Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1942

4 = muzisu Arnhemsche Orkesf Yereemgiiig Dirigent Jaap Spaanderman Solisfcn Hi t raAt wptaan Nfeuwe Kué Schlegel tenor Schouwburg JK I JleKbe 20 G Wbiet FATER VAN RIJN VERTELT OVER LEVEN KN WERK IN PORTOKICO Het Goudsch Missie Comité organiseerde gisteren in Thalia Theater een lltissieavond Het bestuur had daartoe pater van Rijn uit het Dominikanenkloester te Zwolle uitgenoodigd een lezing te houden over züo missie in Poitorico De titel der voordracht was Portonco het land van aardbevingei en cyclonen Pater van Rijn begon met een beschruving te geven van Poctorico één van de eilanden van de Groote Antillen Dit eiland werd op U November 1493 door Columbus ontdekt De oorspronkelijke bewoners de Indianen werden door de Spanjaarden zeer sledht behandeld zoodat na 55 jaren bied maar op het gehêele breedc ge iin 1548 nog slechts zestig Indianen in ander Van beb Je gsboudao Zou Je ham nu oijMh mlvhlen nemen zooals bl Is Lydia WT Aovcn ook zonder de crlanis en afstand doen van Ja eeraacMT BsD antoT vraagt d poctler d Verward dsor tegnstr dlge ge aslaa lanqrkecr vaa Olwn luH Een taxi niU voor iajkt hij haar aaa dalBoaea dia zooevso naast e aat bleven die ai voor de IJzeren kalmte Een vreemde scbowbeld beeft I dia van dezen man had ala UJ aan de Tethovea ook iBtmaal weerbouden Hans speeltafel zat en de bateliikiMden aeioa te verteUcn boe si werl ijk tegeoDver dia hit alleen zicb durfde permlttaeien dokter dssa slaat Haa moet niet zeil lodatp UJ bet aoo dikwijls ia hst arle niet Ot Is dit de schuld van dan afstand die z a schepen achter xleb acbranden ZQ den Hteft ffnepcA Bet Is alsof de muur lënT bem reeds van het verledw scheidt of vcraodCTt haastig vaA oadcrwcrp tiaselwo toen en u plotseling weggeval i £ ven aarzelt de danseres Is bet omdat hl Homeyer blv met Je Het er goed t Hans Een Icd is De taxi schist vooruit Bel mij UJdsaa de rapetitle bi de BH gaat diebtar naM den spiegel e n Lydia samen vond echte man bel sebljat Ie niet deefat tct n arOtt naafl waar aeflotan waDt SUverglocke p Xcm nooit zonder af UedtJc p dc lippcB dat zU eens fci een Haar aand iigt Piot elmg op de zijne gaan op geiüilikkomrm Swdi VtSi SK BI heb geen prH tete Je BeH ino BUI Hans NCem nn tmt l a mil anairi I v n auto Toanaiul Mn haar mat ean InM Jl rnk iïi ft ii rmSto aS O Otaawt Het gaat mU goed lkïï tTÜ2 l JLïi TJ fjL öA ieerco werken Maar Kaa Ik ascn v le g gen sagt L ydla tee k j a hoi Idar en weer zoeken baar oogfu de zijne 5 f ZLT Zan JZ u boe gelig vzicbt waarop een braad llttce De taxi stopt oor den Ingaac an IM boorde É zicfetbaar is uit de hal HQ zet den variit waar de graote klok xaAt kt dSD zoeken baar oogfu de zijne Ik neem raU niet kwalilk Lydia maar dan vestigt zU haar donkers oogca Ik edroeg mij slscbt maar Ik kan da 5 g Ir n3ïïi5i Ti2S J ïSl Sïï SlSJfl r daiiT i Isi eb üdHs steat rtjSt Lokkend aalt £ d aJ SfStï S 2 Jï d 10 hST iSi rtJSdr ijö It 1 ss Sorin s dSrr u ü d t l a k s t v j js ii iüo s± j Dan vaarwtf ft kaop n Btwiaillg weer te HoUt lal Mas misaeUeD kunt alndi Haar Haas e woidt toen nut a ik Jou aa ie 1iside erlaB heb viDdlB am mm eaos Mt asü ia wiihoewc on aSas tusscban om nlt Is Uat eo ptaiseUacsa ortrgta u Balk butat kort mm a od Mag Ik geen vrienr zIJ r J Ik daiS IM Biet ik heb wein Qd I da M T HIJ tt een asta kfiut an Maar Utsn wlJ gaan het hcett gew ben sMt htt feaeL Ik AaBUverciecfee eveaala dcMer Otien en ddö eet over het verleden te pratoa Ja en geen i aw K T y TT y j 1 jm jmgt hfi Eel vreemd ïraag mij niet Han ft weet het hebt weer eeo baW jaar verloren 1 ilZwiS la iSBf lSSa d t a 1 Boveadien kaii aii hem Ha aeipt naar aan aaar man o tijd Sh M heUriS isiiv a ider é mmm Ook niet aaet dant kraag aa zijn Jas op en stapt haastig wind heen ea weer zwaaH Ban tadttig Zwijgend zit Hans in de zaebta kus afscheid daa verdwijnt de slaidM tlgnir WB cn di door da w van Lydia TerhovcB in den Mtleatento gang De auto rijdt IcM w c Hans siaat kim annrd aaar bet öodaofitiee M esBS nog eeo t dlang 0 511 tspangcn ziet JJ S rr le vITX S U BM en ds mensdMD voerWJgsan JDan kiopt Ui V Jr tat Is vreeiMle fa emming nog llaMUt Inideor i beat iBoaU U anft verhinderd Boe weel m dal Lydia tass kan W baigi Mil o r haar baad idesen HemerarT m mtÊa aah amt doaL aatDW dd dpi M etde tcckke ea treblgrooten qiwgel Van haar kleedkamer nSf tTiSU ZLn dJTtaS fr l ormd n kiikt naar b r gesiebt met de wagi gW ö jl Xl S f fi bg n da rcdamebUJettea et e keu lï d WS Wl T ÏÏ ï i S5Sf ieen Toean bete tT hoven Je wUds bellmiMrB loet ïe P o JSiSl zleo u me bdW OStsU lacwe l J CSTA Si r f m tldi o Z m bêift baar uite hand aiaatl Bn Je nu el gelukkig LydkiT STM IIEIfWS Zw rte igarenyerkcMpers BOEVCN vak ƒ TO MM Een vüftal Gouwenaar betrokken bU den verkoop van ïwarte aigaren werd dezer dagen door de n Haagachen laapcetear voar óe Pr jibetoer ching beboet Zooala bona oveïal wa een aigar winkelier de eenrte acbakti en werd de re t van de kett gevormd door liea n wier beroep niets mei oen han J tn rorftwaren hiwJ uit te staan De ligirenwtokelier J Ch L werd beboet met IJW de kantoorbedienden J V n B en A A C L met resp 200 en ƒ J 0 met verbeurdverklarmg van de partö sigaren de bouwkundige C S moest 306 en de vertegenwoordiger A O V L ƒ 500 betalen Uit het Gemeenteblad VERLKBNDB VEBOONNmOBH De burnsneesler heeft vergunning verlpend An D Tak tot onttrekking aan de bewoning Tin pe eel Vrouwenstceg 18 de directie der Ooudsche Melkinrichtiri tot het aansluiten van de rioleering van de voorroaUg luivelfabriek De Goudsbloem atn de Kamem olkslooi M op itet lemeenteriool in den St Joseph bouwde N V Steenland s brood en bankelfabrifk tot het aanbouwen van een kantoorruimte voor di ftributielïesciiciden aan het pefeecl Nieuweh en 26 C den Boer tot het bouw van een muur tar fcchekling vwo het terrthi aan den Boi cfaw ff 18 tot en met M aan Th J Nobel tot het vernieuwen van den voorgevel van het perceel KnoWeeg 12 MIewwe rector komt I IokI De bur g w m e citc r heeft besloten den datum vaa inipng van de t enopmini van dr H HIelMnia te Bilthoven tot rector vao het gymnasium alhier vast fe g ii r n i 1 Jvvi 0 BRNOnWINS TOT AMRTENAAB TB BPVRIfWTJK Onze stadi eiioot de lieer B Ringeling volontair ter gemeenitesecretsrievan Reeuwyk is befioemd tof mbfeTkaar bU den dienst v i sociale zakente B v r Hk DRF8TAI TAN mponnen De poKUe te Ametentem heeft een SSjarife naaister ttit Oooda rangehouden verdaeht Van diefstal van twee dnmea sporaKn Uit vroeger tijden 0 OOUDSCHE COURAMT TI JAAR ORLEOEN De burgemeeetor van Gouda in aanmerking nemende dat in naburige gemeenten de veetirohus heerscht brpngt tef openbare kennis dat var K den af tot nadere aankondiging toe alle honden In deze gemeente jnoeten herinnert dat de overtreding van dit vryr iphrift gee raft wordt met eere geWboet van f 10 tot f UB en pevan eBiMtraf van 1 tot 3 daffen te 7anien of frofvlerliik terwijl alle losloopende honden wan wege de politie moeten worden g nod M JAM ORLn RN Daar H lr H V i l de Sohe per en mr W J FortuHn D x rteev n de heno min niet hadden aanw men he f remeenterand benoemd tot I de ♦ f crmmissie vnn toer cht on do slpde ülre y w nH Hn de h er H jKif ct D SeoMioa HerKwoemd werden to 1 v n A eomm over de ebrie t dr F y wl d fMief r en Xfit M vnn f ennw tr h V van Jee n dè heer K W n Koning TnvoVr m n WAS een missive sn den heer P P S m van 1 0 deelen m effi vertrek tjlt d gemeente T ii onialiir te nefnen Is Bbryenwe er W JAAH OF TOFN Olslenr bee f roe wa en aareden D I een f H vwi T t veilive hMeekeilg war waar d iooie vaars d twKlnl en ei de s r v falen dsar bewHït de nro v eer ént h t wsrmefe 1aar etUde w aar i e loo lent veTl e n r wv f r lid iid V men int Oo eTalf r H Doo veV ♦ e Mi Toler b he o en bH de Ked Herv Geoicente alhier FEÜII I KION crurus hcu k VliHIIUtlli l feA ANG L idla T er h o v c o aarzelt een oogmbUk feMP ÜMMnCa wOTMk Bl w At AAR AMNEEJR Bennie BfaMceop Eeo hopeloos geval met Jenny Jngo en Kaïl Ludwig Diehl Aanvang 8 15 uur Zaterdag 2 uur en vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 utir Zondag 10 30 uur De roman van cao nadit met liane Haid Scheawbnrg Bioscoop Vuur in den nadit met Anna Dammann ïhnst VMi Klipstdn Gertrud Meyen Hans JBfeulewetter en Maria Koppoihöfer Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia Tbeater Liefde kent geai4peenzen mei Haps Moaer Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur 1 Mei S 45 nor Spaartesb d ObderlingB wedstrijden wudsche Beddingsbrigade t Mes 9 t uu Café Dulinstee Afhaloi formulieren voor inschrijving als volkstoin r t Mei IJ uai Spaardenbad Onderlinge wedatröden dsfHrenten Goudsche Re ïaingsbrigade 2 Mei 3 6 aur Central Pqatzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Cknida 2 Mei 4 irar Nienwe Scheawlnug Opvoering jfevue Voetbalvlegels evder leÜing van j Schroot voor voetbalvereeniging Gouda $ Mei 7 30 anr Markt Vertrek fietstocht Gou teche Reddingsbrigade naar de bollenvelden 4 Hel U ani De Zalm Openbare v kooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg 4 Mei 7 unr Gebouw Gemeenteiyke Oeloiidheidadleiist SpierIngsiMut 113 Medische sportkeuring 4 9 ea 3 Mei uur Reunie Tbeater Opvoeriim revue Extra lachrantsoen door gezelschap Siem Nieuwenbuizen en Xiouis Bouwmeester C en 7 Hal en S nnr Café Patjwlee Afhalen formuiierrai oor inschrijving als volkstuinder 6 Mei 7 S0 a Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welien 6 Mei S nnr Daniël Cursus E4LB O 3 Mei 8 9 oor Oosthaven 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming T Mei 4 5 nur Gebouw G O D I flerlafitraat 113 Kostelooze inenting tegen diphterie voot nietaiaoolgaande kkderen van 1 S laar 7 Mei 7 3 unr Vrije BvaageHselie Ge mceate Bijbellezing en bidatcmd 7 Mei S mr Nienwe Schouwburg Concert radio dansorkest onder leiding van Theo Uden Masman met medewerking van Bobby en Johnnü atepdansers 5 Mei 2 30 uur kantoor N V Veteenigde Stearine Kaarsenfabrieken Gauda Apollo JaarUjksche algcmeene vergadering van aandeelhouders 9 Mei 2 30 uur Nieuwe Schonwburg Kinderfeeat Winterbulp Nederland AmALRN AANTBAAOrt RMIILIBirN SCHOKNENBONNEN 3 12 en 1 30 3 3 nor Diatributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenentwn voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag M N O P OoDderdag Q R T U W omnsiKiNG DisntiBtmE BESCHEIDEN Tot en nel 16 Mei S l en 2 4 30 WB Oeboow Daniël Uitreiking van bonkaarten voor levensmiddelen tabak veranaperlngen en vaste brandstoffen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zijnde oonkaaricn oor levensmiddelen tüens uitreiking van vitamine C tablHt i voor aanetaande m jonge moedas 1IITBEIl£lKO VITAMINi OTABLETTBN 2 5 mr Gebouw Geueealtmtf ge Dicnat SpierHigetnat 113 Uitreiking vit mine Dlablettsn voor kir tï en bwen tusschen 1 Februari 1939 en 11 Februari 1942 en voor aanstaande anoeders aan Iwn wier namen beginnen met de letters Maandag A tot en met D BMlag E tot en met K Woensdag J tot en met M Drmdwrdaf N tot en met Sch V1i4N g St tot en met Z ArOXniBSBSBIBNn Steeds geopend des nachts alleen voor rpcentcn Apotheek S Grendel alleen Prms Bendrikstraai 15 Profframnuf libes St Ivia ballet Aria van iticaëla uit de opera Carmen 2b Ch Gounod Air d Bijoux vit de opera aus G Pkccini Aria itit de opera JjaBohème G Pneeim Duet uU de operaJtadam Butterily G RotsitU Ouverture opera 5 6 W ftt Teir C Af t on Weber Anfforiermm xum ftaa Joh Strauss Czardas uit d operate JKe Fiedermaus Joifi Strauss Perpetuum mobile 10 Fr Léhar é ist mein günzex Herz Wolgalied Gern hab ich die Frau n oefcfistt Joh Strauss Outft ture operette J3ie Fledermaus Zoo men zitt ditmaal n wel zeer gevarieerd prograitunct afwijkend van de gewone samenstelling waarin aan het vocale verraareg d voorrang was gegeven Zooiets ais een opera concert als de opera haar s zoen besluit Maar die opera aria b aaiden zidi tot voor de pauze i waarom zou zoo n variatie niet hoogelijk gewaardeerd kunnen worden zooals dat dan ock indeadoad is gedaan Dat het programma net zorg is samengesteld hebben we tot onoe vreugde kunnen vaststellen Op vee i ek vende wijze werd het concert ingeleid met de charmaOte balletten van DelAies waarna Nelly Smü zich Voortreffelijk hier ter stede introduceerde met te J iweeJen aria uit de Faust Zou men bij bet hooren van de Cax meH muziek kunnen gelooven dat dit typisch Fransche stuk bU de eerste uitvoering uitgefloten isT Fascineereode muziek waatin Bizet met meesterschap de Spaansche gepassioneerdheid heeft gelegd Al hadden we inplaats van tweemaal Puccini wel eens graag iets gehoord op opera gebied van b v n Scarlatti den hoofdpersoon van de oude Italiaanaohe school of van Giovanni Pereolese of van den Italiaan Cesti 162d lA69 we mogen ons geens zins beltlïigen over de gedane keus De zoet vloeiende warme Italiaansche muziek zoo geknipt vwir het bel eanto gaf ons van haar overvloed en met name ook d Uciite doorzichtige stijl van Rossini wiens Willem Tèll ouverture ons gebracht werd een werk dat niet alleen Rossmi s grootste maar ook zijn l este oeuvre ge bt wordt Rossini zélf vond het 6ök Pracbtig kwam de bloeiende melodie tot ons ICen oompIimeat y xH boboïst fluit en de vier cellL Na de pauze voerde Spaanderman de 4ici te muze aan de h id op op de tonen van Von Weber s Auffoiderung zum Tanz prachtig gespeeld dat Spaanderman van v Wefcer houdt bewees hü heriiaaldelyk Is Spaanderman de man voor n soortgelijke geste Laat m n n wufte fee ten dans voeren door n zwaar getabberden professor Deze vraag stelten is meteen na het gehoorde haar beantwoorden Bü t beluisteren van weriien van zoo men wil t tweede plan gevoelt men neiging tot het maken van vergelijkingen niet alleen op muzikaal ge bied der kunst t Zou immers geheel mw zUn bijv op het gc4 ied van de schtlderkunat vei geliJkingeo te gaan maken tussdien RemJbrandi Titiaan Veronese Jozef Israels de drie Marissen Mauve AB Neuhuys e d met b v Du Chattel Ijouia AfKd Btomntérs De Bock Droedelet Poggentoeek en noemt u maar verder op waar toch ieder zijn eigen aanleg heeft en daarnaar t beste geeft van wat m hem is Beethoven b v Bou vermoedelAjk als operettecm ionist hopeloos middct zi en oriigdteeid zou Léhar ais classicus zonder eenige beteeicenis zyn gebleven al wisselt dan ook mUt de tijden de smaak van het putoUck nogal eensl Haar me PIANO STEMMEN per keer en pèr t mtement H Vakkundig ICoataot I CoDcarreerend CQAJISPE HEEMRSMGasM TB 3SISS KDAM mi dat Je mer la ds Slvergibcke wcrktT Zij kam een beetje rdticti Ja tt weik weer ia de ttvergloeke ktdie vinden we daar toch sleUig de populaire wijsjes sloegen terdege in en telkens klaterde de bljva op Nelly Scnit kl in van sltK beschikt over n zeer Ook in de Micaëla aria vol dramatische expressie bewonderden we iiaar operazang techniek Haar Duitsche liederen goed ook van muzikale opvatting voldeden ons minder ook doordat ze nogal eens bü spelle hooge gedeelten teveel woorden inslikte De ténorzanger Rud Schl l heeft a knïciittg geluid dat echter meer baritonaal aandoet en zeker niet het lichte gemakkelijk aanspreekbare van ean eersten tenoi heeft De hooge noten komen er geperst uit en hij hoede zich ervoor de stem te forcewen bijv op het wo d Speranza misschien moet echter een en ander aan een verkoudheid worden geweten Het timbre vim e stem is mo l en kraclitig en zijn zang en voordrarfit hebben goede hoedanigheden Het laatste deel van duet van sopraan en tenor uit ie Butterfly klonk all ljehalve voornaam doordat beiden het forscb spjg lyide orkest teveel trachtten te oversfemmen deed hier het forceeren der stemmen bepaald hinderlijk aan H t publiek was in giooten getaleopgekomen de Sdiouwburg was beneoen en boven geheel vol De twee vocale solisten oogstten enthousiastenbijval en kregoi bloemen Ook het oükest moest op uitnoodiging v n zun kranigen dirigent versclieidene malen opstaan om te danken voor bet applaus en het was duidelijk te merken hoevoldaan allen waren voor den opgewekten aard van het programma van dezen laatsten concertavond ven hetA O V in dit seizoen Gaarne roepenwe het in Gouda zoo vertzouwd geworden oikest n tot weerziens toe y A P VERMEIJ Missie avond Goudsch Missie Comité leven waren De Spanjaarden vermenden zich met de Indianen en met de negers zoodat de tegenwoordige belironers sommigen zijn blank anderen bruin of zwart Zoowel de hoffelijkheid en den kunstzm van den Spanjaard ais de scherpzinnigheid van den Indiaan en de goedmoedigheid van den Neger bezitten Zy zijn zeer begaafd en uiterst muzikaal Jammer genoeg zün zh echter ook hf o st rort l os on i £alant £ waarschijnlijk onder den invloed van het heerlijke kliUiaat overdag zon s nachts regen De naam Portoii o Rijke Haven die de eerate gouv eur aan het eiland gaf is goedgekozen want er is een overvloed van cocosnoten ananassen grapefruits sinaasappelen bananen en tabak De natuur Is er prachtig De bevolking is zeer arm en leeft van de vischVangst schildpaddenvangst en l utfaakken De meisjes werken in fabrieken waar de saphieren gekloofd worden voor de instrumentenindilstrie diaken Panamjhoeden en zijn zeer vaardig in het kantklossen Tegenwoordig nu het één van de staten van Amerika is geworden is het eiland tot ongeken ten bloei gekorven de bevolkin is echter arm gebleven De AmerikanA explolteerea de werkkrachten van de inlanders ende rijkdommen van het eiland Varlélé auvertfockcl rept Hana Pdter van Rijn verduidelijkte zijn lezing met liehtbeeldeil ocdc liet bü I eenige gramofoonplaten iiooreii waardoor roen een indruk kreeg van de mu zikaUteit van den Pcntoricaan Na de pauze vtoirïde psiXer van Rijn speciaal over het missiewerk Direct n de ontdekking begonnen de paten Franciscanen en Dominicanen die met C knnbos medegekomen warea bet Evangelie te prediken De heidensche bevolkta g bekeerie zfch en kreeg Inlandsdie priesters de missionnarissen trokken zich terug De Inlandsche priesters waren echter evenals de bevolking erg zorgeloos en al gauw was er van het katholieke geloof niet veel meer over dan een aaneenschakeling van bQgèloovige practtiken Er heerschten treurige toeatandoi Men kende er slechts een zeer typische bijgeloovige Goede Vrijdaip en Drlekotiingefiviering Het missiewerk oud deze menschen is veel en veel moeilijker dan onder heidenen slechts he l langzaam ging men vooruit Ér werden nieuwe kerken kapellen en scholen gebouwd en toen met één slag werd alles vernietigd De groote aai Mving m 1918 waarbii duizen den dooden te betreuren waren verwoestte alles De paters kregen veel geldeli en sleim uit Europa en Amerika Ter voorkoming wan dergelijke rampen werden de kerken voortaan gebouwd van gewapend beton zoodat de muren bij een volgende aardbeving in hun voegen zouden blijven In 1928 en 1932 hadden echter weer verschfflckeliike natuuirampen plaats Nu vernielden cyclonen die het eiland meer dan 24 uur achter elkaar teisterden alles en alles Het gewapend beton was wel bestand tegen een aardbeving echter niet tegen een cycloon Er was in de binnenlanden een kapel door den storm opgenomen en 8 km verderop in een dal neergesmeten Men moest van voren af aan beginnen En nu geen steun uit Europa en Amerika daar de crisis in deze dagen het ergst was Echter de patera bleven daar zü voor oogen hielden dat zij in dienst stonden van Hem die door strijd en li den overwonnen beeft En t9en in dien moeilijken tijd kwam er een woinerbaariyken opbloei van het geloofsleven vooral onder de mannen Men stichtte The Society of the Holy Name en allen blank zwart of bruin arme inlanders en rijke Amerikaansche zakenlui werden er lid van Het was het eerste nieuwe geloofsleven dat op Portorlco ontluikte De paters kregen hulp van de zusters Dominicanessen gediplomeerde Amerikaansche leerkrachten voor het onderwijs de bevolking was geheel analphabeet Deze zusters deden zeer veel goed o a trachtten zij betere hygiënische toestanden te scheppen wlmt het grootste gedeelte van de bevolking lijdt er aan bloedarmoede veroorzaakt door den bloedworm die in het water en de melk voorkomt Ook heet chten er veel t b c en typh K Er is nog zeer veel te doen in Portorico en pater van Rün besloot zijn lezing dan ook met zijn toehoorders te vragen Gods zegen af te smeeken over dit moeilijke maar dankbare werk J9ikt smaakt naar méér EigcB gebakkea braad keek fwaa keckee Hiakea Baar véél eer als U e barcMl aM € ÉBÉ s BAKPOEDER Jawcehja vaa nelMk hecrliik bros I t hl i g af k i p l ii i koatea dte eü Uw oirea Daarmee blykl weer hae gaed U bakkea kaal Ea al U balueit proefl sal verrukt sija over dea 6joea iMaak Klea CÉB nv galea bM alwaardiiir gr u adal utfiia U ml er Uw gwaadheM EBE l Ja lcr a dat 41 zoo gemakkelijk Mag iTstboyeDst voar dan ateii ütemtaagteerêe VRIJDAG 1 MEI 1942 i W hebbM 35J meron dergoecl l roek s t homdan fl Frans van Camp ENOBMING AMBTENAAB DISTRIBU nBDIENST De heerC A de Haan te Bergam bacb t ui btenaar bij den dislributitkring Schoonhoven is met ingang yn heden benoemd tot ambtenaar b j dn distribotiedieiwt te dezer stede SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond FBOCWAMMA VOOB ZONDAG vaa Weotrlaad Blanw Wlfr Eindhoven A D O Heer€nv eeo lïistrict II 2e klasse A U V V B M T Laak kwartier Vetox U V S H V V Gouda V J X Hercules Quick 3e klasse B Beslusmgewedstiijé Scheveningen OJ A terrem V VC Promotiecompetitie 4c klasse Reo denburg Te Werve D H S Bod graven Belvedère G S V Het Nook den PJ C cK C s Gravendeel 4e klasse 2 Moordredit Haastiecii Oudewater Ammcrstolsche S V 4e klasse G Hermandad Wsddincveen SJF C SJtV 4e klasse J FJS V Pretoria Ldi keritkeric Reserve 2e klaaie A AJ 0 IV V U C Reserve 2e klasse B V V lO A DO ra Promotiecompetitie reserve i klasse Laakkwarter H HB I VD L n Feyenoord IV Reserve 3e klasse E Scboonhova ll GS V n FBOCOAMHA WUZIGING De wedstrijd OJt A X H3 S 3 ët Voor a s ZoodAg op bet programm stond is uitgesteld BBJABTEN RB AUSPBBA ad A8TBA Aim POBDBL U Gisteravond werd het laetate gededte van den vxiendscfaappelqken wedstrijd tusschen de biljartvereenigmgeB J er Adapera ad Astra en Anti Poedel gespeld Fct Adspera ad AsHn die verleden week niet onverdiensteUjk speelde verloor haar drie laatste paartuen en tevens deze wedstrijd met 18 6 moest zu het onderspit dehn teilen haar ztistervereeniging Na afloop reikte de voorzitter tsb Asiti Poedel de prgzen uit welke bestonden uit fraaie medailles Beid dut kregen een blijvend aandenken aan den zeer sporöeveo en prettigm wedstrijd De resultaten van dien avond waren car brt gfem hJ De Haan t5 44 as 1 89 f C T Loon 90 80 26 3 4 U J ▼ Ooctep 12B 128 9S 3 81 M C de Groot 144 94 33 2 84 M W Rims 74 W Oosten 88 80 88 33 33 1 64 2 58 n DAMMEN ONDEBUNO DAMU8TB1CT MeeriieAt ateiwiikwslMle 14 8 Voor de competitie vtn iiet Ond t lint TlaaMiistriet Gouda werd ia Hoordredi t de wedstrüd Moordrecht Oasnhnt StelwHIienluit gespeeld De uiUlag Inidt C Teriouw A v d Béng 1 1 H Admsraal C Meimsar 1 1 G V JeveroD 6 J BMi ieT Z f iVeliioef A v Sfk 1 Wiet W VemwulaB 1 l wi t P V Dasn 1 i H Verzaal n J D AlphenaaC nxk 2 B Boon E Audénaarde 2 V d PaoB de IM l IWmI 14 niet bl gMoord bdnor Ba daa Komt da ktocdstar bknan tadia TerhovsB moet Mtk oor taaar eipbred R kleedeo WU mijdbeei nog een glaa mee schrikt op uit zQn gmetas m BlerT O Ja aatnurittk Rans afiA mod üi hati kl s h i r i keri iyatubliett mijnbèer De keiher zet e B vol glas voor B m IWOtdt scT ul0dJ f