Goudsche Courant, donderdag 23 april 1942

COIDANT jonderdag 23 April 1 42 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN nu Bareu HABKI a w mnot oavt MISLUKTE ENGEL SCHE LANDING U BOULOGNE I FERDINAND FR ED over de sociale omwenteling van onzen é HEVELDEN iiij Magwe Burma IN JAPANSCHE HANDEN Tusschen de groote machten van NoordAmerika en Rusland moet Europa zijn eigen weg weten te vinden Poging tWHi tterkm têjfottroep afgoalagen Hori waarschuwt voor lichtvaardig optimisme Ykrfclaringtii van Crlpps na zijn terugktif Van DMmIm Mtttaire it d wwdl medegadedd b de vraeva oebteodoren v t Am Ztatan April be lt eea tterke Britaefce ileottroep aan M rransehe kaat ten Zuiden van Boaiogne een landthgapoging gedaan De poging mialakta door de waaknuunhdd vu de Dnltaeha kaatverded tag Door onmiddeHUk afweervnnr van een kazematbexettiag weiden de Britten tot den terugtoeht gedwongen De vijand trok lieh arat verlieaen onder be cbermlDg van een kanstmatigen nevel gaar see temg zonder it B voemeiief te liebben kannen alt voeren Britsche wapens en ottrnstingastakken liedektea het strand De m asa moet tOC volk worden Qmgevormd De tegenwoLirdig in de Londenache pers weer ontbrande discussie over een z g Eurtmeeach front heeft Woensdag in het Lagerhuis weerklank ge vonden Verscheiden Labóurafgevaatdis i interpeUeerden de regeertnc over het oprichten van een tweed front Daar Ohurchill niet aanwezig was verklaarde ziJn plaatsvervanger dat de Britsche minister president hierover geen inlichtingen kon geven Door de Labourafgevaardigden werden nog neer vragen gesteld die in zeer nauw verband stonden met deze geheele kwestie Zoo werd aan de regeering de vraag gesteld of de SovjetUnie over het Engelsche standpunt inzake de kwestie van een tweede front ingelicht was en of een ontmoeting Churehill Stalin opportuun was Ook op deze beide vragen weigerde Attlee eenig antwoord te geven De reis vaa Poiwd de Ver Staten Te New Yoit neemt men aan zoo schrijft de Evenlns Staadard dat admiraal Sir Dudley Pound met Marshall en Hopkins naar Washington is gekomen om ien toestand te bespreken die is voortgevloeid uit den oorlog op den Atlantiachen Oceaan Te Washington aldus het blad verder is het geen geheim dat de scheepsverliezen van de geallieerden tegenwoordig het tempo van den scheepsbouw in de V S overtreffen Alle pogingen moeten in het werk worden gesteld om den bouw van patrouilleeringsvaartuigen in de V S te bespoedigen HET GEALLIEERDE OPPEBBEV L IN HET Z W ZUIDZEEGEBIED Het hoofdkwarti van de geallieerden alduB wordt uit Melbouma vernomen heeft thans de lijst bekend gemaakt van de belangrykste leden van € t opperbevel der geallieerden in het Z W deel van het Zuidzeeigébied O dere lijst komen de namen voor van vier Amerikanen die opder MacArtÜMir op de Philjppünen heibben gevochten Voorts bëhooren tot den generalen staf twee Australiërs alonede hiitenantkohineil Sandberg die als een der laatste l de van den Neder landschbidiaciMn generaien staf Bandoeng iieeft venla n SedAt eenigen tijd beba at Sandbevg tot den Austraijichen gennajen staf Ofschoon üj zkh op het oogenblik niet in heiiiooïdIcwartier bevinden en ook niet lid van den generalen stal zijn zullen de oppertieveKieiiber van de Australia strij ttraoirten te land Blatnéy de peibeveHifUber van de luchtmacht Brett en de oppenbeveHielblber van de marine M ary bereid qjé den gwieralen staf bij het oommando der operaties ts steunen De t perbevelhebber van de Duitsche Marine tUdens de inspectievan de soldaten die zich bij het afslaan van den Elngelsohen aanval op St Nazaire bijzonder onderscheiden fHoffmann P K Eicfcen 0t lm W i ti M TU VbfiM fctofMt jluimmrtf Banu it bmi naflitain WMtArontfcf vw Ttjaea H MtdiiliiWH oor de Jtpuuclie IIKI0W vuéfHtf b tea wliote le beeft jIc woordr nMder der Jkpaofchc regeerloc Hori til Jtpaiucbe volk voor een licntvaar optimime gewaanchuwd Hoe itig ook de wereltttoestand voor Jmd op bat oogenbUk ia todi kan ijveranderfaic m de situatie ontidH Daarom mag Japan m geen gent van uitwendige ooiatandigheden l iakeliijk z a B de beoordeeluijt ift it Uut nu Ute dk or Japan ïn den tgiot behaalde resultaten moet ook loovoldoende str jdJcraciit van £ ngeiMd en Amerika in oogenachouw worfgt genomen Het Japoiuche volk Mtt er ediMr op bedacbt üin dat de HriopvoortMtreMinfeD v o den tegeoiitMider voortduiena vorderingen m im OfKbooB in Eta riana eo de Ver M i hevigt aanvaUen op de regeeliif zijn fidMat ziJB tot nu toe nog n temmen opge an tegen een MtrtMttkur ao den oorlog Ut OOOINBLIK WA8 MET OimSTIO AtDCS 0BIPP9 Telgeni den EngeJacben ijieuwsAlMt heeft OAppt tim oventaan van MMrertegenwoordigen rapport uitge ndit over t Indische missie m verklMMle o a dat het oogenHk iB vele ofxtlohtea niet gimatlg geffWt waa voor een refelii t van het MNx probleem Hei was liiet geMÉiNIdlr d geheele sfeer die in 1m i mate Waa bexwangerd met wanIranrso plotKUnc in een van algeheel nilNUwea te v rand eo iodi streefde Crippa er nam in geen ntl en fèer van wederkeerig beMtaliilgmgen te la ten ontstaan HU Mrwrae hevig dat de moeilykheden RÊGÉNAANHET OOSTE LIJK F RONT tSO aanvallen op landengte yan Aurnu afgeslagen iNGELSOH OOBDEEl OVER DE 8ITIJATIE Aan het Swirfront tusschen Ladogaiff Qwgamear is naar het opperbevel Hfluitsche wcenrMKdit mededeelt de imthtsactie wat minder levendig geNHton Ook in dit gebied is hot begin tt regenen zoodat de doornatte Md geen gevechtsandelingen van IMtoi omvang toelaat Omtrent da tMMties op de landengte van Aunus 9tt officieel o m medegedeeld j a troepen hebben op de landje van Aurnu aedert 9 April meer Ml UO aanvallen afgaelagen waarbij l d zes divisies vier briga Jee K regiment MntaerwuKn en ver Hwiene akibktaljons anandere troeMHDheden ia den trijd had gewor ï O vuand moest zijn vergaefsche nWen vNiarby blJ zijn troepenywH lODder pardon otm vuur tegePM iiiid met groote vierlieaen beta Alteen aaa ea etiv ld n werdati pmt 14 000 man gaUld Va wekéliikaehan oonBsntaar op a WUtatren toestand tdariiU Crrü w ia da litliaUatcd Lvnden 1 1 onder meer Ai Hitler ver xi Itefl Art Mi het Oostelijk fn nt tfo dan is Imhii dat ook want van December tot heden So etRuti i er niet in aMt mat föó te hiumoi guiite Jfea dat man dat onder moeite 0B kaart kan waamunen JPv is ar Mk la gaalaagd eeo rV dcel van aan het front ci S te en cadumde de winter 1 rust te vcia affeti en hen g j uit te lustm Hog slechts een N niadMi hnd maar een deel der yM troepen in de vi linie ge25 ötaraan kan ook nieu Veranderd r 5 do im Sovjet beweringen 2 wmietigtaf van geheele Duit2j t iM of T nnenten want met mededaaltef en en met de dat hm Sovjet oftaiaief niet ente piMta serieht was p ter ÜS I MU wil 8 het f i vm4i l t feit J i ia veraietiging van il het Sovjet comvearbtoemen dat een tarraiawinat ia hel wUd ewet da it k a meriett wakker t0n A de £ 2r van Imn aoMatae mkét SfS d van h ts C 1 oo a fl nih kas zekere vree niet oadetiruki£J Bn e men aadcokt aver da iS b arai ic vu hH aaodMnta uw i rfteiditeltn die een regeim zoowel voar 4e toekomst als ook voor het heden ia den weg stonden niet oveii rugd hadden kunnen worden Het probleem zal nu niet meer van politieken aard zün doch het wordt het vraagstuk det verdediging van Indië Naar de £ ngelsche nieuwsdienat uit NewDelhi rileldt heeft e persoonlijke vertegenwocrrdiger van Roosevelt kolonel Johnson ten overstaan van persvertegenwoordigers de uitzending van een Amerikaansche technische missie een blijk genoemd van het feit dat de Ver Staten den omvang van den oorlog beseffen Het doei van Amerika en zyn bondgenooten is alle beschikbare hulpmiddelen in den atrüd te wei en Voorts verklaarde Johnson dat de Ver Staten hun beat doen voor de verdedigmg ven Voor Indië Met dit doel zijn daar reeds Amerikaansche troepen en er zullen er nog meer komen Doel en taak der Amerikaanache technische fliissie kwalificeerde JohnSMi als versterking van t weerstandsvermogen vaq Indië eo van zün prestaties ten bate van ik geallieerde oorlogvoering Uit Bangkok De moeiUjkbeden van Engeland m bidië beginnen thana pa goed Indüche Waarnemers in de Thailandacfae hoofdstad wüzen erop dat Cripps alle bmnenlandsch poliVieke en religieuze tegenstellingen ia Indië weder heeft doen opleven De regeering te New Delhi staat voor het vrijwel onoplosbare probleem de industrieeie productie te moeten opvoeren terwijl zij in wericeiykheid voortdurend slechter wordt Een golf va sabotage plant zich langs de grsote verkeerswegen van Indië voort Onder de massa s der industrie arbeiden is in toenen ende mate e i vluchtWweging uit de groote industriesteden terug naar het land bemerkbaar Het optre den va n Laval GROOTE VERANDERINGEN OP TIL Naar dejneening van politieke kringen te Vichy opent de ambtsaanvaarding van Laval een reeks geheel nieuwe binnenlandsche politieke pers £ ectieven Men verwacht dat de door aval op de meest uiteenloopende gebieden voorgenomen hervormingen nieuwe mamien vereischen die den daar hem vertegenwoordigdeii buitenlandsche en binnenlandsche politieke alsm e economische beginselen volkomen zijn toegedaan Laval zou het voomesnen hebben over te gaan tot een groote wijziginig in het corps prefecten De nieuwe secretaria generaal voor de politie xal binnenkort overgaan tot een inigrijpende reoganisatie van de Franache politie TEGEN INFLATIE IN AWSBIE De Britsche berichtendienst meldt dat Roosevelt waarsch nl k Maandag m een boodschyi aan het Congres en via de radio aan de bevolking een 4raatlacb program tegen de inflatie bdcend zal maken sBl a Apiril in ïllrecht aa Appfl in Dm Htt vn w to w i it twar nog nM pmWettMm roman Se Volgen berichten fa de bladen die afkomstig schijnen t zijn uit Congreskringen n t cUt profrun de v rigen punten een belastioc van N procent op alle winsten boven de zes l cent beperking van de mazirauminkomena tot 26 000 of 50 000 dollar instructiea aan dej oerlogseemminie om een vtsboogiag van loonen en saholasen te verbieden maximumprtjaen engrosen detailartikelen ranlsoeneerinjj vaa verin iksgoederen timuieerinc van het vttiwitlig sparen door het koopeq van oorlogsleeningen Prof dr F F Zimmermaan hier te lande meer bekend als prof Ferdinand Pried de schrijver o a vaa Das Ende des Kapitalismus heeft in het Kurbaus te Scheveningen een rede gehouden over De socuïe omwenteling van onzen tijd Dezen oorloj der have s tegen de have not s noemde spr ook een soort sociale revolutie der volkeren onderling een weerspiegeling der sociale verandermgen welks uiteindelijk tot ontladmg jir oesten komen De industrialisatie van het einde der negen iende en het begm der twintigste feuw vormde de inleiding tot een sociale revolutie en het gaat er nu om siaé iiir Miii imnt lÉ omwenteling meester te worden tweeae ironw g industrieele revolutie ontstoft den de medeme millioenenmassa s Sinds 1750 steeg de Europe che bevoL king zonder Riulanid vaü 160 tot i30 miUioen de bevolking der aarde van 728 millioen tot 2 1 milliard in 1800 bedroeg de bevolking der aarde 83S flMlliowi in 1900 reeds 1S5I millioen en thans 2216 millioen De totale ener B der beschaafde wereld wordt op 1 Ittlliard pJc geschat Hetgeen gelijk staat met de arbeidskracht van 30 milliard menschen Met de uitbreiding vSn het gebruik der machine gmg een toeneming van de massa gepaard ZooaU de mtemationale handel vrijhandel moest zijn kenden deze miUioenen massa s geen vaderlad Hieruit vloeide het Marxisme yoort en kwam ten slotte tegenover den internationalen handel de mtemationale massa te staan Logisch hierop voortbouwend werd als een der oorlogsdoelen van de geallieerden in den vorigen wereldoorlog de vprming van een wereldstaat genoemd terwijl er ook thans uit dat kamp nog soortgelijke stemmen worden gehoord Er worden echter ttians ook uit En gelschAmerikaansche kringel andere gduiden vernomen welke er op wijzen dat ook daar het inzicht baanbreekt dat deze oorlog in tegenstelling tot den vorigen wereldoorlog zal leiden tot de vorming van groote economische ruimten met een krachtigen staat als middelpunt waaromheen zich z e satellietstaten zullen raoepeeren Alleen een gesloten staat kaB de oplossing brengen eerst ui de wisselwer king van volk en staat kan een wérkelijk volk gevormd worden De eifenis welke de negentiende eeuw aan de twintigste eeuw heeft achtergela ten bestaat in het probleem om de massa om te vonhen tot een volk Ce staat is geen begrip doch een realiteit als de sociale toestand verandert verandert ook de staat Spr wees in dit verband op disn overgang van het feudalisme naar de middeleeuwen van de middeleeuwen naar het kapitalisme en van het kapitalisme thans naar den grooten staat met zijn autoritaire leiding De staat waarbi de massa op de juiste wijze zal eijn ondergebracht moet zijn autoritair en disciplinair en tevens ja vooral sociaal Oe verwerkelijking van de sociale doeleinden beteekent geen staatssocialisme doch alleen dat de opl asdng van de sociale spanningen alleen door den modernen staat mogelijk is Spr w er er op dat Bismarck in deze richting in Duitschland reeds werkzaam was geweest terwijl thajis het door de Duitsche economen List Wagner en SchmoUer uitgestrooide zaad vruchten begint te dragen ttoor dezen oorlog worden alle staten gedwongen regelend of bevelend in te grijpen in bet sociale leven Het herstel van de sociale eer voor lederen werker wordt hierdoor mogelijk waardoor een toestand zooals deze de middeleeuwen lAet de allesomvlttendé christelijke kerk weer kan worden bereikt De moderne gemeenschap moet Ter jefii aidbeid van den SSsten vcrjaaidi van Adtdf SHlier hield deNS O A P te Den Baag een ipooten herdeak cnvoad ki été Di wntuin waiol bet imocd wRd gevMtd doet p g 0eneraal 0 ara Sdunfdt en door dien Itear van OeÜl ricen vmi de i S B Overzidit tndens de rede vsa Generaal Ceagm SchmidL Po 0oon Jfev r echter op een hoogere trap staan dan het vroegere gildewezen Spr wees er op dat de nieuwe gemeenschap zooals deze zicfa in Duitsckland ontwikkeld heeft ook in het leger tot uiting komt Deze ontwikkeling heeft geleid tot geheel nieuwe sol feten typen Daar de tecdmiek tot steeds verdeie ontwikkeling drijft moet ook rationaIKatie worden toegepast De toepassing van de techniek voor den landbouw ia een der grootste opgaven voor de toekomst van Europa De machine zal ook hier een goedkoopere productie mogelijk mak waarUj het er onvzal gaan dat Europa den juisten weg tussen de Amerikaansche en Russische methoden zal weten te vinden Een hiermede in nauw vdband staand vertier probleem van d zen tijd De Eng eliche la gvloot DE KING GEORGE V ÏXASSE ZOU VOLTOOID ZUN Zooals gemeld heeft het Britsche Hoogentiuis een geheim debat gehouden waarvan het middelpunt werd ge OTmd door een bespreking over de cfitastrophale verliezen welke de vloot heeft geleden vooral aan slagkruisers Ue oud mwister van Marine lord Chatfield had een motie ingediend waarin de regeering wordt gevraagd of zi iKreid IS de slagkruisers van de Royal Sovereign de de Queen Elizabethklasse door moderne schepen te vervangen en hoe het staat met he verbouwen vaa de slagkruisers der Lionklasse Bij dit bericht teekent de N R C bet volgoide aan De vragen van Lord ChatfieM hadAei0 blijkbaar ten doel een uitspraak van de regeering te yericrügen over de kwestie in hoeverre bouw van slagschepen eehtvaardiid M te achten eiet ra d verliezen welM de EngelS dhe nagvloot door vliegtuigan zijn toegebracht f De schepen van de Queen lUisabethklasse de Queen Ehsabvth Warspite Valiant eii Mttlar da Barham is ge Hjk blekend verloren gegaan zijn van de Jaren 19tS 1916 doch eeniêe Jaren geleden gemoderniseerd Het zQn schepen van 31 000 ton De klasse van de Royal Sovereign ook wel aangegeven als ResoUition klésse omvat de Resohitümf de BamUlies de Revenge en de Royal Sovereira Ook de Royal Oak behoOTde er toe Deze linieschepen gereed gekomen in de jaren 1916 en 1917 alle gemoderniseerd na 1930 meten 28 1S0 ton Niet geheel duidelijk is wat in net bovenstaande bericht bedoeld wordt met het verbouwen van de lagkruis m van de Lion klasse De schepen van deze klasae meten 40 000 ton De Lion en de Temeraire zijn sedert 1939 in aanbouw VoIgeflTde dezer dagen venchenen Aknai cco Navale die bijgewerkt is tot December 1941 zijn ook de A en de 3 sedert 1939 in constructie welke mededeeling door Weyers Taschenbuch der Kriffèaflotten lMl 42 niet wordt bevestigd Weyer dat in Mei IMl is afgesloten vermeldt n de m de B dat zg op het boutvprogram staan en deelt van Lion en Temersire mee dat de bouw is gestaakt Dit in verband brengen met de vraag van Lord Chatfield zou men geniegd zijn aan te nemen dat de houw van d e IjeC llniesdtepen van 40 000 ton bMJkba r is onderbroken voor een wijzii g van de plannea De Almanseoo Navale deelt overigens mee dat ook de Anson en de Howe oonpranfcelijk zoéden z JetU vormt het geld nraannnirent ggec op merkte dat em sttflte staat het itti behaerscht tenvQl een zwdd staat door het gekl wordt babaMsdit Da celdheeEsdï nam taa sedert iMt DSfln der aefantiende aènw da geld adel had belamf bH e n zwaltken stad en hield daarbni de ontwikkriing vaa doi modeman stJK zooveel mc mk t rat et teld moet a terem fifltctia van den arbeid wonlaa waaii ij da staat d leiding heeft daarfafbahoiM het goud geen rol maer ta qwan Tot dusverre is de autoritain staat b maehte gebleken om aUa nrahleaen welke fich b doen norioi ujd h ibea voorgedaan op te lossen en J M is ongetwijMd ook in de toekomst in staa om de verdere problemen op te loksen De ontwikkeling gaat thans naar een nieuwe Organisatie van de wereldeconomie Onder den drang der omstan éigheden is thans Europa tot een economische eenheid samengesmeed en ook na den oorlog zal deze toestand bestendigd blijven Het zal er dan om gaan de levensstandaard van de volkeren v n Oost en Zuidoost Europa op te voeren tot het peil der andere Euroi peesche volken Tusschen de groote machten van Noord Amerika en Rusland moet Europa zijn eigen weg weten te vmden Hst moet de mü de techniek voortvloeiende vraagstukkwi oplossen en vooral heeft het tot taak de opl Msing van het sociale probleem Europa heeft dit probleem doen ontstaan en aldus besloot spr zijn voordracht het moet er ook de qilossing voor vinden coe en Beatty hebben geheeten gereed zijn gekomen Daarmee zou de klasse King George V waarvan de Prince of Wales reeds tot zinken u gebracht zUn voltooid daar ook de Duke of York verleden Jaar gereed was gekomen GeJUjk bekend beschikt de B gelsche slagvloot nog over ds langzame Nelson en Rodney 34 00 nt on 192S van stapel geloopen en over de Renown die van hetzelfde type is als de tot zin ken gebrachte Repulse SikOOO ton 1916 ZORG MEE VOOtl MOEDER EN WHb DE NEDERLANDSCHE V0LKSriEN5T d ISMliR ê4Mt € h HlaOH Zoa op 6 2s emin 30 J2 Mwk op tXOS mimi iM Mca is rcr i clit la va dabtaraa sa zonsoadcrfsoti tot tonio mst Lantaarn van vocrtaitaa oioctca ea baM atir a zoos osdartf f on in