Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1942

ft COÜBANT rdag 25 April 1942 g No 20918 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BatMat HASKX U TIL n Chefradaetcur r TUTIB Oauda Stadsniemvs ViSChstand heeft door strengen winter log Steeds het tweede front Engelsche pers is aeestdriftig over BouToghe veel geleden Aal zoo goed ah gehfel uü binnenwateren rond Gouda verdwenen lly Herald voorspelt spoedig offensief Ou i rkttrfc f burg m tt r bagg r flootsn uit n ruim rood icroos ep Lang en streng is deze winter ge weeat Evenol twee jaar geleden hebben ook nu weer duizenden en duizenden visschen dat mc den dood moeten l ekoopen en is aan visohstand in onze binnenwateren groo schade toegebracht wat niet alleen een belan ken schadepost lieteekent voor den beroepsvijsscher maar ook zeer te iietreuren is in verband met de voedselpositiie van ons volk Een visoh iiaalt de voor zijn stofwisseling benoodigde zuurstof door middel van kieuwen uit het water Wanneer bet water bedekt wordt door het ijs en vooral wanneer daar een dikke laag sneeuw op komt kan er geen zuurstof meer in het water komen en kan ook het zonLcht niet meer in hfi water doordringen waardoor het assimilatieproces bij de planten die door het opnemen en verwelken van koolzuur optreden als fabrikanten van zuurstof geen doorgang kan vinden De aanw zige zuurstof wordt nu opgebruikt waarbij bovendien ook de rottingsprocessen in het w ter zuurstof vertouiken terwijl bovendien na enkele weken de dan nog aanwezige zuurstof bederft o a door de gasontwikkelin van den veenbodem Zoo Icrugen de visschen dan gebrek aan zuurstof en sterven ten slotte 4en verstiklcingsdood De eene viscb hééft meer behoefte aan zuurstof dan de tomïêrs hiët is in de practijk datl i J e De snode en de aal krijgen het De eerste gaagfnerator fai na bad In de ambachtaschool aan Nieuwe Haven te s Oravenhagfe werd de eerste gasgeneratorcursus onder leiding van ir Vfin Wemelen geopeM DeM cursus is SU het leven gamep door de verkeersbonden en bcdri lirvei igfaigen v o de N AX en AJI WA ea èl lot andere fraf steden uitgdMeJd worden Ir vsin Warneten reditè legt do iMkidg Mi een generator uit 1 Pol BOon Mever I 1 ML Nn en Ml m s tngeliche laLümgspoging bü ne heeft volgeni Zwepdache uit Londen in de Engelsclie groot geestdrift gewekt fly Expreia chrijft dat jiëmlen tuou het initiatief in I hebben genomen Duitschland PStku voor da eente maal met loval t laat gelcomen en tiet j van den twee crontenoorlog is liet eerst een realiteit geworden jfgig wi niet onze kaarten m I fe ten hebben opengelegd kan Uand zijn kaart in het Oosten riet blootleggen Wanneer de Julie aanval komt zal hij Duitscfa iwsar treffen en dat hu laat komt kÉntal geeh nadeel doch eerder ri Sketch schrijft utrekking tot het avontuur van dal het vooral da Duitsche over n doelmatige verdediging I it lange kdstUjn moet doen t Jm tecwijl de NewsChroniUftakl rt dat slet ti een voorttirffeosief Europa van deo zyraren I kn bevrQcten en Engeland zich I moet voortierelden het offensief iMden en met alle krachten tot te brengen bet opachiift Twee fronten willen of niet schrijft de i I C h r o n i c 1 e vrader dat I IlieeTden de eerste drie maan i i door dt onontkoombare logica tol oorlog gedwoncen kunnen een tweede front in Westi te vormen fJil overweging dat een dergelijke n niin kotUiaaT kan wezen ilMiiien beschouwing blijven daar ik Kmmiga gevallen geen keus is téa op net spel gezet mbef wor DE BESPREKINGHEN VAN MARSHALL BN HOPlUNS 9wt de besprekingen van Marshall loi ins te Londen meldt het ansche agentschap United laog dat de oorspronkelijke door U en Hoi ins naar Londen lomen plannen bü de bespre1 met ChurthiU belangrijke vergen ondergingen Er zouden wnre plannen zijn opgesteld die nu Roosevelt waren voorgelegd Itatli wist United Press nog mede te IWeD dat Marshall en Hopkins op Ika terugreis naar de Vereenigde llta werden vergezeld door vier likilielie persoonlijkheden wier namen llèl niet worden medegedeeld l7 lgeM de New York Herald pribune overheerscht te Washing de meenin dat de vereenigde ichten van Engeland en de ligde Staten nog dezen zomer I probeeren den Duitschen druk de SovJet Unie te vominderen ar gelooft men niet dat 1942 iiedt van den oorlog zal brengen Iaën is van meening dat de beI dezen zomer in het Oosten zal Tt ns de Frankt Ztg sehrijft Eagetsch Labourblad Daily tld leer geestdriftig over de he besprekingen ZeUs kon I ktt blad een offensief aan waar h ook nog een termijn noemt DeIhmdigde aetie der Geallieerden IX binnen drie of vter nuMnden werden verwacht t ► jtt vorm van een oproep schrijft TM verder JAaakt u gereed voor M l Wij moeten Dultschlaad n u M wij moetm het met alles Ü hebben verslaan Oeneraal en Raffy Hopkins hebben t jM dit d kbeekt meegeteacht f w en o ft een B t van besciük aaterieel meegdbradii en planSi heel spoedig kunnen worden ja waarvan de verwezen uniddelUJk mogelijk is den Stockholmschen corresvan de Berl Börscn Ztg Mge kwestie het grootste proifeblek bij alle besprekingen Tikanen hebben blijkbaar tegen Ischen gercgC dat zij gerust ef kunnen beginnen zonder te zijn eveptfieel ook de wserves in den strijd te werpen herfst zouden de Amerikanen leveren dan zij in Januari iea 2 land is men volgens den corX echter eenigszins wanitrou nen wit eerst de zekerheid dat de wanais niet aitóöi worjWiduceerdT maar ook kunnen j vervoerd C aat bU dit alles voor het proJrjfct er weinig tonnage is zoofcj groo e actie tegen het £ 9t als voor de versdiqiinK der § sche leveranöeai Dit proï wtond reeds toen de Vereeniggingen deelnemen aan den S5 e duikbootactie voor kaansche kust is het nog ver cNidBi 2 en volstrekt noodzakdijk iS ftaansche vkiot voodtiB te dulkbootceraar dat het net da zeis van Str Oudjaar Waahbigton acbt men voor de Amerikaansche kust verdwqnt Bij dit al hebben de AmerUHOien nog niet voldoende ervaring in de bestrijding van duikbooten en ook enttire t het noodige materieel DeDailyTelegraph schrijft omtrent de tonnagekwestie Uit de laatste cijfers die de regeering eenigen tijd geleden heeft gepubliceerd blijkt dat wij negen millioen ton verloren hebben en dat wij sedert Amerika an den oorlog deelneemt Amerika begon den oorlog met 7 millioerf ton en Ijeeft zoowel op den Stillen als op den Atlantischen Oceaan zware verliezen geleden nog vijf millioen ton zijn kwijtgeraakt Het juist gebruüc van de tonnage in den oorlog wordt sterk veiïninderÖ door het onvertpijdelijke tijdverlies van het convooistelsel en het ontladen in havensk die uit militaire overwegingen zijn uitgezocht Klaarblijkelijk is een grootere tonnage noodig dan in vredestijd om aan alle fronten van dezen wereldomspanpenden oorlog zegevierend te kunnen optreden BEOBGAMISA nE VAN HST HAND WraiK IN DE OEKBAINE De Rijkscommissaris voor de Oekraïne heeft in een oproep de reorganisatie van het handwerk m de Oekraïne bekend gemaakt Oan den individueelen handwerksman worden naar ilrMtatie persoonlijke ontwikkelmgsmogelijkheden geboden Het decreet vormt de uitdrukkmg van het beproefde vertrouwen in den goedtn wil en den yver van de Oekralnsche handswénElieden Het behelst de volgende maatratgelMi 1 Het systeem van de bolsjewistische gedwongen coöperatie dal et in dividueele bedrijf knevelde wordt ep geheven 2 Alle handwerkslieden worden naar hun bekwaamheden in verschillende prestatiekiassen ingedeeld Meesters krijgen het recht een bedi f te leiden waarin zij knechts aan liet wa kunnen zetten en leerlingen tallen ep leid n Aan volwaardige handwerklie den zal met toekenning van behoorlijke loonen speciaal geschoolde ai beid gegeven worden HalfBpgeleide hand werkslieden zullen arbeid vmden in overeenstemrainjt met hun feitelijk kunnen De handwerkslieden krijgen nog dit jaar de mogelijkheid om hun vakkamis en bekwaamheid aan te vullen tenemde in hoogere prestatieklassen te worden opgenomen Aangezien ija jaren van bolsjewistische uitbuiting geen enkel Oekrainer in staat is uit eigen kracht productiemiddelen en kapitaal voor het oprichten vao een productfef industrie bedrijf op te brengen wordt dén handwerkers de mogelykheid geboden zich op den duur of voor 4e uitvoering vanbepaalde opdrachten tot kartels aaneen te sluiten Voor de uitvoering van economische gemeenschapsopdrachten isjle oprichting van arbeidsgemeenschappen van handwerksbedrijven veroorloofd welke ook bevoegd zijn voor de aanschaffing van materialen en grondstoffen en voor het afzetten van vervaardigde massagoederen OP nmOR EN JAVKZOV NOG WORDEN GEVOCHTEN Voor het eerst sedert eenige weken wordt in ds nieuwsbericliiten van de Amerikaansdie radio Timor weer genoemd meldt S P T uit Washington Hen deelt mede dat op het Nederlandsche deel van het eiland nog steeds Nederlandsche en Australische traepen met de Japanners in gevecht zijn Het Portugeesche deel van het eiland wordt niet genoenHf Volgens de N B C zou ook op Java alsm e op Bataan nog worden gevochten DVITSCHLMID STRIJDT VOOR tVROPA afgesneden sovjetjgroep ve rnietig d Nieuwe duikboot guccessen ONDERZEEItR OPEREERT TLAK VOOR EEN AMERIKAANSCHK HAVEN Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt d d 24 dezer bekend In het Zuidelijke deel van bet Oostelijke front zijn edgen acties van aanvals en stoottroepen met succes in het Donetzgebied uitgevoerd In de wateren van Noworosysk werden een Sovjettankboot en twee koopvaarden door bomtreffers beschadigd In den Noordelijken frontsector is een afgesneden groep i trijdkrachten aan het Woltsjowfront na gevechten van verscheidene dagen vernietigd Gevechtsvliegtuigen hebben de haven installaties van Moermanék aangevallen en een boopvaarder met bomtreffers beschadigd Bij de zuivering v an gebieden achter het front hebben Hon gaarsche formaties een sterk gewapend bolsjewistische braide vernietigd In Lapland hebben Duitsche bergjagers verscheidene v ijandeiyke aanvallen afgeslagen en den tegenstander zware verliezen toegebracht Op de Middellandscfae Zee hebben Duitsche duikbooten van het Britse ravitailleeringsverkeer twee transport schepen met 13 400 brt en drie kustzeilschepen tot zinken gebracht De militaire installaties van la Valetta en de vliegvelden van bet eiland Malta leden door opeenvolgende luchtaanvallen nieuwe zware schade Aan de Oostkust van Amerika en op de Caraibische Cee hebben Dnlfaete daikbooten les vijandelijke koopvaar der met tezamen 35 6M brt tot zinken gebiaeht Vlak voor een Amerlkaanseiie baven heeft een doikboot een sleepboot met drie Uchters aangevallen en met artillerievnnr den geheelen sleep tot linken gebiaeht Gevechtsvliegtuigen hebben vannacht met goed effect van brisant en brand bommen iiaveninstallaties aan de Zuidkust van Engeland aangevallen Britsche txHnmenwetpers hebben ki den nacht van 23 op 24 April wxx wjjken in de verschÉende plaatsen in hef Noordduitsche kustgebied aangevallen De civiele bevolking leed eeriige verliezen Vier der aanvallende toestellen werden neergeschoten In den tijd van 11 tot 20 Aprü verloor het Britsche luchtwapen 161 vliegtuigen waarvan 46 boven de Middellandsche Zee en Noord Afrika In dienzeUden tijd gingen in den strijd tegen Groot Bnttannië 25 eigen vliegtuigen verloren Eerste luitenant Nostermann heeftgisteren zijn 83ste tot 85ste luchtoverwinning behaald t ZOMERVACANTÏE 1942 VOOR DE RIJKS HOOGERE Bl RGKRSCHOI EN De secretaris generaal van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming heeft bepaald dat dit jaar de zomervacantie voor de Kijks Hoogere Burgerscholen in de provincies NoordHolland Zuid Holland Utrecht en GJelderland zal aanvangen op 4 Juli na afloop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 24 Augustus Arbeiders en kcaüdorbedienden schenkt hier aandacftt aan Nederlander Zorg voor vrouw en kind i voor den Nederlandsehen man tets oaitzeljfsprelcends Vpor je genn kan ig het best zorijen nis jfe werkt In Duitschland kan je te allen tijde door te uierken goed Verdienen en daardoor in het onderhoud van je gezin oorzien Je kunt je aanmelden bij alle arbeidsbureaus GRONDSTOFFENBESPARING IN DE INDUSTRIE Een eigen belang van ondernemers en arbeiders r Beiparin van materiaal in de inmstrie is een dringende nooctzakelijkhtid willen wij onze industrie in de kfmmde jaren in stand houden Dit w as zöo ongeveer de conclusie y an een korte uiteenzetting welice de leider van de grondstoflen besparings rmissie ir W Schmitz en dr ing A Herweijer lid dier commissieen leider van het Technjsche Gilde dezer dagen aan het A N P 4 ebben geiff en over het doel van de itmtenèalbesparingsactie welke onlanghier te lande is ingezet Behalve de beide genoemde heeren maken van de werkcommissie deel i lit verschillende leiders van ryksdienstea en instellingen en teclinische organisaties alsm e vooraanstaande p $sonen op technisch en industrieel geb o a ir E van Dieren voor eft sche sbouw de directeur van het Rijksbureau voor non ferro metalen de heer De Jong de directeur van het Rijksbureau voor de metaalverwerkende industrieën de heer Spicrenh ag de directeur van het Rijksbureau voor ijzer en staal de heer van de Voort de directeur van de njachinefabriek Breda ir Soeteman tmt H G Nolen hoogleeraar aan de mhnische Hoogeschool en de leider vaA de bedrijfsgroep electrotechni scHe industrieën ir J A Teyinck directeur van het Centraal normalisa tlebuTeau en prof P Meijer oudhtwele raar te Delft Ook eenige heeren van de Rüstungsihspektjon zittisn In de commissie welker secretariaat in Den Haag Koninginnegracht Ua is gevestigd De commissie zal niet haar kracht zoeken in veel vergaderingen en ellenlang rapporten Integenderi slechhts de practijk heeft waarde voor h ar hair doel een zoo groot mogelijke ring op materialen zal moeten len verwezenlijkt Dat kan op ihillende wijzen waarvan wel de amste zijn een zoo gering mok gebruik van materiaal vervangint waar mogelijk van grondstoften van hooge wtHird bijv edelstaal en koper door grondstoffen van geringe waarde biJv zink en door het zoo goed mogelijk benutten yan alle afval Bij dit laatste speelt de sorteering een groote rol Het is immers duidelijk dat wanneer grondstof afval vermengd wordt met waardeloozen afval dan ook het eerste zijn waarde verliest tot groote schade van de gemeenschap Dienst aan de gemeenschap En hier komen we op het kardinale punt grondstoffenbeeparing is een dienst aan de gemeenschap Geen liefhebberij te eigen profijte maar het voorkomen van onno9dig verlies van voor de gemeenschap waardevolle goederen Daarom spreekt het ook vanzelf dat deze gemeenschapsgeest èn in de ondernemers èn in de ariieidcrs moet doordringen Samenwerking der bC drijven is noodzakelijk en wanneer de eene fabrikant bijv een betere werkmethode heeft gevonden of verbeteringen m zijn artikel heeft weten te bereiken dan moet dit aan alle andere ondernemingen ten goede komen Daarmede wordt geenszins de domper gezet op het particuliere initiatief want elke uitvinding zal als voorheen gepantenteerd kunnen worden en eerst dèn zullen ook anderen de vruchten ervan kunnen plukken Om nu dfc besparing van grondstoff i zoo snel mogelijk bi de bedrijven door te voeren worden in de middelgroote ep groote ondernemingen vertrouwensmannen aangesteld meestal een ingenieur uit de eigen onderneming die tot taak hebben nauwlettend toe te zien dat de voorschriften worden uitgevoerd Zij hebben volmadit alles wat huo noodig lijkt te oontroleeren ook bijv ontwerpen en constructieteekeningen Reeds in een 20 tal groote fabrieken zijn dergelijke vertrouwensmannen benoemd De kleine ondernemingen met minder dan 30 man iiersoneel zullen gezamenlijk met andere een dergelijken vertrouwensman aangewezen krijgen OP velerlei wyze i ers radio aanplakbiljetten en vlugschriften zal de proMganda voor de grondstoffenbesparing worden gevoerd Vooral voor de kleine ondernemers zal ook een reizende tentoonstelling worden mgericht waar zij allerlei practische voorbeelden van materiaalbesparing zullen kunnen aanschouwen Tegenover die lieden die beweren dat materiaalbeQiaring all4 ai dient om de Duitsche oorlogsbidustrle aan metalen te helpen stelde ir Schmitz de nuchtere werkelijkheid Nedwland is een land waar geen enkel metaal wordt gevonden Dtiitl Mid is het dus dat ons land daaraan moet helpen Het kan dan o niet anders dan volkomen billijk worden gfenoemd wanneei dat land daarbij den eisch stelt dat Nederland met de metalen welke het ter beschHdcing l ijgt zoo zuinig mogeiyfc omsprioft De gevohnaditigde det zQn taak niet als een dictator maar Is iemand gauw benauwd terwijl biivoorl eeld de Icarpers er veel minder last van hel ben Voer hakken van bijten was oppervlakte te groot Geteerd doM de ervaringen van twee jaar geleden heeft men dezen winter in OOderkerk a d Ussel op initiatief van burgemeester mr F J van Beeck Calkoen een interessante proef genomea Een üental werl loozen hebben onder leiding en op aanw zing an enkele beroepsviaibhers op verschillende plaatsen m de polders bijten gehakt en die open gehouden Men zocht daarvoor die plaatsen uit waar volgens de ervaringen van de visschers de visschen zich graag ophouden Geslaagd is deze proef helaas niet te noemen Naar de meening van de beroepsvisschers is de sterfte m de polders bij Ouderkerk met belangr k minder geweest dan in andere streken al is natuurlijk niet precies te bepalen of en zoo j hoeveel visschen door de bijten van den verstikkingsdood gered zyn Echter reeds op betrekkelyk ge ringen afstand van de bijten vond men den vlsch ook dood Algemeen wust men er op dat voor de groote oppervlaktoi waarover het hier gaat een zoo groot aantal bijten noodig zou jjn dat het laten heJcken daarvan niet doenlijk is Toch is het niet uitgesloten dat in een iets minder strengen winter ook het hakken van een beperkt aantal bijten een nuttig effect lean hebben Sdiade b belangrijk Verschillende bearo svisschers hebben ons hun bevindingen medegedeebl betreffende de schade die dezot winter aan den viachstand is toeg jracht HM algemeene beeld die graag raad en hulp geeft waar ze noodig zijn Niet in het oplagen van bovenaf maa in de vrijwillige samenwerkicg van allen die bij dit belangrijke vraagstuk betrokken zijn ziet hij de oplossing Daartoe is echter noodig dat allen die een of onder bedrijf werkzaam zijn van den directeur tot den nageljongen toe dobcdrongMi zijn van het besef dat materiaalbesparing dringend noodzakeiyk is om zooveel mogelük te blijvfn produceeren Zond grondstoffen jeen produc tie Zonder productie geen arbeid Dat de Nederlandsche werker ook hierin het juiste begrip toonel ien € HlaoH 2m op 6M oader 20 56 Mua op U JKt onder 4 36 Mra Is crplichl to verdttMerea ▼ touondergeatf tot loniopkeBnt Lantaarn van Tocrteldea oweteB cev haO a r na toasoadertfaof oatsiolieo wordea tu dat deze inlichtingen geven is dat de schade zeer belangrijk is zij l t mCsschien iets muider dan twee jaar geleden Het aantal gestorven visschen is uiteraard kleiner dan in 1940 daar er nu veel minder visch waa hoewel de vischstand in die twee jaar al weer aardig was bijgekomen Er zal dezen zomer slechts weinig visch in de polderwateren gevangen worden al zien meerdere visschers deh toestand niet zoo erg als dien in 1940 Zooals te verwachten was heeft de vischstand in het di ere water de Reeuwijksche plassen bijvoorbeeld bijna met geleden Alleen in één plas waarin het ijzerhoudende welwater van een aangrenzenden polder gopompt werd is de meeste visch en vooral de aal doodgegaan In de polders is het beeld zeer ver schillend Er zijn plaatsen waar zoo goed als alle visch is doodgegaan polder Steyn Gouvliet terwijl de sterfte op andere plaatsen veel minder is Een gelukkige nmstandigiwid was voor vele breede vlieten dat zU in de richting van den heerschenden wind lagen waardoor langen tijd de sneeuw er afwoei Ook werkten op de eene plaats de rottingsprocessen en de gasontwibkeling veed ongunstiger dan op een andere plaats waardoor het water veel meer verontreinigd werd anplant wew Terlom De aal heeft zeer veel te lijdengehad en is zoo goed Us geheel uttde pokiers verdw ien Daar de aaleen visch is die langzaam groeit zal zich dit ook zOo maar niet in eenpaar jaar herstellen Wat dat betreft staan de snoek en de witviscfa er betavoor Wdiswaiv is een zecrfroot ercentage van deze visch gestorven maar zij zyn vluggifr groot dan de aal en zoo zal de schade ook vlugger hersteld zijn Bij Stolwijk vond men grootezeelten dood in het water liggen diedus wel den winter van 1840 overleefd hadden maar nu het niet hebben kunnen bolwerken In verschillende gemeenten zyn in 1940 de gemeentebesturen den beroepsvisscher te hulp gekomen en wei den bedragen van enkele honderden guldens uitgeibokken om den vischstand weer wat op te voeren Voor dat geld is toen heel wat jonge visch uitgezet waarbij de Nederlandsche Heide Maatschappij Ifeidmg gaf Zoo werden o a belangrijke hoeveelheden montée kleine aal uitgcfioot Ook heeft de regeering belangrijken steuh verleend door het goedkoop aan de visschers verstrekken van ondermaatsche aal 26 tot 28 cm Helaas is dezen winter weer het grootste gedeelte Van deze uitgezette visch verloren gegaan Was deze tweede strenge winter niet gekomen dan was weldra de voornaamste schade van 1940 ingehaald go weest Men bedenke hierbij dat de levensomstandigheden voor de jonge vischjes deze jaren veel gunstiger zijn dan in normale jaren daar zij veel minder kans loopen om 4oor andere visschen opgegeten te worden UeeSn voor vers twkl Bf vaa OngetwUfeid zullen ook dit jaar da gemeentebesturen op den in 1940 ingeüageh weg willen doorgaan Mr van Beeck Calkoen de burgemeester van Ouderkerk a d Ussel met wien wü ova dit onderwerp een onderhoud hadden legde er den nadruk op welk een tielan k vlschreservoir de Krimpenerwaanl was en in de toekomst kan zijn Alleen de gemeente Ouderkerk omvat al 2600 H A land dooraneden met bre e vaarten e slooten Br woidt vooral snoek en zeelt gevangen De vischstand heeft nu eChter enorm geleden De laatste jaren zijn hier reeds meerdere maatregelen genomen in samenwerking met de Ned Heide Maatscharotj om deh vischstand te verbeteren Zoo is er tot versterking van deA stand een nieuw soort zeelt uUcezet terwijl ook veei montée in het water vantde Krimpenerwaard is gebracht Behalve over het hakken van bijten denkt btargenwest Van Beeck Calkoen nog aan een twSstal andere maatregelen die wellicht een nuttig effect voor den vischstan kunnen hebben b de eerste ptkats het uitbaggeren van de slooten waarbij boven dien de gebaggerde modder iea boetea en tuinden juist bi dezen tüd ipiede diensten als bemesting sou kunnen bewijzen terwijl ten slotte ook de strijd zal moeten worden aangebonden tegot het rvode kroos dat in somnUge goderlten van deze polders zoo cht ligt dat het zonlicht niet meer in het waterkan schijnen