Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1942

GOUDSCHE m m pihsdag 28 April 1942 Ut Jaargang No 20920 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BnrMiii BKT SI tKUSt KU roMrekealBg S M Chefredacteur t TO nER Oouda 06 volgende phase van den oorlog 8 rlijn gelooft niet oan Anglo tnerikoansche invasie pionnen fj spetingen in oerlfana mei het ii s Duitsche offensief VRBDEGEHECHTSHOP Volledig eerherstel van overste Mussert Ontstdlende militaire verhoudingen in oorlogstijd De res kapitein Bom en de res 1ste luitenant Kmitl f verpordeeld resp tot 10 en 20 jaren gevangenisstraf Bet gissen en raden van de vijaijden d landen aangesloten bU het pact MD drie wanneer en waar het te verSiten Duitsche ottenjief zal beginJo wordt in militaire kringen te jaiijn Tnet belangstelling gevolgd meldt het DJÏ B Van Duitsche zijde M men In disrerdeeldheid der me gglgen een zeer opmerkelyk teeken de in Engeland m de Sovjet Unie a ie Vereen Staten heerschende on iierii td Uea ziet hierm de opemlijke ftenning van him zwakte Weliswaar liat de vjuand met W x rden groote naiondigingon van hef offensief ter bilnieenng van de eigen gemoederen jj wereld insturen strikt genomen echter neemt hij een afwachtende houding UB daar h in het geheel niet meer eaties met kans op doorslaggevend inoces oodamemen kan Deze erkenniBg die in het vyandelijke kamp nog met eischen naar een invasie op het i peesche continent ordt gegargeeni ia eeai gevolg van gebeurtenisna die zich sedert de uitbreiding van jea oorlog tot het Oost Aziatische en nUe Zuidzeegebied slag hm slag hertuld heeft ar alle berekeningen van In vijand ovetboop heeft gegooid Nog tot begin December waren de bereketlPfen isliet blfzonder van de Anglojnöikaanache mogendheden op drie mieeide gevolgtrekkingen gebaseerd l Het toea nog op den achtergrdnd tÜDiie deelnemen vam de Vereemgde lliriMi aan dn oorktg zal Engeland H iditen de mogendheden van het rt van dii ter zee totaal wurgen en Initiatieven der spilmogendheden Mdammen t Als gevolg van het niet deelnemen Mp het voor alechts zeer korten tljd boekende deelnemmi aan directe taOgnperaitief Stille Oceaan en als rSg van de op volle tocreii gebrachte = = lusi mer nei S n eBJ OT ucti SalieUik i kldd g en fa en weet Affloika zal zooveel oorlogsmaterii De Jtett iJ Todt aan de KaBaancut Eén der zwaarste lange aMandbatterUen aan de Kanaalkuat wend met den naam van haar bouw r gedoopt Deze battery zal voor eeuwig van de daden getuigen van den man dien wD heden herdodcen zri de commandant van de Marine aan de Kaaaalkoct b l de i w dinmiieefatigfaehl Hoffmtam PX De ttu Ben der Tooniaaaute figuren In liet TBorjuu heeft weer z n belanipi ke lAiati op de akken ingenomen De TOgdvetschrikker wordt naar zijn t andplaa c get adit i PalV0oon JVoffce idt de Vereen Staten komen dat doorItraraitties aan de Sovjet Une de reusMitige verliezen in de zomer en herfst noden van 1941 wat het materieel betreft zouden kunnen worden gecompenseerd 3 De hards wnter zal blijken onze beite bondgenoot te zijn Bü voortgelette massale aanvallen van de SovjetRmsen zal het DuitSche veldleger ten slotte toch de ruggegraiat gebroken hmnen wordeij Op zijn minst echter üniden de Duitsche legers zoo verzwakt worden dat generaal Tüd in samenWAing met de beide andere genoemk factoren een November 1 18 zou Uien terugkeeren Al deze berekeningen zijn onjuist gebWren Het deelnemen vans Amerika tt den oorlog is niet een verlichting toth een zeer nadeelig zaakje voor de Wden gebleken Noemenswaardige levtTsnti van oorlogsmaterieel aan Sovjet Unie konden en kunnen niet l l an worden daar men het als ge van t verliezen van groote grondWgebieden schaarsch geworden mateWzeer dringend voor de eigen be tflen noodig heeft en alleen leverènj kan uitvoeren die tengevolge van 2 gebrek aan scheepsruimte wat de Weelheid betreft nog niet eens proMudistisclft waarde hebben Volgens Jleture Post i alleen al in de wen Staten de behoefte aan scheeps J bierieën jlbo groot dat niet volJJjMe grondstotfen voorradig ztjn om 1 nieuw schip met de verelschte JWUnerieën te kunnen uitrusten En jjjtotte zijn door den harden Duity afweer en de astronMnische ver21 v de bolsjewisten tijdens de jPJ Bveehten tezamen met de zware ekche nederlagen in Noord Afrika laatste verwachtingen van den inzake het verslaan der spilmo wedai ta Europa de bodem inge t den a tergmmd van deze feiten J ouwt men i krin van de 2 genoraliteit en admiraliteit 4 eischen van de vijanden naar J fflvaaie in Europa door vloot en a nnaties der Engelschen en Amej en Duitsche militairen staan des eler tegenover dezen eisch daar r oert Andalmes Narvik Duinket Compiegne en Kreta door de e Duits e leiding genomen 8 1 Europa voor een of 2 ï langrijke verrassing bevel I eiiwe meHndea en w pen Bien ook Uev tv liet moment onr UBBCBskaMcn leed bepniefr toaeht tw het aeg der wereld taMwnbewtJien j men van Duitsche zijde echter ifc Z oo dwaas houdt w vUand reeds herhaaWelqk ten j le van de Duitad leiding ge elooft men in Berlijn StiS werk k nsUg graneenW eh Amerikaanacbe acties van z noodigt met bJ tiiing naar St Nazaiire en Bouigj venaüi vo Mrtieen Landen en gton uit Over het door de A Sovj BuaÜBKl gweverde oorlogsmaterieel haalt men in Berlijn de schouders op Mai herinnert er hier aan welke hoeveelheden noodig z n om alleen een enkel leger van een voldoende uitrusting te voorzien die by het bestaande en steeds noodtottiger wordende gebrek aan scheepsruimte m het geheel met te transporteeren zyn Overigens beschouwt men van Duit schy zude het Engelsche en Amerikaansche oorlogsmaterieel als welkor men buit in komende veldslagen Een voorproefje van deze veldslagen hebben de Sovjet Russén reeds gehad en wel aan het Zuidelyke en Centrale en het byzonder aan het Noordelijke front en onlangs ook in het gel ed van de 8wir Waar echter zal nu het Duitsche offensief losbatrsten Deze vraag van den vyand kenmerkt hem reeds aü den belegerde Globale tangbewegingen doemen thans reeds voor de militaire deskundigen op nl omsingeUngsoperaties waarby ook de zee en luchtstrijdkrachten van de niogendheden van het pact van drie volgwis een gemeenschappelyk plan de gebieden afsnij den waarover dè Anglo Amerikaansche grootspraak meende te kunnen triomfeeren Geen rmddagslaapje in Indië meer JAFANNEBS SCHAFFEN DS SIESTA AF Volgens de A s a h i hebben de Tapansche militaire autoriteiten bepaald dat met mgang van 29 April den verjaardag van den keizer Van Japan het in Ned Indië heerschende gebruik van de siesta wordt afgeschaft Wegens de felle hitte rust hier het werk ki de Volgens de nieuwe verordening moeten alle overheidsbureaux banken en bedrij venv maar ook alle winkels voortdurend geopend zijn de winkels zelfs tot tien uur s avonds Daar thans alle Aziatische volkeren mede werken aan de reorganisatie van Azië is het volgens de opvatting der Japansche autoriteiten onmogelijk de traditioneele siesta te handhaven luunigratie op groote schaal Uit een beri ht in de Deutsche Zcitung l d Niederlanden dat meldmg maakt van het te werk stellen m het bezette gebied van Ned Indié van eenige duizenden Japansche landbouwers en boscfibouwktmdigen trekt Het Nationale Dagblad de conclusie dat dus niet alleen op Sumatra zooals onlangs werd bericht doch ook in de andere gebiedsdeelen van den Archipel Japansche immigratie op aanzienlijke schaal te verwachten zal zyn Na de bezetting zoo meldt de Kölnische ZeitAing zetten de Japanners er alles op de grondstofbronnen in de veroverde gebieden zoo snel mogelijk tot verdere ontwikkeling te brengen Byzonderc aandacht wordt besteed aan de olieproductie zooals reeds werd gemeld zullen in den loop van dezen zomer de bronnen van Tjepoe en die in de buurt van Soerabaja volledig Sn bedrijf worden gesteld Nadat de branden gebluscht waren werden de bennodigde machines thans reeds opgesteld Het Japansche bestuursapparaatvoor Ned Indië omvat aldus het blad vijf afdeelingen Bestuur Veiligheid Handel en Industrie Financien en Landbouw if Maatregelen to v de prljzencontWJle zijn reeds getroffen lijk men heeft kunnen lezen en de JieUutingen w trden verhoogd ter voorkoming van het maken van overwinst Goederen van Japanschen oorsprong zijn alweer te koop in alle winkels hetgeen vansroot belang is voor de inheemsche volkingi waarvoor de goedkoope Jniansche producten de laatste jareri vóór den oorlog een uitkomst betee enden Hierbij dient echter aangetee ond aldus een medewerker van Het Nationale Dagblad dat indien het bericht omtrent gelijkschakeling van de yen met den gulden waarheid inlanders en Nederlanders niet ten bevat dit laatste de koopkracht van goede zal konu n Expiqltatie der bodemsehatten Van belang is voorts de opMchting der Bank vopr de ontwikkeling der Zuidzeegebieden welke factorijen zal hebben te Bktavia Soerabaja Palembang en Mafcassfir Haar taak zal voornamelijk bestaari in het bijeenbrengen van kapitaal behoodigd voor het eX ploiteeren van de lood kopen en tinmijnene doch ook Voor den inkoop van voedingsmiddelen waaronder in de eerste plaats rijst In dit vertsand verdient een Domei b icht de aandacht volgens hetwelk de rijstoogst op Java dit jaar 30 pet boven het gemiddelde zal liggen en voldoende zal zyn oni de totale behoefte van Ned Indië te dekken in tegenstelling dus met vroeger toen veel rijst moest worden ingevoerd voomamelyk uit Siara en Indo China Naast de groote Japsnsche bankinstellingen en handelscdncems worden ook filialen van bekende reederüen en mynbouVbedrilven in den Indischen archipel opgericht Zoo ü volgens het HamburgerFremdénblatt het werfbedryf voor de oorlogsmarme 0 gedragen aan het machtige Mitsubishiconcern en het Bedrijf de tmgroevai op Banka alsmede de exploitatie der sfeenkolenmijnBn eveneens Tenslotte nog de mededeeling dat e Copraondememingen ia het Menadosche Celebes bmnenkort onder Japansche leiding zullen worden heropend dat de spoorlijnen opi Java de producten van het eiland mckisief suiker en koffie weer iMiar de u tvoerhavens vervoeren en dat de Japansche troepentransportschepen op d terugreis naar het moederland gebruikt worden om de tropische productem tè verschepen waardoor Japan s behoefte aan levensmiddelen volgens kolonel Okada den hier aan het woord zünden woordvoerder der regeering in de naaste toekomst ruimschoots gedekt zal worden De Asahl Sjiniboen meldt dat in het oliecentrum Balik Papan weer een groote bedryvi eid heerscht De pijpleidingen die het honderd kiloMeter afgelegen Sanga en de olievelden van Sambodja met de stad verbinden zijn door het Japansche leger weer hersteld De olieproductie van Ned Borneo bedroeg in 1938 naar schatting 1 7 millioen toni Bet burgarlQk bestuur op Java V momen wordt dat de nam van 350 inlanders flie aangesteld zyn op posten van het civiele bestuur te Batavia Bandoeng Semarang Soerabaja en in andere gebieden op Java morgen bekend zullen worden gemaakt ter gelegenheid van den verjaardag van den Japanschen keizer Tevens wordt bekend dat de huidige burgemeester van Batavia in functie zal blijïen Arbeiders en kantoorbedienden schenkt hier aandacht aan AU je in Duitschland werkt help je dan de vijand Neen dan zou ook iedere arbeiil n Nederland den zoogenaamden vijand he en Laat je niet door vaUche propaganda afschrikken moar neem toerfc door oon looar het is Dat i in Duitschland het g eval Laat je door het arbeid ureau in je woonplaats inlichten Het Vredegerechtshof heeft den Tes kapitein Bom en den reserve 1ste hiit Kruithof in verband met het neerschieten vaji overste Mussert te Dordrecht tot resp It en 20 ja w gevangenisstraf veroordeeld Aan het arrest ia het vol ende ontleend Naar aanleiding van de vooj het hofafgelegde verklaringeirvan getuigen en de opgaven der verdachten overweegt het hof het volgende Uit de verklaringen van de getuigen den Boer yan der Flier van der Mark de Roon van Ingen Schenau zoomede uit de bekentenis van den verdachte is komen vast te staan dat op 14 Mei 1940 omstreeks 4 uur des namiddags de verdachte Kruithof eenige malen met zijn dienstpistool heeft geschoten op den luitenant kolonel Mussert tengevolge waarvan deze zoodanig is ver wond dat hü aan de bekomen verwondingen is overleden gelijk door de getuigendeskundigen Bauer en Folmer wordt bevestigd Uit de verklaringen van eerstbedoelde getuigen zoemede uit de b entenia van den verdachte Bom ia gebleken dat deze ter zelfde plaatse en tüd genoemden luitenantkolonel Mussert onder bedreiging met zijn dienstpistool heeft gesommeerd de handen omhoog te houdéi en zich als arrestant aan hem verdadhte over te geven Verdachten hebben ter rechtvaardiging van hun daad aangevoerd dat zij zich gerecht 4 achtten ten luitenant kolonel Mussert hoewel hun meerdere in rang te arresteeren vermits zij overtuigd waren in het belang der landsverdediging idaartoe verplicht te zijn Bovendien heeft de verdachte Kruithof er zich op beroepen uit zelfverdediging te hebben gehandeld toen hij de doodelijk schoten loste omdat hij in de meening verkeerde dèt de luitenantkolonel Mussert bij verzet tegen zijn arrestatie van zyn vuurwapen gebruik wilde maken Voorzoover het klaarblijkelijk be roep op noodweer door verdachte Kruithof gedèan afhankelijk is van de vraag naar de rechtmatigheid der arrestatie van den luitenant kolonel Mussert door beide verdachten stelt het hof in de eerste plaats dienaangaande het volgende vast Venfachten zijnde de reserve kapitein Bom en de resepve eerste luiteliattt JCruithof hebben zich vergrepen aan de waardigheid en de vrijheid van den luitenant kolonel Mussert hun meerdere in rang zonder dat zy persoonlijk eni uit eigen ervarmg volgens de uitdrukkelijke verklaring van beide verdachten eenige handelwijze van dien luitenant kolonel hadden vastgesteld waaruit zij redelijkerwijze de overtuiging konden bekomen omtrent landsverraderlyke bedoelingen zijnerzijds Older deze omstandighe ten is het Hof van oordeel dat de arrestatie door de verdachten van den luitenant kolonel Mussert op eigen gezag zond eenige daartoe bekomen opdracht of aanwijzing in den meest volstrekten zin als onrechtmatig moet worden aangemerkt waarbij nog als bijzonder verzwarende omstandigheid komt dat verdachten deze daad hebben gepleegd in tyd van oorlog wanneer de militaire verhoudingen van gezag en tucht op de nauwgezetste wyze in acht genomen behooren te worden Weliswaar is door den raadsman der verdachten aangevoerd dat in verband met het bepaalde in artikel 67 sub 3 van hef Wetboek van Militair Strafrecht de kapitein Bom krachtens zyn hoedanigheid van vakcommandant binnen het betrokken vak de meerdere zou zijn geweest van den luitenant kolonel Mussert die in het bedoelde gebied zelf geen commando zou hebben gehad zoodat de kapitein Bom optredend tegen den luitenantkolonel Mussert gelijk hij deed in deze omstandigheden niet geacht kon worden tegen zijn meerdere te zijn opgetreden Naar het oordeel van het hof vindt deze opvatting echter in zooverre geen tteun in de aangehaalde bepaling als de luitenantkolonel Mussert voor en ten tyde zijner arrestatie niet alleen op geenerlel wyze bö de verdediging van bedoeld vak beti okken was maar zich evenmin gemengd had in de bevelsverhoudingen binnen bedoeld vak en daartoe ook geenszins het voornemen te kennen had gegeven zoodat te zijnen opzichte er geen sprake van kon zön dat hu onder de bevelen van verdachte Bom als vakcommandant zou hebben gestfan Voorts la door verdachten ter rechtvaardiging van hun handelwtjEe een beroep j daan op een samenloop van omstandigheden weDce als overmacht op hen zou hebben gewerkt tengevolge waarvan zQ ertoe zouden zijn overgegaan tegen hun meerdere op te trteden geUJk zij deden Bedoelde omstandigheden zooden hebben bestdan in de geruchten Wette zich tn den oorlog rondom den persoon van den luite nantkolonel Mussert hadden gevormd en d £ strekking hadden aan de eerlijkheid zijner bedoelingen met betrekking tot de belangen der landsverdediging te twijfelen zoomede in de noodzakelijkheid voor de veiligheid en het behoud van de Vesting Holland er voor te waken dat de luitenant kolonel Mussert geen nadeeiigen invloed zou kunnen uitoefenen op de krijgsverrichtingen in het vak welles verdediging aan den verdacht Bom was opgedragen Ook dit verweer acht het hof niet aannemelijk vermits de beoordeeling van de Ijetrouwbaarheid en militaire geschiktheid van den luitenant kolonel Mussert onder geenerlei omstandigheid aan de verdachten toekwam wier eerste plicht het was een meerdere van wien hun persoonlijk geen landsverraderlijk gedrag was gebleken en die door hoogere commandanten in zun militaire waardigheid werd gehandhaafd als zoodanig te eerbiedigen Deze plicht van verdachteh is naaf het oordeel van het hof van dien aard dat vah hen redelijkerwijs geëischt had Ininnen Wor den dat ziJ welke geruchten en vermoedens ook aan dezen plicht ondergeschikt zouden hebtien gemaakt te meer daar zij moeten weten dat ook de Iwiangen der landsverdediging waarvoor zij wilden opkomen door niet meer konden worden ge schaad dan door aantasting üet miiitaire verhoudingen van gezag en tucht Verdachten hadden derlialve naar het oordeel van het hof aan defi drang der omstandigheden waaiop zij zich beroepen redelijkerwijs weerstand moeten bieden Het hof stelt mitsdien vast dat de verdachten Bom en Kruithof de hun respectievelijk telaste gelegde misdrijven hebben gepleegd terwQl van geen grondAi is gebleken welke hun strafbaarheid zouden kunnen opheffen Met het oog op de bepaling van de n ate van trafwaü igheid der verdachten acht het tud het noodzakelijk de overige voor het hof afgalegde getuigenverklaringen un een nader ondeneoek te onderwerpen Het hof stelt daarbij op den voorgrond dat de verdachten zoowel penoonmk als bij monde van hun verdediger niet in gebreke zt n gebleven zonder eenlg voorbehoud hun dwaling met betrekking tot den persoon van den luitenant kolonel Mussert te erkennen en hun overtuiging uit te spreken dat aan ztJn ongerepte krijgsmanseer op geenerlei wtJze meer kon warden getwijfeld Overweging van de bedoelde getulgenverkUrlngen heeft het hof de overtuiging geschonken dat ziJ die aan de goede trouw van den luitenant kolonel Mussert hebben getwijfeld veelal niet alleen van aan misdadigheid grenzende lichtvaardigheid hebben blijk gegeven maar zelf grootendeels mede oorzaak van het te zijnen o pzichte gewekte wantrouwen zijn geweest en in de hoogste mate zelf schuldig staan aan het ongunstig verloop der krijgsverrichtlngen hetwelk ten onrechte den luitenant kolonel Mussert Werd aangerekend Daarbij ia mede Uit verschillende verklaringen van getuigen komen vast te staan hoezeer de hoogste militaire berichtgeving omtrent de beweerde aanwezigheid van binnenlandsche vijanden en verraad er toe heeft bijgedragen de geestkracht der Nederlandsche troepen te ondermijnen en een algemeene stemming van wantrouwen te wekken waardoor alleen reeds de krijgsverrichtlngen tot mislukking gedoemd waren Het hof wijst in dit verband in het bijzonder op de desbetreffende verklaringen van den reserve luitenant generaal van Andet commandant der vesting Holland en den kolopel van der Bijl commadat der lichte divisie Het hof telt vast dat de beruchte landverraadlegende eenerzy ds onopzettelijk de oorzaak is geweest van den diep teleurstellenden gang der krygsverrichtingen terwyl zij anderzijds op zettelijk gebezigd is om de schuld van de en gang van zaken te bemantelen Voorts is aan het hof een grenzelooze mate van Ik tvaaidigheid gebleken waarmedehoofdofficienen met verwaarioozing van hun eerrte miUtairfe plichten aanleiding tot wantrouwen ia de gezindheid van den luitenant kolonel Mussert meenden te kunnen vinden enden geest van dit wantrouwen weder op anderen bepaaldelyk op hqn onder hebbendien overbrachten Het hof wU in dit verband buiten beschouwing laten verklarmgen van de soort als van getuige den reserve eerste luitenant van der Valk die uit de omstandigheid dat te Dordrecht biJ een üd der N S B een doosje looden luchtdrukkogeltjeswas gevonden waprvan het hof weet dat deze voor het gebruik van een zoogenaamde windbuks gebezigd worden reden tot Wantrouwen ten opzichte van hen die tot bedoelde beweging behoorden meende te kunnen putten omdat het hof ook afgezien van de niet te qualificeeren dwaasheid dezer verklarmg mede uit de omstandigheid datde luitenantkolonel Mussert door deNedcrlandsche legerleiding in zijn militaire fimctie is gehandhaafd vaststelt dat er ttisschen de N S B en den luite nantkolonel Mussert geenerlei ver standhouding bestond al zou het hof het bestaan van n zoodanige verstandhouding uiteraard niet als eenigen redelyken grond tot wantrouwen hebben aEAvaard vermits het hof uit eigen wetenschap bekend is dat de begmselen dier l eweging de vjervulling vanden uitersten plicht jegens het vaderland eischen Het hof wil daarentegen naar voren hi ngen de verklaringenvan getuigen die als commandanten met den luitenant kolonel Mussert m dienst hoedanigheid van kantonnements conamandant van Dodrecht heb ben moeten samenwerken Uit de verklaring van get maj de Bie blijkt dat deze een groote mate van wantrouwentegen den luitenant kolonel koesterde vooral doordat deze laatite hem bevolen had met het oog op vijandelijke pantserwagens aangebrMÜite versperrmgen rollen genaamd uit denweg te ruimen ten einde het in igen dienst staand verkeer niet te belemmeren zulks terwyl getuige de Bie voor zichzelf de zekerheid bezat dat v andelyke pantserwagens naderden het geen ook inderdaad gebleken is bet geval te Zijn geweest Het hof acht het Vkomen van twyfel aan de juistheid vanhet vorenbedoelde bevel van den luitei nantkolonel Mussert op zichzelf allermmst onredelyk maar stelt vast datindien de t e rokken commandantenhun plicht hadden gedaan gelijk ineen dergelijk ge v al geboden door van hun bevinding onverwijld meldingte maken zoodat zü ter kennis van het cammando van de Vesting Holland waartoe de hierbedoelde onderdeelen behoorden was gekomen aanstonds gebleken zou zijn dat in het gemelde bevel van den luitenant kolonel Mussert geenerlei grond tot wantrouwen aan zyn eerljjke bedoelingen kon hebben gelegen De commandant der Vesting Holland de reserve luitenant generaal van Andel heeft immers voor het hof verklaard dat hij zelt aan den lui e nantkolonfel Mussert telefonisch had medegedeeld dat een Fransche lichte divisie van uit het Zuiden in de richting Moerdijk ter versterking onzertroepen prukte en dat de luitenantkolonel Mussert inderdaad op grondvan die mededeeling aanleiding hadaan te nemen dat ook al naderden vreemde pantserwagens deze niet als vyandelüke konden worden beschouwd zoodat daarop niet geschoten moest worden en hun geen hinder wden weg gelegd De getuige de majoor de Bie heeft in zooverre aan zön militaire plicht voldaan als hij gelijk hij verklaard heeft van zyn vorenbedoelde bevinding mededeeling heeft gedaan aaif zijn regiments conmnandant ctè luitenant kolonel Mijsberg die echter naar deze als getuige voor het hofheeft verklaard in gebreke is gebleven t opgevende dat de gelegenheid daartoe hem ontbrak van deze mededeeling aSn hoogere commandanten kennis te geven Getuige de luitenant kolonel Mijsberg is derhalve in belangriHce ntete schuldig geweest aan den groeien doi geest van wantrouwen tegen denpersoon van den luitenant koIonM Mussert Voorts is aan het hof gebleken uit d verklaringen van verschillende getuigen dat de majoor de Bie en de kiite nantkol mel Mijsberg hoewel zü aan hoogere commandantai geen mededeeling deden van hun wanteouwen in den persoon van den luit iant kolonel Mus sert en van de feiten waar dit op steun de zich niet hebben ontzien daaromtrent in den breede overleg te plegen met huh onderhèbbende officieren wltarbij voor zoover den majoor de Bie betreft gelyk uit de verklaringen van getuigen de recerve eerste luitenant Oltoians en de eerste luitenant Davidson blijkt gesproken is over de Vraag of men de Ijevelen van den lui tenantkolonel Mussert nog verder zou op olgeiv en zelfs over het voom€m i hem van het Icvffli te berooven Zie vervolg pag 4 i 0f Ch Hiaan é 9 S Zon op 6 15 onder 21 01 jj i Maan op 19 09 onder 5 55 i 8 Men is verplicht t ver S t duisteren van tonsondertfanU tot lonsopiconist Lantaarns van vocrtoigen moeten een bali nor na lom ndertfniiS onte olto wordtin i iM i i i i iiiiimif i t ii MOT i i irirMi i ia