Goudsche Courant, maandag 4 mei 1942

MAAliPAG 4 MEI 1942 TkerklllS 12 pellel 16 12 rv 15 6 wegl 15 S erkerk 114 4 IV 1 4 E n iB B Z I ld 9 ni IS 9 ö jeoe f 4 loor G S V i ver Teideafias MflB OoMhl nr B l n rimt i HM b IV br dH B z K het ee ïfl5 V 1MB KB HWH nog gelWt net BaffMdMcfat dat in d we lsüti kaM m XJUi H btfeik te yiMiRn onbenut liet Sgt tegen CfootOMveg niet verier yerdddtec t brengen Een r OJIA Wh d OAV kan O ÜMÜe m de ecn U DU s 1 16 18 2 2 2C 68 23 6 W 38 35 M ï l 7 11 29463 8 n S+ M B 11 20 48 10 59 SS 10 41 Berkenvrmide VERKIEZING kBIMpkNEBWAABD Bü de in café de Bruijn gdiouden ste9Ünii voor de verldezing van een plattsvervangaid hoofdingeiand voor de Krimpenerwaard to het distri rt Berkonwoude Stolwijk en Gouderak is met alle honderd uitgebrachte stemmen gelcozen de heer S de Jong alhier HONOENBBXASTING Bet kohier hondoobelastmg voor 1942 is door den burgemeester va esteU op f 117 50 oe vBbobonken Van den veehouder van Dorp is één der koeien in de sloot geraakt en verdronken MELK ZONUER bon Te Rotterdam werd i and aangehouden wegens vervoer van een flmk aantal liters volle melk welke te Berkenwoude waren gekocht De leverancier eeA veehouder te Bericenwoode is verbftliseerd wegens het af leveren van melk zónder bon maALEN VAN BEENDEREN De burgemeester heeft aan J Vis te Gouda vergunning verleend tot het inzamelen van slfigers en huisboudbeanderen in de e gemeente Bodegraven BDBGERLIJKE STAND Geouren Matthijs Cornells Freoeri CANCE BN lABB Op het progi aavna voor bet biUartseizoen 1941 4 van de Caitrale Oommisie stond Ijehalve het organiseeren van een eompetitie vow de leden iet aangeskrten vereenl gen ook het regelen van de persoonlijke k npioenscbappen voor h t distriet Gouda Dit laatste kon wegQis gebrek aan een biljartzaal ihet twee of drie biljarts niet uitgevoerd worden Nu Gouda straks ruik een biljar zaal rii tordt heeft de Centmle Commissie direct besloten voor 15 Juni a s nog twee kampioenschappen voor het distric Gouda te latrai verspelen Aan het eerste kampioenacfhap kan deelgenomen worden door die led n der aangesloten vereenigingcn welke een móyenpe behalen var 2 4 lil re Aan het tweede k nlT pn chap ki n nen zij deelnemen die 4 of meer cadre spelen Als het aantal inschrijvingen meerdan zes bedraagt want sletiits zes per soren kumen met elkaar oro den titel i z vanR H M Broekhuizen en M J Verwoerd Niesje d van W Spijker en P Metselaar Catharina Maria Theophofe d van G J VekJhuizen 1 J M Vollering Overleden L Terlouw 18 maanden G Molenaar 74 j M Kool echtgenoote V N Vroege GYMNASTIEK WEDSTRIJDEN Uitgaande van den tumkring Gouda organiseert de gymnasticVvereeniging Hercules gymnastiekwedstrflden op Hemelvaarisda op het terrein van Se voetbahrereeniguig Bodegraven Tevens zullen ketirtumcrs van den Rotterdamscfaen Tumbond demonstratiesgeven Boskoop VERGADERING E HB O ging van het vonnis Het Hof i eeft haar nagedachtenis gpëerd De heer A deklaag gehuldigd De véreenipinp voor Eeis e Hulp bü Ongelukken Hulp in Nood Icwajn iptj iarvengadering bUeen De penn in meester bracht zijn jaarverslag uit waaruit bleek dat er een overschot van f 38 63 was De heer Art de Jon de vroegere voorzitter van Hulp in Nood werd daarop gehuldigd wetjens zijn groote verdienste voor de EHBO Het insigne werd hem door den voorzitter énder luiden biival on de borst gespeld De aftredende bpstuursled n wrdenherkizen terwijl de heeren W P vanDiiken en A van Caooellen hun intrede in het bestuur deden Voor bet twee jaars diolona EHB O f aa dcn dit e r d dames T L VonkNoordegranf M W Goudriaan W Vlsseir Pot en M N ds Winter en de heeren A H Docters wan I ocuwen JrA Vers L Noomen D van derBen en G Vis Azn Eén dezer cnr t overhani liede aan den docent dr W J Leenwenburp een mooi boftew rk als bïWijl van erken ielijMieid Hierna weHen b sprekineen gevoerd over den s s p wEtoIijken wdstrijd welke alhier zal worden g TOuden TWEE jTmn p w tvvyr taj DE BRANDWEER In de eerste helft d ze maand is h t n jaar geleden dat de heereo Joti Holdermans en P Oo idiiaen Ab zn als braidm estcr aan de hraid pui no iop het dorp werden verbonden VOOR VEn G KEEB Uieiea hekken In di tboAteR Pi vanwege het hoo heemra dschap De Krimpenerwaard vorig jaar aan de buiteiwijde van en stmlen nvierdijk onder onze geme nte geplaatste witte paaltjes btek n voor de velig heid van het verioeer vooral in de diiklyjchten onvryoenie Thans worden n de gevaarjiifeste bochten yzeren hekken geplaatst DIPHTFRIE hl heNselfde gÉiin heeft zich een Iweeda geval van diptherie voorge fassi DAIHCLCB I T7 T 0 De damvereeniging X ÜTO speelde de 33cte ronde van den onder ingen wedetrijd njet den vt lgend n uitslag t C de Rek A van Dnijn 0 3 J Twigt A Stam 1 1 A Stam J Twigt 2 0 C Vuijk J Tw gt 2 0 S Neef 4yr Neef O 2 N N J C van der VotHxte 0 2 Melgers H van Walsum 2 0 B Bos H ïroen 2 0 De atgebiokén partij uit df vorige ronde eindisie A Kreuk B Boe 1 1 CN9N ALTEBBma Dit jaar zullen aan de rivierdijken onder onze gerrlfcente geen verhoogingan worden ujfeevoerd Ook zal er vanwege de bü i deie tijdsomstandigheden geen wefenteer voor het asfalteeren en bijhouden van het wi ek beschikbaar worden gesteld COÖP VEREENIGtNO JME BO KOOPSCBB VEILINO BOSKOOP 1 Mei Rozen per bos Hadley 1 3 0 Briardjf fOJB f 1 00 Rosïlondia f 1 20 August Noach f2 60 f 3 00 Butterfly f 1 20 f2 60 Ingar Ólsson f2 2 f3 20 Oranje Triumph f 3 70 Pechtoid f t 3 20 KditliHelw flJO 2 20 Queen M ry f 2 20 f 3 20 Gemengde rozeft 50 80 c Diversen per bos Azalcabloemen f 2 70 f 4 60 id gemengd f 3 70 PinkPearl 85 et Clematis Mevr Ie Coulltre f 236 ld The Phcisdent f 2 20 idem Prins Hendrik f S ngenbJoe van een dlxSwinriaitlng v i Sl M JWwj f £ TÏ S i meo f l a f 2 105 RhododeOdioo bloe ia het perceel Bru OrtiJstraat Sï Ujka iWtU dipthana gwionstMeera Oawtm LV amriWwp MmuwMiim ittf i i Je klaiK B Weef Je ipailnfng jT ien kop er m D H D had hi den J lMat re l fii l niet numnrer ISl Sleuwefkertt II geen moeite en IJSÜini rv werkte den moeilöken uit tegen Lekkerkerk IV met floche zege l urjg af De beslia ji ml afhaidt k mw oi itu van i t triJd 4icn de kmpioenMan WtM op D Si terrein nog l rrikaar nMeten ipelen S I U U 1 1 27 natelV 14 12 1 1 25 84 18 beiriiMinc viel Nreuwerkerk n t M dtfMtief op de onderste plaats Sc klaaee bleef in A BodegraYf U ook na het kampionadu aan tanende Jiand in tegenatell ng U Oadewatcr H is C dat Mj OvtrfJMtJt n getwefd werd In de Bggtp handhaafde Schoonhoven m zich gs ie T t an de voangrong van Kd y r e piinten minder op Bergnftldit n werd mi een werkeiyken Jtomg Met drie nog te tpelen aMictingen ia hier de i ind M iovenS 13 11 a2 O 24 flfr 10 b It 13 U O 3 22 99 21 tOBBtS HOOOKS 0 JpDAN BOYSS ilditentead ert voonproog H d n aftrap paklten de Boys aeqtek aan en veldra doripunt met I0ï erwachl achot Chr Bool 11 tMÜt minuten later maakt Keppcl g 2 van Dezelfde peler kopte uit M voor et tegen de lat HU een lufsellng voor het doel maakt Hooger een tegenpunt 1 2 Il Hooier achiet daarna tegen deif jïaarbü de Echeldsreciiter con stale dal de bal door het doelvlak Is pKMSt 2 2 fft de rust haeft Chr Boot succes tut het doelpUTVt wordt niet tocgeM Knrt hierop krijgt Steeds Hooger OTitrafsdïop te nemen De bal wordt Kilter naast geschoten Na een botsinp aw Chr Bool het veld verlaten hii unit vervangen door Suttorp De SMds Hnofcr voorwaartsen vuren fvjrsp schoten af doch Zuidam weert ieli itftekend Tegen het einde weet Huil Hoogw ni t een mooi schot te iMllWnipn 3 2 Mün Bnjrs 2 won op eigen terrein m t O van Vitesse 3 Pr nunma a s v ZtterrtB Jodan ion n Ofrephiken II 3 30 uur UWNTFNNIS COMPETITIK BEGONNEN r t lrren is de eompetitie van den W Lawnternisbond bt ïornen t e Brld f r n der G che rlub w riiibhuU to Werve Be Quick Hf I O D 5wing 4 Zefldag op den Plas ONontinnk van de Driven i tn i i 15 M den start in de onderlinee zeil WriMên die de roei en aei verpk i Gouda op den ewten M H 00 den s Gravenbroekschen rjj Wrinif erde l lev e wind aiM voor tp n iwwn em Ito de Noordneder2 e 1 M kl h ïtoM hH v V sch nen alle rivilf v 5 h SjSjaar waron MHre Vsrjo VmUwrJ r v n Ti nht v n aV j maoWe ee vlo t n rt rt 4 de knilsrakkon bli ek het 2 t te oMoen de boet gMwar t afmtati de d rft 25 jH t NIrtt Bol wet de Anin e JKW de ee te i4 ets te h iett L Sao rfikte dt voorrittT de g r 1 M iBwa de slt fraaie kunst W aaii tfataaii Va pr twi ntt SMMe KH lulddea f JJ a Hleulie 1 M2 Vi e ji Wwt BoOk irl Ainle ï 3 vpr St htwi atet An 3 N van J M invfa IV t iJ VMRIulgen 1 B Leyte met i Kooy met X 1 Wen 1 A Macdanlel 2 ih t R SenenMin © ♦ ts T Jon FfiMIe rh van Koori Hans Hey f 4 W Zuödam Jr 3 J O W Mrtai Rotterdam voor Oouda n OnHtnkm LPBUS l i I 1 Oaderliiise wedbtrödol Goudsdbe Reddingsbrigade W OE JONG w tmt wts orNBinr De GoudadM £ eddingstoi Bde Weid iJL VrSdMavoBd te liet Sbaanierrtiad haar JHOQaii gttefa oDdaniiige w dstrflden die bo alle groten t j het dan met versehiDende afstanden bestonden uit sdioolsjag en rugslagxwtmmtm M popdidken Toen de wisstibcko yerzwommen wend heerschte er spanning De heer W de Jong die dezen beker ook verledoi jaar behaalde wist hem ook nu weer t winnen na een feilen kamp met de heeren P Gravcateyn ea B Sanders De prijzen bestonden uit medailles p gebrwksvoorwerpen tërwül bij de dame ook nog een wisseltak beschikbaar was gesteld die voor deze eerste maal in bezit kwam van mej H v d Kroef De uitslagen luiden Dames tusaehenklassen 1 3 v d Pmnr 2 A Kveling i L Bouwman Remn tusschenkiassers 1 J Verboon 2 D den Haag 3 U Baas 4 G Hijgers Minca vet anen 1 Mej J v Vüngaarden 2 mevr H Blok 3 mevr A Voskamp Dames I H w d Kroef 2 J Verkerti 3 E Hilgers 4 A Schotborgh 5 0 v d Hout Heeren 1 W de Jong 2 P Gravestejm 3 H Sanders 4 G v d Hee 5 J Sanders S G Eynwachter 7 J Hilgers dsfiiranten in actie Zaterdagmidd werden de onderlinge wedstrijden voor de adspirant engehouden De uitslagen waren adspirantmeisjes 1 Annie Kameraat 2 Janny Spee 3 Rietje Berkhouwer 4 H v d Bey adspirant jongens 1 Gerard Verwey Wim Worma 3 Gerard Ravensberg 4 Piet EmsL adspirant mciijei niet zwemst s 1 Marietje K meraat 1 Willy v d Laan 3 Jinsje de Waal adi irant Jongens niet zwemmersV 1 A V d Klei 2 J Hulachen 3 G Bron SCBAKBN Goudsche Schaakkring WADDINXVEEN BUNA lEAMPIOEN Slechts één bordpunt scheidt Waddinxveen nu nog van liet kampioenschap van den Goudachen SchaaKkring Waddinxveèn won met 7 3 van het reeds uitgeschakelde A S C Gouda I De wedstrijd Messemaker I Waddinxveèn Werd afgebroken bij den stand 4 4 Behalen de spelers van Waddinxveèn uit de twee afgebroken partijen tegen Messemaker slechts één ptmt dan is ook Messemaker uitgeschakeld enWaddinxveèn ongeslagen Icampiecn De stand is thans gesp gew gel verl nnt Waddinxveih 5 5 0 n 8 Messemakev I 3 2 0 0 2 DO Z I 6 3 2 1 4 Mesaemaker II 6 2 1 2 2 Meatemaker Hl 6 2 0 3 2 A S C Gouds I 1 2 3 2 A S C GoOda n 5 0 1 4 H De uitslagen vfn de twee bovengenoemde wedatrffde waren als volgt M ssemakCT I Waddinxveèn P Ro eveen W v Vuuren afgebr I C JCamer P Broer afgebr B A dë Jpng F Koster 0 1 B A de Mink J Tol l P f ekker K v d Gaarden 0 1 H Meer C Tromp 0 1 W K de Jong P Valk 1 0 J M Maeeebout W Vëntoep 6 1 A Bniogeroan J Valk 1 0 T llook A DoonMieim 1 0 Totaal 4 4 Het eerrte bord van lles emsker I had wit Wertstriidleidr was d Heer B A d Jon Hesoomaker I gaf aan elk bord e i paard voor A S C GoudaJ WaddinxveènA Brookhtyaen W v Vuuren K O de Bnivn P Bpjer 0 1 M I u ei burt 1 Koster 0 1 P T feber J Tol M i K V d Gaarden 0 1 J Tor C Tiomo H H A V Fvk P Valk 0 1 T V i i plen W Verstoeo 0 1 A P M Lafel ér W v d Water 4 H K de Jong A Doorriheim 14 Totaal 7 Het eerste borrt van A S C Gouda pi wit Weastri l rtder was de heer P Lafeber A SC Gouda gaf aan elk bord een jpion voor MeKSCMaker Voor de hnlshoudeliike wintercompetitie werden bif Me isMnakei de vw lw n d e laitiau gespeeld Groeo H J V d Harst T f d Caay O de Bmvn ti Jnoaten 0 1 2 V d Ca r Iï iw chter 1 O V Bosw= el G é Bniyn 1 O Groep UT A Vente M Novadt 0 1 8 0 Oaaia Hier weid da veliiiide uitslag takend tweede tientalr i Cerbards J de J Bg 1 0 Muziekles D O Z 6ü D OX wad als volgt seqMekt l ekeRampetitie A Scheffera N Roest 1 huishoudelijke wintercompetitie P v d Sanden A v Jasosveld 1 H Oosfcrmeyer A v Jaarsveid 1 O BIU ABTEN Wedstryden om kam pioenscliap district Gouda strijden zullen er voarwedstrüdengespeeld worden waaruit dan die zesspelers naar voren treden Daar de animo onder de biljarters van Gouda en onjgeving voor dit soortwedstrijden eroot is ztrllsTi oneetwijfeld verscheidene voorwedstriiden gehouden moeten worden eer n en totden eindstriid kin overgaan Indien alles even vlot verloopt s de commiss e het zich voorstelt zal de eindsti d voor het librekampioen Sdiap gespeeld won en eind 1 en die voor het cadre kampioenschap in de eerste dftgen van Juni fUATSELIJK RIEUWS Bersrambacht JfDBILECM VAN DBN pEER 8 KAMEB mm harteli ke kaUigfaig Voor den heer S Kamer is het feit dat hij voor 25 laren de fimctie van troofd van de school met den Bijbel in deze gemeente aanvaardde niet aonder meer gepasseerd Donderdagavond is de jubilaris door het bestuur van de Vcreenigln g tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel en het personeel van die school gehuldigd De voorzitter van het bestuur de heer A P Oosthoelc schetste den heer Kamer als een onderwijzift met een gröote liefde oor zijn niet gemakkelijke taak Hij bood hem een fraaien Statenbijbel met koperen stoted aan EInkele kinderen die de school 1 April verlaten hebben completeerden dit gesqiienk ihet een hand gesneden standaard Hierna werd nog het woord gevoerd door het oudste bestuurslid den heer D Blanken door den heer K J van den Heuvel namens het personeel en door den heer G M van Stam namens de oudleerlingen De avond die een zeer gezellig verloop had werd gevuld met zang en muziek Vrijdagmorgen is er een feestje voor de schoolkinderen geweest Hierbij is iet woord voerd door den heer B van den Dool oud voorzitter van het 8Choolt uiu en den heer C Bulaing oud onderwijzcr De td ileerende bovenmeester werd doof de k nder toegezongen De vier tweelingen uit de eente klss bodeo hem namens alle le Uagen een wandelstok met zilveren knop en een vloeidrukker en briefopener van houtsnijwerk aan De kinderen werden overvloedig getracteerd voor welk dofel het gezin van den heer Kamer al maa fden ett maanden tmnnen had gespaard s Middags bsetond er gelegenheid tot gelukwensche van welke gelegenheid gefamflc Is gemaakt o a door d i burgemestor den geaneente secretaris ende beide wethouders Den avond heeft de heer Kamer temidden van cQn oud leerllngen dO gebracht In totaal zijn aan den jubilaris en ijnechtgenoote nlet minder dan 24 bloemsttdtken aangeboden 1 TBB EN VUnSCHKEVRINa In de afgeloopen maand zijn jiUiIer ter keuring aangeboden en goedgekeurd t koelen 136 nuchtere kalveïen 4 askalveren en 9 3 kg in0evoerd vleeseh In nood gedood en goedgekeurd lijn 9 koeien 6 nuditare kalveren tm 1 varken ei afg eurd 4 koeien Aan keurloon werd ontvangen ƒ 261 32 Gestorven zim t koeten 44 nuchtwe kalveren 3 varkens 11 Mggen 1 schaap 3 eiten en 8 lammeraa RIJKSPOSTSPAAKBANK In April is bU ae Rljkspostspaarbank ingelegd ƒ 1693 en terugbetaald fttl f VEUJpi EN PIKANTEN VAN T BOdMEN De prodtictie commiMarii voor den Boschbouw en de Hontticlt heeft goed ikeurd dat op de algemeene Begraaf its negen kastanje worden geveld voorwaarde dat aan de Zuid en JJoordiiide van die begraaf een windscherm wordt aange sld op ƒ 11 81580 P t rUki ie is actgtsftU p 31 8 pet men Diversen per stïik Jap Azalea 31 38 et RhododendroiK 60 et Clematis in pot f 1 50 BDR6BRLUKE STAND Geboren Martinus Ansgarius z van P M Vermeulen en E J de iBoer Ondertrouwd W van da Toom en A E Houtman C Jeroen oi M van der Meer KU de Jong en M K d J mg H Crop en A J den Ouden Getrouwd 3 D G van den Berg 3D jaar en M M Christ 20 jaar Overleden Jan van den Hoek 88 jaar Haastrecht HAAGS E GEBECHTSHfP CfauidestieB vwoer J U X A3s a uit Haastrecht had op 26 Octobe een werkje laten opknappen dat bestond in het vervoeren van schapen Daarvoor tjezat hü niet de noodige vergiuining en als gevolg daarvan werd bü tot zes weken gevaogemsstraf veroordeehi door oen eoonomischen rechter Nu zei verdachte in de meening te liebl en verkeerd dat hij er geen kwaad mee kon De proc goieraal vorderde bevesti g van het vonnis H l Hof heeft weer zes weken gevangenisstraf opgelegd M Stolwijk uit Haastrecht was des morgens al vroeg op stap gegaan met vle ch Dat was afkomstig van een ciandestien geslacht schaap en men had aan verdachte gevraagd aan het vervoer te helpen Voor deze hulp had de eoonomisdie rechter hem zes weken gevangenisstraf gegevai van welk vonnis hij in hooger bero W idia omdat verdachte niet zou hebben geweten d t de zaak niet in orde was De proc generaal vorderde bevesti de straf gewijzigd in een geldboete van 75 sums 75 dagen hechtenis Hekendorp BUBGERLUKE STAND GEBOREN Hendrikus z Vitn H van Icgien eM J J Muis GETROUWD J J van den Steenhoven 35 j te Werkendam n E Molendijk j alhier U OP DER iffiVOLKING INGEKOMEN A P van Kuik en gezin van Schiedam K Molendijk van Werkendam VERTROKKEN C J Rost naar Rot terdam T K Verdoold naar Zwammerdam W C Verkaart en gezin naar Will skop J H Jonkers naar GilzeRijen G Postma naar Reeuwijk HOND EN KLAUWZEER In deze meente doet zich onder de veestapel van een veehouder mond en klauwzeer vooc GEVONDEN VOORW eRFEN Omtrent een aangedreven kano zijn inlichtingen te verkrijgen bü den ge meenteveldwachter BILJARTERS OP STOOT Voor de competitie van de laljart verceniging Moordrecht werden de volgende rtijen gespeeld C Trouwborst 3S A Multum 75 38 09 C V d Kuy 56 M de Bruyn 45 79 42 1 Tuinenburg 60 C Corbeau 170 57 4 V v d Kaa 45 A Arreman 66 59 tóï A Arreman 66 B V d Kaa 65 8 47 C v d Kuy 96 C Corb au 170 105 OC C v d Kaa 46 H Verstee 45 33 51 Tuinwihurg 80 M de Bruin 45 65 30 Y v d Kaa 45 H Versteeg 45 44 53 T de Pater 45 L v di Kaa 4fi 4ft S J V J ver n 105 A Bl ot 70 f 76 84 C Trouwliorst 3S J Bos 00 48 41 BUBGEBI4JKE STAND Oboren Dirk Jacobus z van L V d Bas en W de Reus Ondertuowdt Marinus Kreuk 30 j en Wilh elmina Verschoor 20 j ComeliE van der Hee 36 j en Wilhehnina van d i Heuvel 23 j HOOROptBCBT HAASTBIPBT 3 4 Thidscimk Mdde aet S m I 1 Na den aftrap is Moordrecht direct in den aanval tnaar de HaSstrechtdefensie met Vonk aan het hoofd is paraat Na zes mihuten jaagt v d HtMtt najooot aaMeven van Wo ndn eii rrTJÉK b t oidM i baat Stinis Mg r tólistrecht omt herhsNildelij lt li or de blauwwit veste waar echt dBelmac v d W ijde weer prwhlig op dreef lis Na een kwartier m Utt V Adrichem er uit een strafsch 2 0 van Haastrecht speelt rustig verder eo h eft na 32 minuten suc4 ces 2 1 K r Na de rus ps llB strijd volkomen open met wisseïende kfnscn Na zestien minutdi paaieert Woordmefler met een moo ien boogbal Slijnis 3 1 Enkele minuten later heeft A Vft eeg succes met een iffooi schot 3 2 Haastrecht is nu geheel in den aanval gefoncenireerd Na 29 minuten Itrijgt jdii een strafschop te nemen Ikeo C Versteeg benut 3 3 ki den re teerenden tijd wordt door beide ploegen hard voor de overwhmiDg gewerkt Een mfpuut voor tüd maakt Haastrecht er 3 4 van Een gelijk yiel was de verhouding geweest Ouderkerk a d IJssel OPRICHTING DBOOCn WCHTOtO y KAIUHOBS De heer P Orooteodont alhier erft vergnnning gevraagd m het o iehtan OPRICBZINC CatA8DR9GERU De bui emeester heeft het verzot van de iTV GraanmaaWerü en ve vo rfahriek Gebrs Baas tot h mog instcUen en iHichten vïu w t rasdrogwü en aardappelstoon ru ingewilligd De drogerij en stoomerü zaTui eeii bestaande lood p de teneioen van de gebrs Baas naast de graansilo worden ingericht De werkzaamheden zQn reeds aangevangen AABDAnPEUEN OP VBOEGEB WAIEB Het uitgestrekte opgespoten tritmn tegenover de buurtschap de Züde alhier dat ten gevolge van de normali satie van den Holl IJsel werd verkregen wordt thans xnel de ploeg tftwerict waarna men een proef m het zaaies van MBdappelen zal nemen GEVONDEN VOOBWBRPEN Gevonden kindarpoFtemonnaie g c4 handschoenen kinderwantjes kmderbril twee portemonnaies met inhoud lederen want zilveren noslhorloge camisole met kbiderwantjes jongens oveijas Inlichtingai politie bureau DAOOt REED OP OTtTVIffiBMDE PIETS Ken inwoner was in het bezit van een zoo goed als nieuw heerenrijwiel waarvan het signalement de politie eenigszins bekend vaorkwam Het rijwiel dat reeds verschillende veranderingen had ondergaan bleek te Bodegraven gestolen te zün Het rijwiel werd in beslag genomen en dejierijder ter beschikking gesteld van den burgemeester van Bodegraven OUDERAVOND OPENBARE gpHOOL Onder leiding van het hoofd den heer K Vermeij werd in hotel Neuf een ouderavond van de snen bare school gehouden In zün oflmbagswoord herdacht de voorzitter ISWne gaao van mevr M Koster de Ruitter die als secretaresse van de oudereommissie zooveel yier i K af de school verricht heeft On3er diepe stilte Werd De aifredende bestuursleden mevr J Ch van DeudeHom en de heer C Plaatsman werden herkozen In de vacature werd gekozen mevr C Buikvan Dalen De heer Kroes hield daama een inleiding ovw opvoeding en lichamelijke opvoeding PAAR SCHOENEN ONTVREEBID Bij de politie is aangifte gedaan van diefstal van een paar vetlederen echoenen uit een schuur aan de Zuidkade JUBILEUM MEJ C VAN DER AA Ofschoon z dezen dag evenals haar 25jarig onderwas jubileum ortgemerkt had willen laten voorbij gaasi werd mej C van der Aa ter gelegenheid van het feit dat zü 12V4 jaar verbonden waas aan de R K School alhier door leerlingen en schoolbesturen gehuldigd en met fraaie cadeaux verrast GESTOLEN RrJWIEf ffANBBN ACHTERHAALD Wegens diefstal van rijvrielbanden heeft de politie proces verbaal opgemaakt tegen een inwoner De m beslag genomen bandpn zijn aan den eigenaar teruggegeven Voorts gelukte het de politie nog een paar rijwielbanden te achterhalen die van diefstal afkomsttig bldcen te zon De e banden werden in beslag genomen bü een ingezetene die ze té gpedertrouw had gkocht van een te Ali phen wenenden mwielhandelaar die in verzekering is gesteld door de politie ter plaatse waar de banden gestolen b eken te zün OUDERLING GEREF KERK De heer C Loef die geleezen was als ouderling in de Gerefa Kerk heeft OO gezondheidsredenen ontheffing van zyn benoeming verzocht en gekregen BAAGSCHE GEBaCBfSBOF daariesttCB veevervaer Het was een heele kwestie voor het Hof geweest wie pi de auto had bestuurd waarmee het vee was vervoerd dat bu een landbouwer te OuaerkM aan den Uaei was gehoafal Naar de getuige J V d L uit Barendrecht verteUe bad niet hy do B Sluymer uit dezelfde gemeente de auto besuiurc en in dat geval zou onjiust m q volgens verdachte t hü vee had aoen vervoeren want hii reed zelf Een controleur die de auto op de veerpont had aangehouden was echter van meemn dat V d L stuurde Het was een hee e galAirtems geweest de aanhoudini wast all wegen rond Gouda ivaroi afgezet dooV ambtenaren waarna men de auto op de pont bad opgevangen In elk geval was Shiymers tot drie manden hechtenis verbordeeM hetgeen de prpa geneayal te weinig vond zoodat bij zes Aanden hechtenis vor derde Het hof heeft arrest geweiei en drie masmdeQ hecl tenis opgelfgd AAOBCHE GEBEtiHTSHOr Vaihaa af geleveidl De pmc generaal vond datde lINf die H Hèuvetanan qit Ouderkerk aan den Usael iam gekregen eiflenli nog aan den lagen kont was Dat 10 dan de maand gevangöiisatraf die de Eeonomisehen rechter had opgelegd wegens het afleveren van een varken u lei verdachte dat het eigenlijk niet eens n flmk varken was want het dier woog nog maar net 40 pond Maar bovendien meende hij tic hel afleveren nat strafbaar was er het stond in zün veeboekje genoteerd De proc generaal wees er op iial t clandesUen was geslacht efl hij vm dacht H er van te hebben meefleknoekl in die affaine eo daarom w de straf nog ovaar aan de lage kaat boewei hu volstond met bevostiwng rvan te eischen De verdediser Mr X atk wees op een gunstig rappwt over verdacfate ea pleitte deraiintée Atreat over 14 dagra ê