Goudsche Courant, woensdag 22 april 1942

tmf DAG 22 APJUL l B BMUÊf IDEI De Ina til lillfl I litiwca Ivin I lltrwgl Iwesten j llKtftl Ivusll ten I Volg Ituul VO iQden w AT AAlR AliNEER BB OQ MCBB COOBANt MBUWB 7f JAAS GBLBDBN Burgemettter n Wethouder va Gouda brengen ter kennis van de belan ebbenden dat de scheepvaart door deze gemeente vaa den 24n tot dwi Wa dieacr maand an an den 15n Mei tot den 15n Junij aanstaande af sloten zal stja Ja Vatbard met bet aatttleggen van twee ijzeren draalbm i n over de Gouwe egenover de Turfmarkt en tegenover de Groenendaal al f AAM GELBDBN De verkiezing had plaats voor een voorrittsr vaa daa polcbr BenedenHaastrecht in plaats van wijlen den b r T J den Hsyrtog Er werden door stemgeredptigde ingelanden uitgebracht 271 stemmen wauren 154 op den heer H Uittenbogaard en 115 op den heer D Hot eveen zoodat eerstgen oemde vericoaen werd JAAK GBLBDEN De gemeenteraad heeft vastgesteld de rekening der electriciteitsfaMeken sluitend zonder saMo de rekening der gasfabriek met een winstsaldo van f 7 9 5 54ien de rekening van den Teinieinfsdienst met een verlleseaUo van fI4 8 74H Besloten werd JtA aanaielling van twee nituwe doktoren mede in verband met het tekort aan artsen in Gouda Uit de drie dan aamweeiire ge meenteartsen zullen de armen hun medicus Kunnen kiezen Dezf recelin is voor de geneeskundige armenverzorging een groote veifcetering Van de twee nieuwe doktoren zal de een d n tevens moeten kunnen optreden a j nlaatsvervpn end chirurg in het Voi Iterson ziekenhuis Tot onderwiieres In de nuttige handwerken aan de scliool vocy voortso e Jager onderwijs w r d benoemd mei M W Kruisheer te Gouda ilAOMIEOIIS Be irüf v l 8adermg nMUa noier Hidiel Ang b Aanvang 8 15 wir Ct AiwO IJ a Ned Cieref Gemeente 8l aaUMiut da Joii van Walaca tZ April t 1 Bennie Tlieatcr Cabaret voOTStelline Jfn zal Je t tebbei onder leiding van Jan Lemaire et April I nr Dairiëi Cursus E H3 0 U ApaH S nr Leger des Bella Heiliglncadienst 7 30 uur Zendin sdienst Leidster N BtUtezmao uit SdioMi boven 23 April 4 5 BW Cfpomw G flB StitrbtgttnMt Ut Kostelooze inenting tegen diphterle voor nietachoolgaande kkderen n IK 6 j r 23 April IJt BBr Nieawe Sehoawban Opvo ing kinderoperette J3e Wottd koninrn door leerlingen aauziekschool De Beun 23 April 1M nor frt e Evan eHselie Gemeente Bijbellezing en bidstond 23 April our Kleine Kerk Wiikavond wijk I Ned Hervormde Ge meentc onder leiding van öi H S J Kalf 27 April 1M aar GonaaltatiebnrMii OMthavea W Jaarvergadering Vereeniging tot bestriijding der tuberculose 27 April 8 Bor Het Schaakbord Ver gadering vereenigin van postzegelverzamelaars Gouda 2 Aiffll 7 38 BUf Het Seluudtbord Algemeeae vergadering van deelhebbers Onderlmge Brandverzeke ringStaatschappü Gouda 28 April 1 38 nar Terrein Openbaar Slachtbais Jaarlyksche algemeenekeuring van trekpaarden en hondekarren 28 AplI 8J5 nnr Kleine Kerk Hybel lezing ds H S J Kalf 28 April 8 15 aur Kleine Kerk Bybe lezing ds H S J Kalf 38 April 7 38 nnr Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden inleiding ds Broers uit Schiedam over Jeugd vragen 9 Mei 3 6 nor Central Postzegelbeurs veroeniging van postzegelverzamelaars Gouda AFHALE V AANVBAAGFORMVLIEKPN SCHOENENBONNEN 9 38 12 en 1 38 3 30 dar Diatribntie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een achoenenlwn voor hen wier geslachtsnaam begint m t ee der letters Donderdag B ABOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen vcQr recepten Apotheek E Grendel alleen LangeTiendeweg 9 PUteelbakkeru Zuid HolUnd OB rABEBW KAW OHIKGELD Op oitaDoifigioc m de directie M istmvvnd in WMtmta het perionetl MD de idateelbakkertt SuidHolltn ta beéi lvimTgta rmt böcengckooMn Van de itfde van het N V V w ren Mnweiig o de heeren H V d Hoeven jwovinciaal vectegen woonlicer M I van Breem hooM afdeeUilX vormlnft J H Scholte provinciaal leider van vorming en C J van Weeie diftrictsleideé van Gouda Do directeur de hepr W Hoyng deed enkele ededeelingen betreffende het bedröf HU deelde mede dat de pendeenreaeliBf op 1 Januari J l is ingegaan doch 4at pas van 1 April af een bedrage in de premie van de arbeiden zaj worden gelieven Hoewel de liManpasitie nog niet geregeld ls kon de hen Hiqmg geruststellend woorden aoreken daar men waarachijnliik delen omer wel gere eld zal kunnen werken Wat de volkstuintje betreft deelde hij mede daf men daar bij de betreffende ipstantie niet mee ooschiel De voorbereidende wprlr aamliedpn aan de tuintjes hadden al verricht moeten zijn maar tot nu toe komt er geen bericht af Hetzelfde eldt voor het bctrek4 en van voedsel van de Centrale keuken De fabrlekacommissie is echter wat de twf onderwerpen betreft cllli ent om Zoo zuiver en natuurgetrouw te kunnen weergeven en toch op iedere schepping het atempel te kunnen drukken van eigen gevoelens van eigenvisie van ontzagwekkende wwkkr cht n unieke veelzijdigheid De film toont Michel Angelo ais schilder beeldhouwer dichter architect vestingbouwer en oorlogBStrateei En dit alles op een wiJze een genie waardig want wat samenstelHns en vooral ooneme betreft is de film op zichzelf eenmeesterwerk H Weck DIST nnTm ONNEN VOOR ZICHZELF GEHOUDEN Dp politie heeft een 19 jari £n kantoorbediende aangehouden wegens verduistering van distributiebonnen De lonpeman moest voor zijn patroon ten l ehoeve van arb iders van het bedrijf op het distributidtantoCT toewHzingen voor Isngdurigen prbeid halen en van de elf kaarten heeft hij toen voor zichzelf elf broodhnnren A 22 broodbonnen B en 11 vleeschbonnen afgt schcuid Het grootste deel der bonnen is in beslag genomen De heer M L van Breem hoofd van de afdeeling vormins van het N V V sprak lilema een rede uit Wö Nederlandera aldus spreker loopen rond met het ojjnlijke gevoel dat we door den oorlog op den rand van het fsilHiüsement zlin gekome Ontzaglijke teleurstellingen hebben we be e fd We geloofden n bepaalde stel els we geloofden dat wy rijk waren dat onze koloniën een vast bezit waren e dit alles is ons afgenomer Als in ewi gezin de vader werkloos wordt voelt heel het gezin dat Het N derlandsche volk vorniLeen groot üezin waarin wjj allen een dccl van dejnoeilen en zorgen te drag n krüeen De arbeid heeft ons Nederlanders in het verleden triomfen dopn vieren maar de arbpiders werden dikwiils in een hoek getrapt Als zij niet meer bruikbaar waren of gemL it konden worden nfochlen zy het leger van 600 000 werklooren gaan versterken celluloid driehoeken zeventien potlooden Toen ze de pulletjes in handen hadden wisten re er Tiiets beters mede te doen dan ze in den Ussél te gooien O hebben de jongfens op hetzelfde terrein een bezoek gebracht aan een andere opslagplaats die ev eranin op slot was Hier namen ze mede twaaM vijlen een doosje blauw krijt drie doosjes koperen schroeven eenige potlooden en eenige tubetjes verf terwijl ze in een ander lokaal waar leermiddelen van een school opgeslagen zijn verschillende Indische producten als foelie en kapok wegnamen AI deze artikelen me wn itracnuge opwirnKing waar hadden zij thuis bewaard waar de in hij de arbridera aanspoorde tot bet Pol m Inslag heeft nom n houwm van K n hwhl hedriif ee bepaald motief hadden dl jongens mei de diefstallen met ze hadden het zoo maiar eens g iaan Met dè buit De intocht der Diiitsrli legers heeft aan het Nederlandsche arbeidersvolkde gelegenheid gebodeiv om weer fieren vrij te worden Het N V V wil de arbeiders orüaniseoren om de sociale rechtvaairlii heid e doen zegevieren over de duistere machten in deze wereld Het wil voor den arbeider een goede woning goede kleeding goedevoeding en een goede toekomst orzijn kinderen SPORT VOETBAL lODAN BOTS tnatBRN KAMPIOENSPRElïNTIES Voor de Zaterdagcompetitie van de Onderafdeeling Rotterdam gaat a s Zaterdag Jodan Boy op bezoek bij W I A terwijl Jodan Boys H de rivaai Z W II te gast krijgt Beide elftallen van Jodan Boys behooren tot de kampioenscandidatcn en staan met geringen achterstand op de tweede plaats Vroeger waa er dikwijls strijd tusachen werkgever en werknemer Nu moet er een sterke b nd tusschen hen komen De werkgevers hebben in eze Jaren ook veel verloren en moeten gaan beseffen dat er maar één weg is om weer naar boven te Ifomen en dat is zichzelf geheel inzetten samen met z in personeel De Nederlandsche arbeiders werken ook voor het welzün en de plaats van Nederland in het nieuwe Europa wRarby spreker ook 4e kolonisatie in K and besnrak bouwen van Sen meenachap om er zoo toe mede tewerken dat ons volk weer bladzijden van roem en glorie in iiet boek der geschied iui 1 schriiven en dat erin het land aan de zee weer een gelukkig en welvarend volk onder gun atige sociale omstandigheden magleven besloot heer Van Breemzün rede j Met een krachtige opwekking waar wisten ze feitelijk geen raad en ze hadden er geen enkele bedoeling mede Thalia Theater Alphen a d Rijn ECONOMISCSHE RECBTEB RaCHEI ANGELO Al jongen op straat lenteren Of het kan je van meineed Z J Benschop uit Alphen aan der Rijn ontkende negen kazen te hebben verkocht zonder bonnen OO MAAR EEN8 DIEFSTaIlEN EPLEEOD Jongens die op straat lanterfanten kunnen wat uithalen maar de kans daartoe is soms toch ook wel zeer gemakkelijk Dit blykt uit de aanhouding door de poUtie van drie jongens twaalf dertien en veertien jaar oud die de daders zijn van vorige week gepleegde diefstallen in een opslagplaats aan den Kattensmgel De deur was niet afgesloten en de knapen konden zoo naar binnen loopen Hun bnit bestond uit een paaaerdoos een fototoestel twee Thalia vertoont Curt Oertels film Mi9hel Angelo Deze rolprekt is niet een weergave van de kimstwerken van dezen grooten meester doch een stok f eschiedenis boeiend en ontroö end in zijn veelzijdigheid Want bet verhaalt niet alleen van het lev B en werken van Michel Angelo zelf maJtr tegelljkes tijd ook de historie van Kfqë Komel en Florence uit de veelbewogen Daaiwoor was A C de Groot ui dagen van de Medici s en van velen died ït jSiiii als gemige gedagvaard want hü zou de kazen heb n gekocht Dat weet ik heusch n et meer zei verdachte waarop de 3fficier repliceerde Toen nou nüaak ocs dat niet wijs Maar de getuige bleef bij zijn onwetendheid waarna de officier den veld wachter er op ui stuurde om te Informeeren of er pliats was in het Huis in dkt tijdperk een rol speeldm bis Rafael Da Vinci Victoria Colon ia Lorenzo di Medici De film voert de toeschouwer door dat tijdperk heen met als haltepunten voornamelijk de onsterfelitke scheppingen van den grooten kunstenaar Ze brengt hem onder den indruk van diens grootheid van geest van diens wonderbaar talent vita Ba r ring want hji vrecMle dat de getiii tB BB eai meiaeed bep tloen werd nogeena in iMtinaeriBg gebradtt hetgeen getuide I ée politie bad verklaard en deze heiinnning hielp want de getnife had toea b ead de kazea tan vtrdadtte te heülMii ge Daarna kwam L ds Groo4 als getuige die ook al begon te verklaren van niets te weten loodat ook hij 3e waarschuwin vaor den meteeetf fercef etgeen hielp want getuüge zei flat hetgeen hij bü de PoUtie had verkfaard juist wai Anders vraag Ik in die gevallen f80 boete maar nu eisch fk f200 omdat verdaiijite ontkent en de getuigen blina een meineed be ngen en voor hen zal ik nog pverwe fen of ik een vervolging voor meineed zal instellen il us de officier Da rechter veroordeelde tot f 201 boete subs 4 maand i hechtenis en verbeurdver aring der kazen Bertrambacht BENOEMING Mej A C den Ham is bcnocmd tot leerling verpleegsfer in hel genjeentelyk ziekenhuis te Dordredit AANTAL SCBOOLKINDESEN Op 1 April dien datum van mgaag van het nieuwe acfaooljaar bedroeg h t aantal le Tlingen van de openbare lagere school 165 en dat van de school met den Bijbe 196 BVBGEBLUKE STAND Geboren Teunis z vao A Evenboer en A A Boemouwer Pietertje d van K Speksnijder en A Kooren Adri d van F de Jong en J Schilt Ondtertrouwd Comelis Lamgerak 23 j en Jannigje Citharina de Pater 21 beiden alhier Arie de Pater 63 j en Lusje Rietveld 51 j beiden alhier Gehuwd Jacob Speksnijder 28 j en Janra Cornelia Roest 28 j beiden alhieil Comflis an den Top 25 j Bameveld en Johsrjia Cornelia Stout 24 j alhier Aart Jan de Bruijn 21 j en Willemijmtje Bouwman IS j alhier Pieter Bakk 22 j Alblasserdam enDirkje de Bruün 19 j alhier LOOF DEB BEVOLnma Ingekomen A B J v Dam van Stolwijk in F 57 B Muilwük van Stolwijk in G 46 P C Verschoor en gezin van Ammerstol ki aepellelaan 139 W J v Koppenhagen van Ammerstol in Groote Kerkstraat 211 J Hofland en gezin van Rotterdam Plantageweg 328 A Stuurman van Delft ïschvest 22 Vertrokken G G v Krimpen naar Oouderak A 24 D de Bru n naar Alblasserdam Blokweerdsingel 64 J Vermeulen naar Stolwijk C 24 Berkenwoude EBN 8CHAI P08T Toen de landbouwer J Dselen gistermorgen in den stal kwahi bleek een pink zich zdbdanig in hét bindtouw te hebben verstrikt dat het dier zictizelf had opgehangen Daar het dier niet m r vpor consumptie geschikt werd geacht werd het door bet destructiebedrijf verwijderd Oudewater PREDIKBEURT VOOB DONDERDAG Vrijzinnig Hervormden gebouw 3ehobólh Dondcidagavcnd 7 uur Ds G Westmeijse van Rotterdam POLS GEBROKEN De slagersknecht J de L die met zijn fiets op straat een botsing had met een anderen wielrijder kwam l vallen en brak zün pols Reeuwijk j BZOEKBN TBBLOP A D heer A Verkerk alhier heeft ingediend een verzoek om verlof A ingevolge de Drankwet voor het perceel Platteweg H 183 De he r J J Slinger land heeft eenzelfde verzoek ingediend voor de lunchroom aan den Zoutmansweg MINDER WERSLOOZEN Deze week stonden bij de Arbeidsbemiddeling ingeschreven 17 werkz kenden tegen 21 in cie vorige weck Twaalf werkloozen zijn e werkzaam in de werkverruiming en 5 in de steun regeling GEVONDEN TOORWERPEN Gevonden duimstok te havfagen bü den gemeenteveldwachter D Krooh kinderportemonnaie nuefeenig geW te bevragen bü den gemeente veldwachter D Kroon tmm MSMasUIKB CAMk Geboi n Joannes Gerardus Maria an van A O Pensioen en A jr i IMi Loaiae Y nn dr Mn W F IIa t n A C 4e Vrijer Overleden M de PleHt 71 J editèen van W J E Suur Z rrankenhuis 62 j ecbtgen van L Horiaco i hi w4ï ai van Owrans tl ca A van der Bee 3S j runmuum ommanaOÊM Aan d openbarg tl L O achool is benoemd M tijdelijk onderwijzer é heer J d Brtiin t HanitnanralC GEVAL TAN DIPHTHERIB Er heeft zich wederom een geval voorgedaim van de beamsttelüke ziekte diphtherie thans bij een volwassen mauieliJk p oon Zevenhuizen NIEDWB BOiMIEN QEFLAnT han den Noordelijken Dwarxweg zijn vanwege den Zuidplaspolder ter vc angin £ van de txxnnen die hat vorig jaar wegens ziekte moeatan worden gerooid een aantal jonge boomea geplant AMBTBNABBN BtJBOBRLUKB STAND Tot ambtenaitn van den burgerlijken stand zijn b io md de beeret A ui k en W M y d VeMe VOETBALLENDE AMBTBVABKnT Een voetbalelftal van den distributiedienSt alhier speelde een wedstrijd tegen Nieuwerkelk H en verloor met 63 BtllTENLAND Oproep Tan Hitler Toor het Roode Kruis De Führer heeft een oproep gericht tót het r pitsche volk om met het thans beginnende derde oorlogshulpwerk vcor het Duitsehe Roode Kruis een deel van de dankbarbeldschuld in te lossen die het vaderland beeft jegens de Duüsche soldaten voor hun opofferingen aan het front In den opriep wordt o m gezegd n winter van uiterst zware gevechUn en van de zwaarste belasting ligt achter ons De Duitsehe soldaat heeft dezen winter een beproevmgstyd doorstaan die alle tot dusver door hem in dezen oorlog gebrachte offers verre overtreft Bovenmenschelijk eischen van lichamelüken en geestelüken aard moesten hem gesteld worden Hij heeft aan deze eischen voldaan met een offervaardigdbeid waarbU vergeleken de door het vaderland gedragen lasten en ontberingen hoe zwaar zij op zich zelf ook geweest zün mogen en nog zün volkomen verbleeken In den tüd van de zwaarste belastingsproeven van dezen winter hebben millioenen Duitsehe soldaten aan hun vaderland gedacht om voor dit vaderUnd Voor hun vrouwen en kinderen voor het bestaan en de toekomst van ons volly en barbaarschen vijand te bestryd n wiens overwinning het einde van alles zou zijn geweest Het vaderland weet dit ook Het heeft begrepen hoezeer zön lot uitsluitend in handen van de Duitsehe soldaten ligt Wat het froilt voor ona volk opoffert kan door het vaderland nooit vergolden worden Het moet echter ten minste een klein deel van zün dankbaarheidschuld inlossen door naar l este krachten roede te helpen de wonden te heelen die cto oorlog onzen soldaten toebrengt BBITSCH REGIMENT IN BURMA IN DE PAN ti nAKT Dé Witsche berkrhtendienst meldt dat hCTGloucester regiment bü de gevechten om Prome aan het tarnt in Burma bgna geheel in den pan is gehakt Na den terugtocht bad het heeie regiment nog slechts de sterkte van een compagnie HERVATTING VAN HET FINANCIEELE VERKEEK OP JAVA Volgens een medederiing van het Japansche militaire bestuur zullen alle financieele en montetaire organen op Java hun werkzaamheden pp 29 dezer den verjaardag van den keizer van Japan hervatten Alle postkantoren en financjeele bureaux alsmede de douanekantoren en het regeeringsmonopolieburau zullen hml werkzaamhMen op dien dag weder aajivangen De toebereidselen zün voltooid in nauwe samenwerking tusschen de Japansche autoriteiteaefi en de financieele leider op Java C lcuttt bea rSo iah ud vS bnef Mpui Sce d dien de k van CdauHa MBt Bril te heelt cericht la Jawn bti t dien de lia j a4lMn brieTiBJ MCr Wl de biaadiop on De gimüste De fimitste fout die de Er e in Inmt hebben gemaakt u het MpwftMt n alw Ba waarmede zij de Indiërs van tenmoet zQo ftbcdra Di sua MUWivoel tenai aétt M llewi et ebr un keanit van tf tuur en beschaving in IndMi z w laten verleidea om de tradiiij S en gewoonten die hen zejf IrnS en te v rachten en te klc nej Wanneer ik aoa adurgct de biaS verder terugzie op de vele jareng ik in Indië heb doorgebracht moét ft toegeven dat d In IndJe uoÖmS S u Engehdien zich nooit de moeue hS ü ben gegeven om op vru tl are b met de Indiërs ter bevordentii Z hun ariicid in Iwt land eelt M amZ werken De tyd waarin dit moert was geweest hebben aü verzuimdT tetentten Thans len tü zicii plaattt tegenover een mogendheid I maar één tfoel kant na emii2 vreemd vooplü af t schaf f rn AliSTRAUfiCaB TOBPEDOJAGb TKRLO tKN GEGAAN De Austrplische minister pre id beeft med edeeW dat de AusfiS torpedojag r Vampire met een ta houd van 1000 ton als gevolg van im optreden van den üand tijdens dl jongste operaties in de Golf van Bn galen verloren is gegaan POBTUOEESCH JVWBELEN PROCES BESLECHT Een deel der juweelen van den Fon Küü al tugceschén troonpreterjdent don M quel die een eeuw gelerden uit Port gal werd verdreven r in de Bank vn Portugal overhandigd Wm de wettlp vertegenwoordigers der erven van te Miquel Hierdoor ia een eind gekomen ui een proces dat zich sinds 1834 hetfl voortgedéeijt In dat jaar werden di juweelen na de vlucht van don Mimii in de Bank van Portugal gedeponeeii De rechtbank heeft nu de aaniprskai der erfgenamen als gerechtvaardigd mkend Voor alle waardevolle stukken evenwel bepaald dat zi in hel Imi moeten blüven Hienonder bevindt zich het beroaat de gulden vlies waarvan de waard o omstreeks 800 000 escudo s wordt schat Een zwaard uit Toledo em degen en een met edelsteenen in legde k lk die tezamen op 1 8 miIlioM escudo s worden getaxeerd De andsn stukken zifn aan de erfgenamen ove handigd Tot hen behoort ook it tegenwoordige troonpretendent dot Duarte Nuno de Braganza GEHEIM DEBAT IN HET HOOUEB ajnsoymt de vlootver jara Set Britsche Ho gerfauis heeft eto gelicim debat gehoLuen wairvan h tmiddelpunt werd gevormd door eeil bespreking over de ca astrophale verliezen elke de vloo heef geleden vooral aan slagkruisers De oudminit tei va Marine lord Chatfield lud eeB motie ingediend waarin de re eerinj wordt gevriagd of z j bereid Is oe slagkruisers van rie Roysl SeveregY en a Queen Eliza iiethklaiicr dooi n ia ierM schepen te vervangen en lux net stast met het verbouwen van de slpgkruuei Ier L1opktai e CRIPP8 TE LONDBNi TERUG Sir Stattord Crippa is volgens dea Engelachen nieuwsdienst te Lond teruggekeerd van zü reia naar Vo K Indië Crippa ketft gisteravond een bezosk cebracut aa Chureti ll T 489 STAATSLOTERIJ ag van 23 April ffi M No 11424 ttW 110 ƒ IN IS PRUXEK TAN 4S t M 34M MM rm 12 47 1 163 19 1 nas 4 Htl 111 16318 ai4 4018 MIO 94r 13332 IM97 3213 43S9 6634 0641 123 a 16S47 3213 4430 6743 10130 tSSTT K708 2478 4 9 8825 lOWe 13SM 17f61 2613 4874 8 7 11186 I40S2 17141 2742 St W 11S64 14173 17230 2802 4878 7448 11310 14188 17426 2837 S0S8 7843 1188 18134 17l 2 3844 S321 7903 11888 1SS88 lf8H 2885 5S37 7918 11811 19868 18634 3973 6043 8615 12838 IS728 18645 30 6360 8780 12070 18828 18867 I94IT 19S8 IMM lll 8 19 202 Z0 1 205M 20721 ailM JlMl 217J4 21S1 Boofdredactav 3 n Wanten Kutt Si Cbef edaettor van Oooda n Omftrer r TKUr Oooda r FKÜILLETÜN jfadruk verbodeg CIRCUS HOLK VbKBUUËN i ll i AM Op dit oogenbUk klui MLstraatdeischel en dadelUk daaroöiHlt mevroiliwAmelle Hasche door f Vm M W tzacht Dan verschoot haar op ewonigezicht om de kier van de teur enfluisterend klinkt baar stem Mijnheer Hans Holk is er wat zaïIk hem leggenf Hans Hoik weet sdt niet boe Uj mzün kamer is gekomen Nog riëedsklinken de laatste woorden van FunBiann m ja ooren Dan zal ik u eruitlaten zetten mijnheer Holk Eruit laten zetten een Holk uit het circusBolk 0 on man balt de vuistenZün Ulk gaat naar het ronde gebouw dat door de kruinen der boomen zichtbaar Is Ah oah net circusl Hans Holk scoenkt uit d KTuMllen beid Is ai roost £ en kwaruer later karaf een giat w n lo en drinkt bet schelt Hang aan bet huiS RascbC aan in één teug leeg Het circus wat dromDe tunpita zeU doet de deur open en mei dat kan hem gestolen warden zif i verrast hem te zien Nog een glas Nu heeft hij wat ttj wU Wel mijnbeer Kolk op dit uur I de eindelijk is nt lb van deze scfaijoIk zaï eens zien of luffrouw TcriMven I wereld van deze zigeuners en het kiawel thuis is tergoud Maar he helpt niet de smart Het duurt echter met tang van de schande brandt hem in de ziel Het spijt mij VT eeselijk maar Juf HU schuift het glas terzijde Niet meer Te hoven is al weg zü ging drtot o eenoeB Nu mMt niiViIin v naa ster drinken stand gebruiken Zün luet aan hem denken het allemaal m elkaar zit loopt Hans door het vertrtk Voor de i groote foto van I ydia Terhov Bi Velkrf f ongewoon uur thuis op zUJK schruftafel sUat blijft brfSi rf i P Staan HeKllikt alsof zil tci n him i breede straat waarm 1 Tk Doelloos staairt liij naar de voor Natikdriyk l moet alles loslatoi als bijgangera en voertuigen Plotseling z n ader werkelijk de nanden van topt een taxi naast hem en een be senoeg tu moet o Jn var mompelt enkele beleefde vader wie f wooroBi i aat weg De teleurstelling flnmjflfiff c i i n uMA waves mtiar Vfinr rti tensiotte an hu niet verwachten dat weei noe emmer koud water Maar ecn verrassing wat hem den hij bel lift by geAoeg vo ir ride een of andere wel doorgaan deiyit warden allei der Slechts tielpen Lydia Met kan Daar kUet treKt eikin nij Beeft ge n re genade té bedcien Trotsen heft briotd op leen lardnelrkiee trek zijn mond Ach wat geld heelt eersten t d en op aoier zali bet leven dit moet liem dui En dan moet ni kan hem daarbii aar moet hii spre kende stem roept Holk Wat doet u tuer r Dokter u Ivar Olsen lacht aif buigt uit betportier Allee énl Maar wat scheelt eraan Rólk uziet ezoo vermoeid ujt is er iets gebeur k Deb iets r reeseluks beleeld ertelien haar nabq dokt Dat zie ik iDaar iaafiaami wUmoeilijk op de stoep vjm kunnen rarten Stap m als u otets biizooders t doen Bebt Als zi b de zachte kussens zitten Hans Holk vermoedt volstrekt met I dat Olsen zooeven Lydia Terboven ver I laten beeft om hem in een taxi te kunnen volgen Klopt Ivar Olseit bem gemoedelyk op de knie Nu wat scbeelt eraanT De jongeman aarzelt Misschien boud ik u vu een belangr Re taéx at dokter Olsen schudt lachend het tiootd Hee emaal r iet men moet ook tijd voor zun vrienden hebben Ik heb juistenkele antiquairs afgereden op zuelcnaar oude manuscriptea over onderzoejlungsreizeo Hét belangrtjRste wat Iknu te doen heb is iets te gaan eten Ga mee ook het grootste verdriet isgemakkeluker te dragen als meo d maag Bet lyne gunt De auto swpt voor een bekend restaurant in de binnenstad en weldrazitten de beide mannen aan een tafeltje Kerst eten dan praten zegt dokter Olsen bezorgd n wenkt den kellner i Ma dan later de glazen met rooden wOn voor hen op de tafel staan buigt Ivar Olse voorover I Zwzoo vertel ntkj iin mgen Hans Holk vertelt m Olsen luistert zwijgend Zijo dooaerc oogen laten het S ekwelde gezicht geen oogeoblik loa en e sigaar welke Bij l eeft aaogestokeo ligt nutteloos In het asclibakje op te rooken j Eindelijk zwugt Hans Holk Ik begrijp uw vader niet Herik ditis meer dan wreeo en onrechtvaardigLieve Help bij kan u tenslotte nietdwingen liefde voor net Vircus t voelen Maar kap op miJn jongen tietleven is altijd nog mooi u bént nietalleen op deze wereld i Hans Holk beheeTs ht licn Ik zie dat jK nog vriendco heb deleter U begrijpt mij en dan 1 Lydiaen ook nog Ik wüde haar bètoekcn maar Zij was helaas niet thuis No ben ik bijna bl dat ik baar niet ontmoetbebytk kan mijn bart beter bij o oftisto I Uw vertrouwen doet mij goed Holle l oewel uw noodlot mij verdrietdoet Matutirlijk is Juffrouw Tarbovcnnu de naaste om t raad te geven nte helpen Dat zal zi stellic doenlRans olk Is voi vertrouwen De wereld IM weer In rozigen srhijn voorhem o rie een of andere manier zalbet wei gaad IWIir 1 Os zal dadcUik ovbellan oftbuiMekomen is Dokter Olsen tunidt atm togen Als ik u een raad mag ge zou nu met opbellen Aan de telefooakan men zoo weinig at Uever heei maai oicis zeggen neen l IUft u KalMzitten WU zu eo hier nog een 4la drinken en niet meer over de zaa preken ve eet ii haa vr vr y o nnsenblik Ba dokter Oiscn roept oen unmet ntOe Ma gaat voorbij en het chgnt riuia Holk toe dat de gebeurtenisjai van het affdoopen uur hoe lanirer n onwezenlijker worden Vergeten er g eten Hoe mooi is dat De dokter eeft gelijk Vergeten en h ir at f Dieten Circus Holk ha dat is voorbij wij zljn zetf iemand Ken kerel zijn i en dan Is Ljrdia er ook oog en dokUf Olsen Op hetzelfde oOKenblTk hf rhmen Hans Holk zich nog een half dnrlPf kennissen Niemand r a hem v r o ha nen alleen rijn et er vad We B j bt gelil I T altijd het eeluk Nu moet r uitschelden me dnn ihen Holkl klinkt doMv Olsen stem hij wiijnk der kenner K d water De inngemar drinkt hei glai eg o kijkt onzeker rond DoVter OTser betaalt Hans kijkt bem aan y rvolgi WMu m