Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1942

DINSDAG 28 APRIL OFFlCntEI t H£0U EEUNOEN MAXIMI M CBOSfMOtS EN wnmuMftmtwu MM voorn I Ma U tMX kit vu t Aprtt UU af osstersprtjf da dtUlU wntTEKOBonnrBM 1 pr p Ma kf la pr p kg WiUd I tm hoogMa U ft par kt 11 ItM U racer dan 11 p r k 18 40 0 24 WorUlan raoda pacn i lof ttjn fawuuban lOjSt 0 1T i lof mldd rot accwuMlua MO S li i k t ntf onge w iM Mn tIM 10 10 z lof xtra grof aagtammtmi H 04S gati fm Imn lof M OJW Rood kool 9 10 0 17 B voye kool 1 f taM g l Saroyckool grocni 12 40 0 ia Aitrora kool sdMlk UM I Wlttakooi M f 0 U Boeren AooT I U e lT SpmlUool gncboond f MM I M torultkool tot 4 cm dlun en Kbaond IV tt SB Koolr apen 7 l M Booda ui n 11 8a o ie witte uien flMO l 4 Slatottea 13 70 0 18 Pre I bovan 10 Mm dum 13 40 0 18 n beneden U mm diam 9 80 0 14 Bleun I tot Vi kg p ftuk S 90 0 11 n V8a Vi tot 1 kK p nfuk 7 o IOi m van 1 tot IVj kg p tuk 8 ƒ 0 08 Gekookte bieten 3 st of meer dan 3 ituk per kg 16 10 OJl minder d n 3 p kg 13 70 t 0 11 KnolMeldi Tii zonder lot 1 boven 10 vm diam 17 M 0 23 II van 8 10 cm dUm 16 80 f 0 21 Hl van 6 8 cm diam 14 60 0 1 Sk horseneereo 1 tot 20 st p lieg 23 30 U tot 4 St p kg UTo 0 20 Ramenai 14 80 0 19 NiKCWE OBOENTBN la pr naamd aanwezig is geweest en dat zijn geschiktheid om in oorlogstijd als commandant vaa Dordrecht op te treden vaststaat door zyn aanwijzing als zccflanig door den commandant der Veitwg Holland Het hof stelt vtxirts vast dat verschillende lagere commanidanten waarvan het hof een aantal süs getuigen heeft gehoord die op grond van twijfel hetzij aan de gezindheid hetzü aan de geschiktheid als vorenbedoeld van en luitenant kolonel Mussert tot eigenmachtige verbreking der militaire gezagsverhoudingen zün overgegaan zich aan een der e nsligste vergrijpen inzonderheid in oorlogstijd hebben schuldig gemaakt terwijl deze commandanten door van hun persoonlijke opvatting met betrekking töt den luitenant kolonel Mussert ook aan hum onderhebbenden te doen blijken ten teerste tot het groeiend wantrouwen jegens dien hoofdofficier hebben bijgeiïragen Daarmede hebben zij niet alleen eea behoorlijk verloop der krijgsverrichtingen benadeeldi maar stellig ook t feitelijk vergrijpen aan den persoon van den luitenantkolonel Mussert Jbevorderd Deze laatste overweging meent het hof in verband met de bepaling van de aan verdachtrai op te leggen straf niet buiten beschouwing te kunnen laten Waren de verdachten de reservskapitein Bom en de reserve eerste lulnar t Kruithof niet door het voorbeeld en de gedragjpigen van huh meerderen waarvan de luitenant kolonel Mijsberg ej öe majoor de Bie ot het beroepskader behoorden mede opgezweept tot eer stemming van wantrouwen jegens den luitenant kolonel Mussart en hadden zij onafhankelijk daarvan liun daad gepleegd dan zou ret hof zeker niet geaarzeW hebben de zwaarste straf welke de wet toelaat op hen toe te passen De cmstandighedeni waaronder de verdachten tot hun vergrijp jegenS den persoon van den luitenant kolonel Mussert ztJn gekomen zijn echter naar het oordeel van het hof van dien aard dat het in strijd met de rechtvaardigheid zou zijn op deze beide verdachten die toch slechts een schakel yormen in de keten van schuldoorzakea welke tenslotte tot het misdrijf waarvoor verdachten terecht staan hebben geleid de gevolgen der strafwet in volle zwaarte hoezeer op zichzelf verdiend te doen neerkomen Voorts acht het hof uit een oogptmt van strafwaardigheid geboden tusschen beide verdachten te onderscheiden Verdachte Bom hoewel meerdere in rang heeft zich door den verdachte Kruithof laten overtuigen dat het be lang der landsverdediging de onschadelijkmaking van den luitenant kolonel Mussert zou eiéchen in verband waarmede verdachte Bom tot arrectatie van dien hoofdofficier besloot en voorzoover hem betrof aan dit voornemen uitvoering heeft gegeven Uit de verklaringen van gehiigen is gebleken dat verdachte Bom bepaaldelijk niet beoogd heeft den luitenantkolonel Mussert te dooden daar hij hem alleen in arrest wilde stellen De verdachte Kruithof daarentegen is niet alleen hetzij onmiddellijk hetzij middellijk de aanleiding geweest tot het optreden van den verdachte Bom tegen den luitenant kolonel Mussert maar is ook zonder daartoe eenige opdracht van verdachte Bom te Iwbbên gekregen bij diens poging tot viti heidsberooving van gemelden luite nantkolonel tuss henbeide geko men en heeft daarbij op hem de doodelijke schoten gelost op een wijze immers in borst en onderlijf van het slachtoffer welke blijk geeft van misdadige achteloosheid voor deh persoon dien hi onschadelijk wilde maken Mitsdien is het hof van oordeel dat met betrekking tot het aan de beide verdachten tenlastegejegde misdrijf de strafwaardigheid van den verdachte Kruithof aanzienlijk hooger moet worden geacht te zijn dan die van den verdachte Bom Overwegende dat bet voor belde verdacbten bewezen verklaarde voor ieder der verdachten oplevert het misdrijf van feitelijke iosn ordioatle in tdd van oorlog strafbaar gesteld bQ artikel 120 van het wetboek vaa militair strafrecht verklaart verdachten deswege strafbaar en veroordeelt deswege verdachte Adriaan Jaeotp Cornells Bom tot gevangenisstraf voar den tijd van tien jaar en doi verdachte Albertns Johan KmiUief tot eea gevuigenlssttaf voor den tijd van twintig Jaar lOO It 2e pr p stKrppsU I minstens 15 kg per 100 stuks 11 3a 0 14 II van 13 18 kg per 100 stuks io 0 c Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Sn Jsla fdunüell 33 50 0 42 Veldsla ƒ 40 90 0 SO Andijvie glas 24 40 0 31 PoKteleln 41 29 0 42 Ie pr p 100 bos JZe Dr p bos PferseUe IMO ƒ 0 16 Bobsèhiertl 10 10 0 13 1 pr p 100 kg tepi p kg Bpinarie glas 24 40 0 31 Spinazie natuur 21 O ÏI Haapstclen 24 0 30 la pr p 100 st 2e pr p st Koulrabl glas I boven 7 cm diam 12 90 0 16 II van 4 7 cm diam 10 10 0 13 in van 4 cm diam 7 30 0 10 Ie pr p 100 bos 2e pr p bos fringe boqwen glas 0 4 kg peen per bos 25 ƒ 0 32 Ie pr p 100 St 2e pr p st lUil bloemkool 1 ca 41 cm omtrek 99 ƒ 0 67 n meer dan 41 cm omtrek 68 50 om Kaskomkommers I vanaf 46 kg p 00 st 36 0 48 n van 38 48 kg p 100 t t 37 80 0 3S III van 30 38 kg p 100 It ƒ ƒ 0 24 la pr p lOO kg Ie pr p kg Kaskomkommers stek 28 1 0 38 Babar ber I21M 0 28 la pr p 189 boi 2e pr p bos BadUl 8J0 0 08 la pr p 100 St 3a pr p It Roll bloamkool i boven 10 cm over dan IKP gamataa 37 80 V 0 87 n fl 10 om over dan kop gematep Ü gO 19X ta 1 18 cm over den kop gemeten 1 20 0 28 la pr p 100 kg 2e pr p kg Aspargai la tot 18 cm lang tonder Ier ge 51 Ib braken 18 stuks per kg 122 l tot 28 cm lang pt lichte gebreken 25 stuks par kt tm tl n tot 28 cm lang Bonder gabraken 40 st p kg 105 60 1 30 n b tot M cm lang m Uchte gebreken 1840 ft p kg l t8 nia tot 28 cm Ung Uchtbl t m 18 stuks per kg 1 98 ƒ 1 78 mb tot 18 om lang Ui tbl i 40 at p kg 88 1 09 IV tot 28 cm Ung dunns Ucht blauwe 41 85 st p kg 62 90 7 0 81 V hoUs en stukken uit bovengenoemda sottaarlnt 73 0 91 Vroasa aardappelen IS 0 40 Nteuwa itookdrulven MB 4 7D Kas Aardbeien 540 8 30 Voor het mUdan van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat da kool na het anUden gewogen wordt Viior hat schrappen van wortelen mag 1 et per kg of per bos berekend worden met dien versiande dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden Voor speciale bezorging van bestelde groenten en fruit mag door detaillisten 1 et per kg in rekening gebracht orden boven den werkelijken verkoopprijs af winkel Voor de prijzen voor fruit wordt verwezen naar de offideele publicatie van den Oemachtigde voor de Prijzen in ds Avondbladen vnn 16 April 1943 Voor de atwijkenda kwaliteit van bovengenoemde producten moeten prijzen berokend Worden welke In een redelijke verliouding ttaaii tot da hlciboven gepubliceerde maximuiViorttzen welke gelden voor de beste Jtwa ltelt BlJ inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de terkonoprljzen dimovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoogere prijzen Is strafbaar Bewaar deze opgave en gekmtk haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongel dig maken 204 MMANISATm VAN BET BEDRM8I EVEN Aanmeldingsplicht bil de Vakgroep Srlend hout en Bletverwerkende Industrie Ingevolge de beschikking van de Organl ÏiUe Commlsaie Commissie Woltersom d d I December 1941 Ned Staatscourant van 11 ebruari 1942 No 29 tot wij ieing van liaar besi lkking betreffende de organisatie van de Houtin lustrle werd ingesteld de Vak Sroep Griendhout en Rietverwerkende Inustrle met de volgende ondervakgroepen a Verpakklngsmandeninduatrlai D Rietmeubel Mattcnkloppersmandenindustrie t Hoepel en Stokkenlnduitrlat Rietmattanindustria a Rietdekkenbedrtjven Op grond van het ingevoegde art 17a ztjnalle In Nederland gevestigde ondernemingen zoowel natuurUjka als rechtanpKinen welkefabriekmatig varpakktaigsmvüK rietmeube Itn mattenkloDpen fÜnnianaRiwerk stokken of hoapals vervaardigen of riet tot rietmsttan of rietweetsels verwerken alsmededia walka ileh bazlghoudan met bet hakkenvan piandbout of met da varwarMng vannat of atroo tot dakbedekking verplicht zidiaan ta meldeli bl ds Vakgroep Oriendl utan Rlatvarwertanda Industrie AanmeldlBgsiatmaller Voar ds aanmakling is door den Voorzitter der Badrtjflgioai Rautlndustrie een formuliar vastgattekl dat aangavraagd kan worte aan het aacretarlaat der Vakgroep Orlendhout en Rietverwarkanda Industrie Keltarsgraoht 817 te Amsterdam Aai de ondamamlngen welke bij de vakgroep bekaad zHn lu het formulier ki het verelschte aantal exemplaren biimen enkele dagen worden toegezonden Ondernemingeit welke op I Mei aj noggeen ormulteran ontvangen hebben gelieven zich daarna zoo spoedig mogelijk eigenerbeweging tot het genoamde secreUriaat tewenden 2047 DE INSCHIUiVmO ALS TOLKSVVINDES Naar aanleldmg vain de gisteren tal de fltaataoourant versctienen BodemproducUebesohlkking IMl Volkstuinen wijzen wij er volkitulnders op dat zij btj de Plaatseltlke Bureauhouders in de verschillende districten dB lornulUeren noodlg voor do tasohrtjving als volkatubider moeten afhalen Daartoe zUn de volgand ittdageiijiutgescliraven District 8 t Aarlaadervaan voormalige Openbare Lager School Dinsdag 5 Mei van 14 18 uur t Alphen ten kantore van den PlaataalUkan Bureauhoudar van Boetselaeratraat 88 Woensdag 8 Donderdag 7 en Vrijdag 8 Uel van 9 18 uur DIMZlet 7 te Woerdcsi k ka l Coooordhi Woanadag Mal en Donderdag 7 Mei 9 13 uur 19 is uur en 19 21 luir te Bodegravea dageltlka tan kantore PI BureaiAouder NoonMIld 18 tydni kantoortlfd en op Maandag 4 en Vrijdag S Hel des avonds van 19 Dtsoiet S te BaastrecM kikaal Both 7 Mai van It ls uur te Oa awatet tokaal JOt roos 8 Mei van 18 n uur te Laage atga Walda lokaal Stouttuurt 8 Met van 17 OUT DMrtct 8 M BetganbaiAl Botd tUt Cer trum 8 Mal van 13 17 uur an 1 1 uur t ttalwUk Botd JfoTom Mal van 13 17 uur en van 1 1 uur t Schoaakavaa NutMabquw 7 Mal van 18 19 uur ta MaatMital jhi Oabouw Mal van ISIS uur MMrtM Mi ta ar k su w aa d a IMstrOnitla UkzjO Dottda daf m ApcU t UJs mr aa l 17 uurj a Oaatoak 0 n atehuli Doo Aptü na ii i an vm l lt lavaa a £ HMü Is fcaal Waop aa I IM aa JS an uur ta Lekkarliark a Ussal VakaabooL Maaadx U Mal na UM mr FUn rant Da b iokkenan blifkaW kun twaalfuurtje onder da sitting tekabben aangespniken Ka Kila werden nof veaacMOM andara verdaciiten g d Het ivallei vaa hetzelfde laken een pa Zü verkoobtan vaiTder en bemiddelden over en wear HET LEEGGESTOLEN DISTRIBUTIE KANTOOR Verhoor der verdadten voortgezet Het Duitsche Obergericht Jieeft de behandeling van de zaak tegen 23 verdachten betrokken bü de plundering van een distributiekantoor te Amsterdam voortgezet J Doomheim koopman te Den Haag verklaarde o a dat hij voornamelijk In toewijzingen handelde die hij zeÜ afstempelde Daar hij vroeger tyiragraaf geweest was viel het hem niet moeilijk een stempel te vervaardigen Ia het begin behoefde dit bovendien slechts te bestaan uit een getal Later toen de naam der gemeente daarin verwerkt moest worden liet hij tempels vervaardigen Verdachte de Voogd kreeg gelegenheid nog eenige aanvullende venclaringen af te leggen 2iin verdiensten preciseerde hiJ nader met deze op 2000 guldoi te schatten Hierna wordt KUa aanvankeUk straatzanger latea koopman te Den Haag gehoord Deze verhandelde beteapen meeltoewijzingen ter waard vaa ettelijke duiaenden lantsoenen weQw hü van d Voogt en Doonaielm betrok Tifdens dit verhoor Iaat 4 vnétdcnt een inan en een vrouw van d publieke tribune verwiideren nwt da oganeAing 3at Ufr aagt vaatau Waaaidac M AptIL Bn yi Bua l uj m 6 4S GramofooamuE 8 50 OdlteDdgymiuatlak 7 00 Oramofoonmuz T 4S Ocbtendgymnaatlak TJ Gramoloonmiitlek 00 BNO NiauwibaTlobtaa 8 U Gnmofoonmuxlalc O U Voor da huisvrouw 8J0 Gramotooniiuixtek 11 00 Voor de kleuteta 1IJ8 naambla faek dar Kindaren n aollit UM Sylvaalra IMo 11 40 Almatudai U 4S BNO Nlauam tn acnnDmlaclM bariolitai UüO Van Huaimaltla an Slbbbarap laU Zang met planobagelaldlog en ra motooninuziak M 00 3at gariaclit en da fanriUenaam De BUTter laxlna 14 10 Da Uak diston en pUnaaoll lS 00Voor da vrouw UJO Zang met planobegeldding U 00 Bijbellazlng Uao Voor da jeugd VI IIum Uden Maaman aa x to danaorkatt IT U BNO Niaum econondiebeen baunberlditen n Nationale Jaugdttorro fcwartler ilM thaa Vd n Matman en sttn danaorlcest Uao Leimg JUmlraal da taifUm an Naerlaad a acoaamlaoh iavaB van de Ita aainr tt vt Ftaoovoordraidit UJO BNO Mlauwiberleb ten 1 M BNO Xcmomlicli imatia tmt dan landbouw M ia BmdeidEiac van Mleiüel Adriaaaai de Rugrter op diana tttrMag Vanat W IS alleen voor da Badlo CenlT lea dia over aan univetMndlaf met da Btodlo beachllcka9i ia l Bo n ianaalLi pa att CUttm aitaa KM Da taiiUaOeBoer aa JPor tagal tn liet liad giamolooiiplatennra ainmt aiao Onnnofoonmaaltk tL BNO NIeuinbcrIchtea MO BNOiPoUtiak prtitja atja aaao ananoatonmtnioic BBLvaaami n im s m SM aJS Se HUveraum L 8 1 aramotoonnaiMfc taa Kaaa VaanInc en iVn anatmUa uur tartnaMagal wnW IT VRÊDKCSRKCBTSHOr DE DOOD AN OVERSTE MUSSERT CVert ol0 tun pag 1 De lichtvaardige wijze waarop hoogere plficieiren zich in een stemming van wantrouwen jegens d n luitenantkolonel Mussert lieten brengen is aan het hof geoleken uit de verklaring van den luitkolonel Van Diepenbrugge die voor het hof heeft opgegeven dat de eigenaardige manier waarop de luit kolonel Mussert lija vragen stekle en diens onvoldoende bekendheid met den militairen toektand ter plaatse zijn w trouwen in den persoon van dien offi 3er opwekte Van zeer groote beteekenis voor den groei van den geest van wantrouwen tegen den lüit kolonel Mussert acht het hof de niet genoeg te laken houding van zijn hcpitein adjudant den getiu Van der Mark die zich niet heeftÉflwen achter den ug van zijn chef d8 luitöiant kolonel Mussert om met een bert ep op het ten aanzien van dien chef bestaand wantrouwen waarvan deze getuige in zigahoedanigheid van adjudant zeker de ongegrondheid moest kennen reeds den 12den Mei zich te wenden tot den commandant der groep Kil met het zeer dringend verzoek te bevorderen dat de luitenant kolonel Mussert van zijn commando zou worden ontheven aan welken aandrang de gemelde commandant de res kolonel Van Andel gelijk deze als getiiige voor het hof heeft verklaard gevolg gegeven heeft Toch had naar het oordeel van het hof ook deze maatregel niet tot gerechtvaardigd wantrouwen jegens den persoon van den luit kolonel Mussert bij de betrokken militairen mogen leiden nadat de commandant der vesting Holland de reserve luitenant generaal v Andel gelijk deze voor het hof verklaard heelt vorenbedoelden maatregel waarvan hem de ongegrondheid was gebleken onverwijld ongedaan had gemaakt door den luit kolonel Mussert in zün commando te herstellen terwijl deze getuige bovendien voor he hof heeft verklaard dat hij als commandant der Vesting Holland van de betrokken hoofdofficieren samenwerking nnet den luitenant kolonel Mussert heeft geëischt Het hof stelt vast dat desoncmks deze hoofdofficieren in alle op chten in gebreke zijn gebleven gelyk uit de verklaringen van de betrokken getuigen de luite nantskolonels Mijsberg en Van Diepenbrugf en den majoor De Bie is gebleken de noodzakelijlce medewerking aan den luitenant kolonel Mussert te verleenen dooixlat zij hem niet onvolledig of verkeerd inlichtten o k zijn desbetretfettde vragen inzake militaire aangelegenheden terwijl zij aan zijn bevelen niet voldeden Het hof brengt in dit verband naar voren rerklaringen van e getuigöi de luitenantgenerasF Van del commandant der Vesting Holland en van den kolonel Van der Bijl commandant der lichte divisie onder vrier bevelen de hierbedoelde commandanten zich bevondet waaruit zonder eenig vtiorbehoud blijkt van hun afkeuring ten aanzien Van het gedrag dezer commandanten die eigenmachtig zonder voorkennis van hun chefs de in het belang der krijgsverrichtingen geboden medewerking aan den luit kolo nel Mussert niet hebben verleend zoo dat de ongunstige gang dier krygsveyriehtigen waarlyk piet aan den luit kr onel Mussert nwar veeleer aan hen die hem niet in staal stelden zijn taak naar behooren te vervuUen te wijten ki In dit verband wil het hof nog woordelijk aanhalen de verklaring van den getuige den reserve luitenant generaal Van Andel commandant der Vesting Holland dat de wijze waSrop de overste Mussert in den beginne met zeer weinig geoefende troepen Dordrecht heeft verdedigd loffelijk was terwijl deze gezaghebbende e tuige bovendien verklaard heeft de overtuiging te hebben gehad dat de luitkolonel Mussert te Dordrecht tot den laatsten man zbu stand houden Het is aan het hof gebleken dat eenige getuigen hebben verklaard dat de luite nantkolonel Mussert eigenschappen bezat en andere miste waardoor aan zijn militaire geschiktheid om in oorkgstijd onder de moeilijkste omstandigheden als commandant van Dordrecht op te treden werd getwijfeld Het hof is echter van meening dat het ootdeel daaromtrent uitsluitend aan de legerleiding toekomt d e getoond heeft den luit kolonel Mussert door zijn plaatsing in het door hem gevoerde commando daarvoor geschikt 4e achten terwijl de door den commandant der Vesting Holland getroffen maatregelen als bovenbedoeld eveneens daarop duidden In elk geval acht het hof het volstrekt ontoelaatbaar dat lagere commandanten zich een beoordeeling dier geschiktheid zouden aanmatigen en door den luitenant kolonel Mussert gegeven bevelen op eigen gezag niet zouden opvolgen voorzoover deze bevelen hvm onjuist zouden voorkomen Het hof stelt mitsdien vast dat voor gerechtvaardigd wantrouwen in den ptrsoon van deJl luitenant kolonel Mussert uit hoofde van diens gezindheid geenerlei grond hoe ook ge en van 14 17 uur te Ouderkerk a d Ussel DistribuUekikaal Dinsdag 12 Mei van 9 12 30 uur en van 14 17 uur District II te IWoardrecht Lokaal C v d Kut Dorpastraat K 19 Woensdag 6 Met van 19 23 uur te maawarkark a Mssa L C 0 kantoor sOravénweg 24 Dniderdagavond 7 Mei van 11 13 uur te Capella a d MssaI kikaal 1 P da BruÜB Dorpartraat Vrijdagavond 8 Mal van l uur te NieaWarkilk a d Uaial voorts elkan dag van 9 11 10 uur en van 14 18 uur Districtskantoor Dktilat tt ts Goada kikaal Duijnstee Markt Zaterdag 2 Mei van 9 14 jtur Dinsdag 5 Mei an Donderdag 7 Mal van 9 14 en van 19 18 uur ts Waddtozveea lokaal v d Wktnr Dorpastraat Zaterdag Hei vaa 9 14 Sur bs Bacawilk kisttoor L C O Baadhuliwag K Maandag 11 en Dbiadag 11 Mal vaa 14 uur District U ta ZaiwabAan lokaal Voa OMMMraat Maandag Mal van 9 17 uur ta Saatanaaar lokaal JDa jonga Prliw DMpsstraat Woanadaa 8 Mei vu 17 uur ta Mialfcilaaa takaal fi Zwaan Dorp l aét vmdac Mai van 9 13 uur te Ban iibsahsil tan kaatora van dea Plaatmo kan jÉuiaaolMHniar DnrpaHraat t 4 t ta Mal vaa V U mr Hedeo overleed onze lieve Vader Behuwd en Grootvader de Heer WMSVIBZ In den ouderdom van 82 ja J MOOENDORFF Waisvisz A MOOENDORFF HETTY en CARLA Oouda 28 April 1942 van Swietenstrait 3 Oeen Bezoek Scbeerzeipboii 1 laapi all 30 APRIL BALT Aa DE JONti OOSTHAVCN t OUIMI iUagatiJn van ParfumerleCn Scheergereedschap Jonge vrouw biedt QEZELLIQ THUIS aan kiftdje liefst niet ouder dan 2 Jaar Br No Q 2244 Hureaa van dit blad OEVRkAa Wegensieleursteiilni gevraaitd CEN NIT lailSJC 3d kunnende werken van gONK getuigen voorzien Mevr iW Strastman van Itenonlaan 13 Jongens praagd aSVRAAOD Metaalwsrenfabriek een aal maiaia voor HuiaPar QEBR MELKERT I houding en Buüat v d eA Or C Bloisstraat 24a Gouda loon fl per Waak Tevena een autogaen laaeli Aanmelden 2e klasse Wacbtapparaat aangeboden i l kamer Station Goada Isiein Ntauwerihuinn Louis Bouwnisstar e a koman naar Souda met voor de Boeken van R D die het oog boeien mei hun weelde aan nieuwe dessins Extra Lachrantso Maandag 4 Dinsdag 5 en Woensdag 6 Mei 4 dus alaelita 3 dagan in REUNIE THEATER I Plaatsbespreken van af heden lederen dag behalve Donderdag van 11 12 2 4 en savonds na 8 uur Entreeprijzen van ƒ 0 50 tot f IJ la tubdm amoBTOK a to vmwm nxmttusamto uit ia naaac ia uitr raEiiow v i Maamao ataa laa aooAaraooMi f mt laua I sooa mat 18U4 ta tm laistioaas Hum taaat aaa SM nioMia aaoOBi van a u at iM ua a u H 4Ct aa a aM M na m lou laaa loaa len iiM isn iaat laia i o iiaa iin liao iMi ISO iM iMo eM nam I Sta 888 aas ta m tit lui ma 1407 1411 tv i l liii nai mn au an IMB iiai uil uu DE KIEINTJES RUBRIEI 1198 1M9 IMa tSH IMD Wn v m Kwartjasrubriaki wn IMS Klo lam nu mS 1784 1744 naa ma mi iaa4 lasa 1084 1104 uu iiia iiaa iiae aaoo not naa lau nat iMi wn mm im raa a7a tm ma naa laea aaai naa aa7 4oaa 4oa8 4o 5 laa iua 4111 4iaB 4tn 4Ma taia 4iai 4ioi a 4 4aia 4i4i aan 440a 4BI7 4184 4 1a 4410 4884 41U 47U 4180 4744 Taa aiaa aaaa aaaa 4aao 4 tta Hia mi mi wn aiaa im un ma t7 un uaa ara Ha4 ttM u am aaaa taaa aaaa nai 6sa4 aiaa M4a mu laTO aaa siaa Moo 1806 Mai aaae saai aiao tiia aiia aiai aaaa q g Q g m aaaa aui aa74 mh am tTot ana aiaa aan aau taii raia ma 1037 1047 na4 loai 7988 7 U 7940 laaO 1991 1994 MU IM 7717 1748 18 KM 1818 lin 1817 7904 nat iaat naa 90u oeai aaaa aau aaai aaaa aaio ana aaia aaia aiai aan laso aaaa aeai aan aan aioi tiao mm aaaa atn aefs aaai tois aaai aait tsai aaaa aaaa aan aaoi nil ons nsa aan aaaa aaaa aaaa ataa atii aan at ata7 9801 9808 taai 0719 a7it aaaa saao looa ih tooia 100 4 lOon laaao imas tout uua laiw loisa imaa iia uaaB lom Ham utw iaiaa 10487 10490 loaia 10S74 io m looai loan ioa7o loiaa lom lom Mm 10881 loaoi 10011 loan loaet noos iioao nou nota iiaia 1110 1188 nut 11181 niae uaoo niaa iiita naaa iiaao iiaag iwii naaa 11449 1144411417 11480 na47 jiatt iioBt ntH naao iiTöi uva iiiao 11794 11811 naaa aa7a naio iiiii iihi utH naaa iiooa laoaa laoaa atia aan nn ataa ani aan a84B aas ja o aaw tot an aaaa 84a6 aau lar 44ia 41U 084 84aa aioi aoa 8181 aaa aim 84M im fraa naa ana lm 1081 uaa uaa wordt opgenomeo Dinsdags Dooderdaga en nlm Thrirf BetI ek ing adverte ties r 9 m M 0 22 eike t mJU meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 m3L tÏA elke 3 mM meer 0 10 alles bij vooruitbetaJing Mvtb tentiet der Qummer aan het bureau 10 cent verhoogiit Bewijanimaner 9 cent extra Inzending den voon auda dag BrievNi kniuien alleen worden atgeluuïld dlw dag van 9 8 uur Zaterdaga van S i ma tut Te koop gevraagde één o twaepenRMMi Kaaa Br met prysopc na M I bio van dH blad EADIO Type 667 aani deet met Kristad Pickr Op Spotpalja 0 Bli iiliifraaiii 71 Te koop een RApiO Doip lat Beeuwük Oanaacd aai WOStE pJÖL 15 j 3r UevT BB2XMEB Ta koop een Zomemuuitil leettiki 19 è 16 jaar Br na 890 bur V d blB4 BleefcetiBBin 70 laoaa uiu laiaa laaia laaia laaeo uasa i ao laaaa iai44 laaaa 1 laaia itsio laaia utTt latn tho iiito lam iaia7 laan I iitta i9ait isoii 11097 uo$a uoei lao isioa uu4 laiai laias laatt laaat laiTi isata uaio uaoa laaaa laata 11171 iiati itaas 18414 isaiT ia4 i ia4a4 mio laoii lasie laiti iata7 isiea laaa laaoo laan laaa laeao una iini 18884 laaaa laaao mou 14071 laiio 14111 I4U1 14U8 14U8 14187 14180 14834 14317 14838 14139 I4iaa 14889 14881 I48I4 14181 Ittaa 14414 14488 144 14481 14488 14998 14100 1488 14790 uni 14188 una lam 14839 i48io i4ata 14848 i4aa4 i4aaa lataa larna 14888 iBoaa laon iti4t laiai ik b laaoa itm inii laari itaor 10411 ia48a i84n toaaa itU7 laaia laui istio laaia isni lasai laua laaat 18T07 IBIOt 1M 4 tasU 19000 19043 1504S 15903 IflO O 18144 I81M lUaa isiaa UIM lam 1S344 inm laam lasia leiao lasai loao latao laau 18480 10401 laios laats 10017 iaM7 loaoi loaon loaoi ieo4t loias laaai 1M8 letai iioio 11071 1113a 1714 I7ie4 171 11301 irai m 17300 1 ITTIa ifa 1790 17191 17997 17490 17444 1744 1740 17073 17487 STOFZmGEB Te koop een pear ledcnt Paatoftels me t 41 efa Venteweg H 67 Zao Volt merk 3it eni te koop aanfiMmden Joidieitsliaat 207 Te 3nx p Badiotoestel m i geb electro dyn luidspr prachtgeliijd Adres M dioomstraat 34 na 6 uur Niette weduwab ca 50 j in be van eiigei inboedel oekt seriease kcsudsmaking met netten beer Br no 887 bur van dit faiad 17818 17100 17177 17988 17980 17M0 17018 ITWl 17700 17744 ITm ness 11880 11909 iirnt iiow um laosa laoao luaa loaoa naai uaa isai late laaa laaot ibms laiai law laiai i9sra issia 19903 naaa f8707 lano laiffi laaoi loaoa iiai laoss 19971 uott isioi 10901 loMo 9090 19001 ItOM 10900 ItiaO lOltl 19333 i 3t8 I0H4 lll3n 19884 l m laaot 18488 18410 10483 13443 18887 I04a l 404 1 S09 I9S47 18011 lOm 18780 ivm una imio ittaa laooa sJoii 3oow 30091 201a aaiai aoiu 30104 30190 30302 0300 30919 30333 30234 30394 30331 3004 30888 30418 30433 904S0 304 30830 30047 30093 30030 300 30 80 OOaa Stno 30788 aoia aoBM aaaa loaas aoisi aooaa 3o 93 cHotcoiiieEaD aa 8i4M 8 mit man n i ao i iooai iMot ia 11807 1 Oeviaagd een Te koop Emaille Bad Geysra jas geheel oompleet Joubertstraat 207 SCHOENMAKER en een Joa en voor de ScboeimialDeirü 3 SWAUT Boschweg 10 in de De Bureaux van den üistributiedienst v m Agnietenkapel Nienwe Markt en het oitreikingsiokaal gebouw OanICI Naaierstraat zullen op l Mal 194S wegens Dag van den Arbeid Coulu fMdsthc gesloten ziin BETEEKENT v pnn r cluc la tegenstelling tot hetgeen by aanplakbiljet is bericht zal de uitreiking van diatributiebesdieiden In het gebouw Oaniei nial plaats vinden op l Mai I04t doch zooals op de in bezit zijnde bonkaarten voor levensmiddelen staat aangegeven op X Mai t 4t Winkeliera en groRSiers die op VrQdag moeten inleveien gelieven dit thans op Donderdag 30 April te doen kosten lermi I DE DISTRIBUTIEDIENSt opa aai tSramofooanniizlek UMW Morgen wtidtnf It U Pltnovoordiacht M 80 Voor dradil IljW Zang mat planobegeleldlaggramotoonmualalc 11 88 OtamofooamiB 11 00 ËitemUa Jaaa I anoa 8B BNO mauiai enecoaomlaehe baijcliten uaa Gevaitaerd mtddagprogrtnuna 14 15 0K Neerlanda Ooawea 14ae B eocooctat as soiMt lun UMOnanamktat en aolltt osn U W V ool plaaa en staffiofoonmniaik Mao Grai nfoonmuxiA 17 00 Vaar de ieiigd IIM BNu Nienaa aimnomltrtiaan GauMMiiatett uao Omroaporkatt U U Giamnlooiiinuiirtt MJO Van liuia tot liula U 4S 3ommen opZlarUuee UJM Oraaleoncart UJO BNO NIeuwabarlohten U 40 Spiafel van den dag M M BNO Brabootodi praatte loao Oramofoonmuxlek Vanaf 10 11 alleen voor de RadJo Centaalaa die over een iunverl liuungmet de Stiidlo iMachllAen IO U OmroepOpera enaambla en oikseat en aoUaten 11 00 Aia ja veha reizen doet dan kan ie veelverlulen 11 IS Vervolg van IO U 21 4 BNO Nleuwaberlahten noo Gewüdo muxlek opo BINNENUND BUZONOEB HBEBBANAIVn VAN DB yiJL m RADIONIEUWS Voor de heerbanmen S en 4 Om WA ia Zaterdagmkidag in de groote na van den Haagsehen Dierentuin aca bijzonder generaal appèl gehotden De gevolmaohtigde van den BSIJ commissaris voor Zuid H diBiMl Schwebel de machtdgde waa d8 leiier der N S3 In deze paoviaciai aron van Haeraolte en eenige a autoriteiten woonden deze samadxaa bü Het W A muziiekcorps e spee eenige vroolijke nummers gemeen acfhappelük werd het lied Vooawaart atoirósoldaat gezongen um EN SCHOOL Hopnian van Wiegel dedaaeenlt men zong vervolgena bet Ooattandliw zoomede het zeade coiqilet vaa ke Wilhehnus Ned Hew Jtarki graaf da W £ TUkbar Ie HM en Boetooop near FrcdailkaoanI da H W Boseb te Nleuweacbant Aangenomen iwar Aadllk da Q B W Hadewük tf NVxndwüfc ÏGKin Bedankt naar Amaterdam Slaten da W H Kelder Jr te Mlddtibiin Oeref Kalken Twaatail te Hameban eand Z BlM rp fau redOw te SdUadim an cand w oama inilpaadOwr Kampen Aanganoman naar Maa W D l cand A Bnmwar hal inalker ta Katwttk aan Zae a OtriirKark Bedankt voor Wettaadam da H de fcng ta t Ora v nitiag e Ger Gam Twettal ta MMdJAarC ll O B Karaten ta Botteroam C lo da W C Lamain ta Botteraam Svang I ih Kerk Bareapen naar Berlin gen prop O 1 UndCTer te Delft Bapt Oam Aancanooen naar OaU4 l d8 D Slort ta BottHdam dia bedaaMa voor ApeldoonA De mi oonunandaot dar WJL pertieerl aale d r van t Hof spiak b talrijke korps toe Hij deelde o a mee dat de afd af leiding der W A een reorganisat ondergaat waardoor o a de veijftS M van een rang wordt verzdtew vo ieder daartoe gaachakt lid van h korpa Daamaaat zorgt die eenXwt kaderschool te Oudlausdea Aoiei J foort voor do vonning iran wach meeste ot erwadiitmeaatees 9 vaandrlas T i dBtt4 werd het lied WA mafdieart gfiueiDSm lp aanaluttia Wj OP een maalkala atmnesang do MnnenatMl werd ondamooMO tUde weOccn maraeh tat de Oiaeta Mart straat ward fade leand