Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1942

WOENSDAG d MEI l Mli ElMIÉIR Zoo de HaeM wfl aal ISBOipegelMdeOudas ORWtoudam en Ovttfrootouden ft HENDRKSEII A Puk GOUDA bilifti ni Miiii voor den nieuwen cursua kan geschieden sdiriftelijlc of mondeling blf den rector Westhaven 52 Gouda Telefoon 2583 HEROnKSENVAHOnUE 10 Mei a a hiai HmraUl sfaaat vtoren New MaldeB fkicebnd A P HENDRIKBBN E H HENDRÜKBENShank Dea Ebkg M ISmJOf Hendrikaen Apaktoaro A DE VttLtiS Hendrlkaeo 8 DG BAAS Beeuwijk a HBNDRIKSEN E HENXffiJKSEMV Bnwvrec Waddlnxveen B W niEKENS H TEBKEM6 MewMaldeo Maldeo Etageland B HENDRIKSIBN D tffiNDfBlKISEINU Patridfla Gouda W BEY Hendilkaai JOH BBY Swell En e and JOH liolDRllKSEN X HENDRIKaEN Gouda K a DB laÜIVIEB iendrikoHk J DE HUnVIER Re uw jk H J HENDRIKSBN Ifill arabei C W HENORIKSBK CL BXND6IKSEM Weunna IPelrtkmdatett en eblaridetaUnd JtoeuwiJJB S Kd 1 U Mvaagdaci Wbenadac 19Md vanl totslO en van 7 30 tot 30i op 30 OMdan VOORLOOPia koStiloos BH beschikking der Arron dlssemeataRechtbank te l ptterdam van 1 IHd 1M3 ia medecunlor In M fillltacment van O ANKM Aa Is StolwVk naast I Mr J SMIT t Oouda benoemd Mr S H SMIT aldaar Rechtei oBffllsiarlt ln dit failUstanent Is M d R W KYMMELL 7 m nl SMIT a ida 5 Mcl 11 2 Uoge TlaadewM it 3422 Em vwIooM païrtia uit Schouwan Bwlool dtt voorjaar ta trouwvn Da gahaala amilla was Uq Bonwa bruldsulkara arbV lader wsmcirt dat hat hun nooH xtl www GOUDA I iwèar waHi deaiMrgla Ab U o i mék kam mbna gaaftdan e olas ks m i m al C ei rosrt de fr HeRCNHUISJI of BUrriNHUISJE ta kaar gavraas Br oodac no 1976 Adv Bur fienjaaiia Bergweg 353a Rotterdam N ALBERT HÉIJN mgt füttiw unkoMMidg Bediende 18 20 jaar voor flliaal Boskooik Aanmelden aMaar Net Meisje wegens huweiijk der tegenwoordige eeaigszins bekend met naaien en stoppen Tkdres Qouwe 88 Losse Nummers van de GOUDSCHE COURANT lijn dagelijks verkrijgbair bij a AkKËR Spoorstraatl N V P J ENDENÖURO Veerstal 18 I DE OROOT Wachtetstraat 43 A HAMOEN Burg Martensslngel 98 DE lONffS Boekhandel BoscAweg 62 De Kidsk N RIJS Karnemelksloot SPOORBOEKHANDEL Station BdSKOOPi Fa D C V d WILLIK Ztfde no 14 en bS de agenten In de omliggende gcfflcealea x AKffWBiE 1M2 Tot de welnife dlngeB wearotrer de omtefvocwMiea bat waeriiik allen eeoa z btiioort sdur wM de wediarii d dw ovcctuifinf d t waoncer de oorlog dit Mar dan al niet gefae l ten tinde moge loopea toch ongetwiUeld in de kooieoda maaivl n ia Ooat4 m f a een zoo goed ala allet baalitacnde gttlü tal worden uitgevoditen Wie éÊU zegeviert mag zidi eveneem van de eiadovarwlaoing verzekerd acfat i Dat weten beiden Dat Uükt tliani ook volkomen te worden begrepen In bet Anglo AflierikaanadM kamp waar da bezorgdheid over het itraka wew in actia komend Duitache militaire apparaat zich uit in het itreven tot een zoo p oot mogeUjke hulpverleening aan de 8ov et Ui Hnlp dow bet zenden van zooveel mogi k tanki en vliMtuigen via Hoer mansk en Perziache Ooit Hulp ook door het vonneR vaa bat den laataten tf d zoo druk beapndcen tweede fronr Ken tnm in Wett Éuri a ter ontlaattaig vwi de boUJewiattache vrienden in het Ooiten Een front waaraan dan ergeni tu£schen Narvik en de GoU van Biakaye een geslaagde invasie vooraf zou moeten gaan En bii ds gedachtenwineling te Londen over zulk een landin aan de A tlantizche kust van Europa is toen onder meer het oord gevallen hetwelk dit artikel tot opschrift heeft Amphibie Het moMten namelijk volgeoÊ den Amerikaanschen generaal ïferahall nphiWe aanWllen worden Net ala een ami ibir uit t water het land op en dan na een tydje weer in het water terug Het woord i pt de gedachte wakker aan den kikvorzch en den krokodil Ja tÊt il zella zdo dat we one in spotteden eout afvragen mogen of de bewuttr Anglo Amerikaapache militaire amphibie nu het meeM de allure van dien dkv nich dan wel van dien krokodil aannemen zal En dit beeld voor welka oneerbiodwaardige keuze on excuie zal u duklelijk zijn want cooali een kUcker aomi plotseling uit hot riet kan komen opipringen en den voorbijgang een oogeoblik verschrikt om dan zelf ndg verschrlkr ter weer in het klare nat terug te duiken zoo kan ook een Engelsche lan ding betzU enkelvoudig hetzü in lerie enkel en alleen maar een poging tot een zenuwenoorlog zUn met een streven naar een voortdurende verontrusting vm den tegenstander nu eena hier en dan weer dear f la St Nazaire en Boulogne Doch laat ons h er dan tevens over eens zijn dat 1 zulke apeldeprikkeo hoe vervelend loo n paikje sottia ook even wezen moge nog op geen enkele wijze een noemenswaardige ontlasting van den druk op de bolsjewistische Unies be teekenen en derhalve in liet geheel niet van eenigen wézenlijken invloed ziJn op het verdere verloop van den oorlog Theoretisch beaien zou zulk een landing echter ook kuni n gaan gelijken op de komst van die andere amphilüe den krokodllKdi kordaat het land op gaat en dan onvervaArd denwalbewoner tot het gevecht dwingL Alleen tün zou er waarlijk van een tweede front gesproken kunnen worden en van het v 5thoude n van een deel der rijdkrachten van den ander Nu moet mën ai leek heel héél voorzichtig zijn b j het opperen van mogelijkhedon en verondarsteUingen wanneer het om een oorlogvoering gaat Doch niettemin lykt ons inziens toch de voorspelling gerechtvaardigd dat wij in de komende maanden meer an den kikvofsch dan van den krokodil bemerken zullen Welke bewering op velerlei wijze m t feiten valt te staven Wat is namelijk voor een waarlijk r ftotscheepsche landing van zoo n een twee milliot n soldaten noodig Noodlg tl allereerst een transportvloot Doch men mag zich afvragen of men aan de AngloAmerlkaansche züde voldoende schepen vöbr dit doel vry kan maken nu deze op alle wereldzeeën noodig zijn zoowel voor de proviandeering en grondstoffenvoorziening van OrootBrittannië als voor den aanvoer van wapenen naar Engeland en de SovjetOnie terwijl tegelijk het Duitache duikbootwapen oog dagelijks zeer zware slagen aan deze vloot weet toe te brengen Dan ül deze transportvloot voort de voortdurende bescherming van vele oorlogsschepen moeten genieten Doch ook deze schepen leden emetige verliezen in de afgeloopen twee jaren hebben het overdruk met convoyeeren en patrouilleeren en met drai strijd tegen het opdringen der Japansche vloot in Pacific en bidischen Oceaan Zoodat het zeer de vraag iS of er nog voMoende kruisers en torpadojagers vrü zün voor geve ten in Noordaee en Kanaal iMWadraatuÖUatie Doch er ii meer omdat al die transport porten oorlogsschepen de be icherming in de lucht behoeven van breede zwermen jagers en gevechtsvliegtuigen len landing vereiieM ritidva de wiMrlafMait in da bidit en nag twea naanden geteden by dan voor Ing land lee ntadeli en doortocht van 4ria DuUacba ooAtgMdiepea door het Nniw van CaUda hebbes we kunneax ervarKi dat er toen altbana van eeo dergelijke aupwiotit t nog geea prake was inteiöideaL Verlangt bovendien n I wkou regelmatig de toemding ter Ikatate producten uit de Amerlkaansche en Ekigeladie vliegtuigfabrie Maar wa zijn er nog niet Want l na twee aar is ernu al aan de Atlantiachekust gewerkt a i den bouw van eenlange rij van buiken en batterijen weUce thans ongetwjJfeU een zeer sterken vvrdedügingsgoRltel vormen welk groote beteekeni pas zal kuo nen blijken als de Anglo Aznerikaaniche strijdkrachten niet meer zooalstot 1 Mi nacht in kleine groepjes metzwart gctnaakta gezichten m op gumr mizolen het vasteland benaderen maar wanneer de actie eéner grootsche sche landing hen zou dwingen ookoverdag en in groot verband aan tekomen vwen Een vaart weUte bovendien reeds ter zee aan den aanval van vele lichte en zware Duitschè OOTlogsschQ en zou zijn Uootgetteld I En aangenomen dat men waarlü k de kust bereikt zal er dan nog een bruikbare kade zün te vindoi voor het aan land zetten van de tanks én de kancnnenT Zal het dan nog tot een eynigszins ordelijke ontscheping kunnen komKi temidden van het vuur der Duitache batterijen en de bommen der Stuka s Zal tenslotte Is werkelijk alles zou gelukken de noodzakelijke voortdurende aanvoer van nieuwe yianschappen en wapenen over zee verzekerd blijven De eene vraag stapelt zich hier op de andere En dwars daar doorheen klinkt de herinnering aan Hitlers aanbod lang nog eens in een van zijn redevoeringen gedaan dat hij gaarne in het Weücn een slagveld bes ikbaar zou stellen indien de tegenstynder hieraan zulk een behoefte mocht gevoelèov Nog eens dit zQn maar militair strategische mijmeringen van een le Doch wellicht dragen zU er todi iet tpe by om de simplistische voontelUng te verdrijven welke men rich hier en daar bij de gedachte aan een Engelsche landing pleegt te maken UIT DE PERS Arbeid$gemeensch € De N R C wijst erop dat de commissaris van het N V V de heer Woudenberg in het kader van de bediTüfsb eenkomsten bii hertialing de enge grenzen der Vakbeweging zooals die historisch zijn ontstaan met zijn gedachtengang doorbroken heeft De vakbeweging blijft niet staan aan de poort van het bedrijf en zij glat verder dan het directiekantoor waar de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden worden gevoerd Oaarbü gaan haar bemoeiingen niet uit van een strenge scheiding tusscben arbeid liefst zoo kort mogelijk en vrijen tijd maar van de ondeelbyrheid van werk rust en ontspanning die in harmonisch verband moeten samengaan Om dit te bereiken moet de arbeid niet worden ondervonden als een noodzakelijk kwaad doch als één van de dingen die het leven inhoud verleene De gemeenschap kent geen werkgevers en werknemers al zal altijd en onder alle omstandigheden leidende en uitvoerende arbeid noodzakelijk zün Het zal velen op dit oogenblik nog moeiiyk vallen dezen gedachtengang tot het eind te volgen Wy zün nog te zeer bevangeti door de belangentegenstellingen tusschen kapitaal en arbeid om ons zoo snel om te schakelen En toch betcekent dit omschakelen slechts het aanvaarden van de consequenties van een ontwikkeling die zich op dit oogenblik doorzet en wij moeten ons daarvan bewust ziJn moet doorzetten op straffe van naweeën van den oorlog die ft een blijvende inzinking en den chaos kunnen leiden Wij kunnen ons na den oorlog stellig geen domineerende particuliere belangen op oeconomisch gebied en hunj tegenstellingen veroorloven zooals dia ons na 1918 reifelrecht naar de crisis hebben gevoerd Wy zullen inderdaad moeten breken met de opvatthig dat de voortbrenging en verdeeling van de goederen die wij noodig hebben een aaneonschakeling van particuliere belangen vormen met het eigenbelang en de concurrentie als stimuleelende en reguleerende factorem Op het gebied van de arbeidsbetrek ktogen heeft deze opvatting geleid tot den klassenstrij4 die geen uitvindtag ia van de arbeidersbeweging m ar die de arbeidersbeweging als feit bewust heeft aanvaard en daardoor stellig mede heeft veraehetpt la tUiau aaa kat DeMÉi tN rWtMUd Polvpoon PX Kipper Wanneer de commissaris van het N V V op dit oogenblik de historisch geword ai grenzen vMi d vakbewe OmOIIUR HEDBDMSUNOIK AD ISWHaaiNO UKSBDBIAO votni PAm Bat BttlnbutMn voor Vaplw maau boiHBd dat bot kantoor mn liinaf vaa 11 IM SJL wordt implaatst na iSftSntagM naar ZMimtnat 18 t Raarlam tala oarnunimor UWI Bat taUMoiuianimor na d aMoelliK Kaap on Vnvouvirfuiuiliisu nn fcnonnd bimau wordt mot intmm nn u Mat ts mmn mt punnsucn van VBUNAPtsirnHm Do Scovtarls Oentnar van lut Dapartomant van tandlMiuw n VlwdMrQ maakt boktnd dat groaiiert tot an met 19 Md u door hm onivangn KwwUstnau voor etaoeolade en niikerwerk bQ dó plaateeütke dlltributladieiuten kunnan Inwlanleb tègMi Tenamettoewtlilnani twikl dataUUatmi die niet in itaat ijn aweeet el oledé en nUkerw rk te betrakkan auiciibi sy hun ta wttHncen In te aroote coiidi kal b D ontvantan deie btf de plaati ML dlstrlbutiedleneten kunnan InwliMla inp kleinere eoi Iiurea ging doorforedLt door zk i te richten tot aUe weaker Zonder ondemdiekl dal btengt hij daarmede sleoita tot uitdrtikking de erkening van de ontwikkeUng die bezig is zich op economisch en sociaal gebied te voltrekken én de erkenng van de noodzaak van deze ontwikkelhig voor onze eigen toekomst Bij aUe oneeni eid eo bij rile tegenstellhigen die op Ut oogenblik ons volk nog verdeeld houden zijn wü het toch op één punt wel volkomea eens Dit ééne punt i dat wij n dezen oorlog alle krachten zullen moeten toapannen om er weer bovenop te komen Dit mspannen v ni alle krachten zal dan echter wil het een poaitief resultaat hebben ook noodzakelijk moeten samengaan met samenwerkbig Ocschiedt dit oiet dan Is wel de oisp nbig maar niet het resuHaat zeker het zij dan in negatieven zin Op deze samenwerking doelt direct de oproep aan alle wedters onverschillig op welke plaats zij kt het bedrijfsleven taan om een weikel ke bedrijfsgemeenschap te verwezenlöken op den grondslag van het besef van gezamenlOken 1li ist aan de volksgemeenschap et feit dat déze oproep uitgaat vw den commiuaria van het N V V duldt er op dat tete voor de organisatie van den arbeid wijdere perspectieven ziet dan de vakbeweging als uitsluitende vereenlging van wericnemers die invmen nog steeds het gdboortemeric draagt van tegerstellfaigen die ta de toekomst onduldbaar en onhoudbaar zijn Germaattgche hennning Prof dr T Goedewaagen schrijft in De Schouw o m 4 e idee der Germanitas is voor da cultureele opvoeding en voorlichtiju van ons volk opnieuw tot leidend beginsel geworden Maar terwijl vroeger dit beginsel ais van zelf sprekend in de sch pinggkracbt van den Nederlandschen mensch leefde wordt het nu bewust als norm gesteld Ook een volk wordt zich eerst van een beginsel t cwust wanneer het dit verzaakt heeft Dan kent het zijn rijkdom uit zgn gemis en zijn plicht uit zijn nalatigheid Dit is onze eerste taak Germaanscha geesteshouding Germaansohe daadktachl Germaansche geschiedenis te leerén kennen en zoo onze taak te weten Nog steeds heeft Onze cultuur een Germaansche missie en moet aü haar gaven in dienst stellen van de idee der Germanitas Wat wij noodig hebben is kennis dier idee uit mythe en ethiek uit liistorie peychologie en volkskunde Boven ons lioofd moet een duidelijk t eeld een oerbeeld van dea Germaanschen mensch uitrijzen van zijn macht en zwakheid van zijn prestaties en zijn gevaren die hU in zich t ergt Germaansche levensstyi moet geen leege leu doch een inhoudsrük begrip worden Een opleving zal plaats vinden en vindt reeds plaats in al die onderzoekingsgebieden diej tot een helder begrip van de Germii nitas kunnen bijdragen De tweede taak onzo cultui Is zichzelf opnieuw te i aan ontleden zich In zich zelf te verdiepen haar mogelijkheden na te speuren haar vermogens te ontdekken Het moei in de toekomst onmogelijk zijn dat een Na derlandsch schrijver zijn inspirab put uit Fransch sUrreaiisme en intellectualisme De Nederlandsdie kunstenaar zal moeten worden opgevoed in den geest der grootste Germaanstdie kunstwerken Zün Individualisme zal plaat moeten makoi voor een hoog verantwoordelUkheidseevoel tegenover ooze 0 maansche cidtuur Vericeerde geachiedbeiohouwing ook op kunsthistorizch terrehi heeft onze kunst niet geleerd waar haar diepste bronnen in ras en stam liggen integendeel dé kunst der laatste decennia vooral zoCht haar steun in een rasloos Intetnationalisnie ZU g in Afrika bU de negers en de oude Egyptenaren in de leerMi probeerde het l j tjjd en wUlfc eejibü de kunst van kinderen li idioten in de meening dat hier menschelijke uiting het zuiverst was Het was een verval een ontaarding een spotten met ledere Germaansone ti bditie zooals wij Nederlanders die sinds de zeventiende eeuw ja sinds Brueghel in hét bloed hebben ledei werfete naar stemming en inzidit het Individualisme vierde hoogtij Toch biyft het waar dat groote eii sterke kunst altoos voortkomt tilt deij gemeenschapeiiJkeA grond van eeif volk een stam een ras Het gaat ih d cultuur nodt om het individu n ih c bet algemAen menschemké doch om uitdrukking van een verband met volk stam en ras Daarom is het onze taak onzen Oermaansdien aard scheppei d in onze cultuur tot uitdrukking jte brengen de thema s van alle groote Oei a nsche kimst hot Fauattsoh karaktetr Van onzen tevoiastijl in onze kunstweiketi naar voren te brengen zooals vroeger eeuwen een klein aantal van ikonogtafische thema s eb de looa maar alWd in andereh vwm hebben herfaaéld VmiakMUi m aaf dbiasi ZiniMmit tUttm f t mtn ïntk aM deer Uktt LmMtim Vm nOMt tmtltm M door Preséaüefl VERHOOGING der LUISTERBIJDRAGE 1942 Regeling der be al ntf door midd van radiozegels lék M UMI Apm 1942 Is Mcbuidlgd 75 d par Vm 1 M l 1942 al b vandiuUlgd 1 gM pèr van 1 gid é Owi Uyvan varMigbaar ongabrullila ouda sagab lamnaa v6ór 1 Septambar aj mat fafbetaling Worden ganilid aNaan niat op da postagaatsdiappM Op ém Lubtervcrgumifpig fant foovaal zagali van 7ê cant plaMiaB W aa badrag bi haaia guMans Is voldaani daarna aanvultan mat zagals van 1 In totaal moat over 1942 voor aan waarde van 11 gld aan radloilagals op de luiit rvargonnlng rar dan geplakt Nader InlichtlngM v rtlr kk fl de postkanloraii BEKENDMAKING VAN HET NED ARBElDSFRONT Ooor epricMnt wn kaf Nederiandieh Arbeldtfrent iqa alle arbatderterxMitttiM Marto opgenomen Wih gi Wf rachtae alt feot fi ii lm rd arbeider handhaven dan 11 bet M daiiali em da M twgexendan VRAGENLUST enmWdeliqk atn ién van a kantoren van het N AJi ingevuld in w sendenl Dit Is p m noodig om de door il In den öop 4 r Jaren verkregen rechten in Uw nieuiire HdmaeachMtboehJe ran liet NAF te kunnen bijschrijven M bet Mrag ihf antributle e bepalen iCfMmWJiebetMiHG MNING en KASUITKEEMNQ tfHen M nader bericht OP DEZELFDE WIJZE aii wor l en dbor beffiiddeOng en de U bekende functtonarlfien die hiervoor veranMoordel fc xijn plaauvinden Vy nneei U niet In het beüt bem gekomen van de hierboven enoemde vrageniqtt getteva t deze alsnog aan te vragen NED ARBBIOSFRONT zuiD noixAKP PROVINCIAAZ XANTbOB PKN BAAB Dr Kuypcritraat 10 Plaat Ittk l toor Akkaaarotki OvmeenUaOHbedtjk U Delfts Oud DeX m DMnlaiSi lUastraat 7B D r4n t nMl IM awMcliiuJi MlmimtariTaiHMltnWeÉthaven Mj n OiSniKMlt Bmaitoihavenittlk 4S IMJiamuuüKi Moaitawiheweg 14 BaliM oord C 1S3 HX AHkacfeSi AW uétm Donkanloot 81 kütoioia Wtlhateitnaiain KaMüki Bti B liBeM aat M tmtatmt nüitauM nlumstnut 11 LaMaa BMrnisnMlit M MMSaliuinUf D Boutrur SM üoonlredit StavenUnat WiÉit aclTMt WastdUk B n Ntaaw LrtfewUuul A SS NiuuBMtorv Havenitraat OMtvMnui BoUétttHltlk asSa 0 S Tvaia atooCMrut OaMwatari Broekar Mnat PUn ck r BtatkmHtnut M adwoialMVtai B fr iBkuM Burg UlUnaalxaaC aiMMdM A lon M hMaiM Parallalwet taamUMt iutts V Ammfltat M Vaamakaln aiiaettftras ISl WMr ii STSnCUK KAtrrOQR tUrmÖmJÖgi HHmnudUnccl lis PlaaladUk kantaor BarmarwMi Voo k lM£cap tt Al MmU Donwtnut lat Hoak na Bailuia m Btag StltMi IW Kitatpaa pö l St fïafit Siini SÏJu m Óntn 4 Waai lU LakMk bwerilatt K Jliu wlnlti trut M pmlM Htmtttmi m WMtAvMt fthMfanowT tiut Ui aaSaa iSSilaM nrani Bakkttrattaat ttaT