Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1942

san i JxJ DeGruyter B Altijd e Het typitcbe vera nscl van platvoeten De schoen gaat wringen en knellen Er komen likdoorns Een pleister Mpt dan niet De oorzaak dient verholpen Dat kan aileeade lariehlhitf pedicure doen Fa B VANTÓNGERL0O WUDSTIAAT 39 TELEFOON aiSS GOUDA Wij verrichten alle ToorkomsmdeA REPARATIES aam MUffBOUSf CARIIEKS MOTOSBUWinZN lUn ea VIACHTAUTOMOBBLEN N Noord graaf SMweg is a da l jMé HEBT U EEN BON toot een r inltl V n binnen 1 GAZELLE Uoennl Fa W IOENBURG ZONEN KLUWiaSTKAAT 22 24 TIL SSaa BavaaH alali aan aar alia STUGADOOR EN WITWERKEN TE KOOP Oude Planken 2x3 en Glaadeur Cronjéstraat 7 TWEE GEM KAM met keuken te huur gevr Br v d Eqkhoft Ste nkade 30 BoekbinderlJ D v lieenwen Turfsingel 23 Het latere adree voor Inbinden v n alle soorten bo en jaar gangen en muziek OTefbepden Vantali buiten buia cewaagd Bria ven odf 978 Bur v 4 Blad Te koop gevraagd door jonggehuwden RADIO Opg V merk type en prQa aan Storm Osrard Scholtenstraat 13a Botterdam aer te Rantals TndMtaur Joré H VoDau a V Catsweg 45 mWOOUIANDIN dia niet venleten zijo kunnen vrijwel alle gei are td wordoi Levertijd 2 a S weken Radioen B wielreparatie innch g J C van Riet W Tombeigstraat 39 Vierde Kade 46 tel 3697 Dt Heer en Mevrouw HUPKES vaa Romwii K u et root M Ji c i i rUs va de gtboorte van M M docMer HANNA HENORiKA Utrecht 8 Mei 1942 Kromme Nieuwe Oracbl A Op O V 2SMti t feopeii OBM geiMde Ouder I P DB KLPIJN ta It C DE laEim iU tid IdM dag te herdeakeir I waarop tH voor 39 Jaar la bet tawelUk traden Huo dankbare Underea I Oalecaahcid tot feIjcU I taereo Hemelvaartsdag 2 3 30 uur in de oli CalrQnMbooi Kclzei rtraat 00 Oouda I Oouda 9 Mei 1942 mi mm pHAWa wt t i roo M JtiioTf j WeetU dat de Alt CoOp Begrafenlt VarMiricliig V A t Oouda fcot omkio Miroo Is voor Ma mtM Mm Kttvaait of CfMiatlo tefM hoMprlla éu tonder iil at iyt Bel Wi M tterlgMal üo S7M M dag Ml nacht beralktiaar el naagt lallelittngM aaa r O A LAUdlMAN lautaiansiraat 60 Uw umuKrk defeof m Dan aaar ffif Hoeicstra IPV t loopt spowllg wHT petfceti l b sël lNHtofir M MTOil COOPS iioeis vuosTiiirii Kamfer Naftalinekogels Mottentablatten Mottips ShOiltox Anti VERKERK VOOR LEDERWAREN KISH SNIfAIIIiaEI Vakkundige repaiatie lorlclitiag fOor aUe lederwaren koffers cna zadelniakerQ Ueiwefytraat 6 8 TeM ilM OOUDA TEN OKSSCIIITE M vontaifciiMuniddal M uilMHMndMM f 2 29 por flCNM OaaoiiiiseliieaiMr llerfcf TeletewiMM QEVRAAQO EEN FLMWE OKIIITMWE go d kunnende werhco Aanmaidca vMr 6 unr it na nnr Mevr STRAATMAN f Msy la n 13 BW net Burgenael e oogewsr 30 Jaar P O toit Leali Vriendin B vea BO O 24M bar ran ittbiad Wegene huwelQk der tegenWDordtge een f net Meisje mraagd BMt hulMlijk verie goed kunnende werken sa tQfcm O 3604 W ScliaM Wtdsiraat 23 Oevraagd per I Jnal Einti irliNistir t romiHuie Aanmelden acliu neninagazljn Bnia Hoogstnat 14 Qoada lËE Sluiting Distributiekantoor De Letëer Van den dtstribu edienst bericht In verband met de tluiting van het kantoor van den distnbutiedienst óp Hemelvaartsdag Donderdag 14 Mei 1942 komt er t a v de inlevering van opplakvdlen met consumentenbonnen door winkeliers een wijziging Er zal als volgt op Woensdim 13 Mal 1942 moeten worden ingeleverd en wel aan loket Si 0 30 12 00 uur alle detaillisten wier codenummer en aanvangt met het cijfer 3 en even 1 30 3 30 uur tueel aardappelhandelaren aan lofcat 4i 9 30 12 00 uur alle detaillisten wier codenummer aanvangt met het cijfer 4 1 30 3 30 uur eventueele inlevering door bakkers Ten aanzien van de inlevering op andere dagen dan hierboven genoemd komt g en wijziging IMIM VAN STeLBERGSCilOOl AAN DE BURSEM MARTENSSINeEL MUDA CHRISTELUKE SCHOLEN VOOR L EN U L O Hooid JAC JONKEBL INSCIfRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN in de Kleuterschool a d Zwcorteweg op Za mrii0g 16 Mei s avonds vtm 7 8 uur N B Aangifte kan ook geschieden blJ het HoofcT der School JAC JONKER Joubertstr 182 tel 3721 DE UIÏÏIDMiSliK mmrsTEN ciiisus 0J T Dr W MHur en Dr e ms PMw dl ilMeliwsg 121i Rttttriin uidtopn oreilENH86H El KUIISIIII Isiiisob MKLYST Aanvang ras den MWUWm BAO m AVONOOURtUS Maandag I Jaal Spreekuur Steadas tl t aO Vridag O 4 M Aaoaelden Kattardami malar da Haaahwag laiai Talafaaa SSSM Sahiadami Sladhaudaralaaa Tal eiCIB GOED NIEUWS E ri nan onaa klanlan on bakand ihaaturregoal baiiaanda uil braam an bosdi noa in beperkte mate aanbiadan Ma Ja KAIMPHUIZCN THI9 GOUWE 14 TEL 3755 IN KOmUMNOn iN T VERGULDE LAM Te koop EIKEN SCHEHEBLAMP 2 Stoelen leeren zittbijg Brasmustraat 15 DE KLEINTJES RUBRIEK lun Kwait airubrlak wondt opgenomen Dtlnsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrdcklng adverteaties 1 9 m M f 0 22 elke 3 mJ C meer O 0e Andere advertenties 1 8 m M ƒ 0 26 9lk 3 m M meer f 0 10 aUes by voormtbetalmg Adveir tenties ond r nuimniei aan het bureau 10 cent veiihoo m Bewtjsnummer 5 cent extra Inzending den voora gaanden dag Brieven kmmen alleen worden atgebaald eiken dag van 0 6 uur Zaterdags van 9 1 aar VoomuUg ronde stokken voor verduistering m elke lengte Jan Postmui Raam 142 tel 3720 MOEDERDAG BLOEMENDAO I Zaterdag 9 Mei Z e etalage Gevraagd 2DE MEISJE voor bi de kinderen Mevr Van As Groenendaal 8 fa a i te Postzegelverzamelingeit koop gevraagd hendel A Sleept Ijange Ti dew g 7 Heir aucht KOST UND EDfWOHNimG für 5 Tage pro troche Bxlefe unterNr 975 Bur 4 BI TE KOOP Kmderwagenvacht als nieuw Toto toestel 13x18 met sUtief Krugerlaan 54 VEBKOOPHCIS Doelenstraat 29 Tel 3308 Inen verkoop van Antieke en Moderne Ifeubtlaire Goa deren Wertékijkien Mkrosoopen taxL Te koop gevraagd WIE DIL voor Ben TSaar stevig Jon Senslaarzen of bruine molères no 39 een paar bruine of zwarte mollitfes nq 40T Adres F W Rmt sbjiat 1 TE KOOP een Uskast eea Autoped dikke banden een moderne Kinderwagen een ar leeren beenkappea UsaeUaan 13 DBDMSfEL B no 97S Bur v d Blad Te koop een EBIESCHE 8TAAKTKUNC H van Hoorn Jemzalem traat 8 Gouda TeL 3873 IE KOOP OBYBAiLaD goed ondwrfa ICiiwerladlkantja landnistoel Naai udina BriareB no 9TB Inv van dit blad HDWELIIK SuooesvoUa bemiddeling voor aUa rangen standm en leeftijden Uil ebr reletiH door gabeel Nederland InUdk schrift en mondeling Bdr HoUaad AdnunOengr 318 Amsterdam W Te kom stevig wit KlWn JüêiJfn nfAWT ft ƒ 8 80 Gr Jacobaatraat t TE KOOP Junghans Penduls m BimBamsiag Ook mod radio met drukknoppen Adres Westericade 59 worden nieuw door uw oude te brengen Mi N V Usarii P Bond Pzn Gouda ZALEJf GOED TEgps GEZOCHT voor mooie jonge Poes Revet C Huygenastr 188 Te koop een BASIiONDjn Woudatgat 21 ock voor aeeepUei bauüoften vergaderingen lezJogen cursussen eai Kegelbanen en groots tenUxmsteilinssjbeirem Vraagt vrübUhwod inL direcUe Reunie Oost Haven 17 Gevr aagd ne t NETTE KflNSTGANGEB gevret isiwe aitraat 35 TWEEDE MBUn riaeht Oadenetkasteii mat Ingeb Eleetrogramo f oon met pkk up op oestelIlng te leveren WestminsterBadio WDditraat 2 Aanm Turfmarkt 20 Sav na 7 uiu Gevraagd FUNKE WEBK81XB van buitm Weet Haven 45 Te koop mommasumoroos m 30 pL in pr staat desttm m plek ap Tuifm 3 KOOP flinke Zeilboot en Ametik Huiaorgel Wlihelminaktata 90 Waddfa zveen Te koop handnaalmaddne 2 p damessdioaien m M en 38 1 paar jongenssdioenen lage m 34 alles in priaM staat Te bevr Harktveld 156 Haastredit Kapstw m Kapperabedisade gevraagd voer n eodhid p Te koop i egans Hnstandig heden i EEN NAAIHACanNB EEN LOEKKUED goed onderiioud n Weth Venïeweg ft liO Adrea C COMPEER Doelestraat 1 Oouda Te koop 1 pr 1 joiigensschoenen m 38 1 pr fclÖBp scbooien m 42 Te bevr tussdien 19 U aar Mevr Brockbulzoi Crabethstraat 1 vraagt aan Metaje voor de mMgenuren Karekletstraat 1 ACTOBINNENBAND ta koop bevraagd Brieven no B86 Bur v d Blad TE KOOP 1 cmnpl 2 peis Ledikant 1 Uitichulffafel 1 Ma oUne 1 p pumps m 38 1 aportjekker 1 zwarte Wintöjas ar Beatriztraat JO Juffrouw vraagt ON CM KAIOB Br no lOlT but van dit U Gevraagd HBBME V halve of heele dagen Zon dan vrij Hevr De Vriei Burg Hartenxstraat 4 T kaap dressoir tiieamaubA tafel met vast blad en leerdode er Ui een scbi en rïubtafd OndCT da Bpompjas 101 Te koop swsrt laken gekleede Jas Iflinka maat TB KOOP een Roeiboot z g a n en een Tuinbank ifeoge G uwa 7 In prliiiaS ut Te bevr AdverteM Inireau da BtaiOt Bsrgambasfat Te koop een flinke greenao MBIXSCHOirWv Ta bevr bij P den Hertog Aditer Willens 28 a Gouda Niet op ZCTidag Ta kaap 2 nieuwe l pera stroomatraaKn 1 aoUde eikenhouten IxMkenkast AdresKelzerstraat 63 Te koop een mahaniehouten scidainiintEAD Weth Venteweg H 130 a winkel ÜM Kappers dtvraagd een NEITB LEEBUNa G GORISSEN Gouwe 17 i Goudk Nel Dagmeisje gevraagd Zondags vrtf SL Antbmtestraat U Te kaapi s g aji damesfiets pracht banden tegen elk aann bod Gevraagd damesschoenen ra 88 37 en msisJessctaonoi 11 jaar Kon Wllhahninsweg 317 Gevraagd bQ dame alleen BIN PUNK MEISJE voor da mwgenuren hoog loon Cïabatlistrsat 18 Alia separaties iq het gabled sa Jf LeodiMat Watostraat 18 Telet 3836 TS kaapt aan nteuw swarte damas MOMnnantal ni 44 en 1 paar bruina damescboeoen maat IS Doaiastraat U lU 3780 Bersta kwaliteit tulnUoemanzaden De Nieuwe Haven 17 XB KOW radio tn salonkaA dectr d B Ixildspr er WeO VentBwag H 220l Mavr Pnvmboom Oost Baven 88 Oouda vraagt een fL dieBsMkada voor dag en nacht ea SSB n se l sis voor ds morAanmeldoi aav hoSThsn T 8 uur Ts hsap Qdast 80 X W Slngst nasimach prirfk In onM eiken actwimw lamp stawt d Pspatitraat 48 Oatr aaa selng ot 3 ka meis m kSükan door jong sdi t s k ambt Gouda of omstiek Br no 108S bur van dit blad Qevr vTVe voor 3 personen mn vr aoo naétUik vtlje keuken Br no 1 3 bur v d Uad E r btedt sidi aan een BOBBINKNECBT UK m leeft goed kwmende meUcen en en aOe atkzaamheden kunnende verrichten Adres 7 MOordredU Te fcoop aangeboden qiUatemleawe reiswies Gevr waadelwsaeBtje Bt aa in $ bar y d Uad ZATERDAG 9 MEUa g morgen ook bW U bezorgen dan eet U lekker brood dat lang versch biyit pw STfEiyND S I KK MEII I Kleimgiil Mriiiiitfr tt Medinos tBndeream doat im dan gewons tandpasta Door haar capillair acMvltaft dringt da sterk schuimende Mednos mat liaar baHengewoon desinfacteerend an tandstaenwerend vermogen tol diep Inzdb microscopisch kleine spteetjes van iettandoppervlalc waarinde iiorslel niet kan komen an waartendiiederf juiit t eerstoptraedt Da kleele vereorging van Uw fanden en klazen Is tweeniaal per eer controle door Uw tandarts en tweeoiaal perdbft poenen met Me n f f wr4 MEDENOS i MDasUI SCH MSRSCAAT 8l 5ï aswaseMwoaiuMw ws a T asa 35ell tlSiSisianlisiliii JL Te Tl oseir VAN OEL S KWALITEIT ataat a B den qiMs Oolc fa dcMa tü Ncea een prèef mef ons droog tarwebrooi Repareer nkt zéf Loot Uw Huishouclof Industriemachine vakkundig nazien door TH RICKEN NAAjJIACHIilEliAIIOEL Zoutnranstraal 4 Govdo Ondtrdtttei Nsaldog WC flPr GROENENDAAL ♦ V a V V CLf TELEFOON 3JN Uw ómU Vilthoed vervormen wQ tot 9n laak modem aiodel Maar ook van een oude lieerenlioed naken wQ dank zQ oozenpeciale vinding J een louira idott domeshoed Mtaison hanna Markt Ni Qoeda voorh Hoogsirsat I8B R daai De tijd Is moeilijk 0oor R oor ona moor U KENT ONZE ZAAK Wq hebben no steeds eea grool artikelen van go ede kwoUleU m cMW m OORMViM 19 OOOM IIUNK OVt IUM I V OndtrdMimt Eleeira Botfwfen eng la KLAS SEPARATIEJNBICHTING GEVRAAGD In Gouda te koop gevraogd ea 2000 M2 rf neer t lomtopprwMa Brieven mei Tolledige omschr viii oador ao G 2503 bur ▼ d Mod