Goudsche Courant, maandag 27 april 1942

EERSTE BLAD ris MAANDAG 27 APRIL Ig aa f l CNCHOiSCHE ZELFCmiEK Het Britsehe maandblad Empire Review schrijft dat m de donkere uren na de eerste landing der Japannen op Singapore en de succesvolle doortocht van de Duitsche slagschepen door liet Kanaal dé New York Herald Tribune den toestand zeer juist heeft weeigegeven door in en van de edities de groote kop te plaatsen wü kunnen dezeb oorlog verhezen Het beeft voor de EUigelschen geen zin te wiUen bestryden 70o scnnjft Empire Review verder dat men iets anden gedaan heeft dan het geheele empire op het spel zetten Terwul Engeland steunpunt na stei npunt moest opgeven en de eene levensader na de andere in gevaar kwam te verkeeren vroegen de bondgenooten van GrootBnttannië zich steeds meer af of een land dat zoo slecht weet om te springen met zijn overzeesche bezittingen het verdient dat het na een eventueete overwinning de verloren gebieden weer worden teruggegeven Met zeer veel ze ft ewu z n spreekt men in Engeland thans weliswaar van de oorlogsdoeleinden der Engelschen doch men ziet daarbti het eit over het hoofd dat Engeland wanneer het doorgaat als tot dusver een slechts zoo gering aandeel in een eindoverwinning heeft dat het bü het sluiten van den vrede geen stem in het kapittel meer heeft bij het bepalen vui zijn aanspraken De Britsehe generaals moeten butyds bedenken dat o geen onveranderlijke natuurwet beslaat volgens welke Engeland iederen slag behalve den laatste verliest Een democratie zoo verklaart Sm pi re Review is blijkbaar niet in staat een empire te regeeren De democratieën en in het bijzonder Engelar u hebben door hun slechte emp rebestuur de spilpropaganda waarachtig veel stof geleverd Een vergeIQfcing tusschen dftgene waf de Italiaansche kolonisten van de Libysche wocst n hebben gemaakt en b v de verwaarlozing van de West Indische eflanden door Ingeland is toch ook te duidelijk dan dat men dit ov het hoofd zou kunnen zien De leiding van het ministerie van Koloniën is of door ambitieuze jonge mmisten als springplank gebruikt of liooten wil en ieder die het goed met gegeven aan oude uitgediende nums n vdlk meent moet aan dit werk der zün vlucht behulpzaam is wordt met 500 en ƒ 1000 ten laste van genoem Al b rin ik BU bO b t NowtAa voortt oet ik d Kdd len oamMa van mm diviate di uit bet Zuiden niD Iwwui lant en di k t II momt al drtcen batft doorieuiaakt wat vaa onze ifan BMOMMm noeat Wden iriaogd Als d Spaan ehc Sviite ecna in haar vaj erland tcruckêert zuilen ti baari er haar dapv fea cimul gecB aadbr fataif chrift kunntn uit ulua dab de erkenning van trouw eo dapperheid tot In to lood DMe wa rdeerioc komt ook alle ndcn fonnatikt toe zoow den Hon aarichen als den SIowaMMchen en Kroatuche bondgenoot ZQ hebben roet de grooUte dappeibeid jtn betrouwbaarheid bun taak verricht De drie Itallaaasdie diviaiet zijo den gebeeien winter dooir ondanki de voor hen pö lUke koud gebleven waar lU waren Ook bö hoi il dank zjj hun dapperheuf elke Rutiiiehc inval tot mislukkmg gedoemd geweeit Hetzelfde geldt voor da dappere fotdaten van het verhohita BoeiBcenaebe leger onder bevel van mMnchalk AnieneKU Overal aao het front U eeti langzame verimeltlng vafl de verschillende Euro peeache volken tegenover den geIn enichipivltjKeoi dgodsv jand merkbl r Dit geldt niet ilechti voor de Gfermaanacha vriiwiIUgers in de S S fonnatics maar ook vbor de Belgiache en Franiehe deelnamert aan ezen gemetniehappelUken itrüd Maar ook Utauert Letlanden en Eatlandera Ockraienen en Tartaren hebben deelgenoraen aao den trtjd tegen den bol Jewittiachen wereklvyand Ook de lucfatniacUt van onze bondgenooten heeft te beginnen bü de Finnen tot de Italiaaniche Jagen tce den vUand zware ve rliezra berokkend By dit geweldige Kittoriache lucces behoefde ik slechta fai enkele afzonderItfke gevallen io te grypen Slechts waar de zenuwen bezweken de gehoor jtaamheid te I t achoot of gebrek aan plicblibeief bU de vervulling van de taak aan den dag trad heb ik harde beiliuingen genon en en wel krachtens het touvereine recht dat ik meea van mOn Ouitache volk hiertoe te hebben gekregen Dat mU m dezen itrUd het vaderland t unde daarvoor dank ik hier niet alecbtf in mijn eigen naam maar ook in dienvan onze soldaten Oni allen gemeenaehappelifk mag het trotiche gevoel vervullen en dat preek Ik op dit oogenblik in het bijzonder uit voor de loldaten in de voonte llhie dat wü een lot teboven gekomen ziJn dat een ander honderddertg jaar geleden beeft verbrijzeld I beproeving aldus de Führer die deze winter voor front en vaderland heeft gebracht moet voor ons allen ook een leer zijn Zuiver orgaDisatorlach heb ik de beschikkingen getroffen die noodzakelijk zt n Om a priori tfn herhaling van deuelijka noodtoestanden te voorkonbén De Duitschc spoorwegen zuUoiWen Itomenden winter waar dÏMfe ons ook aantreft hun taak beter vervullen dan den vorigen Van de locomotieven lol d tanlcs tractoren locomobielen en vraditauo s toe uliict leger in het Oosten beter Sijn uitgerust Vobi den afxondcrlijkeii soldaat al ook Ü mocht een dergelijke natuurramp zich herlialcn als gevolg van ervaring en kracbtsmspanning niet meer eoi dergelijke toestand ontstaan als wij nebben beleefd Daiftoa verwaeht Ik overigens aa aader dat de aatle mIJ het JMM ga vend waar niet on Mtwaardal In dienst van de gf4t laak wmHiU ket gaat om kaalaaa of oMrgaaa wordt ge fcai iaatid e gaMadeld tentand In t grltpai leH to magaa haBta l f Proat m Taterbuid tran fortwwMi bestaar e JnsUtie hcbb B aleehls te gehoMiamen aan één Hkaia gadaakte aaaMltik kat Ibakal van de aTerwinBlng Ik vanaak arbalva itea D lt skaa BUkMhg m a HdnddEeWka karettlgiiw dat Ik kat wetUgc Makt baalt aak lader tot varmlllBg iMaUavMektaa to lüet vcr Twvrid to T a w o r dae l an tot gawoon aotataf of keaa aaaadaogealooa It ambt aa tanatto to t aiw dai aa wie kU ook it of walks v ar wo i a i i nsktaa kH ama bealttea Ka wel JoM daaraaa aaadat krt oader aril B aa a aa alaekts oaa eakeiiagaa gaat Ds IWoar betoogde dat in dezen Wd waarin Ui ia maanden niet in naat was gNweest hM front als geheel vcrlot ta goven nUmand een zooge saaiMi welfsfiauteerd recht op ver M kt U HUadf had sinds 33 nog gaaa drto vrifa dagen als verlof opge aisekL Zoo verwachtte hij ook dat de duitfedia justitia begreep dat de natie er niet was om harentwil m ar dat zij er Vas t wille vui de natie Oe FQhrer Boemda seoiM voorbeelden van oiib gl p llik inilde vonnissen tegen de aemaaasto misdadigan in en tQd dat tienduitaidcn brave Daitsche mannen moeten stovei om aaa bat vadarland ds emletqitog éott het bolsjewisme te 1 oipaieji Van OU af zou hQ rechten die kennelQfc bet gebod van dit tijdsgewridit Biet inzagei van hun ambt onthUtesi Tot slot zcide da FOhrar Wij heb bcn oen gawridlMa wkitenlag aditer ons Bet uur lal koniaB dat da traatCB lieb w er uit bun vmtarring zulIm laaoMdcea en dan moet de gesefaiedoottbesltesen wie deten wteter heeft vtriKmMB da aaavallar dte itia Mdiauiuasa idiootwag opoftemdo tl d vetdMUgar dte sldk eenvoud k x tB stalIinMB handhaafde Ik laat wAm vooctdunnd aw da gewrid a drrigMSenten van 01 tM ataadefs De toakomrt sal McrcB fii hoever imza voorberetdin i a voor kat ovarwtnoon vaa ds geva ren voldoende zijn De groote veldheeren van Engeland in Amerika lagen mü angst noch schrik aan De taaktaorlog Mocht in Kageland de gedachte vasten voet krQgen den luchtoorlog tegen de builierfoevolking met nieuwe middelen voort t zetten dan zal ik reeds ten ovéntaan van de geheels wereU het volgende willen vaststellen De heer Churchil is m Mei 1940 met dezen oorlog begonnen Ik heb 4 maaiiden lang gewaarschuwd en gewacht Toen kwant de tijd dat ik gedwongen was te handelen Degene die alleen verantwoordelijk is voor dit soort strijd begon toen te jammeren Ook thans ia myn watfaten geen zwakheid Mag dese ataa ajet bmmt klagen an Jaaken ah Ik mU aa gadwMgaa lal risa een antwoord to gerea dat leor veel leed ever sJJb etgea volk al braageo Ik zal van nn aan weer sfa pw stag vergelden lot deze misdadiger valt en dUn wók beswQkt Als ik het oog richt op de wereW die wij belichamen en op alle mannen met Wie ik het g k heb in vriendschap of bpndgnuwtschap te verkeeren als ik voorts blik op de schsar van mijn politieke leiders in Duitadiland pp mijn Riiksmaanichalk de veldmaarschalken en admiraals n kokwiel generaals en de talrijke andere aanvoerders aan de fronten dan zie ik met het grootste vertrouwen een toekomst tegemoet waarin geen potsemakers doch mannen de geschiedeni 7ullen maken De irtrud m het Oosten zal worden voortRezet De boljewistische kolos zal door ons wnrden slagen totjiij verbrijzeld is Tegen Engeland zelf e ter komt voorloopig het Duitsche onder zeewapen steeds meer in het geweer De heer Churchill heeft reeds in de herfst van 1939 het Engelsche volk ver leVerd dat hij het duikbootgevaar nieester geworden was Nu wil ik hem vandaag verzekeren dat dit gevaar nog nmr eerder hem meester zal worden Al bazelt de Britsdi Amerikaansche pers ook elke week over nieuwe uitvindingen die zullen leiden tot de reddelooïe vernietigia van de duikbooten dan is dit evenmin hieuw als het omgekeerd ook niet nieuw i dat de Duitsdiers en onze bondgenooten hun duikbooten en haar bewapening van Jaar tot jaar verbeteren Wat de Duitsche marine ondanks hun numerieke kleinheid beeft gedaan overtreft verre wat onze zooveel grootere marine in den wereldoorlog In staat w s te presteeren In antwoord op de droiriteaaansbewerinr van Charehill in den herfst vsn 1939 over het einde 4er Dnltsehe dolkboeten kan Ik hem slechts verzekeren d t haar aantal In vast temjio van maand tot maand toeneemt en dat dit thans reeds het grootste aantal onderaeeërs nit den wereldaortog Ver achter sich heeft elaten AU de Italiaanjich Dultsche samenwerking in de Middeliandsehe Zee heeft geleid tot een steeds nauwere kameraadschap en tot steeds grooter succes dan zal de samenwerkin4 van Duitsdiland met Italië en de overige bondgenooten ook op de aidere oorloastooneelen geen minder rroo e resultaten aan den dag leggen Dat de uittariing van Japan tot deelneming aan dezen oorlog overigens wel de stompeinnigste domste daad van onze tegenstanden is gewees is reed weinige maanden bewezen door den heMbaftigen strijd van dit volk Wij Duitschers hebben in deze worsteling om bestaan ot onde gang alleen maar alles te winnen Want het verliezen van dezen oorlog zal n ieder geval ons nde zijn Het barharenduir uii Mid dcnAzië zal over tuiopa koiren als in den tijd der Hunnen of der Morgolentochten Niemand weet dit beter dan de Duitsciie soldaat en de m i hem verbonden naties Mie aan het front het we der l ol8Jewisti30 ie bevrijding van de mensdiheid hebben leeren kennen Engeland kan in dezen oorlog niets winnen Het zal verliezen en dan UI wellicht in zijn geschiedenis het inzicht baanlneken dal men het lot van volkeren en staten niet moet toevertrouwen aan cynische dnrkers of aan geesteszi en In dezen oorlog zal de waarheid zegevieren Zü nu staat aan onze zijde Dat de Voorzienigheid mij heeft uitt voitoren om in zulk een groeten tijd het Duitsche volk te mogen leiden is mi eenige trots Mijn naam en mijn leven wil ik onvoorwaardelijk verbinden aan zijn lot Ik heb tot den Almachtige geen andere tbede te riditen dan ons in de toelu t evenzeer te xetfenen als in het verllden en mij zoolang het leven te laten als in zijn ooj noodig is voor den besüssenden str van het Duitsche volk TOESPRAAK TAN GttRINa Na de rede van den FUhrer hield de voonitter van den Rijksdag Hermann Oöring een toespraak tot den mannen van den Duitschen Rijksdag waarm hij ojtt ide dat het vertrouwen van wear acbt en volk dat de Führer kitiid al gehad heeft in dezen wmter nog groota geworden is En bet volk en vooral de weermacht weten dat wij alles moeten doen om den Fflhrer zijn taak te helpen volbrengen dat wij hem alles moeten geven wat bij noodig heeft En bet volk weet vooral van de wijshekl de rechtvaardigheid de goedheid en groo nd i in het byonder van hot genie van zijn leidibg En omdat het hiervan ovotuigd is voelt hrt plicht allee te doen om den IWrer te belpen V mannen van den Duitschen Rljksdaf noodig ik thans als de afgevaardigden van dit voOe uit bet volgende te bevestiflen Het ktm aan geen twijfel onderhev zQn dat de FQhrer in dezen ooriofitöd Waarin b Duitsche volk gewikkeld is in een strijd van te zijn of niet ts zijn het recht moet hebben om alles te doen wat dient of bijdraagt tot het behalen van de overwinning De Führer moet derhalve zonder aan bestaande rechtavoorachriften gebonden te zQn Jn zijn hoedanigheid van nutrer der natie opperste benUsebber der weermacht chef der lagaaring boofrte bekleeder van bol uitvoemnd Jiezag hoogste geréchteUjke faistantie en teider der party steeds in staat zijn zoo noodig eiken Dttitscber zij het een eenvotidii sol daat of e t offlder een laag of hoog gplaatst ambtenaar of rechter een leidende of een dienende functuumaria der partij een aibaider of een employé met aUe nuddelsn die hem geMst voorkomen te brengen tot vervtiUinig zijner plichten en bij ds t erwaarloozmg daarvan na een consciëntieus onderzoek en ongeacht de zoogenaamde verkregen fechte een gepaste straf op te leggen of hem in een bijzondere procedure zonder instructie te verwij deren uit ziJn ambt zijn rang ot zijn betrekking Dat dit alzoo to verzoek ik u afgevaardigden van het Duitsche volk als den geroepen verte enwoordigers van de Duitsehe natie jegens den rUhrer uitdrukkelijk te bevestigen door van uw zetels op te staan De afgevaardigden bebben zich van iiun zetels verheven Ik constateer hierntede dat de Rijksdag de door den Führer verlangde rechten eenstemmig heeft bevestigd en volgens mijn voorstel Heeft begoten DE DjmiTSCBC mts BN DK RKDK De Kade van den Führer vindt Voorts schrijft het blad De winter die menschenmassa s van de vijand de heldenroem van onze troepen tot lijden bereid de vraag naar de overwinning van dte onmenschelijke aanvallen of dit standhouden werden tegen elkaar afgewogen en de schaal der gerechtigheid Sloeg diep door naar Duitsche z de toen de onvergankelijke deugde Van ons leger haar vulden Het blad schrijft verderr Het gevaar waarmede in het Oosten de vijaind zijn massa s verbond met de doodelijkheid van een nauwelUks ooit beleefd win er is voorbij Wg zyn weer i p De H o n t a g verklaart De Fühier heeft met deze rede voor den Duitschen Rijksdag het laatste appèl tot de Duitsche natie voor de beslissende gevechten van 1942 gericht Hij heeft een uiteenzetting van den oorlogstoestand gegeven waarbij alle troeven en mogeiykheden in de haniden van Duitschland en zijn bondgenooten liggen doch de vijanden van een waren vrede en een nieuwe ordening van Europa en de wereld slechts de ineenstorting van al hun verwachtingen bevat De ▼ lootreriiezen der geallieerden De Frankfurter Ztg bevat een artikel over de vcriieaen van de vloten der geallieerden De totdusver door de tegenstanden toegegeven verlieeen akius het blad zijn tlwuis reeda grooter dan de to le vlootverliezoi van dm wereldoorlog dat bewijst ntet weUc een succes de oorlog tor zee thans door Duitschland en de daarmee verbonden mogendheden wordt gevoerd De offers welke de vloten ven Engeland de Vereenigde Staten en NederlandschIndië tot dusver moesten dragen Müken uit de volgende tabellen Ter vergelijking is opgegévei Dde vkiotsterkte bij het begin van den oorlog Aanwezig Verloren op tot 3 9 J0 5 4 43 19 S 3 M 1 M 1 m 9 at 40 1 n 4t 12 a ss6 2 0 1141 S 4 4B IT IS M m 13 111 9 r t n 4l 8 4 48 5 8 12 12 Britsehe Rijk Uniesdiepen Vliegkampecbepcn Zware kruisen Lichte kruisen Torpedobootjagen Duikbootén Patrouillevaartuigen en waditschepen MijnenL en vegers HulpkruiBerg Hulpschepen Ver Staten Liniesciiepen VUegkampschopaa Zware kniisers Lichte kniisera Torpedobootiagcn Duiniootcn PatnoulUe vaartuigen en wechtaohepen MijnoiL op vefKS Ned Ind ie Kruisen Torpedobootjageia Duikbooten Mijnehl en vegen De Frankf Ztg teekent bQ deze staatjes aan dat by de verlies slechts dte zyn gerekend welk of deort de tegenstanden zijn toegegeven f door tmbetwistbars waanKBUg u het byiimder door aditeraf gemaakte toto s konden wolden vasifeatehl de Amerikaansche verUeaea M Peari Harbour b v Verder merict Iket blad op dat de geallieerden slechts die verliezen melden welke zQ niet kunnen verzwygen Talryke vsfUazen sullen dus niet bekend zijn fsworden want met hst toe n e me nde aantal oótrloasschepen van een bepaald rpe vermindert naluurlük de mofeiykheid de verliezoi aeht raf v st te stdien vloot by bet ina of t na vloot de Un den iet ovenicht kan de verliezen sterk ia alssde begin van den a zoo sterk als de derde ter werdd cüfers zoo men nagaan h van den tegenstander zQn De MTinfe totale verliezen nn de mogendheden van het pact van drte staan tot de varUczcn der gwUtoatdaa in houding 1M3 Waarvan drte verouderd Waarvan WS verouderd Waarvan 0 kteine ktiatvracbtschepen Oe verloreh oortofsscbaica uer gtaUieerden vormen atgaztm van duikbooten een vloot dte drte maal zoo I zenuwrkalmeerende druppek GrfbMl Mrfudenik arin ihDUmU lalBwerciMl middrL Aanbevolen bit oei ttvif rrikkriburhnd upi iv i intMtttunilat ovcnpuaia ll nl aw Üd Bij alle apMlMken mmmmm tms opdat deze konden uitrusten en met ep i zalig nietsdoen een r Jo hoog mogelijk aalsris konden verdienen Thans echter is bet uur gekomen zoo betluit het Engelsche tijdschrift wsarop bet Engels volk voor zon eigen zonden en voor de zonden van zCi vaderen moet boeten BTSUD TBOBN M BtnJkXm Vt Volgen een bericht uit Washinften ia een door ttooaevclt opgssteld programma Ier beatrüding van de inflatie door hem voorgriegd aan zijn naaste medewerkers Het programma behdst o a de distriSutte van alle levenamiddelen en hn aUe verbniiksvoorwerpen en n vencherpte belastingheffingop oortognrinsten waartqj zou worden bepaald dat winsten welke meer bedragen dan 6 van het geïnvesteerde kapitaal onderworpen zullenitfn aan en belasting van 99 het eeo neerkomt op een inl eslagnenung door den staat van alle winsten boven 6 van het kapitaal Verder zal de inkomstenbelasting zoodanig geregeld wiüden dat de belastingbctalen nog slechts de vrge beschikking zullen bo den over een door den staat te bepa len bedrag Dit bedrag zal worden vast esteld op 26 000 of 50 000 d rilar Welk van deae beide bedragen definitief zal worden aangenomen zou nog niet zün Vwrtgesteld DéÉé plamien hebben volgens berlehtett Ut New York in Amerikaivtechekringen veel opzien gebaard In bankMngeala men op grWd van de te ver wachten maatrgelm van meenhig da op de kapitaalmarkt aanzienlijke zigingen te verwachten welke ook en terugakg op de beun suUan hebben in den vorm van koendalingen De vrea hiovoor nam nog toe toen het verhiklde dat het door Roosevelt ontworpen programma ook nieuwe bewsbepalingen zou brengen Men rekent er tevens on dat het particulier jnitiaUef vrywel aan banden tal worden gelegd daar van r e geellngsEiJde ook gesproken zou zQn over en scherper toezicht op de kapitaaliavesteeringen OENnAAL Dtr KKUOSGEVANGENSCHAP ONTVLUCHT De Fransdie generaal Giraud dte zich in Duitsche krijgsgevangenschap bevond is uit de vesting Konigstein gevlucht De goieraal had wn gesondheid sr e de nen grootere vrybeid van beweging gekregen den dood gestraft Voor zijn gpvangMnemlng is een btiooning van 100 000 rm uitgeloofd Ieder die den gevluchten gen aal by BINIENURD 10 i r N S V DB MENSCB CENTRUM VAN DEN STAAT Ter gelegenheid van bet 10 jarig bestaan van de N S V beeft de persreferont der N S V dr W Behr uit 9erlijn een rede gehouden voor e i aantal joumahsten De bijeenkomst w Bd jgewoond door Hauptdienstleiter Sclunidt en een aantal functionarissen van dk N S V en van bet Arbeite bereicfa der SJ A P Xir Rehr zette aan hot begm van zijn r Ie het doel van den huldigen strijd uiteen waarb i hü erop wees dat in het nieuwe Dultsdland den menacfa in het middelpunt van den staat is gesteld Tot nu toe werd de weldadigheid gebruikt om dür aanvullend op te teeden waar een tekort was ontstaan door ten foutieve economie Reeda in deantieke wereld was de mcnsch gecaiuilecrd in dan Jtostiirüs der waren de mensch was een slaaf van ie economie Het nationaal socialisnfei heeft de vraag gesteld hoe in de f laats vsn de Mnvulmnde weldadigheid een werkelijke eoctale orde kon worden gebracht met andere woorden m t recht de totale opkMsing van het sociale vraaptuk Steeds heeft zich deze vraag in de geschiedenis voorgedaan Ook het Christendom was deels een poging het sociate vraagstuk op te lossen Spr behandelde vervolgens de ontwikkeling vtin het sociale vraagstuk in de geschiedenis waart ij hü tot de conelus e kwam dat eeist het nationaaisocialisme een oplossing heeft gevonden In de Gennaansche ruimte welke thans Wordt geschapen zal de mensch de drajfer van de staat wordot Betreffende Engeland zeide dr Rehr dat het Britsehe wereldrijk dat niet Organisch is gegroeid thans ineenstort Spreker wees op den kinderarbeid in Engeland waar m de vorige eeuw kinderen van U jaar in de mijnen arbeidden en in de weveryen te gronde jpngen Hiotegenover stelde spreker bet werk der NSV voor moeder en kind He millioenen kinderen die in Duitschland worden ondergebracht in de kindertehuizen en 4 het land tot behoud en herstel van gezondheid Het natsoc Duitschland ziet in al zyn kinderen de dragers der natie voor wie alles gedaan moet worden om ze lichameluk en geestelyk gezond en sterk w maken en te houden De oplossing van het sociale vraagstuk ligt in het biologische en dit is alleen mogeluk in de Germaanscfae ruimte Daar is bet oude begrip van iiefdadigheid verouderd en zal een nieuw Europa onaantastbaar zün in een orga Utchen opbouw Vervolgens sprak Bereiohsteit MöL Ier de leider van den N S V m het Arbeitsbereich in Nederland over het werk van den Nederlsndscben V rfk8dienst Spn Ker wees om te beginnen erop dat ook bet werk der NS V in d beginne niet eenvoudig is geweest In 1933 heeft hü in een der gouwen in Duitschland het winterhulpwerk georganiseerd Toen werd dit werk opgebouwd met geloof en wil en hiermwte IS een groot resultaat bereikt De Nederlandsehe VoUcsdienst doet bn wcsli met deselfde middelen ger NVD medearbeiden Alleen met de kracht van het hart heeft de N S V zyn resultaten m Duitsciiland bereikt ook de N V D zal resultaten bereken In de huidige omstandigheden is het noodzakelijk dat een enkete sterke organisatie zorgt voor het welzijn van het voBc en dat dit niet is verdeeld over een groot aantal kleine vereenigingeties AANMCU INO V00 DEN AMnOMDIKNST Voor a s stodenten en aj personeel in openbaren dienst td bü het bUzonder onderwys die onder de bepalingen van het arbiidsdienstpliehtbesluit vallen wordt in verband met de groote drukte by de aanmeldingsbureaux de termün van aanmelding voor de kampen per 1 Juni aj varlehgd tot uiteriyk 8 Mei 1942 Zy die zich na den datum aanmelden kunnen alleen nog opgenomen w den in de kampen welke op 4 Jan 1943 aanvangen Voor aj stodenten ten zü dte reeda aan een hoogMChool ot univ aileit studeeren eindigt de diensttud op 24 October 1942 voor de andere categorieën op 14 November 1943 Aanmelding kan ook gtsëhieden IHJ de gemeentehuizen V VEROSOKNINCKNinLAD Het Verordeningenblad bevat een tweede verordening van den Ri scommissaris nopens de behandeling van vüandeiyk vermogen kraohtenr welke het zich in het bezette Nederlandsehe ed bevindende Amerik iansche ver en binnen een week moet worden aangegeven verder een verordening van den Rüksoommisiaris houdende aanvuUng der verordening no 135 1941 betrctfende den dienst van Nederlanden by de Duitsche Weermacht de Waffen S S of bet VrüwilUgerslegioen Nederland en een bea tikking van den secretansgeneraal van het departement van Landbouw en Visschery waarbü suikerwtrkartikelen en al dan niet gevuMe chocolade artikelen als distrftiMiegocderen werden amgeweaen WAAMCHU WING De cooisnissaris van politie cbet van den juatitieelM dienst B I te s Gravenhage raadt aan gtoote voorzidutighdd te betraohten bü het in relatie treden roet bet Alamiieen Administratiea fcantoor van Binnen en Buitenlandsche waardoi Mider welke benaming zaken worden gedaan door Johannes Hubertus Molenaar geboren teRotterdam 14 Ootober 1890 kantomhoudende Laan van Meerdervoort 371 on wonende Pauwcnlaaa 101 to Gn venh gl de ondememing doen pUatsm Laatoteiyk heeft hy door vertegenwoordigen srhuldbrieven groot ƒ 300 J Hig Europa BUEBNK NHST VAN TDDEN N FKONTSXtUDBRS de Deutsche Allgemtij In Zeitung publiceert Hans UaZ 3ciger een artikel onder het oÜ schrift yon Europa Waarm ö schrüft ov tte bü eenkomst van EhS peesche stuoenten en frootstrijdeiVu Dresden Het congres zoo tchrijfi U bood eoi mke mogelukheid om delegaties der studenten ea fiontsS den het groote thema uiteen ie ictta van het huidige historische oogeabS en tevens na M gaan welke reacuesiï wekt worden bff de academische jtuM van ons vasteland door de kwestie SI nieuwe orde te Europa Europa hè opgehouden slechta een aardrffkskim dige ruimto t vormen waarin de voU keren volge ta egoïstische ge iduspuo ten kondm leven Het is met meer Int krachtenveld voor uiteenloopendt et nomische tendenties welker uitvo ring onder invloed vsn Anglo Ameti ksansche economische opvattingen haivdhaving der economische squverei niteil vin het werelddeel ten nadae vsn de Europeesch volken onmogelijk maakte Euhopa staat voor het in iciit dat tezamen met zün politieke en eco nomische neroriëntjeenng en jgt meea Bchappelüke cuRureele gezlndfie d m ontwikkeling moet komen De voor ï drachten m Dresden hsdden deze si punten als middelpunt Ook ie on lihge gesprekken diiaaiden hierom Öt waarnemer kwam verder onder dj indruk van de hooge persoonlijkheid waarde der aanwezigen die allen het stempel droegen van een etraffe soMateske tucht De strüd aan het Oostelijk front vormt voor hen in de natuurïgks voortzetting van hun strüd om de nationale vernieuwing Noren Nederlanden Vlariiirgeü Walen Franschen allen vinden troU sche woorden voor recht en plicht hiiu ner deelneming aan den striy voor een beter Europa Ook zy gevoelen dat dt Europeesch ruimte te klein is gewoN den voor onderlinge verminking dit andere impulsen noodig zün voor een wej naar een grodm toekomst De liefdevol zUn land ie ieder aetigeboren DEMONSTRATIE VAN DEN ARBEIDSDIENST Onder bovenstaand motto zal op t Met 1942 op het Houtrustterrein te Den Hsag door den Nederlandschen Artieids dienst een fe teiyke demonstratie gehouden worden 1300 aai eidamannen zullen daar opmarcbeeren en zullen den toeschouwers door lichaamaoefeningen zang ot muziekeen indrok geven van bun ee lyk willen er kunnen De Nederlandsehe Arbeidsdienst zal voor het eent m ajn bestaan in hel opent aar aantreden om uitdrukkmg ts geven aan zyn verbondenheid met Ook de arbeidsmeisjes die bij dezs demonstratie aanwezig zullen zyn zullet door Meidansen en zang ds toeschouwers zeker weten te boeien Wanneer de 1300 arbeidsmannen met hia blinkende schoppen over de tctvouden zullen opmarcheeren zullai zoowel lÜi als de asbeidsmeisjes er van ovenuigd zun dat lie toeschouwers een guntUg oordeel over hen kunnen veilen zy zulten hun best er voor doen om de achting en eerbied van de toesc M awen te verwerven opdat deze verder in ons volk zullen wiaden uitgedragen Op Zondagmiddag te 15 30 uur vangt de demonstratie aan sn iedereen is van harte welkom De toegang is vry tei wyi er voor g ongd is dat er voer iedereen plaats isi Het vorttoreia Houtrust IS gemakkelijk met verscfaüp lende trams te bereiken Er zqn maatregelen getroff i om na afloop van ds dem istratie het vervoer van het poblidc vtot te doen verloopen Het ia wenadieUik dat de plaatsea on 15 15 uur inganomcn züa Het tcc rein wordt reeda om 14 30 uur voor hel publiek 4 igesteid RAoieniEows B vaaniif l isji m tM CraraofoonMiadek SS OchtcndSTninut 7 00 OnmotoanimaMk 1M OthtnidiyiiinM 7j5 GramoiMmnuxick SJS miO Nieuw bciMhtm S tS olltlek WMimrutJe oimj SJS GrameftKinniitcli all Voor de liuiamum SM AnwMimBtMrkest en aoM lopn J MM KuMnBaHek si pl 1 llW Voor e vrouw IMS AsubUe taxiat IIS Oninofgonmuilek Z ie Otto Hendrtlu ea i Hi orkMt ia 4S AkaaiMJi It W BNO Hietmaen MonomlMtie berldiun HM JM boerderij ontwaakt kiiaterapU 13J9 CM roepofkatt MS Oranlnter Orkeatverien aoUat en nunofooaamiMr MJS ZiekenUmxt 1 10 OramofoonroinMi I J0 iuemeenach orkeat Orssor Serlwi 1S45 17M VoM iciisdj irM BNO mcmra economlidM mlidMen bnmberKlitea ITJO MusettaorkcM B BoHstc U SS Voor ds vrouw lil GranotooniDUilek tSJt Mcerlanda stem vaa het OoettoRt UJS BMO NieuwiberichteB MSS BMD Cmiiu ken bhin nln daeh oven MJS Onmotiioiimuitak ISJS Iieta albuni raluikaal pragruma Vaaat SBJI lleen voor de Hadio Centrsles dl over e n Utnverbuimat met d Studio beecMkkes 7s Oenrd van Krewein en iltn orkoM en loUst 11 Vrijdag de derUcnde en een rins lulitcr K I 11 4S BNO NieuwibCTiehten UW BNO Itelr overiielil n M MM Cnmlooiimuziek BtLvnutiM n ntA m S 45 SIS Zie Rihrertum T SIS Utdtrm lopa n gr pi SM GramotoonmuKiek 1000 Morgenwljillliis 1S U Oramofooninuzlek ID Vroeger en nu 11 0S Zaag piaiio en gramoMamiSdek 1140 Gramofoonmuzlek 12 1 Orgelconeert IX BMO Meuwe en economlaciie berlcbtan 134 PtauwvoonlracM llJS Orunafoonmualek lOt De Lichte Teete Itao Voor de lieken K flO Gramotoon Ik IS4S Zang plano en giamafoDnM MJ BNO Nieuw nanilielie lieaniMnehtcn nas De Meledletan en luWl IS BoieklwwrekUig UM Heporlage l 49 Sakinorteet ISJS BKO NIeinnberWhten U M Sploecl vu don dag ISS aBNO ZeeUwMdi praatle Mlas BNO png Ae uitlendliig Hollimd and the eeohomlii reorgentMnon Voor 8 dt Ces r Iea OramoSoonmutiek Venat J0 1S alleen voor d lUdtoCentrale die over een lljnverbindin mei de Studio betclilkken to lf Cello plano 20 4S Gramofoonmutlek SISO Mevrouw van Straten wit het naadje van de Itoi weten 21 IS Otto Hendrika en ttjn orkMiai 4S BNO NletrwUMriehten Z3 oa Oude koonang grpD UM MJ AvoodwUding