nationale Jeugdstorm wordt weerbaar gemaaJkt OPLEIDING AAN KADJER8CHOOI TE AVEGOOR Ir MussMrt over de aak ▼ an den JengAtoraa Op het landgoed Avegoor te Elletom dat is mgkrichf voor de Nederlandsche S S en kaderleden v de W A rai de N J S die daar een politieke en militaire scholing IcrygeQ hebben eoi tachtigtal leden van de Jeugdstorm een speciale opleiding van vier weken ontvangen om als instructeur te kunnen optreden bij het weerbaar maken van den Jeugdstorm Als mstructeurs treden leiders op der Duitsche S S Naast sport en spel voor de jongeren komt er u vqor de Oudere jongens in den Jeugdstorm 16 18 jaar een nieuw programma bestaande uit velddienst en schietopleiding Daarnaast zal een groote plaats ingeruimd blyven voor qwrt en vorming Deze opleiding beoogt niet Stieen moed en hardheid besluitvaardigheid en door jettingsvermogen aan te kweeken doch zy zal tevens een voorbereiding zijn voor de taak die de jeugd van thans op zich zal nemen in de groot Germ ansche weermacht van het VereHiigd Europa De door de school 1 af geleverde instructeiirs zullen de overige mannelijke kaderleden onderrichten in velddienst en schieten terwyl daarnaast een reeks 14 daagsche kaderleergangen op de eigen kaderseholen te Ommen en V k aan Zee zullen worden gehouden Is dit kader eenmaal militair gevormd da zullen alle stormers van 1 8 18 jaar cmgêleid worden en gereed gemaadct voor den militairen dienst DÜFFSCHIMID STSIJDT VOOR SVSOPA VERSCHEIDENE PLAATSEN GENOMEN Duikbommenwerpers i krnielen bruggen VEBNiEIIGEND EFFECT VAN AANVALLEN OP MALTA Het opperbevel der Duitsfehe weermacht deelt d d 21 dezer mede In den centraleo sector van het Oostelijke trom is een mgesloteo vry zwaJcke groep strydkracfaten van den tegenstander vernietigd By eigen ondememmgon van aanvals en stoottroepen in den Noordelyken sector werden versdieidene plaatsen genomen vySndeliJke gevechtsinstallaties vernield n tab yke papens buitgemaakt Duiklrammeawerpers vernielden in stootmoedige aanvallen een aantal bruggen die van belang waren voor dé vyandelijke ravitailleering De 44ste Weensche divisie infantene heeft te wekenlange zware gevechtai superieure vyandeiyke strijdkrachten met succes afgeweerd en don bolsjewieken zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht In Noprd Afrika is een aanval van Bri sdie verkennin strydkrachten m het gebied van Amz el Gazala door artillerievuur tot staan gebracht Stejte formaties gevechtsvliegtuigen en jagers h b i de opeenvolgende aanvallen op militaire installaties en vlieg velden van het eiland Malta met vernietigend effect voortgezet Boven de wateren om Malta en langs Noord Afrika schoten Duitsche jagers zes Britsche vliegtuigen neer 01 vernielden vyf andm e op dea grond Lichte DUHSche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren spoorweginstailaties aan de Engelsche Zuidkust met bommen en boordwapeoe aangevallen Een enkel Britsch vliegtuig dat fai de afgejoopen nacht een storingsVlucht haar het rijksgebied had cmdemomeiis werdin Zuid Duitschland neergeschoten Kapitein Ihlcfeldt heeft gisteren aan het Oostelijke front zijn 89 ste tot 95ste eerse luiteinant Geissh rdt van dezelfde groep jagers zyn 52ste tot Sfote luchtoveiwhuMlW ti aald Informaties ovw geïnterneerde Nederlanders m Japan BETREFT ALLEEN ALDAAR WOONACHTIGEN Het informatiebureau van het Ncderlandsche Roode Kruis heeft van het Japansche ministerie van Buitenlandsche Zaken een telefflfem ontvangen mfït namen van Nede anders die in J pan geinternecTd zijn Zy die nadere inlichtingen verlangen kuimcn zich wenden tot het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis Zwarteweg 75 te s Gravenhage Teneinde misverstand te voorkmnen wordt er op gewezen dat dit slechts de namen zijn van tea 25 tai Nederlanden die in Japan woonden en daar thans ijn geïnüjméerd Er zDn dos geen Inwoners van NederUmdseh Indië blJ In d tijd waarin het devies gold geen man en geen cent zou hierover een storm van verontwaardiging zyn opgestoken De Jeugdstorm is echter van meéhin g dat deze geesteshouding ons volk slap en futloos heeft gemaakt en dat de achterstand zoo mogelijk moM worden ingehaald Tot besluit vam deze opleiding werden Zaterdag demonstraties gehouden die werden bijgewoond door den leider der N S p ir A A Mussert Deze demonstraties bestaande uit exercitie handgranaatwerpm riditoefeningen met het geweer kaartlez en sport wej den door ir Mussesrt met belangsteUjpjf gevolgd De mannen droegen daarbij ar het A N P wöd medegedeeld uit practische overwe iri n de Duitsche S S imlform De lefeningen werden correct uitgevoerd en de Duitsche instructeurs verklaarden er tevreden te zyn over hun leerlingen De cursusleider merkte met betrekking tot dezen Jeugdjilormcursus nog op dat niet getrachuwordt van Nederlanders Duitschers maken maar dat deze voomamelyk ieoogt den deelnemers gevoel V ja pr discipline en een mannelijke hoiriin g bij te brengen Daarna verzamelden de kaderleden zich in de groote cantine S aar k Mussert hen toe rak Nadat spr er zijn vreugJe over had betuigd dat de mannen zich tot taak gesteld hebben hun volklte dienen schetste hy den toestand waarin moederland en koloniën zic f thans bevinden J I Laten wij zoo zeidjrT ljJ en voorbeeld nemen aan hac Duiische broedervolk dat na vier jaren stryd iij 1918 diep in de put zat Nu is Duitschland onbestreden de leidende natie van ons continent M zal ons volk dan geen leidende rol meer kunnen elen krachtens fl n wil van den Pührer zal het alF Germaansoh volk tochvdeel kunnen hebben aan het OVERSTE MfJSBERG TOT 12 JAAR VEROORDEELD Overwegingen van het vonnis Zooals gemeld heeft het vredegtrechtshof overste Mijsberg wegens het doen neerschieten van de gebr Van Dijk te Dordrecht veroordeeld tot 12 jaar gevangemsstraf Aan bet arrest is het volgende ontleend fc Het hof oi deischeidt de verklaringen welke hetrekking hebben op het bevel van verdachte tot neerschieten van de gebroeders Van Dyk enr die welke hun aanhouding betreffen of daarmede zydelings in verband staan Het hof stelt daarbij op den voorgrond dat voor de bepaling vafp de schuld van den verdachte uitsluitend de eerstbedoelde verklaringen in aanmerking komen omdat verdacijte aaar is komen vast t staan geenerlei onderzoek hoegenaamd ook heeft ingesteld naar de ge rwndheid van de redenen tot aanhoudmg der gebroeders 1 Van Dijk doch heeft volstaan met de onverwijlde aanvaarding van de hem door eenige soldateft getuigen Mannessen en Sieverding gedane mededeeling dat de gebroeders Van Dijk N S B ers waren en waren gehaald uit een huis waaruit geschoten was Een onderzoek naar de gegrondheid van de redenen tot aanhwiding van de gebroeders Van Dijk aan de hand der daaromtrent afgelegde getuigenverklaringen kan daarhalve vOor de beantwoording van de vraag of verdachte het hem tenlastc geleale misdryf h ft gepleegd buiten beschouwing blyven Met betrekking tot deze vraag behoort slechts overwogen te worden of verdachte de toenmaals gegeven oorlogsomstandigheden in aanmerking genomen ge rechtigd is geweest het bevel te ge etf de iiebroeders Van Dyk neer te Schietep i Verdichte heeft iteh ter rechtwuraigln VÜn z n dnad beroepen op een hem mede ge eeld radiobericht waarvan ht in zijn vet oor ¥ 004de raden commissafissea uit ppMIHiri HÊÊ ff j P é $ 1 4 M m ÈÈ iaf Voorja in het Oost I let vroolijke gezichten begmnen de Duitsche so daten aan de sedert langen tijd met verlangen ttgemoet geziene opruimmgswcrkzaamhedeni m verband met den dooi fWeIdbildPali BOon P K Menzendorf geven van leiding bfhnen de Europeesch levenaruimte Overal vormen zich thans continenten Al zal het nieuwe Europa geen volmaakte eenheid zijn dan toch een solidair Europa Waren er ecHter geen Führer en geen duce dan w as het kit van Europa ree b beslist Want zü die gepleit hebben voor ontwapening werden geregisseerd 4oor hen die thans heulen met de Sovjet Unie Wanneer men ons dan tegenwerpt dat hebt ge van uw nationaal socialisme Nederland bezet en overal schaarschte kunnen wij antwoorden maar we hebben tenminste Europa nog Dit jaar verwacht ik een volledig tenigwerpen dêr Sovjets in het Oosten Er dreigt echter ook gevaa uit het Westen van de zijde van onzen erfvijand Hy heeft rijkelijk keuze voor een aanval van Hammerfest tot Biarritz Deze kan ook gericht zyn op het hart van het G rmaansche rijk op het land gelegen aan de monding van den Ryn In dat ge l zou ik tot het Duitsche volk willen zeggen maakt u niet ongerust Wy Nederlanders staan gereed Gij weet echter dat als die aanval nu komt Duitschers hier de wacht moeten betrekken Dat gevoel vervult u met schaamte 1 Leven wy echter uit de hoop dat wij in djptoekomst Germanje zullen kunnen verdedigen Daartoe zult gij straks de jeugd moeten halen uit het moeras van slapte en verwekelijking Daarom vraag ik if pioniers te wUlen zijn voor het houden van den Germaanschen mensch en van de Germaansche levensruimt€ j toaarvoor zult gij ongetwijfeld ieder uur besteden Zick vervolgens wendend tot den cursusleider Hanptsturmführer dr Brendel bracht hjj dezen dank voor zyn arbeid Spreker besloot zyn rede met een bell op dot Führer hat BEoM IUIitdr QvmMmmt a Aucuatua lafB dln Intend aMw marfMtt tet het opperiMvei had gdast dat tectval uit tiuinn laaciKMan werd w atan OT tuigd ma vin ehBld mamiMilk ptnooaii e In dat bul w a r a n aaaatn a aaMSkbUkkemk moaatoi worden naargaieot BQztiD h um vaac het hot heeft vaidichta arIMbd dat hM at vorens hat b v tot noer ciileten te fevei uiteraard van da achutd dar betrokjcen paraonen overtuigd moest z tl fewaaat Verdachte heeft voorts verklaard dat bti van de achuld de gebroeders Van Dtjk overtuigd was op grond van d medede Ungen van wee soldaten getuigeft Mannessen en ieverdina waarvan de rtte hem eigener lieweglng de mededeellnC had gedaan dat er twee burgera waren blnncnffebradit die geschoten hadden waarop verdachte aan dezen soldaat alleen gevraagd beeft raar deze burgers waren terwijl de andere die bedoelde burgers op aenigen afstand bewaakte op een vraag van verdachte of dit de personen waren die geschoten hadden bevestigend geantwoord heeft Van eenig verder onderzoek wan de zyde van den verdachte is aan bet hof noch irit de verklaringen van getuigen noch uit de opgaven van verdachte zelf gebleken Het hof IS van oordeel dat het zelfs onder de toenmalige oorlogsomstandigheden welke een nauwgezet onderzoek uiteraard uitsloten redelijkerwijs niet aannemelijk is te achten dat een hoofd officier als verdachte uit mededeellngen door een tweetal soldaten op vorenbedoelde wijze en onder de genoemde omstandigheden gedaan de waarachtige overtuiging kan hebben bekomen dat de betrolcken birrgers zijnde de gebroedere Van Dijk inderdaad schuldig waren zooajfflteze soldaten verklsftrden Het hof neamt aan zonder zulltfl ook maar eenlgermate als vero tschul Hging voor het gedrag van verdachte te aanvaarden dat verdachte elk verder onderzoek haar de schuld dei belde slachtoffer overbodig achtte toen hij van de beide vorenbedoelde soldateftivemomen had dat de gebroeders Van Dglr tot de leden der N S B behoorden gelilk door deze soldaten voor het hof is verklaard Anders acht het hof niet verklaarbaar dat verdachte zeUa geen aanleldinc heeft gevonden gelijk uit venchinande getuigenverklaringen is koinen vast te staan zich rachtstreeka van aaneetlcht tot aangezicht tot de gAroeders Van Dijk te wenden met eenige vraag ten einde zich wan hun schuld te vergewissen hoewel hij zich op ongeveer anderhaiven meter afstand van hen bevond Verdachte heeft toen de gémoeders Van Dijk nabD een muur stonden met hun gezichten naar dien muin gekeerd terwUl verdachte hen slechts van ter zijde kon gadeslaan alleen tot de soldaten die hen bewaiActen de vraag gesteld of deze beide burgera de personen waren die geschoten hadden zonder tot hen over wier leven liesltst werd ook maar eenige vraag te richten Verdachte heeft weliswaar verklaard dat hij in de meenixte verkeerde dat de geljroeders Van DUk zijn tot de hen tiewakende soldaten gerichte vraag of dit de personen waren die geschoten hadden moeten hebben gehoord en dat hij uit de omstandigheid dat zij ze geen antwoord gaven d overtuiging kreeg dat zij schuldig waren Daartegenover is hei hof van oordeel dat van de gebroeders Van Dijk In de omstandigliedèn waarin zij zich bevonden geplaatst met het gezicht naar een muur niet verwacht kon worden dat zij antwoord zouden hebben gegeven op een niet tot hen gerichte vraag waarbü het bovendien voor het hof nog aan emjtigen twijfel onderhevig is of de niet rechtstreeks tot hen gerijchte vraag van verdachte die immers niet voor hen stond in den uitermate benarden toestand waarin zij verkeerden wel voldoende or de gebroeders Van Dijk is verstaan en begrepen Het hof Is van oordeel dat verdachte zich op geenerlei wijze wan de gehuld der gebroeders Van Dijk heeft vergewist gelijk zijn veranT Aroordelijkheidsbesef als hoofd officie had behooren mede te brengen en dat hö zelfs felk summier onderzoek nalatend waarmede ook naar de meemng van het hof onder de toenmaüge omstandighedeA zou hebten kumftn worden wol Jaaa redHijk en menschelijkerwïjs niet van de schuld der gebroeders Van Dijk overtuigd is kunnen zijn geweest Daardoor mist verdachte het recht zich te beroepen gelijk hij doet op de meergenoemde order vaa Cljn militaire meerderen wijl deze in elk gevel medebr ïcht dat de overtuiging van schuld der betrokken personen moest ijn verkregen alvordns tot hun neerschieting te doen overgaan Het hof is derhalve van oordeel Geen schold Atvorens de aan den wardaechte teixake van zijn misdrijf op te I gen straf te overwegen wenacht het hat de getuigenverklaringen bet ffende da redenen die tot de aanhouding der gebroeders Van Dijk hebben geleid na te gaan op t kome vast te slaan dat verdachte niet alleen een onderzoek naar de schuld van deze ongelukklg n achterwege heeft gelaten maar dat van eenige schuld hoe ook genaamd hunnerzijds geen sprake kan zijn geweest Het hof acht zlcft daartoe verplicht tegenlOver de nagedachtenis der t elde Blachtoffers waarvan de eene tot de leden der N S B de andera tot luar teiMiMitaiidars behoorde Overweging va da laatsttwdoelde getulfanverfelaringen heeft het bo tot de volgende vaetsteHlnc geleid De aanleiding tot het wan milltaira zijde doen iiwtetlen va een onderaiek ten huize wan de gebroeders Van DUk gqieard gaande met hun aanhouding ia volgens werlclarlnc van den getuige Braen die hiitenant het commando over de desbetreffende militaire patrouille voerde geweest een mededeeling van twee onbekende burgers die tot dezen getuige hadden geïegd dat uit de woning der gebroeders Van Dtjk llcbtkngels waren afgeschoten Eenig bericht omtrent het scMeten metvuurwapens waa naar de verklaring vangetuige Hreen daarbij niet te zijner kennisgebracht zooitet gelUk deze JU ulge voor hethof verklaard heeft in een beweerdelijkschieten met vuurwapenen niet de aanleidingvoor de aanhouding van de gebroeders VanDUk gelegen heeft Op dezci nededeeling lagetuige Breen met eenigef militairen dewoning der gebroeders Van Dyk binnengegaan waarna onverwijld de aanhouding enweggelelfling der beide slachtoffers is gevolgd zonder eenig verhoor ter piaatiFe BtJde latere fouilleerltig door getuige Van derValk die vervolgens de gebroeders Van DUknaar verdachte heeft doorgezonden is niets dat tot eenige verdenking aanleiding zoukunnen geven gevonden terwijl de huiszoelting in hun woning geen ander re ltaatheeft opgeleverd gelijk vjïrschillendegetiueen verldaren dan de vaststelling vande aanwezii eid van Insignes en bescheiden ledenlijsten enz der N S B waardeloozeDuitsche bankbUJetten uit den tijd der JarinX918 en vfrigende een portret v n AdolfHitler lalt krantenaitknipael zoomede vaneen doosje LufUcugelnX zijnde door middelvan luchtdruk a te sckleten kogeltjes vanzeer klein kaU Het hof st derhalve vaïi t de gebroeders Van Dijk ten idotte alleen op grond vanvorenbedoelde gegevens voor den verdachtezijn geleid die atjnerzijds in een in dezegegevens geenerM steun vindende beweringvalk de beggleidende Soldaten als zouden degebroeders Van Dijk gschoten hebben immers van schieten met vuurwapenen is lnde hier bedoelde verklaringen die met dereden tot aanhouding verband houden in hetgeheel geen ipraice geweest aanleidingmeende te kunnen vinden hen te doen neerschieten A WeUswaar hebben eenlgeVasflere getuigen wier verklaringen overigens gelUk bUJkena vorenbedoelde vaatatelUnc duideUlk la niet HELPT ELKANDmOVËR r E Moeiy K ti CN ntiwl Polygoon Sevm van Invloïd zijn geweest op da aanhouding Oer gebroeders Van OUk omdat zy noch aan den getuige Van der Valk toen hQ de Van Dyka naar verdachte dooraond bekend aren voor het hot niedeg de ld dat ztj uit den buurt of uit de richting van het perceel d r Van Dljks hebben hooren of zien schieten Echter heeft behalve uit anderen hoofde ter zittin van het hof onder verdenking van meineed gevangen genomen petujaa Mamesaan die beweerd heeft ml edn raam vmn het buU der gebroeders Van 0 k HcMtlitaen van aan vmu wajien te hebban gezien geen der etuigaa ter terechtclttlnc van het hof weridaard t hebben waarcenomen dat het door hen vermeende schieten uit de woning der Van DDfci afkomstig ia gaweeat Beoigan grond nor verdenkhig tea opilehta van de gebroeders Van Dijlt acht bat hof War derhalve niet fanweisig te minder wwmeer in aanmerklijg wordt genomen dat hun woninc aan beiqe zijden omringd was door dicht struikgewas waartuMchen zich licht fjondertijk optredenda vIJandalUka schutters die naar van algemeane bekendheid ia daar ter plaatse galljlc eldars veelvuldig optraden zich verborgen konden houden Het hof wenacht in dit verbanld nog uitdrukkelijk vast ta stellen dat by da hulszaekln hi de woning der Van Dyks nlelavan de aanwezigheid van vuurwapenen ofmunitie is gebleken Ook de bewering dat da gebroeders Van Dijk zich schuMis zouden Iwbben gemaaict aan het afgeven van itcHtaignalen tlichtko ls is aan het hof Ln geenen deele houdbaar gebleken en moet ala een lasterlijk gerucht worden afgewezen Het hof grtjiit deze gelegenheid aan er ztjn afkeuring over uit te spreken dat in enkala verslagen welke in de pen van s hoA terechtiltting ztJn verschineij op dit punt op onverantwoordelijke wijze nietvde verelachte duidelijkheid en volledigbeid la betracht waardoor een schijn van verder kin tegen de gebroe der Van DIfk zou gewekt vnnen wolden Da getuigen dfe verklaard hebben UchlkofTels in de lucht te hebben waargenomen hel Jtien niets aangevoerd waaruit ook maar eenig vermoeden zou kunnen voortvloeien dat deze lichtkogels van het perceel der Van DUka uJiL zouden kunnen zijn afgeschoten Het hofVblt vast dat misverstand is gewekt door het ten huize van de Van Dtjks tn beblaggenomen doosje Luftkugeln z Undft luchtdrukkogeUjes welke het slachtoffer Chr van Dijk blijkens getuigenverklarlrtffen vele Jaren geleden placht te gebrutken voor een toenmaals zich ln zijn bezit bevlndenda zoogenaamde windbuks welke Luchtjdrukkogcltjea uiteraard niets hoegeftaamd te maixeri hebben met lichtkogels waarvan In geenen deele Iets gebleken is Het hof wtist dan ook met de matste beslistheid af de bewering van den vci Jiiachte voor het eerst tljdeiu zijn verhoor voor het hof geuit dat hij later een pakjo in handen zou hebben gekregen waai In zich behalve een aantal hiervoren genoemde ten huize van de Van Dijks ln beslaggenomen voorwerpen ook een doosje zou hebben bevondefi dat naar de meening van den verdatdite vermoedelijk Uchtkogeltjea bevatte Het hof is van oordeel dat deze aantUglng door den verdachte ten opzichte van je nagedachtenis v n zijn slachtoffers reed teardoor wordt gelogen£traf t óM uit d verklaririlE van getuige Van der Valk gebleken Is dat ieze de door hem inbeslaggenomen voorwwpen waarover hiervoren gehandeld la behalve het doosje Luftkugeln naar verdachte heeft doorgezonden terwijl hU bedoeld doosje Luftkugeln Un een pag trekker heeft doen opbergen waardoor het in verband met de oorlogsomstandlgti den volstrekt uitgesloten moet worden geadit dat dit doosje later in het meergenoemde pakj bevattende de Inbeslaifgenomen voorwerpen ln handen vwa den wrdacltte kanz a gakomen Ten slotte Is an h t hof nog geblaken dat d Id de woning bewoond door de gebroeders Van Dijk een aan een hunzwr toebehoorend zAogenaamd stakkeïllcht heaft bar vonden dat door de weduWO van Chr van DIJk uit angst voor laster later verborgen Is g ou ten maar waarvan voor het hof uit de varfclarlng van den d eskundlga OortgiJs ia komen va t te staan dat het een Instrument raa dat slechts als fakkel kaH worden gebezigd bestemd voor ln nood verkaarenda achepeii waarmede op geenerlei wijae Üchtkoffela zouden lolnnen wonjoi afges ioten terwtil de aanwezigheid daarvan onder da bfldttingen vaR gemelden Van DiJk ver klaard wordt uit de omstandigheid gelijk door getuigen la bevestigd d t tün vader het beroep van scheepsherstellcr heeft uitgeoefend Ret hof stèli mitsdien vast d t iedere verdenking van S uM der gebroeders Van DUk blelDen la van eiken grond te zijn ontbloot VAKGROEP OnOOTHANDEL m BUWB KATOEN EN C VEZKLS De organlaatie ocmimlssie heeft besloten dat als uitsluitende vertegenwoordigster uit vakoogpunt van haar tak van bedrijf onder da hoofdgroep handel de tot de bedrijfsgroep groothandel behoorendk vakgroep groothandel in ruwe katoen en ceIve U wordt ingesteld ♦ Zoa op 6 27 onder 20 51 1 IWmb op 12 04 onder lj8 Meo if verplicM ie ver 8 dnitteren van zonsoDdcrgane tot zonsopkomit i Laoiaarm van voertnigen 5 moeien èeo half rm na zont S ondertfantf onit i S SwMaawi MMimM i n i ia iiwww wM g L