Goudsche Courant, woensdag 22 april 1942

DINSDAG 21 APRIL y 2 zonder eenige Schade van beteekeni si t w ii k j voor d eenen of eenig voordeel voor SiTteulS lh l Z Tn EFFECTENBEURS AMSTERDAM i ecringei van 1 April KH VJt KM Ned G en A W Ned KabcUabr U7 taa Rott D Kü CvA M7 IM Stork Aaad MUi M M Twiloitra ar A ISIJi Ver BUktate A I9 K 197 Ver Pip V ïeld tSI 151 Wwkipoor A a Wilton r gewA $ Mwdilitiriiatgfcuia Born Som fOtii ia l l I Ct en H vJl IfrOH tt 111 111 laaiiidiiiiiailfiii BiilMd terubr KM AN iELIN rstfalInMillMgM j i A ds i ink A IS7 1 Mij Oostzee A IW Olvariait ftljenkorf tï i 7 WW pMT M Tramwfsaa i D i Spoor A Hbh m te aate ï W g ï AcnEVE fomsa tê Cnwo two te idSa HIÏV tól iÖS i aa iM4 iiai m i b VM 4a Uftori zèhw WMHlt R MfeeoiMte taicM voor ï snrtÉMDtato iwnhgM gal rfcëïdiverdeelinf z b er slet in het ecne Und eeir te ta b t iMi loatl MB te iM UbeidckneliteB z I djn m ts totaal MiiwegiC Europee Ifbridtenerfie in on alitr veor doeltreifeod mog l k wotM vin de cedachte dat het j on bet werk naar dé arbci u brengea Saa de arbeiden nMr e k 1 er van Dtiltifche zQde nw om ie door de blokkade zos fiiroffen NederlnkUehe in tooveel mocelfjk opdraefat ii 0Htkken Op daia wbic Meck vW t natuuri k niet doenlitk kidtiftrietie activiteit wee te op haar oude peil terug te Met als gevolg dat Mivoor 1p den atcekiopMi trcngeit het aantal weritloozen zelfi 8M0O geetegen wai Met het aan vtn de lente hebban hiervan honderdduizend arbeider Mrk gevonden Doch nog alt d er nu nog ruim 110 000 werk by de arbeidf bureaux inge trekken er ruim SO 000 lie werkverrukning toe en val ki de vertchillenda bedrijv TK OOO arbeiders aan te wijzen tf nietj Af heel weinig te doen lendat op het oogenbllk al li in Nederland 280 000 werkers BtKKERUND imoei zooveel mogelyk tet verbouwd teorden lULT VAN BJLAVrWMAANiAAD Si vetvooisianing van om land ep bet oogenblik de inspanning Irscbtcn immers de langdurige winter heeft de melkopbrengst aen veeaUpel sterk doen dalen bovemkan in verschillende gebet koolzaad groote vorsdchade ondervonden Daarom wordt er rfficieeele z de met Idem op aan fen om nog zooveel als het maar k 19 blauwmaanzaad te v r een eenj ig gewa waarvan iad een hoog oliegrtiaUe heeft ten nLea richtpcui in het uittoil It il aeii van ƒ 60 per 100 kg todeic eurprtmie voor grasland teJ whSfen ttt 260 per h a alsmede tel lin eiken biauwmaanzaadverbou tihit reent te geven tot aankoc van 4 Velvet boven het normale rant i twr ellve ingelev ide 100 kg zaad MHa de landbouwers geammeenl ifaoie opperviigtte met dit gewas Vullens u raseeniust van het Inati roer plantenveredeling te Wage vorden de daarin genoemde ia den handel gebracht door Van Ine Ie Kapelle bü Goes door dr t lt in den Weetpoldar Gronin Ite door P 3 Timmert te Klun W Brabant k lewenschl mim d ia gebruiken iMiii kienikracht h t Mm wardt bt ons vrijwel uitsHatend p de klei en uv l randen KM 4t oed bewerkt t lUn vooral niet S elegen en behoorUk vrH u lUn WBiild Het gewa ontwikkelt lüdt M ISn loodat onkruklan dan leor veel SSL ii K n doen Met bet set de oa k het niet gawmJKht aUlmeat te J rvruebt betreft e het maan n kittkeurlt liet kan na vrilwel elk Ktm verbouwd ala bet land maar ichoon is Als bemest ing f eve men JIWIPc kaU ea toalertuur tO kg I de grond met alle beecblfc te brtngeh tot een mooi laal 1 lewerken la niet soodiM maai het Md moet er imtlge g eiometn hKen I iCHMertt meestal In April Aan Mia wordt doergnana wel de voorkeur i tear Het kan tot dtep in liet Men teteweiplg of op rtten la Het eente MlMkt men I tot li kg laad per ba R t v kan t kg vottoendc it irond los Is kan voorroUen ge aia Na breedwcrpig saaien wordt M I mgeiegd en daarna geroM Btl t de rlienzaalmaehliw moet men Jlaa KPbruikun waarmede dit fijne j keaaU s kan worden gezaaid Men Jteiklk ondiep en na rollen l noodlg beter in aanralilna te brengelt zaaien kan m i de schof irutken en ovcrianga en over ien waarbU de Bchotfelmachine biJ het schoffelen van gvenen wordt dan dus op blokjee ge Kt men op rtlen gezaaid dan I van Dl cm ook rpteata lehaStelen a a deataod goed Is J Ideaal gewas vcor den zelfbln Il B rfienamaid wordt het gewas doorgaans fcj graanatnm Men ileht Jn jS 5 aI het zaad In de vruchl leent het zich ook it geeen s r vruchten aalt het gewas droog thuis U i laat dan gemskkeHJli mS If gegroeid la I wjwel elk gewas wordeA bestimd v fcJÏ voor wmtertarwe Het gewaa Hfc na JJJ en warmen lamaï groeit het l jarigen een A 2k Nederlandoeiem deelnamen ZS lMBatMtlaa Ala zt adlcB eens IIJ ubbelfle ol kw rtjea mli e ortten als zt jaren lel jCwrorekenng van de Nederland HT onden er miaachlen il3ÏJ l ex iedlUea naar het C i l L e langer hoe meer jar gen ££ $ omen de atortingen fc fert fcL k J rlge lezer t nmnimimerT s 7 4 e 4 2 mbalaaoa Xontagiaii cnBehf M hl iMt MNMle tfbeidt oetc xtia mtÜÊt gnmdttofleii kei mutSiUai orn d IMtaaa de NederiaéDof idt te brvldai m ifi IMwitead d iBolittfd op a plntae ia kct Ud fUa M van bei at attan nad cnJgea tUd bdumde bcAiit mbobhi a fa lÜM kader fun dt totpptMÊte MU Ü dW t H teriing MO èt op b OdifM k overtollig Nederlaadiek artwUlkraeliten een plaato In DoltadilaDtf aan te wQzcn De balaogr kate vriaf ia mi e i wordep welka Nedeviaiidaebe arbeidam Ulleo naar Daittililand moeten gaaaT Ca iviat ten aanzien vaa vraag heeft de bovenseaoetode preti dent Qdttiaf op de daeeUJksehe perseonlerMitte ta Oravenhafe befangriika nMdedaaliBgen gedaan Bet tüuict imiBcrf niet de bedoefinf der Dnltactia autoriteiten te zi n om ndar mee alten dte op het oogenblik geheel at ge ettttm werkloos z jn voat uilaendiDg naar IMtsdiland te bettemming In de ewnte plaats zul echter naar pna officieel werd wm na Maden m Ftaea xiin Qit iBdarkiCMievaBcB M9v t ook kter baataaa veocte aal bat aantal ait te siMtei engabirardaB BatwKÜJk bat fataal der Bedarlandacba waridaaacn te boven ftagm nan t9 dal er 4iM eek aag xaar vel Jenge arbaidan in Kedwland kunaeii jKjvao Soeb het n udipa te duidd k de tetinvdtf tot knrSMtenrig dringt ateh mla hi n de vraag op of deze wQte Van üHiiften er nlu toe lelden kan dat wjy in Nederland onae beste arbaiden guilai moetan mlaaoi batg e ten $ t capadteH van onze toch raadt o errurtig getrotfcn industiie Mk r niet ten goeda zou fcoman De bear Btakig wat echter van meening dat voor deze bezMgdbeid Bsea aasf lekling was aangezien todi de vakbekwaamheid en het prectatievermogen van den ouderen arbeider zeker ntet voor die van den jongere behoefde ondA te doen Hooattena zon de j Awerkgever aan de oudere arb den icte meer loon moeten uHbatalen doch bet fait dat deze menadlen in den iccel ervarener zün en trouw aan iéa btvasM bedrijf vormt 4aarv w todi zeker een beboorlDke wr i g medègedeeM diegenen voor werk hi Dultachland worden aangewezen die het in n t door familiebanden gebonden zun en die iichameluk het best de verandering van omgeving en levensomstandigheden verdragen kunnen Ketgeer dus kort en goed in de practijk iit zal beteekenen de Jfcge ongehuwde arbeider gaat zooveel mogaUik naar Dultaehland en diena oudere gehuwde collega blijft b vrouw en kinderen hier iélatide Het feit of men op het óógjenblik werkloos ia of niet speek daarbU dua géén rol meer Dit zAl naar men begrijpt ften ITog eens wy zullen dit gebeele probleem ook van Nederlandjdie zUde zoo nuchter en realistisch mogelijk moeten leeren bezien Ona volk moet leVen en moet dus werken ook in het Europa van n Mogen dan de jonge arbeiden leeren begrüpen dat zH beter een iüdlang naar elders kunnen gaan dan bun gehuwde vakgenooten Mogen zü dit ook in Im kader der omctaadlgtMden ala een sociale plicht tegenover die ouderen leeren gevoelen £ n moge het dan eenmaal blaken dat op deM wijze niet allee de NbderlandsdiF werkloosheid tfldelijk verdwünt doeh dat mede door den inzet van onze afbcMiakraehten een nieuw gegroeide Europeeacbe gemeenschap blijvend wvk zal kunnen geven aan alten die werken willen maal ongevaarlük van poHtlek oogpunt gezien koman te mü toch ook niet voor Ik denk n l aan de mogel heid dat onverantwoordelijke clementeo UI d bezette geiteden dte vaS zulke plaatselüke Engelsche demonsü aties zonder glrategiache waarde misbruHc zouden willen maken om in die orogevii wonende anti Dultadi gezinde deeltn der bcvolkiiic van bezet gebied op te hitaeif tot onverantwoordeUke daden waarvan ik in September 1939 bo het begin van de Duitst Poolsche gewapende uiteenzetting inet eigeo pgen de treurige gevolgen heb gezien Ik houd het persoonlijk Voor i itgefiloten dat opgehitste Nederlanderszich tot zulke excessen zouden latenverleiden als toen door de Polen tennadeele der medebevolking van Duitschen bloede zijn uitgevoerd Maar Ut cht het eveneens uitgesloten dat debezettende macht geen rekening zouhebben gehouden met de mogelijkheidvan ook maar geringe pogingeo in dierichting Dit lij gezegd aan het adresvan ophilser oowelals van voor hitsing vatbaW elementen En wel jnhet belang vooral vafl hèn die de onmiddellijk omchuldige slachtoffers vanonvermüdeiyk sdierpe reacties zoudi nzijn Het Nederlandache volk neemt geen deel meer aan dezen oorlog sinds de wapeno zün neergelegd Actieve Nederlandsche deelnemers zijn alleen de vrijwiHigers der bekende corpsöi passiew de werkers in ons volk wier pliohj op grond van het intematiÖïiale oorlogsrecht met zich brengt dat hun productie den overwinnaars ten dienste staat Wie da rbuiten opzettelijk dcfl bezetter nadeel toebrengt doet dat op eigen risico en qpt onmiddellijk col lecfief levensgevaar Doet dat in het door mij beschreven geval bovendien bij voorbaat ten cedeele van de eigen volks meenschap UitwiMeling van landjeugd MXU T I AAN VOOS DE TWEEDB OBOBT Van de niogelijkheid om via de uitwlMeling var ptettelanda jonigeren het Dultiche landbouwbedrüf speciaal het bedrgf in Oklenburg Hannover Westfalen R nland of het WeserEmsge bied te leeren kennen is een dankbaar gebruik g maakt en reeds 28 April a s vertrek de eerste groep deelnemers na gedurende een week een speciale cursus op de boerenschool te Hijrte hebben mee em akt Een half jaar zuUen deze jongens en meisjes opgenomen wordMi in het g ein van een Duitscben boer en zoo grondig met het wetk maar ook met de organisatie van het Uuitsche platteland iri kerinis komen Zelfs bestaat de mogelijkh id om na afloop van dezen tijd verlenging aan te vragen en na een vacantie van twee weken opnieuw naar Duitschland te gaan Daar de Nederlandache Landeland overtdigd w van het groote nut van een durgeluki uitwisseling van boerenjongcreh heeft de afdeeling Landjeugd besloten nog een tweede groep te vormen die in het i egin an Mei zal vertreken Hoewel de voorwaarden tot deekiaoie aan deze uitwigeeling genoegzaam beleend mogen worden geacht lateti wij hierbü m bet Éort nog eena de belangrukate bepalingen volgen den anderen oorlogvoerende Als het een eeuwige waarheid blfifli dat een gewaarschuwd menscti er twee waard is dan moge deie waarschuwing met den vollen ernst ter kem is genomen worden waarmee ze hier is uitgesprokenl ORGAWSCTn VAN ÖB BTOBUFS OBOBP HnmL CAT RE T4CR NT FBNSION EN AANVERWANTE BEDRHVW De organisatie comroissSe heeft besloten het als uitsluitende verterenwoordigster uit vakoogpunt van haar tak van bedriii de tot de hoofdgroep verkeer hojhoorende bedrijfsgroep bote café restaurant pension en aanverwante bedrijven wordt in e ld Zij wnM dt oóderverdeeld in de vakToepen hot en aanve waute be rliven logementen en aanverwante bedrijven en jeugdherbergen her tellin soorden en tehairen op ideêelen of philanthropischen grondsla i Alle onder deze groepen vallende ondernemingen moetm zich melden VI8CBVERGÜNN1NGEN in de Ned Staatscourant van 21 dezer verscheen het tweede uilvm ringsbesluit behoorende bij het Paclnbesluit vischrecht 1941 DH besluit regelt in het bijzonder het vergunningsstelsel bö de visïcherg De uitgezonden boeTenzocni of dochter wordt opgenomen ab eigen kind in het Duitsche gezin en ontvangt een maandelijksch zakgeld van IS a 20 rm 10 of 15 gulden Eenvoudige kleeding zooak thuis gebruikelijk js passend ook werkkleeding de deelneoien moeien over de volgende bescheiden beschikken een bewüt van goed gedri een geldig tuunioort bewüs van Nederlanderschap of persoonabêw ds Bij de aamndding moeten drie goed gelijkende pasfoto s worden ingeleverd De reiskosten worden alle vergoed De leeftijd IS voor meisjes plm 17 jaar en ouder voor jongens ongeveer 18 ot 19 jaar Aanmelding geechledt op de daarvoor bectCBMte aanvraagformulieren verkrijgbaar biJ de fd 1 Landjeugd van den Nederlajfdschen L andstand Zeestraat Uh Den Has Als de Engelschen KMnen t EEN WAABSCHUWING V BIAX BLOKZm In zijn joD e radiopraatje aan den vooravond van het offensief heeft de heer Mix Blokz l zfln twijfel uitg troken acn de mogelukheid van militaire acties van eenige beteekenls van EogelscbAmerikaansche zijde tegen tie kust van d ttezette gebieden JDuitschland kan op elk punt van de Noordkaap tot aan de Spaanscfae grens onmiddellyk zóó sterke afdeeliogeo in beweging zetten dat bef grbo ste deel der aantallers niet eeog kans heeft om op de vlucht te liaan Strategisch hebbeu zulke bravourstukjes dan ook geen enkele tactisch slechts een hoogst qjibeduidende beteekeiMs CoprrigM N V BatwcuaiOMal Nieumoiao Hiar zoo liet h er volgen heete GELDIGE BONNEN OeearwMaplMt nmfc MHi wet u 1 i0MtiEfcikbiytf ynr pansM Braoe aiA ata SU IB SIA Aardapc IIB AyntoM In tBdvak vaa ten weck H M Ot I Aardaopelm Aardappelen 1 at ruil t In ttldvak van t Ic wekwi xn Algem ssv Alfam 7T aai aas ZM Alaen 1 Of Jtea 3U Aicem a84 aa te 28a att tae M4 Mg i JIA tJn Ï4A NMkl aiB tn UB 1 1M 1 soa 1 1 100 4 4 soo aao aw 100 ao au 100 m m urn Hf 1 D m aa u u f Softar Um Steen ter efgebal qst PeulvrueiiteB Gort Vermie ot matz k g gram au r graaa tram If itprti tji ta JMn ta i Tr ar nTSSTwifcsn aa AJaeai it Aart tjm n orH tw a U Botar at Vat t raata iTui KaOMsarraaaat M I aw IM In idvak vaa dagen Betel o llargKtai raali n arB tan 1 itet ItWy I atl Algem aso gram Peulvrochtan IQ T m ia I m SILOiae lONNCN VOOR DIVERM fTIKILEN Bk dar vtdgenda betuiea tot en met Geeft recht op bet koopea anj 1 Aprt tMa Ipivan au 1 April tM2 I AprU im 1 April IIMI 1 Jaa 1042 M m ara L Petroleum Braadst Braadtt Algenwen VoUetiecp Teattel l3Ainl 1 U 30 AprU IMa 30 April lIMa 0 April IMa 30 AprU Itta 30 AprU l 4a t Uter Patroieuai A F K r 1 eenh t Brandstottea a eaah geen anthraeiet t raate Zeep 1 rant Zeep 7 gram ToUetzeep ID O gram S 4teerwe OPMMKINaiNl 0 geldlghsidaOuor an de elgenos aan nan It virtoaadi tm Donderdag WI AprU ail Algemeen Zeep 228 Algemeen Zeep G Zeep ToUetseep H Zeeo ToUetzeep lm Zaterdag M April 1 4 M Resem Sinaasappel Oé bonnm ter verarm mg vaa levensmiddelen waarvin de geldigheidsduur op Zondag begint mogen op den daaraan voorafgaandea Zaterdag worden gebruikt met aitaoadering van den bon voor vleescfa of vteesehWaren Kiet het voor of uw naaetzofn vo r vacantie DB NATVCB IS DAN OP RAAK MCKHST EN V GENIET OVERAL BVSTIGER VAN De natuur u dit jaar na den langen en gtrei en winter wat later maar het zal toch niet lang me duren of zij prijkt in al haaf glorie Dan is ook de tijd weer gekomen voor vacantieplannen Wie echter verstamdig is heeft zijn plannen dan al gereed en gaait er reeds in die dagen van prilte schoonheid op uit Want vergeet niet ai6 vroeg in den zomer Ik de natuur op haar mooist Het groen van boom en struik is nog friscb bloemen bjoeien in ongekende schoonheid en in ontelbaar v lóorten en overal kan men de grappige en onzekere bewegingen waarnemen van de jonge dieren die veld en struikgewas bevolken Er i dan ook alles voor te ifcg gen qy dezen tijd te kiezen voor uw vMBTTtfe omdat gU er dan dubbel van genieten zult en vooral ook omdat de gelegenheid er dan is om de natuur rustiger op u te latoi inwerk i Want dan zijn hotels en treinen nog niet overbelast de vacantieotffden nog niet overvoL Dea goede raad heeft nog een practische kant Want wanneer zü die ntet door schoolgaande kinderen aan bepaalde perioden gebonden 2 jn het voor of naseizoen voor hun vacantie Vooral de jonge artisten zullen het waardéeren dat zij in de gelegenheid gesteld zullen worden hun werk te eiposeeren in een miUeu dat bCMCht wordt door diegenen die er alte belang bü hebben jong telent te ontdeUteni Wellicht draagt der tentoonstelling er een steentje toe bij dat loh in Nederland eindelijk eens ee i eigen affichekunst gaat ontwikkelen Het secreibriaat der tentoonstelling 4Iet Nederlandache handelsaffiohe il gevestigd Heerengradit 433 te Amsterdam aan welk adres inaendinfen geadresseerd kunnen worden Deelname il geheel gratis GBOOTE BBAND TE GBONINGBN Gistermiddag is een hevige brand zooala na den brand in de Harmonie in het vonge jaar Juni in Groningen niet kleeft gewoed uitgebroken in het gebouwencomplex van de N V C Polak Gzn distilleerderü likeuratokerü limonade en xlractenfabridc aan den Petrua Campersingel te Groningen De fabnek bestaat uit drie uit vier verdiepingen opgetrokken aangrenzende gebouwen a b en c worden Sen organisatie van het verkeer en de distributte van tevensmiddelen over de verschillende vaeafitie eentra orden voorkomen Daarom geniet naar hartelust dat indien ook maar eenieszins mogelijk in Vo trof naseizoen t Moord in de residentie iebouw c dat apart staat doch door een tunnel op de eerste verdieping met gebouw b dat geheel IS afgebran r is verbonden kon worden behouden Een kwartier over zeven stortte onder donderend geraas het dak van gebouw b in elkaar De brandwepr slaagde er in dén brand verder tot gebouiv a te beperken zoodat om ongeveer aclk uurthet gevaar voor uittmeiding als geweken kon worden beschoiiwd BOOFMOOBD TE BOEKEL Zct da0norgen is te Boekel het lijk gevonden van den 72 jarigen alleen wtmenden van Dalen De buren hadden daar de man zich niet liet zien een onderzoek ingesteld on vonden heA vermoord op bed MAN OOPR BKVOLVERSCHOTEN VAN HET LEVEN BEBOOFD M andag omstreeks hiU tien desavonds werd eeo bewoner G W V d Z van een bovoiwoning in je Hanenburglaan te 3ravenha re door middel vüi revolverschoten van het levenberoofd V Volgens verktering der buren stopte dien avond een personenauto voor het portiek der woning Het was een auto met twee deuren aan eUte zijde en zii droe vermoedelijk een wit nummerbord met roode cijfers In de au o zaten drie of vier mannen Door middel van een dommekracht w rd de deur van de woning geforceerd waarna de mannen binnendrongen Uit het feit lat de deur door mkidel van een dom mekracht w rd geforceerd kon worden oD cmaakt dat d indringers niem id thuis verwachtten De drijfveer tot de misdaad i nietbckd Ite daders moeten met de gewponlen vrn de bewoners op dehoo5te geweest E n ly angweWr ïnde tentoonsteiHnjir fo verfoahd met deze zaak ziJn reeds eenige arresiatle verricht VOVpEavniSpn KACIlM ll OK ES dlM I r w omcaAToaBLOi BltJkeAs bekendmaking van den VJL A dam A dam mn BTOnr Z tl 99 t9H AannflliBnn Hjrp Muikm Pr Gr HJp B lOl MBYeend A H lOlH l X i MMtarir OndsmaaMi i vdBere Jurg 31 U H lUsiX Lev Zeep Mij i lOGH van het Ittlkabunmi voor hout in de Nederlandache Staataoourant van 30 April ua I met ingang van SI AprU IMS zonder tUn vetgtmning verbMen het vervoeren per apoor MMp of nito van fcaehelMdtken en houa kikJes beatemd v ar gajkeneratoren Ui hacveelheden van UM kgTw neer Voor vervoer van kachelblokken zullen tot even leelt nadere aankondiging gaen nlngen worden veistrekt BANDEUI HET NnWBMNDSCTE APPtCHE Ineai Bank A HO imi Itederl Bank A tUH I ed H Mij ƒ 250 131 Itett Bank Ver ifioH tm Twe t k CVA KiC Vi Indusir Ondiraeaii Atg Nnrit gewA 4bu He af Aand Igi K Hm A K j imA m LJBt Un MatpA lui tm Men d elt ons mede dat van 21 Mci tot 3 Juni a s in Arti et Amicifiac te Amsterdam een uitgebreide tentooi itsüirg gehou Jen zal wrrden van his jr i C e T fl A J sche hande affdtes Een belangrijkgedeelte van 4ie tentooostelljng xalworden eres rveerd voor het werkn or reclame kunstenaM op affile le8eb ed Vopr vêik tm Mtdm4tmd Baarvwar aa l a w i ÉaMia Wldlitlii li t nallwiaaleertiiaaw aBbMOaSëilVi r M M mnl aa eM fiat an aimaa aad q a net e a aa v e vwsrb eaid SSmd la mXtS ntiiSS mnSf l i iNM mSSTu niillii de gevetgen en atl am ian varwlia tM gy t de taadgeBaot m naam van wn ott en laad nmmhw dMOdar met hen te het uwiUifef Nederland MeMt n aan btt bet book liar nu ii J ii a Maiaiai l il a te nuamt vooB inimcani LCVBBANHBS aan liBI Kai AND grond van een verordening van dea Iluksctwimissarig voor de prijsvorming mogen vow leveranüci m rareitaties welka vanuit het Duitaehe Rülurgebied naar de bezatte Neda landiche gebieden plaats vtaden boi gteni die prijzen o veTfoedingen wordW gevraagd welka In het Bijkagebled zlJn toegeitaan UitianderingM op daaa venndaainc wrika op 1 Mai a g ia werking treedt z jn tlachte M esMaa met toestemming van den RÜkio unissaris of van de door hem daartoe aangewezen instentles b Dulladiland blijkt dus eenaelfde OMatrefel van kracht te worden welke readi geldt voor den uitvoer van Nederland naar Dulticbland In een toeliritthig op dé ricfatlünen voor de prijivaitsteUing Nedarl Steataert van 11 April heef dr Winseiniui medegedeeld dat in het verkeer met Ouitsdiland de voorschriften van de export verordeninjixsiden De hierin vervatte voorschriftdc gaan CT van uit dat bü deiT uitvoer naar Dtiitaehland geen hoogere prijzen in rekening warden gebrècht dan die welke ht Nederland toegelaten zijn met dien verstande dat rekening houdende mat het baginsel van de aaopasiiog aan de Suitadie binnenlandschc prijzen hoogere prijzen dan die In NedeilaiM gelden door den Rijkscommissarlg Abtrtlung Prelsbildpnc kunnen woidn tocgeatean Sed A Ni AA WMTM M Pa KtJkawalacstaat heefl aanbeateed VI maken van aan dek van garwapand baton op de brug over den Usel ta Deventer MoogsU inschrijver was P WaMa te Franekar LJO laagate O 1 de Xroo ta Mienen BaaopBNMe ALoaMlkn wjHSAK Rnr Het Algemeen fttlksarchlef te s Gravenhage la met Ugang van heden weer dagetUta voor bet pubUak open WE GAAN MEE METDEirN V D £ M r DE NEPEIiLANDSCHE VOLKSDICNST OISTRIBUTfENieUWS S MEBvULthOBAEN VOOB DAMES MOCUEN VEBKOCm WOBOBH De secreUris generaal van Handel Nijverheid en Sdteepvaaft maakt bekend dat zomer lthoeden voor damM in witte Weur of uitgesproken pastel kleure ederom verkocht mogan worden tegen inontvangstneming vaa de verschuldigde punteii der texticl AFLBVEBmO VANBBANDaTOPFBlf De secretaris miaFaal van Haada Nijverheid sm Scheepvaart maakt b kcTKl dat tegEsi jnlevaring van mtt brandstoffen een eenheid ggi erkte bonnen wederom brandstoffen mogen worden afgeleverd I VJL H 1140 Ui IMI 4 KM tOOid laaa ww Calv Ollel C g m Mt Pekkar tm fö ord A ÏÏ iS Oost Borneo Mij IIJ Pitr Onéimiailnii Oordt Petr Ml ut a H iKoo Petr m tmH H Ml ReU Aner H a M 1 JavCblaa JL U mh ttlH Ned t Mp V m 181 bndelfv A dam sk Ncd Ind S UB l 4 Ver Vorst CM Tiaiiiii a di n iaialiiaia Oelt Batavia WH m DelIM MSO evA 1 iW SenemiwIiM n A W fnH A ll