Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1942

ZATERDAG 9 MEI 1942 7 w AT AAR ANNEER IKt vroegttr tb den Vereenigde Kaancnfabrieken Gouda Apollo CWCDSCBS COURANT MELDDE JAARUJKSCHE VEROADEKINQ VAN AANDBBLHODDERS Ten kantére der vennootschap is gistermiddag onder voorzitterschap van dfen president commissaris den heer W Ruys de jaarlijksche algemeene vergaderioc van aandedboudcn dei N V Vereenigde Stearine Kaarsenfaibrieken Gouda ApoUo alhirar grtioudfea Aanwezig waren 8 aande houders vertegenwoordigende 2050 aandeelen en uitbrengen 46 stemmen Het jaarverslag van de direcfle de balans en de winst en verliesrekening werden goedgekeurd en aan bet bestuur décharge verleend Het slot dlvidend over 1941 werd bei aald op IVi totaal dividend 1941 De heer G van Stolk Jr te Rotterdam die periodiek aftredend wa werd bij acclamatie tot commissaris herbenoemd De geschiedenis van de walvischvaart 7S MAR GELEDEN Den 8n Mei had te Utreciht eeme ver aderip4 plaats die voor de toekomst van emize stad van het groolBte belanp zal lijn De lireotie namelijk v m le ned rijnst oorw fnaat chanT ij maakte haren deeloeniers bekerui dat bet haar na een gnnoemelHk aantal poginüen na 0 1 strijd van vel Jaret eindpliilt gelukt was op billijke voorwaarden van de rüne t rin g COTcearte te erlan n lo vnr het l n van een sooorweg van s Ha e Gouda jsi 2o vii een spoorw Harmflen Breukclen Met dankbaarheid en blHdwlian zal deze tijding in ome stad Tern wn i worden Alf m n vutr M de talrijke adressen zoowd door den fem eirteraad d Kamer van Koophandel alx dnpr de ne i zeteBen over d n gooorw s Ora TOnhageGoud tot Ie re ïeertn gericht iè meeting die zoowf in Den Haacr Is in onze etn pnte ehoudpn werden Ie wanhopende i h e waarin loo d kwüls de verwerervHHkiner van dit plan ond den moet thtma een ieder otw topen ziin dat aller wiwachen tsan vervuld te worden en wü Iti betrekVelük ♦ tiid met fflwd nwan hopen en vertrouwen aan Den Ban mft izer n arrr n verbonden te worden m een reis van i en uren f aai wTpVra fai een half uor t kunnen af f en ïp t 5 T oe onze jpemèente zieli een ajlerellfliidi stftïon eeS r c4o een pnHouwtie dat ineen akt en veel ie kl in is o n de reizf ers te beva ten die van den spoor t mwi in r hrii lc te maken een ebouw dflt onze stad ni t waanliwa Ook dit wsnsta tli i hooest otit Of ImaHi station zal weldra verdwiji n en pljfits maken voor eenc sier en ruftn i risrUn G zwe en van de voordeeïen die de snoorweg voor handel en nivverh PM 1 Oülêveirén zal Mi onk niet weinic ting tegen diphterie voor mMelde genoegens van jouda s ingezctener schoolgaande kindereni van IVx 6 p j3Ty w ren Sehouwbarg iioKoop Polonaise met Hans Moser Paul Hörbiger Elfie Mayenhofer en Hans Holt Aanvang 8 15 uur Zondag en Hemelvaartsdag vanaf 3 30 iiur Tballa Th ater Het testament met Eduard KSck en Ilse ExI Aanvang 8 15 uur Zondag en Hemelvaartsdag vanaf 3 iO uur Seimie Bfaweooii Verlaten met Co rinneLuchaire Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Drie dolle dagen met Paul Heidemann Hemelvaartsdag Vadertje tongbeen met Lilly Bouwmeester Aanvang vanaf 3 30 uur M Mei 10 Dni Olympfat terreln Eerste competitiedag Goudscbe AthletiekClommissie 12 Mei 8 nnr Nieuwe Schouwburg OpvoeriD blijspel t Meisje met de negen punten door het Ruysensemble 13 Mei 7 3 o Ned Gcref Gcmecate Spreekbeurt di Joh van Welzen Mei S uur DaniëL Cursus E H B O Mei 7 30 uur Vrije EvongeUsche Gemeent Bijbellezing en bidstond 14 Hei 8 3 uur v m Lathersche Kerk Wüdingsdienst Ned Meisjesclubs ontJer leiding van ds H S J Kalf ie Mei 7 30 aur Blauwe Kruis jWUdingsavond Blauwe Week actie 18 Mei 7 ttiir Gebouw Gemeentelijke Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Medische sportkenring 18 Mei 8 nnr De Zalm Jaarvergadering Vefeeniging vow Vreemdelingenverkeer 21 Mei 4 5 BUT Gebouw G G D Spieringstnut 113 Kosielooze inen DB A B VAN DBIN8E VHtTEtT VOOR HET NATUURKILNDIG tJENOOTSCHAP Cfver De geschiedenis van de walvjaéhvaaft sprak gisteravond in de junie voor het Natuurkundig GénoolMiap dr A B van Deinie uit Rotterdam die een inlema ionale reputatie 6p liet gebied van de walvischstudie Ijezit De geschiedenis van de walvischvaart in Nederland omvat VBFtelde de inleider een afgerond ge ool von ruim 250 jaar leCt lSSO De ondernemende Hollanders zochten tijdene den 80jarigen oorlog een anderen zeeweg taar Indië dan dien cm de Kaap en zoo zyn verschillende mislukte cnfdekkingstccritet get an met het doel n Noord Oostelijke doorvaart naar Jïpan en Indië te vinden Op den bekejidsten Van deze tochten dien van Heemskerk en Barentsz ontdekte laatstfenoemde Spitïbet en en maakte me kennis m den walvisch die daar toen in zeer grooituk getale Voorkwam jaar 21 Mei 8 15 uur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf AFHALEN AANVRAAGFORAniLIERTN SCHOENENBONNEN 3 12 en J 30 340 uur DistributiiU kantoor Afhalen jianvraagformulier ter verkryging van een schoenerbon voor hen wier gesla tsnaam begint met een der letters Woensdag S Vrtfdair V X Y £ UITREIKING IHSTRIBCTIE BESCHEIDEN Tot en met 16 Mei 9 1 en 2 30 uur Gebouw Daniël Uitreiking van bonkaarten voor levensmiddelen tabak versnaperingen en vaste brandstoffen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebru k zünde tjnkaarten voor levensmiddelen tevens uitreiking van vitamine C tabletten voor aanstaande pn jonge moeders ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J W H Helleman Lange Tiendeweg 54 telefoon 3161 en A J Kettler Gouwe 166 telef 3358 AFOTBEKEESDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Bctnonstrantselie Kerk V m 10 30 nur ds J Nienhuis Kleio Kerk Ver van Vryz Hervormden V m 10 30 uur ds F v d Ve r Amsteidam L tbersche Kerk V m 10 uur dr H A ten Bruggen cate Den Haag Oad KAtlwUeke Kerk Vjn 10 30 en n m 6 uur pastoor U P Giskes cèrefj Kctk V m 10 en n m 5 uur ds J P i ten Brink Gent GcnccBte V m 10 en n m If uur ds A dt Blois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur ds A Duboil Ned Gcref OaMcato V m 10 en n m 5 uur da Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh vaa Weteen Vrije EvaageliKhe GcMcnte V m 10 en n m 5 30 uur ds H C Leep njn jeugddieMt Donderdag 7 30 uur Bybellezing en bidstond Ver CalvtiD V m 10 uur ds Monster van Amer foort Nederlandsehe Geloofigemeensebap JBet Leger des Heils y m 10 uur Heiligingsdienst n nv 7 uur Verlosdngsdienst Leidster jT y d Veen Uit het Gemeenteblad BOUWTERREIN BU DE TUNNEL VERKOCHT De borgeoieester heef aan de Woningcombiiiatie G van Wingerden en G van der H R st ailiiér verkocht e n aan d n Ridder van Catsweg Hoek georri r r ïe Vojstr barchkade gelegen perceel bouwgrond ter grootte van 1765 cA vbor ƒ 15 per c A Vergunniogj De i urgem ester heeft verklairj de door en commissaris der pro 1ncie verleende vergiupsng tot het heW engehfuikïfl en derhouden van deaanwrrigé kabels en leidingen met de dasarben b hoorehde huis en dienstaansluitingen in de provinciale we en Goiuda tolwük BergEtorri che Veer fn Jou a Haas iecht Oudle wate onder de aarbü gestelde voorwaarden te aanvaarden Ugplaata itroonschip De burgemeester heeft aan F Geifsler alhier vergunning verleend tot bet infienwn van een ligplaats met een woonschip in de Kattensingelgracht ZOET ROGGEBROOD CEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 38427 DEN HAAG TEL 3 32 8 STAOSIlEIIWS M V Z uil94i WINST 1S8 7SS V t JlHMt DIVIDEND ƒ IM ONV In het jaarverslag der N V De Gbudsche Mij van ziekeniiuisluwten en OBgevailenvei zekering M V Z alhier ovL 1841 dc cit de direcUe oxa het vüigende medf liet per 1 Nivember jL ingevoerdeZkKenlondienbesluit had op de grootte van de verztKcnngByportc euilie onzerm uitscnappu een nadeeligen invloed laar de onucr dit besluit vallende per Oi en die vrijwiliic bij onze maat chappij legefi zie riskostien verze keia waren zich iferplicht verze Jtetden gedwongen zagen hun verzekering bij opze maatschappij te beëin digf n De Juiate omvang van de uit ditn houfde te Wieken royementen is oug met bekend iift doet ons intuuchen genoegen er op te kunnen wijz dat niettesen staande lindt 1 November 1941 reedt mccrdeae verzekeringen ten gevolge van het Zieiicnundsenbes uit werden f i voerd dc premie ontvangst in lüM m vergclyklng tot 1S4U nog met ƒ 78 000 veimcenderde en in totaal ƒ l aao OOO heeft bedragen lluewei mcl uitzondering van de a deeling ruw alverztkering alle atdeelingen tol de winst bcbaen bügedragen siecg het tcbadepcrcentage in de atdctl ng ziekenhuiskostenverzekering nipt eenbelangrijk Zoolang de huidige tijdsohistandighcdea aanhoude i kan o f verwacht worden dat de neltouitk ynnsU n van deze afdeeling nog verder puilen terttggaan Het bezit aan onroerende goederen werd v rder uitgebreid door aankoop van een aantal nieuw gebouwde woon huii cn en ecnige pctceelen bouwterrein Öe netlo winat vira lager dan over het vorige jaar en bedraagt f 148 755 v j 134 0y4 Het onverdeeld winstsaldo pÈr ultimo 1940 bedraagt ƒ 682 loodal in totaal terverdeeiing beschikbaar is een bedrag van ƒ 149 437 Mede Biet het oog op de te bepalen winstbelasting stellen wö voor een bedrag Tiran ƒ 75 000 v j ƒ 102 911 te bestemimtri vcjor de reserve diverie belangen Vcrcisr wordt voorgesteld een bedrag van ƒ 80 000 v j ƒ 80 000 aan dé algemifnc userve toe te voegen waardoor dezo resfrve stijgt tot ƒ l OSO OOO v j ƒ l OdO OOO terwijl ten slotte wordt woïdt voorgesteld hel dividend wederom te bepalen op ƒ 250 onv per aan deel hetgeen een bedrag van 1 10 500 verei hl Als onverdeeld winstsaldo resteert dan een bedrag van ƒ 3 B37 v j ƒ B82 welk bedrag naar het nieuWe jaar kan worden overgeboekt Na goedkeuring van de winstverdeeling bedragen gestort kapitaal en vrije reserve ƒ 1 102 000 v j ƒ 1 042 00 en de premie m schaden eserve ƒ 278 00q v j ƒ 260 000 s De balans per 31 Oecember 1941 ver meldt als A c t ie f a indeelen In portefeuille ƒ 158 000 onv kantoorgeb ƒ 60 000 v l ƒ 85 000 effecten ƒ 226 870 v j nnea 7 h vpotheken ƒ J71 973 v j 2 tn 1Z4 onr goedrfen ƒ 704 850 v j ƒ 562 500 geWleeningen aan gemeerttei ƒ 155 834 v j ƒ 169 148 oorlogs charte ƒ 1 onv Kantoorinventarja4 ƒ 1 onv matfriaal ƒ I onv ag n ten en diverse debiteuren ƒ 98 450 v j ƒ 455 995 ► as bankiers en postrekening ƒ 159 820 vj ƒ 254 965 te vorde ren interest en diversen ƒ 68 17 iv i ƒ 72 0 totaal ƒ 1 742 459 ƒ 1 709 704 péssief aand kapitaal 20n ono onv res ƒ 1 060 000 v j ƒ 1 000000 res rve diverse belangen ƒ 75 000 v j ƒ OnO premie en schade reserve ƒ 278 000 v j ƒ 260 00 crediteuren ƒ 67 938 v j ƒ 71 896 waarborir tommen agenten 741 122 v j ƒ 37 2 53 no te betalen onkosten ƒ 5961 v j ƒ 4372 dividr nd ƒ lO SOO onv onverdceW winstsaldo ƒ 3937 v i ƒ 982 fot aI ƒ 1 742 459 y J ƒ 1 709 704 De vPTlie en winstrekening over 1941 rtapf debet voor algemeene onkosten ƒ 1551 85 winst ƒ 148 755 totaal ƒ 300 040 en credit voor batig saldo exploitatierekening ƒ 247 683 interest en exploitatie onrn rende goederen fS2 3S1 totaal ƒ 3 fl P40 SPRR K ITIl WKTHOtmm ÜANDEBS Wethouder W Sanders zal spreekuur houden voor openbare werken op Woensdagmiddag niet Maandagmiddag van 3 4 uur bureau gemeentewerken Turfmarkt 48 en voor ipderwys op Woensdagmiddag van 4 5 uur stadhuis THEORE nSCH TANDHEEIKONDlè EXAMEN 2e GEDEELTE Aan de Rljksuniveniteit te Utrecht is geslaagd voor het theoretisch tan Hïeelkundig exRraen 2e gedeelte de beer P G van DtJken alh er isl è Si orwe Hann len Pis ukelp ereed dah zal men Inr een klein fiur in PTis mW den Amstel stoomen en de eerste kooS st des lands komt aa ve poorten te Ifluen 0 j wordt eenisCT+raal spoonreg nu t Gnmda r at alMTr eefl schoon e If nst t emoet Geleden r r f el i lren waterwee verbond r ÜTeren armen zoowel ann i pr T i Tï j T 9ryn d grootste sti vfn ons vaderlsind b voTkt door iMltfefcreide i eidPTt f w p iTVf en van fnriVnpen die kunsten r fen ham en bevorderen bevat ille pioTwmfen in zich van j n ge M MAR GELI Uit Schoonhoven Dr hpkeraie zilveri n rinrfcraag irit dCT tjid van Taeo iT van Beieren schljpt bilz der de aanJr eh te iTeV frf Voor een halve ton ov s W8S d 7jë reassureetd oo de tentflonsitellin ie Dotdre ht en th ef raad sm Schoonhoven besloten cm een v Tzsj k tot aankooo door een Amsferdemscbe firma dit biJ7 Ti opp reliquie uit w tijd van de vijftiende eeuw te w ten jfstaan voor restig duf p d mjMen tSMAR GET EDÉN Het rietiwe Wfjk ebouw van de wijkverpleging der Ned Hsrv Rem p te aan de Westhaven zal Maandag 14 Msi a officieel Worden 9e q end Har f op tgd nieuwe bonkaarten ANDERS Bvmrr Men niet tudks DE bonnen B j de huidige uitgifte in fiebouw JDaniël van bonkaarten voor leven mid eleOk tabak sigaretten en vemraperingen komt het Aenals bg de vorige uitreiking voor dat de bonkaarten niet worden afgehaald op de vaM resteIdè tijdstippen Aan personen dië niet op tQd verschijnen zónder dat daarvoor een geldige reden aanwezig is zullen de bwikaarten ntét tijdig worden verstrekt De Ixmhen van de nieiiwe levencmiddplerkaarten zullen met ingang van Zaterdag 18 Mei dig worden vetklaard Dit beteekent dus datde betrokkenen als de eerste bonnen van de nieuwe kaarten geldig verklaard zyn nog niet de beschikking zuUen hebben over deze kaarten Men zü dus attent en krane op d n datum welke is algestempeld op de Üians in gebruik zynde bonkaarten voor levensmiddelen 1 Sdboenenbonniu Da Üdai vaii den distributmdiensl behcU FofflWi icien voor h ncmv aqan van schóenanbonnflPunnealopDond rdaBl l1 42 f HciiMlvaarMlI g nl t wofdefcotaehoald Zij wiargetlacnttiVoombaginl met één dar lattars V X IJ Z kunnen ge celnda formulieren ofhaleli op Vr tfag 15 M l 42 n w l m 9 3 1 13 en van 13 3Ó 15 ONZE BIOSCOPEN Thalta fheater HEt TESTAMENT Indrukwekkend is de omgev ng waarin zich de gescliiedenia aJspe lt die Thalia s film Het testamei t vertelt tjergen en rotsen met bruisdBde watervallen en kolkende bei gstnXHnen Indrukwekltend is ook bet frtraverhaal leii steads boeiend vaak ontroerend biedt het een greep t het leven van menschen in wier kai ters zich de natuur temidden waarvan aj Itfven afspiegelt Riiw hard en vaarlijk zijn de meesten maar evenals hun omgeving aantrekkelijke en grootsche plekken beiit zijn er oijder hen uit wier inborst die eigenschappen spreken Prachtig zijn de verschillende contrasteerende figuren getypeerd sterk maar zonder fpsmuk Uitstekend is ook het spel flat de geschiedenis van leed door meineed uit hebzucht gebracht en Ie onontkoombare vefgelding daarvoor ijog sterker nuanceert Een echt menschelijke weergave gegeven door actïurs en actrices met vrij onbekende namen als Eduard Köck 6 W Fischer Ludwig Auer Ilse Exl M Auer Gstöttner e a Bewonderenswaardig is de fotomontage Reunie Bioscoop VERLATEN De fikn Verlaten is heel duidelijk in twee deelen te omdérscheiden In het eerste deel brengt kapitein Stefano Courier de zdon van een welvareiid doch ziekelijken reeder een vrouw in het huis van zijn ouders wier afkomst twijfelachtig is doch die door haar opsreden toch de voldoening smaakt rri dêii wel zeer exclusiecven familiekring der Couriers te worden opgenomen Een samenloop van omstandigheden brengt Stefano er later toe van zijn vrouj te gaan en dit drama wordt in het eerste deel breed uitgesponnen Hét tweede deel houdt zich voornamelijk bezig met de vraag stoom of zeil vaart een aangelegenheid die in den tijd waaria dit verhaal zich afspeelt buitengewoon actueel is Stefaro ziet toekomst in de stoominacliine ondervindt veel t£igenwerking en wordt bijna het slachtoffer yan een schurkaohtige samenzwering Dit laatste wordt door Anna db Corinne Luchaire speelt op uiterst gevoelige en aantrekkelijke wijze de rol van Anna Georgers Rigaud Camillo Pilotto en Enrico Glori zijn haar tegen s elers Schouwburg Bioscoop polonaise Hans Moser als directeur van een dansschool öi dat in Weenen diis heeft de gezellige film Polonaise die deze week in de Schouwburg Bioscoop gaat een zwierige entourage van gracieuse costuums en stralende walsmuziek Of Hans Moser nu als keltaer dan wel in een andere aankleeding rondloopt hij blijft Hans Moser en zoo heeft hfl oök in deze gemoedelijke geschiedenis weer beel wat te bedillen en wat zou er voor hem anders te bcmoederen zijn dan de gelukkige vereenjging van twee jonge menschen wier harten een liefdesmelodie kloppen Natuurlijk krijgt hij het voor elkaar Het boe is de onderjrond van deze film die in een grappig verhaal den overüverigen huwelüksbemiddelaar voor een groote reeks verwikkelingoi telt die nu eenmaal altijd aan Hans Moser s energieke Wkostelijke scènes in dit grappige vermoeiïngen zü verbonden zij vele kostelijke scènes in dit grapp e verhaal niet in het minst als de waardige dansmeester op z n achterste beenen komt te staan tegpr over een concurrent die het waagt zyn wök binnen e dringen Dien concurrent speelt Paul Hörbiger op joviale wijze en er ziJti nog meer sympathieke figuren E fie Mayerhof als de lieftallige tij en Hans Holt als de elegante hy Aan het aardige boofdnummn gaan de journaals en een geleurde film over de dierenwereld vooraf S V d Kr ats WAAHHKEN gij ook varhuizaii floot doe het teedi met POLDEI VAART ir tliilzis n Etptm HMMtartP rabM t vooral ook op onze ÓilNSTV NK CHTiNa Telef 2534 Turfmarkt 1 Omstreeks 1650 was dfe walvischvaatt reeds een zeer rijke bron van inkomsten voor ons land en gedurende honderd jaar is ze dat geibleiren Daarna verloor zij aan belangrijkheid doordat de Giwenlandsche walvisrfi langzamerhand uitgeroeid werd en door de verschillende oorlogen benevens de concurrentie met andere landen Ten slotte werden bijna geen walvisschen meer gevangen en ving men meest rcl en en zeehonden In 1864 voer de laatste wflTvischvaai der uit Harlint en de Dirkje Ad na voor de laatste maal ter walviachvaart In 1870 en volgende jaren werden nog eenjge tochten vanuit Rotterdam ondernomen De walvischvaart bracht groove welvaart ii verschillende streken van ons land Vooral de Zaanstreek profiteerde T van Elk jaar voeren ettelijke honderden schppen uit die overvloedigvan tu s en provisie voornen moesten vorden 4 Uitvoerig beschreef dr van Demse deï wijze waarop de walvisschen waarge nomen geharpoeneerd en verwerkt werden VersiAillende van de daarbü bni kte werlrttrigen zooah een harpoen een spekmes enz Het hij hiprbij zien Ook wist hij hierby talrijke iriteressante byzonderheden en voorvallen cr pnd aan oude jour te vertellew Eert uitgebreide serie lichtbeelden lichtte een en ander nog eers on y langwekkende wijee toe Hierby bleek hoe men op de Waddeneilanden voora Vlieland en A meland nog talrijke herinneringen terugvindt aan de walvischvaart wat niet te verwonderen is flT een groot percent van onze wal ischv pders van deze eilanffm afkoB tig was BIJ ONGEVALLEN OBWONIK In het bolerpakhuis van de firma A van Dijk op de Gouwe is het lid van j het personeel J Kooistra bij het achter uit zetten van een auto aangereden Ter observatie is hij in het DiacoaaueDhuis De Wijk opgenomen Op den Kleiweg is de S3 j ige mej M J Sfraver van de Ho jfm insgracht gevallen Zli kreeg een buil en een bloeduitstorting Mn het hoofd 6 ter in zijn dist FEUILLEION Naoruit wrbodte CmClS HOLK 1 Ik wtl eerst uitrusten en dan ga ik naar een rustiger twtrekJcing Het circus i mij te druk Soo Moo xegt IVdanattB Nu Jattrouw Wit dan wensch ik u succes Lor an BCum ktauMB fich Wet beklagen a er gebrek asn werk Urenlsnf tltten xU 114 elkaar en tterudylaBf Er moeten talrUke iormallMMEtai ir vuld worden opdat Hans een ivèrgaaoiBg kan krijgen Hij moet bewQien dal bM lela lèux voordat hi nieg of mden Oefanot at asenaals aefeaaa ia kM poroot BUna laderea dag U bü bnii met de kaarten en de vele i oor iMken eiieimzinnige apparaten wellu M bi c HurMr Haait Dan riekten zQ pdm èaiiet van mevrouw MOIdera kids een aoc tooneei op De aariscbaf u van dH on regulaietm en derce UJke slaat een groot at ia hun geza menlijke spaarduilies Hans betreurt vaak ie Tenpeejde sommen Hoé goed zou hjj dit gela na kunnen gebruiken 1 Maar geluk moet en mensch ook hebben Op een dag komt er een brtet vaneen firma in illusionükenartikelen binnen Men bad geboord zoo srkryft de firma dat bl plan heeft een Oeuw sensationeel nummer te brengen Men i is iaarne bereid mynheer Uolk net repetttletooneel en de requisieten van de firma in bruikleen at te staan Misschien an manheer Kolk oök bet e n en ander voor zijn nummer gebruiken UUnbeer Holk wordt verzocht zich met den heer Eilers den directeur der firma in veroiDding te stellen Kans is buit gewonn verwonderd en Lore ook Roe beb ie dal nu weer gedaan gelcregen L n Ik heb gczwagen als bet gral verzekert bet meisje Maar m eder geval wenden zij zieh tot de 0nna 2U worden daar zeer vrippdeTlfk ontvangen Oos repetltietoaaeel staat natuiirUk te uwer UUKhtttkmc zegt de anromuitiseh uitziende directeur van ket groote rebouw d t vol gestopt staat met allerlei rn i eff CTen Ik sou graifft wiUeo wéton ml bcer Eilers hoe op de hoogte bant gcKomen van mijn plannen antwoordde Hans De Ueine dikke heer met dcU puntbaard lacht en knipt een toffe van ii n mouw Roeus pocus fidibus mijnheer Het is mij toegevlogen O wéét hoe zooiets gaat mönlieer Holk Later weet men zelf niet meer bo men aan de tip komt Uct deze mlichting moet de ueuwc tröèp H H Lonkas de magiSr met het masker genoegen liemen C en dag aM zi Juist i bet volkomen zwart gehouaen tooneei repeteeren brengt mijnneer Eilers een mageren hen met een grooteiv Itoornen brö boven Iaat n niet storen zegt £ Uers tot Hans die op bet tocneel tusscl n de Bparaten staat terwijl Lore in een zwért tricot nauwelijks te onderactieiden is Hans aarzelt Het is de schuwheid ran een artiest die niet graag de gelieimen van zQn vak ziet onthuld Gaat a toeb rerder roept mi ook de magere met n opvallend booge slem Ik beo Karl Schmidt de eigenaar van het Ster cab iret In Stettin Uw nummer jn e r5 it rriij Hans oa Xjore werl en verder Mijn beer Ksrl Sefamldt Miiijnt ender den Mdruk te zijn Wd zegt kif cskel Ai zg bun nummer beëindigd tiet t en Komt Hii naar hen toe an Ecoudt kun kraebüg de band Niet slecct mijnheer Holk alleen nog een beetje cr mltief Nog een beetje tieielantijnen en meer personen Maar de trucs zijp goed D werkt zeker en elegant dat is Inotdzaak dat wü net publiek en vroolijk praten rapipeB maken Nu ja bü u ziet men artiesteabloed Mljnhaer Schmidt zegt Rans haastig voordat a rerOer gaal niemandmag weten wie xlcb aditer mijn naam ver gt ymi Schmidt lacht een Boog laclqe I Voorwaarden voordat een coatraet geteekend is nu Ja ik mag dat net cabaret zal u zien te krijgen Mijnheer Holk w t verlangt u voor a en uwvrouwT Lore moet zicb Inastig omkceriB naar gezicht is bloedraod Hans beheerscht zich Een artiest dia verlegen is is belacbelijk ü bedoelt mijn assistente mijnheer Schmidt Mijnlieer Scbmidt sctiijnt verbaasd te O neem mij niet kwalijk I Sn dan gaat hü over lot het zakeltfke Hans en Lore lijn op weg oaar den drukker innoi enkele dagca zuUcn xij Berlijn verlaten alles is gereed voor boa vertrek naar Stettin Het is goed geweest dat zij geen enkel vrij oogenUlk hebben gehad dat zij de laatste weken enkel aan hun doel hebben gedacht Zij hebben over niets anders gesprolotn en voor geen enkel ander feit hadden zij belan jstelling ZU teken lUn over Haar de Spittellmarkt als een opvallend elegant gekleede dame die bU de Uanihalte stoet zieh near ben omkeert Een verheugd lachje komt in baar dcnkere oogen de hartvormig geschminkt mood iMht Neen maar wat een verrassing Ik had er geen Idee van ciat Je nog inBeriijn was Of moei ik soms zeggen weer wa r t dla Terhoven steekt haar tiand naar liem uit baar oogen rusten met een vragende ultdrukkbia op Lore Noodgedwongen moet Hans voorstellen bg doet het soo kort mogelijk Aangenaam zegt Lydia op eer Joon waaraan men duidelijk kan booren dat het haar allesbehalve aangenaam b Zü bad Hans graag alleen ontmoet I Het genoegen Is g eh ee l aan mlf antwoordt Lore Haar hart klopt bi hur kcM Hoe kan Hans zoo vriendelijk tagen deze vrouw zijn Maar waamn Io wn lü cigcoli Biet doorr Ook ik heb niet gedMiK dat Je oog in Berliin zoudt zija I die heeft HaM I gezegd De danseres laebt baar parde lachje O lees Je geoi kranten Hasi stond Ja de krant dat miio engagemw in de Sllverglocke verlengd ia u had g r laoopt dat Je wd eens naar mij tiot komen kijken i Bans kijkt strak I Ik bad bet ink De danseres geeft met baar gcband scboende hand een licht ttkje op arm I Zoo maar daarom vezssai men loch zija oude vrienden niet Enfin ik bo i bQ gelegenheid weer ie e hooroi Hahs Tot ziens I Zf stapt op de tram n mikt nog e met haar betooverend lachje tegen Hans Dan rijdt de tram weg Stil met een treurig ezicbt loopt Lore naast Hans voort Wordr e rwl a