Goudsche Courant, woensdag 29 april 1942

27S Alfa 1 280 Alfam 177 181 189 1 289 Algem 4 08 4 10 Re 283 Algem 184 Altm 287 Algem 278 282 286 290 294 Mg llAt m MA Welk IIB t m UB Uatk eELOIGE ONNEH VOOR DIVERSE ARTIKELEN Ellf der volgend bonneniGeetI recht op liet kaopen trad v a 1 tot en mei l in 08 271 1 I L petroleum K r Brandst K F Brandit Algemeen Zeep Tiriletzeep Textiel Mannen 2 Uter Petroleum i aenh t Brandstoftea 1 eenh geenaathrad 1 rants Zeep 1 ranu Zeep 75 gram Toiletze 0 50 gr m ScheerMSb 1 Aprn IBO DWane data 1 Aprfl 1941 1 April 194 1 AprU tt4 t Jan 1942 1 Juni 41 AprU Ml 30 Aprfl t a 30 AprU Ita 30 AprU Ita 30 April tMl WOENSDAG 29 APRIL 1942 sBBsassBwiBimBBsaBss mmm nieuw verwoestingen aangericht Boven de kust van de bezette gebieden in bet Westen verloor de Britsche luchtmacht gisteien in luchtgevechten door luchtdoel en marine artillerie 19 vliegtuigen Formaties gevechtsvliegtuigesi ondernamen in den nacht van 27 op 28 April een vergeldingsaanval op de stad Norwich die met talrijke hth tpV en brandt ommen werd bestookt Britsche bommenwerpers vi an in den afgeloopen nacht uitsluitend nietmilitaire doelen m Keulien aan De burgerbevolking leed verliepen aan dooden en gewondei Talrijke woonhuizen kerken en Wfdadigheidinstellingen werden verwoest of beschadigd Een enkel Britsch vliegtuig ondernam een storingtvluchl naar Zuid Duitsch land en het protectoraat Nachtjagers en afweergeschut scholen 12 der aanvallende vliegtuigril neer Verscheidene Britsche bommenwerpers werden by een nachfelijken aanval op de Noorsche kust neergehaald De Britsche luchtmacht verloor daarmede gisteren overdag en in den afgeloopen nacht bü haar vluchten boven de bezette genie j den en het Duitsche Rijksgebied min fg tens 38 vliegtuigen De eerste luitenant Schoner behaalde ziJn 15e overwinning in de lucht GELDIGE BONNEN Bk dar wfc lende bonneo Oma redat op ht koopsn va M April Lai t Mei H41 22A SB 12A UA 23B Braad Breod 3rood Vleescb Vleescb Aatdapp Aardapp It ar tjH It 4 ranu nat rants rants t bak V i rant il kt Vleescti ol vl Aardappalaa Aardappcleo Suiker Jam Bloem tar ot gchak ROst Peulvruchten Oort Vermie of mai Kaas Melk I t ut glIB l ranta 250 gnai 250 gram 190 ram 100 tram Ito tram 81 Ut II mm Ualk It AprM t ai 1 Mia ttw 288 Algem iM gran 11 üprlt tm M April 1141 ti Boteif i rants Boter 11 Veil rants Boter Marg of Vel Bllnmtsrt rantstsntn It April t m 1 M l 1841 191 Aliem 250 ram P OhrTaeht B KofOcaurrogaat OPMER tfNaENi I O aldigtisMIsduur nn dt nm is vsrlMigdi t m Donderdag 10 Aprfl 111 Algemeen Zeep 228 Algemeen Zeep O Zeep Toiletzeep B Zeep Toiletzeep t m Zaterdag 2 Mel 304 4 04 Reserve Sinaasappel De twnnen ter verkrliging vén levensmiddelen waarvan de geldlgbeidaduur op Zondag begint mogen op den d aan voorafgaandea Zaterdag ordan gatirulkt iget ultzondeaing van dan bon viwr vleescb of vleeschwaren EFFECTENBEURS AMSTERDAM Notcefinge van te Apsil VJt KH Wed O an 9p A 570 Ned KabeHatan 546 549 BoU D M CvA mh Stark Aand 246K T ünatn n A 163 Vit BUktabr A Vtlü Vft Pap V Otu m ima Werkspoor A nuH MIH tflllao r gew A tMH IW mndaltvantnlilngan Bbrn Sum tOD I86M IMS Ij rr aa H v B I W 1 4 JM B ats u wsiidsnis mlins ii BUl Mil la mbr Site MO MtaspvaartmaattohappIJan Mev Goudr A W6 Sis Uil Ooalaaa A m 171 ACTIEVE FOmSER Nad iadl I rifl 4 ioi loijr Mla 1000 100 lOOA Co i ri ialit 4 V BottenUuaadi NwuwMtaa uMI NAAR GROOTERE VERBANDEN c amoa vah contoïntau BCONOMI8CHE RUIM N en paar jaar geleden waa er een J heel rijk en du w t excentriekSnd heer die t morden m Londen ffuin ontbgt de gebniikdüke ham eieren nuttigde toen in n vliegje stapte en s aiddag i p twaali le met Franklurter worjtje aan T Berliner Kurfürstendanun ver erde om vervolgens na een tweede Sitreu de avonds op een van Cne j mooie piazza s zyn dinertj een beerÜke Chianti weg t M culinaire internationale wa dan de gril van een rükaard want zij was er tegelyk een zeer sprekend ymptoora van dat onze wereld met bet voorschrtJden der techniek kleiner begon te worden en de vele Jitde staatsgrenzen Europa een beIWP ijk deel van haar vroegere beteë lenu badden verloren En parallel giet dezen groei ber tecbftiek liep byvoorbeeW de omwenteling in de internationale economie doonlat bijvoorl ld het allcrwege toenemen van de bevolkingsdichtheid en df daaruit weer voortspruitende problemen van Toeding en kleed ing de menschheid tot jjeeds grootere onderling afhankelijKlieid bracht en derhalve tot immer gauwere samenwerking dwon Daarom ook zijn heel wat groöte Monomen het er nu al wel met elkaar over eens dat uit dezen oorlog ISn ieder geval een systeem van sterile jconomische gebondenheid te vporscbÜD komen zal al verschillen de inzichten dan ook nog ten aanzien van den politiekeo vorm dezer geVindenheid In ieder geval is het zeer interesjant om ove dit onderwerp gezaghebbende figuren htm tneening te hooien verkondigen en zoo doende hebben wg dezer dagen 9P de dagelijksche persconferentie te a Gravenhage met poote JjelangstcUing naar een causerie van den bekenden Duitechen econoom Jrof dB Ferdinand Friedrich Zimmer Biann gelniiterd Want hier was een man aan hct woord die tien jaar geleden raed zijn lijvig boekwerk over J is Ebde des Kapitalismbs schreef en eind 1939 opnieu v de aandacht trok met zijn Wcnde dèr Weftwirtschaf t Terwtil voorts in de i n tüd vol rumoerige propagandaleuzen zijn rujtig lakelyk betoog een weldaad voor oor en gemoe was Professor Frie J ön4er dien naam ijjn al zijn pubjfcaties verschenen i £ en overtuigd autarkist een Sntjvrijhandelaar dus en een voorstander van een zoo groot mogelijke zèlfvoqrziening zonder hulp van anderen Maar bU die autarkie denkt hij dan niet aan de economisch afgesloten Tumul van dezen of genen staat maary aan de zelfvooniemngsmogplyk heid van in de toekonftt ontstane poote economische ruhnten van Wflke ruimten onae aarde er dan een vier k vgftal tellen zou En voor dezen Duitschen econoom stond het reeds vist dat deze dingen zich dóór ziouden etten onafhankelijk v an politiek en oorlogvoering a zal hij toch zeker met ons instpmmen wanneer wij hier vaststellen dat die oorlogvoering tfch m ieder geval van doorslaggeverde beteekenia zal zijn bij de militaire oegr e n z in g en de politieke organisatie van deze Groezraume Zooals prof Fried het zal zal zich inde toekomst ongetwijfeld een EuroPwehe een Amenkaansche en een Oo Aziatiscbe Groszraum vormen k geloofde hy in de mogelijkheid n een Siberisch Riasische economise ruimte doch éè oorlogvoering van dit oogenblik m aa te het hem on jogelijk dienaangaande nu reeds tot er concrete uitspraken te komen In B geval leek het hem echter ó n wrschijnlijk dat het toekomstige WooiEuropa en Groot Oost Azië een Wneenschappelöke grens zouden be Hni We zou volgens hem elk van Knf economische ruimten afS L aanvullend trol Wi gebied moeten streven lim lleen zou het mogelyk volkswelvaart boven het l22 e levensbe o ii uit te stuwen tot een groote welstand voor aUe bewoners van yroMTaum te komen en tot e jomiach geheel te geraken het m OTlog en vrede waarlijk aan toji genoeg zou hebben i moeten wij dan ook in dtezen de actie der Vereen igde Staten 1 verstaan om althans het noorW aeel van Zuid Amerika onder t lti te krijgen en dan in een vaa Amazonia het benoodigde l r hout en petroleum te kuhnen 2 Op dezelfde wifze zal het JJBMnigde Europa het werelddeel k lot zich moeten toékken opdat peen gtmeenschappe ijke socia is eiploitatie in dè plaats treedt ae kapitalistiache uitbuiling va Tj pro Fried was van meening J fc er zèk4r gaarne profijt 5 9 n getrokken van de groote yBa toritoie ervaring der Nederfj bijvoorbeeld met betrekking J aaleg van rubtierplantage in ok op andere wijze achonki Tiyekïr ons Nederlanders nog weer vertrouwen in de toekomil foeij h spreken ie over de Groot AziaU die ruimte nog een duideigk var kUarde dat JapaOk bü de vormiog van deze ruimte aanvankelijk tlecht alleen aaa Korei Mandsjodiwo Ohins en MoDgaUë had gedacht cti dat es el de loc der politieke gebeuTteniwen ook tot de bezettioc vm het NedCTlmdcchIndiacbe eflaadêDi had gevoerd mair dat te dien anzien van een definitieve regelinj oog niet gefpcoken mocht worden De kracht van ziJn betoog over de vonnmg van deze Groszraume meende prof Fried niet beter te kunnen venoogen dan door Op oortgelijke beidiouwingen in het momenteel vijandelijke Anglo Aznerikaanache kampf te wijzen Zoo noemde hij het iü IMO vefscfaeoen boek Reconstruction of worldtrade van den Britscben econoom Condoliffe den man die indertijd nogal naam beeft gekregoi als samensteller iBn het economisch jaarbericht van din Volkenbond en die twee jaar geleden al verklaarde dat deze otirlc eerder zal eindigen met het scheppen van een groote Earopeescfae ruimte dam met ten verbalkaniseering wat dus zeggen wil versnippering van dit weftldd I Ook voor Condliffe stond het vast dat de opbouwk van dergelijke nieuwe economische luimten niet zou gaan via den democn isrfieh weg der federatieve gedachte miar dat het zwaartepunt in zulk een ruimte bij één krachtigen staat zou liggen waaromheen zich dan als satellieten de andere naties zouden acharoi Nu zal professor Fried on zeker wel willen toegeven dat het woord atelliet geen aangenamen klank heeft Het roept zoo gauw de geda Ue aifa slavernij of iets dergelijks óp Maar wij wetem dat hier aan iet dergelijks niet gedacht mag worden Veeleer zal het immers zód zijn dat die eene leidende ataat de financieele en economische organisatie van bet geheel op zich neemt n zulks dus ook in dJcCnst van dat geheel maar dat tegelijk de afzonderlijke naties haar politieke zelfstandigheid en haar eigen levenswijs ten volle behouden En als over dit laatste maar volledige zekerheid bestaat dan zal ook vanzelf alkerwegq de bereidheid groeien om tot samenwerking in een grooter economisch geheel te geraken TDan zal odk die politieke v r h ej d der afzonderlijke stajen begrepen kunnen worden alr êen plicht tot verbondenheid opdat ook op deze wijze de onlangs gesproken woorden van den Rijkscommissaris in vervulling gaan Wij mogen geen Duitsche imperialisten zijn en de Nederlanders geen Nederlandsche separatisten Zoo zal dus de groei naar grootere economische verbandeni onvermijdelijk blijken en bi economisch alléén zal het dan natuurlijk niet kunnen blijven hoe groot het zelfbeschikkirgsrecht der afzonderlijke naties in de toekomst ook moge zijn BIRNENLAUD Wettelqke rege g van het volkstuinwezen rEl iGEZIN NIET S EK DAN at VOLKSTUIN In dp edo landsche Staatscourafit vwrafApril is opgenomen de Bodemproductiebeschikking 1942 volkstuinen welke een aantal voorschriften bevat waaraan de houders van volkstiunen moeten oldoen Deze regeling heeft betrekking op het telen van landen tuinbouwgewassen voor eigen en geiinsverbruik op gronden ntike nel bij de woning behooren I articuUere tui n vallen er dus buiten evenals de perceeHjes welke door land en tuinfrfoeiders in het bedrijf van hun werkgever met groenten en aardappelMi voor eigen en gezinsverbruik worden geteeld Om oen volkstuin te mogen gebruiken moet men ingeschreven zijn bij de landbouw crisis organisatic binqen wier werkgebied i tuin ligt Oeze in hrijving moet u orden aangevraagd op een formulier dat bij aden plaatselijken bureauhouder van de landbouw cri isorganisatie tinnen wiens gebied dè volkstuin ligt verkrijgbaar is De oppervlakte aii den volkstuin mag in geen geva grooler zijn dgn voor de voorziening van het eigen gezin noodig is De in dit jaar nieuvi aangelegde volkstuinen mogen niet grooler ign dan 225 M tenzij de land bouwcrisis organisatie een grootere oppervlakte toestaat Hiervan moet tenminste 100 M met aardappelen en het ovenge gedeelte met groenten worden beteeid De njtds bestaande volkstuinen zullen in het algemeen de oppervlakte welk e zij in 1941 reeds hadden Kunnen behouden Per gezin mag men slacht één voqstuin gebruiken Slecht bg uitzondering kan het gebruik van een tweeden tuin worden toegesjlisan Zij die in hun particidieren tum reeds een voldoende hoeveelheid groenten en aardap elen telen kunnen geen volksttiin krtigen AUe werkzaamheden op den volkstuin betvalve het braneeta en sjotten van den grond moeten worden tiitgev dfd door den houder of diens gezinsleden Het doen hewerken van den tuin door derden is du niet Mnger toegestaan De pensimiprijzen VEBHOOGING OKIIKB BEFAAU K VOOKWAABOBN TOEGE IAAM Reeds in Juli van het votig jaar i met nadruk de iSandacht gevesbfd op het verbod voor pencioahouders om hun pensionpryzen eigenmachtig te verhoogen coveö het prgspeil van 9 Mei 19ia £i wat toen een algemeene mtzohrdering verband houdende met het met meer afzonderlek in rekening mogen brengen van de omzeibeiasling volgens welke het was toegestaan ter doorlïerekening biervan de peneionprgz n met een zeker percentage te verhoogeai Innuddels zijn de kosten van een aantal voedingsmiddelen zoodanig gestegen dat ook zg voor een aoorberekening in aanmerking komen In verband hiermede zijn m de Prijzenl eschikking penoions no 1 opgenomen in de Staatscourant van 2S April 1942 de bedragen aangegeven waarmede de penfionprijzen die op 9 Mei 1940 golden mogen worden verhoogd tln de nu toegestane verhooging i tevens opgenomen de reeds vermelde verhoogmg uit hdofde van de tietaalde onuetbeiasting zoodat hiervoor geen apart percentage zal gelden Indien het bedrag van de pensionprijzen op 9 Mei 194 F inclusief omzetbelasting was bepaald op meer dan ƒ 80 per maand mag het met 2H worden verhoogd Voor lagere i e ngen is de toegestane verhooging in EM uitgedrukt Wanneer de pen£ i ij £ per persoon op 8 Mei 194U g$i wa dan resp 60 of ƒ 80 per maand mag hCper persoon met ƒ 5 resp ƒ 4 worden verhoogd Voor de verhooging van penswnprijzen vastgesteld per week of per dag of die welke op 9 Mei 1940 exclusief omzeti elastmg golden zijn eveneeaa t epalingen getroffen De gemachtigde voor e prijiien wijst er echter met klem op dat deze verhooging niet zün toegestaan over de thans eventueel reed in rüd met de prijsvoorschriften verhoogde prijzen m slechts over de bedragen zooals defce op 9 Mei 1940 werden jjerekend Pensionhouders die hup prijzpn pp deze voorwaarden wenschen te verhoogen dieoi zich er deriialve terdege rekenschap van tfe geven welke Öe prijs was die zü op 9 Mei 1940 had den of zouden hebben bedongen Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen wende men zich tot het Rijksbureai voor het hotel café restaurant en pensionbedrijf Raamweg 14 Den Haag BURGEMEESTERSBENOEMINGEN De commissaris generaal voor Bestuur en Justitie heeft tot burgemeester benoemd Mr A 3 Drenth tot burgteneester van Winschoten met gelijktijdig eervol ontslag mt zijn huidige functie van burgemeester van Nieuwe Schans H van Deemter gemeente ambtenajir in Qroningen tot burgemeester van Smilde Jan BoU koopman in Bodegraven tot burgemeester in ZaltbommeL J G van Houten grondbezitter te Rhoon tot burgemeester van Oostvoome Een ware hel van vuur en staal Geweervuur ratelende machinegeweren ontploffende granaten het was een heidensch spektakel en niemand l on wat zien Zoo chnjft gefr A W Zomer In en brief naar huis En hl vervolgt Jlaarbt Khleten die zwt n n nog met ontplofbare geweerkogelsdie met een knal uit elkaar vliegen zoodra e wat treffen en dus overal om ons heenknalt het In zulk een hel y n vuur en staal vechten ook onze N derlaodiche vrtiwllligen aan het Oostfront Ook voor uw belangen hebben zij zich ingezet lezer L at het daarom leze helden aan nleU onü eken zoo tij gcwbnd raken Steunt naaf j w vermogen de Nederlandsche ambulance stqrt uw bijdrage op girorekening I7CM Ifederlandsche ambulance Koningimiegrach 22 i Gravenhage SLACEnrOFFEKS VAN AUSOADIG ENGELSCB BOMBARDEK NT Het aantal slachtofl rs van het meedoogenlooze Engelsche bomkrardement op de burgerbevolking van een stad in het Westen des land waarover wü enkele dagen geleden berichtte is intusscben tot 27 dooden gestegen In de ziekcnhoizen bevinden zich liqg 18 zwaartcwonden BUITENLARO DUnSCHLAND STRIJD IVOOR EUROPA VERGELDINGS AANVAL OP NORWICH Woonhuizen kerken enz te Keulen verwoest AANVALLEN AAN HET OOSIVltUNT AFOKSLAOBN Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt d d 28 dezer bekend In den centralen en den Noordelijke sector van het Oostelijke front leverden eigen aanvaUacties plaatselijke successen op Op enkele punten werden vrij krachtige aanvallen van den vijaiid onder zware verliezen voor den tegenstander afgeslagen Hierbij werden op een punt 13 vijandelijke pantserwagens vernietigd Gevfechtsvliegtuifeo bombardeerden overdag vijandelijke Khepen in Leningrad tn aan de kust van de Zee van Azof Aan het Ijszeefront werden S bolsjewistische bommenwerper die een Ouitsch vliegveld aanvieleoy alle vernietig terwijl ook drie jachtvliegtuigen van het type Kurrk ane Werden neergeschoten In Koord AfrUw sloegen DuitachItaliaansche troepen Britsche verkenningsaan vallen at Steak e formaties der luchtmacht zett i de aanvallen op mtlUaire erken op het eiland Malta voort Te La Vale tti werden in kazernes en ravitailleeringsinstallaties op VERKLARING VAN CRIPPS LAGERHUIS Drie redenen voor de mislukking AMEBT NOEMT EEN VOOBWAABDE het zijn Sir Stafford Cripps beeft in Lagerhuis een verkJarine over missie naar Indië afgeleid Hij zeide dat het oogenblik van zün bezoek om drie redenen ongimstig was 1 door het rechtstreeksche nad en van den vijand tot de kust van Indië 2 door de sfeer van defaitisme die in zekere lagen van het Indische publiek ten aanzien van de gebeurtenissen in bet Verre Oosten aan den dag trad en 3 doordat de communale meeningsverschillen ten aanzien van de toekomstige regeering van Indië duidelijker en ondubbelzinifiger aan den dag waren getreden In het verder verloop van zijn uiteenzetting noemde Cripps de aankomst van den specialen lasthebber van Roo sevelt kol JohnsoiJw tijdens zijn aanwezigheid een toevkl Van een ingrijpen der Ver Sta n is geen sprake geweest maar alleen van de persoonlijke holp van zeer bekwame en voorkomende Amenkaansche burgen Cripps zeide verder dat de oneenigheden in de eerst plaaU betrekking hadden gehad op de manier waarop de Indische zelfbesch kktng zou worden uitgeoefend De toestand in Indië is echter zoo zeide hij zoo ernstig dat de strijdkrachten voorloopig onder alle omstandigheden onder Engelsch bevej moeten blijven Verder dan men ten aanzien van In Jië i gegaan kan men niet gaan Dat de onderhandelingen tenslotte waren vastgeloopen was niet gebeurd op grond van de kwestie der defens e maar in verband met den vorm van de regeering die tot aan het einde van den oorlog aafi de macht zou iin De Congresled n hadden den indruk gebeid dat zü niet de vérstrekkende volmaclilen zouden hebben die zij noodzpkelijk achtten voor een succesvolle deelneming aan de regeering Al heeft men ook contact gekfegen met de Indische vrienden toch is dit contact niet zOö nauw geworden als voor de doeltreffende verdediging van Indië iKiodig is Voorlpopig kan niets anders gedaan wórden Engeland moet geduld hebben en l ereid ziJn eventueele voorstellen van Indische leiders te overwegen Cripps sloot met de woorden Wü moeten ons thans concentreeren op de plicht on uiterste best te doen voor de verdediging van Indië een taak waarvoor onze groote Amerikaansche geallieerden ons hun hulp hebben aangetxiden Verklaiing van Amerj De staftasecretaris voor Indië Amery verklaarde dat de opdracht ten aanzien van haar rechistreekst ie doel nvislukt moet wordffli geacht Het ontv erp der Britsche regeeringsverkfaring is ingetrokken het hoofddoel echter stellig niet De levendige wensch der Bntsche regeerifig tot verkrijging van actiever medewerking van de politieke partijen in Indië b teekent geen gebrek aan vertrouwen in het itvoereDd bewind van Indië of den onderkoning Als e CaBgrcqwrtD krreM mo t au de icgecrüagavenuitwimrdeHjklieM in êe prevlaciea weer ep sleh e nemen oas aledc te hdpca b de vMrtsetttatg mm dCB eeriog tea de Brftxbe regcerteg kereM zÓ h ar de maafat ever te VJI KB Pra sa Baai Maninftit A teBf ltl 31 DM A ten la 17 4 A ICM a Graw Ial7 1 lOtK Rdam lanl 37 31 nH i BvOnr Z 37 4 K 91l Aanmilllngaii Hyp baakaa Pr Or Hyp B lOi NHVeend sK M imil oit IndMttr Ondarnanilnian v B fftJiir 31 tilth tmH Lav Zaa MQ 4 l t MX AANDEELEN Bank an CradlatlnstaiUnsw Bikakort A DtU Spoor A Pmaaiatla AMam Bank A I59H l67K Iitcaiaa Bank A IH ttB Nadefl Bank A 14 tt Nad a Ui ƒ 250 184H Rott Baak ter l g i a IVant Bk BAA tak Induslr OndaraiaUaw Alt Wortt C WA 4IK Haemal Aantf TM in K H aoQtav A Mm m ZaatlAMI f LBr Un leOcpA 168 DE VElSfAARÓAG VAN DEN JATANSCUEN KEIZEB De Japansche keizer viert vandaag zijn 41sten verjaardag In het centrum der stad werd een tankparade vpsr de bevolking gehouden s Middags nam de tenno de gelukwenechen van de vorstelijke 4 ersonen en de hooge aml tenaren van d keizerlijke hofhouding in ontvangst RECHTSZAKEN De bonhendiefstal te Amsterdam DE ROL VAN Mr HUXGEN8 Het verhoor van de 23 verdachten werd afgesloten me t dat van mr M H Huygens advocaat en procureur te Den Haag die reehtdiimdigen bijstand zou hebc i verleend aan van Eatum teneinde dezen aailk een eventueele strafvervolging te onttrekken Wanneer op enkele voorvallen in het leven van mr Hugens wat dieper wordt inyegaan verzoekt de president het publiek de zaal te verlaten Den persvertegenwoordigers wwrdt toegegestaan te blijven In den lo van zijn verklaringen vertelt mr Huygens o a hoe hü kwam tot sjn onderwereldpractijk Aanvankelijk pro Deo pleitend kreeg hij met d toewijzing der verdediging van denj hoofd ver lachte in de indertijd geriichtmakende zaak van de Uaaga postroof gelegenheid naam e maken Verdachte bestreed achter dat hü in zijn langjarge practijk niet vele fatsoenlijke menachen verdedigd zou hebben Vervolgens komt het verhoor op de wijze waarop hij in deze affaire gemengd verd Ver8achte werd door P van Deren in den arm genomen Men reisde naar Amsterdam en bracht een bezoek aan een perceel in dr Dapperstraat aldaar waar men L Kessele trof die zich toen Blok noemde In een café iri de buurt werd Verdachte het voorstel gedaan witte Nelis C de Vries te verdedigen Deze werd verdacht van den inbraak en was gearresteerd Eenigen tijd Tater wa verdachte in de gelegenheid de Vrie te spreken en kreeg den indruk dat de gronden waarop deze gearresteerd was onvoldoende waren Medeverdachte A Pot had tegedover de poUtie nL ver V K K H lOOK 100 I H bU IMt 4 list nrnomii Alg Kunstz Un 165 I64K Calv4 Ollef Cf l H fiOH Fokker La Br en On ITSIi l tK Ned rord Aut aou SM PbUlpa G B vA a08 Phnip Pref wA in 178 Bor Oo t iveo Ml ISOH iW D dt Peur Uil mUi SWN Kon IVti UU Ui HoilAnwr LOn mH 1 4 JavChina J 1 134M rÜ Nad ScbaapT U IM itBH an na Itnt Handeltv A dani 808 Had lnd S Dn ITT Var Vont CM rai 4 m IMI Batavk M m m DaUM IMO evA 1 4 SaMRiMdt c A M Ml RaMwmMMMariMM A f m Hubb A KWjf mH DaUBat Rubb 161 INM n sw h ft m ar per er on Vat um I laar U t m tOian UtlB vn t t ar il 1 la tQdvak vaa t a mt t U a u raaM 1 H H H raals J t t n g 1 la ti dvat van vlfT wskn 1 i tOÖ 1 1 ftaai 4 00 150 150 100 4 180 aw ut 4 UJ ise itt rsnts na Mt j grnn It ff m m gram 00 MN iW W gram 14 lüm f t Utv Ib tttdvsk van seM weken IM 1 2M 1 tM 1 UU 1 gaai 1 In tijdvak van i da a i 1 H 1 150 1 ISO 1 XW 1 BO jgm Ï5laaM van de Vries distributiebescheiden te hebüien betrokken Bij confrontatie trok liü deze erklaring echter weer in Toen de acten waren bestudeerd bracht verdachte rapport uit en maakte daarbij kennis met van Batum die zich voorstelde aü Vuistje Deze betaalde 500 gulden in voorschot op de verdediging Verdachte verdedigde de Vries twee maal en de Vries werd 30 dagen later wegens gebrek aan l ewijs door de Ned justitie voorloopig op vrije voeten gesteld Pots wiens houding verdachte in de heele affaire toen zeer merkwaardig voorkwam bleef m arrest De Juiste samenhang was verdachte nog niet bekend Hij beschouwde Blok Kesseler en Vuistje van Batum als onderwereldtypen die zich slechts interesseerden voor de zaak de Vries en dezen wilden helpen Toen de Vrie op vrije voeten was es men zijn vrijlating met een feestavond had gevierd kwam van Batum zekeren dag bij verdachte en vertelde dat zijn vrouw was gearresteerd Verdachte begaf zich daarop den volgendag dag naar Amsterdam voor het inwinnen van inlichtingen op het hoofd bureau der Amsterdamsche politie Daar werd hem medegedeeld dat da arrestatie door de Duitsche politie was geschied Deze op haar b irt deelde hem mede dat de vroiiw vrij zoo kunnen komen als haar nïan zich meldde Na overleg met van Batum werd besloten een verzoekschrift te richten tot den chef der Duitsche politie Op verzoek van den president deelt de aanwezige commissaris der Duitsche politie mede dat vrouw van Batum aanvankelijk slechts gearresleepd was omdat z j verdacht werd van eea politiek delict Later pas werd verband gelegd met de txmnenaffsire Van Batum werd hoe langer hoa nerveuzer en bekende tegenover verdachte tenslotte dat zijn vrouw gearresteerd moest zijn omdat in zijtt tuinhuisje 11 000 gulden verborgen waren Van bonnen maakte óet echter geen melding Wel vroeg hU hoeveel Tosprijf hü zou moeten geven om zijn vrouw uit handen der Duitsche poUtie te krijgen waarop verdachte hem den raad gaf ziJn vingera niet te branden Hierop kwam van Batum eenlga dagen later in iegenwoori gheid vaa Kasseier met bet oordeel een Jood bet pakket uit t tuinhuisje te laten halen Mocht deze in banden der poUtie vallen dan zou het den schijn hebben dat hij daarvan de bezitter was Stoowel Kesseler als verdachte vonden dit voorstel gemeen waarop verdadit van Batum aanried maar eens bij zi Icennissen uit de onderwereld raad tf vragen Daarop 4s van Batum met zekei Schmidt of Smit komen aaadrageav die misschien wel bereid aou worden gevonden het zaakje op te knappen Verdachte heeft hier geen aanmcrUnf op gemaakt t i eerste omdat li medelijden zeide te hebben met vrouw van Batum cb tm tweede omdat hQ van mccninc was dat Schmidt of Smit oud en wijs genoeg was om te weten wat hü zelf Setd VntUchte blHkt een broer van dezcsk Smit een te hcbfaea verdedigd Op de vraag van den president rf verdachte aui zijn verklamgen neg ieU heeft toe te voegen verklaart deze te betreuren dal hij ki deae affaire gemengd is en nimmer voornemens te zün geweest d SüiUache iusti tieautorHeilMi In him warttzaamHc jen te hbidereik i