Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1942

ZATERDAG 2S A RlL j GOUDSCH Uitgeverij te Gouda zoekt een flinke V jonge mifl kracht administtatief onderlegd en aticuiaat werkend Brieven onder no G 219 i bureau v d blad Gevraagd NETTE WBBK8TEB voor gel Vrijdag Hoofla SchJelandyd o Zeedijk 5 ItlilkL nu Ligustarum lilamrozen loge Rozen Klimrozen Vente ptimteii Rottplonten rvVruchtboomen CeraniuRitLS Itiiinu Bloemenmagaz ft DE LEUE Te koop een beste NOJBCACmNE Ta bevr Jeruzalonstraat 1 Te hoop nieuw gebouwd BADIOTOBSTEL 1 knops Weth Ventewag H92A Gevraagil Netta Werkster 1 dag per week Spoorwegstraat 13 BoekMnderil D t Laewwsi Turfsfaigel 23 Bet betere adrea voor inbhiden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Pestsageïvenamellngai te koop gevraagd Postzegeliwideil A Sle Leoge Tlendew 7 VERKOOPHinS Doelestraat 29 Tel 3306 Inen veikoop van Antiek en lifodeme MeUbtlaire Goederen Verrekijkers Mi aosoopen enz HDWnUUK SiaooesvoUs I emiddeling voor aHe raskgen atand i en leeütijden ÏFitgefar relaties door geheel Nederlatid bdkht sdiriet en mondding Bui Holland Admlralmgr 219 AmsteMam W Fa W mENBURG ZONEN KLEIWEaSTRAAT £ 2 24 TEL 3368 0 nrKBSAIION FRANbAISB H VONAU R V 6at w € No 48 Téléph Alle r NKiatiM Op hat gebied van JDa IiMdglet Wakatawt U ekTMBw Stevige tialHi aloaisi voor toki en sente De KMae Whiat N Haven IT Ixtni feep vMr Arttea ea lappen Ba uuur MB 4m diMHbu Je B 1 uur trt Teeart owrlBWirn dMrÜMttkatam m Mnt 10 van tMt kwitoor van den distHbutiidÉMWt 4Mn de Nieuwe liHfct nBHioenfcaonen voor M i ril INt M loket M n bov fHK and Iemitaor MB iiM nnnUe i voer za p en leheeneep 1 De afc Aalde tonnuUeren BKMten vMr PeJidenH M i ril IMt Het inkt iBte Id weer in de brievenbue MD boveE eooeRKl kantoer aÖn gedeponeerd Rotsrie J TAN KRANXNBtTRO te Gouda ni ofi Maandag 4 Mei IMt vm elf uur ki Hotel De Zakn m A Maa t eMaar publiek Wikoopen de volgeode alle te Goud gelegen MrairMii iiiiiirii WOONHDIM Gouwe 33 ki 2 gede lten bewoonbMr groot 166 yP VrU wn huur WINKBL en WOONHVffi net a z boventiuia Lethmaetstraat 84 86 hoek Juifauiaatraat Beneden verhMUTd voor ƒ 6 B0 en boven voor 3 00 p w WOONHUIS Mooidr Verlaat 9 Veihuuni voor i p w WOONBinS Singelstr 7 jrfauurd voor 4 J5 p w Beziübttgaig de laatste 3 exfcida en vóAr veritoopdag Mn 10 tot 12 en S tot 4 en flp dien dag vai 9 tot 11 Aanvaaxdiiig op den beÉaaldag 3 JPuni a s Breeder Mi notitiei gKtla b d notaffta ve Dc4Mba r Lux wasLute alle tecrc weefsels veilig en zacht Can prorfwei van d hbrl nn v n SunllgM Zeep Ktdtoit Rinto n lm ToiM Zeep lux BLiin ff X STEEDS IH HAAR v GEDACHTEN 1 H Uw uurwerk defed Dan naar Hoekstra en t loopt apoedig weer perfcctl MP lalipl Hiriiiar Sawn II WeetU dat d Alg Coflp Begrafeni VeieenlKlttc U A te Gouda het aanlge adrea la voor een eerate klaa uitvaart of crematie tegen Itaa rUa dus zonder winaMiaJaof Bel bl een aterfgeval No 3720 op dag en nacht bereikbaar 01 vraagt Inlichtligen aan F C A LAUaEMAN Zoutmanstraat 60 Repareer niet zêiï Loot Uw Huithoudot liidustrjemachine vakkiindig nazien door TH RICKEN llAAIMAeHiilENANDfL IfMrtmanttroat 4 Oe ia OMltrtfiglM IhHlIei Schoenenbonnen 40 MBTUCHTBEELDENdoor Pllér van R n utt bet Doffliaikaocn klooster l ZwoUc De Leidar van den diatrilMitiedieoat beitdrt afwfizing aanvragen voor adboaimiMiniien va het aAaden van auivnai orÖHiliara in de oMand Uei bet yolaeode COMITÉ 1 A irlidag aaBvnicaB aehe e a awb eBaaa PORTOBICX HET LAND VAN AASDBEVINGEN EN CYCLONEN ia THAUA THEATER Kleiweg op Donderdag 30 April IB42 te 7Jeuu Banilddag denaanverlecqt kür medewerking M Mi der idoolaM 170 dO 30 et laaL baL Kaarten verkritgbaafc bli Boekhandel VERKAAIK U Tiendeweg 3 n des avonds aan bet loket Thalla Bioscoop Kleiweg 74 Ue op Doitderd 30 Aoril 1MB nog 0aen oiHoep tot het afhailen van e n aohoenómo hebben ontvaacen wiadt faidbl nwdegedseid dat op bun a styxe ge n atwijadal ia beaohikt In velband met ps ieibeaiünigtaif kan aan bet neer groote aantel aanw en geen penoonmiM kesaUageving oottreni deze afwUzende i eaUiung wonden venenden Zooab reeds destUda in de faute Mtn buis verspreid ciMUtaure IS medegedeeld kan hierover niet worden geoorreapondeerd 2 Afhalen aanvraagfeniBlietesi aehowwmhaniiaH Kvenals m deze maand kunnai a d in de maand Hei 1942 weer fomnuharen voor bet aanvragen van adkoenen bonnen 1 of 2 worden B rbwJi Wii ondergeteekendan ComrelMorhian von da Ondarilnpa Brondwoorborfl MooTfchoppii gavastigd te Anwterdoni ondar DIfectia dar Firmo da Jeng Coy hebben het genoegen oan alle daarbij belanghebbanden te berichten dot heden aan ons la gedaan Rekening en Verantwoording van de gehouden Administratie over het aar 1941 welke door om In orde bevonden zi nde mat onze goedicauring It bekrachtigd Wi ontvingen daarbi in tegenwoordigheid van onderscheiden Heeren Correspondenten en Deelgsnooten eeh nauwkeurig overzicht van dan stond der Maatschappli en mochten óns bl vernieuwing van horen bloei en welstand overtuigen Amsterdam 24 ApNl 1942 F M l Baron VAN GEEN Mr H Th s JACOB Jhr Mr Dr J D H DE BEAUFORT Jhr Mr F J M VAN NISPEN TQT SEVENAER J formuUeren icuonen per week op twe da en nameluk Woensdag en Donderdag vol aia bet faienioder vennelda echeme aan de kfcetten 1 en ol 2 van bet kantoor van den distrsbutiediena Nieuwe Maifct voanaaaiige Aignietenk pel worden atnhiMd en wel voor ben wwr gtealachtaneasn begint met ién der letten H I J op Woenadng 28 Aprd 1 42 K L op Donderdag 30 April 1942 M N O P op Woensdag 6 Mei 1942 Q R T U W op Donderde 7 Iifet 1942 S op noetmiat 13 Mai 1942 V X U Z op Donderdag 14 Mei 1942 A C D E F G op Woensdag 20 Mei 1042 B op Donderdag 21 Méi 1942 H I J op Woensdag 27 Mei 1942 K L op Donderde 28 Mei 1942 en zoo vervolgens steeds twee dagen per week zoodat na 4 weken eUce groep van personen wederom die gelegenheid tot afhaling is geboden Alle bovengenoemde dagea vaa tM t eo van 1 3 30 15 30 uur D strlbutieataaikeartCen dient dienen t worden madetgebraoht en aan den djenstdoeiHlen ambtenaar te worden oivengeiegd De ingevulde f Hmulieran moeten telkens v6ór Sen Zonéa volgende op één der dagen waarop men deze beeft atgebaaild m de brievenbus van bet kantoor van den distributisdienst zun gedeponeerd Formulieren welke lata worden ingediend moetenworden terzijde gelegd Amu4a PRICKNTKCKT binnen korten t d C andere dan bovengenoemd dagen zullen de aanvraagfoimulieren niet worden uiueiëikt terwul afwüIcing van b venvenn dde le ttarin o e eling evenoun kan A zal worden toegestaan TheoUden Masman s Rodio Dcmsorkest laOOUDA Ala extra attractie Bobb a Johnny Walson axeasilrlak STOOMERIJ VERVERIJ Firilia J P MUL K TIENDEWeO 4 TELfF 3267 QOUDA toomgoed en die tot en met 9 Mai lln bewerking worden gegeven kunnen voor Plakitaran nog oigeleyerd worden Likdoorns verwaarloozen hoaft ernotigo gevolgen De normale voet heeft geen likdoorns Dat zQi de eerste verschijnselen van zwakke voetbogen En daartegen helpen geen pleisters of f lieermessen Alleen de pedicure ka da Wzaken wegnemen N V de Oeadfche Steombleefcer vraagt nette meisies leXtijd tusscben 14 en 22 aac bi voorkeur met hst val op da hoogte Aanmejden ten kantore Turfsingel 29 SaaiaffM flBodama padieure larlehttug Op het kaï toot van de Fa DAALMANS tk Co is plaats voor een y U9i Fa B VANTÓNGERLOO WUDSTRAAT 39 TELEFOON 2125 GOUDA jongste bediendec Wy doen onze uiterste best om onze cliënten ook In dezen tijd van hal b aa t a te voorzien wat de markt biedt tegen nllentia pr saa Zie onz collectie imitatie boodscliop en ttdataaMehan Beleefd aanbevelend Uitsluitend schifteliike sollicitatieh STOOMWASSCHERM DAALIMANS tJele aanbevelend H LORJE vraagt MEISJES Spoorairiicrt 21 23 laMoea 233S Ctonda voor alle ofdeetmgen en von olie leeftijden Guntttge ofbeidsvcgfyqqrden DE EINTJES BUBRIEK V v m Kwortjasrubriak wordt opgënotaaai Dtawdags Doadardagi en CatardMV Tarief Betrekkkw itdvertenties 1 8 m M 0 22 eSae 3 m M meer 0 a Andiere advertenties 1 9 m H 0 2i elke 3 m M mear f 0 10 alles blj vooruitbetalmg Aidvor tenties onder maner aan h bureau 10 cent verboogbig Bewgsnummer 5 eent extra Inaendfaig den voOTUfgasaden dag Blieven kuBMB allaaa werden afgehaald dken dag vaij 9 6 uur Zaterdags vaa O 1 ma St anthomicstrAat TCLtFOON t4eS MOE0EBDAO is Bloenvendajg 2de Zondag in Mei te O L Voorradig ronde stokkea Voor UPS BraodkaÉM en Slotenfabriek II V UZERHANOEL P RONO Pz BOUDA Nette Jongeman 30 j zoekt keanism met net meÉije Br no 820 bur v d blad voor verdubtering in elke lengte Jan Paetmus RaMa 142 tel 3720 Voor beter brood i Ier overname gevrsigi VolksUimtJe 225 M Br DO 829 bur v 4 Mad Te koop gevraagd een in goeden staat zgnde Vltogande Hollander Br ix 836 bur V d blad Naatanachlse mod Kbiderwagen en Haard gevraagd Br no 837 Bur v d Blad KlaiwaadO Niaawe INarU CS Zit 8laapkaraer te bwir m of z p is goeden st geen beroeps Br no 796 Bur v d Blad WU Jut beate brood hetft hetft de UaiOen Te huur gevraagd door itmg J e Èil9 arjtk ambt woning od kamen met keuken Gouda of omig Br no 830 bur V a t d Te koop gevraagd SMALFDLHPKOJrECTOB 8 9H of 16 mjD Br no t i Bur V d Blad VASTE WASCHTAFEL te koop geviaaAd Br no 831 bur v d biad Oevr een Joigste bediende Goed werkende uddne ie koop aangeboden G Rook a Gravenweg S89 Nieuwerkeric a d JJmA in deo Uzezfaondel Br no 332 bar v d blaiA Gavtaagd Koftergramoloasi eventueel met ptatien Br no 833 bur v d blad WB BtnOUT blauwe Stilde sebocneo m 36 h Iiekfcea voer m 38 iafa biMan Br Mk 834 bur V d blad avaeH iriah aan vaar alle GevraMd een net bMoa de bov 18 jr goed toon s 2 dags vrq aanmeldep Graaf Floriaweg 38c STUCADOOR EN WITWERKElf MTMKrïÓi gevr van morgens 8 11 u niet ben 18 Jr z k w Aanm aophfaitr W pa 6 u II V Da HwNlteto MaeliiiÉlo air isplnnirl Te koopt o p b ta lbaa dfeen waacbtaCelk stfnomitanp appaotmgen en I Iwte Bd a je iag M apiiiital lengte 1 B SS cM H von Hoeiok waagt Ta kaop een modem Theemeubel en een Phil Radio pracht jgebik geea UJCO NETTE MEISJES laM d tOjaar aAWltr Aaomeidea tta kantore Turf iofd Q 2191 En t ch een leuke inedenM VILTHOED a ge mt oude hoed b om toof 1 Wl t II dot een oude heeranhoed zoo bljztmder geichtkt i om er een echt aafdige lotto ailietli d von te maken Donk z onze speciale behandeling wordt dan bovendim t vilt fvettlg soepel en licht Moisbn Johanna Morkf 70 Gouda iroerheen Hoogstraat 189 Kotterdom Htden wear ontomien een groirie part Lampenkappen Schemerlampen WandverUchting Kinderzitjes Batterijen ISaaSilSflB HIIHMMRV MHnXMiiAaMÉB OOSTHAVSN 19 OOUDA TEUrpOil 2393 U kent onze zacdc Ook in dexan tl d da grootsla sorteart n gl lata Uoa rapenrcrtla iaridMaal Te buur Oeoiaeblleerde KaaMT Br ao 867 bur v d bilad TB KOOP GWVRAAGD veeren uÜ stoelei divM Aaagahedse mime Slaapkamer voor 2 heerai naby Statiao Br no 858 i ur v d ided apeksnljdar Goaiwf Gavraagd lUNK DACaSHSJI Nieuwe Park 2 Bxa Heeiwikapper goed im p i en schapen no 8S0 bur v d blad TB KOOP CpnUAlP oude fietsen met of taée banden Natte Kostganger gevraagd centrum der stad E no 860 bur v d blad Speksniider Gouwe a Wat dort ds tN V C T Aangabodesi een uime Zafof Zit Staaplrafflier gem in bet centf ter stad mooi uitzicbt Br no 861 bur v d bl Komt luisteren Bogen S Leider de beer W KM Te koop OTLINOESBintEAD Beyatassep ja ntooe n 21 Te koop aangeb een prima 8lngaraashna Mne Geen ofk Br no 862 bur v d bL Aangeboden KANO 5H BL Kitop ff laan Ig iMt Dw nieuw varren in elke m i wensdite Uawv onder ff j rtoitie bjj Jioh I Xiofcstia at 10 Teiet RAÓIO GEVRAAGD ItaktoeateL Br no 883 bur v d idad Te koop gevraagd een Plashaiaje ptw Zeilboot Br no 864 bur v d blad Ta ba y RwipMam Gevraagd mtte Naaister voor nieuw an vantelwerk Br ao 8KS bureau van dit blad Te koop gerr door j SADH Opg V meri type en aan Storm Ger Sdiol straat 13a Rotterdam j J Te koop jevraagd OAlBUSBIL voor vasyroote BJUL Br no sy bur v d bhd Ta koop aen paar gedragenktadegicboe n e n maat 32 en eerf fototoeetel 9 x 12 met statief Tie bevragen Krug laan IM TB HDOB wooogaleMdiieid met 0 keulun 3 pasaiaNn Ce tnan stel Br ao 835 bi V d Uad Zfaaken Bmmeis en TsSf worden nieuw door uw te brwigai bfl N V Ua P Bond Pzn Qouday Te koop Tbobdoot Spetsnljder Gomwo 8 KOér 1 Ai MBRMbi g jvoor fieti maadja Te bevragen C Kol AebterwttlanS U Gottdik ook voor reoepM fbn j ten vocaderiactt kakiC MWHsf iM Ka slbt i an ipoots tenkMoaleBiBC tanefai VkMpt vfijbUlv fcO dlrsetia Smeult