Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1942

VRIJDAG 8 MEI 1942 t 18 n 18 1 1 l 1 1 800 1 800 1 1 4 4 4 1380 380 100 1 ISO 100 380 380 100 BOD V 800 14 1 f T 7 B8ITEMURD GELDIGE BONNEN DVITSCRLAUD STRIJDT VOOR KVROPA Beschikbaar per pérsöönT Geeft recht op bat koopan van V é t m 3 Jaar t ralWt m laarinlaar r l3 RU$T AAN HET OOSTEUJK FRONT In Vjtnk van én week rants Brood at gebak Vlees i of vl waren Aardappelen Aardappelen Alleen in het Noorden hevige gevechten Het opperbevel der Duitsche weermfcht deeldd d 7 dezer mede Aan uitgestrekte deelen van het Oostelijke front is het rustig Slechts in de Noordelijke zone werden plaatselUke maar hevige gevechten geleverd waarbij de vijand zware verliezen leed De Wurtembergsche v tde a de Silezische a Atste divisie lichte infanterie hebben zich bijzonder onderscheiden bg zware aanvalsgevechten onder de moeiiykste weers en terretnsomstandigheden In Lapland en aan l et front van Moennansk bleven onze tegenaanvallen een geslaagd v ooP hebben Nieuwe aanvallen van sterke vijandelijke stiJdkAchten werden afgeslagen Bij luchtaanvallen op het je bied van Sebastopol waaraan ook door Kroatische vliegers werd deelgenomen werden bomtreffeis in havens en op vliegveldinstallaties waargenomen In Noord Afrika hebben afdeelingen der Duitsche luchtmacht concentraties van Britache auto s verstrooid en bomtreffers geplaatst tusschen op een woestijnvliegveld staande vliegtuigen Op Malta werden vestingwerken en vliegvelden voor het eiland Gozzo zeedoelen met succes gebombardeerd Voor de Zuidkust van Engeland hebijen lichte gevechtsvliegtuigen overdag eeiAvrachtechip van 2500 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht Alnder aanvallen waren ge richt op belangryke militaide doelen in een haven tfen Noorden van Dover Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld hebben Duitsche duikbooten in den strijd tegen de vijandelijke ravitailleeringsscheepvaart voor de Oèstkust van NoordrAmerika en in de Carabtsche Zee 22 koopvaardijschapen met een gezamenlijken nhoud van 138 000 ton tot zinken gebracht en twee schepen met een gezamenlijken inhoud van 17 000 kon door torpedo treffefs zwaar beschadigd Britsche bommmwerpen hebben in den afgeloopen nacht op het gebied van West en Zuidwest Duitschland storingsaanvallen ondernomen die geen militair iresultaat hadden Door nachtjagers en luchtdoelgeschut werden zeven der aanvallende vliegtuigen neergeschoten nadat oVerdag reeds vijf vyandeluke vliegtuigen in luchtgevechten bij de Kanaalkust vernietigd waren By de successen van Duitsche duikbooten heeft zich de duikboot welke onder bevel van korvettenkapitein Zapp staat bijzonder onderscheiden De eerste luitenant Ostermann Heeft gisteren zijn 95ste en 96ste overwinning in de lucht behaald rants li fa tijdvak van visr weken 1 soo 4 900 390 390 100 f 38 kg gram rants gram gram gram gram Bloa iWJrt Peulvruehtauv Gort Venple ot mala br ot gsbtk Utw liter In ttJdvak van acht tken KofOesnmigaat Boter of SptlsoUa Boter Maig Vet of IJsolla O I 390 I MO I 390 j In tQdvak van 8 dagen I H H I ranU 250 390 Peulvruchten Sinaasappelen 390 400 380 400 gram gram BELOiai BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Bk der volgende bonnanlQeeft recht op het koopen vanl tot n met 2 liter Petroieum 1 eenh Brandstofteii geen anthraelet I rants Zeep 1 rants Zeep 75 gram Tbiletzeep 80 50 grun Scheerzeep 13 Juni 1942 April 1943 Mei 1943 31 Mei 1943 31 Mei 1942 31 Augf 1942 1 April 1943 1 Mei 1942 lei Mei Mei Mei 1942 1942 1942 1942 OPMERKINQENl De gtMilieidtdmir an de felttnd aannen It sritngdi t m Zondag 31 Mei 211 tJt 272 Algemeen Zeep O H I Zeep Toiletzeep BINHENUIID Wanneer begint de Tabaksdistributie EEN VOOBBABIG BERICHT Naar aanleiding van een bericht dat reeds op 18 Mei o de l on en van de tabakskaart zou kunnen wordenr gekodit deelt en ons vfin bevoegSe zijde mede dat hinvmtrent nog geen beslissmg is genomen Deze berichten zijn niet van offi ieele zü afkomstig Zü moeten als voorbarÓÉ worden beschou Keuringen r de Waffen S S I e keuringen voor de Waffen S S 3ijn als volgt vastgesteld It Meir 10 00 uur Rotterdam Deutsche s Haus IStMei 16 00 um Utrecht Deutacheshous i 16 ei 10 00 uui 43en Haag eafé den Hout tBuuidenhoiltacheweg Aki nmc arbeids ïh verband Nnat de omstandigheiddat op I Juli a s een tiental nieuwekampen in bedryf zuUet worden gesteM blijtt tot 2 Juni a s de mogelijkHeid geopend tot vrijwillige toetredingbii den N A D voor de zomerkampen van 1 Juli t m 19 December Jongelieden in den leeftUd van 17 t m 23 jaar mlta ongehuwd kunnenzich voor j willige dienstnemiag voorde Julikampen bij de aanmeldingsbureaux meentenuizen en arbeidsbureaux voor dienstneming aanmelden terwijl nog een beperkt aantalplaatsen betchikbaar zal worden gesteld eneinde jangelteden dia in aanmerking wenschen te komen voor eenaanstelling in openbaren dienat of bühet bijionder ondcrwül gelegenhnd ié geven de voorgeschreven arbeidadienstplicht te vervullen Deze laatst personen moeten bij indiensttreding op 1 Juli a s den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 21 H jaar Opgemerkt wordt nog dat vrüwillige dienstvervulling vrijstelling van den arbeidsdienstplicht geeft DISTBEBimB VAN VASTE iBBANDSTOFFBN De eeretaris generaal van Ran l Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat zU die geen brandstoffenkaart Oy hebben ontvangen aangezien zij geen bonkaart J K of L konden intevNen gedurende het tijdvak van 18 tot en met 23 Mei a s een aanvraagformulier MD 61 bU de plaatselijke distributiedienslen kutinen ihdiënen ter verkrü jg vi een brandstoffenkaart DV voor zoover daar reclit op I meenen te hebben to hoaimL iO vklMidt mU Md gmtai tob kafltoüM MNA pocratl riKhte bevMtl bet voonta Het Hof he im ue vt a M boeU b m McMMdt opgalatd Kcik vjn 10 M n m H KlQieiMér CifKerk vja 10 i njB uur iTf Kark vjo 10 wlr pNp 7 MnmlUler uit Botter un G n vjlt 10 1 nj 8 uur krinft Beongebovw mm de he r Bardeli tij r uit het Ohr Lyceum te Alphen ilaagdcn voor Het eindex jB B afdeellnc onze plute J Voortouw Can J Voor W Veerman en Q Smit Berkenwodde EASGELDUKNINO futvgemeeiter heeft bfiloten den waarbinnen een kasgeldlseti OOOO is aangegaan wegiet zea maanden te verlengen INDEN WABKN BKTBI fMoMagavond werd ten nedeele m keer Inwoner bü den rijwielB Markiu een rywiel ont dat ter reparatie in de werkI was neergezet Kveir na de big van Jezen diefstal werd in uiteinde een heerenrUwiel geknet zeer slechte banden zooI MMenomen kan worden dat de rijwiel verwisseld heeft De nenband van laatst genoemd tbrak zoodat deze waar nog goed genoeg wu Hn te nemen neUKBEURT VOOK ZONDAO Kei Herv Kerk vjn lOVi uurr ds J W Zcvenboom BURGERLIJKE STAND dertrouwd Pieter Gelderblom l te Stolwyk en Marrigje Boer Sj te Berkenwoude Boskoop KHWAGSDIENST DORTOKEN Zondag zal de Zondagsdienst der worden waargenomen door er A J Zwartendijk tel 355 lODIKBEURTEN VOOR ZONDAG M Herv Kerk v nu 9 30 uur ds a doopsbedieni g nm 6 uur keer P Holst tref Keerk v m 10 uur ds de j nam 6 uur ds van der Stoel dr Gcref Kerk v m 10 uur en n nï gir ds KieiMn fem Kerk voor Vrijt Hervormden 10 uur ds Cannegieter van en kref Gem VJ i 10 en n m 8 uur entt haastrecht EITRTEN VOOR ZONDAG M Herv Kerk vjn 10 30 uur ds ie Voogd V d Straaten IW tterv Geref Evangelisatie v m fff dl H S J Kalf van Gouda f tttir de his r A P de Jong van l d Run SM iKerk v m 10 30 en nja ï uur l r W Erdmann a tsioinc DisTRiBinm KMNa Ik keer F fte Irnm ambtmur bij dhtrilmtiekriniifoMmihoven vtot leider na wdistributieHkastrecbt unp ti Wtu de de geHaaatrccht VliAt Stolwijk woude en Gouderak Hekendorp ifmteBimtT voos zondag A Herv K k v in 10 uur de Uttse van Zoeterwowle qitondbn vóbRwntmi oiiden een paar heerenhand n Indichtlngen bii den gem t UUH WAS IN OBDt ot wateractap van Woerden wouw wvoerd r den NoordClew eB s n niet tecon MW BR WPHHMmBu l iMnien R Nadarend van Pape itkent E Molendiik editgen J den Steenhoven nuit irdrecht VOOB feONDAG p Jper Kark vjn 10 30 uur prof jC van Kounk Broekman TW Kerli v m H eiT n m 8 uur P KaHunan Geref Evangelisatie v m B SO ï uur lie heer H Okkerse BIUJIBTWEDSTBUD OORDnCRT BEKOWUK n v r6 MooMrechi 06 te Reeuwijk houden een waarvoor de eerste vjjf werden gespeeld K de Jong Versteeg 30 47 verUes t 6 C van Ba S6 4 g 80 01 winst MooT J G Willet 58 T da Patte M Jriiea lloor r a t M e f A Multum 70 è7 M rd dj y 3 v d Bas r d lia 78 78 48 verlies 3S O O S heeft dus eea van SS caramboles I4MIP Um BEVOUONG tm ÊOmmk AUda M C de Vries z b M Zwaitdida Jbhannua A J Baan LbL aa Hieuwar AmcteL yMteoUnm Aooba M Poot teenres HA mmr BoMaMam Johanaca A PaA Badder zji aaar Nieuarveao Taunis p ttutÊop mÈ aar Rottortam SiJcJe ltetiaidam lR Ww Buytelaar WHafctiacht aaw Botteniam Johamea C taiyprtyaat baokwerker n Rotter kOEKBN or UUBUMJK Ia de booge iepen oomei aan den Uiaeldijk heeft xich een groot aantal roekM geveatigd Menigeen trekt met een bang hart onder deze boomen door daar reeda menig kleedin s uk bedorven werd ORVAtXDt VAN DIPTHEBIB tlh deze gemeente komen eenige gevallen van diphtheritis voor Teneinde ifitbreiding van deze besmettelüke iekte te vooikomen dringt de burgemeester er by de ouders op aan hun kinderen tegen deie ddcte te doen in iten AOTMOSDIENST V t en met Hemelvaartdag zullen de autobussen van den dSenst Gouda via Moordredit naar RotteixJam en terug dagelijks blijven rUden Na dien datum komen de Zondagsdiensten te vervallen Alleen de diensten op wericdagen bleven gehandhaafd Il VBBBETERING De heer J J van Gennep hééft een in de West Buurtstraat staande schuur eigendom van den heer P C Bongers aangekocht Deze schuur die zeer bouwvallig is cal worden ge loopt wat de omgeving ten goede zal keilen BIOIiBKBING GEREED Met de rloleering van de Westniurtstraat ia men gereed gekomen Het rioolwater wordt nu naar de WeU tio gevoerd vitB m HET LAND Verschillende veehouders z jn er toe overgegaan huo vee in de weide te doen Voedselgebrek noopt den veehouders hieftoe oyer te gaan hoewel er door het koude weer nog niet voldoende gras in de weide is LBSRUNG HOLPBESTELLERS Tof leerling hulpbestellers aan het postkantoor alijaer zün werkzaam gesteld de heeren F van den Heuvel en A van der Weide Ouderkerk a d iJssel PKEDiKBEURnW VOOR ZONDAG Ned Herv Kei v m 10 en n m 7 uur ds J G Woelderink Wü kgebouw v m 10 en njn 7 uur de hter A de Redelijkheid golfcdienfitondtrwüser Geref Kerk v fc I en njh 7 uurd p A Vogel Reeuwük TOT TIJDELUK ONDEBWUZRRES BENOEMD Tbt tüdelijk onderwüzeres Ba4 de enVare lagere sel Qol A op het Oorpis benoemd mej K M PcrdijkTuUGouda Schoonhoven VBBBTIG JAAB GClBOmVD 28 Mei a 8 hoopt het echtpaai G W Boete a S Js den dag te her denken waarop het voor veertig jaar in het huweütk trad Stolwük PBBDIKBEimiSN VOOR ZONDAG Ned Berv kart vm IOlSO uur ds B J Kania Evangelisatie v m 10 3Ö en n m 7 30 uur de heer Terlouw godsdienitondarwijzer te Groot Ammers Waddinxveen OBVONDEN VOORWEBPEN Gevonden kinderportemonnaie bü W Alblas Züidkade 22 Autocric bij H C Kooiman Zoidkade 234 textieUcaanbil Pvan Koeten Kieikade 46 BDRGERLUKE STAND Geboren Marinus Clemens Maria z van H P G rts en C J M MuWer Albertus z van M A Alblas en A Honkoop Onderlrouwd P G Heijnsdijk en D van Elswijk H Hofstede en L de Baer C Bras en M A van Oort Getrouwd N Rupke en D Klomp Overleden H van Noort 11 j J M Geluk 61 j Zevenhuizen PWranUBEDBISN VOOB ZONDAO Nad He v Kerk v m 10 tn n mu 8 uur ds Ti Tak Geref Kerk v m 10 ut n nw 6 imr ds W O Bovendorp VOBTBAULRNDE AMBHTENABEN Een eUtal van den distributieditnit alhier speelde tegen een elftal van gemeente ambtenaren uit Nieuwerkerk aan den Utsel aan voètbalwedstryd B won met 8 1 SPBBBBmnt BtTPdBliEESTEB De burgemeester deMir gameentehoudt iederen Dinsdagudrgen van 11 12 en iederen Donderdagmiddag van S 4 uur spre rituur ten gemeentehoiaa VBBGimNINGEN EN VBBLOVBN Voor het jaw 1942 1943 werd aan vsrgunnin cfat docw deze geiheeAte entvsbgan een bedrag wn ƒ voor verlolsreeht bednoeg dit fse Het aantal vergunningen voor den verk op van st ken drank In het klein bedroeg 6 het aantal verloven IL Er ia één verlof beschikbaar gekomen OPriCIEBLt l NDB0U MEDEOEELINGEN voor de provincie ZuidrHolland HET UITGEVEN VAN LAND VOOR VOLHSTUINEH Bik der vol Wde bonnen tt Mtl t m It Mal lt t Hoewel er i eds versohillenae malen m da pers op is gewemn schijDt bet nog lang niet tot ieder wien il s aangaat te ifln doorgedrongen dat men maar ntel Oiv gevraagd en zonder toesteojmüij van de LandbouwCrisis Organisatie grond m I Wtgeven voor volkstuinen 34A 24B 24A 24B 24A 24B Brood Brood Vleesch Vleescb Aardapp Aardapp 4 rants i i rants 1 rants i 1 rants 1 ljk i jVg It April t m It M l lt41 Het l ons bekend dat vele boeren en tnindere ntaaf vooral ook gamsenten sleh aan deie voorschriften hoegenaamd niet storen en maar rustig allerlei gronden aan volkstuinders verhuren 1 k g 600 gram 1 rants 250 gram 290 gram 250 gram 100 I Suiker Jam Algem Algem 277 281 285289 Algem 4 09 4 10 Res Algem Algem 287 Algem 278 282 286 380 394 Alg 32A t m I4A Melk UB t m 24B elk It April tJ 100 gram H Uter H liter 1i Jünl lt t Kalk Helk Men moge hier nog een uitdrukkelijk vernemen dat niemand mMr grand voor volkstuinen mag uitgeven dan hIJ In 1941 daarvoor verhuurde Wil men meer grond uitgeven aan volkstuinders en Joet men dlf nu voor het e rst dan dient men een en ander schriftelijk aan te vragen bij en vervolgens toestemming te hebben van de LandbouwCrisii Orgsnisatle voor ZuidHolland Voor boUwland ot tulnland wordt e ehter beslist geen toestemming gegeven Ook gescheurd grasland waarvoor scheur premie werd toegekend of grasland waarop scheurpUcht I gelegd mag onder geen beding aan volkstulnders worden uitg geven Een ieder houde rekening met de tedezen bestaande voorschriften 388 Algem 290 gram t Mei t m U Mtl 19 1 LANDBOUW CRISIS OROANISATIX VOOR ZUtD HOIXAOT ZEMELEN ypOR EMELI NBESfRUDINa 1 rants Boter Vet rants Bllzondart rantttwisn It April JU M Mei 1943 291 Algem 290 gram 3 13 of 4 11 R 400 gram Tïvenal vorig jaar zullen de land en tuinbouwers ook dit Jaar weer zemelen tar beschikking krijgen welke zij na vermenging met Parijsch groen Icunnen aan wenden voor de bestrijding van emelten Bij het toewijzen van deze zemelen zal rekening worden gehouden met de oppervlakte cultuurgrond welke met Parijsch groen moet worden behandeld Voor elke bunder zal per beitrooiing niet meer dan 25 k g zemelen beschikbaar worden gesteld 18 01 293 J V Petroleum K F Brandst Algemeen Ztep Toiletzen Textiel Mannen De land en tuinbouwers dienen hier rekening mede te houden bij het indie nen van de aanvragen bij de Plaatstelijke Aureauhouders Heeft men door bijzondere omstandigheden méér noodlg dan de hierboven vermelde norm aangeeft dan plega men hier over overleg met den Plaatseltjken Bureau i houder De olBemit btnnsniIJn binntnhort niet meer geldigs Na Zaterdag t Mei 23 Brood Vleesch Aardappelen 3 04 0 04 Reserve Sinaasappelen DE VOEDSELCOMMISSARIS VOQR ZUID HOLLAND EHitNDELING VAN DE REGISTRATIE KAART De veehouders worden er nog eens uitdrukkelijk op gewezen dat de registratiekaarten steeds tijdig volledig ingevuld en onderteekend aan de Plaatselijke Bureauhouders gezonden moeten worden Handel m bomen it mitéaüg Ü € tttaf u mum en oHgena£g Wanneer de reglstratiekaart niet Is onderteekend wordt deze als waardeloos beschouwd met alle gevolgen van dien Het te laat inzenden van de registratiekaart kan tot gevolg Hebben dat betrok kene tuchtrechtelijk wordt vervolgd Vree sefijk ongeluk bü brand te Driewegén Tot pu toe werd door de Plaatselijke Bureauhouders inzake hpt bovenstaande een soepele houding aangenomen Voortaan zal echter tegen een en ander scherp worden opgetreden daar de nalatigheden hand over hand toenemen Men zij dus gewaarschuwd DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID HOLLAND KRKENDE MARKTVEEHANOELAREN Het blijkt wederom noodig te zijn een waarschuwend woord te richten tot de erke de marktveehandelaren Met de plichten welke een dereelrike erkenning met zich brenst neemt men het n I niet zoo nauw Het gebeurt b v dat een erkend handelaar runderen levert aan de Bedrijf OTiiani alie voor Vee en Vleeech ronder bij de overmme van deze dieren yelf aanw 7ig te 7tin Dit heeft onder meer tot gevoln dat de marktadmlnistra tle dan niet de nnndige gegevens kan opvragen het géén het maken van fouten in de hand werkt Het Is beerijDelIjk dat hiertegen ooffelreden moet wnrdien vooral rta voor do levering van runderen aan de Bedrijfsorsnnisatie voor Vee en Vleesch door onze mi rktadmlni tr tie het raklmekje van den handelaar cfreteekend mnet worden Dit aftcekenen dient teseliik bii het overnemen de runderen te esehteden Het mag dan onk niet meer voorkomen dat een aantal runderen overgenomen wordt terwijl de aanvoerder niet bekend 1 WIJ rullen een itréhge contrAIe uitoefenen en de namen van de handelaren die het niet noodlg oordeelm om tijdens het overnemen van de aan hen toevertrouwde runderen tesenwoordig te zijn aan de Pedrijfsorganisatle voor Vee en Vleesch riorgev n met het verzoek de erkenning van betrokkenen In te trekken De eerstvolgende weken zal de betaling van runderen waarvap de handelaar niet op tijd bekend is niet via de Bank loopen doch al deor ons rechtstreeks aan den ouder geschieden Wij rollen den betr Wtfn handelaar dan slechts één waarschuwing zenden Bij herhaling lal direct aan de Bedrijfsorganisatie voor Vee en Vltesdh verzocht worden de erkenning als marktveehand laar In te trekken Bke marktveehandclaar houdt bier rekening mee LANDBOUW CHISIS OHGAKISATIÏ VOOR ZOID HfLLAND BELANGRIJKE OATA Op 12 Ml tt Mei zullen te Rotterdaiii taxatltmtrhten veer paarden worden gehouden Voorts wordt te Gorinóhcm op 21 Mtl een naanlentaxatlemarkt gehouden Vóór 1 Juni moeten alle akktAeuwprooucten uitèe nnderd datgene Wat voor eigen gebruik werd toegewezen beneven een gedeelte van de ten behoeve van de paarden toegewezen haver blJ de Prnvlnclale Inkoopcentrale van Akkerbouwpro ducten voor Zuid Holland ingMevtrd lUn Op 1 Juni begint dt eontWVle De bedrijven moeten dan schoon zijn DE VOEDSELCCMdMISSABIS VOOR ZUID HOLLAND DRIE KINDEREN IN Uk VLAMMEN OMGEKOMEN Woensdagmiddag te ongeveer half zes brak te Driewegén pp Zuid Beveiand birand uit in een schuurtje van den arbeider de W doordat drie kinderen met lucifers speelden op een zoldertje waarop hooi was geborgen Hef schuurtje stond direct vol rook met het gevolg dat de kinderen met meer weg i konden komen Twee der kinderen een jongen van zet i een m je van vier jaar van den arbeider de W bleken in de vlarhmen omgekomen te zijn Het derde kind het achtjarig zoontje van den schaapherder de W een neefje van de beide andere kinderen had ernstige brandwonden l ekomen Het moest naar het ziekenhuis te Goes worden overgebracht waar het hedenmorgen it overleden MmOIBBLE MEMSDKRUNCaN HtlISSLACRTING VARKBNI In aansluiting aan het reeds eerder Inzake bovenvermeld onderwerp door de Bedryfsorganisaiie voor Vee en Vleesch gepubliceerde deelt de Landtwuw Crists Organisatie voor Zuid Hotland belanghebbenden in haar werkgebied thans mede dat zij die een varken wiUen mesten om dit voor de huislaohUngaperiode 194S IS43 te bestemmen hiertoe in de gelegenheid kunnen worden geateld Betrokkenen dienen echter naast het hou htini itéi den van een huisBlachtingsvarken zidh contractueel te verplichten een of meerdere varkens aan de Bedrijflorganiaatie voor Vee en VI MMh te leveren welke levering dient te geschieden turachen de maanden Septembtr Otcamber It43 en Januari April 1943 Aanvraaaformuiieren voor een mestcontract dteneft bQ tm RaaUclttken Bureanhonder aangevraagd en vóór 14 Mei wederom ingediend te worden De georganiseerde die reedf eerder een aanvraaig mdiende en thans nog ge meercontraet in zQn btslt neeft dient zich wederom tot den Plaataeitjkea Bureauiiouder te wenden 9013 AANVRAQBN BBOBUrtVERGDNNINaBN OP HET OBBHO VAN OE VOBDtai VOOBXIBNUrO Het Rtikitiuram voor de Votdsclveorxienlng in Oorlöftttid maakt bekend dat met Ingang van t Ibl IMt wgsiglnt la komen in de rtfeunc van d aanvragen van bedrtjitvtrgunnlngen voor producten en krtike len wellcc Uggen op het gebied van de voeiMelVoorzlening VmSEIKING VAN ZEEPBONNEN VOOB il l2SONDEB I ABBEID De secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat bij cte plaatselijke distributiediensten op nader te bepalen tijdstippen in het tijdvak van 18 tot en met 30 Mei de aanvraagformulieren voor ettra rantsoenen zeep kunnen worden afgehaald De formulieren moeten op een door den piaatieiijken dittributiedienst vast te ilellen datimi ingeleverd worden Er zullen e tlra rantsoenen verstrekt worden voor een periode van twee maanden ingaande 1 Juni 1942 aan meikers aan personen die zoogsn aamden vullen artwid verrichten en aan bedreven waarin zoogenaamde vuile arbeid verricht wordt Geediplomeerde bakera kraamverxorgttett enx zullen voor toov r zij per 1 Februari j l voor een periode van e maanden extra rantsoenen ontvangen hebhen thans geen extra rantsoenen ontvangen JlIVSSERT SPREEKT MAANDAGAVOND VOOB DE BADIO Maandag Musserls verjaardag zal over de zenders Hilversum 1 en 2 des avonds van 20 00 tot 3B30 uur een uitzending p aals hebben welke gïwijd is aan de herdenking van dezen dag Zootls bekaod is dienen diegenen die een mdDitrieel t edr8 wiUen vestigen of uitbreiden of wlUen overgaan tot het verhandelen van anederen die op 28 Juni 1841 nttt tot de nonnato m dat bedrijf voortgebracht of bewerkte goederen behooRIen Israedc dlefenan die een handelabedrUtwiUen vestlcen ot wtlleo overgaan tot het verhkndelen Van goederen die op 28 Juni 1941 in het algemeen niet In aoortgeltlke bedrijven warden verhandeld in het bezit te zUn van een bedrtifavergunning uitgegeven door den SecretarieCJeneraal van tiet Oepar enwot van Handel Ntlvtrheid en S ia pvaart of door den SèenUrisGeMraü van het l iHUrt Bicnt van Uodbouw en Viasotaertj Tot dusverre wal de rcgeUng see dat morproducten en artikelen welke Uggen ep hetgebied ven de votdsehrootïleBlnr en vergimning diende te warden aangevraafd bU den OIrecteur lSenetaal van de voedaelvoorslenlng Met Ingang van t Mei 1 diinenlanvregen met hetfiekking tol produce en rUkelen dia liggen op dat gebied van ie voedaeWoorzlening waarvoor de bedrtltsorganiaatie voor vee en vleest is ingesteld t worden gericht tot de bedrtJftorganlaatlevoor vee en vleeaeh tt aravenhju e terwijl dergelijke aanvragen waarvoor de onderbedrUIiorgantaatl voor nilvel en de onderbedrOfMTganlaatie voor margarine vetten m olien öjn mgesteld moeten worden ericiit respectle eltjk tot de onderbedröfaorgannetio voor jtuival n de onderbedrfltMirganlaatie voor margarine vetten en oliën beldv te sGravenhage Voor alle andere aanvragen voor bedröfsvergunmngen op het gebltd van de voedselvoorzIenlnK moet men zien wenden tot dpn Directeur Generaal van de Voedselvoorziening tttS NIKtm COnBEtPOKOBMTOS AWlBS KcoMotnacHKK vooW icimitoaDiBNs VAN BCT DarAXtmiaN van nandbl NUVniBBIO IN tCBBE VAABT Mei ingang van 11 Mei as I het eorre pondentieadrea voor den geheelen eeonomiaelMn voorUebtingadiemt van hal Dtparta ment van H ndel NiJvefMM ein BdMeBvaart Tlmmanark 1 VGravenliata Bel MitiMit nummer bl jft tn a llntertoeaal letter O De dienst ia dan ala volgt gehuisvest Buretu Buitenlandsche Handel en Bureau Overheidsmaatregelen Cmmapark 1 Bureau Propaganda en Bureau BedrtltCTeclame Bezuidenhoutacheweg 78 b Bureau OocumentaUe Rijnstaat 20 Leeszaal en BibHotheek BUnstraat 31 903g DISTBIBVTIB VAN TABAK De Secretarli Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart vestigt er nogmaals met nadruk de aandacht van alle detaillisten in tabaksproducten op dat zU de hun op de ingeleven T bonnen ala voorschot vérstrekte hoeveelheden weUtezij dus tegen inlevering van toewtjzingen van den fabrikant of grossier hebtien ontvangen tot 17 Hei a s niet mogen verkoopen of afleveren Zij mogen derhalve slechts de oudevoorraden en de hoeveelheden die zU eventueel nog van de grossters ontvangen zonder dat zij hiervoor toewijzingen hebt eningezonden verkoopen Grossiers mogen de tabaksproducten die zlJ bÜ de fabrikantentegen inzending van toewijdingen hebbenlietrokken alecnta te fen Inontvangstneming van toewijzingen ve er verkoopen ol afleveren Na 17 Met is het verkoopen of afleveren van talwksproducten door dctailllstan uitsluitend toegestaan te n bioatvangstnemiDC jnn de alsnog geldig te vlerklaren txumen van de tabakskaart of sigarettankaart dus niet tegen reeds ingmomen of nog in te nemen Ti onnen Dit geldt derhalve zoowel voor het van den ouden voorraad op 17 Mei B a nog aanwezige restant als voor all 31 April ontvangen hoeveelheden Ieder han delwuze in strijd met het liovcnstaande is verboden en strafbaar Voorts zal zoowel bt grossiers als detail listen steekproetgewijze worden gecontro leerd of zq de ontvangen eoorschotten aan de hand van de in hun zaak aanwezige voorraden en van de door hen ontvangen bonnen en toewijzingen nog kunnen verantwoorden Indien hlerbU zou bltjken dat het totaal van de hun als voorschot verstrekte hoeveelheden uitgedrukt in rantsoenen minder bedraagt dan de som van den in hun Iwtit zijnden voorraad iionnen en loewijzingen eveneens in rantsoenen uitgedrukt zullen tegen den betrokken handelaar adminlstra tleve maatregelen worden genomen ongeacht een eventueel tegen hem fn te stellen stnuver olging Het IS daarom van het grootste belang dat de handelaren van iedere in hun zaak geconstateerde onregelmatigluid waaruit tn tekort kan ontstaan hetzQ iefstal ot verUesvan voorraad bonnen of toewijzingen hetzlt andere omstandigtieden onmiddelltlk aan den plaatselijken dlstribuUedtsnst en aan de plaatselijke pohti opgav doen llndien zij zulks ersuimd heb1 en en ook indien de onregelmatigheid aan en schuld ta wMan blijkt te zifn kan in geval van vaatsteuiacvan een eventueel vosrraadtekort bij n nemen van maatregelen In de maast g len met de vermlaeing a n rekening wordan gehouden 9t3t RADI0I9 EUWS Zateraat t Mat lttt BILVBBtUM I 4134 H t 4S Gramotoenmuc tJO Oehtendgynmastttfe 7 00 Gramotoonmus 7 4a OchtandgyniliastMfc 7 59 Gramotoonmuzick a 00 BNO Nieuwtbtrichten S I5 Causerie Brandende kwesttaaf opn l 830 Gerard van Krevalen en xUn orkest solisten en dameskoor Ae ti4r ann opn 1 19 Voor de huisvrouw Amuatmentsorkest en solist opn lOM Ernstige muziek opn 11 00 Voor de vrouw lilt Puinovooniracht 11 55 OramofooomutlalE 12 00 Bert van DInteren en it m orkeat 13 40 Almanak 12 45 BN 0 Nieuws en economische en beursbenchtan tS Oe Een waar schuwend woord aan alle Uaaahnaervisschers 13 15 Orkest Malandc en aohst MWWaarom leeren wIJ eiiwnltjk 14J0 Na gedanen ar beid muziek ra vrooimchekl 13 4t Oramofoonmuziek 14 00 BijbcDezing UM CeOo en piano 1S 46 Pro Mos ea en gramofoonmu ziek 17 19 BJl O Nieuws en economische berichten 17 30 Gramofoonmuziek 17J9 Duitsche taalcursus 18 00 Syivestre Trio UM BM O t Ni uwaberichten 19 00 BN O De wereldmeenmg uit den aeUicr geplukt It lO GmmotDonmuziek IBM Als ik t voor t zetgth had ItJt Sevarlaetd Zatestagsvondprogramma Vanaf It lt Alleen voor de Radio Centrales die over een lljnverbindmg met de studio beschikken ao is Concertgebouworkest en soliste opn ï 31 45 B NO Nieuwaberiohten 22 00 BN O MUItair overzicht 22 10 24 00 Gramofoonmuslek RILVEBSIIM U StLS M t 46 t lB Zie ailvenHim I t U aramofaoamuzlek 10 00 Morgenwijdlng 10 15 OnBnotoonmuzlek 1030 Lichte muziek lopn 11 3a nssmbi Joan Lanot IgjOO riult cello en g lano 13 45 BJ 0 Nieuws economische en euraberichten 13 00 Ensemble Jack der XMderen en aoiist 13 40 Voor de Jeugd 14 Bt d U k orkest van Maastricht en aonete e 14 40 Or ni n iuil k 14 4 Het kweeken van tomaten eausn i ISM Stadcli k orkest van Maastricht n soliste IS 45 Oramofoonmuzlek ItJO Het omroeporkest en soliste 17 00 Voor de blrmenschippers 17 15 B N O Nieuws en conoralsch berldrtenttJO Orgelspel ia Propaitnia overelcht lt 4ft Amuïamentiorkast n aouat JIJt N O Praatje In Gronlncseh dialect 23 00 Bier WA Vanaf 30 19 alleen voor de BaOio Ce trales 41 over een ItinvctWndlng me d studio beschikken 10 15 MehidMen en o iat M Oevari rd Zatcrdafamndm rani w rIChteil M 0O Grarapfoonmutlek a5 Ai 10 AvoKdi lding