Goudsche Courant, maandag 27 april 1942

gggSTE BLAD MAANDAG 27 APRII 1941 0e psofc ge nera al vond dat de combinatie van straffen voorijl F de Goey IeBodegraven iuist wa Die combinatie was geweest een mamid gevsngenlsstraf en f 500 boete Want verdachte i koffie hebben verkocht in den daadcaüenen handel Dat ontkende hü iemand was alleen maar gdnmen om koffie te wegen De waehtmeesier der marecfiaussee Medcrhand nit Nieuwerbrug had echter Icre aamwijiingen want hü kwara Hhed cnverwBohts en voor een andecc aangdwenheid in den schuur bij verdacMe en hü betrapte 1 de kflffie4e raRtie Van wegen kon geen sprake zijn want er was geen b Hxn Hfke schaal tmuwmi De velteraehter had verdadite eigcnlilk nog nooit kunnen betrappen hoewel hü al difcwfils van den verboden handel werd verdaefif De proe generaal vond de straf Juist du vroeg er bevestiging van De fcrdediger mr la Gro pleitte vrüaparaak suiia dementie Atrest over 14 dagen Bo ko0 BOmaDAMHCHE iCiNiHinN XAAB BOSaOOF Op v aoek van de V VS te B tteidmn wenden pogingen in het werk geet kl om BoHerdaimsche kinderen ue verandering van coigeving nood g hebben va V M jaar voor zes weken hilf ter iriaatae opgenomen te krijgen BOnUMnnCHE TEMMK VBUBNIGING De BÓikoopsdic Tennisvereeniging heeft thans bëttoten om de tennisbanen w Zaterdag 2 Mei aA wadarom voor hiaw toden apen te stellen Ret nievwe haituur dat onlangs is Wgetoedan baiMat uit de heeren 3 F waii vootx mej A J IL Loef ec ilCbaelesdorst pen n i nym B H W Kluis conun van materiaal en 3 A Harteveld algem conunissaris GUOn VtÓB LOSltBOEKEN De burgemees r heeft besloten medeweriiing te verleenen iot het be schacbaar stellen van gelden in ver Duitsche taal in het zevende leerjaar band met de invoering van het leervak van de R K sehoo nEDaanpBT voès nOÊmÊÊsoAO Geref Oem nam 7 uur ds Lamatak van Rotterdam leverde Nadat verdachte inlichtingenfl t et heU van n ke v ii m of dieBen maar dat van het geheel Uat EFFECTENBEURS AMSTERDAM VJl K B Ned Q en Sn A m IM taMMt W Roti D ini CvA Stotk Aand M K TwüiMtra r A tU Ver BUkbite A WWT Ver Pap v Otld lOOH j crkvoor A o VIUOB r fm I 1 in Bm wi I Gr aa B V B MOK ld II H illg MW ii H i ri Iw ii Biil M ie Btw I sMMi aarttm mil vt sii Niev GSoudr A illti Oaatzee A I6I Divarssn A ma Spaar an TraMvawn ACTIEVE roÊBsm J Il ilMIIII II8 WiO HaiMtwdit Mideor ett fraditig au lien gela aMi bmftl HaActrechL het afscheid van ImrgeiBeester Van llClBCPt Vp TmaJwair i jaeungan iaeenl awtoapwU wg a ang ai chift htan H lnatit kortan we hcipten een medeihnetdwaer nttmti wat bc nft de ttitzustmg der nant t fl f f aig de techmart hulgnvM We hchbcn ekregeo een nimwe Btoaat daar het dorp de kindertuwMt aehiik van aUe wielxüder zQn verdwenen anoawBi voamMUfQAMa M eenvoudic l rid t enn l M s £ cUt met Inc ii van 24 April S aja vetzoüi wegens het bereiC van dea pcnioeogerechtigdea K iu eervol onUdacen wu als bur ttitei dcz sonecnten Haastrecht ën StoJwSk a V W baron va tot Diogiiiof Ten akitt werd besloten een niMwe Opeaiiare lefcoal te bwnwen Ware de ocorlog ndet gekomen de Jhirgemeesté van laemertscbool zooals ze genoemd zal werdok zou er al gestaan hebben Of 3 il ril 1923 werd ie beer Van Hewbi tevens btffgemeestei van Stelwvk In de tut standk om ing van de waterleiding JDe Vijf gemeeniten heeft bU eoi groot aandeel ehad ffe regeeriDg erii e zün verdiensten in deze door hon het ridderkruis van de Oranje Kassauorde te verleenen Met heel veel voldoening mag onzeafgetreden burgemeester op zijn 35jarige ambtsperiode terugzien Hij heeft het niet altijd iedereen naar den zin gemaakt dat kan nu eenmaal niet anders wanneer men een verantwoordelijken post bekleedt maar wanneer te gelegenheid lich voordeed dan Week alttjd weer welk een achting de burgerij den burgemeester toedroegen hoe men meeleefde met het burgemeestersgadn in tödem van groote t proeving welke het geenszins gespaard werd In die achting deelde m t bijzonder merrouw baronfane Van Hemert tot Dingïhof baron se vam Wassenaw een burgemeestersvrouw uit duizoid die zteh In den loop der jaren geheel Ingebl prd had en belang stelde m alfes wat de gemeentenaron aangmg Het is wel hoogrt jammer dat van een officJel afscheid niet kan komen aangezien sinds de laatste weken de gezondhddstbestand va den bnrgemeester wodanig wa d t hö elders rjst moest gaan nemen Moge hö spoedig herstellen en nog vele Jaren genieten van eeo weiver diende rost Ammerstol TBEXBOMIENREURINO Vrijdag is alhier de treldiondenkfiuring gehouden AUe aangeboden dieren werden goedgekeurd DE HEER P B V d HBIIQ IS JAAB GEMEENTE AMVEBNAAa BartelQk boUiltaC Op 26 April j l was het M Jaar geleden dat de heer P Efc van den B erg gemeente secretaris van Ammerdt al ambtenaar bij deze geneenie in dienst trad Zaterdag is de jiibilail tin raadfaoize in intiemen kring goh üdlgd Burgemeester Winkler voerde namens het gemeentebestuur en de gemeentenaren het woorij wamin hU wees cp de groote bekwaamhöd en werklust van den secretaris Al Wijk van waardeering bood de burgemeester eei schilderij aan tenwijl mevrouw van d i Berg die met haar doaiter bij de bul diging tegenvroordig wa met een bloemstuk werd vereerd De secretaris bracht den burgemeo ta dank voor de treffende woorden tot hem i qindnn en zcide hü het ge idiaifc op zeer hoogen prijs te stellen Bttckgraven HAAG8CT CaEBBCHTSHOF ttene kotdk Ta mgiaSWiS TS G V W BABON TAN HEMEBT TOT DDÏGSHOF FanMejoto DS simpele bericbt beleekent voor ze ea voor de beide andere geoeeDtën maar niet in het misftt voor tal betntkkene lelf een ipoote verifidtrmg Guitaaf Vincoit WiUem baioa van Hemert tot Dingshof werd op Jou 1B6 te s Gravenhage geboren Aanv nkeli$k bestemd voor den milititeii dienst heeft htj deie carrière liei gevolgd maar zette zijn eerste ichreden in den gcme ntely en dienst lil volontair ter se ret rie van Grocsbeek bü Numegen Vervolgens werkte hil als ambtenaar te Culemborg waargi hü met ingang vso 8 Februari 1907 benoemd werd tot burgemeester van Hiistrecht en Vlist la oiwK er va m A E Schoaten Vüf en L ertig jaren lang heeft dus btttSöneeater r Hemert aan het hcxrfd iiijer gemeente gestaan hü heeft nige generatie nen verdwöneo en ook zien opkomen maar bet aanzien Dier gemeente heeft ia dien tüd verinderingen cmdergaan welke tot in lengte van jaren zullen herinneren aan M bestuuratödpcrk van den thans ifgetreden burgemeester Dé meoite wMaten il 1907 leefde ons dOrp nog in volitrekte nist toen bestonden er nog INn probiemcn we brandden ons petroleumlampje nog aan waterleiIbg dacht niemaiid autoverkeer kent ma niet over een mocdyken oorik wen niet gcqptoken geen sterveSlg had ooit het woord distributie gebgmd kartonv in het licht vaoi dezoi u n tijd j zicB heeiEchte er vrede h au dctp De jonge burgemeester was zonder kitelqkbeden de gemeente binnenIBtsiit B £ hield nu eenmaal niet van ktri k vertoon een eigenschap welke km altqd is bitgeblevco en hq ttvaanïdc zqn ambt met het vaste Nomcmen zqn kradtien ta beai ukUng te stellen het belang der geIKenten h Augvntus van hetzelfde iaar kreeg daarvoor ed votop gelegenheid i het boMit kwam dat de tram Scada Ondewsta zoa wo d n opgeWNo wat veer onze gemeente eeg MUigto iaol ent beteekende Het Mft tocB Biet asB den burgoneester itiui dtet de catastrophe itgh gelaaen is want hQ heelt gecA poging Mtdaan gelaten om onze tram te Maniden Bargenteetter van Remert bleek iM de man te ttjn die zich door anr ima Uet bite oeden Wj bieh er kin de raadsTCTgad ringen em i ia meeoiiigt tp na welke b n wel W in twtaiu bracht met enkele Mrieden Mock ns respecteerde hü tandfiaBt ail ztfn opposanten ea WBditen de nadsdebitten wel eens rikcm geweect zUn aa afioop weid viinkdenliaiid weer tocgestokeo Kte lriacaMe watcrteWag ywe VMCjonse gemc ni ztja ÜB den kwi pMd lAanea Ora ti I geoieaite belangr ke loop dn jaren tot f r Onaitiedv lUS kwam M dtctiieiteitonaagctuk naar voren i i el geen tcfenstaader van electri Htring der gemeente adttte de barpMHter nog Biet den tiSd griMmen gi daa rtoe over te gaan en het moeat 9MMd s 1916 worden inen de WW uit de b roBdng l66 ffoot ga d at de raad bidoot ondank d IPHdMiwenda i m ran MMR de kaoop doot ie l akken heelt er ook de burgeneeaP aict nimmer spijt van g ad tot iJMriclitigc beshiit toeo genomen ii mii de electrificecrhig kwam de S atervooni ning aan de orde vraagstok vond ta kowcmceatar P BcÜHii MB kntfiHK mdcdicer volgde d Bii4 itsaelMiffvoe 4 maar gelukkig ée wvttfteiding jni er ookf x oora hl de iaetrta jatcn van aijB gttUperiode te er veel in onze gej te v e iaiid d Daar mag in de j jeptaau g i imeawl wtadcn de mA wng van 4 pMvincialeB W4 I v n dik ifarnBicai b dftan SI S Uad totiiMd arii Ata B0 DIINa ONBBtWUZBL Tot onderwlfior aan de BJC XIloidMxd alhier ia benoemd de heer A J Kaaien te s OraTenhsge Todr het te Amsterdam gehmiAn exam voor het diploma kostpr admintttzatie in de boekdndckanüen ia gidaagd de heer C Koetsier Ottd Jierk a d IJueL pjüKum L V V a De damv reenigiag L II T O Leer uw feflenstander overwinnen qpeekle ds Slite ronde van den der gen wedstrjid mat den volgenden uitslag M Baan N N 2 J Vlgt J C vander Veonde t 2 M Keef G Mel b 6 4 C Vuök A van Duljn Ó JS Neet A KTeidc 0 2 G Bpoómiaker L C e Rek 1 1 H Tan Walaom H Groen 0 2 De afg npkaoi pafü J Doctera van Iieeawen C Vui e idigde in 2 0 POLS GEBREKEN De hulsvrouw van den landbouwer V Boogerwaard had het cmgetelf t i de stoep voor haar woningte atMdki len warabQ zq zoo ongelukkig kwam te vallen dat z haar pols btalt De hulp van dbkter Werkman uit Goudezak werd ingeroepen BiniGEn DKB STAM Getrouwd Bastiaan Hendrikus van den Heuvel 28 jaair en Jacoba GeerHng 25 jaar Overleden Klaeina Opschoori 69 ja ongehuwd RECHTSZAKEN DE REUSACHTIGE BONNENDIEFSTAL TE AMSTERbAM Voortzetting van de v hooren Het Deutsche Obergericht heeft het verhoor van de verdachten betrokken bü den astronomischen bonnendieistal te Amsterdam waar een heel distributiekantoor werd leeggehaald voortgezet Ook verdadite S ariHaI per bleek reeds eenige vcroordeelingai achter den rug te hebben Z jn belangstelling ging vocsnanielök uit naar botffir c aarten Hq cmtviag ze met ettelgke toew zingen in een gesloten palcket ongeveer een duizend stuks ter waarde van 1000 gtdden waarvan hij er een dritjionderd verkodit en de rest terugpit Zijn broer had htt pakje voor zUn broer in bewaring awgenomen toen deze hl het U ging zwemmen en het later aan de kasteleinsvrouw van café Tauber ter docogifte aan dezen afgegeven Sen paua dagen later hoorde h i dat de politie er naar zocht Hü heeft zich toen bij de politie gemeld en werd gearresteerd Dan wordt gehoord de Haagsche pensionfaottder P A van Dioen Kesseler die Van verdachte gehoord had zocht hem op ei i bood aan zaken te doen HiJ si rak over dit aanbod met zijn compagnon J Petersen koopman in groenten en fruit in den Haag en kof t daarop vijfhonderd bonn i ter waarde v n bijna 3000 gulden Later deed verdachte ook zaken met J Doomheini te den Haag Bronk de Qde en van Es Over alle maaiiden heeft de handel tien tot vijftienduizend gulden beloppen Verdachte ver cnde daaraan ongeveer 3 4000 gulden Van den diefst zeide verdacht niets af te weten Hij verkeerde in de meening dat hü de bonnen uit de tweede of derde hand kocht van menschen die ze op bon beurt ofdtochtea van personen die ved reisden enz Pres U staat onzin te vertellen Hoe verklaart u dan dat daar iAewijzingen bij zatenj Verdachte weet hierop geen afdoende antwoord te geven Hedomusgen is de behandeling voortgezet De afgeloopen twee zittiagadagen werden 12 van de 23 verdachten 0ehocnd degenoi die de inbraak pleegdei en onmiddellijk met hen in oonneetie atooden voor bet i omloop iHengen der bonnen en toewijzingen Thans wMdt 3 Petersen handelaar in gromten en fruit te Den Haag gaheord die aavankelijk samenwerkte met den pensionhouder P van Dieren Deze kenden elkaar doordat zy geruimen tyd in eenzelfde perceel hadden gewomtd Hü had 150e gulden opgespaard en stak ongeveer de heUt daarvan in dezen bonnenhandel Door van Dier inram hy ii cQifi tact met Kesseler die de boi nfi heeft verstrekt over zyn omzet enverdiensten welke laatste ongeveer IMO bedroegen vraagt de presidenthent namen van personen aan wie hqleverde Verdachte Ik weet geen namen het waren allwnaal onbclnnde personen die de htmnen kochten Pn Dan Witt o een uur de tyd om over die namen na te denken Uit het hiernavolgend ariioor van J Schoute koopman en veefiandelaar in de streek van Oostzaan en Purmerend bUjkt dat deee on veer f 16M aan de affair kaeft vadiend Zi n a fzetgebi ed atodUe aidi OA uit tot Xjecuwaiilen PK ROOFMOOKD IR RUSBEBGEN Wegens moord tjlMaB Jh geëiscW Bq de voortai ting van de behandeIteg van den leolADiMXd te RgsbergCB op den 30 iarigen landbouwer Geerts gepleegd op I Juni 1941 beeft de advocaat generaal mr van Velzen na een uitvoöric remtisHsfa dat ruim anitobalf imr duurde tegen den 24jwivn beArijbOeidei F A J Goyaaris bh Breda wegens moord met voorbedadtten rade em tevangeniaatraf gceisAt T n vflfHen jaar BrNRERURD De schuldigen aai Neerland ondergang KEDE PBOF MK Da M VAN GEKECBTEN Vrijdagavond heeft in eoi groote openbare vergadering der N S3 ia den Dierentuin te sGravenhage prot mr dr K van Genechten een rede gehouden getiteld Wie is schuldig aan Neorlands OBdergang Gelijk een Grieksch tragedie noemde spreker het noodlot dat de laatste jaren over ons volk is gekomen Tot voor kort welvaraid in het bezit van rijke kolomen groot in alies waarin een klein volk groot kan zün Thans zonder welvaart zonder koloniën terneergeslagen Dan ryst de vraag Wie zün de schuldigen aan dezen ondergang Eea vraag die door elen beantwoord wordt met die N S B ers die landverraders Langzfiamaan echter scheurt het gordü n vaneen en ziet men de ware schuldigen ZÜ die door hun plichtvergeten houding en lafheid een gfoote schuld Op zich hebben geladen In dilf verband herinnerde prof v n Genechten aan de onbekwame n lichtzinnige houding Van vele officieren zooals die thans blükt uit de thans gevoerde processen Daaruit kan men leerën wie in werkelijkheid de landverraders zijn geweest Terwül de voormalige minister van Buitenlandsche Zaken van Kleffens in een brochure uiteenzet dat men kort voor den negenden Mf i het venrtoeden van gen DuitSchen inval door geheime agenten bevestigd kreeg alhoewel geen zekerheid verkregen werd omtrent den preciesen datum verlieten de opperofficieren in den nacht van 9 op 10 Mei rustig het hoofdkwartier om een biertje te gaan drinken En den volgenden morgen drie en een half uur na den inval moest de opperbevelhetjber door een burger nog met een auto daarheen worden gebracht Hü was zelfs niet in staat de Duitsche vÜegtuigen als zoodanig te heidennen Die militairen echter zijn slechts instrumenten geweest in de handen dier oude heeren die zich regeering noemden en de werkelüke schuldigen zün geweest Van diezelfde van Kleffens die in zün brochure schrijft dal niemand meer dan hq kan gedaan hebben voor de handhaving onzer neutraliteit staat vast dat hü met geheime agenten een samenzweruig voorbereidde tegen den leider en den minister van Buitenlandsche Zaken van het naburige Duitsche volk Deze heeren beloven ons volk over de Engelsche radio dat zü hier terug willen komen Ik hoop dat zü inderdaad terugkomen en ik dan nog de eer heb procureur generaal te zyn applaus Zü op hun beurt zyn echter weer pionnen geweest van krachten die ons volk in liet verderf hebben gestort Belangrqker dan zü is b v een man ais Colijn di in iedere ontplooiing J an het Duitsche Rqk een nadeel zag voor Nederland en alles erop gezet heeft om die ontplooiing ten koste van alles te verhinderen In dit verband herinnerde prof van Genechten aan den economisehen boycot van DuitsAiland door de kapitalistische landen tengevolge waarvan hier grooter werkloosheid onts 1 en tonnen kostelük voedsel op e mestvaalt werd gedeponeerd Wcu in weekuit hebben wü aldus spreker in onze bladen tfgen die politiek gewaarschuwd Laten die dominees en pastdors die thans de schuld werpen op de bezetting bedenken dat wü toen gewaarschuwd hebben voor de straf dif op deze zonde moest volgen Achter de actie legen het nationaalsocialisme zat in de eerste plaats hetJoodsche kapitaal Thans is de sluierdaarover gelicht en weten wq dat demeest infame Jood in ons land DaniëlWolf op één dag 185 000 guldenschonk aan E D D en 200 000 aan denVriji Dem Bond I Achteraf kan men zich afyxagBi boe lu n dit alles geschieden terwül onze weldenkende eenvoudige volksgenooten zulks niet wilden Dit is mogeUjk geworden door het parlementaire stelsel en door de fouten van ons volk zelf In dat stelsel immers was gezonde volksinvloed onmogelük De overigens belachelijke heer Wendelaar heeft It ingezien en gezegd hoe luider de stem van het vplk des te geringer dringt zü door tot bet parlement Het partijenstelsel en de vree voor vnantwoordclijkheid die stee werd afgeschoven waren hiervan de schuld Ieder weldenkende in usivern sitaire en justitieele kringen wist dat onze staatsinstellingen verouderd waren tn radicaal aangepast hadden moeten worden aan de eischen vao dezen tijd Al deze fouten zijn ook onze fouten want het zÜn de fouten van ons volk Wü echter hebben leeren indien dat een volk een gemeenschap is en dat 4ie de veiaBtwoordelükheid dèar wil dragen niet In de eente alleen in orde en tucht het doel bereikt kan worden en zachte heelmeesters stinkende wonden maken Prot van Genechten besloot lijn rede met te wijzen op den groei der N SJB tegen len weerstand in en spoorde de aanwezigen aan zich daarvoor naar vermogen in te zetten sf sssammim DISTRIBUTIENIEUWS Kousen toot kinderen De secretaris generaal van Handel Nü verheid en Scheepvaart maakt bekend dat voor kinderen van O tot en met 3 Jaar kousen kunnen worden gekocht zonder dat daarbq een kousenbort of kousenmachtiging behoeft te worden afgegeven Wel moet het vereischte aantal punten der textielkaart dan wel het verschuldigde aantal gminten worden ingeleverd Personen boven drie jaar dienen 141 het koonen van kousen een kous bon e een kfwwniwcHtWng af t geven tezaipeo met hal cta Bldtgd aantal punicn der textielkaart dan wel het vanctnUied antai g onten Meedoogenlooze bmn aanval op de Nederland sche burgerbevolking M DO H RN RN 1 GEWONDEN yiMtiJM de BBBdddagaten aoo wordt geaaaM baatt en mJtrtafflge Engelsdie bemaaavd ap de burgwbevolking van een plaats in hel Westen dea land plaat gevmden OM groote haogte traoiden de Rngebehe iMhtpitaten een aantal hrisantbomaien bpven eett wa mwük van deiB plaats omlaag waardeer tfa reek wewihidzeB volkanen wnrd venddd an talrijke huizen jverden beschadigd Naar tot nd toe werd vastgesteld zijn hierbü iW borgen gedoed en IC gewond Bil storingsvluehten T a Brltsche vUegtBtgen in den afgeloopen nacht werden doar het emiMg werpen van eenige brisantbommen ees aantal wo H faafieen deels zwaar deels miader ernstig b es chadi gd Schade aaa uiMtaire doelen is doer deae ilBlaaBa nvalien niet aange richt KÜRST ER LEHEREH TENTOONSmUNG VAN NEDERLANDSCHE KimST TE s GRAVENHAGE GEOPEND Zaterdagmorgen is in de zalen van Pulchri StiBlio te s Gravenhage de tMitoonstellin geopend van Nederlandsohe kunstwerken die na dat zij hier tot 10 Mei geopend is geweest naar Zuid Duitachland zal gaan om daar in versdhillende steden getuigenis af te leggen van de krachten die Nederland vertegenwoordigen in het geheel van flfciroipa s cultureele leven De Rükscommissaris Rüksminister dr SeyssInquart die beschermheer der tentoonstellingen is dit is ie twtedt veirameling schilderijien die op deze wgze een rondreis door Duiitschland gaan maken woonde zeH de opening bü Nadat de Maaniste Rueky van Mill en het Zepparoni kwartet hef eerste deel van Robert Schumanns pianuquintet in e diir ten gchoore hadden lH cht voerde prof dr T Goedewaagen het woord Na hem sprak de heer H C van Maasdük WETEHSCHAP DE ELEC I RONEN MICROSCOOF Uit Stockholm seint het D N B dat de uitvinder van den electronenmi croscoop de Duitscher dr Von Boijes daar een rede voer dezen tedmischen vooruitganc heeft gehouden hij lierfte tezamen met den uitvinder en constructeur dr Kuska dit instnmient tot stand gebracht Het vergroot honderdmaal zooveel als de faüéstaande lichtmicroscoop en zal de wetenschap in steaat stellen niéuwe resultaten bij het virus onderzoek te bereikwi Zweedsche industrieelen hebben verzocht dezen microscoop een zeer duur instrument ook voor Zweedsche industxieele en wetenschappelijke doeleinden beschikbaar te stellen SFORÏ voeiBAi N V B UITSLACKM Kampleraickay ma m 4uI b Hecrenveeiv BUuw Wlt O i t r t e t II Ie kl 1 Gooi VSV l f kl B BVW CVV3 1 Overmau riuks 4 1 Mïrtuut Sliulrectlt S Maptunui SW ï ODS ICXMWor 1 O 1 t r i e t UI Ie kt Waseungen Quick 1 KaKtutde PEC a Hengelo TubaaUa 1 1 AGOW Ensch Boyi S O mc Hcraclas 4 D i I t r I o t IV 1 kl Sp kliolzci li rHocniiaad tr t B lmoud Willem U I I NMd Ptnai O t Uiiig indboven 1 1 BVV MW t 0 District V 1 kl Velocitas LSC l Z BaMk BSC a 1 Leeuwarden Achlllet I C Pt € Sc kt Emmen Itlsla L Blauw Wlt heeft den eenten utt wedatrOd niet tot een overwinning kunnen brensen Da Noordal ken slaagden er tn met 2 een punt tk de acht te aleepen het een geen slechte piesuUe la IB BMtict n heeft t Goot het zekere voor het ooMker geaomaa ea VSV met 1 4 alagen Bat ti no maar a nc itai of Iwt protest tefen DRC mtürhlwi wordt toeacwoen In welk geval n een Iwsllialiiffved tryd Modl wu ztiB ga w fL vC at v t aam Btauw wit M IS 1 H RFC MC HJl VA HaarMDs V S V Noteemittii aa K Apiil T X KR A dam mt A 2 A dam Ie ÏT N Wi Wn s Grav Ie Si lOm DM Kdaiè lens fT H H B v Oar Z 17 4 NX M AMMnrtHnsM HypJMnun rr Ot I B B 101 vdB lsJuij Ü 1 lom Lev zSep MQ 4 tW 105 AMDKLEU Ml en alln8l8lllna i WH A dam Bank A lUi IneasM Bank A tmi m Hcdcri Baak A U8 lU II I H UK O m Rott Ban i Ver MM Twent Bk BAA HA limigh ii iraiiiilin Alfl MorH gcwA m Heainat Aapd lÜH U8 K H Hoogiw A Kon N Zout VA m LsBt Ua UKMpA fU IMOltriMO t GOO Ia hal easiaa hwfl Qriac fcCMU War nlnmi deed haar oiUaiva plicht an klopt d NQmcgcnaran mat i daar AGoT mat woh na da Boya li ook hier str d antk ie lBdlf4 hard lala vi ide Qiddtett want dia haallatentfe onli Uu tegen AOOW aa alai inse allRi Maolacen ata di da met ilaehts I w rt achtenrtaod op de Sa plaats aen traali pr tatle Susehede corgde niet verder af te iiak r i door aen tage dp PBC en Rerarlea kwam mat haar 1 tega op incc taoalotta sas 1 1 da hoYenste ham van da ranglUat lareM rac noch NBC hebban dit aalaoendanrmdo dingen gedaan Een merkwaardige Breatatta leverde li bantta Uit haar chtjnbaar hopelooia paan t heeft U jich d or een marntficken ahtc apurt terelotte nne ten keate van haar slaclcenoota Hengelo Rpr d ger l i I l I rt l I O 0 o 7 Cl I g w gU l pt V t A OpV V Quidt WagMiIngen Enschede Heracles Tubanüa PE C NEC Eticch Boys Hengelo UU 1 SM IS U t S IS IS u a SM a a T I IS s 1 s ia U S i M 14 4 sn n la s 4 M IS S 14 1 S 4 9 14 IS S 1 II II 47 In het Zuiden la de besIlKslng ijpv ll Rtoeda door het teleurstellpndp KPhike sii l van Willem n tegen Helmond stond het kan pioenschap van Eindhoven vast maar bovei dien namen de leldcra door een pint o i Longa te veroveren het tekere voor bel or lefcere Van de thulsclubs waren dat otbtcKende resultaten en vooral voor Helmond kaïi dit puntje van gewicht ztjn Picus sloot het seizoen met een 2 0 zege in Tilburg op Noad en ia daarmede meteen binnen Roermond pikte S ceer kostbare en ottver aehte punten op In Spckhotaerheide nodft bet er voor Noad wel heel slecht Is gaan uitzien Boogiteni kan d nog met Roermond en Helmond gelQk komen BW verdrong MW van de 4e plaats door den Umburgera aen i o nederlaag toe te brengen g gw gL vl pt V t tem Eindhoven 23 13 2 33 W l l M NA C ig 13 4 31 71 3a I o Willem S 12 3 31 46 M i o B V V 2a 11 XI 47 M 1 1 S M VV s 11 I H Spekh held n 1 22 47 M I C Umgi ai 8 I e PS V 22 7 10 I L S7 44 13 Aia es 9 n Plcus 22 4 £ Zl 2 11 11 23 41 5 Kebnond 22 3 13 12 20 SS ll M Nood 21 3 14 10 JO M 0 T Xa het hooge Noorden ia Velocitas OSS methaar gelUk spel tegen LSC geducht tegengevallen en daar Sneek met 2 1 van HSr won is de situatie nu zAó geworden dat Inde laatste AvedstrtJden over h t lot van Velocitas LSC en Sneek moet worden beslist Met het volgende programma Veendam Sneek AchlUes LSC en Velocitas Leeuwarden staan de Gronlncers ec Bag het gunstigsvoor maar Leeuwarden won met het eenige doelpunt van Achilles ga CW gL L pt V t g n 18 14 ia M 31 77 31 1 72 M 52 1 l 20 4B 41 1 11 ï It Heerenveen o v a v 18 18 HSC tt 42 4814 3346 Wl 14 37 SS o rs 13 32 37 I 7 2 U W Xceuwarden B Ouick AchiUes Veendam Velocitas Sneek IT 4 4 9 12 1 3B 0 70 IB 1 klaaaa heeft RCH ondervonden hoe moeilDk het spelen is tegen een dcgradatle eandklaat HRC snoepten den leiders een puntia B Gelukkig voor de Haarlemmers verloor ZfC in Wormerveer hetgeen we al verwacht haeden In B deelden Volewyckers en vrienden schaar met 2 3 de e r en daar HVC bU Ar won duurt de spanning er btl dit drtetsl nog onverminderd voort In district II htjnt Laakkwartier t Und van de rekening te zullen worden BMT herstelde zich van haar nederlaag tegen Vloa en kloeg Laakkwartier met 2 1 waardoor zt de vóór laatste plaats verliet VDL boekte een buitengewoon kosUUira 1 0 zege op Quick dia haar redding lian beteekenen Hetzelfde geldt voor HVV dat met met minder o ü 5 2 van Gouda won ÜVV en Velox wonnen resp met 3 2 en T 1 Er reet nog Mn wedstrtid zoodat er alle kans is dat ook hier de partlfen galtlx eindig gs gw gt vl pt V t gem Vehn M 1 3 31 97 13 lAI tr V V U 14 3 1 31 9 34 i et Gouda M 7 18 44 1 I li Oiucfc IT g 3 18 40 33 1 m Ü V li T 1 S 17 M 41 QXi B V V U g g 18 37 37 Ml Benulea IS 1 2 18 53 96 0 1 1 VHJL ia g M 18 40 64 0 1 1 BMi IS I 8 U 46 0 9f3 Laakkwartier MM 3S 4B 0 71 Vin 18 3 M a 84 OiS In B behaalda Ureptuiras eindelijk eer eaa aen fllBka zege ditmaal op SW dat den laatsten tfld erf aflakt en nu met 3 1 verloor OvermaBS had geen medelOdan met nuks 4 1 dat daardoor ia d gevaarlQke ateeblUft HatUnlt boekte 2 teer koatbare punten o en medegHBdlfdb voor da laatste plaats SUaAwht h tfa B aiA cea strop Is voor Ualtas Naptunus schoot mat haat zag op SV ethter niet fieri veel op want Excelalor won en moe Dken uit w datrltd ia Dordt tegenOIJS mat 4 3 B heett dua oog att d debeste kansen 4I SVW won bulten verwachting met 3 1 van CW en staka zich daatdooi vaillg ga gw gt vt pti V t gem 1 2 M M ia if 19 U 18 11 M IS T 6 7 17 M 4 n 3 ig 4 n I 36 41 16 l r l Ji 1 0 1 II 0 11 o r4 0 1 1 5 20 7 U 43 M 7 16 31 81 M 17 M a 14 a 12 U 27 44 0 71 13 m o r il n 0 11 XxeeMor Neptunvs C V V s v v Ovarmaaa S VW OJ jS flohs SUedrccht Martinet IMtas Dl KAttflOeNSWEOSTRUDKN VOOR ZONDAO A g Ret programma voor da kamploenswedttrUden nénwl voor Zondag I Mei hildt ala Volg Den Haag AJ 4 H renva Ams térdam Kauw Wt Mndho en Voort wordt een be llasinfB edstri d geseeld tusachen Qutcfc ah A a O V V doch bel v M la nog i t hokead K H lOlX i 6 VA i W bit 1941 4 Hij in fiseetiè AJe Ibmits Ua ua IW Öavé OUat Cl M ItüK rakker W t OosI Bonwo Mil I U8 Oordt FMr MIt Ii M 171 Kon f tr mn Ut X B a8 va r t BoU Abmt tm Jav CUna i L IW sHsMMMi Ned 184 O 1 Mi 166 StiHtaranaarnttningen Ikndclav A dam ui out li d 4Bd B Ud 1 l£l Ver Votst C M MH TMMIiMiMMmgwIiWail iMi4£ ia m mn lt Dtim turn evA p inn tatMibablt evA J80 ii iigiiiMiiiiiiiiim A da B bb A IMM mH it Bo I l Kfi èi Br B Un m v H fati Aut B G B vAMMK Oi Prat A 175 mH