Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1942

ZATERDAG 2 MEI 1942 TAXAXnMABKTSN FAABSDI De ProvlBSlale Vo wlB mmHaar vwht ZuidBoUuid maakt aan b lu lwbbeod n twkesd dat op de taxattemarkten van a Mei t I e deB en Il Hel e Rotterdam de paardeo tnfmlge de nieuwe r clfnt sledits vta het Vc en VleeKhaankoapbur zullen worden verhandeld Da anMadtnga en aanvraag onnull a voor beide taxatiemarkten dienen door de agenten aangesteld door tMt Vee en lOeeschaankeopbuToau te iMvoegder plaata u worden ingediend uiterlijk op of vAdr 9 llel IM2 Niet voUedK Ingevuld at ont to kende fontauUeren worden met in behandeUng genohien Tot heden zijn de volgende agenten erkende paardenhandeUren die aan hun verpUditingen tegenover het Vee en Vleeeehaaniooopbureau hebben voldaan aangesteld Groepano H S W van Gink Dubbeldam Dubbelatraat 4 H 11 1 Huysman Zoe ermeer Broekweg SS H 12 M D v d Jagt SJaselmonde Dordtschestraatweg 78 H U H v d Mast Bleiswijk Hoefweg 394 a H 63 J Timn crs Rotterdam Kr Zandweg 110 R 37 P M Vrtl Voorschoten Veurscheweg 1 6 R 101 B X Vcrkaaik Botterdam Plantageweg M b Publicatie van namea en adressen derverder in Zuid Holland aangestelde agentenvolgt leder die een gebruiks of stamboekpaard boven l jaar wöiacht te vfrkoopen wende zf ch tot een agent voor invulling van een aanbiedingsformuller Ieder die in het bezit la van een geldige aanltoopvergunntng om een paard hit of pony te kunnen aankoopen en tot aankoop wenacht over te gaan wende aich tot den Plaataelijken Bureauhouder in aijn district om een blaneo aanvraagformulier Ter volledige Invulling van dat aanvraafformuUer wende de aapirantkooper zieM toteen agent van het Vee en Vleeschaankoopburaau aS43 DISTBlBOTn VAN AABDAPPBLBN De Secretaria Generaal van het Departe ment van Landbouw en Viaacherij maakt bekend dat in verband met de wijziging van het aardappelrantaoen de plaatselijke verkoopkantoren van dk V B N A bij inlevermg van toewijzingen met een geldigheidaduur tot 9 Met of een lateren datum aan den handel per rantsoen 2 2 kg aardappelen zullen afleveren De aandacht wordt er voorts op gevestigd dat de aardappelhandelaren bO de inlevering der opplakvellen bjj den plaataelijken dlstrlbutledlenet er voor het invullen van het ontvangstbewijs MD 201 rekening mede dienen te houden dat in den vervolge een rantsoen aardappelen overeenkomt met vijf in plaats van met zeven B bonnen ven de aardappelkaart De A bonnen van de aardappelkaart blijven evenals tot dusverre gewaardeerd op een half rantsoen DISTRIBDTtE VAN 8PMS0LIB De secretaris generaal van het Departement van Landbouw en VisscheriJ maakt bekend dat detaillisten die nog beschikken over met 24 genummerde bonnen van de boter en vetkaart of bonnen voor een rantsoen spijsolie welke zij van hun klanten hebben ontvangen voorXhet bestellen van slaolie doch welke zij nt g niet bij de diatributicdlensten voor toewijzingen hebben kunnen inwisselen deze bonnen ten spoe ill Hi dtcAen éwr t gvvtn aaa ban Itve Schoonhoven FKEDIKBEDRTEN VOOB ZONDAG Ked Herv kerk v a 10 u D J ▼ d Graaf non 8 u ds G Bnkelaar van Knmpen a d L Minderheidsgr oep Bana Geref kakgebouw njn 4 u ds W A Ho van Amsterdam Gerrf kerk vm 10 u en njn f 3p u ds J Hoekstra Bern Geref Gem van 10 30 u ds H C Luyt R K kerk v m 8 uur en 10 30 uur Hoogmis njn 7 uur Lof Leger des Heils vjn 10 uiur Heiligingsdienst s middags 12 uur Zonilagsschool njn 3 uur Kindearsamenfomst n m 6 uur Bidstond n m 6 30 uur Verlossingssamenkonist Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Hwv Kerk 10 en 6H uut dr L Vroegindewey Ger Kerk 10 en 6 uur ds W J Smidt Chr Afg Gem 10 en OH uur ds N V d Kraats Hem Kerk geen dienst Wet en Evangelie 10 uur dr Jac Tuffer te Woerden Dt traiiian ai i i i i a aog tal aa sM ttst as u M W l a h a aa teia da iaor bea ingevolge het bovemtainiN vaa 4 detaiMatan Dtvaagcn boanan b d n pitatadali Mrlbattadienst In t toveren tar WkrtWInc van oevttiSageB Ceo noodlg M het aan groniera evanecna loegeataan ét door h n ontvangen naiekomcn bonnen ap hun beurt door ie geven aan den labrtkant ten eind daarmee vijaalie t betrekken De apl Uctabrlckcn dKnan 4 aldi aar hen ontvangen bonnen ulMrHtk op t Mei a a bil den plaataelijken diatributlcdienti ia M wisatlen voor loewljzlagwi ten eind mdt met dez to wt alngen t v ra ttwaorttn tegenover de Naderundaeh Bt vclïinlailn afdeeling margaciae ottCn ar v ti n DISTBIBDm VAN S1HKnt CN JAlk D Secretaria Generaal vaa h t Departement van Landbouw en Viaacheri maakt in verband met de dezer dagen gelrottaa regeling volgens welke de voor het koop a van Jam aangewezen diatrlbuUebonuen tevnna naar keuze recht geven op Mt knopen vaa 290 Bram suiker bekend dat Mlkcrfabriekna en depola van sutk rnl n k n uiututtand suiker al zuilen leveren tegen afgifte van suikertoewtmngm dwhaiv niet tegen afgifte van Jamtoewijzingen Handelaren dia hun aulkei rechtstreeks vaa suikerfabrieken 1 depota van sutkerfabrie ken betrekken moeten in Verband met het bovRStaande d JamtaawDalacen waarop ctj suiker wenschen te ontvangen niet aan de bedoelde fab ikanten of depota toezenda doch Jan de Nederlandsche MealeentfUak Waasenaarscheweg 80 te a Grav nbage Daan centrale zal hen in plaata van d tngezondaa jamtoewijzingen autkertoewlj zingen verstrak iten waarop zU zien btJ da auik rlal ciek a et depots dsarvan kunnen herbevoorraden Deze regeling geldt uitsluitend voor dl liandelaren die hun suiker ra tatreeks vaa da fabrikanten of depota batrakken Handelaren die gewoon zUn bun auiker bil aaa grosaler te koopen dus niet bij een labrtkant of depot kunnen levering van suiker 00 JamtoawtJzlngen varkrtjgan ZQ dienen hua Jamloewtjzingen derhmlv niet aan de Maalcentrale in te zenden doch raehtatreeks aaa hun leverancier OFFICIEELE MEDEDEELINGEN DISTKIBUTIE TAN TABAK buwndlBi Tan toewljiinfen doof SttaHUstcn en f roisleri Het bUJkt dat In verband net de verlenging van den voor grossiers geldende Inleverlngstermtjn voor verzaraeltoewijzjngerï tot IS Mei as btJ detaillisten en grossiers de Indruk gewekt is dat zij hun toewijzingen niet met de grootste spoed aan hun leverancier behoeven door te zenden Van tievoegde ztjde wordt er in dit verband de aandacht op gevestigd dat deze meening opjuist is Het is in verband met een goede functionneering van de bevoorrading noodzakelijk dat alie grossiers en detalUtaten de door hen ontvangen toewijzingen zoo spoedig mogelijk aan hun leverancier doen toekomen In leder geval dienen zij er voor te zorgen dat de toewijzingen uiterlijk Donderdag 7 Mei in het twzit van de fabrikanten zijn Indien de handelaren de toewijzingen na 7 Mei nog aan de fabrikanten opzenden kunnen zü verwachten dat zij in het algemeen de op deze toewijzingen aan te schaffen hoeveelneden niet op 17 Mei zuUen ontvangen Door het bovenstaande wordt echter geenwMziging gebracht In den inleveringstermijnvoor de door de grossiers van hun afnemersontvangen toewijzingen welke tot 15 Mei asno2 bij de i laatseltjke distributtedienstentegen verzameltoewijzingen kunnen wordeningewisseld 6586 OISTKIBVT VAN BAK EN BBAADVIX De Secret rl Gen l van bat Oapart ment van Landbouw en VisscheriJ maakt bekend dat in verband met het uitverkoopan van de nog b j den handel en de produoanten voorradige hoeveelheden bak en braadvet de door de diatrlbutiediensten uitgereilrta margarlnetoewtjzingen tot nader order bahalve op het koopen van margarine of botet tevuns recht zullen geven óp het koopen vaa iMk en braadvet Voor het koopen van bak en braadvet bij producenten geldt hierbt echter als beperkende bepaling dat daas slechts baken braadvet op margarinetoawUzIngen mogen afleveren indien ar voor zoover z4 hiervoor van de Nederlandacke Zuivelcentrale afdeeling margarine oUtn aa vetten vooraf toaatemming hebban varkregen De aandacht wordt er op geveaUgd dat d margarlnptoewijzmgen ook thans in gaaftgeval recht geven op het koopen van gesmolten rundvet 6881 DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kvyartjssrubriak wordt opgenomen Dinsdags Doadardacs en Zaterdags Tarief Betrekking advertenties 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 m M meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 m M ƒ 0 26 elke 3 m M meer ƒ 0 10 alles bij vooruitbetaling Advèr tenties onder nummer aan het bureau 10 cent verhoogini Bewysnummer 5 c ent extra Inz iding den voorafgaanden dag Brieven kunnen alleen worden afgeknald eiken dag van 9 0 uu Zaterdags van 1 nnr TE KOOP een z g a n Ijskast 75 X 80 een paar bruine Damesrubberlaarzen Jongelol vragwi ifi koopi m 39 en een eiken staande meubi au opklapbed kleed Oev gd voor de huishouding eeo flef bargenoeisfe ur tot s middags 5 neven oo O 239 har van dk blad ffOOoauMAe rechter te Rotterdam piVEBSI VONinMBM llfgnn den eiich k veroordeeld tot TJoele S dagen heehtenii de Srife koopman C van Vliet te fSTdJe P Januari j l te Wad een kalf had gekocht l bter J jjkg en het had vervoerd Het Sa rd verbeurdveAlaard l ƒ boete of 3 dagen hechte tfJartge schipper T Blom uit L I veroordeela die zyn eigen Bj ntiebescbeuien uit armoede had SóSt voor vijf gulden 21 ange fabrieksarbeider G j uit Gouda die deze bescheiden Zg im had verkodit zonder daar2wiD te rekeneis kreeg eenzelfde boete van 30 of 10 dagen lidtaui kreeg de 48 jarige vKchhan Uttï Scharleman uit Gouda die Sj utiebetcheiden hroookaarten yi kocht boete v o ƒ 10 of 10 dagen bijltcois werd opgelegd aan den 32n Goudschen schoenmaker M A bouten die een textielkaart had Jjt en weder verkocht aan den jüuigen loiweriiman J Nietneyer te ggg die daarvoor eenzelfde boete Ja boete van ISO of 1 maand tenii kreeg de 41 jarige landbou00 C Lament te WaddinxveeH die in 1 aan diverse bewone van ggnji 2S h l aardappelen hM verIjjt m hoeveelheden van vijf kilo Set OH had f 200 of 1 maand hechte gtvraagd N ONZE BIOSCOP Reunie Bioscoop SEN HOPELOOS GEVAL De ilm Een hopeloos geval begint dienluk eerst goed als een bKeroemd Smirg een gewonde autobestv urster tuft behandeld en deise zich w er bu kiir positieven gekomen gedraagt op MD wuze die het ganache ziekehhuisHnoDeel tot wanhoop brengt fian is tel dat de professor haar karakteriMcrt sis j n Jiopelooa geval Dat lÜkt haai de schatryke en ergerlijk nnrende Jenny die het nog nimmer haft beleefd dat iemand haan recht in tet gezicht zegt hoe hu over haar éenkt Maar tegelijk ontwaakt haar tnti eo met alle kracht neemt Jenny ikh voor te bewyzen dat zu niet hopfe leM il Zu besluit zKh te gaan w den UD de studie m de medicunen Pit beihiit heeft verstikkende gevolmp dat ndervmdt allereerst het persoiTeel in kur vader s naleisac tige huis dat zich door Jenny moet laten bedoktcren En lodi ondergaat de jeugdige doordruflltr ongemerkt een verandering voor Il als zg kennis maakt met een hard itenden assistent Zoo ontwikkelt Dch het verhaal dat vele humoristiKJie en enk le m er ernstige momenten lelt en als geheel ze r amunnt en etiietbaar Is Jenny Jugo speelt met veel eland de ml vtn het meisje Hannes Stelzer is te jonüeman en Karl Ludwig Diehl W lkt op aangename wijze de pol van les lympathieken professor Thalia Theater UEFDB KENT GEEN GRENZEN Ham Moser is in de rol van den zelf genomen eigenwijzen douane inspecIw Haaenhüttle den man om wien ftiwe alles draait in Thalia s film Wde kent geen grenzen Met zyn nreose gejaagdheid die hu jri het iei t deel wel wat overdrijft zijn uit uigen ver ign voorbarige soms Witale maar steeds geestige concluj stuurt hij als gewoonliik de heel Wl in de war Kn wel heel erg dit xtl een onschuldig menschenpaar Jrtt gearresteerd een regeenngs landaal optstaat de echtgenoote van minister van financiën gaat echt Wding aanvragen n ministerie moet den enz allemaal tengevolge van hultle a ijver Vooral in het twee en derde deel ia Hans Moser uitste d m zun rol telkois weer lis anJwn er byna in geslaagd zyn de zaj weer m het reine te brengen be R hij alles nog grondiger De gePWwiis op zichzelf is een beetje fan maar de bedoelmg van de k dat men er om zal lachen en Jt ordt dank zij Hans Moser volJ bereikt Ook lUn tegenspeler l el ter leveren uitalekend werk Wmaamsten zijn Hans Olden Ma In Ebie Eister en Oïkar Sima SdMnwburg ffioscoop VOm Df DIN NACHT JJ in d B nadit den Sint J n J B VT en nacht van de zonwaarin de uitgelaten jongeMk rroolijk maakt m ar in de hartens vuur dat mild ia aterken liefdesgloed De da SduMiwburg Bioaeoop naar Hermann Soderman s Jt vertoont behandelt het i van den driehoek een drieP i echter niet iluit omdat het 1 dat tuxseheo de twee geliefden jhetrft dat haar aanwezigheid Hr liefde niUen storen en zich ht om het geluk van het jonge j ljniet in den weg te staan Zoo Il J nacht ook T n chen en idealan die ih vroe en gekoesterd iHn In de vlam ilm beeldt het gegeven op sug wijie uit en diw vooral door J de spel van Anna Daramann ïreenide meisje achter wier gesloi BrterlUk het liefdevuur zoo sterk Wt Gertrud lleycn is de ehar bruid en Ernst van Klipstem ode ia zijn uitbeelding leU van L tieke dat de raipreix om f t C vooiprogramma wordespver ikM t journaals een tibn Paarden l hergland in scfaoone oml sting fc wTfen en een aardige twee het detective genre Over minuten Is v d Kraat lUti Prmfikbeurted JMHIDAG S MD Vjb lOJO uur ds J Nienhuia Mm Kwk Ver van Vrtiz Hervonndeo Vju 10 30 uor ds C P ISiomsea L fcendie Kerlit Vm 10 mir prop A J Meyer Gouda Ond KattoUeka Kerk Vjm lOJO en njn e twr pastoor G P GiAer Geret Kerk Vjn 10 1 njn S uur da J P C ten Brink Gcfet Gemeente V m 10 én nJn 6 uur ds A de Blois Chr Otttl Gemeente Vxn IQ en njn 5 uur ds A Dubois Ned Oaref Gemeente V jn 10 en nm S uur da Joh van Welzen Woensdag 7J0 uur ds Joh van Welzen ▼ fQe Bnag lscl Oemeentoi V m 10 en njn 5 30 uur ds H C Leep Dondefdag TJO uur Bijbellezing en bidstond Var CalvQn V m 10 uur de heer Kruithof van Driehrtiflge NederlandselM Gclbelsgemeensehap Jiet Leger des Heils V m 10 uur Heiligingsdienst njn 7 30 uur verlossiilgsdJenst leider Clw Rönitz van Haarlem Donderdag 7J0 uur Heiligingsdienst Op naor Pinksteren Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen dagelijks tusschen 8 en 8 trur aan het bureau van politie Markt 72 inliqhtingèn worden verkregen schofcbreker leesboek handelsrekenboek iv ceintuurs zwarte hond takshond wit zwarte hond diverse distributiebesci eiden div geldstukken duimstok Eng sleutel gewicht div handschoenen stofjas kousen haarslrik kinderjasje jongenspet dameshoed div mutsen zakmessen diverse portemonnaies met inhoud div rozenkransen kop van lamp snoer voor lantaarn lünderschoentje paar gummilaarzen led pantoffel rechter heerenschoen gymschoenen div vulpennen div vulpotlooden ring arri yandje broche div sleutels div tasschên div portefeuillea broodiakje bietenzaad div brillen vlot van balken pootaardappelen rood lederen riem paraphiie autopad hondenriem zitting van stoel suiker servetring GAABKEUKEN In Aipril werden in de Hoffmanstichting Volksgaarkeuken in de zaal genutüpd 3022 en afgehaald 5 porties totaal 3607 porties DIEFSTALLEN GEPLEEGD Oeidkistje met f169 vetdwenen In een garage aan de WaKisstraat is uit een kart een uweren geldkistje met 160 ontvreemd Uit een Winkel aan de Gouwe werd negen meter vkierbedekkjng gestolen SPORT VOETBAL G S V begint voor de promotie IN DE BESLISSINGSCtMMPETITIE 8CBEVENINGEN O N A OoülalMeft itgcn VJ X t rijk alleen Op het kleine programma voor BK gen kdmt één wedstrijd te dezer stede voor waar VX L de gast van Gouda is Het MaaasluiscHe elftal is niet nog geheel veilig en zal dus stellig een energieke poging om den inzet doen maar dat neemt niet weg dat de Gouwenaari de punten thuis moeten kunnen houden Hoewel de besUsnng inzake het kampioenschap van de 3e klasse B met de vaststelling vati de ontmoeting Olympia Scheveningen wellicht bereikt zou worden nat Scheveningen O NA op het VUC terrein in Den Haag te sjwlen voor Het ligt in de Itfn dat het uitgesohakelde O N A zal veilleaen maar niettemin is een verrassing stellig mogelijk immers ON A kan nu er niets te winnen of te verliezen staat volkomen rustig het spel otplooien en dan hang het er maar van of in hoeverre de Scheveningers hun zenuwen de baas zijn Met belangstelling wacht ook Olym a welks belangen mede op het spel staan af Voor G S V begint de promotiecompetitie met een uitwedstrijd tegen de mede kampioen Belvédère te Rotterdam welke wedstrijd op het Coalterrein wordt gespeeld Belvédère is in deze ohtgeving een onbekende tegenpartij maar ze is stellig niet voor n ets kampioen geworden en oskfletwijfeld sal G S V terdege hebben aaa te pakken Vooral in deze Ideine competities geldt dat de eerste klap een daalder waard is Welnu dan Gouwenaan In de zonder beteekenis zijnde ontmoeting Schoonhoven rG S V 3 zal het resultaat niet ver van een verdeelinjg af blijven Deising in de staaH de De belangrijkste ootaaoetine ia de Onderafdediiu Gouda is G S V 3 lidtk e r h er fc nuimner laatst tegen nummer één die beide de punten noodig hebben Hoe kr ig de G V ers zich de laatste weken ook geweerd hebben deze opgavt zal wel te zwaar zün Het onverwaoht in het gedrang cëkooien BergamtMcht he thuis tefen Graeneweg in den laatsten wedstrijd de kans zich te bergen en mede kunnot Nieuwerfcerk en O N A 4 die nog niet volkomen zeker staan zich op eigen grond tegen Gouda 4 en D O N K 2 uit de ataartgroep losnuiH en Van de overige wedstrijden zijn aHeen van belang die van de kampioenacandidaten DRD en Olympia 4 in 2B D RJ kan zich handhaven tegen Nieuwerkerk 2 dat bij een nederlaag defimijef laatste wordt Olympia 4 heeft het moeillijker dit komt bfl J ekkei eric 4 voor een lastige taak PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude PBEDIKBEpRT VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 1130 uur Ds M J W Zevenlioom Gouderak EXAMEN VOOR EENHEIDSDIPLOMA E HJt 0 De afdeeling van de Ned Vereeniging voor E H3 0 heeft haar cursus besloten met het afnemen van het caanen voor het eenheidsdiploma Als examinator fufigeerde dr A Montagne uit Gouda Er waren twaalf candidaten van wier er negen slaagden De cursus heeft onder leiding gestaan van dokter H Werkman alliier De geslaagden zijn de dames P Verkerk L Tier A van Dijk C Kool W Koot C M Kool G Rook J C Mohr en de lieer W Honkoop PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Hcpv Kerk vjn 10 en n m 7 uur ds J van VHet UITGIFTE VAN VOLKSTUINTJES Ook in deze gemeente zal gelegenheid wonden gegeven om een volkstuintjes te huren Het land is gelegen achter de z g griend in den polder KattendiJk Haastrecht DE HEER TH MOONS ÜS JAAR KERKMEESTER De heee Th Moons heeft zijn 25jarig jubileum als erkmeester van de parochieke rk Barnabas herdacht Hekendorp CONTROLEUR ALG ZUID HOLL HENGELAARSBOND Tot controleur van den Algemeenen ZuidHoUandschen Hengelaarslxnd is aangesteld de heer T van Wyk alhier Moercapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk vjn 10 en nin 3 uur ds Verkerk Geref Gemeente vjn 10 en n m S uur Hl 7 uur ds Hofman Moordrecht AFJSCHEID P W VRULANWr Tot tcelmisek adviaenr der bedrijyen beuoend In tegenwoordi eid van het gemeentepersoneel en van vele belangstetlendmi heeft gisteren in het raadhuis de administrateur der gemeente bedriiyen de heer P W Vrütondt die op 1 Mei den dienst der gMneente met pensioen heeft verlaten afscheid genomen Burgemeester K H Brandt sprak den S id eidenden functionaris toe en memoreerde de vele verdiensteh die deze heeft gehad Hij betuigde den dankder gemeente voor het vele dat de heer Vrijiandt in zijn biina 20 jarige ambtsvervullir g heeft verricht en deelde mede dat hy In overleg met de wethouders heeft besloten hem te benoemen tot technisch adviseur der bedrijven t Het gezmnenlijke meenteperscHveel bood e ige geschenken aan Reeuwi V0 BOUWKN VAN PLASHUISMS VERGUNNING NOODIG Tlen proufast ii verbaal Door het Uitbreidingsplan der gemeente Reeuwijk is het tiouwen vanzomer en piashuisjes aan of nabij deReeuwijksch Plasaen zeer beperkt Men mag maar niet overal een dergelijk gebouwtje plaatsen De politie heeft een contpftle gehouden op het bouwen van lashui es aan de Ptas sen Hierbij bleken tien personen een piashuisje te hebbeti gebouwd Kinder vergunning van den burgemeester Tegen lien b prooes verbëal opgemaakt MEISJE VERDRONKEN BU kiacBMa ptakkea te water geraakt Donderdagmiddag is bet 7 j rig dochtertje van den heer H Janeen wonende aan den Oudeweg op weg van school ijaar huis bij het bloemen plukken in de Vinkenbuurt te water geraakt ep vendronkena Niemand bemerkte het ongeluk later zagen voorbijgangers hek Qeliaam drijven Dojcter du Pon heefigM getracht de leven geesteo op fKH iken maar tever PREDIKBEURTEN tf ZOtU Ned Htv Kerk 1 ouwiik il uur ds B van Dijlten van n m 3 uur ds L Vrocgindewey Waddinirveen Ned Herv Kerk Siuip Uk v m i en n ro 3 uur ds E S de Lint be Avondmaal Geref Kerk v m 10 en B m J ds P Warmenho vea VOO W L BRUNS lGOWDA ItilililC l ByoüterFGén Parfumerieën Toiletbenoodigdheden Add i óH Wijdstroal 13 ücvraagd iMeiiiliniii boven 18 laar Ib H vaa WiJBgaanlcn Kleiareg 77 O 2344 aEVIIAA IO Wegens teleurstelliiig gevraagd HM CT MCISJt goed kanneade werken van goede getuigen voorzien vaiT O 4 Ooed loon Mevrouw M itaun van lleysowlaaii 13 Gevraagd voor spoedige Indiensttreding een flinke jongste oi aankomend Bediende Brieven onder no O 2348 bur van dit blad be grootste sorteering De gemakkelijkste keuze Bits voor MOEDERDAG naar fa G I Gevraagd NET KOSTHUIS Van Maandag tot Zaterdag Br no 901 Bur v d B lad Gevraagd NET KOSTHUIS Van Maandag tot Zaterdag Br no 902 Sur v d Blad Net persoon zoekt SLAAPKAIHER 3r no 903 Bur v d Blad Jongeman 20 jaar zoekt net ILK KOSTHUIS Br no 905 Bur v d Blad Net Meisje zoekt dito VHIENDIN 20 jaar Br no 906 Bur v d Blad Te koop gevr Twee persooBskano Br met prijsopg no 907 Bur v d Blad Gevraagd ter opleiding een JONGEMAN met administratieve kennis met ouder dan 20 j Br met opgave ref en verl salaris ond no 908 Bur v d Blad Te huur OEBiEUBIUCBDB KAMBB Br no 90 Bur v d BladAangeboden prachtige eiken BOEKENKAST 4 pL plus b z g a n Zat en Maand 7 8 Crabethpark 1 Te koop eaa Cran dk a sen le in goeden staat Te zietK N Haven 198 Maandag TB KOOF Carrier met prima l anden en een Stofzuign H Abbé Wmterdiik 17 Gouda WERKSTEB gevr 1 micid p w Liefst Do nderd gr Jaco bastj f 10 Gevord NaaistersleerHBc gevraagd Bur g Martenssingel 44 keqK Kinder edikant ë en 1 Regenjas Gravm Jacobastfkat 3 Gevraagd BCtte KOSTGANGER Kleiwegstraat 26 Tts itSr 2 pers Ledikant eikenbout Adres Kmgcriaan 189 UnnJJIK j Sucocevolle bemiddeling voor alle raogen standen en leeftdjdcn Uitgehr relatie door geheel Nedetlai d Inlicht schrift en mondeling Bar Holland Adoüral er 218 Araateidara W Alle mwaU e a v bat gebied van 0e uaa4gisiff Walestraat U Tclef 2828 Mevr Dortland van der Loo Turfmijrkt 20 vraagt een net Tweede Meisje voor dag en nacht niet ben 18 jaar Aanmelden t avonds na 7 uur Q 2347 Je adres voor alle voork STRAAT EN TEGELWERK A Douw straatmaker A4r Adr yiackstraat 6 Goada Te koop een z g a niet ge dragen Jacquetcostnaai m 50 Te bevragen Van Baerlestraat 10 Gouda Te koop een SWAOGERMANTEL mt 44 Van der Palnujitr 125 IR KOOF bruine Vosbont 2 paar Damesschoenen m 30 h hak Goejanverwelledijk 21 Schemerlamp Peperstraat 48 ZEILBOOTIB TS KOOT Te bevragen G v Bloisstraat 37 R K Kenkeainebja voor direct of later gevr Kleinhuisgezin Prettige omg en goed loon Mevr HOYNO Wassenaar Wlttenburgerweg 186 Te koop gevr door jonggeh RADIO Opg V merk type en prüsaan Storm Ger Scholtenstraat 13a Hotlardam Heer b b hJ löAt znr ca MAAFKAMBB met voU pens of kookgel Br no 923 biir vaa dit blsd G aagd BOEIDHinSBOUDSTEB hu heer aHfee niet bene den 50 jaar T nö 924 Iwr van dit blad KOma ook gebruikt of 1de kandsch te koop gevr Br o 925 bur v d blad BoltMBderiJD Turfsingel 23 V Leeawea Het betere adres voor bibtnden van alle soorten boeken jaargangen en jnozlek PortwgelvenaaMibVMB te koop gevraagd Postzegelhandel A Sle t Lange Tiendeweg 7 VERKOOPHU18 Doelenstraat 29 Tel 3308 Wen verkoop vao Antieke en Moderrte Meubilaire Goederen Verrekijkers Kkivsoopen enz Te koop lell e eti In priaw stiat en Fok voor BH Tc bevr Voorwlltens ïb tuischen 19J0 21J0 nar Voor spoedige Indiensttreding gevraagd flinke Kantoorbedieadc m 9i vr Schriftelijke sollicitaties richten aan la RENEMAN A VAN DER HEIJDEN Hoelekade 17 Qouda Voorradig ronde stokken voor verdtiiateiring in elka lengte Jan Postmus Raain 142 tel 3720 Gevraagd SPAAN CHE LES Br no 926 bur v d bla4 Gevraagd door juffrouwt ongem Kamer in t CentTi Br no 927 bur v d bl a4 Tl koop een zeer fijtt Zomercostnnm lichtgrijs gloednieuw en nog oude samenstelling Br no 02 bur V d blad Te ko q gevr een goed spo lcoatuum of een lotsportcolbcrt pantalon of plusfour Br nO 929 bur V d bUd Gevr woning of t kamen ongem met keuken door jong echtpaar z k Gouda of omg Br no 930 bur v d bl Te iioop Afweikschiif Hpn staandeen tafeldraaischtjf Br no 931 im r v d blad rUÜ Vp aMTMMar te koop gaivr of Koffeiyramofoon Br no 932 bur v d blad naatmachine en achriJSHir Br no 933 bur v d btadi Gevr 2 netto Kaatgaagi rs Liefst v Maand tot Ztfi Br no 934 bur v d hla9t Te kaay l Pmt leer n liealawzen tevens een heereorijWi Adres Vosslu straat 19 Te kaap wit I msvel kmdermanteltje en hoedje Leeft 1 il 2 jaar i eenigtr lampen v d Palrottr 63 Te kaap navttacheitle f esehikt om op te kokenv e Bevr Noordcinde M Z evenhuizen Te huur gevrsagdFUNK PAKHUIS Adres SPEKSNUDEB OOUVZ Gevraacd Meisje voor halve dagaa niet beoeden 16 jaar Sqp hiastraat M Heerenfieto te koop met geede banden w v weertU huizen Platteweg H 28 Reejr iji 2Maa twMiai aa Tellat worden nietiw daor uw oude te brengt by N V Uzerh P Rond P zn Oouda Haven 17 ZAlXN ook voor recepties hntilolten verxaderingen lezingci cursussen enz Kegelbanea en groote tentoonstellirn lertem Vraagt vnjfclyveod inl dipertie Reo le Cos X i Te koop ftfVTaafd é§m af tw n n rKANO Br met prüaiMgaaf tie tM bur V i bbid LMt Vw mmU tmmm ats oiMW v rv k lm mt 9 mseMt Mnt ndw r raotla Ml Job kbiurt ng Dorieacrat 18 Telef 37 0