Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1942

nsdag 6 Mei 1942 iMTCUifc No 2 09 NIEUWSBLAD VOOR QOüDA EN OMSTREKEN Boreaa MMUn II nJUBT Tti iMlwiUiia ÜN ChefredaeteoR r TQETIR Ooad HB H6b Java werd veroverd Hd tapped wn een stafofficier Een manoeuvre geheel in stri d met alle egelen der kriigi kunst Kaar deKÖlnischeZeitung edeelt h eft de Japftiuche pers ter gelegenheid van den verjaardag van 4 n Tenno een 17 kolommen lang rappftrt gepubUceeiicl afkomstig van een sCMf icier betrtff nd den veldtocht oj Java waaraan het blad het volg d ontleent Om Java te kunnen veroveren was h t noodig eerst de vliegvelden van BéQdjermasin in Zuid Bomeo van Ma l ttsar en Tandjongkarang op Zuidoost Sumatra te bezetten Voor de beZfU g vua Bandjermasin werd gebrvik gemaakt van een legergroep w0lke eerst op Mindanao landde toen efi tweeden aproag maakte naar het 0 Engelsche aanval Madagascar Fransche strijdkirachten bieden tegenstand maar zijn in de minderheid ante aanvahdaad aldiu Vichy De Berlijnsche corr van het A N P K i ïi jj C r j schrift De Amerikanen hebben fxM PMIpplinsche eiland Jolo en daarop een dftd sprong naar Borneo waarbü ii4t pettDleumeiland Tarakan in t ezit vsM genomen Met een vierden q rong naar Balikpapan weni de Oostkustvipi Bomeo bereikt Daar de waterenb § Bandjermasioi voor nonnate transpArtschepen te ondiep zün werd betipten de troepen met kleine vaartuigan van BaUkpapaa naar Bandjermasin over te brengen Dit Was eea zeergewaagde endemeoiing daar de afstfmd $ 00 km bedntagt en dH gebied l ibeigd werd door v andeiyjce schepen en vliegtuigen Aangezien er onder deze omstandigheden rekening mee moest worden gehduden dat de manoeuvre mishikte w rd l esh ten dat een deel der troe over land door het oerwoud zou kei Beide manoeuvres gelukten vrijwel op hetzelfde oogenblik kwa 1 de cokmnes te Bandjermasin alembang werd door valschermbezet één dag voor den val Singapore Urect daarop Tand jnj arang en Makessai Öe troewelke het tot de Molukken be irende eiland Ab 7ina haddet bezet laadden op Timor eu Bali Java omdngeld ns was Java geheel omsingeld zoadat het voor de gealliecden mmogel was hulp ta biedoi van Austialiè ult Ofschoom het voor een grooten aanval op Java noodzakelük zou zijn geweest zich eerst de heerschappu in de lucht te verzdieren besloot de Japansche legerleiding de transportvloot niet langer weikloos te laten liggen en dus een landingspoging op Java te ondernemen yan een grooten afstand af Een dergelijke manoeuvre was geheel m strüd met alle regelen der krügskunst Op 18 FebrujurI liep de transportvloot met de voor Java bestemde troepen uifc en op den vroegen morgen van 27 Februari werd de Javazee bereikt Beslot i werd s iiachts om 12 uur op 1 Maart op de Noordwestelijke punt van Java te landai Inmiddels had de vüandelü ke vloot de manoeuvre ontdekt Hevig kanongebulder bewees dat de besehermende zeestrüdkrachten contact met den v Jand hadden gekregen Thans verschenen ook vüandelijke bommenwerpers die lichtfakkels uitwierpen Overal vielen bommen waterzuilen spotm omhoog het ludnafweergeschut kwam in werking D iuidtaf Aldra kwunen de traaiportschepan binnen t bnclk vui de Uehtbuodel van de cbUamrpers der vtJandeUJke oorlogsschepen Éen der tranaportichepen werd door granaten en een ctfpedo getoïifen en zonk voor onze oogen Aangenaam was de positie waarin wU verkecrdoi niet Inmladete waren twee toepen met goed nieces aan land gezet Thans sou ome groep volgen Kensiclaps gevoelden wtl op ons sdilpi boord waarvaa itdi ev en ee n s de taigercommandattt bevond een heirfgen schok Bet Vaartuig naakte iwaar slagztl I e slodaten kregen order n de booten te gaan Velen hunner siarongea in itee Ook de tegereonmandant generaal Imamura de ehe van den staf de adjudant van den généraal en ik sprongen in t water imsHoretaia Marion maakte Uitingen en er openlijk mee gedreigd om te tniditen de ISM 11 vwwQderde kust eiken jcwenunend te bert Ongev r W XcHKlapi weorkknik het landwaarts Aedt den eoo H t afdieUen van de ratten van de Mckptt van een Hetaikd geveehtS VlicctaiC H Ut WemOd Polygoonl De groote d nonst atie van den Hederfawdsdien Ailieldsditeut op BHitrusl waaraan 1300 muinen en 130 vrouwmi deelnomen De offkieel gasten oo de e etribune v Lnj de waarn commandant van d t N A D ommandant de Boe Bijkscommissaris fiüksminist Dr eyss Inquart da Leider de N S3 Ir A A Mussert en Cummiuaris GeneBaal Sdimtidt fi o 0oo J v r iMeefte ktktgm Vtekf Um jift im PiW ie l i m aanval ep Ma VolfM vw dM fenverentvancea beriditeti de miwllet een nlUmatoln 0 iev a nar afliep en dat door e üutorlteltm werd afcewede mededeellnr Jat de verlat et olterate aon word dezelfde inlichtingen verde Engels hen met sterke xachten voor de belanghaven Suarez Oiego ter Ul Irtte van de aan de actie d l iè vlootitrödkrachten niet preio worden vasigeetekL De eerste 1 werd reeds Maandafavond on jlMtsgmUhiag venekerda men te plaatse dat de atrydinog uurt es dat niet gCJtegd kan irf K Bngelsdie landfaves gelukt is Aan Fransci l kijde reeds verliezen Zoo Is de vmi ee i Frmeche duKboot vim eèn viso gemeld i Iri hoofd der Franadie regeèring heeft Dinsdagavond de Franéa buitenlandsche pers ontvantcn einde baar op de hoogte te van de gebeurtenissen t de tot dan toe beschikbare over de aanval imdelingen volgens welke de Engelschen iHMtentijke lucht en zeestrüdIcn voor Diego Saaiez war i neiii en een ultimatum hadden ens verdere inlichtingen wsr en oJüke Eingelsche striidlorachten 8 km afatand van Diago Suarez in taai geland De landing werd voora door een landing van para a Verder zetten de üigelsd en emotoriaeerde eenheden aan ïngelscljen verschenen met zev i waaronder een kruiser een obool en twee transportsche Voorts namen aan de actie deel hidileskaders die afkomstig wa nn een vliegkampschip De aldaar Wktc landmgstroepen worden ge top 20 000 man De Fransche ver gsstrydkrachten zijn betrekke nrak en worden geschat op 7 è man Volgens de tot dusver ont berichten bieden de FranA he hcldhaftigen tegenstand ncOT OWR OMN AANVAL ipolitipke en regeeringskringen te noemt men de actie tegen Ma T een flagrante aanivalsdaad Worecl noch volkenr€ hteIijk te digen is Men wijst er opop dat zich op Madagascar Jamis siea noch Duitsche duikbevmden die een of andere ing tot een Engelsche voorde zouden kunnrai geven weravond is door het agentschap MO van officieuze Fransche zijdie ireérd coii nentaar uitgegeven ca gezegd wordt i floor Britsche strijdkrachten eai Fransche bezitting ierichte d wordt een nieuwen sclMikel in ten van gewelddaden en roofHet voorwendsel der Bngel il een leugen Ixmden Iwweërt Madagascar een atxetegiieiie po neemt Het eiland ligt echter na al van de vorst vocruitgeJapansche strijdkradtten Bobetreft het bij de netie tcMn car een operatie met voorberad die bovendleni propagan e doelstellingen he en er toe 4 is het Britsche prestige dat ¥ t o H enbiac zwaar compromitit te herstellen Het gaat hier a rooveradaad 1 heeft ter persco f entie den bekend gemaakt vao een Ame nota waarin werd gezegd evelt op de hoogte was geJ van de bezetting van Madagös dat hü zijn volledige toestem n steun voor deze actie had ge oltens weid in de nota gcMgd erlka iedMe owiogahandelfiir droot BrittannM en Amerika lijde van EHnfarü ala en op de verbonden mfohten m wen Btwoonl o een vraag van een malisten vetidaaide Laval dat gt door Japan eenige fascbea in i daga car gest zijn nota die Laval den Ameri zaakgelaati Tuck heeft dte een antwoord op de door Tuck aan de regeerin ter hand gestelde q xM oA verklaard dat de r regeering ëen enescgiek pro hooren tegen c agressie Madagascar van de zi van striidlcracblen be t bloot he tot den alk Fttafe r generaal v lEeciohth DarUm heeft een boodschap gericht BEBLUN OVEB DE GEBEDBTENISSQN De A N P orrespondent te Berlijn meldt In de Wilheknstrasse onthisld men zidi nog van commentaar Slechts hield men zich bezig met de van Engelsche en Amerikaaniche zijde gegeven motiveering van dezen maatiregel Zoolang er gekuipt en gehuicheld werd kon men nog in het onzekere verkeeren hoe daaarop gereageerd meest woirden zoo verklaa e men van bevoegde zijde do di nu men van An ll aa csis e zijde met militaire maatregelen komt apré t mea een taal waarin wü welen te antwoorden Op de vraag of liet Japansche bezoek am Viohy waarbij ook eenige mibtairen zijn van eenigen invloed het griieitnle met Madagaacdi geweest kon ztjn werd er op gewezen dat bedoeld Japanschbezoek eerat drif dagen fleleden heeft plaata gevoeden De bezetting van Mwiagaaedr u evenwel een zaak welke men nivt in eenige dagen kan t eranten en voorbereiden Deze zaken hebben duj niets iret elkander te maken Overige is heefl men m Engeland en Am ika al airdg latag op een bezetting van Madagascar aange ccodet men niet naar een excuus belieef de te zoeken DE BEACTIE IN JAPAN Volgena Domei merkt men in toonaangevende Japansche krinsen op dat hier fljrake is van een direcieu aanval öp Vichy De militaire waarde van een i zetting van Madagascar is overigens twijfelachtig omdat de Japenache vloot den Indischen Oceaan betieersdit DOOB BOOSEVELT BESPBOKEN Volgens een bericht van Associated Pr s uit Washington is de Britsche landing op Madagascar door Roosevelt met den eorlogsraad voor de Stille Zuidzee besproken m een zitting op het Witte Huis In den loop van de zitting verklaarde de vertegenwcJordiger van Tsjoengkinf China dat er geen spraken van kan z n aat TsjoengkingChina is afgesnedien van zón ravitailleenngsbronnen Hij herinnerde aan Roosevelts beloften dA wegen en middelen ogevoden zouden worden om Chma te ravitaUleeren De Amerikaa ische minister van Bui tenlandsche Zaken Huil heéït op de persconferentie verklaard dat wanneer het noodig mocht zyn de Amerikaansche oorlogsschepen bereid zoudien zvin een dergelyk optreden als de Britsche landing op Madagascar te steunen De New York Post schrijft De geallieerden hebben eindelijk ontdekt wat voor een soort oorlog zij voeren Het is een totale oorlog waarin elkeen die niet voor de geallieerden is tegen hen is Do vraag is nu of de geallieerden bij machte zijn zich te handhaven De overzichtschrijver van den Bostonschen zender Volney Hurd heeft de landing een teeken voor den offensieven geest genoemd welke de geallierden thans bezicdt De New York Sun Juicht de landnig eveneens toe en noemt dit een groote overwinning der geallieerden Het blad schrijft voocta Ui thans de Vr ag opkomt of de geallieerden verder moeten gaan en ook lïakar moeten ovnnemen In Engeland en de Ver Staten krijgt men steeds meer het gevoel dat de gealUeendea geen rdcenmg meer houden met Vichy en dat zü de Flranadie koloniga in beslag willen ne Terwijl de Britsche berichtendienat tot dusver heeft gemeld dat de gsalüeerden Madagascar alteen om redenen van veiligheid hebben bezet deelt genoemde dienst thans mede dat door e bezetting van Madagascar de strategisch belangitjke grondstoffen vfn het eiland nafi l en mica thans ten goede zullen komen aan de geallieerden De voorraden grafiet en mica op het eiland zonden volgens den Britschep berichten dienst naar de Ver Staten gezonden woeden De dQ lomatieke redacteur van da TUmes schrijft Uet de landing op Madagascar vervullen onze sfirijdkrachten een opdracht van alle geallieerden Deze stap kan l eachouwd worden als de eerste vrucht van de besprekingen welke de vorige maand door Harry Hopkins en Marshall ziJn gevowd Roosevelt en de Amerikaatuche leefwyze als reeds zoo dikwijls is gemeld in dezen door Roosevelt uitgelokten oorlog reeds van gewoonten moet en afzien Zelfs auto s en koelkasten sym bool van superioriteit van Amerika lx ven het achterlijke Europa wordtn niet meer voor particulier gebruik vervaardigd Donald Nelson de chef van het Amerikaansche bureau voor de orlogsproductie heeft het nuttig Ceadtt zijn medeinugecs nog eens te w4zen op de ernst der tijden Hü kondigde natuinrlök niet alieen materieele besprekingen aan doch hu trachtte zyn toehoorders ook vertrouwd te maken met de taak van de oude geheiligde democratisciie idealen In het Harward Alumny Bulletin schrijft hii dat de oude overgenommen begrippen van iitdividueeTe verantwoordelijkheid en individtieele leefwijze m de tegenwoordige wereld herzien dienden te worden Daar Nelson vreest dat deze verklap mg op eenig verzet zal stuiten houdt hü zijn Amerikaanschen lezers niet alleen de oor logsnoodzaken voor oogen waarmede Roosevelt zün dictatoriale maatregelen camoufleert doch verkondigt hij tevnens dat de vooraanstaande persoon lükhed i m de Ver Staten dus het poepje oorlogsophitsers de onbruikbaaiheid van deze verouderde l e ginselen het beste Iwunnen beoordeelen George Washin on heeft zich bü deze wooraot l eslist in zün graf omgedraaid Nelson spoort de Amerikaansche onderwüzers aan om hun leerlingen een nieuwe opvatting by te brengen over verantwoordelykheid De door jazzmuziek en pornografie verdorven Ame rikaansche jeugd sch nt dit büzonder noodig te hebben en daarom probeert men nieuwe opvoedingsmethoden toe te passen dit nog kort geleden als nazimethoden werden gebrandmerkt Daar hier nu toch sprake is van gedwongen opvoeding mag niet onvermeld blüven dat volgens de Time een Amerikaansche arbeider in Delaware voor het stelen van een rubberband niet aileen veroordeeld werd tot twee jaar gevangennisstraf doch bovendien In het meest vrüe land ter wereld nog tien zweepslagen op den koop toe kreeg Hierover windt zich hoogstens een divisiegeneraal van het Leger des Heils op Toen echter onlangs door een indiscretie bekend werd dat de voor het grootfite deel uit Joden best and e politie te New Yoric jaarUjlcs verscheidene millioenen dollan aan steekpenningen van de neelholen ontvangt en een eerlijke rechter hiertegen durfde op te treden toen verhief de heele Joodsché pers een geschreeuw over deze PruisisclM metiioden Zoo wondt het steeds duideiyicer dat ond Boosevelt de Anieiioa way of living een Jewish way ot living wordt De geineensohapipeli strijd van Europa tegen het door het bitemafk ale Jodendom geïnspireerde bolsjewisme en de uH dezelfde faron afkomstige braintrtist asal editer voor altijd het behoud en de vooruitgang van de Europeesche cultuur en vtan de Eusopeesche ordeningsgedadita waarborgen ttr Twluttc mlttutMi later went g ner uU Imamura 4oor Ma boot opcepUct i aan laad sebracbt Üm fainderden mtjn bro en taarzm wr aa ik mQ einületülc met behulp vaa m B sporen wtot t ontdoen Ven nadeel was dat tocHi IK VBitcn grond ouder de voeten kreeg de bodem acheen ta beataan uit koraal en stekel waarop het onmqgeUJk bleek barrevoets te gaan Wy werden door soldaten van de kust uit aan land gedragen Xk vroeg naar den commandant De generaal xat welgemoed in gezelschap van een paar stafofficieren eeir honderd meter van mij af op e i bamboepOmt De stemming was best nu het ongeluk zoo goed was algeloopen ue oldaten waren rwMU opgemar eerd Maar vriS sagen er vreeseliJk ult Qhze gezichten onze uniformen warui roetzwart veldfles s Mi kaartentasschen onze kijkess en revoiven waren met een kleverige zwarte brtj bedirict Wy haddm n J door em oUelaag moeten zwemmen die de tot zinken gelifrachte vijandelUke to ojagers hadden achter gelaten Is e i dorp in de oabQheid richtten wij het stafkwartier in De vijandelijke schppen welke was hadden aangevallen waren de Amrerikaansche krulur Houston i de Aiutr Useh kruisw Perth die door onze BkaHae tot zlidcea werden geln a t BU het aaabr wi vaa den dag kwamen meld ogcn binnen dat aUe landingen met su es bekroond en é verUez zeer gering war i AUem nza pogliigen om ns van de oHe te ontdoen bleven vnictat lo ofstfiooa wtl oas in een beek hadden gebaad en andere kleeren i ondetkloeren hadden aangetrokken Bteeda wew drong de oiieetank k or Tenslotte tn k de re fluentMtaf bij grtn k aan kleedti gewone soldatenkleeding aan Den volgjenden d sagen wtj de leden van de bHiMoning vuk de kruisers Houston en Perth Allen warm barrevoets velen hadden brandwonden sommigjein hunner zeUs versehroeide batca De opnarsA D opmarflch ging snel ofschoon de Nederlanders de wegen grondig hadden vernield Boomen waren geveld met regenwater gevulde granaattrechters vormden meren Andere wegen warm bezaaid met spijkers soodat onze wielriJders hun tleisen moest dragen Natuurlijk waren alle bruggra vernield Buitendien waren vele rivieren in verband met het Jaargef de balten haar evers getredmi Ik kef le deze streek yan twee jaar tevoren en wist iets van de afstanden doch thans was het m rsctitempo geheel anders De Nederlsndsch Indische strijdkrachten begonacn zich op Bandoeng te concentre ren terwijl onze colonnes alle hindernissen ten qïQt met nwces oprukten De staf probeerde Buitensorg te bereiken De commandeur had sedert 6 dagen niet geslapen ai ging in gezels iap van 7 soldaten op w g Hig ontmoette onderweg toevallig lapansctw oaHogsottrrespondenlsn per aatiba we dca Vetteraal meenamen rt hem nasr de prachtige residentie van den souvemeur generaal brai ten van waaruit wij den volgenden daff naar Batavia rtnitfen dat even te voren door de Japansche troepen was veroverd Dair gemeld werd dat de bewoners aan het plunderen waren geslagen haastten wü ons dofch kwamen helaa te Iaat Sedert de Japiyische landing had de inheemsche bevolking een dreigende houdina aangenomen tegenover de Nederlanders en ermogende Chineezen en was swiert dien tot plundering over gegaan Meubels bedden alJe moest het ontgelden ja zeUs de dakbekïeeding In Batavia kregen wi voor het eerst sedert de landing een wpm bad 7oodat wij emdelijk van den olie ïtank wai en verlost De situatie was overal gevaarlijk daar de vijand numer k in het voordeel was Mnar aan den onwankelbaren moed van onzo officieren en soldaten hebben wij het ie danken dat wU de overwinnlp wisten te bevechten Een groot deel van het raoport Is gewild aan de onderh ir delingen tij ïschen de Japansche legerleiding en de Nederlandsch ïndlsche autoriteiten over de overgave van de Ned Ïndi3che weemacht Over den gouver neur neraal bevat het rapport vele waar deercnde woorden Hij was degene dte tot op het laatste oopenblik wilde doorvechten terwijl daarenteei n generaal ter Poorten aldra verklaarde dat het leger verderen strijd tefen de Japanners wei erd Jhr vin Stargenborgh moest lonslotte toeiieven dorii verklaarde niet verantwoordelijk te slln voor Cteze schande JAPANNERS VIA BURM A IN C HINA De indruk Vin den nederlaag in Ttjoen gking Ot nENSIBF OP NIEITW GUINEA Naar de En behe nleiiwsdirast oU T JoevekbiK verweemt beeft de Japaniche Toortioede van Burma nit de CUneesehe gttas oveTsehreden ttt de voorsteden van Wantiag bereikt United Press meldt uit Tsjoengking da de Chineesche militaire woordvoerder heeft toegegeven dat de Ja pmsohe troepen bij Wanting aan de Buitnaroute de Chineesche grens hebben bereikt De nederlaag van de Tsjoengtro pen in Birma heeft de Tsijoengregee ring diep geschokt roo verneemt Domei uit authentieke bron Naar verder gemeld wordt heeft vooral het optreden van het Bn fche leger dat de Tsjoengkmgsoldaten m de voorste linie alleen heeft laten staan aanleiding tot felle mtiek gegeven Staatslieden en oude beproefde soldaten hebl en openlijk uiting gegeven aan hun ontevredenaeid Naar verluidt hebben deze persoon lykl eden maarschalk Tsjang KaïSjek aangemaand niet nog eens de foutte begaan om een Tsjoeng leger naarhet gebied van een buiteolandschenst at te sturen Groot olfensief op N Guinea Aan de D Z i d N wordt gemeld dat de Japanners op NieuwGuineaeen groot offensief hebben ingezet DeJapansche colonnes zijn verder opgerukt m de richtiDg van Port Moresby en hebben een plaats op 40 km afstand ten westen van I ae aan de Oostkust bereikt Ern nit Salamaneua dlmikkende afdoe Ung heeft zich door de jrimboe heecgeweritt en bevindt zich tibans op tS km afstand tra zuiden vangenoemd uilgangspuoi Binnenkort alleen beschuit voor zieken en kleine kinderen BEGBUNO or KOSIST De geringe hoeveelheid beschuit 4ie beach baar ia heelt er toe geleld dat niet allen die in de eente plaats voor du bijzondere gebak io aannerkmg komen zich dit klunen v aidiaffen Naar wij tbana vernemen het Rijksbureau voor de voedaelvoorzie ning Ml oorl gtyd is er een alzonderluke regeling voorbereid voor de verstrekking van beschuit dat al licht verteerbaar en zacht voedsel m het bijzonder van belang is voor zieken en kleme kindsren Deze regeling die eerlang m werking zal tred i beoogt de voorziening van beide genoemde groepen met beschuit te verzekeren Het ligt in de bedoeling dat voor kinderen voorloopig voor die onder den leettfjd van vier jaar p speciaal daartoe aangeweaen bonnen besehnlt lal kannen worden verkregen waartegenover de beaahikbaiMtelltaig van brood tot de overeenkïmatige voedingswaarde sal worden veminderd Voorts wordt nagegaan of e aventaeel op welke wQse voor slaken waar voor een bosohottvoedlBg wansehdUJk is eveneens cm dbtributieretellng kan wordea getrotteu Oï deze wyze kan men v rwacb en dat de binnenkort beseliikbare be schuit inderdaad terechtkomt bU hen die daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komen Volledigheid alve dient er nog op gewezen te worden dat de besdiikbaarttelling beperkt moet bleven omdat de beschuitfabricage speciale grondstoffen vraagt die zeer schaanch zün reden ook waarom niet kan wordeo overgegaan tot een verstrekking aan ouden van dagen behoudeaa dsn via een eventueele regeling vooi zieken In Möi geen schoenónbomien no 1 voor ouderen De secretaris generaal van Handel Nijvertieid en Scheepvaart maakt beköid dat in verband met een te treffen wgziging in de schoenendistribut e wiaronjtrent binnenkort nadere berichtert zuUen worden gepubliceerd f e pljatselyke distnbuti ienslen i ie maand Mei geen schoenenbonneai 1 aan personen van 18 jaar en ouder zulten uitreiken Dfrhalve dienen ptr sonen van 18 jaar en ouder m Mei ook geen aanvraagformulieren voor bon 1 schoenen bij de distributiediensten n te leveren Aanvragen van personen beneden lÖ jaar en aanvragen v n personen boven 16 jaar voor weikschoenen bon 2 schoenen of pantoffels kunnen in Mei wel worden ingediend Wegkruisingen met als zoodanig aangeduide oversteekplaatsen moeten op de aangegeven punten worden overge stoken 32 Wegenverkeersreeeling PoIV0OonSevm Keuringen voor d Waffen S S De keuringen voor de Waffen SS zun als volgt vastgesteld U Mei 10 00 uur otteidem Deutsches Haus Mei 16 00 uur Utrecht Deutscheshous Mei 10 00 uur Den Haag café deAHout Bezuidanhoutscheweg 9K n9KUtiKKneKa K K WS K ioH en Hiaah Zom op 6 00 onder 21 14 Mms op 3 54 onder 1233 Meo is rerpiicbl Ie vcrdnisieren vaa consMdergaaS tot EOMopkonift Lantaarns van roertnitfen moeten een hali nor na xonaondergang ontstoken worden sn THIS ËOOK IS TOO TIGHTLY BOUND