Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1942

WOENSDAG 6 MEI 1942 ta 12 M 1 it t tl i ï SI s 2i t 1 MM 1 m 1 ai é 4 t 290 190 100 230 lao 10 2M ta HM 00 no too t4 w f 3W Algaia 280 Algeo 277 381 2SS IN Algem 4JM 1 10 Rea m Algen n Algem tsi Alaan 278 ZS2 2a 290 294 M 21A t m 14A Uett Bt m S4B Melk l v Petroleum 2 liter Petroleum 1 April l 42 13 Juni 1941 1 K r Brandat I aenh Brandstoffen geenanthraelet 1 H H 1042 30 April t 4t 291 Alfsmeea 1 rants Zeep 1 Mei IM2 31 Mei 1941 1 Zeep 1 raots Zeep 1 Mei W42 31 Mei 1942 J Tolletzeep 76grainToUetieepaO 1 Mei 1942 31 Hei 1941 U Textiel Mannen 50 gram Scheerzeep 1 Mei 1942 31Aui i 1942 m Overijsal en d n waainemeod oo mandaat van den NAD generaal arbeidiieidor L F C de Bock Ceiieraal arbeldaieider Ie Bode prak de manschappen toe Hierna vond de beeedi g iliiaU Terwijl de vlaggen en paden werden gepreeenteerd werd bet vaandei tot voor d i troep gedragen De mawien trilden naar voren en de troep zegde arbeidsleider Hekman die den troep ook had gemeld de eedsforwule na Hienia veerde RciehearbeitsfOhreT Hierl het woord Tot slot hebben ié a nwezii aan een gemeensehappelitjken maattijd vereenigd GELDIGE BONNEN B se rMrl ias r par lersoon Elk der rat I end 6oan i 1 Vm t asJMi a 1 I Ii8r lwar l0 aar J g j a Met t je t Mei n t 4 ranta é rants la tijdvak van éda wee 23A Brood 23B Brood S3A Vleesch 23B Vleescb 23A Aardapp S3B Aardapp W Aprtttm 1 M t IMI t Breed tt gabak Vleesph al rt warer Aardamwlan Aardappelea rantib raali Kg rants rants t kg In tqdvat VB vier wakea I MO 2S0 29 100 1 8 900 gram 1 ranta 2M gram IMl gram 2 gram 100 Suiker Jam Bloem br of gebak RQst PeulVmchlen dort Vennlé Ura gram tam graia UW fran S Utar Mctt II Htar Melk in If April tm M f l In tUdvsk van acht wek a 28 AUcm V urdi jf pril tai Msi 1042 tw aan 1 ao lau I gram Kotflesurrogaat In fljivak van t dagen i I I ij 1 jiants Botert t rants VetI ♦ rant 23 23 Bot Man e 7et BIJteneera rantsaenan 1 Aarii t m H Mal law 291 hlsm IVI ram 312 of 4 12 Bai 00 gram 250 400 tso 400 2Se 1 Se raiB 1 I graai Peulvruchten Sinaasappelen ELOiefWBOMSieN VOOR OIV Rgf ARTlKELgll jK lC tot an mat Bik der velgenda bonner Oeeft reebt oo het knopen vani OrMERKINBEiti Da leUlglMdsduur van de velgonae oon aan ia erlangd t m Zondag 31 Mei 211 I 22t 2tl Algemeen Zeep G H I Zeep Tolletzeep t m Zaterdag 9 Mei 3 04 4 04 Reaerv Sinaasappel De tionnen ter verkrijging van levensmiddelen waarvan de geldigheidsduur op Zondag teglot mogen op den daaraan voorafgaandan Zattrdaa worden gebruikt mal oltron dering van Mes bon voor vleeJJCb of vloe c hwaren V 0 EPFCCTENBEURS AM3TCROAM Noteeringen vaa 5 Md vx ca M S £SicvAt84 m Stork Aaod 189 Twünstia sr A 164H Ver möAr A 188 Ut Var FW V deid I49K 14M Warksposr A MO tMI WlUao r gew 18t tWi Bon Siga am 199W utK l Cr K vA 159 U4K lente se Mw p Nier Ooadr A UO m Oostzee A M8 Mt Divarasn Bli dMrt A leUf UM m TirtaiwigiN Dell Spoor A 98 W Protonaatl K i ACTIEVE FONDSEN aMaanInien Hsg InM U40 la fim 4 miA 1940 Ie lOOO 4 lOOA lOOA ÜipRURD agr UOffAAnCBAF VAN HEI N Ajr Mftdiecct v D het i JUf nMiit tr nof waige mzl cifcd4 te bettaaa orotnnt éa 4M liet lidmulfeefaaii vn brt ll Art eidibimt mknfea iêclen wtt thani mede dat hierjf lginAe wegen opeMtaan pen die lid ion van eeii ftk orden aiitomatuch lid van het y boevM zich dus niet ala lul JmiOi Wel moeten zti Se hen narifr vrtgenlormulieren mvulgH M noodzakelijk omdat op tiervan moet worden vastgegp wplke rechten het lid aanJan maken Wie geen invulforfstvangen mochf habben kan Mmn bu de kantoren en bureaux ïïtNAF k Individueel VA kan ieder werICiderlander weirden die aan de gestelde eischen voldoet Aan l ulieren voor lidmaatschap verkregen worden bu de kan a bureaux van bet N F kM iiel rechtel k Uehanwq kun K gepleegd ovo eg met den leiiiB het NA7 al geheel tot bet ch Arbeidrfnmt toetreden dus een ccfllectief lidmaat ontstaat K VERPUCBIINO TOT HIT HOCHTEN VAN DIENSTEN il het Ver rdenlngenblad ia vereen verordenug van den issans waarby de verordebetreffenda de erplkihtinc tot yerriehten van diensten wordt uid in dier voege dat beMoals tot dusver ïbet geirefteirbtidsbureau ook een door den ussaria comnussansgme fOorBiizondeie Aangelegenheden htlfde intentie bM wnen vaa bödte Nederlandflch gebied kan hien voor een béjlaalden tljd jen hun aangeweien plaats diensten nmeliten af BPUCBt ancasDtnc kil rrtlivorminfibcslult art 6 lid S dt pUchUng opgalegd aan de daar li MWnerkldb komeniia bedrttvaa dit M M nkanten grootfeaBdelaren mtta nabachtslleden en klelnhaadalaren da femaeiitifde voor de prijzen lUiiC van art 3 tot hen heeft utt alle bescheiden geduraode 1 Jwr t bmvaren dat de haafta n het ilad koman der prt xea cc eenvoudige kaa rordan gne ua freleew nar vele thans geldende prijzen nog de Mei 1940 prQa den grondslaft t de gemachtigde voor de pr Ja 4M Dovengeaoenid voorscbrtft mat ba dM na 1 Jaar daca baaeheldan zon I vorden vernietigd Immers blUtt btlag bestaan neergelegd in het van Koophandel om alle beschel M isar te bewaren Hat ontbrakco van tisekeiden m de beoordeeUng van de ven dan pi a za moeUUk nakan Mialve uiterst bezwarend allo voor het n osderzaek oader s s i p an sadrltt Stillegging van melk grossiersbednijven BI mCANa VAN S MBI Utt khtt Voed elvoarzieDiiicri iad ia open de Zuivelverordening 1B42 melkgrossiersbedruven van edrijfsorganuatie voor zuivel Kraiehteni deae verordening met ingang vao i Mei 1842 de van der melkgrossiers als zoodawarden stilgelegd Onder melkworden in deze verordening degenen die anders dan als emers van een standaardisatief coDsumptiemelk inkoopen met doel deze aan wederverkoopen te en daarvan hun normaal 1 maken TiB 3 Uei 1942 af dient dus de Uainzun coneumptiemelk fider verstaan wordt gestandaarinelk tapttmelk karnemelk It bereide yoghurt pap enz eks te betrekken van ce isatiebedrljf tduacnavi Vmrdentnganblad van 4 Mal bavat wdt vaa den seeratarla gcnaraal van laken betratfende het van kracht I eótlacUeve aabaUeoveraankaaa uim ojn het volfenda wordt k Mpande collectieve arbeldsovercen TCMt voor zoover ztJ loonen salarlauaareaHMidavoorwaarden regelt tot Mk aidfcemerkt k nflallM l den artikel ITdar verantealat o mm m de tatatandkemlac via reaaMng a n salarlasen an andere arbalds ta Indien een d r parttlan welke £ kdbbm geslotan aa h e iidt it baatno Jws art t van M vatordanli W 40 Jyli een CJi O alat tot stand konrt T wk generaal vaa tlodala Zainn o P kam aangewesen taatantla loonan T n M andera arb aaveacvnaarden bte2 nsW llen ia collectieve aitieldSOveraenkomst verbindend veiklaard waa la bel ntad der regelina hetzelfde ala dat dB algemeen vaiMadend verklaarde kj waenkomst had nat tiaedt In weHring op den dag kaKllgtng BIMNCMVUN VamdanlQaanhlad beahdt van dan a e tt s i WatersUat at varteogiaa vaa cltelt van da In Jfaderlasa MW blnnemAeot aial batrakkiag E snattonale eobaapvaait eedt bepaald dat de aacTCtails Ma eigenaar van aan ta Kadaiiand nd blnnenachip door astaari van Maderlandscha partlenllara Rgn ar bevordarlBc van de later aanvaart kan varpUcbtan dat Jadlga beoaaolaa i Inmntazls kapaalda raadarg te standk at ta T dt treedt In ertliia OS dan dae g a iyll aiag met tarnaiia tl raa a a ktadtf art IMI ffOLPUUS HAATDOF Zuinig op Uw kunsIg bUl Aaabeoole door B SVsadartsen Ben dagemksch okudent bad voo ktmstgebltten en plateo is noodzakeigk voor de hygiëne Coca da a u tverende an baeteriCndoodesde werkJag reinigt asi aterUlaeert Prokudent het zoo koaU bara kunatgeblt op ie maaat practladie aHoende en voorAeellgia wyae X ver bij aankoop van aaa t iass a il Jbuon Via leMge net mëotdop ii Plukverbod voor bladeren GBOND8TOFRM VOOR THEE nnutoGATor In de Staatscourant van B Mei is opgenomen een beschikking waarbij het plukken en verzamelen van bladeren van berken boschbessenatrulken bramenatruiken meidoomstrullcen zoomede van in het wild groeiende frunboaen boaenen Toaanstruiken geachlkt voor bet bereiden van tbeesurrogaten wordt vertioden Het verbod is in werldng getreden Het Ugt ia de bedoeling zoo vernemei wij van het Bukabiureau voor de voedselvoorziening in oorlo rtijd den pluk van de Hadaren dia ala ctond toSen voor tiieesiirrogateii dieoen in geordende baoeo te leiden tfet pluklcen zal moeten rdèn overggiateo aan plulckers die in het bezit zün van een do de Nederiandsehe Medoai4rale ft te geven vergunning De lieeksentrile heeft voor het afgeven der vargunijtngao een centraal bureau voor tbeesurrocatan InfKachakeld Het t abaktran ttoen M 4 35 pci VAN na VOOBOtHtUKtSCiHE VBBBBinS In 1B39 werden In Nederland verbruikt ongeveer lOTg mlUloen sigaren 5334 mOUoen sigaretten en 11 4 millioen k g tabak Het aantal rookara is in dat jaar ta stellen op ca 3 H millioen zoodat gemiddeld per rocker zi verbruikt ongeveer 800 sigaren 1500 siaaretten en 3 k g tabalc Het rantsoen la gaateld op 520 Bigaran of ION laigaratlan of U kg tabak Stelt men in 193t een alfaar gamiddakt p gr n een sigaret op 1 gr tabdk dan is tai dat jaar per rocker veri rulkt XMOH lXlBOO + 8000 7000 gr Ihana ia het gemiddelde raotioan 2 X 0W f 40 + M s MM gr xoodat het kan gerekend worden te liggen tuaschen 30en 35 pet van bet voorocrlogsclie verbruik Icon Voorl Vrifwilligers van den N A D naar het Oortfront PLECHTIGHEID EN HET KAMP TBBZB Ia bet kamp van den Ned AriseidadiaMt t Xaaa htt SteenwUk c0n hedasMBngan Ua afdaillniii van dea UAJ beataande uit ogevaer 400 maoachappan beëedigd in vevbaadmet hun aanstaand vertrek naar bet Oostfront Het xtfB Jesige mannen it aUe 9tdeeUngm afkgnatig die sieh vrQwilUg aa atct da voUadiga liiaatmiailiig buanaia wkn hei bea aangemaU Sedert half HÜrt hebben zh zich voor ina moeUttka taak op de Eeze voorbereid ter gdagt hrid der beCediging atariaa ai m uté iMngetreden raeda indaK imiitei yan Puitacbtm arbeidanmn gekleed tCegen tU um kwaaan de autoriteiten aan bet kamp aan WU noemen vaa baa dan Ratduarbeitafilbrer Konatantil ffieil die veifenU wm van den gmeraalAtfe taluhNr KervagtmkapMc Bommeta aanvuaaig nanMoa da DidtadM eannadit dr Sdiroedcr BaanltcagSf van dns HitkaoommlaiBTia mTÊPC aTEMMEtf VAN Mitc oostfuont Bet hooldkwartler van het VrQwIUIgi lacloiea Nederland deelt made dat een aanvang gemaikt li diet da regelmatige vezor sina van z gtoetuitzendlngen Vaa Nederbndaeha strQdan ain het Oostfrant Van ttjd tot tt d tttUen de mannen van het laflaen en de Mederlandsehe leden der Watten SS aan het Oosttront in de gelegenheid gesteld worden hun groeten vtt dea aether aan bun bekenden én famlUell en In NadiMand over te brenaan Daar tevoren niet vastataat wannetr xaut ultaeodlngas plaats hebben worden de lalataaaa ar eftnerkzaam op gemaft dat Mien raatnUzendtngen uit het Oosten dborkadfen dcca vla den zender Hilversum I on aplfiéngte 415 metrii dea Zondaga vanftl Jp tot II 4S uur worden doorgegeven Lalatmwn dié deia graetultzendlnSen willen bduut it daalt er dus goed aan es Zondags om llw uur him radtatoaatel op HUvei w un I a te stemfmen Andere ultxandlngen der Nederlandserie PK worden 3 D iiidan Vrijdags via 1U9 tot UM ant oen zender BUveraum I daergegeven BUITENLAND DUlTSCBLAtn STRIJDT VOOR EUROPA STELUNGEN AAN HET OOSTFRONT VERBETERD Plaaiaèivke umvallen afgeslagen ENGEL8CHB VKKUSZKN M VUEGTinOEN IN LVCHTGEVKCHTEN Het opperbevel der Dultsdie weermacht deel dd 5 Mei mede Aan het Oostelijke front zijn veradieMene aanvalsacties ten uitvoer gelegd ter Mrbetermg van de eigen stellingen Plaatselijke aanvallen van aterice vijandelOke strijdlcrachten bleven zonder succes In Noord Atnica geringe wederzijdsche activiteit vao verkenning en artillaria Oa havan La Valetta en dfe vUegvalden van hat eiland Malta xijn met sueoaa gebomiiardeerd Am den inffmg van het Kanaal hebtien in den nacht van 3 op 4 Mei mijnzoafears en ml oanvegeri een torpedo pedoen artHlerieaanvai van Britache motortorpedobQoten op een Duitadi convooi met moces afgeweerd Patn uiilel ooten hebijen op 4 Mei twee Britache bommenweipers neergeachoten Lichte Duitadie gavechtavUegtuigcn habben overdag spoorweginstallaUes der Engelscha kustatad Eastbourne aangevallen met goede uitwerking der treffers Het Brltsche luditwapen heelt glsteden boven de kust van het Kanaal in Judstgevechten en door afwaargeachut 18 vliegtuigen vcilam Sterke formaUas Duitadia gevachtavSegtuigea hebben Ifx den afgeloopen nacht het Britache vlootateunpunt Cowea met brisant an brandbommen aangevallen BHtache bonmenwarpers hri ben een ka lidoake aanvallen gericht op onbeadiarmda kleine ataden en landelijke gemeenten in Zuid en ZuidweatDultschland en op woonwijken in Stuttgart Een Brltsche bonananwerper ward naergeacisoten Nieuwe radio pro van Bote BURMA ALS WAABSCHVWEND roottamuD In een bartstochtelDken radio oproep aan de Indische lejdMS hi de geheeia wereld oin op te stmn ca het Britache juk terstond af te wezp i haef volgens Dosnei da voorvechter iwor de Indische onafhankelfakheid Basj Be hari Boie vtrltlaard dat de Indien reeds thans snoeten ontwaken want anders ion het lot dat de Burmanen thans o n dwgaan ook iwt tot van de Indiërs attn De radiorede van Bose ia in v f talen uitgezimden Amnikaansche lag schepen naar Indische Oceaan De Popoio dl Boma bericht naar aenleidjiig van Booaevclla mededeelffig datAnMrikaanache achepe reeds opereeren in de MEMMallandselie Zee dat de dagacbepcB Waabington en North Caiobaa vao 39 000 ton eUc bU GH i ltar de Middellandache Zee zUn ingeverea en bU Suez inaer er tdt in d richtitig van den bs U cben Ooeaan Daar moeten zU de beachadigde achepen veuMKigen en de AngewaVaieche poeitie vierstierlwn die venwakt was door den ootorgang van Bdnoe of Walea eaRepulae AfBOBAAL BTABK OVBt PE DIUKBOOXBIf Admiraal Stark de anmandant der AmerUcaansdie strijdkrachten in Engeland heeft zich naar de Bntsche berlchtendlaBst meldt uitgelaten ovor liat duikbootgevaar voor £ iig daiid eo de Verenigde Staten Er kan geen einde aan den aotl komen aldus zdda hii zoolang da dnikbooten niet vernietigd zijn Sucew ia alleen mt lljk wanneer de vljandiUJkc djilkbooten van de zeetta venfiiiQnen ooedat da wegen bevrijd lijn Corregifk r gevallen Naar de Britache berichtendienst meldt heeft Kt Austiabsdie feooldkvnrtter medegedeald 4M Genegider beeft geeapMoleefd ENGELacas TcjttsrgM wmt ar tWBBDE FBONT V Bet Engeteche tijdschrift E e o n m I a t keert zich taaan Utw na MaMor BUtonkl en oenesj Deze neeren tamboereeren aedert maanden oiAMsctaaanwl op de lavasle op bat Taitelasd ZO autlgea zlcta aan de Brilacbe rege r n en den BrlUchen generalen sU ToorschrUteo te geven n wekken den Indru dat OuirchUI niet voor da vorming Van een tweede troat ia te vinden en a haiSeU k la van bet btatehlaad BasHsiend li niet de vraag of de regeering een tweede front wenacht of niet maar het feu EwUaed boachUtt over voldoend oorliigimateiM ea sataepen om de acUe met suceea te vd oeren Over deze kwestie kan allfsen de Engel che regeerlsg beslissen DE AMEBIKAANSCBE VERLIEZEN De verliezen der Amerlkaan che marine sedert nmmber Jl zfln reeds anderhalf maal zo hoog als la den eersten wereldoorlog WO meldde de Araerilu lpehe radio gisteren IJlerult vloett Voor het Amerlkaaa che volk de plicht voort zUn vloot uU te brelilen en Ie versterken 6EL0 EN GOEDEREN DE NIEUWE BELAS TINGEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN Ondememingsbeiasting heeft terugwerkende icracht over 1941 Er ZIJD naar bekend dne nieuwe belattmgen afgekondigd waardoor de lasten voor het bedrijfsleven m zeer sterke mate worden verzwaard Het zyn de ondernemhigsbelasting de vennootscbapebelaating ende vermogensb astttig Onderjtaand zullen w enkele belangrijke punten v n de ondemenungtbeiaatuig nader verduidel ken Deze belasting welke ten behoeve van de gemeenlen wordt gelieven komt m groots trekken overeen met de Deutsche Gewertiesteuer al wykt ZU hiervan dan ook op enkele prmcipicele punten af In het algemeen kan men zeggen dat iedere onderneming die aan het economische ierkeer deelneemt er onder vaW Openbare verzekenngsbedryven worden steeds geacht eer onderneming te vormen By deze catego rie evenals bij hypotheekbanken en Bocrtgelyke mstellingen doet zich de omstandigheid voor dat zij met een groot vermogen werken waartegenover slechts een klein geplaatst kapitaal staat De winst over het kleine gestorte kapitaal vormt derhalve slechts een kleire fractie van het vermogen Zou men bij deze tnaat chai PUen het geheele bedrijfsvermogen als belastbaar object nemen dan zou de onderhavige be aMing waardoor 2 pro miUe van het bedrijfsvennogen wordt geheven welkl grondbedrag voor het l elastmgjaar 1942 met 2 4 moet vermenigvuldigd worden een extra zVare last meebrergen voor deze groep van ondememm es Het ligt dan ook m de bedoelmg hiervoor een speciale regeImg te treffen Art 34 bepaalt dat voor het eerst belasting wordt geheven voor het belastingjaar 1942 Het kalenderjaar valt samen met bet beiaslmgjaar Art S bepaalt dat de belasting wordt geheven ter zake van het biraien een gemeente uitoefenen van een bedryf m het kalendierjaar voorafgaande aan het belastingjaar Hieruit volgt derhalve dat de belaatiagmet temrwerfceade kracht ook oveivmi geldi De basting wordt berekend naar de bedrijfsopbnengst en naar het bediijftxapitaal Het is rnidoenlUk voor de betvkenmg van de bedrljfsoptirengst een eenvoudige formuleermg te geven In art 7 van het besluit wordt ojn verwezen naar de belastbare winst van de ondetnemmg zooab l epaald overeenkomstig het besluit op de vennootat apabelastüig 1942 Hierin wordt gezegd dat het belastbaar bedrag w Hdt vaOcregen door de Wmst over het Jaar te verminderen met het nog onverrekende verlies dat bQ het berekenen van de winst over de beide voorafgegane laren gebleken is en te vermeerderen met enkele b tellingen o a met rmten van schulden wMke voor langer dan een half jaar zqn aangegaan en de aandeelen la het verlica vkn een andere ondememmg benevens het vegrfaea hetwtik geacht moet worden door bedrvfsuitodenmg buit n het mk iè a jn geladen Men lean dus met eenvoudig zeggen dat de belastbare bedl fsopbra gst geUjk is aan b v de bruto wKikt aangezien hieaxiti vw r orractiea ztai aangebracht VX ICH A dam USI A dam U fc saTav IcST II 101 lOlM Rdani lent tr tj 99 ttft B vOnrZ t7 4r M HO ir Or k IttVaaad I w dai l r Oialsiiisiidiigwi 2v Sïi S AUUtBU tH Banh sn OiMMiaMtllbigaa A daa Bank A OM IMK locasao Bank A IKH IStWl Neded Bank A 190 149H Nad Mü MM 194 Roti Bank Vet J6iy Tarast Bk 8AA Mt W B WIK ld A lè imtt UMH Alg Naclt aswA 40 Hccawt Aaad tttii 196 K N HnogOV A ion N ZoutlAMI Ub Uo lOOcpA IH 9ti grondbedrag bedraagt over het algemeen t pet van de afgeronde bedruteqibrengst weUce voor 1942 voor alle gemeenten met 2 4 wordt vermenigvnkligd £ en voorbeeld ter verdui delijking Een ondememmg heeft sen bedryfsopbrengst van ƒ 100 000 Hierover wordt dan een belasting geheven van 5 X 2 4 X ƒ 1000 = 12 000 Gesteld dat het bedrijfsvermogen by deze onderneming is vastgesteld op f 1 millioen dan is hierop nog een belas ting verschuldigd van O 2 x 2 4 x lOqOO = ƒ 5 800 In totaal moet een dergelyke onderneming dus ƒ 12 000 ƒ 4 800 = ƒ 16 800 aan ondemcramgsbelasting betalen Ter bepaling van het bedrylsvermogen heeft men gebruik gemaakt van art 7 van de vermogensbeïasmg De V X maainste bepalingen hebi en wil hiermee weergegeven Toer bet overige verwijzen wü naar het idtvoerigi besluit Slechts zij neg opgemerkt dat met de invoering van dit beslait de gemeentelijke bednjfsbelasiting Is vervallen RECHTSZAKEN BI NAgATCWBCBAP TAN EEN ZWBICVCW Toor anderhalf mllUoen gvlden snccesslcreeliCcB In September 1S3S is de Nederlander M ver bulten onza grenzen overleden Nu staat In art S der Suocesalcwet dat een Nederlander die Inaezetana des Rijks is geweest en binnen tien Jaar nadat hl het Bljk metterwoon heeft verlaten Is overieden geacht wordt ten tijde vao zUb ovarlijdesi inaeaelene des RUka te atJn geweest Aangeaien de heer M da laatste tien Jaren voor ztjn overlijden verscheidene malen ons land benocht vorderde d fiscus aoceeaaiereebten van de erfgenamen Deaa meenden dat da rechten tea tÓI g van anderhaU mUllaen gulden tan 9nT et hte op hen waren verhaald en hehten van den staal terucaava der gelden Zit voerden aaa dat de lieerll nergens een valte woonpaata had door alle landen avderf en daarom geen Ingexetene des rUka ras geueeat ba i rechtbank steUe achter da erfgenamen In het ongeluk waarop deie In koofer beroep kwam bU het gerechtshof te sGraven faüc mSuascbcn heeft de Rooge Raad een arrest gewezen waarbij de kwestie la uitgemaakt of van iemand die b Nederland werkelijk verbUJf houdt en vertrekt en bbmen tien Jaren aterft faiegd kan worden dat htj hel land metterwoon heeft verlaten Deze vraag heeft het libogste rechtscollege lïevestlgend beantwoord zoodat het gerechtshof In dit hooger beroep alleen hm da vraag te beantwoorden heeft of de lïcer M hier woonSlaata had n den zin van het Burgerlijk afljoek Voor de eiachers trad op mr S C H Mederburgh uit Amsterdam voor den staat nr C M C Wyckerheld Bisdom te s Gravenhafe Mr Nederburfh ging den levensloop van den heer M na Hif is in Ned lodi geboren en maakte daar carrière b im veetigdc ht ilch In Looden en tal t t b hU gaan In Itia overleed kU bulten Naderland In die zee Jaar verandan ht t maal van vaiMJitlaats Art 3 der Suoccaalewet aolitte pi niet feKbreven voor gevallen ala dit Het artikel VJL KA IMt Hf tl 4 MlOOé Ittt UOeiltlt ttè MN Alg Saasla Da 1V tUH CUM Omt C g 11 IITM rokksr tot tn Lar Br aa Ita Mt Mt mSf o ft vA Mt tH mtiparMiwAinwin A taaias Var vStk b H mt tm TMUMWgiriiiadwgiii SeUJi vla JU ut Ut SmcmbabM evA 148 UO oPHMfOflOttVliBnmMi A dMn Itubb A mH in D U fi i itubb 186 U rd tik het parlement door dea minUter verdedigd op grond dat er Ijedtn waren di het Jand erlieten met het doeï om belM tfrghetfin te ontgaan Aanüeromen Werd dat in zulk een geval p na tien jaren de band mr t Nederland zou vija verbroken Met den hetfr M staat het echter geheel anders Hi heeft nimmer in Nederland gevit ond en was au geen belastingvJuehtige Er beïtood seen bind met Nederlam en hij beschikt hief nitt over een huis De Hooge Raad heeft iutfemaakt dat Iemand twee fiscalt woonplaatsen Kan hebben OmfekeertI kan ietsand er ook geen hebben Dit viordt lo het bel i5tuigre9ht erkend ten aanz rn van zwerveïjs De he M ww een werver ook al kon hM 7ir veroorloTen in eerrte kla hotels te verblijven Mr Wijckerheld B sdom zeide dat vaststaat dat de heer M reen hÖMdverblfjf had Zijn werkelijk verbluf iiua n ut van art T4 BW wia echter in Nederland omdat zijn aanwe plield hier va i zekeren duur waa Nu achten de erfgenamen Reen band aanwezig n et on land doch hmt ia in strijd mtt t 8i en bedoeling van artiite 74 om naar een band te roekpn Die band Is nJet noodig D hoer M kiReerde hier in hotel en ral daar po t en andere ttootteluippen beblxn oat vangen Pe pijesident mr Cost Budde Wanneer ten a d inu lederen dag van hotel verandert Pleitej Dan wordt het moeil ker Er If diM inderdaad een grens De fieuur dat Iemand Igoen verblI1 la i hfe t dïent eehter ala pen uitzonde nngstoectand te worden besetMHiWd £ r is geen aanlciduig om dit hitr te doen Het hM nd op 1 liml a i arr t wHxen Z è Nederiandsehe Volkadiengt é zorgt ook voor uw beUingen sluit 9 ff ii di aan als lui 1 KERK EN SCHOOL Ned Berv Kerk BadanM voor KatwUk aan Zeejda J J Potdervaart la Vrlaeenvaen Vrtia kvang Oem Aaneaoomen naar Buaaum daJ C f Vaiaeur Ie VCraveulu Kerk Wke ejcamem Het provinciaal Kwkbeatmir van Groningen heeft tot de Bvaneenebediefiiag In de Ned Herv Kerk toaaaiaten denf tuft A Klein Kraoenburg eaod t Wapenvwid i XiKTBERlCHTEa VBENABXT BOTZEaDAN Op I ilel werden ter veemarkt aaofevoerd 9873 dieren waaronder 2 paarden 9S lehapco SI lammereiC IMO runderen 830 nuchtere kalveren 1T raskalveren en SS bokken en geiten Prgien par Bt k malkkoalea O Sffl kalfltoeien SSS US 490 varekoelen 4 i l SW iOO vaarren 4ÏO J0 MS pinken SSS M 1S9 arafkalveren lOO US ae Da aanvoer van graiktf veren waa Iers ruimer roet matigen handel en leti stijver In priis Melkaa kaUkoden aanvoer Iets kuter met etlBen handel en onveranderde prtjsan VartHffvlen aaavoar lata rooter met amslUMn handal an pr dwnidaiid VaarsA en pteken aaavoar ds vorlfe wee k roet in priis vardar onmaadafC 480 8TAAT8LOTERU nasaa n aaa DaaoB Luai TraUdBg van t Wal nnotN VAN tm mn UOOt IIMD 17140 IMM UtT 1717 ut7 rm Sk mn 1471 4047 UM 4701 17a 47 til lU MH t4M M17 m wue iMn 17410 iti4 IMM U441 ITMS IMM 1991 lOttO 1 7M 17t48 U711 iM loSe i 4i ntM iwn Ht Itm 147M Itin MtTl S WTO tt Igt IWI Moi Man rat ig jo a Mtt U447 ItW tfW H M ITO ra tt IWJ IJgJ M ï SS S 4 l SS 7 m tm mt utn mot urn iiMi H MW im tttit mu 1 é wli Wst staat tt b ltt 1M39 n X 103Mi 21830 m t 11838