Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1942

ZATERDAG 25 APRIL Kimierfeest op 9 Mei Winterhalp TMMUUKC MIDDAO BK BDf BfFANIHAALTUO T r c JM Tas t M U IMT jfaar het pJaataciUk bureau der winterhu ons mededeelt heeft de burgemeepler bet initintirf genomen om on Zaterdagmiddag 9 Mei a s een kinderfeesé te oriraniae ren Op dit feeet za o a fcet gwclïchso Paul Duval met enkeUi cJowna optreden Tevens aal aan fflt feest een ran wedstn d voor V ndierfn verbondert worden De heer W CNt der tal hiertoe b r e ooi rijn miKiJtale medewerklni yer eenen In de pauze ruHen de kinderen oo een k itt versnaoerin worden o th8Bld t n J hei plan bêttaat om aan het flot van het feest een zg éénnansmaal tifHl voor de kinderen te houden Dit ktilderfeeft is bedoeld voor de kinderen 1 der armen Zij toch hebben h t in dén al eloopen winder hard te verduren gehsd In deze kinderharfen weer een een awankle vreuede te brenjfen b da vmnathieke fedaehte van den miüatlafneiner van dit feest gewscet I Van a s T ïaanda tot en m t ViHida ïlln Mi ée buurtschapslel ra aan ani abëwiJB te v krii en Voor deelnemliv komen alleen de kinderen van 8 toi IS J 4r hl aanmerkin Men gelieve y rh iavond tusFChen huif zt ren en aoh uiir hiertoe te we voor hi rtioliap Centnim tot W F Ki vkep Turfmarkt 73 W t tot H J R vet Moordt VeÉ la t 14b en Oos tot C Hoo end or Burgvli tk le 62 Nieuw hoofd openbare èchool B DR HECR P I H J BEIRBKS BENOEMD Va bur emefl8ter Iwett met ingang van 1 M i a s als opvolger van den heer O van Dijk die weging het bereiken van den pensioengerechtigden Ic tyd h t onderwus gaat verlaten benoemd tot hoofd der open bare lagere opleidings school B aan de Niéuwehaven den heer P J H J Qe ers on dcrwözer aan deze scbooL Burgerlüke Stand Gaboren 22 April Teunis zn van W Kok en J C de Hoop Schoonhoven 23 April Johanna Petronella dr van W van Sdieppingen en J Noordhoek Baanstraat 37 Adriana dr van W Teeltens en M Spek van BaerleEtraat 26 HendHka Pietronella dr van H A Jonfcboer i A C Smit K Wilh weg 180 Antonius Pieter Willem zn van A W van den Broek en J M C Biermans Sophiastraat 2 Jacob zn van T Huisman en A M J van Oa Uesrilaan 78 24 April Johftn Carol m van A Vearsluiji en A C Bakker O de Boompjl 101 OndertrMiwd 23 April A van der Ree en At E Rometiiv J van Buren en E van de KoolwiUlL C A Janseen en A Snel J Nuvelst jn en M C Voorkampl P L Hofktede en Q M van Son OvariMleB April Wilhehnina Johanna Cornelia Uithol 83 j April Pietje van EJawiJk geh met C Heetkens 5 j April Bonny Comelis Jan deOniil Md VER5TUIKINGEK De apieMn ctfn plotaaling uil hun verband geweest en gerekt Geaf dia splerverrckldniï rus door een sl f verlMad met goed KlooaterbaJsem erop Vernieuw dat vwhand dagel ica en be ln na amiige dagen uchLJes me Klooaterbalsem te maaseeren 8po dIg tijt Ge er dan vanaf Akket a Ktooaterbalaem ia een Ideaal wrtifmiddel tegen al rve aa pOnlUin 8 dar i q it in den niK rliaamatlaclM pttnen KlOOSTEE3ALSa w 7 AT AAR ANN EER Thalia ÜMtiter Wat wil BH itt T m t Leny llarcnhaeh fita Benkboft Albert Matterstock en Georg Alexander Aaovang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Diacieiie wzckerd met Theo Lingen Ralph Arthur Roberts en Fita Benkhoff Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf JJO uur Zondag 10 30 uur Anny Ét Anny met Amy Ondra Sc ouwbnrK Bioseoop Misdaad zonder getuigen met Clais Calamai Else de Giorgl en Enrico Glori Aanvang 8 15 uur Zondag vafiaf 3 30 uur 25 April 7 30 uur Kunstmin Uitvoering mannenkoor Gouda s Li ertafel 2S April 7J0 uur Bogen 25 Spi t ekbeurt W F Kloos Jong Nederland voor Christus t $ AprH U mn Clobhnle te KeenwUk Jaarvergadering roeL en zeilvereeit ging Gouda 27 April 7 30 Bur CoiMsItatiebaiieaii Ooctbaven 50 Jaarvergadering Vereenigtng tot bestrijding der tuberculose 27 Anril 8 nar Het Schaakbord Ver I gadering Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 2S April 1M aar ï ieawe Sehonwbnrg Opvoering muzikale comedie Drie vrygezelleii door Lou 3aiidy en zjjn gezelschap S April 7 30 nnr Bet Schaakbord Algemeene vergadering van deelhebbers Onderlmge Brandverzeke ringMaaischappü Cfouda 29 April 1 30 Bor Teneia Openbaar SlaehthBia Jaarlüluche algtaneene keuring van tfekpaarden en bondekarren 29 April 7 9ir n Neil eref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 29 April nnr Daniël Cursus E H B O 2 April 145 nar Klei c Kerk Bijbelr lezing da H S J Kalf 29 April 7 3 aar Leger des Heils BQ eenkomst huweHjk nzegening 30 April 4 5 nor Gebovw G GJ Spiêrlngstraat 113 Kostelooze inenting tegen diphterie voor nietschoolgaande kinderen van 1 Jaar 30 April 7J0 Bor Vrije Evaneeliscfce Gemeente Bul ellezing en bidstond 30 April 740 uur Daniël Bijeenkomst Jong Hervormden inleiding ds Broers uit Schiedam over Jeugdvragen 2 Mei 3 8 var Central Postzegelbeurs Vereenigtng van postzegelverzame Ipïirs Gou 4 Mei II mr De Zaha Openbare verkoopmg onroerende goederen door notaris J van Kranenburg AFHALEN AANVRAAGPORMBUERrN SCBCHENENBONNEN 9 30 12 en I lo 3J0 ir Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkriJgmg van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint me een der letters WoenaAw H I J Denilcrdag K L EXIRA ZEEP VOOB ABT8EN EN KAPPEBS 28 April 9 30 12 en 1 30 3 30 anrDiatribntiekaBtoor Afhalen aan vraagfomulieren voor zeep en acheei zeep voor kappers 30 April 9 S0 12 nnr DIstributiekaBtoor Afhalen rantsoenbonnen voor toiletzeep voor artsen tandartsen en veeartsen CmtBIKING DISTRfBUTIE BESCHEIDEN 7ot en met 18 Mei 9 1 en 4 30 ar Gebamr Daniël Uitreiking van bonliaarten woor levensmiddelen tabak veraneperingtn en vaste brandstoften op Ien datun die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde Donkaarten voor levensmiddelen op 2 Bfe geAi uitreiking betrokkenen moeten op 1 Mei komen tevens uitoeiking van vitamine C tabletten voor aanstaande en jonge moeders ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwez gheid van den huisarts zyn van Zaterdagmiddag 3 tol Zondagavond 12 uur te cönsi lieeren de doktoren C van Elk Kattensingel 79 telefoon 2581 en H A M Eijkman Wesöiaven 63 telefoon 2582 APOTHE KERSDIENST Steeds geopend deji nachts alleen vc r recepter Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 19 r Uit vroefer tyd OK GOimW OOURANT DDB 75 JAAB GfeLBDEM Maandag zün van hier naar d omliggende dorpen vertrokken vier detachementen infanterie ten einde de orde te handliaven en te waken tegen onr gehoopte ongeregeldheden by de voor gepomen a lm a ki na van het zieke besmette en verdachte vee en Dinsdag zqn alhier uit Utrecht aangekomen 125 mineurs die naar men verneemt bij het minste verzet ook moeten medewerken tot liet do naleven der wet 50 JAAB GELEDEN Zondagrilorgen 24 April juist een jaar a den brand wa rbü kerk ec toren eene prooi der vlammen werden is te Berg Ambacht de nieuwe Ned Hervofmde Kerk door jlen consulent ds J G Bruining van Schoonhoven met een to assêlyk woord ingewijd 0e nieuwe kerk is in denzeUden stijl opgetrokken als de vorige de toren daarentegen prijkt nu met eeo fraaie HMts SS JAAB GELEDEN B de gdiouden stemmingen in de Ned Hervormde Gemeente voor de voorziening in twee vacatures van het college va Ksrkvoogden zes vacatures van het coUege van notabelen en zeyen vacature van he college van oppöloezicht werden gekozen tot kerkvoogden de heerfn S L Martens en dr A Montagné tieiden aftredend tot notabelen de heerten H Knuttel W de Mol A van Heedt Dortland J de Ven dr A van Usendijk allen aftredend eo de heer N A van der Ree t t leden van het college van oppertoezitht de heeren H Braat J van der Heer J van Reedt Dortland ds J van Walsem allen aftredend en d heereo C C Kron G Moleman en C J de Groot WAARMISN gij oek verhuizen goot doe he iteeds met i OLDERVAARTl VtrIaliiigèR fMnmt HMibtlkargpltaiiaa Let vooral ook op onze DliNSTVIIIRlCHriNa Telef 2534 Turfmarkt 1 FIETS GBST H EN VAN WAKER Ten nadeele van een Predikbeurten ONDAO 28 APRIL Remoastnuitsche Kerk Vreu V m 10 30 jnir ds p O min en Bengi V Ver van VriJz feervormden Vjn lOJO uur h W de Voogd d Straaten Haastreciit Lotherache Kerk V m 10 uur ds P Kastelijn CTulemborg Oad Katkolleke Kerk Vjn 10 en n m 4 uur pastoor G P Giskes GcMf Kok V m 10 en nm 5 uur ds J P C ten Brink Gieief Gemeente Vjs 10 en njo t uur ds A d BIjris Chr Ocref GMnecBta V m 10 en n ti 5 uur lef ien Nedb Oeref Ganeoiée V m 10 en n m 5 uur di Joh van Welzen Woensdag T 80 uur ds Jtdi van Welzen Vt e Evangeliiehe Gemeeiite V m IQ öi njn 6 30 uur da H C Leei Donderdag 7 30 uur Biibellenng en bidstond ► Ver CalvtHik V m iO uur ds Slok van WUk Oeiaobgemeenaehap Bet Leger dés Beitar V m 10 uur HeUigingsdienst teveiui Opdrachtdionst njn 7 uur Verlossings t dienst Leidster J v d Verai Woensdag 730 uur Uuwelülisinbege nin Economische rechter te Rotterdam DIVERSE VONNISSEN Een boete van ƒ 25 subsidiair 10 da eri hechtenis werd opgelegd aan den 8l Jari D Rehorst te Ouderkerk a d IJssel die kaas had gekocht zonder geldige bonnen en tevens inFebruari j l aardappelen had vervoerd Eenzelfde boete kreeg de 24 iarigie l idarbeid Th H Spruyt te Gouda wegens het koopen van kaas zonder bon op 24 Februari j l Een bo $e van f 11 subsidiair 10 dagen hechtenis was het vonnis voor d 3 Jarigen kaashandelaar P de Jong te Ouderkerk ti d IJssel wegens het frauduleus vervaardigen van kaas en het verknopen daarvan zonder bw gepleegd in Februari j 1 Uit he Gemeenteblad GELDIBBNING VAN Sit$M De burpemeesfer heeft ter dekking van verschillende kaoilaBlsuitfaven cp onderhandsohe schuldbehenlenis p geldleening aangegaan van f200 000 tegen den koers van 100 en een r e van 3 UHbreMIqg bakheri De burpei ieester heeft aan W A en E P M Wever met dIapen atie van het benaalde bU artikel 38 der bouwverordenine ver unnin verleend tot liet uitiw den der bakkerij an den Kleiweg 44 48 en 48 volgens overgelegde teekenln OversehrDving verM De burgemeester heef bepaald det de akte van het ten naire van H J in tVeldt staande verkif A met inganï Van 1 Mei a s wordt overgeschreven ten name van de wM iws mevr C H M in t Veldt Verspohl GOUDSCBB REODINGS BRtnADR Mediscli Ten owers aan van de doktoren D Bakker en A J KeftI T wrfd Don rdagavond het medisch examen sfgenotoien bij de Goudsche Reddinnbrigade G aapd zUn de dames Rj de Waa T Verkerk G v A Hout M lr d Ber M de Jontr en N van UiMpn en de hoeren G Hil erl G van I uwpn N Britfemnner en J Berkouwer Aan allen werd uit eretkt het brigade üpj ma eerste hulp aan drenkelingen De cursus ter yerkrüeing van het üfiJoma stond oder leiding van d n TtWsch l i r der H dd n s Brieade o kt n 9 kker DE WFER A VAN WIJNEN VO F 5 TTm V V l n Rrjr f mtGAmSAfV n nsWIjVOOK ZISNING Do v r A van Wiin n alhier is bij beschskicing van den ecretarisgene raal van Landbouw en Visscherü benoemd Itot voorzitter van het iiestuur van de bedrijfsorgjuisat voor zuivel marsarir veH n en oliën Tevens is de h er Van Wiinen benoemd tot voorzitter van het bertmir van de onderbedri i r ninitie vobr zuivel ZOMERVACANITB AAN B R B 8 VBRVBORGB Woor d 7omer ar r tie sn de Riiks Hoogene Burgerscholen geldt dit jaar een endere regeling waardoor de vacanfie vroeger zal vallen Aan de R H B S te dezer stede zal de vacantia aanvaT f en op 4 Juli na afloop van den schooltiid f n eindigen den avond van 24 AugtistiK GIFV VANflOWIVOOR W1NTFRHULP B j Wintrr iili N nd i cekomen eeq gift van f lOOO van de N V Vereeni5 de Ptear Waarsenfatorieken ouda At oT1o alhier GIFT VAN ƒ De diaconie der Ned Hervormde Oeineente ont ing een ft van ƒ 100 ZOET ROGGEBROOD GcSR TEN HOFVF p ONZE BIOSCOPEN Thah a Theater WAT WIL BBIGITTET Ia van I Wal wU BrigiUet Thalia s film eze week ontmoet men een char mant mode ontwerpstertje dat door haar hebzuchtige hospita danig in moeiligkheden wordt gebracht een Jong maar beroemd componist op wien het ontwerpstertje zwaar verlield IS en een tweetal getaiiuwde dames die desondanks al eve weg aijn van den knappen musicus en van wie de eene door haar hoogmoed en verkwisting haar man iot knoeien in de boeken gebracht beOMK Voorts zün er de echtgenoot van de jtndere dame die zün wederhelft door heeft maar het zich in zün jaloepsche verbeelding veel erger voorstelt dan het in werkelükheid is een heel bijzonder type van een huisknecht die op zün beurt e n buitenge wtms gmcgenheid koestert voor het icnappe modeteekenaresje dal intusschen sich als dienstmeisje in het weel derige maar chaotische huishouden vah een van haar medeminnaressen weet in te dringen en dan is nog van de partij een directeur die hard op weg ii om de knoeierü in de boeken op het spoor te komen Na een genoegelük voorspel ziet men geleidelük in de diverse situaties de bui groeien en breekt die eenmaal los dan wordt men overrMnpeld ioor een stortvloed van allerlei doldwaze verwikkelingen Leny Ma renbach Albert Matterstock Fita Benkhoff Georg Alexander Harald Paulsen en Clarl Wery vervullen hun moeilüke taak in deze klucht uitstekend Reunie Kotcoop DISCRETIE VERZEKERD Als vadera voor hun huwbare docKte teeen echtgenoot uitzoeken dan is het m aar toeval als dat goed uitpakt vooral als de betreffende jonge dame een eigen wil en eigen wenschen heeft Zooiets ziet men in de film Discretie verzekerd als een schatrgke papa een adellijken schoonzoon uitzoekt lie echter een meer dan saai en sullig persoon blijkt te zün en deswege door de dochter met afgrüzen wordt Ijezien Het gevolg een davermde woordenwisseling tussehen papa eni zijn oogappei en daarna als de pipa niet wenscht toe 3 geven een dwaze stap van de lieleedig dr jongedame Zü laat zich eoi heerop bestelling bezorgen met wien zü etu autotocht gaat mSten Oe bedoelmg is dat deze beer haar dusdanig zal compromittecren dat de adellüke verhx fde in siA wel neteen van haar zal afzien Dit aUes brengt de meest dwaze verwikkelingen mee omdat het meisje de verkeerden man voor den bestelden Jie aanziet Alle factoren zyn dus aanwezig voor een dolle klu t die vkrt gespeeld wordt door Heli Finkenjeller Hans Holt Raloh Arthur R berts Fita Benk hoff en Theo Lingen een rü van medewerkers die in dit genre hun sporen hebben verdiend Schouwburg Bioscoop IWISDAAD ZONDER iBTOIGEN De booze rechter of de onschuldige jongeman zou anen dese film ook kunnen noemen en dit zegt al da met Misdaad zonder getuigen hei hoofdnummer van de Schouwburg Bioscoop liefhcbi ers van romantiek uit de oude doos een rolprent krijgen om van te watertanden Omgeven door de pracht en praal van Venetië en den glans en schittering van fraaie costuums van jaren her speelt zich rond schoone vrouwen de geschiedenis van liefde en jalouzie van hartstocht en haat af worden geheimzinnige aanslagen met vergiftigde dolken gepleefd wordt een onwhüldige in den donkeren kerker geworpen maar daar treedt ook met gemaskerd pelast de onbekende ge italte in naam der gerechtigheid oo die het l edrog en d val ehh id or hutt in een groote anotheos in het Dogenpaleis zulks ten schade van den snoodaard en tot geluk der ge fden Er is aldus spanning genoeg en de Ital aansc ie art ston van wie Clara CoKiaMi Elsa Oior i Enrico Glorie en Roberto Villa de voomaamsten zün snelen deze bonte avonturenfilm met genoeg vaart om den toeschouwer in geboeide aan dsibt e K uden In het voorjwogramma gaan de iournaals en een drietal luchtige filmpjes waaronder twee Honar he en een hiervan geeft beelden v n het zeld7 m dMivenlwzit van onzen stadgenoot CAM Snruijt S v d Kraats Hoofdredacteur J G Weyster Rotterdam Chetr 4 et ur voer OaoAi OiMtrakai r Tl t r OmiiU Waa keaaen die vandi Waarschönltlk kou g beiln dese nu daaelBk W th Wt AiO TJBM Pön U niet noo iiJr lang er akkertjes i AKKERTJES stillen dw alte pthMta en makeT ü sich prettig gaat voeilj SPORT VOETBAL O N AYOlympia de ffrooif trüd BB VUBLIBEER IS UITGESCHAKELD G oda t kan HBijiam woi4ai Een derby en dan als beslisiiiui wedstrijd alle belangstelling conca troMt zich morgen natuurlijk op jg wedstrüd Q N A X lympia op lu Ooadatcrrein die een wordt in het Goudsche voetbaJs öT Nadat de roodzw ir e elftallen de tal ste weken in hét zoo verassende com petitieslot ronder onderline contact hevige concurrenten ziin gewf st iet ten ze thans rechtstreeks op het itront veH de moeizame poging voort en het even fel begeerde als bestredai kamp oen ochap te behalen De kaaien BeMe Ivïbben de kans maar ik is ook alles wat er van te zeqjen nil want het competitieverlooo i m merkwaardig geweest dat er een psil op te trekken valt Eén ding is zeker de verliezer ii uitgeschakeld Deze kan hoo steiu me de endere rand doten geliik komen a in dit geval is de eereoalm voor Sd venineen omdat dit In de ennaii cwnnofitie het beste doel om i el dat bij elrjk aantal purt n Mlft heeft S heveniB on he t dus en streeoie Oor en dit be ek t djthl er voor de TOtid he elft n i oi iig Omt geheel oo winst aan t stnro Onder deye omstsr =rhed n otl het weinig ï n rolnm ï we k d vertie er tpoon Sf Vevetiin en te l ten snelen Beter kan in vrhand t et dp yntlafing vart het seizoen de winaiit eerst te pn S heveningen uitkomwi daar nJelli ht d be t n A n dired VP Vreeen wordt D ver rh llende naoe liiVhedea l n t den tand on te maVpnc o Tor ntfpn t ï 6 5 1 3ft M O N A 14 8 e 2 IR 31 a OtvmpiP 14 5 8 1 IR 34 Een belanTiik dag ia he verte voor Gouda II Jat bü A DO ITI ün laststen wedstrüd het ksmniflenichap als inzet heeft Eén punt is voldoende en deze kans is wel 710 pa tig dat vertrouwd mag worden tó Goode van d n t nhe d ra i et niik maken Badegraw Stalwitk on liet kaapieenseliai 0 de vierde klasse heeft een b match Bodegraven Stolwiik die tH vens het competitie besluit is De wiB naar h kampioen pn overigens hel ben de StoJwJikers do w hun vow ssrong van één punt een dnbbdl kans want ook een geliik snel brW hun het kamnioen h stand laat lien StoJwiJk IS n J z 4 a Bodegraven 18 11 1 3 n Stf De overige wedstrijden hebben de Gouwenaars geen beteeken BW HVV Gouda i wel belanirpik rde Hagenaars die ia het edïWIrond de vowlaat te olaof fitten n verband hierm de mo t Omx licht een punt afstaan D O N f hsW thuis teeen MS V een kjn ie seizoen eoed te beëindigen De G V ers ziin inist kamnioen voor uitwedstrijd te n Hermanda vM iNvteld is en zü kunnen met d t oW tiltje dat zonder besHssin de zw j it ongave geweest zen zün rw een streen onder de gerwon cow tie letten u Bij de reserves mo tkt O N A u DH r TTT niet vpei k a en eveniW Goud m bti R FC m Het twf ven ÏV dat mede uit sD elt O V n wel niet in het beh len t kaipp 0 ch i kunnon t eino den te nolg ► r Be I ri£LILLl M N waat dal Ik u dit eigenlijk niet mag een man ataat Op diens schouders e io dit buia Mauwelijks sebrljven omdat bet vreaselilk gracletaa vntMwengestalte met wapue servet ciDeDacvoawen ei onvrouwelijk is en omdal u verkiofd rende bloods haren en benedan ia dm tlekan MM maar rgken steeds op da Kariag een gebocbekle die hiid m ersadiMhappaliike Iraip van Ixn e ntt lijn moedertje Haas u ooi mil aaan ion auf Zal tiU Lidia opOeUmr toi iu SS 2 J Vrienden taaatt al oaar beshiH ist ri wjw1v roent i hSÏÏÏL ïï fvrouw Habn De uda vrou duwt bal eM dieper liaaaUg geiiome Zij aren belde WoBen renschl b n goedan m haar zak U is au loeb een bc saniimeStie en Ulbeelt zich ook nW Zie d B kimstrWer Haft d grofr W Sff ïï wlwiUd TO s l wSSe W srMn iNadrul CIHCIS HOLK in tw Ho ea Soita de mooiste koorddan ored Oe rechterhand beeft seros der wercM Mcnpchen ziet k vaa baar Mauw Verder gaat M tocht ileeds meei stoken poene wagens komen er ea tenslotte Ik rilde a Kts eggoi Jeogcbear akia direetstir r een geld men wU levaa I ZoeaU u wUt jtmiehaer ife heb Mrt seu aaar niet oph sBs e T Nie N a vat u dit alstabHeft met verkeerd op maar Ot lun ntet andara llr moest n schrijven go i bedoeld Vrienden te dan aood tinop is n aüo bart B draait r Igaao ar hoodstd in een lond dat to tai alsuw d BumsMrfchttt Daar kU MtUiNibtV lUbt ANU oud aimekwosrd mcvmuvt iUacIw s stedi spant e r rood Lor Wltt E bljk omt er Kj STooUr l rdt St t rde gSSi uisteri sür ii twarmt ip Hans hart Traimmste tén I OpMoa smaakt ban het IMti aiat O uatotili rerttovoo u ijuihiv meer OnHa men zal h n loak bM ki HelkT Mt u het nietT Het is 17J ten booger wurdea de letters Cireus van daarginds uit het gr Hite Holk Circus Holk Nu gaat bet al met ronde gebouw één nienach die den motwkrachten over de wegen raasl nrioM heeft hem te willen beipen on if steppen en door oerwouden don t tote dat lou WJ wal eeoa odta jen sebaodaal zij oaeft mij e Over Hana gaziebt tfüdt aan Kba willen dan Bij gaat oaat de werkka kwartier geleden de yata opgezag U MM u vuU aainaakt rnHnhMr gebouw é n niensch die den motorkrschten over de wegen raaii Lo r de Iritfoo Haar goed stood al gepakt S fttetporUer slaat d Hnbew hem te willen heipen on Sw rtVpp en tooroerwmden don Dal ai wel zoo ilja mortte Hahn uat eo balt dokter Olsen 19 naar toe isT Oeea Mae m aaeer li vSï SSJt T dt n an Dan ÏÏ25J derT ov de rail d Sï arlw P l Mmd m nnen t n Wtt het t mij easalUk Ja wat ro verdwijat Ui toSinNBaSl 2f f L Ï k J Reuia ntig Uuig la de eatratreto wmt Ja 1 toen dacht i man moet Ig W saait zal me oogatm OBVuandnd Jn iTSip ea iHka onzieWbarep dir te orem Holk Tent nlataan tonder dan joq un h a En als o bet aan k W tartaT Ik w ma yuTS tHÓlK Hv ooM JHaar neen als lia hem zelfs af den men hen chiizenden schreeuwen at nSSTnSÏEïïr Jo kaa Het spi mg aagt de memM waordBj W Hai oi ghU aat aoe baetmk gavMdiD MW att mt k blj da van een Lore Circus Holkl Oicua H tl PUitsettef eta paar m rittaen Iht de Holks JweM met den diende Maar dan temt lM gto Hüi 2 e lOa Op t ena dual üt Wltt vuwaeMaaf U e weocdaa niets e i vuü bord met haU uitgèwivhte let mü lieten verdienen kan een Holk wel i van duk r Olsen dedoktep is niet voor Lare J J SSS eeoige urea geladen oog vo met wU ndersl Een paar sentimentede regais ter Heden openbare verkooprng van weer van Rrfi aanoemen meer tbi Hij is op aaar station lOonaw f J we L MiSL ij Ookter sea 4 raia a di wBJk op ei ai T l4 di BeeftiMt i ï Ï JS t n niets aa gezegd psBslon veriatan al thvl m l u2r S S J2SJK I Waar 1 de doktee naar toa littt BascheT Ijidla Oaaoi en J op tj at o kaartje ia waarop liièM ian gaai hu oaar ziM rtasp uiiner in De morgenwia schijnt in üti kamer ri in 1 nr mkele regels staan io cm handschrift jn Jiepen slaap komt echter een zeld et is el aw ki don nwrgw als Hans ïw Jlï kïï u J US ft heT l4 dla OisiBi taen Lji dal hem eke d voorttomt xawe c oom Ben groSe wagen rolt Kolk de eetkamer binaen t Bi r iiX J lï S to tot kw aiet di la e ovat den straatweg getrokken door vtodt ktt alias tMUs Wtt bel gewaad is h to maaraen SS k Hef o er zeggen beUcWÖk keonen aUuar pa rt Be nitolMer Heik ertto M pearS wtar WJ lstnat De keSie dar de klwrise mats de SSf JS7 H ziJht n emt hn h inhe P ïï Bloed Dist wat er ook gebe i i veraduiM een roode ring uit den zilveren tiroodmand bet servet kaurig ÏÏÏ S brt ld vasttSSSt Sn l mijnneer Nsen geen bood achter e oudheidkundig ding aan M mag Mee z t immers waar en jwnnd in èe n krmg draaft een schimopgevouwen in den servelr ng waarop 5 fjj i diS ak achtergelaten roep Sms Holk jLydla ao Ja die wil hoe zegl nen h wn I 1 weg iu dat el up ziio iuk dn i hl een gi n le zijn voorieUers taan De kamer ademt maiff de verbindteg is al verb oken f soo mooi aOe bruggen achter zich een man dat a een JieUt oent Ifc twmwau wnarnii de auinke liguur van oehagelijkheld o traditie sooals Uaa Dal oiijtt daar waar aat ouort Hans Holk kijkt naar bet toestel Wat Ittckeo Woroi Mfiw was ligt nu een vit c5uv t fS U hem boef trasten anders ïïtó de resten va het Circus HoSkT Verlegen haalt zij haar iumd u den 55 S Hte ewoon OUm baadt u tg