Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1942

ZATERDAG 25 APRIL 1942 mj m apmjm ge get idit Dxie ach iM eo een g eit waren H slecht door S A Schouten irit Boskoop Br wat geen vergunning voor geweest verdadite zei Vi den Baag scTien eceoBBrfsehc recUer naai ti hMam geweteM dat dit anadi ww aawaeak voor een geit Sa veer en aebaap intonneetde de eHieier Dat wist ik o niet en die haéNk eigenlijk nkt VriBen koopen want ik wate gieitaii kektam dbrbte Tise ne iel de oifteier wee nn wel dat clandestien siaehtcn VOOR ZONDAG vertkoden is TWaar vodachte aalf hel m 4 te hpfalHs tapeteti Het k i i el pihade éaa zea gaMdea geven i ehisstrsf numide de afficiee venJadite zei Ja Zie i wet dal fe bef weet d betvètiwdfam m C stateeNte de etei m verAce te vetklitardË Kou js acbtertC nlt de kraatak Bi gev galftnDt went 4te au Haum stmt tra mé rnaaji wet bevel t laWlSMenifll gt a aag nttnfoS en ve t ewr v e r fcl r ng va v sd wi ger tc it tek e HftvoRwHfWMéeaBsim dep eV i jm W 5 OOWWnB T i NO e A n v tMê 4aaiAiwual oaAlk9ft Jlltt m I ia OndaatiMiiac M OndMaldMUnc Gouda heeft 5eM u l r GAV ni die er met ♦ l iiende overwinning van Zon jj panning in bracht thuii igoufi i IV een Iian de positie uii te verbeteren Onder deze I Miiigbeden fat Bergambacht 7 t j o fCipeUe wel taai verdedigen jf ojetti min ia té verwachten dat Jljj aoetlpnaren hun pretentiea tL baodhavwi tmt dan n itgo apte l d zwWea w MclMrknlc n wr j taUttlfieik zeW iMeft he flfQHieweg Biet t nnaiMr k at fncpn kunwn vaHm In f0it ESTO defmitief laatste lil Ui Oouda V verliest en aan Gowta in het gedrant iM ko ih het flP7e Behjenheid n rt b Uan fif napieren van RS TO al nodegraven II kan tvet ijge Ffi oen lx lifhinen en met nieuwe ov rwinnfng kamnioen j l worden Diibbel fe t in BoH j Ook voor Oiidewater n 6 3C pover 4rt hftt kanmtoeoseiia p lf i iw wanWf d derby UNIO n een paasende om ïornit In de C Kroep i voor hoven m de Iridaii paritia te en t wel te doen il er zege te DAlRS KULa k SDaardenMMxl it een vrlentf ang tl weditfrlfd ucspeeW tuü G Z r en Book opnehe dames Mt sis re iulta8it een i 1 overwin0 ïoor de Boskoopsche dames BINNEKLAND Gebruik van personenïllo s en motorrüwielen Wm Vit VEKOCNNINGEN lecrelaris generaal van het detnt van Waterstaat maakt het de bikend Muuiuttuig aan de persbevichteit ip 6 Februari inzake het beperkte geMtt van persoaenauto s van 16 Uaart giansiea van het verplicht voeren Hl een ntUnbotlc en van 25 Maart tSiUendc Ue uitreiking van nieuwe Winningen en herkenningsteekenen Mr motoTU tuigen wordt het volgen ilhcdegcdEeld £ iS April zulloi de van 1 April f e nituwe vergonningcn en hernpieelienen door de jJLVlvtMBiuspectie alle sijn toegeaaaéen awa i lttrakkenta Daaiaudh trcdea da IW vertaaateffen ea kesÉcnDhftte taHn buiten werking Motorrijtaigen MKvoof geen nienwe vergnnning en taBiilngst ehen lUn algctavaB bm MIM M A A atel MM w w I mt Hierop nt duw Tandho voHMiiateht wolden toegeilen hde nieuwe ruvergunnlngen zün de ihet persbericht van 26 Februari gepAiicecrde beperkigen inzake het genik van persooenauto s aU buzon voorwaarden opgpnomen Deze linrtaardcn moeten nauwkeur g öp C gd Wurden tenzu een oatbëfGng den njksinspecteur van het verU T verleend is Voor ambtênxren tal die ontheffing te worden ver d bij afzonderlijk dienstvoorschrift Uden belrokken secretaris generaal Inïonderheid wordt nogmaals gcweMop het houden van een rittenbock ifhet gebruik van een personenauto ö invulling van de nttenkaarten moet iqyuldig g schieden In tegenstelling M het bopaillde m het persbericht IK 16 Maart moet het inschruven van W bepaalden rit reeds voor den aanW vaii den rit geaehiaden Se meuwe bepalingen inzake hét beWtte gebruik van personenauto s ais ët de verplichting tot het bijhouèeti Jriltenboekcn gelden eveneens voor JJiebruik van motorrijtuigen op dné lio en voor motorrijwielen Welk gebmlk toegelaten Is W het rijden met taxi s en huur gelden niet de bovengenoemde Magen maar de navolgeodCi mtaa tjmmerkt wordt dat het onder M betrekkktg hieeft op taxi s en Mit s die 8c n benzine gebruiken Illiue mag n I bü verveer met taxi s jUMnulo s uttsliiiteiid friwttikt wor 5 or vervoer van zMMn ver MatibuB ziekte A t gebnKk van buuraato s en S H Zfaterdagisa na IS uur en v B fc i irtd igeB ia steehu ettsr W met hUB ziekte oi ritten van treinteizigers van Jter de Stations behoudens het betel Ddar c JMi nttea met bUz ndei toeatei yww dan rijksinsvcetear ven bet Ihor ritten Mcr een afstand v a tei 2 k nu van 4e staadptaats S ondornoaing heatelsbteed gsk bahoudens voor vervoer van i i verband met htm ziekte een gNte a towtaiMai r va den ru iprvBB fcel vcrkaar vereischt 6 btaM ited k vetoed 2JMMe tr xa eltpberviia ofienbere SSPP vw vatvaw ktenm vrordca PJÉI inofen dcehts wofden onJ en laaien dat noodzakel is J teboeve van vitale zakelijke of wr het vervoer van zieken ia TMiliagio of vo tt liekenverroer l ttwl wba illk iKteM te 5 te a i s k va tbaatew aam OTten l Wergenoemda bapite iagen rijn tlv to aesin op hel riteaflt lewieBjBi etectrotasd bMrtkShnc tot het gebnuk van W tctf jsrta pwawnettaate gteiv S of tazf iVafa la aan de g afwcteiwt M het verkeer de gjweid teeg end te bet vergP an a aB i Mt va t hcpec srsSTu ii 5 y y t te fc KÊÊVC BM tUk veel taai ilQra op da lucIHplJP eo atrottenkooM vaat Geef Uw kind lucU a bespoedig da genestog met nel aiymopkwsende Alidyalroopb VaoMdt taprMM M hMMt fritp voflckttls MtlaN AKKER S ABDiamOOP s Werelds biite Hoestsiroop g op ritten met gewone parsonenautoli taxi s of hmirtsxi s naar TStfliifcr be dda h eeur komsten van officieele bchamen of commissies en in het algemeen byeenkomsten met een zaiulük ambteiyk at KMirtgamk doel aak bidien daar een anat dat daal wiliaM haudende lezing wdt gehouden Echter blijft op deze littai w i van tocfkassing het voor personenauto s resp huurauto s en tail s gegeven voorükirift inzake ritten Unnen stedelyk gebied Older biJzon iere omstandigheden rt het dringend noodzakelijk zijn dat onverwQtd een rit wordt ondernomen waaweny mgarolge dte baperfciagen VMt h gebnrik van personenauto s of v huurauto s en taxi s een ontheffing of bijzo ndere toestemming van den riik inpccteur van het verkeer vereiicht zou ziiii terwijl de tijd oatbrekkt oiadie oatheffing et toestemmint te vn tta T loodanfgfe grvsdlen waarkt bepaaldelük overmacht aanwezig g eac ht kan worden verdient het aanbeveling dat im belani eiibcBde zich tot de plaatselijke politieautoriteiten wendt en dezen onder uiteenzetting van de redenen verzoekt om een verklaring dat de hielanghebbejide niet in de gelegenheid is geweest voor den daarbij tt w rmelden rit d vereischte ontheffmt of toestfnnmiilg van den rijksinspeete r van het verkeer te vragen Indien de omstH igheden ook het vrepen van deee verklaring niet toelagen zal het in ieder geval raa aam zijn voor den rit mededeeling eventueel telefonisch aan die politjeautoriteiten te doen Intusschen blijft in deze gevallen het onderaemen van den rit steeds geheel voqe da verantwoording van den belangheMtende NIEVWE PBOCURf UR GENERAAL Het ri1ksco ninissariaat deelt mede De rijkscommissari s Voor de bezette MetefiandKhe bieden beeft ap ond van paragraaf van zijn verordening i r 1Q8 40 vierde verordening ovfr bijrondere bestunrspechieliike maitegelen den raadsheer bij het Vrcdeperechfshof te s Gravenhage mr A Semiideeius ba Ae e aad tot pneoNaril te f UêTSELIJK R £9WS Ber mbacht OVERPLAA rSiNO MARGCHADSSBB De warhtmeester der marechaussee d heer A J dcee alhier is met ingang van kasten overgeplaatst naar Nieuwkoop EEN l JST VAN ABSPIRANTVEBCnUOBIGHeUDERS De iHirgemeester heelt den i eer A van Herk van de lijst van adspirantvetgunnia paders ingevolge de Drank wet gaadirafft weg a t vertrek naar eklHS Op de B is ais no I faplaatst de heer D van der VUst ALLE BONDEN GOEDGEKEVRD Bij de in deze aame te giriioudcB keuring van Irekhonden en hondenkarreii is geen enkele hond ter keuring aangeboden SCiBOOLKINiyBRBN Q de fafsidie lagere s dwien ia daaa gemeente i een a anf gemaakt net de aitr inf vaa vitamine C taUctten aa de leerüngm Am kind wordt per ek ditnieal zulk en tal let ver strekt Vn OO WOON EN iPeUDLHIilB Ke $ de Wedl A Oskaim Tieeft haar wooae wiakelhui aan de Raa misstraat ecd$zshai4l vsrkocht aan den heer A B vso den Beg allrier onnciervH vam aardappkl mOOMKUI Naar wij vernemen la de fa Gebr v Wüa taarden vaa plaa is hear pakhuis aaa i Bbotdtfiaat eea iari tte vooe bet waas e an stoómen van veeder a idi Bj ipal aa W pisalsai DE nMBMEn KWr F rv Rark 10 v e iM o n da Tukket v H Borieep Sar Kark Wne r m ea a nm IBtvttndeaen Ned Barv KhIk tt v m 7 a n ai leeedioat OndewattNr VeCMC D VWBBDB AM De heer W Verburg in hrt ibiihge Hocnkoop hoopt dezer dag voor de twaeite iaat Vpk maal ïf en tw ia tnniaiA te t p Bet ec ticrwe ven ém Mk jgaiaen aai tfm i n ApaB vm te B ii i ii n i aal BMds aseerdere veehouders in deze geraccate hekhen een gedeelte van hw vee de waMk ia gadaaa De gras staad ii vntfawuu nee aiet gunstie mavr de srhaanebte aan nool maakt deeea moattegrt noedlakelti Bodei aven BOC LBraEW WU DEN VOVett 1 P V d StoeL Ondar groote belangstelling sprak Dondeidagavond in R oboth cand J P v d oel van Hotterdam voor het Geref Jeogdverbond over Hoe lezen wu den BubelV Spreker betoogde dat men te licht gcacigi is den IMlbel te gaan leaes lut eea gcaichtqpimt dat men daarvaec aalt gekrewB beeft en men kan hem dtel leica mètde bedoeling er een levensbeachouwing m te vinden waarmee men hetjeens is Met uitvoerige voorl eelden heeft de spreker toegelicht de juiste houding die de lezer naoet hebli a om geteovig te bai en voor de H Sckrift Ben breecte be qprekiog volgde op dit referaat baagso gkbecbxsboc Wegens bet koopen van veaaarten was G J rwaalfhoven te Bodegraven tot vier maanden gcvaapenisstrsl va oordeeld door de poUtkrediter Verdachte Vas het But het vonnis niet eens hij ontkende den koog te hebben gesloten Er was een jufneuw gekomen die vroeg Item om reisgeld om haar zieken man te bezodten Toen gaf verdaclite ƒ en hij kreeg daarna de vetkaait omdat de bonnen anders toch zouden verloopen Dus was er van koafi geen si rake zette verdachte uiteen Maar de proc generaal vertelde dat de juffrouw had medegededd do q verdachte te ziin gevraagd te zeggen dat ae het geld ter leen had ontvangen ea daarna de Bonnen gegeven Het rapport over verdachte gaf aanleiding b vestiglag van het vonnis te vragen De vsrdedig r mr la Cro zei van het geval geen cause celèbre te willen maken en daaroiB te hebben nagelatcB den veldwachter de juffrouw en ande re getn n op te roepem maar e waren ia du geval wel bijzondere abbstand èden die aanleldmg zouden ge ven een lager straf op te leggen waarom pi verzocTit Arrest over 14 dagen M LAMMEBBK TUPUfrO Bii dan landbouwer J Brunt aan de Weijpoart heeft een geit het leven geÉhonken aan vijl lann m ere n GESLAAGD Te Haartejt alaagden voor bet eaa men kantotfr sjipnografie de dames A MolezuHDr en C 4iker UIOP DER BEVOLKING 6e atied J J de Vlieger v Schiedam T Baam v Alphea a d Hign H Dogtra m v Groot Ammers I v Holst V Goida CSr Jlanssii en gezin V Amaterdam J v Wieriugen wed V L V Bellen en gezin v Rotterdamr A Sentfn v K mer k wed S Doeter Broekhuis v Almelo S A StotlMom v Zwaia me rdam Vertrakkjcn T v Edi n sGrajen kace 3 M Pfauöi en ezin n fliis wi M Schrijver n Vassaaaar Z Lawip n Utrecht T Meilenaar n Abn kerk A Heensen n Leiden J C Spuwer IL Woerden KVONDEN VOOBWERPENi Oevoaden een paar bruine nStipa heerenl andsehoen paar nietrwe dameskniekousen zilveren kinderarmhandje een kindérsch pje br kindenchocntje PREDBBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur ds Klüsener openji GeL BeL en voorbo H A n m 8 BUT de heei Dekker GPret Kerk v m 10 en m 6 uur cand Den Boer Ev Luth Kerk v m 10 30 uur prop A J Meiier van Gouda Gref Gm v m 10 en BJn 6 ur de her Wijtenborj van Amersiooet Evang kring Bnrsgeböuw nm S SO uur de her J Sevensma v Amstrdam BVRGSBLUBE STAND Gebenn Maartj Adriana d van Nagtegaal en J Gaudldul Jan z van W Baat en K Bas GezewiBO d v C Boerfijn en K Hai Aletlj i v A Stigttr ca S VerStecl Antonia Maria d V p V d Tier n A Verburg FOBke HntBrr e v A ▼ d HooWakker en G M Fopms ffmÊHtn ÜFv d LagMaaat i rt M Pi e tdiik eehtgenoote r P leeew SI f P A Dfiessen j EVAWl LtlTIIERSCBK GEMEENTE IBt ke apcaaaaakta daiatal ia al paedikant b éeBvaag I athersche G k Mceate t Oum beaóepsn pr oaeaè ia BahénGUar te f tt idam BngiRioil ICQNOMISCBE REORBII bedrag voor steunverleeaiag keii vwn den uitgetrokken aWO ta aai i ƒ 30800 in 1941 is wegens ubcliUe aaai het btogetlvk mbeatoB lluas uitgetrokken 1250 V tegen lOMO in het vorige Jaar De geraamde opl ngst van ten bate der gemeente komende hoofdsom vanen ojpcenten op de veceehiUaada belastingeit is nagenoeg gelijk aan die van 1 U fttatOyr tegen Sl lOO in 1M1 zulks ocdanlu de w zigingen op briastinggebied De opbrengst van de baatbelastkig weBce wordt geheven in verband met de ia IM IMt aangebrachte verbete ringen aan de Burg Brandtstraat van de eigenaren der gebouwde en ongebeawde pereceleB aaa die etraet wordt op ƒ 500 geraamd De ftaps goedgHtem e aitgaven zullen in t algemeen als maxima dieI B B t eedan ha a chna wd Ia ïfïnancieel beheer der gemeente van im bftdzüves en vui het btvgerUik armbestuur zal bü voortduring soberb d moeten woiden betracht ReeuwUk GOVHW IH WRU K nB8 r Het echtpaar Mcok Jmgencel en Elisabetk SeteutcB lenaanii md den B Gr vaBbr ekscbeweg boopt ep 5 Mei a s den dag te haedanken waarop het vufiig jaar gdedca a het buweItJk traid Gemengde rozen f I 20 1 60 Diversen per bost PrunustriIol atakken 15 28 et FbrsythiaUkkcn f 1 10 1 30 Cerasus Hlsakura kw iXM 4 10 Azsleabloemen f 3 70 4 60 Aodremeda 1 41 et Rhododendronbloemen 75 et Kiem Pink Pearel 90 et Diversen per stuk Gouden regen S4 et Jsm Azalea s 3i et Primula 10 et PREDIKWSat fBN VOO BOMBAO Ned Herv Berk Reeuwijk v m 10 uur dB H S J Kalf van Gouda hjn 3uur Leeedienst Ned Herv ka Blpwijk v ra 10 uur ds R a de Liat B aL 3 aw ds H S J Kalf van Geoda Gcaref kerk vjn Ift aa nj VA u da P WarmeBbeven bsdienmg H A BENOEMING Ds I KI eisen alhier U te Zevenhoven benoenoid tot het geven vaa godsdienstonderwijs bü de Chr Geref Kerk PBCW M UKB STAND VBAAG OVERTREFT AANBOD Dat tn once gemeente veel liefhebbers rijn voer een volkstuintje biykt wel uit het feit dat bet aantal aanvregio m eea volkstuintje den bêashikbaren grcmd verre cnrertr Schoolleven PBE MBBB PB IBW TOmi ZONDA Ned Henv Kerk vjn IQ uur ds J V d Gra f bediening Heilig Avond maal nm 8 uur da D J v d Gr8 ifV Danlczegging Hetlis Avondmaal Minderheidsgroep geen dienst Geref Kerk vjn 10 en n m 6 30 uur I da J Hoekstra Rem G ref Gem vm 10 30 uur ds H C Luyt R K Kerk v ra T 3 en 8 39 tnir Uaogpiis n m 7 mr Lef Leger des Heil v m l mir HedligingadieBst amiddags 12 uvr Zondagsachool n m 3 nvr Het Leger des Heilsiwerk ia Ncd In4Uë Lezing n m 6 uur bidstotbd nj 8 30 uur Varloesingsaamenkemst Stoh4 k PREDIKBEURTEN VOOR ZONAAG Ned Herv Kerk vjn 10 36 aur ds Bevenjuys vaat Zutohen njtk T 30 m r 7 30 Geboren Adriana d van J Schecle en H Sehinkel Adriana Maria d van 3 F van Jaarsveld en J M limwen Geertruida d van P Grootendoixt en J S vaa TaL Getnuwd J Uoddericolk 22 1 en L V Joukua 24 j Ovcdeden Pieler Kluis 13 J14 C H iSai ai ed vaa A Kiraahoui 80 t Haastrecht PURGEMXKS CBB VAN BEBRRT LEGT ZIJN AMBT HEWIt Urijf en dertiK jaar bmgonMestoraska vervnid Aan G V W baron van Hcmerttet Dingshof is op nja verzodc elens bet bereiken vaiT des pensieengErechtigden leeft met ingang van 24 April j I eervol ontslag verleend als biSTgemeeater vaasde gemeentes Stolwijk Haastrechten VUai De heer Vam Hecnert tol Dingshofwerd met ingang van 6 Februari 1907 föt burgemeester van Haastrecht enVlist benoemd zoodat htf vijf en dertig j aar aan het hoofd dez gpmeenlen heeft gestaan Sinds 25 At ril IIOÏbij teven burgemeester vanStolwijk 1 Nieu w g rk e rk a é IJstel PUaUKBCBTKN VO SOMBAO Ned Herv Kerk v m 10 eai ajit Bur ds A B C VeUenweider Geref Kerk vjn U 1 n m 6 uur ds G H Bijkaen Geref Gemeente v m 10 en n m 6 uur le e s di e n st BVBGEBUJKK STAND Ondertrouwd M P Stoppelenburg en P M Boogendam LOOP DEB BKVOLKDia bigekomen J Bakkc it Capdle a d IJasel in s Gravenweg 180 Vertrokken P H Kool s Gravenweg 13A naar Haaetrecht X van Weelde s Gravenweg 126 naar Gouda E van Swu k s Oavenweg 252 naar UtfÉcht Ouderkerk a d IJmcI MEISJE ONDBB een FIETS Moordrecht CttBiXBNTBBKGROOaNG GOEDGEKEURD De IM HMtbig dezer gemeente voor het jaar 1942 is door den wnd commisEans dezer peowmcie goedgekeurd teragcfltvangen Zu sluit op den gewonen dienst a ontvangst en uitgaaf op ƒ 132 630 89 en o den kaïutaaldienst in ontvangst op f 44 164 07 en m u5tgaef op tia tiSfi Teneinde de begrootmg sluitend te kannen maken mbest worden beschikt over een gedeelte ƒ 6500 van het vermoedelijk batig slot van den dienst 1941 Veer oavcorziene uitgaven kon een bedrag van ƒ 2400 woeden geraamd Evenals de laatste jaren ligt eek 1 nog het zwaartepunt der aitgaven in de kosten van ondersteuning van i ehoefUéen en werkloozen Hoewri de werkloQskeid in de gemeente thans erk is afgenomen waardoor een bgcr ds B J Kani H Avondmaal Evangeüsstie v m 10 39 en n m Uad en wielrUder gewond Tbe de rijwielhimdelaar G C Vkm V rik met zun fiets de hoogte van den de heer GetH aad godsdlenstonderwij Langéweg afreed stak een 4 jarig kleindochtertje van den heer A de Waardt achter ees tSataande auto vandaan den weg over De kleine werd tengevolfce van de botsrag oaavérgeworpea terw l de heer Mourft een sciuiiver maakte en tegen het huis bewoohd door den heer C Lingen botste Voor het kind werd de hulp van dakter W i Leeuvaeaborg iaganepen De heer Mourik kreeg verschillende oaitvellingen aaa zijn handen OIXBBKIIMMG BKGRAAFPLAAT Onder toezicht van de Ned Heide Maalscbappv zqn een aantal werkloozen tewerk gesteld aan de uitbreidlBg van de nieuwe algemeene begraafplaats Met den aanvoer van zand aa het egaliseeren van het terrein is eea asBvang gcmadit rer te Nieuwe Ton ge VB8 IN BET I AND Het gebrek aaa veevosiler noodaaakt versciullende boeren het vee in de weid Ie doen hoewel er nog niet veel te eten is WacHink TOUi PREHKBBmTBN IWOB BONDAG Nad Harv Keik Ml ea uur da L Wtiegtedew j Ger Herv KeA M en nr ds W J Smidt Chr Atg Gsm It en unr ds N V d Kraalt Geref Kctk War i W T Zaur deeg Wet en Evang te Ml uur ds U Beer van SfheresiBgaai Onze zaak Is GESLOTEN van 27 APRIL lol BMt 2 MEI D A V YPEREN MARKT 10 SBBsaamam O ln a t ia en Afwetteter veer kóiMMireparaHas Behoorlük satans Kousenftdder Dn Toitstraat 7 O 2182 Uitreiking Diverse Bonicaarten Onder verwüeing naar de publicatie van den burgemeester 4eeer gemeente bencht de leider van den distri iHitiedifiBSt het volgende Qezocbt Kamer deer tenfenum Brieven bo a US bei van dit blad Bi het tudvak van Maaadag B i ril tot aai met Zaterdag M Mei 1942 zullen ifl gebaaw JEteniH woirden uitgoiedtt bonkaarten voor levensmiddelen tabak vaaaaapealataB es vaste brandstoffen en wel alle dagen vaa 1 en 1 13 aoi CiCvnwiFti Men dient op één der d oaa vennalil i boveastaaod IQAvah te komen en wel op dien datum welke op de thans in gebmiksUnde boafcaarten voer tevoaaaiMalm te iJgaataaipiH evenwel met da hteTondwr atiMnikte aü lÉiiiribini B9 het aAnlen der Iwvengenoemdp kaarten dienen te teotdeo nMdcge4 racht tfjaar a R vB O 2184 t aSe distrëbutiestamkaarten van het geain Met te daarky keh e o ee a ée telegvailen SfibsuziuluiB L WWrVrBWpWH fc leopl all 30 APRIL Ge r a£4 een iiiutiijiirouw Prins Hendrikstraal IGI 2 alle persoonltjke textielkaarten 3e serie ven i t gfirpn I ï da hcaitaajt vaar vaste ittan d a t at fen J K ot L vwarop aHe niet aangewezen bannen voorkonoen Taveaa Ullaai vBaaalne C teblettm vaar as en Jaaga moeders worden nitgereikil en wel 1 aaa a s moeders O cu aa rw BMT A DE JilIG OeSTHAVCN BB OUOA Magazijn van Parfum erieea Scheergereedscftap m AHeeen die vrouwen kernen in aaaa eriiteg dte am atteat Caiigc even tnaschea 27 Apnl en 16 Met 1942 van een arte of vroedvreuw kunnen overleggen waaruit Wtf dat zij in de laatste 4 maanden der z ATtingerschap zijn zelfstandte kanraaade erken Adres Mewonw Montagne IB MitmaaNtfaal X U 2186 2 Aan jonge moeders wier kinderen geboren zytt na l Febmarii IMS dai voor 1 Mn IMI p Mitei dag t BM no aal gaa alteaikiar vaaa tateka a t t te plaate ila fc n Mtet beaadea Ut iaar V g g v BaiaMca aa U 21P hiir van dU blad Degeaen ivfar thans geHMga laaaaaaiMilrllait lartenajtn alkeateaipetd op 2 Met 1942 dienen hun nieuwe boakawten af te baten op VrüAif 1 Mei MMS Het BeigMabacbtache Zwembad vraagt met ingang van t Mei a CM gsdipbmeetd Gmoi mhmi Btoem eii 6roentezadtn Oevfeasl zo ap edig mogel k Mft SaUdwMtat M Mff gsmtfani LaarlliiB A rie lOoof SmW Bodegmven Mwi SdliUt tQnkitr Bofdegr Straatweg 67 vrMgt wegen ziekte der tegenwoMdlliF een Wnk iMn n iia l aia s Boodhul Q 3209 J V NSINIilQEli Bhemenmagaziin DE LELIE OEVKAAau een nette VtTtoricstsr T80 at rlidag Achter de Kerk 34 Kaateishuls Mttiyuii srirxcr T EPO 9iit S a mwu c iwnaasBiHn Kam ittspa UwmH Sol Mj M i VUL Padi Hp loiii a Consti t a to tt um er Mif tot BevmdertnJE der Toonkaitat Iachtkruiseks en diverse ndere booten Br no O 2141 bureao v d Wad Aëverfentiëii Midertf bladen nadrf zoaaler eenige AFOEELINO geplaatst BU opgaven voot weer4cieHada tti t votdeende INZKN0INO eïjocbt AAW ONS BUREAU Medinos T ndcrêfffe 5 cent en 65 eat per tube Sterk schuinend Qeviaagd een flinke ÜMJIÉIM b ve tttiMMLaK ate 0 2il2 bur van dit blad eaaek alM waak Qeuda voor bet gevcw va lessen te CMvaspendaaHeadres Soas rf Pac k a w et I9K BiUboMn Öïirs R L mm WKPD6TRAAT0 ÈBHi U leitjï Zandaoa zij tj TAM Utt de la Reitfaao 26 BlMinen en BlMitnibipIpiiiM Vaar b Bj uKdft jidlMKw ka aa i Ml owaMtlK 1 Mk aMdaüait Mt ktitoDte verscheidenheid van rraafe tinten I WMk dW MM I Aanslaand long Echtpw zeekt Zoaal aaL Kamers tete i v nl eiiken l te omirek dr Plorlsweg nr no aw liaac n dit blad fS limfke Tw Wtft bales BMatteet MARM ÖOWA d o rfier