Goudsche Courant, woensdag 22 april 1942

WOENSDAG 22 APRa llQ emcBasLz mededjuuncoem UtnUOBN 9AOKUJK 6BweD n os t i li Bi ee mnitwsr ls voor Zoid aMlaad ca bstoagiwbb daa m i a i msil dat oor btt wrMtven van ite da ingBlevad JtebtgewetaB h M Wanneer Isat gemotiveant blQkt te tan is bet mogeOik een vergmmteg te v e i km ae n tot bet a BWtaff van een buks Tliilwrt geweer kaUbcFs getrokken loop of loËbar li 4hMU loop S venpmnlBien moeten wontcn a0g vraagd bS bet nwld vu de naattaDTke PoUne van de gemeeite van tnwonlag iTAArrcrrrsr et PUNTENVRIJE wil vernamen xOa er lagen di tiet b HMo vsikiaard sdia k gwractM te bastt dati en ook tal im tekar da vSÉm vsikiaanl sAadaUJIc ji ook tal tear tek ds h ptndu hsad wUlen t teden BE GUNSTELINGE DER VROUWEN 4n valt én paa lila ri laar Mt loovatl fMoagan oai baa gadngaa kaal dBivltla tcftn wa kamwa ar d o traair iBat b Iwto van kasMof bat oog tflfld puntaimUa matefia of badnikta of ettea lOaa all wa ar pufltan l lata vaa m an dat oaa zal barallaa Llnka b v haatt aeiv iH lapaa dia ander da ftüai M ia aa la bolarovotm Oa vao bmtftat dia an mouwen as roktUda i ungcbracbt NltmaDd 1 hat JurUa daaraaaat harkannan At nlttantnura la edrafen m dat au mouwan voor B ttbanart van kant of aodare itaf haaft gakra an itm tal ttioeten toa avan oat het aen laar ataafde lurk l ewor TE KOOP nrUiifllUSIttiiK Te bfvngca NieawchtJea MT Z Een japon die te nauw il swordan gekrompen HJvoorbeald kan woidaa wHdar gemaakt door da atot In da leOgta radicaal door ia knippen en r antradaux van kant of amalla raapan van bedrukte illda tuiichen a itUckan Aan ta bevelen li da garneaiing aan da mouwan la herhalen Vda raldiae verteonea braada volanti aaa daa oMa wnt zoadat man garuM aan kaatao atrook aan aen Japon kan latten Bet la een mode die tl £ herhaalt vroeger ug men lata dargelljka ZQ ta aditer Dean gaacbikt voor ilanka an niet ta klein tTpao korte figuren kunnen ilcb rbatar aiM aan wgn atln doqué la avanaeni aan oude bakende een materiaal dat zoowel voor een f a kl i a i l a mMAgJapon ala voor een bolero kaa werden aangewend Ylitra gradona da nieuwe met bonte bloemen bedrukt alof al ongalwUfeld ook in het vooriaar raoda triomtea üg t n All la iM i wro f tr dt piqué laer op pao voorgrond loowat ia nnalla ab br d ribbdi n U laatata modamutje ook mat gotvand lijn n Vooral voor 9ortiava modellen b piqué da aingewe f m i a rn aa w l B t dl twraoa het viwrdeel ladt goed gewancben ta kunnen worden tt da maar gakleeda bedrukte georgette tfapeonen la een gamearlng van effen iteottatta meer op haar plaati Georgette wordt onder de zomnweetiela geraagiBchlkt dia groota kana van ilagen zulten Inebben vooral ook de elegante uitvoeringen met chenille reUef Kreukvri linnen wordt zoowel voor vortleve ntantelooituumi all voor Japonnen verwerkt pok de ntetiw uitvoeringen van mouaielUne zon k Mkv i aa KebiMn boveoaian d etgenn p geen water in zich op ta nemen Da druppeli water vallen lange dit materiaal af Ultztekend geschikt dut om regenkleedlng van te vervaardigen Celwol en kunstzUde beheerschen v rder de markt De kunitzUde welkn voor deaoua wordt aangewend wordt in kwaliteiten gebrixdit welke de tot dusverre V erwerfcte eis zelfs overtreffen WENKEN Oeel geworden rietwerk wordt weerwit indien men bet aiboent met zeepwatar waaraan tplrltui li toegevoegd Daarna bestrooit men het mat zwavelpoederen laat het rietwerk daarmede drogen waarna het met een harden banïtel wordt afgeborsteld Jonge spinazie slinkt zeer dat weten wil allen Wat iedei huls ouw evenwel alet weet 11 dat men deze gqzood groenten kan strekken Indien men i 4 eetlepels vlugkokanda havermout inleen deel van het koekwater laat wednen en daari a de gehakt spinazie toevoegt om all mat eer klein klontje boter door te stoven Wanneer men ds handen na het tchoonmeken van uien met water en ammoniak wascht zal de onaangename lucht verdwijnen KORT VERHAAL YtLï WOONSTAD IDYLLE dior JAJtT HENS E EN v rvél nde leteti hi ld me gigtwvn zM lanc v 8t dat ik het nippert Mar trein miate naar m fn woonplitatg b arre moede DoéH ik jaijn lieil en tnxwt in eeA l tauTan t pal bU het station om al4 ir met Koffie cigsretten en teanten ta traditen het verloren uur stuk te fanAeo De zodit eek pkk aan de leestafel vouwde de Sterrendamsche Meuwsbode open en traditte mij te verdiepen in het nieuwa van m n on ochte pMaterpiaats Maar of het Ml lagaan m of aan het nieuws d StvzendwnschG baiohtce ing kon waii maar matig bekoren Ik bestelde nóg een kleintje koffie en bUna wa Ik beiibten op te stappen toen ik toevallig keek nsw een meneer aan een hodctafeltje HÜ droeg een zwartomrande uilebril en een grijze demi Blaar desondanks hertcende ik hem ta l Was hij niet m n oude vriiaid Boorm ns Jaap Boormans die oa twaalf ambachten en dertien ongelukken op een schoen en een slof naar Amerika wn getogen Nieuwsgierig als ik ben bedacht ik me geen o gtBblik en ghig haastig op hem toei Jaap zei ik en trok hetn aaK zijn mouw ben je t of ben je t nlet Boormans ke me door z n bfiller glaten onderzoekend aan Vfrrocst ben Ui t ouwe knaap We djndc ten ntritaar de hand klopten mekaar op den schouder en Jaap bestelde niMiwe kof de De tongen kwamen spoedig los loo 1 tjgrüpelijk is Jaap vertelde honderd uit en ik Weef niM achter En het bleek dat Jasq Bocamaos tegen alle verwachtingen in tó nogi een nttUig lid in de samenhndag wa geworden HU had in Amerika wati laet 8e £ iBi Tij uitstaande gébai wa toeo rtaakenlnir Var FartbJ Hoe men KALFSVLEESCH bij vcxjrkeur moet bereicfen De laatste weken wordt er veel kaUsvlaateh vnkocht Omdat ktHsvIeeacb za t van smaak niet taai en licht vertaorlMar is geeft men het graag aan klnd r a a aan zieken De gezonde menacb houdt meer van een pittig stukje vleesch Dit la een van de redenen waarom men KaUkideeae meestaaUJds at alt kaUUapjee of all oeeters dl omhuld waren met een pikant kontje van eiwit en paneermeeL Dat kontjd voorkwam metaen dat het vleesch tijdena de bereiding teveel uitdnx de Paneermeel en eiwit behooren tot hetverleden en de kaltslapjes ook want el zijn zonder dit omhulsal modljk klaar te maken Toch hap het kalfsWeeaeh nogsmakelijk bereid worden Vale gezinnen braden bet els grootvleesch Er ta nogeen ander bCTeidlng waardoor het vleeach vooral datg ene wat van heele jonge kalveren afkomstig is zeer aan tmakdykheid wint Het recept is eenvoudig het vleeach wordt in stukjes gesneden in boter ol vet geemoord en met de groenten en aardappelen vtin een stootschotel meegriraokt Reeds eerder werd èr op gew zen dat het gezonder was stootachotetainplaata van stamppotten te gebruiken Degenen die dezen raad hebben opgevolgd hebben waarschijnlijk al bemerkt dat alle bestanddeelen van zoo n schotel eikaars smaak overnemen Ook hetvleesch krijgt eenlgszlns den smaak vande groente en aardappelen Als kalfsvleesch zeer jong ta en minder sma dan andera heeft is bet dus bij voorken geschikt om In een stootschotel te worden klaargemaakt Ee n recept daarvoor vindt u hieronder het is bestemd voor 4 per aonen Stookchotd met worteltjes 200 g kalfsvlaeich kg worteltjes l i k t kg aardappelen boter of vet zout Het kaltsvleesch in stukjes snijden en in de boter of het vet lichtbruin smoren De aardappelen schoon boenen en In stukjes snijden De worteltjes schoon boenen en niet schillen Aardappelen en worteltjes met wat kokend water en zout bij het vleesch voegen Da pan sluiten Den inhoud snel aan de kook brengen en gaar koken Kooktijd 30 min Alle bestanddeelen losjes door elkaar mengen en het gerecht zoo opdienen of het overtollige vocht afgletan met wat aa appelmcel binden en als saus ar bU geven in de reclame gegaan en vervulde warempel thans een belangrijke fimctie in Sterrendam Propegimda che wasie van de Vereeniging Sterrendam Vooruit en zijni succei bledc fomidabell Sinds zijn leiderachap as t hem gelukt het l woDerstal van St rendam met tian pcpcent de boogie in te schroevenl Jaap Boonnans begon op zijn mde suggestieve manier de vpordeele ran het wonen in Sterren dam op te l wlen n Prachtplaats n t een sterftMÜfer zóó miniem dat je niet kon snappen hoe de begrafe nisondernemers er nog een boterhaln konden verdieijen Ba de belaMing was er zóó laag j at hpt een genot was die paar grüpstuivers a den fiscus te overhandigen Boonnan praatte en praatte raakte in vifnr en liet zijn koffie kritó worden 3en je getrouwd Ja Kinderen Ja Dan moet je hiei in Sterrendam komen wonent Scholen zoo vind je ze nergens Prima leerkrachten H B S en Gymnasia Lycea Universiteiten Kweekscholen Landen Tuinbouw 6nderwijs Voorbere dend Ondeiwüs Openbaar en Büzoitder Onderwijs ailes eerste klaal het cultuurleven hóóg ontwikkeld Schouwburgen Concertgebouw Srhildenacademie in één woord uniek Boormans reikte me vouwbladen en foldej daarna een sigaar met een bandje en hield niet op den roem van Sterrendam te zingen Ik weet liier vlak bij het nieuwe Cultuiitpark t gewoM eenig in Europa is n aardige wc n voor Je kerel zei ie nadat hiJ mijn sigaa van vuur had vporzlen Net iets voor jou neflht kunstraiaar ome Een woning die je inspireeen zal tot grootsche dnsna sl iiPrac vei inding met de CS met liJn 3 IT en 21 bereik je in een kwartier e i van onze vier stations Vastr ht voor g en electra bijna voor niets gratis iplaiiik van 6 G BiW i t ke viilftürbakken ét BHiaipDiiitemiitnte kostdoo advies van dea OemeentèUJkni tulnarchitect Bericht na I fi AxniVM ORAIUVUzaH VOO CÖXOSHtX Groota citroenen per stuk lOffn t dtzpepen per stuk O0 Het vragnt van beogen prUaan Is ttratlMar UIT DE PERS De veevoederpositie in Nederland In Ruhr und Rhein bet b kende economische weekblad tiit het RÜnschWestfaaUche industrieg ied treffen w een artikel aan ojier JDe veevoederpositie in Nederland Oaar dit onderwerp de volfe aandacht ver dient en er enkele waardevolle informaties in t vinden ziin ontleenm wU er een en ander aan Na te hei ben opgemerktj dat de overzeesche invoer van voedermiddelen stilstaat wijst de schrijver erop dat dientengevolge rdgoueuse inkrimping van den veestapal noodig i gewoMen terwijl voorts tekorten aan krachtvoer door aanvulling met ruwvoeder zoov el mogelijk moesten worden opgeheven Ten aanzien van het eerste middel zegt hij Deze rigoureuse vaebepei king heeft tot oorzatik het feit dat in de laatste veertig tot vijftig jaar op de groot meerderheid der Nederlandsehe boerenbedrijven de veehoudery de spil van het bedrijf was geworden Al gevolg daarvan ontwikkelde zioh hier langzamerhand een runder varkensen kippertstapel die in verhouding tot de oppervlakte cultuurgrond onevenredig groot was Dit gaf echter gean aanleiding tot moeilijkheden daar op de wereldmarkt gemakkelijk krachtVoeder kflM Worden aangekocht Croste hoeveelheden granen oliehoudende zaden enz werden van overzee ingevoerd Zoo was het jaarlj ksch kwantum ingevoegde granen meestal grooter dan e hoeveelheid graan welke thans in ons land wordt vertk uwid Omdat zoo gaat het artikel verder voor de overheid ten aanzien van de voedselvoorziening de menachelijke voeding primair behoort te zijn werd in de eerste plaats de paardenstapel In stand gehouden omdat het paard als krachtlwon in het productieproces onmisbaar is Voort dient het weinige kachtvoer dat er is zoo economisch mogelijk te worden besteed d w z het wordt aan die diergroepen gegeven waarbij het grootste nuttige effect wordt verkregen Bij kippen en varkens is dat h ongunstigst terwijl deze diergro en tevens niet in staat zijn zooals rundvee ruwvoeder te verwerken Bovendien kunnen z i bij eventueele verbetering ia de voorziening met krachtvoer weer betïekkelijk snel tot een behoorlijken omvang worden uitgebreid De kippen en varkensstapel kwam derhalve h t eerst voor inkrimping In aanmerkii i en wel de kippenstapel het rjieest daar het nuttig effect van kraïhtvoér bij dit pluimvee nog ongunstiger is dan bij varkens Bü de voedertoewijzingen voor Jiaarden wordt in verband met de prestaties onderschekl gemaakt tusschen sleepers venters landbouwweikpaanden enz Wie zelf haver verbouwt mag daarvan een bepaalde hoeveelheid voor eigen paarden behouden in plaats van een mengvocdertoewijzing te ontvangen De bedoelde hoeveelheid is afhankdijk van het bedrijfstype en de grondsoort zware klei vraagt meer trdckracht dan zandgrond en den ingenieur van d Schuilkelderdienst Warm en koud water aüle kamers parke lobren geluiddempende wanden en radio Als je een jaar hier woont maak aanapraak 0 i he Semeentelijk stipëpdia voor kmstena en een gntia tramaixm uiMeBt JSa de huurprijs ondefteak ik Boonnan ernstig Geen t eizwaar Als ik zeg HMB bezwaar dan kan je jfte gelooveil Nergens kom je zóó goedkoop tKCcht beste kerel Een ideaal huis ia i een ideale stad Kom n i raiochtend even op m n bureau dan kunnen ws het contract in OKde maken Boonmms stond op Klopte me op m n schouder Je doet den verstandigsten dpad van je levend zti ie goedtetn d Hoe laat gaat je trein Kwart voor zes Prachtig dan ga ik zoover met Jemee De mijne vertrdct vier minuten later Moet je dan nog op reis Op reis Mgei Boonfans verbaasd Nee ik moet naar huis Naar huls Met den trein Ja Ik woon al een paar jaar in SÜveyga vertelde hij mü ziJn hand toestekend Ala je in Sterrendam woont fiam moet J me och eer s komen t zod en Nadruk verboden Auteursrecht vcori enaiiden KERK ËN SCNQtl Nm Berv Keilt Beroepen naar Aagtto dm ds J H Snetblaga t Sittarl Naar WitmanHon de heer I Borgman voorsaiigar Vrtlz Herr I WddeBniig AangeiHH iie ü naar Bottardsm Krab Is toi iiiredlker aasd D ter Stesge te niagen Bedankt voor üernnw Buiten dr ds te WUsmn Cbr OersC Kerk garoèpa n naar ds P M Jonker te Almelo Bedankt voor Viic ds O v Balzan N BoU smmsmsmsasmasaaas ggsaeam Osadat de heriuuwen bet rundvee dus p ede mwvoederverweiken ziJB gi vaedaet halen uit alkriei producten He voor de i m wiwi fadi j fc voeding aa feea bete Aetds zUb wfl de evaw li ddeo TBndveestqtel sooveel raMsiHk In stand iioadeB Op imnraedc lUeen feett dekoe een mitiae boévaelhdd aelk nav geeft men haar kiaAtVDer daarbij i wordt ia v rhoading de melkgift aanzimlijk verhoogd En meer melk betaekent meor bote Daarom wordt nog heden tan dage mengmecl voor m vee ter b s liil ing gesteld Men verwadit dat d vaedertoewfiSngea aan melkvee dit vooruar geUnc kpöaea blijven aan die w ce ii d laatste maanden van IMl gcddeUjEdita tandtaa de dieren davna vrifwAf doitend qiïuwvoed uit igenbedSBf jn amfewezen De veeboudeia dioien daanim dezen zomct extra hiui best ta doen em daarvan een voldooide hoeveeBieid te winnen Degenen die daar na in de gelegenheid zijn gras kungtmati te drogen zuUeq daarvan ze r zdcer ptofiteeren Wat d varkens betreft wordt alleen een kern van fokdieren In stafld gebonden om het fokmatoriaal dat na jaxan vaa faupanning i verkregen voor later te blonden De kippen gebruikten k normale tijden alleen reeds 40 procent van het krachtvoer Momenteel wordt alleen nog Jiper verstrekt voor een half miUioen kippen op de fok 1 vermeerderingsbedriJven waardoor men een kern kan behouden om daanq later de noodzakelijke uitbreiding te Saseeren Omdat het voeder ebruik van alle kleine huisdieren bü onderzoek ontstellend hoog bleek te zijn heeft de overiieid zk h op het standpunt geplaatst dat voor deze dieren zonder aeonomisch doel geen voeder beschikbaar mocht worden gesteld Alleen aan werkelijk onmisbare dietien zooals politie en blindengeleide hoeden wordt voeder toegeweiiën Ook de fokkers van rasdierfti honden katten sierplttimvee gevogelte pelsdieren enz krijgen een beperkte hoeveelheid voeder met de bedoUng een kern vaa rasdieren in stand te houden aa RECHTSZAKEN De mdordl te Rijsbergen MaattdagmoEgen heeft het Bossche ge rechtsbof een aanvang gemaakt met de behandeling van de geruchtmakende roofdmoord te Rijsbergen Terecht stond de 24 jarige bedrijfsleider F J Gojrarts uit Ginneken die ervan verdadit werd op 12 Jtmi 1941 onder de gemeente Rijsbagen den 3S jarigen ongehuwden landbouwer J A C eerts uit Ulicoten te hebt en vermoord en vaa een bedrag van f 1206 te hebl en beroofd Deswege Is d verdachte door de Bvedasehe rechtbank op 3 Januari veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstrat De officier van JustiUe had 15 jaar geëiscbt Zoowel de verdachte als de officier van Justitie waren van dif vonnis in sppdl gekomen Tijdens de bSiandeling van dez zaak voor de Bredasclie r htbank kwam wel vast te staan t de geheeie affaire met den kettingfiandel in verband stond De verdadite die jwel Éad toegegevéta met den verrooorden landjpouwer in eiatie te hebl en gestaan heeft de de hem ten laste gelegde alisdaad na eenige vage verklaringen tydens het vooronderzoek steeds hardnekkig ontkend Nadat verdachte met klem verzekerd had onschuldig te zijn en deswege m appèl te komen tegen iJèt vonnis van d Bredasche rechtbank nam het ver hoor met 33 getuigen i charge een aanvang De verdadite wordt langen tijd ondervraagd over den i feg welke hÜ op den dag van den moord heeft gereden In de oMirgenuren is hij bü een winkdier geweest waar li verschillende goederen claBdestien wilde koopen Later is verdachte nog gezien dooreen getuige mevr Bisschop Boe e Qe vraag is nu wat de verdachte heeftj aan tusschen het tijdstip waarop M et laatst gezien is en zijn thuiskoBist Verdachte lieschrijft de route die hij sou hebben gevolgd met groote nauwkeurigheid Zijn lieweringen in dit opzicht kaï Mj echter niet bewüz n Qetratawd THEO AIXËBRANOI en B MJKJE OOSTINOA Tevens danken de Heer en Mevr Allebrandi Oostinqa langs dezen weg voor de vele bitkea van belangstelling by bon hawelljk ondervonden KIdwcg 98 Oonda Het Bergambachtsche Zwembed vraagt met ingang van t Md aA eea gediplomeerd BAOMEESTER Gevraagd door 3 Heeren KOSTHUM mat baisallk rliear Of Voor 1 of 2 voor direct Brieven no O 3U8 V d blad JSk PaUfigfuiken MO Noord Holl en gewoon BMdel 1 ea 2 wiekers katoen ea sVde Teveas lan dltadres eca partf tMUa stokk i ie UAép gevraagd 110 k 110 cai Mg 7t mm dik L LAHR Za Sprii weg H UtncbL flMEVmUlfiD Vischwater Hug Lelden OoadilRrttardasL Br e a ao 002 Sparcafaaxg s Boekhandel 3i9 RMterdUb Bdcendmak M mummmx tmWS tM iB iwaitjM MCMMsSL g S 5S J unüS mtsm urn tot tm gg MER OBttOSD laai Aa mani grixMM in de JaNB IMtwiauT tea ifeh BMidMi tn keüriDc iS laar 19M famade de no S J den nulriaiRD dienst getwiiZj en gekeuiden febraao in dmSS tot 1933 moeten lich hieatoniS I wel op de volend nbihn tijden 1 a la de BrovtMia Moord Bolted vjn Ji Hur latlan Ar 57aï § vm M uu MtW K O 00 aZiS fcaamuuuiaatar EisSk BiQeosluM rr t U vjn tJ uittlettenr 3r e tp vjn S30 t letter P Z In da iniddagzMtki oorte het h tf een tiental getuigaB VeMwaditer B T uit B sbenM kwde vwWwta eJu oaatxert bet adeneoA Oogaveer een week m ém aooiC t It iM wdvadadrtavuJtSabadc B M en is imMeoli ganontto Tci H getuin sou vgHdaAt daana vet schidèa tdtiMea bdMwu gadaM dia ap gija adhuU weaM Bct Ut tirmtmti dat daae n HiH n xmt vaac itfa gewïeri en wtinig positM natetiaal naar vrnren brei Ni VerdMUa dia nauwkeiirig aM t a iheain g AaU b JÜjn téfk met gtoate voortvartnoi ireidadict mifi dat bet g r e et rt deelte van het geea des getuiae rmeklaart fantaaie is OK ecwachtraeester van WoUerm uit StrUbe ia seaaeeiu W 4e inhechtentaoning tepgnwobioig geweest Bet aamraak k dow verdachte opgtgtna aUÜ Ued in het geheel niet te klofpm Verdaebte anu woordt bierop op onversdlilUgeq toon dat dit idet ter sak deet Hif was toen met vacantie tiuiis ealeefde er Mibezorgd ep los 4 ia de provlnciaa CeMerland Dtmt i NoordBrabant H de OrÜkèwnuSiSl aHertogenbaaOb Adianaplein eöiHS 1 vjn 30 uur lattan A Hi op i SJS uur letten I B op t i a vjn t 2 I letters I d in de pravlnele Umburg b dai aa I machtkonmuuidantur Msastricbt VrW op 4 S 42 vm tJK u lettns Ar 1 oiiS 5 I v jn S30 uur letten F H op JVlCr 8J0 uur letten I op T 4S vjb letters M P op S S l vjn SO me htS 1 Q S op as ta vjn 8J0 uur letten Ü Zy die zich moeten melden mdet identiteitspapieren ea twee padoM groot 37 X 52 mjn genomen ii ba gerkleeding zonder hóofdbedel meebrengen Zij die een bril moeten het recept van htui brH brengen Het reisgeld 3e klasse wordt by tot nen van het reisibiljét vergoed Bov dien wordt bij een afwezigheid uU ji plaats van inwoning langer dan I mg een bedrag voor vertering uitgekeeii De Rijkscoofimissaris voor di bezette Nederlandsehe g tdea De commissaris generaal tooi het Veüigtteidswezen w g BAUTEH S S ïruppenfiihier en iuKensM genetaal der politie Opperwa fan ee ste r Huzon uit Rijsbergen legde verklaringen in gelijken dn af als de beide geboorde getuigen Bq de arrestatie wu verdachte er zwaarmoedig en maakte daaiby den indruk zijn leven moe te zijn Hij zeide zelfs schiet me naar dood maar zoo zeide getnige daar ben ik natuurlijk niet op ingegaan hilariteit Verdachte op hartstöchtelijken toon 4k ben hier het slachtoffer van ctmdlusies getroicken door menschen dje daartoe heelemaal niet capabel zijn imw Daarop volgde een geheeie rti van getuigen die verldsren den verdachte op het tQdstip van den moopd te Rijsbêrggp te hebben gezien Tensiptte hoorde het Jtof nog de lustér van den verslagene mej Geerts Hierna werd de sitting geschorst tot hedenochtend 11 uui Nadat de zittkig van Maandagmiddag talrijke getd en den verdachte Goyarts hadden hedtcnd als den mwi diea zi op den 12en Jimi in Rijsbergen hadden gezien omstreeks het tijdstip waarop de mooni o den SD jarlgen J A Gieerts was gepleegd weid gistermorgen bet getuigCitröhOOT voortgezet RAOIORIEUWS p a M g M Apia L uu U S 4S Grao a OoiuBut SJ OetitendgirmBMM TSO Gramofoonmuz T IS Octatendgjrmatitia IJS OramoCooBUttvztek SM BMO Niauaa rlciiten S U D Harmonte Zusten ds n Adlen en bet Anniiementsorfcast oiai IJ Vodr de buisvrouw SJ Oramoloonnuulit M Antusenmtaorktat en sellst o ffi l U Orafflofoonmuzlak UjOO Voor ds Usittai uag VioaL plano ea gramofoonmiizlek lig Grarootoonnwiilak U 10 Jobnny lltnr zt n Cartmella irilsten U W Abnanak OS tiO Nieuws en eoopomiseha bertebtsii OS Oe vlsschertl voaniit U U Otto BenilittiW zijn orkest MSO Zang ano en gramote muElsk 19 00 aramogoanmusiek UX Vm de ideken MOO Zondag S vso dea HsUdbergscben Cataehlsmus MSO Oraawfoonna ISJO Bevida extct 0 1S BNO Nleuwi ea ttomlsche ttomlscheen beunberichten 17 JO Vsrli gevarieerd prpgramtea M OO Sport i lid meiyke opvoeding MIS Varta gmufmt programma MJO BNO NieUwsbericlIta IS 00 BNO De werddmeening uit vttem kranten 19 10 Symphonisehe gebJkeilllHn Het Omroepsymi nleorkest en decUmiHt Vanaf 20 15 alleen voor ds Kadlo Cnitriki die over een Iflnverblnding met de Studio l eachikken ZO H Nedcrlandsch Dtiitsche rtli verhalen en natuurbeschrtjvingen C S Vervolg vck 1910 2110 Voordracht 11 Gramotoonmuziek 21 46 BNO NleirwHb ridi ten 2200 BNO Militair overilcht BlU34 00 Gramofoonmuziek mLwasuM n mij m 6 49 SIS Zie Bilversum I SIS OcvWt muziek opn 8 43 Gramol oamuzlfk Ml Kamermuziek grpl 10 00 Morgenwödlsl 10 19 Pianovoordrscht 10 40 Voor de wow 1100 Gramofoonmuüiek 1120 Sylvestre m 12 00 Ensemble Joan Lancé 12 49 BW Nieuwsen economische berichten 1304W Metodlsten en solist 13 4S Voordracht 14 Gerard van Krevelen en rön orkest i Un Getuige leneveld legt een belangrijke verklaring al Op den morgai van den moord is voor negen uur east Geerts biJ h n in de zaak geweest Hij zei zeer groote h ast te liebben en had veel geld bij zich Eenigen tijd later zag hy Geerts in g elschap van verdachte voorbijfietaeo Ventacfate ontkent of luiden tooot dien dag in de Ginnekeiatraet geweest te zón Er ontstaat dan een verwoed twi8tgeq rek tusschov verdachte en dez i getuige Ja Maart 1941 had Goyarts aan e i anderen getuige te Breda een revolver te k K p aangeboden Getuige had deze r fvolwr een oud cylinder pistool met munitie gekocbt Later had verdachte hem nog earn een nieuwe automatische revolver te koop aangeboden Getuige Siegmund heeft zich nd het lezen der ki tenveislagen van de behandeling der zaak voor de Bred sche reditbaok tot den verdecüger van joyarts gewend Hü had gelezeo dat een zekere Maasakken had verldaardi dat Goyarts in geldnood zou verkeeren Het was dezen getuige editer bekend dat deze beschrijving juist op Maasakkers zelf sloeg Dese Maasakkers was ook in het bezit van een lichte regenjas en n stofbril met kl jpen en droeg vaak een bruine hoed hij was na den moord opvallend onrustig Opperwachtmeestir van Walfezen zet op een vrcog vanden president dim uiteen hoe men verdenking tegen Goyarts had opgevat Men was op dieiis spoor gekomrea dotndat een her bergier had verklaardt dat de zuster van den v ifnoorde zou hebben gezegd dat het zop raar was dat Frans Soyarts niet op de begrafenis was gekomen Getuige ïeerts verklaart vervolgens dit heelemaal niet gezegd te hebi en 19 30 Zang en orgel M 00 Onmej orinst M4g Voor de Jeugd f Nieuwseconomische en beursbenmwö I7J0 Vierhandig pianospel gr pl tt WK OostMnlerlandsdi Strttlikwartet UJlWIl oude vormen U 4i Het VaudevHIe orkMHs soltBten M tS Brandende kwesties ttSS t S0 BNO Nieimberlehten M 40 SpM van den dag t M BNO Wat tf m schr4 t iOjm Orgeloanovrt en zang n ai U alleen voor de Kadia CentralM dsaw een WimrbtaMltaW met da Studio bsMbfl Hl mMLaÜmm MjM BoamecnscC n Oreier Sirban en pamofoonmuzlek a BNO NIauwsberiehlen HM OrahtoCsa gZ 0S4f M AvoBdwDdUig Zij had nooit aan Goy als rooordie a sewHseW met pianospel MOO Voor m naar gedacht hetgeen sij in de richting van den verdadite nog eens uitdrukkelijk herhaalt Dakna werd de zitting tot Vrijdag a i geschorst Degenen die volgen de zidctewet veiplidit verzAM V wwdao er met nadruk op geweien dat zij lacht h ebwa w vrtje verloskundige hulp door één d r ondergetuiHfW Wanneer er voorkeur bestait in de Wijk of 2 Paviljoen te l evallen wordt ook daar door de yfc Jl dige de bevalling geleid voor rekening van bet zt De ƒ 59 uitkeering Ion dus ttbm gebndkt wan F bestrijding van verplegings of h u isho ude lijke k ortea BU 4 maand zwadgerschap windra door de v digen atte ten mstidct voor extra levensmlddcü textiel BBKt zwangerschap voor Wtawlae P DItselfde gi t oolË vow hen wier raftuMn te Didln werken JF S J pTTEN Gouwe 71 H LUÏMËS Bledccrecbigd 1 a J HUSKKN Zoutmaijpeg E a B ta DORDRECHT an ito MERWE STREEK i h t Dordrechtsch Nieuwsbhi j d dagelijktcha cour nt vrijwfll iwtor gezin Voof algwnMn pwbHc MfT AAMIiVEZEI BtfU Adverteert in dit blad hft