Goudsche Courant, donderdag 23 april 1942

DONDERDACf 23 APRIL i j lEBIIETigï Vanaf VrUdag t wZT ketfAot a isenitie eizil f QlOck Mass Maa j Een dol amasaat e fiw Toegang hoven 18 JaaT rd e a ANNY ANN lederen leettyd ANNY ANNY Entree kinderen vanai n m Votw Avondprïien Bil ALBERT HEIJN BlHI U BON Af MEI PERKPLANTEN OERAMIUIMS BEaOWA S SALVEA S In groote en kleine pot Dagelijks verkrijgbaar bij W L VAN INGEN HANDELSKWEEKER TeL 78 Oiidewaler Gevraagd voor Den Haag voor p NET IMEISJE Biet beneden Jaar Zelfsi kaaiende koken en werken en v g g v Brieven aan Mevr v Hetrt t Dfagshof Haastrecht Schouwburg Bioscoop Wou b lie la 9rgai U Maia TWilar a Fnl aaa kaal aaeoai Daln nMdabMo ka GOUDA m 3750 Vanaf Vrijdag 24 t m Maandag 27 en WoensdagCg April bnngea wij hal ommrsaMilkapraekHiark waarmede de haUaanscbe iilmkunat de kfoon op haar werk heeft giMcet re KOOP GEVRAAGD Zeilboot B M Jol of dergel Britm met prVsopg onder no Q2131 bnreav v d blad MMHHmsaii ineigmi Misdaad zonder getuigen Tat obM Zeugen Mttaor lloi CLARA CALAMALELSEDEQIOROIenBNRICO GLOra op tobliene wijze de hoofdrolica vertolktn Schlttereodt palcizcil vunzige kerfcns aoiabere spcloaken vormea den achtergrond va dit girootsche flimwei dat van liefde miadaad en Eottt vertuult eo voor onze oogen de oude dogenrepuMek VeaeUe weer doct2 rr jzM Toegang boven 14 jaar Aamrn g der voontelUngea 8 15 nur4 Zoadag vanal SJO 5 45 8 15 uur doortoopcod Dinsdag gcwi ▼ oonrtefling Mew vanaf Vrqdag Oe kriirctnidedijice klucht WAT WIL BRIGIHE met amwMUgiiiiww T Lesy Haroèsch FitaBcriieff Albert Hsttmtoek Geerg Alexudtr Een vrAl fce pittige fihn vol kotteliykc vondsten en geeatige altoatlcs Alekcftqcles BOOO meet i a Ondanka enornM ac n voornden i OOC Aiijn niet atee wrkrijgiNuifv Dit ia Biet o p e schoidl W9 knnaai l aaoveel fle aetaea BOOC AaiJn levcten als U ceif wenseht Nieuwe Schouwburg GOUDA TEL 3750 DINSDAG 28 APRIL des avonds 730 uur wegens enorm succes nog één GJISTVOOKSTZIXING BRITSCHE VCSTINGSWERKtN OP HET EILAND MALTA Pxitm der piMdsen ara iet f 2 BeiaA lahegrepea IPjaatabeapi lag d ie ks Mat Zaterdag AprH vaa 10 tot I aar en s a iis na 8 uur tV aqiinieit OmËHOOKZAAMi DOOX lil m iN leoflll iMtsorflueliliMluuiM Stwieiliririchflni GOUDA WsMMvta 18 Tal DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwanjasrubriék Bhm amd bevat 82 ▼ t beiMVHia taminen A ea D loowal winter b ifwaamm en ia dan ook maer dan een goede voeding 4i ia enaiiele voedingl wot t opgenomsn Mnsdags Doariettfags CtaMf BebcUdng advertenties 1 blM ƒ A c inJC aar MT Add r advertentie 1 inJI to dk I toM meer 0 10 aUes b vooruitbetnitBg Advcc tenties onder nuasner am het bureau 10 cent vesAooging Bewvsnummer 6 cent extra Inzendiag den vöom fnandai dag Brievoa Jaaam alleea watdea jrigeiaaM eUM dag van t t uur K at er d ag vaa l aar Gevraagd e i niNKE OBNSTBODE voor dag et dag x nacht Adre Crabetlyark 29 Jong ecb4 aar aodtt votf direct gon Zit a Slaay kaoMT met keidceageinwk Br met jtrljsi g ifo 81 Bur V d Bkd HM i nwD MAMTBL mM 42 1 tJtrti Mttr 44 DMiA T r vanaan gevraagd eea HutkotfMr 1 paar Heerenschoenen liefst linun mas 4143 iMTpknappak beerea middèfanaat Br No SO Bur V d Bind ISKOOr BoOnrgramofoon an 1 Qui widen no goed ala F C Bothatraat 46 In DORDRECHT en d MERWESTREEK ia Iwt 7 kaa aaagehadaa zWai Jasje vest en g a etic epW pantakm lirima tUt Adres D e la BeU la an 26 GKVBAAOD NR MEISA Zondagi vrjj AdraK Oe m ReijlBai 2 keop gevr 1 at t paar kaa maat 42 Aanb A waad J H 133bk Moor Dordrecht$ch Nieawshiad 18 Jaar ot oqder it IfMortar 3 d per week Zaatmanatiaat 41 d dageiijtttchf courant Iif vri w i ieder gezin Voocalcemeene publiciteit NET AANtCWEZEN OAIBUB Kia Baavd gjKvr Bt W giyBur v d mid Te koop gevraagd Aatopeg ar laeM Crabatbatraat U Goucia Si = he teuimnnt MalU lade Midd andaoha Zee vormt h doehrit Wi vrflwel dagel9k he lievige Ouitsche en ItaliaanKhe taidilaaBvaUen 2 ndekaart geeft deXagelacbe vetsteAingm op het strategta be f Vaa Goejanver TMalfeiltut bMrt te kooit wetledijk Te hoop prima nUfi Badla Caabethatiaat iO Gouda na Tuut m DE PERS va de rabridc JlarMjjk hatelqk heden ui De Waag Vmtitm HH ac fTHW eaicett m tiWa wnM wrrioiitaQ Maar dat gÊi niet nil t auto lwur aa eni een mmaniOom uWtridlceo Zid beachiktan over a t n l U coUectie platan tan M M ildwie IdaiAen zii nterict toer tui niMeoteD m ver loei w dt door m in iiuai1on ens nog ptaH A door het dtctoten van vm ehrfldEail9k keelfelBidtin ecombitMcrd met atwnpen m handf dap IW bei w rfpen van Bt euvel hoef Ik mO niet tot de oude te wenden Want deze Julehan deze neger cultuur van haMe toe aangeeien zij aaine voor goede Nederlandeja do ngaan i het tiemfauien van acz boveii neer bttmeumebe klanken If een oi betwistbaw getulgeida voor van vreemde Betten vrM C mt e ramoa d IwMien de w vaderhndeis ia ao stad zwh te buiteo tmmm gaaa aaa iiartreerende deoK tratlea v d liefde tot faun land Natimrlifk gebeurde dat clandectjen Er wa aangefcMidigd dat Plet Janaen en Min orkeet u kent to 4 ook nog Pete Jteltamim mtd Ma boyi een avond zoudM vullen Ptet Jansen begon met te tstgaea dat h j er niets aan doen kon dat hU tegenwoordig zoo n doodgeWimen naam had maar dat hij alle hooD nog niet verloroo had U beKtHipt dat dit stormachtig awlaua veroonaakte Verder wa het eente nummer In it temming Het was een Atn staalt van humor om the Otood zoo blimen te smokkelen JReed bi d eente klanken begonde eaal t adiudden en te trillen Ikheb n op dM gebied wel eens iets dan preatecran maar deze Nederlanders deden waarachtig niet voorban onder De oerwoud extase steegmet de Oiinnut De oogen begonnen ia roBen d iraetaa roffaldm een woeate eadans de Udwmen deinden wildw enwilder op en neef tl rinoet I i diepeo xin van zooiets begiQpen Het is de tam tam die van tad tot ttadi kliokt en die oproept tot MD onvnwenlQken atiiJd tegen de oBMvretaida dementm die via de nieuw ord dreigen trinnen te drtnCan Siddert en vele voorstandets dfcer nieuw orde ia dan kriigs ancan in uw stad of dotp Vüinken 21 lOn uw doodaUed OQ zoudt evludtit xQn wanneer gü la ik had gehoord hoc met swlngbegeMding van Piet Jansen een ehorre Juffrouw zong Ik heb u lief mUn NedatlandI WeBsi ï ar h dit Ued eigenlijk lang geen zuivere udting van onze vaderlandach gevoelens maar a j Plet Jansen en zifn ladycrooner het onder h nden nemen komt er heuaoh iets drag ijks te voor diijn En de woorden zijn wei waard dat mannen ato Plet ioh inspannen het lied in overeenstemming met ontm volksaand te brengen Wet hoogtepunt van den avond werd chter bereikt toen de geamokingde JBiapen op het podium hun diepst ihnerlOkelk blootlegden in Jacht op en groot dier waarmee zQ clandestien een supra nationale Tigerfag brachten Toen waren de k jgers van Koning Jaa met meer te Houden Als één man rezen zU op en hieven een hulveringwelckenden str dkreet aan Na een minuten lang geloei stroomden honderden onweerstaanbare iitrijders de zael uit gesterkt voor hun nlnuner emdigeiulen striid tegen de ongure horden die hun prachtlf kultuur bedreigen M jn buurjotwma waren er natuurlijk b en vandbag doen zijj het feest dunnetjes over i hun grannnofoon BiHIENUmil Msdbare TcalcooiHiig VWKL TB BOOOE ntUZBN In d verkooplokal van het Notaxishui Achter Sint Pieter ta Utrecht u een begin gemaft met den verkoop van gevonden voorwo ii dar NaderlTindft n SBoorwiQgan Ttet icea wt de enorme bel n tetbng durende d vaarafgaande kgkdagsn op te tnakiMV dat er ditmaal biiaonder veel ge idtsden waren voor 4mn traditioöael geworden ooorwegulW uicoop de verko H zeu is zoo n sensatie geworden dat oeze imoreerst met wordt voorlgezet aldus de Tel Niet dat alle vo HT rerpen reeds urn uitveikodit mtegendeel De lokalen zitten nog pr H vol maar de pohtie heeft mgegrepen omdat enkele koopers zich beüaa hebben over emsi nrijaapdndving inmne n L het e t fototoe llen en actetasschen aan bod Er weixl als het ware om de artikelen gevochten De gewone klapcameia s gingen voor prijzen die vaneerden van 150 tot f ISO van de hand Het liet zich toen reeds aanzien dat ook het verdere verloop yan de verkooping verrassende momenten zou opleveren Tooi de tasschen aan de beurt waren werden de pryeien enorm opgevooxl Er waren er die ongelooflyke bedragen boden voor een doodgewone aetentafidi Jinkele ko ers hel i de politic hiervan m kennis gestekt met het gevolg dat de recherdie op de verkooping versdheen en onmiddellijk een einde maakte aan deze prijsopdrijving Alle goederen werden opgehouden en de talrijke kooplusUgen moesten de zaal verlaten Wat r nu gaat geMuren is no met b end er zal een nadere beslissing afgewicht moeten woirden van hoogerhand In de verkooplokalen heersdit thans rust Of liet de stilte is voor een meuwen verkoopstorm zullen we moeten afwachten Honderden yaHcens en koeien clandestien geslacht COBDB VANCU T VAN BMSCHK RECHEBCBEVB Opnieuw heeft de redierdiaur van politie die in de gemeente Ede belast is met de opspormg van ecsnomische raisdruven na een voorbereidend onderzoek dat gerunnen tgd ki Iteslag nam een behngrük succes wteten te boeikani Het was sinds enkele wdcen bekend dat ergens m d buurtschap Wekaom hti Sdie een oentium van den fraudujfcuzen handel m vleesc e d bestond dodi daar de betrcrickenen uiterst l ehoëdzaam te weik gingen viel het met gemakkeluk oui juiste gegevens te komfin bi h t Ijegm van deze week besdiikte men evenwel over voldooide feitenmateriaal om handelend te fcunnen optreden De rechercheur deed allereerat e o inval b j den landbouwer F van Roekcl te Wekerom te wiens huize een volledige slagersuitrustfng bestaande uit messen bijlen slachtmaskers patronen katrollen om de dierem op te h schen enz w dfaangetroftm Op Jen zolder stra P een emmer met vleesch Daarna werd huiszoekmg gedaan bu de landbouwer Hi van Luttikhuizen die met van Roekef m combmatie werkte en waar eveneens een hoeveelheid vleesch werd gevonden Beide personen werden gearresteerd en te OVnCUEUC BICDEDEKLINGBN untonuaiiuBViiZEN AHIUOVU Mtm A tmI t mm M M l i tuba m cri itM A t Viqu i l ï tub m rj e itofc Jovli vlKllputel I l tuba SS gr l o 33 Asdoviiviietiputei l t tub gr o 10 HM mscB TU bMsan ptttm li raibaw D DtraotcOT van bet BttksiexticIbaHnl maakt bticiHid dat ht ila gedeeltemke dl Rtaatia van het in artUsed TMs Ut lutabMoblkUng iMi oa 1 n nlM le votod tot het In voorraad of vo B anacn haMMB jmJuUL mat lacana van 1 AprU uu kaalt InAtrqUen £ a nrtoand blermodo xMn degenea dia 4utaiakk i In voorraad heblwn ook Is d caVaBan dat bet hoavaelhadw van 1000 ituka ot minder varpUdit aan recgunnlng aan ta vragen bV het KQkataMelbureau te Arnhem Aan h t verleenen van deia vergunning kunnen voorwaarden worden verbmden Het nlet nakomen van S verplichting om genoemde vergimnlng aan te vragen kan tot gevolg bab dat de oederen In bealag Voor nadere hiUehttaigen kan man ddi 4 wenden tot het Itll atastlelbureau iectte lute Willeraapleln i te Arnhem 44W TEBBOD VAN VraBANSra KN BN ArUeVfBMtl VAN ITaO0VL A8 vnor de Voedaelvoonle jnoa mkakt 4h aanabUtn imfallultles 10 Januari X bekend dat Het HUkabuteau da nlng In bofloga ld mkakt 4h aanabatng 19 het aan de exsdrtaura alet meer toegntaan ia atroovtaa knopen op de namena da ü derlandxfte Akkerbouwoentrale door de Nederlandaoha Stroo iexporteurs uitgerelkta raaehUglngen Telera en ot handelaren raogan aan M exiMirt nra daibahre geen vlat meer verkoopen op vertoon van deze mach tlglqgen Het aOeveren der reed aan de exporteurs ibot export verkochte parttten mag nog plaati vinden Voor het verkregen van toestemming tot het verTïandelen en afleveren van strobvias aan de Nederlandsehe vlaaienbadrtlven if da volgende regellAg getrotten Da reeda voor 30 12 41 en daarna op gunning tot aankoop door telers en oi han delaren aan vlassers verkochte partijen stroovlaa mogen slechts wort afgeleverd tegen in ontvangstneming van machltgIngeB tat afnam van deze partyen welke mai tlgingen door de betrokken vlassers moeten worden aangev agd bij de Ondervakgroep Vladtiewerkenda Industrie gchledamschasingel 60 E te Rotterdam Postbus lltt Voorzoover door de NAC aan teler en handa buren reeda on eiling van het aflevertngsvarbod is gegeven kan op die ontheffing nog aJCgSleverd worden Voor door vlassen nieuw aan ta koopen par tljai gekit dat deze tot 3 Mei van handelaren uit de reeds door ïien aangekochte doch nog niet doorverkoi te partJMi mogen koopen mits zD in het bezit z Jn van een aaalmirwelke door dan vlasser dient te aangevraagd en aan dan handelaar moet warden afgegeven Bt aflevering deier partDen mo tai bovendi i de bovadwdaeUa nuehtlgingen tot afname worden mgenoman Deaa aankoopvergunnlnMi moeten avaneeaf wonlen aangevraagd bq de Qndervakgroap Viaabewerkende induttrle De vergunnlngan tot aankoop welke readv NA C warden a egeven aan vlaaara moeten rvoorzoover ar nog geen vlaa op aangekocht ta worden omgeruild btl Ixnrengenoemde Ondervakgroep Na S Kal nillen de vlassers tegen afgifia van de aankoopvergunningen nog slecfata kunnen koopen bt de Stichting Nederlandsehe Strooviaaaxporteura gevestigd te Rotterdam bureau houdende te Oroningen 44S1 Ede achter slot eo groidel gexèl Tijdens het verdere onderzoek bleek dat dtt s te vtiren m een oud $ schaapskooi een koe was geslndit en daar Jft vloer van de kooi met bloed als het ware doordrenkt was kon gevoeglijk worden aangenomen dat het m drljf daar meermalen was gepleegd E opgravmg in de onlniddelluke nabijheid bracht de ingewanden van verschillende dieren aan het hcht Voorts kwam vast te staan dM de landbouwers het vleesch niet alleen verkbditen ai de naaste omgeving doch dat het ook naar elders werd getransporteerd Zoo kwam de Oosterbeekflche groentekweeker A de Ha i op geregelde t jden met zijn auto naar de buurtsdiap om een kwantum vleesch te halen en dat verder te verhandelen De man werd evenals da beide landbouwers gearresteerd 9 naar Ede overgebracht In den loc van Maandag en Dinsdag werden reeds meei pdan twmtig personen die m relatie stonden met de clandestiene slachters of als getu gen kunnen optreden door de politie gehoord en verwacht wordt dat nog meer arrestaties zullen volgen Uit de gegeven die ter besdiikking van de recherche staan kon reeds afgeleid worden dat honderden varkens en koeien door de landbouwers van R en L om het leVen werden êebracht en zoodoende m den zwarten handel verdwenen Ernstig igeliik met een kraan VIBB DOOMEN EN BEN GEWONDE irgea op 8 aar heeft ia aiaehaArag gemeente HÊOtaOfk Or oi vf a w a Uifc afaik jtfaaS dat vUr BieaMhaBlavtaia ÜmM erwWlioBga aHt C het tenreu van tto liiüaliiwiib bbrkk Centrale Sotteniam gelagen aan het Damlitenliep waren vera ltende arbdders beag kunctmeat te ki oi uit en B naak OU loason gasdiiedt via eei kraan wa ma da kmnatmeat naar de fabriek wordt g tr tnsporte sxL Da krun die m een m a haD t kaö TSUO kg kunatmeat bevatten Toen er lich angevew 4800 kg meat In bevond sdboot de kraan door toit nu toe Miibekerde oorzaak uit het rsem los en kaniekle Op dat oogeohiik bevonden zioh er v jf arbeiders onder met het noodlottige ge n lg dat vier van hen door de kraan getnrffen en onder de kunstmest bedoWen wei d Z war op slag dood De 5de a Md 4e eemgszüM tw z jde st d w gewcod Onversch kken mannmn Daptoare kerala onverfobrokken mannen repeik naar da wapenen en sneden naar het Ooaten faar het bolajewtama dreigde Dat waa in tOal ItO Intusachcn wtetpen zH den aartavtjand van het badiaaMa nopa tanig hleklat hem daaen wlatar la bedwang eo xidlen bem in de homenda maanden venla f ï L MW e atrad a bahooren ook NedeHandme nannan want een waaraMlg Vaderlander i ntanmer een lafaant en varaaakto noirit xDa pttdit a bei vadar land In gevaar wm aodgnwrt ook gU int geen lafaard ook n kent um ptlcfat Meldt u du au bt bet viDwnngeimgloen jrederland Kon gtanegracht n ta s Gravr 2ia aitf awf rfbar It rpa a rracAf aM 4m ItHmrtg MttMng Vm tthkBg ftméttm I Ifmta