Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1942

VRIJDAG 24 API ms N V ém owdech 1 ooii i hl lw rt vraagt 4 j4 fiette m isj WftMd tuMchen 14 22 aar bl vooriimir mot flk 9 d itoogto Aonmaldmi ten kanlora Turfdngal 29 op Vrijdagavond tuucheA 7 en 9 uur an Zaterdag lutsdien 9 17 uur der l e$t n Eiken DIaadag Osndardag en Zaierdm wprdt de Kleintje Rubriek opgenomen Inzending daags te voren aan liet Bureau Mmt 31 Gouda of bit de plaatselijke agenten elders N V é GoodielM Gorttiuphuisr waagt NETTE MEISJES l ijü 16 Jaar èa oudt r bij voorkeur met het vakop de hoogte Aanmelden ten kantore Turfsingei 29 t op Vrijdagavond tussehen 7H ft 0 t ttOr en Zaterdag tttsscbeii A en 17 ttur O 2191 De meeste gezinnen In Gouda n Omgeving ZMi dagelijk d GOUDSCHE COURANT h t dagblad dat ataads het baat verzorgde niauwa brengt van dan di van tad an omgaving an daaranbovafi varaohlllanda aantrakkalijka rubrieken bevat Da Goudscha Courant wordt alken avond aan hula bezorgd In Qouda an aan 16 tal gamaantan In da omgaving In Qouda voor 18 et par waak of f 0 78 par maand bultan Qouda 10 et par waak Abonnamantan kunnen alkan dag aanvangen OFFIOIEELE LANDBOttWHEDEDEELINOEN voor de provincie Zuid HolUnd INLEVERINa PRODUCTEN Véér 1 4MNI Zooals bekend moeten de bedreven per 1 Juni 1943 schooa tiia dat wil ggeii dat aHe producten moeten zijn ingeleverd behalve hetgeen voor eigen gebnük werd toegewezen en een gedeelte Van de haver bestemd voor de paarden Thans lean me egedeeld warden dat voothet op het burijf houden van zomer wikken bestemd voor groenberaesUng toe stemming gevraagd knn worden bij dea Provincialen Voedselcommlssaris Deze toestemming dient vanzelfgpr aod bijtijds rulmichodts vóAr 1 Juni te worden gevraagd DE VOEDSELCOJmjISSAHIS VOOR ZUID HOLLAND TRACTOREN VOOR LANDBOUW WERKZAAMHEDEN Nu in verband met de weersomstandigheden bet voorjaarswerk in zeer korten tijd gedaan zal moeten w yden zal meiUge landlwuwer zich afvragen hoe kom Uc klaar Vooral daar er ook niet voldoende vloeibara brandstof aanwezig Is om alletractoren In bedrijf te kunnen iJtellen Echter beschikken we in Zuid Holland wel over een flink aantal omgebouwd traetoren wtiarvoor nog wel wat brandstof ver strekt kan wordeo Waaneer men dus trac torfaulp noodig heeft kan men zich in ver bindinë stellen met een gedbratortractor houder die voor het betreffende werk eentoewijzing vaste brandstof kan krijgenDeze dient de toewijzing bil ons onderoverlegging van de aoodige gegevens aante vragen Zoovel mogelijk zullen wij denbelpen Dan nog Iets voor de generatorhoudtrs Nog steeds bemerken wij dat men de veraiAlllende moellQIcheden welke men bt het werken met de generatoren ondervindt aMjtHds titdil doorgeeft wV dringea bq alle ganvatwrhimder er nogaïaals op aan vooral dig inzake alle BMie en mét ons overleg te plegen an goede samenwerking is er on alle moeUflHMden welke da tQds glieden Uaden in vwsehlUende nog wel wat te bereiiten DE VOEDSELCOMinSSARIS VOOR ZUn BOLLAND spiiatemievw Zeil met toeb Hbotca een zoo goed al irienw Vleeiliieed 3 x 4 M Icersterk met pracht patroon en en mahonleliouten Soh if ia w e a ia prima staat Teveas qevraaoo eeo flinke Jongen allefa voor den Zaterdag Adres K J van Triet slager Reenwlk O 3190 van Firma s en Uandslsmerkei ScHtERMBlES I DE BESTE ADRi vAH MAAREN V riiwin Mncma MBDEDBEUNOEN taataaaotta van KOFiuginiMioAAV D leretarla Oeneraal van M Dq rte OH jna Landbouw eo Vissdièrti maakt vaa t U tot I met S4 Waa v Sngdis tot en met M JO as g 90 Vg 01 lOT BET BEBdDtM VAN BmUNKAAS BONDKR RUKSlOEBK De oaderbedrtjfsornnisatie voor zuivel maakt bekend dat ttf binnenkort bil verordening zal bepalen dat iMierenlalasnodueen ten venlicbt ttfn op de ioor hen üuelde kaas rSfcskaaanierken aB vaatnstslB op grond van ds wet van 17 JuU ÜHlltaatAlad o JWS a n te brengen of te doen mbiingea Dit beteekent dat het bereidasi vattboe renkaas dan ultshtUend zal zUn teegettaaB aan bosrenkaaitnoduoenten die Ud Sa van een oa lüksioeslcht staand KaMMiStrolastatlonT Belanahebbenaen die gken Ud Sa S W n destefibereldkig ta hervatten soodra hun dit sal worden toMestaan zullen er goed aan doen zich tSdig sdidfteKtk te wenden tot etst der volgende atatioas a KaawonttoleetaUon Zuid HoUand Laan m ilserdarvoort M nên Baa i Xaaseontroleataton Noord N V DE G0UD5LSTOOMBLEEKEP rURFjlNGEl29 TELf GOUDA Voor deelname aan deze RUBRIEK é 9 de goodwill van Uw zaak Of artikel in dezen tijd versterke wende men ch tot ons Bureau I MARKT 31 GOUDA Telefoon 2745 mm iAPE EN WINKEL l pi md b XerMeln Alkmaar e Kuscontrolestatlon it IS Utraebt Utrecht estertMl sjaat KC sK EN SCHOOL Nsd Harv Kark a r es B sa mma Statutnsfc 11 r aa MUttaoi is Akanhwt Lb itak Bsi w 1 n i T H BahamWsr t iid geviax 0 aalllcadre a niet iMMtf Em heeft eoeoes Vereen Clilooriabrieken waagt een füoke Joagen voor de fabriek Koster 0 x D te f 0 O 42 HedM overteedtot OBxe diepe droefheid Mict R JC ZMk vI te ApeMooTD OBW nUelde Vrouw MoMHF Behuwd ea favetaioetfltr AARTJE BUITENKAMP geil Hog oom eerder Wed van L Hoiid k H H WINKKLini welke intereeaé hebben voor loese boeowasch en schoencrime grooiofidetakwaatiun uit i oorraad levert fa Vaf H oB i Rodeaiilachelaan 39 Rotterdim O 2t40 tal dea ooderdom v Ui 97 Uit aller naam L BUrTBNKAMP VMM a Hegge O 360 n April im TE KOOP 6 METER JOL Compleet met zeilen AntobeUedery C A Bennis Oonwe 30i Gouda Tel 2926 Eaergi voedlog BlM Btmd iwat 8a o Ttt bnwT6ns vitunir an ▲ a D mowiI s Ivlntani a l m aomme flB is dsa ook mew dan flMiki u r ¥ iti BI LI liWI EB c aasA Te koop genugd JACHTKRUISERS M diverse andere booten Br no G 2147 bureau v d blad Pe Uraa debcatellla xal plaat hebbeo a i Jwiandag tl April opdealgem bcgraafplaati te Vaassen i middag 12 uur BUITENUIID onmogelijk de ravitaiUeering langstenslotte nog aanwezige wegen naarfront te lirengen De voortdurende Britsche nederlagen in Bunna Kenmerkend voor de poeitie der bolsjewieken UITLATINGEN VAN DE ROODE STER Het militaire btad der txilsjewidcen Roode Ster eischt m een der laatste edities ze r scherpe maalregelen tegen lafaards paniekzaaiers en defaitisiteii Het blad schnuft De politieke oommissansaen moeten de eersten zun die een meuwen geest van strudvaardigheid inblazen aaiv het Sovjet leger Bldkt aar Hn den gevreesd i verpletterenden indruk van dezen eisch te verzwakken l eweert het blad in denzelfden oproep dat nieuwe reserves met groote gevechtservaring naar het front gestuurd zullen worden liet artikel van het miUtaire orgaan der tiolsjewieken heeft volgens het A N P in diplomatieke kringen van de Zweedaclie iioofdstad opzien verwekt Men beschouwt het als een duidelgke lUustratie van een luer tj eod geworden uitbraak van Staiin volgens wélka deze verklaard zou hel ben dat de SovjetUnie op den eersten verjaardag van Itaar oorlog met Duitsciiland de vqanden ofwel verslagen moet het l en otwei ten onder zal moeten gsan 1 imH ÏABI OQBI OOSCBEDIBTBN IN VSR STATEN Naar de Bti ÊCi berichtendienst meUt heeft de Amenkaanadie Senaat goedkieiBing gehedit aan aen weteoratwetp balieffeoda bet uittrekken na oorlogscredieten tot sa bedrag ¥ an 19 milliMd dollar DmnaBUTiK van uevBsa lObDELSN Df AMKBIKA Naar radio Lyon uit Waabiiufioa v rneemit zal met iagaog van S Mei in de Vér Stat i dMninitie van levenanuddelen worden ingevoerd OOBLOGSCÖBBE8ÉONDENT 80BIT ACHT REDENEN OP De naar Calcutta gevluchte correspondent van da D a i 1 r Mali aan het Burmaansche front somt acht redenen op die naar zijn meentng voor de voortdurende nederlagen der geallieerden in Burma den dodnlag liebben gegeven Ter inleiding nftrkt hij op dat hl deze redenen beeft opgesteld op grond van honderden geqprelclcen die hij beeft gevoerd met alle Idassen der bevolking en soldaten van alle rangen Burma militair gefaald Tengevolge yan de onlielcwaamheld om superioriteit in de lucht tot tand te brengen en den op den grondstrijdenden tro wn eenig let steun uitde lucht te verleenen Door den onontwarlwren chaos ende bureaucratie die faeersdi bij heièiviele iMstuur Dole de kleintte kwesties moeten in samenwuking tussehenleger en dviel Ijestuur opgehdderdwordea In alle gevallen faalt diteivlele bestuur aangezien het veel telangzaam werirt S Door de gebreidcice Samenwerking der drie deelen van de weennadit onderling 4 Door het mbegrljpemke vertrouven dat te Engelachen hebl n gesteld in de loyaliteit van de guntiaansche baVDlldng S Door de vidledice inraiiatnrting ▼ an den Qrttsdien gsheimen £ iat in bet VencODstw 0i Door de nloeili khed$n die men bU da versteridng en ravttallleerlng van de stiQdcndet troepen door gebrek aan baveoa en weken in Burma ontmoette VUtAniaaa m bontéaati ZÜamÊtmtl tUuuu h rinta Trath aiil door ItikaSf tdlMrog Urn tthaUig ftwHea It aua 7 Door het feit dat de troepen der geallieerden in het geheel niet waren opgeleid vor oorlogvoering in de rimboe = Lucc HoUoMll B En tenslotti doordat men er niet In gedaagd is üet vhichteiingraipiobleem op të lassen Met ruim een mllUoen vluchtelingen id den rug die alle verblntBnlgswegen blokkeeren was het M Sliedrècht Ti nd vyeg 50 Gouda Huishoudelifke artilcoioii Speelgoederen MEMORANDUM tk2 S660 3 ti arx C0HCUhAaMMt jeit yoop WBTMIHSIK wimmmvJJ r LICMT Haji kMm = I MLfiiWGQ aB eovoA Tp ia y w jMreMTaa I il snisL t Tl lis 1 N V REEDERU IiEU5EL CG VAN MR GARt N GERCGELQiE DIENSTEN rottIrdam utrecht DtNHAA DEL T J Elb£N TEL3I52 3I6I